Hotărârea nr. 191/2018

Hotărârea nr.191 din 22.05.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafetei de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localitatii, str. Lupeni, pentru CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea functiunii pentru suprafata de 400,00 m.p. teren

HOTĂRÂREA nr. 191 din 22.05.2018

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, str. Lupeni, pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata si schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 400,00 m.p. teren

BENEFICIARI:                              , din Jud. Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 26978/08.05.2018 a D-NEI

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 11500/27.12.2017;

-Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 20.12.2017;

-Avizul pentru P.U.Z. al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.4924 din 15.05.2018 ; -Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.4987 din 16.05.2018 ;

-Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Bacau cu nr.4988/16.05.2018;

-Raportul favorabil al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr.4989/16.05.2018;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr.4990/16.05.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 888/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și raportul nr.889/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Certificatul de Urbanism nr. 288/03.06.2016 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ; -Avizul de Oportunitate al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 6936/15.09.2016 ;

-Adeverința Poștala nr. 42723/106/01.11.2017 eliberata de Primăria Municipiului Bacau ;

-Acordul d-lui              proprietarul parcelei cu nr. cadastral 82423 cu privire la introducerea in

intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței de 17,00 m.p. teren din extravilan, autentificat sub nr. 68 la Biroul Individual Notarial I

-Avizul de amplasament favorabil nr. 1001705609/11.01.2018 emis de DELGAZ GRID SA-Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil nr. 210851747/08.01.2017 emis de DELGAZ GRID SA - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz Bacau;

-Avizul nr. 22/09.05.2017 emis de A.N.I.F. - Filiala de îmbunătățiri Funciare Moldova Sud -Unitatea de Administrare Bacau ;

-Documentația Pedologica privind încadrarea in clasa de calitate nr. 46/03.02.2017 ; -Avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale cu nr. 289264/289397/25.08.2017 ;

-Avizul Direcției Județene pentru Cultura Bacau cu nr. 673/09.05.2017 ;

-Adresa Agenției pentru protecția mediului Bacau cu nr. 14599/10.11.2016;

-Avizul Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 345/09.01.2018 ; -Procesul-verbal de recepție nr. 3383/2017 al OCPI Bacau ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau cu nr. 46/03.05.2018 ;

-Prevederile art. 23, alin. (2) din Legea nr. 50/2001, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « c », art. 45, lit. « b », art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 47A1, alin. (1) si alin. (2) si art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7) din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. «i» din Anexa la O.G. ni’. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru:

 • a) introducerea in intravilanul Municipiului Bacau a suprafeței totale de 417,00 m.p. teren situat in extravilanul localității, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, dispus după cum urmeaza :

 • - 400,00 m.p. pentru CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, număr

cadastral 82424, STR. LUPENI, NR. 58 C, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, BENEFICIAR: I                                  din Jud. Bacau.

 • - 17,00 m.p. teren arabil, STR. LUPENI, număr cadastral 82423, BENEFICIAR (

 • b) schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 400,00 m.p. teren din zona teren agricol in zona locuințe individuale si funcțiuni complementare.

 • (2) Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

 • (3) Prevederi ale P.U.Z. :

 • - Clădire locuința P + 1;

 • - H = 7,70 m ;

 • - P.O.T. maxim = 34,50 % ;

 • - C.U.T. maxim = 0,68 ;

 • - Suprafața teren proprietate = 400,00 m.p. ; Arie construita = 137,69 m.p. ;

- Retragere fata de aliniament (pe latura sudica) = 1,86 m ;

 • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Est = 13,21 m, fata de latura de Vest = 0,70 m si fata de latura de Nord = 1,00 m.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (împreuna cu documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID1U POPOVICEXISTENT

PROPUS

ZONE FUNCȚIONALE

Snprafata(mp)

’/• din total

Suprafata(mp)

% din total

TEREN AGRICOL EXTRAVILAN

399,14

100

o.ool                   0

TEREN AGRICOL INTRAVILAN

0.00

0

0,00

0

TEREN CCRTI-CONSTRUCTn

0.00

0

399,14

100

CONSTRUCȚII PROPUSE

0.00

0

13'69

34.50

ALEI PIETONALE ACCES LOCUINȚA

0

19J7

4,95

TEREN L'BER LOT

0.00

0

194.41

48.71

TEREN ?''.OPMETAȚE ntdctortc?

REZERVAT MODERNIZĂRII DRUMULUI LL£AI

0,00

0

47.27

11, S4

TOTAL:

399.14

0

399,14

100


Nf PcL

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi Dfl.ltl)

X[m]

Y(m]

1

568373.01

648343.51

13.505

2

568360.08

64 8347.41

32.403

3

563369.51

648378.41

11.154

4

568380.18

648375.16

32.362

5

568373.02

648343.60

0.091

i S(1A)=399.14mp P=B9.514m


LIMITA INTRAVILAN PROPUȘ               MUJ4C,


Proiect:

CONSTRUIRE LOCUINȚA SIMPREJMUIRE

Proiect:

12/2016

Amplasament:

Mun. uacau, jua. bauau

Faza:

P.U.Z.

Beneficiar:

Planșa:

U2

Titlul planșei: --REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Sc:    1:500 |Data: 06/2016 | Format:     A2