Hotărârea nr. 194/2018

Hotărârea nr.194 din 22.05.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2017

Jlcwâ/na

HOTĂRÂREA NR. 194 DIN 22.05.2018

privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 876 din 15.05.2018, înaintată de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27692 din 15.05.2018, însoțită de Hotărârile nr.l, 2 si 3 din 24.04.2018 ale Consiliului de Administrație, Raportul anual al Consiliului de Administrație la data de 31.12.2017, Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remenerare din cadrul Consiliului de Administrație- 2017, Raportul auditorului independent privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2017 și Situațiile financiare anuale pentru 2017, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Referatul nr. 4925 din 15.05.2018 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 4926 din 15.05.2018 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 4927 din 15.05.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.899/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 900/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 901/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 902/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 903/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.lll, alin.(2), lit."a", ale art. 121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19, alin. (4), ale art.29, alin.(l), ale art.30, ale art.34 alin.(l) și alin.(2) și ale art.36, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 82 din 24.12.1990 a contabilității, republicată;

-Dispozițiile art.3 și ale pot.III, subpct.3.1, alin(l) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale a Ordinului nr. 470 din 11.01.2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la umtatile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;

-Prevederile Actului Constitutiv al Societății de Servicii Publice Bacău SA aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016, modificat și completat prin HCL nr. 461/28.12.2017;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(l), alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.14 și art. 45 (2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art.l Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze pentru Municipiului Bacău, Situațiile financiare aferente anului 2017, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din luna mai 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA .

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA la HCL nr. 194 din 22.05.2018

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2017

  • • RAPORTUL ANUAL AL CONILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  • • RAPORTUL ANUAL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE DIN CADRUL CONILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  • • RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE

ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2017


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Isabe^


TILIE