Hotărârea nr. 196/2018

Hotărârea nr.196 din 22.05.2018 privind închirierea a patru spații aflate în incinta halei Pieţei Centrale, din Bacău, str. Pieţei, nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii


HOTĂRÂREA NR. 196 DIN 22.05.2018

privind închirierea a patru spații aflate în incinta halei Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 71185/ 18.04.2018 al Direcției Piețelor prin care se propune scoaterea la licitație a patru spații aflate în incinta halei de pește/ came a Pieței Centrale;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4842 din 15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr.4843 din 15.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 909/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 910/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 911/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 912/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 14 (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/ 2009 -Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile punctului 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 467/ 2017 privind aprobarea pentru 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 311/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare de închiriere a spațiilor și amplasamentelor, proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău - Direcția Piețelor;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

ART. 1 (1) - Se aprobă închirierea a patru spații aflate în incinta halei de pește/ came a Pieței Centrale, dm Bacău, str Pieței, nr 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea desfășurării activității de comercializare produse alimentare și/ sau came și produse din came, identificate conform Planului de Situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, având suprafețele prezentate în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) - Prețul de pornire al licitației va fi de 30 lei/ mp/ lună conform 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 467/ 2017.

ART. 2 - închirierea spațiilor se aprobă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

ART. 3 - Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul Cadru de închiriere pentru aceste spații, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Membrii Comisiei de licitație si ai Comisiei de soluționare a contestațiilor

5         5                                                                 5                                                     5

vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

ART. 5 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractul de închiriere.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Piețelor.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTED

SOYA-GArtJ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 22.05.2018

PLAN DE AMPLASAMENTDIRECTOR EXECUTIV

BUSUIOC VASILICĂ

/ /