Hotărârea nr. 192/2018

Hotărârea nr.192 din 22.05.2018 pentru modificarea HCL nr. 160/27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării preţurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populaţiei) şi utilizatorilor noncasnici, a preţului local pentru populaţie, precum şi pentru aprobarea subvenţiei unitare şi îndreptarea unor erori materiale strecurate în textul acesteia

HOTĂRÂREA NR. 192 DIN 22.05.2018 pentru modificarea HCL nr. 160/27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare și îndreptarea unor erori materiale strecurate în textul acesteia

Consiliul I ,ocal al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 982 din 10.05.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27320 din 11.05.2018;

-Referatul nr. 4896 din 15.05.2018 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru îndreptarea unor erori materiale survenite în cadrul HCL nr 160 din 27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 4897 din 15.05.2018 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 4898 din 15.05.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.890/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 891/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 946/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 892/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 893/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.8, alin.(3), lit."k” din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.8, alin.(2) , lit. "d" și "e" din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare ;

-Decizia nr.1741 din 28.11.2017 a A.N.R.E privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înalta eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în anul 2018 din central de cogenerare aparținând Thermoenergy Group SA Bacău

-Prevederile Ordinului nr.66 din 28 februarie 2007 al Președintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

-HCL nr. 7/ 29.01.2010 privind aprobarea modificării prețului local (PL) al energiei termice furnizată și facturată populației racordată la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău;

-HCL nr. 228/20.10.2014 privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău.

-HCL nr. 160/27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică fumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.14 și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA STE:

Art 1. Se modifică art. 1 din HCL nr.160/27.04.2018, acesta urmând să aibă următorul conținut:

"Art. 1. Se aprobă de principiu modificarea, începând cu 1.05.2018, apretului local al energiei termice pentru utilizatorii noncasnici, după cum urmează:

  • - pentru utilizatorii noncasnici racordați la rețeaua de transport de la 219,33 lei/Gcal, exclusiv TVA, la 276,04 lei/Gcal, exclusiv TVA;

  • - pentru consumatorii noncasnici racordați la rețeaua de distribuție a punctelor termice și cea aferentă centralelor termice de la 288,93 lei/Gcal, exclusiv TVA, la 344,07 lei/Gcal, exclusiv TVA.".

Art.2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în conținutul Art.3(l) al HCL nr. 160/27.04.2018 astfel: " 181,56 lei/Gcal exclusiv, TVA" se înlocuiește cu " 181,58 lei/Gcal, exclusiv TVA".

Art.3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă in conținutul Art. 4 al HCL nr.160/27.04.2018 astfel:" 94,96 lei/Gcal exclusiv TVA" se înlocuiește cu "94,46 lei/Gcal exclusiv TVA".

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în conformitate Anexa nr. 1 la Contractul nr. 2/ 69549/12.12.2014 aprobat prin HCL nr. 228/2014 cu modificările ulterioare si orice alte prevederi contrare.

Art.5. Celelalte prevederi ale HCL nr. 160/2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.6. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Hotărârea se comunică Viccprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ȘOVA^f


LAJJ v\


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI