Hotărârea nr. 193/2018

Hotărârea nr.193 din 22.05.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situaţiilor financiare aferente anului 2017

HOTĂRÂREA NR. 193 DIN 22.05.2018

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 954 din 7.05.2018, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 26896 din 8.05.2018, însoțită de Hotărârea nr.506 din 3.05.2018 a Consiliului de Administrație, Raportul Administratorilor la data de 31.12.2017, Raportul auditorului privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2017 și Situațiile financiare anuale pentru 2017, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Thermoenergy Group SA Bacău;

-Referatul nr. 4744 din 10.05.2018 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ; -Expunerea de motive înregistrată cu nr. 4745 din 10.05.2018 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 4746 din 10.05.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.894/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 895/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 896/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 897/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 898/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.l 11, alin.(2), lit."a", ale art. 121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19, alin. (4), ale art.29, alin.(l), ale art.30, ale art.34 alin.(l) și alin.(2) și ale art.36, alin.(l), lit.”a" din Legea nr. 82 din 24.12.1990 a contabilității, republicată;

-Dispozițiile art.3 și ale pct.III, subpct.3.1, alin(l) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale a Ordinului nr. 470 din 11.01.2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;

-Dispozițiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art. 12.1 lit."g" din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, modificat și completat prin HCL nr. 193/2014;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct. 14 și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiului Bacău, situațiile financiare aferente anului 2017, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din luna mai 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuternicirilor Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.



ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA la HCL nr. 193 din 22.05.2018

SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2017

• RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2017

» RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIN SITUAȚIILE FINANCIARE

ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2017

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE