Hotărârea nr. 190/2018

Hotărârea nr.190 din 22.05.2018 privind aprobarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de Directori Executivi ( Director General, Director Comercial, Director Financiar, Director Tehnic) la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 4884/15.05.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție pentru Directorii Executivi ( Director General, Director Comercial, Director Financiar, Director Tehnic) la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.4885/15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4886/15.05.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.883/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 884/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 885/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 886/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 887/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 35 alin.(l-9) din Ordonanța de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

-Dispozițiile art.33, alin (1-3) din Anexa 1 la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 11 / lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3), lit.”c” și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HO TARĂ ȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de Directori Executivi ( Director General, Director Comercial, Director Financiar, Director Tehnic) la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se aprobă Matricea Directorului General, Matricea Directorului Comercial, Matricea Directorului Financiar și Matricea Directorului Tehnic la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDI1V ȘOVA-GÂȚUi


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.l LA HCL NIL 190 DIN 22.05.2018

Procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de

Director General, Director Comercial, Director Tehnic și Director Financiar

ale Societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău


CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

’            '       A. - _ \                ----’


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Preambul

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a demarat procedura de selecție pentru funcțiile de Directei, în confurmituLe cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Funcțiile de Director sunt după cum urmează: Director General - membru executiv Și Directori Executivi - comercial, tehnic și financiar.

Prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, ce fundamentează prezenta procedură de selecție sunt:

Art. 35. (2) Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute la alin.

 • (4) - (7).

 • (3) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

 • (4) Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

 • (5) Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

 • (6) Anunțul privind selecția directorilor se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

 • (7) Publicarea anunțului privind selecția directorilor în conformitate cu prevederile alin. (6) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunț.

 • (8) Numirea directorilor se realizează de către consiliul de administrație prin selectarea candidaților din lista scurtă.

Secțiunea I. Selecția Directorului General

Profil

Directorul General este o persoană cu o bogată experiență în conducerea unor întreprinderi publice și/sau societăți din sectorul public și/sau privat. El poate prezenta de asemenea, o experiență relevantă în consultanță în management. Prin urmare, Directorul General prezintă bune abilități operaționale, de transpunere în practică a strategiei societății conduse. Abilitățile operaționale se îmbină cu abilitatea strategică, fiind apt a propune direcții de acțiune, dacă este nevoie. Dispune de calificarea necesară pentru a implementa, monitoriza și evalua operațiunile și politicile societății, arătând o preocupare vădită conducerea/managementul societății. înțelege și implementează principiile de guvemanță corporativă, demonstrează o bună capacitate de îmbunătățirea performanței societății conduse. în acest sens, este orientat spre atingerea obiectivelor societății (eficacitate), dar și spre utilizarea optimă a resurselor de care compania dispune (eficiență). Arată preocupare și compentență pentru actul decizional, fiind totodată și un bun coechipier, construind și conducând eficient echipe. Demonstrează interes pentru sectorul de activitate al societății și, în general, pentru sectorul utilităților publice, fiind deschis la importul unor bune practici din domeniu.

Colaborează și comunică eficace cu membrii Consiliului de administrație, fiind membru executiv și, demonstează cooperare dar și acțiune independentă și gândire critică. Este capabil să gândească în mod conceptual, abstract și prezintă o viziune de ansamblu, operând cu indicatori a căror natură este diferită (tehnică/operațională, fmanciar-contabilă, resursă umană etc.). Este înclinat spre soluționarea situațiilor problematice pe care le întâlnește, arătând determinare și hotărâre. Are excelente calități de leadership, îmbinând diverse stiluri în funcție de context. Are o atitudine îndrumătoare față de colegii săi, indiferent de nivelul ierarhic.

Criterii de evaluare Se* selecție

în baza analizei realizate anterior, propunem ca evaluarea Și selecția candidaturilor pentru postul de Director General să se realizeze în baza a două categorii de criterii:

 • •  Criterii de admisibilitate în procesul de selecție: rolul lor este de a determina eligibilitatea candidaturilor depuse pentru postul de Director General;

 • •  Criterii de selecție: rolul lor este de a fundamenta decizia de numire a Directorului General, dintre candidaturile declarate eligibile.

Ambele categorii de criterii se publică în anunțul de selecție.

Criterii de admisibilitate

Pentru a fi declarată eligibilă pentru postul de Director General al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, fiecare candidatură trebuie să dovedească îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • •  Sa fie membru al Consiliului de administrație al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • •  Să nu fie Președintele consiliului de administrație al societății, dacă va fi numit Director General;

 • •  Să aibă experiență de consultanță în management și/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat de minim 4 ani.

Rezultatul evaluării candidaturii prin prisma criteriilor de admisibilitate este declararea candidaturii ca fiind eligibilă sau neeligibilă. Neîndeplinirea unui criteriu de mai sus atrage după sine declararea candidaturii drept neeligibilă și, prin urmare, nu va fi inclusă în procesul de evaluare și selecție.

Criterii de selecție

Candidaturile declarate eligibile vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție și vor fi evaluate și selectate în baza următoarelor categorii de criterii:

 • A. Criterii obligatorii:

 • 1. Experiență de consultanță în management și/sau conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat:

 • a) Anii de experiență în funcția de management: un indicator cantitativ, calculat ca număr de ani în care candidatul a oferit consultanță în management sau a condus întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

 • b) Profilul companiei gestionate: profilul companiei în baza căruia candidatul își demonstrează experiența în management, avându-se în vedere tipul (public/privat) și domeniul de activitate (termoficare, utilități publice sau alt domeniu);

 • c) Cifra de afaceri: cifra de afaceri gestionată de către candidat la compania în baza căreia își demonstrează experiența în management;

 • 2. Competența managerială și de guvemanță corporativă:

 • a) Studii și certificări în domeniu: pe lângă condiția de bază, formarea educațională este dovedită prin diplome de mașter și/sau doctorat în domeniu, plus alte certificări relevante.

 • b) Gestionarea afacerii: capacitatea de a implementa strategia societății pornind de la planul de administrare, politicile și programele la care societatea aderă; organizare și planificare, în subsidiar.

 • c) Luarea deciziei: capacitatea de a decide în privința liniilor directoare și asupra aspectelor sensibile din activitatea curentă, de a evalua consecințele și de a le trata corespunzător.

 • d) Monitorizare și control: capacitatea de a monitoriza maniera în care societatea își îndeplinește obiectivele sale; sesizarea disfuncționalităților și/sau a oportunităților, trasarea și luarea unor măsuri de acțiune sau corective, după caz.

 • e) Etică și integritate: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu organizația.

 • 3. Competența profesională:

 • a) Management general: capacitatea de a opera cu indicatori multipli, care au o natură diferită (financiar-contabilă, tehnică/inginerie, marketing, IT, juridic etc.) și de a-i articula coerent; în subsidiar, cunoștințe de specialitate.

 • b) Managementul riscului: o latură aparte a managementului general, vizează capacitatea de a evalua și a atenua riscurile organizaționale, de a propune acțiuni de prevenire și/sau de corecție;

 • c) Managementul capitalului uman: în sens restrâns, mărimea și diversitatea echipei condusă din funcția de conducere deținută la compania în baza căreia își demonstrează experiența în management; în sens larg, vizează cunoștințe și experiență de management strategic al resurselor umane, alinierea politicilor la obiectivele, valorile și viziunea societății.

 • d) Dialog social: capacitatea de a crea un climat optim pentru realizarea misiunii si obiectivelor societății, pentru eliminarea si evitarea conflictelor organizationale si crearea unei culturi ce are in centru valori umane.

 • e) Comunicare interpersonală: capacitatea de a transmite informații sensibile și de a-și adapta comportamentul de comunicare în funcție de interlocutor.

 • 4. Guvernant corporativă și rolul Directorului General: înțelegerea principiilor de guvemanță corporativă și aplicarea lor, înțelegerea atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților postului; demonstrarea capacității de îndeplinire a lor.

 • B. Criterii opționale:

 • a) Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății: capacitatea de a identifica și numi trendurile din domeniul de activitate al societății, sesizarea aspectelor critice/sensibile și modul în care acestea pot avea consecințe asupra societății;

 • b) Cunoștințe despre domeniul utilităților publice: capacitatea de a identifica trenduri în domeniul utilităților publice, a bunelor practici și modul în care acestea ar putea fi importate în cadrul societății.

 • C. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (doar în cazul candidaturilor din lista scurtă).

Evaluarea criteriilor de selecție

Criteriile de selecție sunt evaluate pe o scala de la 1 la 5, unde 1 înseamnă “Novice” și 5 înseamnă “Expert”, acolo unde este posibil.

Tabel 1

Anii de experiență în funcție de management

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați însă în perioade diferite și la companii diferite.

2

Intermediar

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați însă în perioade diferite și la aceeași companie.

3

Competent

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați însă într-un perioadă continuă la aceeași companie.

4

Avansat

între 4 și 10 ani, din care minim 4 acumulați în cadrul aceleiași companii și într-o perioada continuă.

5

Expert

Peste 10 ani, din care minim 4 acumulați în cadrul aceleiași companii și într-o perioada continuă.

Tabel 2

Profilul companiei gestionate

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experiența de management este acumulată cu precădere în cadrul unei societăți de tip afacere de familie.

2

Intermediar

Experiența de management este acumulată cu precădere în cadrul unei societăți din sectorul privat, a cărei obiect de activitate este altul decât cel al utilităților publice. în general, experiență de management este acumulată în domeniul serviciilor.

3

Competent

Experiența de management este acumulată cu precădere în cadrul mai

multor societăți din sectorul privat, care pot activa în domeniul utilităților publice. Experiența în domeniul producției este necesară aici.

4

Avansat

Experiența de management este acumulată cu precădere în cadrul uneia sau a mai multor societăți publice din sectorul utilităților publice (exclus sectorul de termoficare). Poate avea experiență și în administrarea/managementul societăților din sectorul privat (servicii sau producție).

5

Expert

Experiența de management este acumulată cu precădere în cadrul uneia sau a mai multor societăți publice din sectorul utilităților publice, termie. Poate avea experiență și în administrarea/managementul societăților din sectorul privat (servicii sau producție) și/sau a altor societăți de utilitate publică.

Notă: Experiența de management acumulată cu precădere înseamnă experiența cea mai îndelungată din cv-ul candidatului, dacă nu întrunește pragul de 4 ani consecutivi într-o societate. în cazul în care candidatul deține o experiență de management în cadrul mai multor societăți comerciale sau întreprinderi publice și nu indică în mod specific societatea/intreprindera în baza căreia își fundamentează candidatura, atunci se ia în considerarea societatea/întreprinderea la care candidatul deține experiența cea mai îndelungată și favorabilă pentru evaluarea candidaturii în baza acestui criteriu. Favorabilitatea se referă la situația în care candidatul deține două sau mai multe experiențe de peste 4 ani consecutivi în cadrul unor societăți distincte; în această situație, se evaluează acumularea experienței într-o societate care se aproprie cel mai mult de specificul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Tabel 3

Cifra de afaceri

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experiență de management este acumulată cu precădere în cadrul unei societăți a cărei cifră de afaceri în ultimul an de management este mai mică sau egală cu 100 000 euro.

2

Intermediar

Experiență de management este acumulată cu precădere în cadrul unei societăți a cărei cifră de afaceri în ultimul an de management este mai mică sau egală cu 500 000 euro.

3

Competent

Experiență de management este acumulată cu precădere în cadrul unei societăți a cărei cifră de afaceri în ultimul an de management este mai mică sau egală cu 1 000 000 euro.

4

Avansat

Experiență de management este acumulată cu precădere în cadrul unei societăți a cărei cifră de afaceri în ultimul an de management este mai mică sau egală cu 7 000 000.

5

Expert

Experiență de management este acumulată cu precădere în cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri în ultimul an de management este mai mare de 7 000 000 euro.

Nota: experiența acumulata cu precădere se definește conform criteriului anterior.

Tabel 4

Studii și certificări în domeniu

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Candidatul satisfice condiția de admitere în procesul de evaluare/selecție.

2

Intermediar

Candidatul deține și alte studii/certificări care pot aduce valoare postului. El poate deține o diplomă de licență în alt domeniu și/sau

poate avea până la cinci certificări care aduc valoare postului.

3

Competent

Candidatul deține diplomă de finalizare a studiilor superioare plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniu.

4

Avansat

Candidatul deține diplomă de finalizare a studiilor superioare plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniu, plus alte certificări/studii care pot aduce valoare postului. Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

5

Expert

Candidatul a finalizat un doctorat în domeniu și poate deține alte certificări/studii care aduc valoare postului.

Tabel 5

Gestionarea afacerii

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Se concentrează doar pe anumite aspecte ale conducerii societății, în general care sunt în aria să de formare profesională. Capacitate redusă de a transpune obiectivele și strategia societății în acțiuni concrete. Planificarea și organizarea activității este deficitară.

2

Intermediar

Se concentrează asupra unui număr limitat de obiective strategice, dovedește abilități de planificare și organizare a societății, care nu susțin automat atingerea obiectivelor. Tinde să își asume multe dintre responsabilitățile operaționale, fără a discerne între arii de expertiză. Conducerea se realizează în special la nivel micro, bazându-se pe modele tradiționale de conducere, fără a putea explică avantajul lor.

3

Competent

Are o viziune de ansamblu asupra activității societății, planul operațional fiind bine conturat; anumite deficiențe în organizare și/sau planificare, de exemplu, omiterea anumitor resurse și/sau concentrarea doare pe termen scurt-mediu. înțelege rolul altora, dinamica relațiilor și modul cum sunt afectate anumite obiective. Are nevoie de suport în gestionarea afacerii, nefiind întotdeauna apt de a identifica noi cai pentru îmbunătățirea situației curente.

4

Avansat

Focusul este clar pe atingerea obiectivelor propuse, cu bune evidențe pentru organizare și planificare. Abordează multiple aspecte, arată o gestionare a afacerii la nivel global, netrunchiat. Focusul poate fi în continuare intra-organizație, fiind atent în special la riscurile și oportunitățile de îmbunătățire care vin din interiorul organizației. Poate reflecta unele practici de guvemanță corporativă și/sau managementul schimbării.

5

Expert

Ca 4, însă focusul este intra și extern organizației. Atent la gestionarea afacerii în relație cu mediul extern, identifică oportunități pentru dezvoltare pe termen mediu și lung. Stilul de conducere este deschis, bazat pe colaborare și orientat spre rezultat. Dovedește bune cunoștințe despre guvenmata corporativă și managementul schimbării, înțelege cum poate fi explorat avantajul competitiv al companiei.

Tabel 6

Luarea c

eciziei

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

în decizii se sprijină pe acordul celor cu care interacționează. Nu poate argumenta și justifica propria decizie și/sau propriul rol.

2

Intermediar

Oferă exemple limitate ca relevanță pentru luarea deciziei. Eșuează în a evidenția concret impactul sau consecințele pe care le comportă actul decizional.

3

Competent

Oferă expemple care au relevanță pentru actul decizional însă în continuare poate avea un impact modest pentru afacere și/sau pot fi formulate la nivel general. Arată o preocupare pentru consecințele asociate, însă acțiunile sugerate pentru implementarea deciziei sunt în continuare limitate.

4

Avansat

Exemplul oferit are un puternic impact la nivelul afacerii, consecințele implicate fiind evidențiate și tratate corespunzător. Apt să argumenteze nevoia de luare a deciziei oferite exemplu. Acțiunile sugerate pentru susținerea și implementarea deciziei sunt concrete și specific.

5

Expert

Ca nivelul 4, plus: arată independență în luarea deciziei și pro activitate, chiar și în situația când alți decidenți nu sunt pe aceeași linie cu el/ea.

Tabel 7

Monitorizare și control

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Arată o slabă preocupare pentru supervizarea activității societății. De regulă, poate folosi clișee sau instrumentele de monitorizare și control sunt folosite inadecvat.

2

Intermediar

Conștientizează nevoia de monitorizare și control și, fie o realizează excesiv și/sau în detaliu, fie este reactiv. Eșuează în alocarea/folosirea eficientă de resurse și/sau crearea unui sistem eficient de monitorizare și control.

3

Competent

Pune bazele unui sistem de monitorizare și control. înțelege nevoia defînirii/transmiterii unor obiective clare și a alocării unor indicatori cheie. Monitorizarea se poate realiza periodic și/sau din perspectiva expertizei sale, în sensul că nu mereu imaginea de ansmablu este definită. Poate sugera note de proactivitate. înțelege nevoia de structuri dedicate acestei lături.

4

Avansat

Preocupare pentru crearea unui sistem eficient pentru monitorizare și control, orientare spre monitorizarea societății în ansamblu, din perspective multiple. Stabilește obiective de performanță clare, le revizuiește periodic, cu o puternică încărcătură proactivă.

5

Expert

Ca 4, plus preocupare pentru furnizarea feedback-ului în timp util și constructiv.

Tabel 8

Etica și

ntegritate

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Urmărește propriile scopuri și obiective, sistemul de valori fluctuează, are un comportament netransparent.

2

Intermediar

Conștientizează nevoia de a acționa cu integritate, însă acțiunile sale nu sprijină acest fapt.

3

Competent

Arată o preocupare pentru respectarea normelor morale și a sistemului valoric, însă comportamentul sau este fluctuant în această direcție. Poate arată respect până la momentul în care scopurile personale sunt atinse.

4

Avansat

Acționează cu transparență, se comportă cu onestitate și sinceritate în raporturile cu ceilalți. Respectă sistemul de valori al societății, îl armonizează cu cel personal; păstrează confidențialitatea informațiilor care îi sunt puse la dispoziție și/sau la care are acces prin natură funcției.

5

Expert

Este un promotor activ al comportamentului integru, sancționându-1 ori de câte ori îl observă, indiferent de către cine este manifestat. Denunță conflicte de interese din proprie initiatia, se preocupă pentru crearea codului etic.

Tabel 9

Management general

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul deține cunoștințe de specialitate în special în aria sa de expertiză. Are o imagine trunchiată asupra funcționării societății, prin urmare arată deficiență în evaluarea anumitor opțiuni și crearea unui plan complex de acțiune.

2

Intermediar

Depășește aria sa de expertiză prin demonstrarea unor cunoștințe generale din alte domenii. încearcă o asamblare a acestor cunoștințe, însă are nevoie de sprijin pentru înțelegerea completă și coerentă a lor. Articulează un plan de acțiune, însă acesta poate fi concentrat doar pe anumite elemente de management.

3

Competent

Demonstrează cunoștințe mai mult decât generale din principalele arii de conducere a societății. Asamblează o imagine unitară și încearcă promovarea unor indicatori complecși, care să prezinte starea de fapt a societății. Oferă suport altora în înțelegerea conceptelor în special în aria sa de expertiză.

4

Avansat

înțelege aspecte de natură diferită și le articulează într-o imagine de ansamblu coerentă. Ajută pe ceilalți să le înțeleagă, expune alternative și evaluaează în consecință. Poate fî apt de o analiză independenta pe marginea imaginii de ansamblu construită.

5

Expert

Ca 4 plus orientare nu doar intra-organizație, cât și în afara ei. Viziunea de management este completă, considerând factori din mediul în care societatea operează.

Tabel 10

Managementul riscului

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Conștientizează puțin riscurile din activitatea sa, atitudinea fiind în general una reactivă și/sau are nevoie de suport în combaterea lui.

2

Intermediar

Arată o preocupare pentru identificarea și prevenirea riscului, însă acțiunile întreprinse sunt limitate. Prezintă o atitudine reactivă în fața riscului.

3

Competent

Identifică o mare parte a riscurilor și sugerează alternative pentru combaterea acestuia. Alternativele sugerate pot să nu fie eficiente și/sau are nevoie de suport în implementarea lor. încearcă o atitudine proactivă față de risc, însă nu mereu susținută.

4

Avansat

Atent la riscuri, conștientizează nevoia de prevenire a lor. Implică mai multe părți, chiar dacă nu își asumă mereu leadershipul unei astfel de acțiuni. Are grijă pentru o formare continuă a personalului în ceea ce privește metodologiile managementului de risc.

5

Expert

Demonstrează o atitudine proactivă față de risc, implică părțile interesate în prevenirea și combaterea lui. Explică aspecte tehnice legate de managementul riscului. Dezvoltă și conduce strategia de combatere a riscului.

Tabel 11

Managementul capitalului uman

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu a mai condus echipe, cel mult a făcut parte dintr-o echipă unde sporadic a avut un rol de șef de echipă (middle management). Nu conștientizează rolul sau de conducător.

2

Intermediar

Are o experiență limitată în managementul capitalului uman, în general rezultată doar din conducerea unei echipe limitată ca număr de menbri și/sau pe o perioadă scurtă. înțelege limitat rolul său în managementul resursei umane la nivel de companie, centrându-se pe alte aspecte care țin mai mult de expertiza sa.

3

Competent

Arată preocupare pentru managementul capitalului uman, arătând modul în care comportamentul său produce efecte directe și indirecte asupra acestuia. Experiența directă vine de regulă din conducerea unei echipe de talie medie și/sau pe o perioadă medie de timp. Arată preocupare pentru implementarea la nivelul societății a unor politici de personal, chiar dacă susținerea declarată nu este mereu dublată și de acțiuni.

4

Avansat

Are exeperiență și cunoștințe solide despre practicile și strategia de resurse umane. Conștientizează și arată preocupare pentru implementarea unor politici de personal la nivelul întregii societăți, care să sprijine strategia și obiectivele acesteia. în general, abordează politici precum: recrutarea și selecția, formarea personalului, evaluarea performanței.

5

Expert

Experiența directă poate proveni din conducerea directă a unor echipe relativ mari ca număr de membri și/sau pentru o perioadă de timp îndelungată.

Tabel 12

Dialog social

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul arata o înțelegere limitata si o preocupare scăzută pentru dialogul social, atitudinea si comportamentul sau fiind mai degraba reactive, celelalte parti sau actori sociali din organizație fiind deseori interpretați drept adversari.

2

Intermediar

Candidatul arata o oarecare preocupare pentru dialogul social, aratand considerare pentru actorii sociali, insa de cele mai multe ori fortat de context. Atitudinea sa este in continuare reactiva sau sub cerințele de afaceri.

3

Competent

Candidatul intelege importanta dialogului social, fiind preocupat pentru îndeplinirea acestuia si avand o atitudine preventiva fata de conflict. Preocupat de crearea unui climat favorabil rezultatelor, in care părțile sunt interpretate drept parteneri si nu adversari. Cu toate acestea, se orientează in special pe drepturile generale si/sau poate adopta o atitudine de forța in cazul conflictelor. îmbina reactivitatea cu pro activitatea.

4

Avansat

Candidatul arata preocupare pentru asigurarea unui mediu de lucru corespunzător, aceasta fiind o valoare in sine pe care o promovează, înțelege actorii ca parteneri si depune eforturi pentru a preveni conflictele. Expune acurat relația dintre mediul de munca si performanta organizationala si individuala, o poate susține cu date concrete. Cauta soluții, depune eforturi pentru alocarea de resurse, chiar si de natura financiara. Promotor al unui regulament si/sau protocoale.

5

Expert

Arata o preocupare vădită pentru drepturile sociale si organizarea mediului de lucru intr-o asemenea maniera care sa conducă la un mediu de lucru favorabil performantei, fara a angaja abuzuri din partea vreunui actor din organizație.

înțelege indicatorii care permit monitorizarea climatului de munca (de ex. absente - durata, frecventa, gravitate, fluctuație, productivitate, randament, risipa de resurse, sabotajul, etc.).

Este un promotor al dialogului social si incurajeaza si ceilalți membrii ai consiliului in a-i urma exemplu, avand un rol de model in acest sens.

Tabel 13

Abilități de comunicare interpersonală

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Preocupat doar pentru transmiterea propriilor idei, fără a acorda atenție la modul în care acestea sunt recepționate și înțelese.

2

Intermediar

Arată o slabă preocupare pentru interlocutor, neluând în seamă impactul pe care îl are asupra acestuia. 0 lipsă de alternative atunci când întâmpina dificultăți, alte resurse nu sunt evidențiate.

3

Competent

Arată o preocupare pentru adaptarea comunicării la interlocutor însă rezultatul nu este cel scontat. Dovedește o anumită pregătire anterioară, încearcă un plan de comunicare însă persistă între aceleași alternative atunci când acestea se dovedesc limitate.

4

Avansat

Arată preocupare pentru interlocutor, obține de cele mai multe ori rezultatele scontate. Cu toate acestea, comunicarea este mai mult reactivă.

5

Expert

Arată preocupare pentru interlocutor dovedind proactivitate față de acesta. Manifestă flexibilitate în stilul de comunicare, abordând diferite strategii. Identifica și înțelege rolul altor resurse în comunicare, se folosește de ele pentru a obține rezultatul scontat.

Tabel 14

Guvemanța întreprinderilor publice Și rolul Directorului General

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu are cunoștințe de guvemanță corporativă și rolul Directorului General, cel mult arată o cunoaștereintuitivă a lor.

2

Intermediar

Candidatul deține cunoștințe de guvemanță corporativă Și rolul Directorului General la un nivel general, fără a putea explica în mod acurat modul în care acestea conduc la sănătatea și bunul mers al afacerii. Poate nominaliza sau exemplifica un număr redus de principii, politici de guvemanță corporativă.

Competent

Candidatul este familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de guvemanță corporativă și poate surprinde

acurat modul în care acestea au impact asupra bunului mers și sănătății organizaționale. înțelege care este rolul și funcția Directorului

General, însă perspectiva să este trunchiată, doar din acest unghi și/sau nu diferențiază complet între operațional Și strategic.

4

Avansat

Candidatul intelge

cadrul guvemanței corporative în care operează societatea, surprinde corect aspectele cheie și modul în care acestea influențează bunul mers și sănătatea organizațională. înțelege rolul rolul Directorului General de a pune în practică strategia societății, de a se apleca asupra aspectelor operaționale.

Se preocupă pentru ca și ceilalți membri ai

consiliului/directorii să își însușească practicile de guvemanță corpo rativă, adopta o atitudine proactivă în acest sens.

5

Expert

Ca 4 plus o înțelegere acurată a structurii de responsabilitate, de relaționare între organismele de conducere/administrare, plus o capacitate de a sfătui consiliul în ceea ce privește liniile directoare din perspectiva managerială. Se poate poziționa strategic fără a pierde focusul de pe operațional.

Tabel 15

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități și de uz public, așa cum sunt prezentate în mas s-media.

2

Intermediar

Arată o anumită preocupare, putând numi câteva particularități ale domeniului, fără a putea intra în detalii.

3

Competent

Numește și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar dacă sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția între alte domenii, suprinzând specificul activității societății.

4

Avansat

Arată o bună înțelegere a domeniului de activitate al societății nu doar prin evidențierea specificului societății, ci și prin interpretarea sa într-un cadru mai larg. Poate numi un număr redus de trenduri în domeniu și/sau are nevoie de ajutor la înțelegerea consecințelor acestora asupra evoluției societății.

5

Expert

Numește corect trendurile majore în domeniu, arătând o înțelegere aprofundată asupra impactului la nivelul societății. Demonstrează acuratețe în identificarea riscurilor și oportunităților în domeniu, poate face o analogie cu alte domenii de activitate pentru importul de bune practici.

Tabel 16

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități și de uz public, așa cum sunt prezentate în mass-media.

2

Intermediar

Arată o anumită preocupare, putând numi câLeva particularități ale domeniului, fără a putea intra în detalii.

3

Competent

Numește și aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar dacă sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția între alte domenii, suprinzând specificul utilităților publice.

4

Avansat

De regulă, cunoștințele sunt acumulate într-unul din subdomeniile

utilităților publice (de exemplu: transport local) sau a unor activități conexe lor.

5

Expert

Arată o bună înțelegere, putând identifica trenduri în mod acurat. Demonstrează atenție la nivel de consecințe, identificând riscuri și oportunități.

Alinierea cu Scrisoarea de așteptări se evaluează doar în cazul persoanelor din lista scurtă. Evaluarea se realizează în baza Declaratei de mtenție depusă de către candidat. Evaluarea se lace pe o scala de la 1 la 5, punctajul intermediar acordându-se în consecință:

Evaluare

1

2

3

4

5

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

Intenția exprimată nu se aliniază

Intenția exprimată se aliniază

Nota de mai sus reprezintă o medie rezultata din notarea pe scala de la 1 la 5, a următoarelor dimensiuni:

 • 1. Respectarea prevederilor legale privind structura Declarației de intenție;

 • 2. Evaluarea conținutului Declarației de intenție, in baza următoarelor elemente de structura:

 • a) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;

 • b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;

 • c) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea și remunerarea performanței;

 • d) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Ponderi, prag minim și lista scurtă

Fiecare criteriu își aduce aportul într-o anumită pondere în evaluarea candidaturii. Ponderile sunt evidențiate în documentul de lucru tip .xlsx.

Pragul minim stabilește nivelul de competență general, necesar obținerii unei performanțe superioare în post. Pragurile minime aferente fiecărui criteriu în parte sunt evidențiate în documentul de lucru de tip .xlsx. în calcularea punctajului ponderat total, se permite compensarea scorurilor, adică un scor sub pragrul minim stabilit la un criteriu poate fi compensat de un scor peste pragul minim stabilit la un alt criteriu. Candidaturile, care obțin un punctaj ponderat total sub nivelul pragului minim, vor fi respinse din procesul de selecție. Candidaturile care obțin un punctaj ponderat total cel puțin egal cu pragul minim vor fi luate în considerare pentru alcătuirea listei scurte.

Lista scurtă se alcătuiește în baza punctajului ponderat total, prin ordonare descrescătoare. Primele 5 (cinci) candidaturi vor fi reținute în lista scurtă și prezentate Consiliului de administrație în vederea numirii Directorului General. Candidaturile care au același punctaj ponderat total, vor fi departajate și incluse în lista scurtă în funcție de numărul de criterii la care scorul obținut este sub pragul minim aferent criteriului. înscrierea în lista scurtă se va face în baza atingerii pragului minim la cât mai multe criterii.

Ponderile și pragul minim poate tî redefinit în procesul de evaluare/selecție, dacă se contsata că valorile alocate lor sunt prea înalte și candidaturile nu reușesc să le atingă. Redefinirea se realizează după cel puțin o repetare a procesului de recrutare și selecție.

Documente necesare depunerii candidaturii

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • •  OPIS;

 • •  curriculum vitae;

 • •  scrisoare de recomandare;

 • •  copia actului de identitate;

 • •  copie după diploma de studii;

 • •  copie după orice altă diplomă de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului;

 • •  copie după cartea de muncă și/sau orice alt act care atestă experiență de conducere sau consultanta in management;

 • •  declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de participare;

 • •  declarație pe propria răspundere prin care candidatul își da acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de recrutare și selecție, precum și de a putea fi verificate informațiile furnizate.

Declarațiile sunt puse la dispoziția candidaților pe site-ul societății sau la registratură companiei.

Secțiunea II. Selecția Directorului Comercial

Profil

Directorul Comercial este o persoană cu o expertiză bogată în domeniu și bune abilități manageriale. Are o bună capacitate strategică și este apt a-și evalua impactul propriilor decizii. Dispune de calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile comerciale ale societății, conform domeniului său de expertiză. Directorul Comercial are o bogată experiență de afaceri si in gestionarea departamentului comercial. Experiența sa vizează stabilirea strategiei comerciale, prospectarea pieței de profil și încheierea contractelor comerciale, achiziții/livrare/stocuri, negocierea contractelor Și stabilirea fluxului operațional. Demonstrează interes pentru sectorul de activitate al societății și, în general, pentru sectorul utilităților publice, fiind deschis la importul unor bune practici din domeniu.

Directorul Comercial dispune atât de abilitatea de a lucru în echipă, arătând o atitudine de cooperare Și completându-se cu Directorul General și personalul de conducere, dar și de a acționa independent și critic. Este capabil să gândescă în mod conceptual, abstract și stăpânește cu precizie conținuturi informaționale comerciale. Orientat spre perfecționare continuă, înțelege și interpretează eficient legislația în vigoare. Este înclinat spre soluționarea situațiilor problematice pe care le întâlnește, arătând determinare și hotărâre. Are excelente calități de leadership, fiind capabil să gestioneze eficace echipa din subordine. Are o atitudine îndrumătoare față de colegii săi, indiferent de nivelul ierarhic.

Criterii de evaluare și selecție

In baza analizei realizate anterior, propunem ca evaluarea si selecția candidaturilor pentru postul de Director Comercial sa se realizeze in baza a doua categorii de criterii:

 • •  Criterii de admisibilitate in procesul de evaluare/selectie: rolul lor este de a determina eligibilitatea candidaturilor depuse pentru postul de Director Comercial;

 • •  Criterii de selecție: rolul lor este de a fundamenta decizia de numire a Directorului Comercial, dintre candidaturile declarate eligibile.

Ambele categorii de criterii se publica in anunțul de selecție.

Criterii de admisibilitate

Pentru a fi declarata eligibila pentru postul de Director Comercial al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, fiecare candidatura trebuie sa dovedească Îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:

 • •  Sa aiba cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • •  Sa cunoască limba română (scris și vorbit);

 • •  Sa nu fi fost condamnata pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

 • •  Sa nu fi fost destituita dintr-o funcție publică și/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • •  Sa fie din afara Consiliului de Administrație, sau dintre administratori, care vor deveni astfel administratori executivi;

 • •  Sa nu fie în conflict de interese portivit legii și statutului societății, cu S S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • •  Sa aibă studii superioare, finalizate, de preferința in domeniul economic;

 • •  Să aibă experiență de consultanță în management și/sau conducere (de preferință in domeniul comercial) a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat de minim 4 ani.

Rezultatul evaluării candidaturii prin prisma criteriilor de admisibilitate este declararea candidaturii ca fiind eligibila sau neeligibila. Neîndeplinirea unui criteriu de mai sus atrage după sine declararea candidaturii drept neeligibila si, prin urmare, nu va fi inclusa in procesul de evaluare si selecție.

Criterii de selecție

Candidaturile declarate eligibile vor fi incluse in procesul de evaluare si selecție si vor fi evaluate si selectate in baza următoarelor categorii de criterii:

 • A. Criterii obligatorii:

 • 1. Experiența de consultanță în management și/sau conducere (de preferință in domeniul comercial) a unor societari comerciale sau întreprinderi publice:

 • a) Anii de experiența in funcție de management: un indicator cantitativ, calculat ca număr de ani in care candidatul a oferit consultanta in management sau a condus întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

 • b) Profilul companiei gestionate: profilul companiei in baza caruia candidatul isi demonstrează experiența in management, avandu-se in vedere tipul (public/privat) si domeniul de activitate (termofîcare, utilitati publice sau alt domeniu);

 • c) Cifra de afaceri: cifra de afaceri gestionata de către candidat la compania in baza careia isi demonstrează experiența in managementul economico-financiar;

 • 2. Competenta manageriala:

 • a) Studii superioare finalizate, de preferința in domeniul economic: studii superioare absolvite cu diploma de licența. Orice alta diploma de studii (de ex. mașter, doctorat) si/sau certificari/atestate/ diplome de absolvire a unor cursuri de specialitate ce pot aduce valoare postului constituie avantaj.

 • b) Strategie comerciala: capacitatea de a implementa societarii o strategie comerciala pornind de la planul de administrare, politicile si programele la care societatea adera;

 • c) Luarea deciziei: capacitatea de a decide in privința liniilor directoare si asupra aspectelor sensibile din acLivilatea uuienla, de a evalua consecințele si de a le trata corespunzător.

 • d) Conducerea unei echipe: marimea si diversitatea echipei condusa din funcția de conducere deținuta la compania in baza careia isi demonstrează experiența in managementul comercial;

 • 3. Competenta profesionala:

 • a) Negociere: capacitatea de a negocia contracte/acte adiționale cu furnizorii, la un nivel superior de calitate;

 • b) Relații cu furnizori: capacitatea de a stabili relații eficace cu furnizorii indiferent de natura lor, de a încheia parteneriate, coopera si colabora cu aceștia pe termen lung;

 • c) Comunicare interpersonala: capacitatea de a transmite informații sensibile si de a-si adapta comportamentul de comunicare in funcție de interlocutor.

 • 4. Guvernanta corporativa si rolul Directorului Comercial: Înțelegerea principiilor de guvernanta corporativa si aplicarea lor, intelegerea atribuțiilor, sarcinilor si responsabilităților postului; demonstrarea capacitatii de Îndeplinire a lor.

 • B. Criterii opționale:

 • a) Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societarii: capacitatea de a identifica si numi trendurile din domeniul de activitate al societarii, sesizarea aspectelor critice/sensibile si modul in care acestea pot avea consecințe asupra societarii;

 • b) Cunoștințe despre domeniul utilitarilor publice: capacitatea de a identifica trenduri in domeniul utilităților publice, a bunelor practici si modul in care acestea ar putea fi importate in cadrul societății;

 • C. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (doar in cazul candidaturilor din lista scurta).

Candidaturi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal

Candidaturile din rândul din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice trebuie sa dovedească experiența in sensul art 35 alin 5, după cum urmeaza:

Art. 35. (5): ^...criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță .în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

Experiența se evalueaza conform criteriului “Experiența in managementul economico-financiar al unor societari comerciale sau intreprinderi publice” de mai sus.

Evaluarea criteriilor de selecție

Criteriile de selecție sunt evaluate pe o scala de la 1 la 5, unde 1 inseamna “Novice” si 5 inseamna “Expert”, acolo unde este posibil.

Tabel 1

Anii de experiența in funcție de management

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa in perioade diferite si la companii diferite.

Si/sau

Candidatul nu prezintă experiența in domeniul comercial.

2

Intermediar

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa in perioade diferite si la aceeași companie.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența incipienta in domeniul comercial.

Competent

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa intr-un perioada continua la aceeași companie.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența medie in domeniul comercial.

4

Avansat

Intre 4 si 10 ani, din care minim 4 acumulați in cadrul aceleiași companii si intr-o perioada continua.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența notabila in domeniul comercial.

5

Expert

Peste 10 ani, din care minim 4 acumulați in cadrul aceleiași companii si intr-o perioada continua.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența relevanta in domeniul comercial.

Tabel 2

Profilul companiei gestionate

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți de tip afacere de familie.

2

Intermediar

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societari din sectorul privat, al cărui obiect de activitate este altul decât cel al utilităților publice. In general, experiența de management este acumulata in domeniul serviciilor.

3

Competent

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul mai multor societari din sectorul privat, care pot activa in domeniul utilitarilor publice. Experiența in domeniul producției este necesara aici.

4

Avansat

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul uneia sau a mai multor societari publice din sectorul utilitarilor publice (exclus sectorul de termoficare). Poate avea experiența si in administrarea/managementul societarilor din sectorul privat (servicii sau producție).

5

Expert

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul uneia sau a mai multor societari publice din sectorul utilitarilor publice,    termoficare.    Poate    avea    experiența    si    in

administrarea/managementul societarilor din sectorul privat (servicii sau producție) si/sau a altor societăți de utilitate publica.

Nota: Experiența de management este acumulata cu precădere inseamna experiența cea mai îndelungata din cv-ul candidatului, daca nu întrunește pragul de 4 ani consecutivi intr-o societate. In cazul in care candidatul deține o experiența de management in cadrul mai multor societăți comerciale sau Întreprinderi publice si nu indica in mod specific societatea/intreprindera in baza caieia isi fundamentează caiididatuia, atunci se ia in consideiaiea societatea/inLiepiindeiea la caie candidatul deține experiența cea mai îndelungata si favorabila, pentru evaluarea candidaturii in baza acestui criteriu. Favorabilitatea se refera la situația in care candidatul deține doua sau mai multe experiențe de peste 4 ani consecutive in cadrul unor societăți distincte; in aceasta situație, se evalueaza acumularea experienței intr-o societate care se aproprie cel mai mult de specificul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Tabel 3

Cifra de afaceri

Scor

Nivel     de

Descriere

competență

1

Novice

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 100 000 euro.

2

Intermediar

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 500 000 euro.

3

Competent

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 1 000 000 euro.

4

Avansat

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societari a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 7 000 000.

5

Expert

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai marc de 7 000 000 euro.

Nota: experiența acumulata cu precădere se definește conform criteriului anterior.

Tabel 4

Studii și certificări în domeniu

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Candidatul satisfice condiția de admitere în procesul de evaluare/selecție.

2

Intermediar

Candidatul deține și alte studii/certificări care pot aduce valoare postului. El poate deține o diplomă de licență în alt domeniu și/sau poate avea până la cinci certificări care aduc valoare postului.

3

Competent

Candidatul deține diplomă de finalizare a studiilor superioare plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniu.

4

Avansat

Candidatul deține diplomă de finalizare a studiilor superioare plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniu, plus alte certifîcări/studii care pot aduce valoare postului. Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

5

Expert

Candidatul a finalizat un doctorat în domeniu și poate deține alte certificări/studii care aduc valoare postului.

Tabel 5

Strategie comerciala

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Deține concepte fundamentale de strategie, insa are nevoie de sprijin extern pentru articularea ei.

2

Intermediar

Poate fundamenta anumite linii directoare in ceea ce privește activitatea comerciala, insa minimul ajutor este necesar. Liniile directoare sunt rezumate la clișee (de exemplu optimizarea achizițiilor, organizare pe centru de profit), fara a fi apt a spune maniera de implementare si realizare.

Competent

Apt a fundamenta anumite linii directoare in ceea ce privește activitatea comerciala si de a demonstra maniera in care pot fi implementate si realizate. Arata insa o limita in ceea ce privește rolul

si locul sau in cadrul directoratului si/sau asupra legăturii cu planul de administrare.

4

Avansat

Bune evidente pentru fundamentarea strategiei comerciale a societății, arata o intelegere aprofundata a modului in care aceasta poate fi implementata. Conștientizează rolul sau in cadrul directoratului si face legătură cu planul de administrare al CA-ului. Apt a propune acțiuni care sa imbunatatcasca atingerea obiectivelor.

5

Expert

Ca nivelul 4 plus evaluarea contextului larg in care activeaza compania, atent la riscuri si oportunități. Apt a discuta consecințe si a propune cai de imbunatatire.

Tabel 6

Luarea deciziei

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

In decizii se sprijină pe acordul celor cu care interactioneaza. Nu poate argumenta si justifica propria decizie si/sau propriul rol.

2

Intermediar

Oferă exemple limitate ca relevanta pentru luarea deciziei. Esueaza in a evidenția concret impactul sau consecințele pe care le comporta actul decizional.

3

Competent

Oferă expemple care au relevanta pentru actul decizional insa in continuare poate avea un impact modest pentru afacere si/sau pot fi formulate la nivel general. Arata o preocupare pentru consecințele asociate, insa acțiunile sugerate pentru implementarea deciziei sunt in continuare limitate.

4

Avansat

Exemplul oferit are un puternic impact la nivelul afacerii, consecințele implicate fiind evidențiate si tratate corespunzător. Apt sa argumenteze nevoia de luare a deciziei oferite exemplu. Acțiunile sugerate pentru susținerea si implementarea deciziei sunt concrete si specific.

5

Expert

Ca nivelul 4, plus: arata independenta in luarea deciziei si proactivitate, chiar si in situația când alti decidenti nu sunt pe aceeași linie cu el/ea.

Tabel 7

Managementul riscului

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Conștientizează puțin riscurile din activitatea sa, atitudinea fiind în general una reactivă și/sau are nevoie de suport în combaterea Iui.

2

Intermediar

Arată o preocupare pentru identificarea și prevenirea riscului, însă acțiunile întreprinse sunt limitate. Prezintă o atitudine reactivă în fața riscului.

3

Competent

Identifică o mare parte a riscurilor și sugerează alternative pentru combaterea acestuia. Alternativele sugerate pot să nu fie eficiente și/sau are nevoie de suport în implementarea lor. încearcă o atitudine pro activă față de risc, însă nu mereu susținută.

4

Avansat

Atent la riscuri, conștientizează nevoia de prevenire a lor. Implică mai multe părți, chiar dacă nu își asumă mereu leadershipul unei astfel de acțiuni. Are grijă pentru o formare continuă a personalului în ceea ce

privește metodologiile managementului de risc.

5

Expert

Demonstrează o atitudine proactivă față de risc, implică părțile interesate în prevenirea și combaterea lui. Explică aspecte tehnice legate de managementul riscului. Dezvoltă și conduce strategia de combatere a riscului.

Tabel 8

Conducerea unei echipe

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu a mai condus echipe, cel mult a făcut parte dintr-o echipa unde sporadic a avut un rol de sef de echipa (middle management). Nu conștientizează rolul sau de conducător.

2

Intermediar

Are o experiența limitata in conducerea echipelor. Perioada in care a condus echipa este scurta si/sau echipa era limitata ca număr de membri (sub 3). Poate sa nu fi condus echipe din domeniul comercial. O conștientizare limitata a rolului sau de conducător, axata in special pe împărțire de sarcini in cadrul echipei.

3

Competent

A condus/conduce o echipa din domeniul comercial pentru o perioada relativ medie (cca 3 ani) si/sau echipa are pana in 3 membri. înțelegerea si preocuparea fata de rolul de conducător pot prezenta lacune, conștientizarea rolului de motivator fiind slaba.

4

Avansat

A condus/conduce o echipa din domeniul comercial pentru o perioada relative medie (cca 3 ani) si/sau echipa are pana in 5 membri. Arata preocupare pentru motivarea si dezvoltarea echipei, insa uneri acțiunile sunt transpuse la nivel general, nefiind particularizate la membrii echipei. Poate acționa ca un model, insa fara a se desprinde de nivelul general.

5

Expert

A condus/conduce o echipa din domeniul comercial pentru o perioada mare (peste 5 ani) si echipa are peste 5 membri. Arata preocupare pentru diversitatea echipei si adaptarea stilului de leadership la membrii echipei. Pune accent pe rolul sau de model pentru echipa si înțelege maniera in care acesta influențează rezultatele echipei.

Tabel 9

Negociere

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu conștientizează rolul sau in cadrul procesului de negociere, considera ca procesul se realizează de la sine.

2

Intermediar

Candidatul intelege ca poate avea un rol in procesul de negociere, insa considera ca rolul sau este limitat. De regula se lașa condus sau adopta o strategie de forța fara a considera impactul acestei abordări.

3

Competent

Candidatul intelege ca are un rol activ in procesul de negociere insa poate intampina dificultăți in exercitarea lui. Oscilează intre o abordare bazata pe putere si una in care construiește relații si incredere reciproca.

4

Avansat

Candidatul conștientizează rolul si impactul sau asupra procesului de negociere, fiind dispus la concesii pentru a dezvolta/mentine relații si parteneriate de lunga durata. De regula, soluționează diferende insa

abordarea sa are un carcater reactiv.

5

Expert

Ca 4 insa abordarea sa este proactiva. Ușurința in negocierea cu diverse tipuri de interlocutori. Utilizează diplomația si castiga cu ușurința increderea.

Tabel 10

Relații cu furnizori

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul arată o înțelegere limitată și o preocupare scăzută pentru stabilirea unor relații eficace, comportamentul său fiind mai degrabă reactiv.

2

Intermediar

Candidatul arată o oarecare preocupare pentru stabilirea unor relații de succes, relationănd însă eficace în special cu persoane care au un statut, poziție, autoritate, influență similare cu a lui.

3

Competent

Candidatul arată preocupare pentru stabilirea unor relații de succes, căutând să înțeleagă persoana cu care relaționează. Este eficace în special în relaționarea cu persoanele care au un statut, poziție, autoritate, influență similare cu a lui. Comportamentul său poate fi în continuare reactiv.

4

Avansat

Candidatul arată preocupare pentru stabilirea unor relații eficace, dovedind proactivitate și relaționând cu succes cu o varietate de persoane și/sau într-o varietate de situații. Este eficient în înțelegerea interlocutorului.

5

Expert

Ca 4 plus preocupare pentru existența unor relații interpersonale eficace în cadrul organizației, asigurând instrumentele și metodele specifice pentru consolidarea lor.

Tabel 11

Comunicare interpersonala

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Preocupat doar pentru transmiterea propriilor idei, fara a acorda atentie la modul in care acestea sunt recepționate si înțelese.

2

Intermediar

Arata o slaba preocupare pentru interlocutor, neluand in seama impactul pe care il are asupra acestuia. O lipsa de alternative atunci când intampina dificultăți, alte resurse nu sunt evidențiate.

3

Competent

Arata o preocupare pentru adaptarea comunicării la interlocutor insa rezultatul nu este cel scontat. Dovedește o anumita pregătire anterioara, incearca un plan de comunicare insa persista intre aceleași alternative atunci când acestea se dovedesc limitate.

4

Avansat

Arata preocupare pentru interlocutor, obține de cele mai multe ori rezultatele scontate. Cu toate acestea, comunicarea este mai mult reactiva.

5

Expert

Arata preocupare pentru interlocutor dovedind proactivitate fata de acesta. Manifesta flexibilitate in stilul de comunicare, abordând diferite strategii. Identifica si înțelege rolul altor resurse in comunicare, se folosește de ele pentru a obține rezultatul scontat.

Tabel 12

Guvernanta Întreprinderilor publice si rolul Directorului Comercial

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

2

Novice

Intermediar

Candidatul nu are cunoștințe de guvernanta corporativa si rolul Directorului Comercial, cel mult arata o cunoaștere intuitiva a lor.

Candidatul deține cunoștințe de guvernanta corporativa si rolul Directorului Comercial la un nivel general, fara a putea explica in mod acurat modul in care acestea conduc la sanatatea si bunul mers al afacerii. Poate nominaliza sau exemplifica un număr redus de principii, politici de guvernanta corporativa.

3

Competent

Candidatul este familiarizat cu principiile, conceptele si practicile de guvernanta corporativa si poate surprinde acurat modul in care acestea au impact asupra bunului mers si sanatatii organizationale. înțelege care este rolul si funcția Directorului Comercial, insa perspectiva sa este trunchiata, doar din acest unghi si/sau nu diferențiază complet intre operațional si strategic.

4

Avansat

Candidatul intelge cadrul guvernantei corporative in care operează societatea, surprinde corect aspectele cheie si modul in care acestea influențează bunul mers si sanatatea organizationala. înțelege rolul rolul Directorului Comercial de a pune in practica strategia societății, de a se apleca asupra aspectelor operaționale.

Se preocupa pentru ca si ceilalți membri ai consiliului/directorii sa isi insuseasca practicile de guvernanta corporativa, adopta o atitudine proactiva in acest sens.

5

Expert

Ca 4 plus o intelegere acurata a structurii de responsabilitate, de relationare intre organismele de conducere, plus o capacitate de a sfătui consiliul in ceea ce privește liniile directoare din perspectiva comerciala. Se poate poziționa strategic fara a pierde focusul de pe operațional.

Tabel 13

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități si de uz public, asa cum sunt prezentate in mass-media.

2

Intermediar

Arata o anumita preocupare, putând numi cateva particularități ale domeniului, fara a putea intra in detalii.

3

Competent

Numește si aprofundează anumite particularități ale domeniului, chiar daca sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția intre alte domenii, suprinzand specificul activitatii societarii.

4

Avansat

Arata o buna intelegere a domeniului de activitate al societarii nu doar prin evidențierea specificului societății, ci si prin interpretarea sa intr-un cadru mai larg. Poate numi un număr redus de trenduri in domeniu si/sau are nevoie de ajutor la Înțelegerea consecințelor acestora asupra evoluției societății.

5

Expert

Numește corect trendurile majore in domeniu, aratand o intelegere aprofundata asupra impactului la nivelul societarii. Demonstrează acuratate in identificarea riscurilor si oportunităților in domeniu, poate face o analogie cu alte domenii de activitate pentru importul

de bune practici.

Tabel 14

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități si de uz public, asa cum sunt prezentate in mass-media.

2

Intermediar

Arata o anumita preocupare, putând numi cateva particularitati ale domeniului, fara a putea intra in detalii.

Competent

Numește si aprofundează anumite particularitati ale domeniului, chiar daca sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția intre alte domenii, suprinzand specificul utilităților publice.

De regula, cunoștințele sunt acumulate intr-unui din subdomeniile utilităților publice (de exemplu: transport local) sau a unor activitati conexe lor.

4

Avansat

Arata o buna intelegere, putând identifica trenduri in mod acurat. Demonstrează atentie la nivel de consecințe, identificând riscuri si oportunități.

De regula, cunoștințele sunt acumulate de-alungul unei perioade îndelungate intr-unui din subdomeniile utilităților publice (de exemplu: transport local).

5

Expert

Diferențiază in detaliu domeniul utilităților publice, aratand o preocupare pentru importul de bune practice intra-domeniu.

De regula, cunoștințele sunt acumulate in societari diferite din domeniul utilitarilor publice.

Alinierea cu Scrisoarea de așteptări se evalueaza doar in cazul persoanelor din lista scurta. Evaluarea se realizează in baza Declarației de intenție depusa de către candidat si a prezentării aceștia in fata Consiliului de administrației. Evaluarea se face pe o scala de la 1 la 5, după cum urmeaza:

Evaluare

1

2

3

4

5

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

Intenția exprimata nu se alini aza

Intenția exprimata se aliniaza

Nota de mai sus reprezintă o medie rezultata din notarea pe scala de la 1 la 5, a următoarelor dimensiuni:

 • 3. Respectarea prevederilor legale privind structura Declarației de intenție;

 • 4. Evaluarea conținutului Declarației de intenție, in baza următoarelor elemente de structura:

 • a) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;

 • b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;

 • c) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea și remunerarea performanței;

 • d) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Ponderi, prag minim si lista scurta

Fiecare criteriu isi aduce aportul intr-o anumita pondere in evaluarea candidaturii. Ponderile sunt evidențiate in documentul de lucru tip .xlsx.

Pragul minim Stabilește nivelul de competenta general, necesar obținerii unei performante superioare in post. Pragurile minime aferente fiecărui criteriu in parte sunt evidențiate in documentul de lucru de tip .xlsx. In calcularea punctajului ponderat total, se permite compensarea scorurilor, adica un scor sub pragrul minim stabilit la un criteriu poate fi compensate de un scor peste pragul minim stabilit la un alt criteriu. Candidaturile, care obțin un punctaj ponderat total sub nivelul pragului minim, vor fi respinse din procesul de selecție. Candidaturile care obțin un punctaj ponderat total cel puțin egal cu pragul minim vor fi luate in considerare pentru alcătuirea listei scurte.

Lista scurta se alcătuiește in baza punctajului ponderat total, prin ordonare descrescătoare. Primele 5 (cinci) candidaturi vor fi reținute in lista scurta si prezentate Consiliului de administrație in vederea numirii Directorului Comercial. Candidaturile care au același punctaj ponderat total, vor fi departajate si incluse in lista scurta in funcție de numărul de criterii la care scorul obtinut este sub pragul minim aferent criteriului. înscrierea in lista scurta se va face in baza atingerii pragului minim la cat mai multe criterii.

Ponderile si pragul minim poate fi redefînit in procesul de evaluare/selectie, daca se contsata ca valorile alocate lor sunt prea înalte si candidaturile nu reusesc sa le atinga. Redefinirea se realizează după cel puțin o repetare a procesului de recrutare si selecție.

Documente necesare depunerii candidaturii

Dosarul de candidatura va conține următoarele documente:

 • •  OPIS;

 • •  curriculum vitae;

 • •  scrisoare de recomandare;

 • •  copie după actul de identitate;

 • •  copie după diploma de studii;

 • •  copie după orice alta diploma de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului;

 • •  copie după cartea de munca si/sau orice alt act care atesta experiența de conducere sau consultanta in management;

 • •  declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii in procesul de evaluare si selecție;

 • •  declarație pe propria răspundere prin care candidatul isi da acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selecție, precum si de a putea fi verificate informațiile furnizate.

Declarațiile sunt puse la dispoziția candidatilor pe site-ul societarii sau la registratura companiei.

Secțiunea III. Selecția Directorului Tehnic

Profil

Directorul Tehnic este o persoană cu o expertiză bogată în domeniu și bune abilități manageriale. Are o bună capacitate strategică și este apt a-și evalua impactul propriilor decizii. Dispune de calificarea necesară pentru a evalua operațiunile și politicile comerciale ale societății, conform domeniului său de expertiză. Directorul Tehnic are cunoștințe și experiențe relvante în (noile) tehnologii specifice domeniului termoficării și energetic. Experiența sa vizează stabilirea strategiei tehnologice, implementarea reglementărilor naționale Și/sau europene în domeniu, evaluarea impactului evoluțiilor tehnologice ale producerii și transportului de agent termic Și/sau energie, precum Și în ceea ce privește fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea rețelelor companiei.

Directorul Tehnic dispune atât de abilitatea de a lucru în echipă, arătând o atitudine de cooperare Și completându-se cu Directorul General Și personalul de conducere, dar și de a acționa independent și critic. Este capabil să gândescă în mod conceptual, abstract și stăpânește cu precizie conținuturi informaționale tehnologice. Orientat spre perfecționare continuă, înțelege și interpretează eficient legislația în vigoare. Este înclinat spre soluționarea situațiilor problematice pe care le întâlnește, arătând determinare Și hotărâre. Are excelente calități de leadership, fiind capabil să gestioneze eficace echipa din subordine. Are o atitudine îndrumătoare față de colegii săi, indiferent de nivelul ierarhic.

Criterii de evaluare și selecție

In baza analizei realizate anterior, propunem ca evaluarea si selecția candidaturilor pentru postul de Director Tehnic sa se realizeze in baza a doua categorii de criterii:

 • •  Criterii de admisibilitate in procesul de evaluare/selectie: rolul lor este de a determina eligibilitatea candidaturilor depuse pentru postul de Director Tehnic;

 • •  Criterii de selecție: rolul lor este de a fundamenta decizia de numire a Directorului Tehnic, dintre candidaturile declarate eligibile.

Ambele categorii de criterii se publica in anunțul de selecție.

Criterii de admisibilitate

Pentru a fi declarata eligibila pentru postul de Director Tehnic al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, fiecare candidatură trebuie să dovedească îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • •  Sa aiba cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • •  Sa cunoască limba română (scris și vorbit);

 • •  Sa nu fi fost condamnata pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

 • •  Sa nu fi fost destituita dintr-o funcție publică și/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • •  Sa fie din afara Consiliului de Administrație, sau dintre administratori care vor deveni astfel administratori executivi;

 • •  Sa nu fie în conflict de interese portivit legii și statutului societății, cu S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • •  Sa aibă studii superioare, finalizate, de preferința in domeniul inginerie;

 • •  Să aibă experiență de consultanță în management și/sau conducere (de preferință in domeniul tehnic) a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat de minim 4 ani.

Rezultatul evaluării candidaturii prin prisma criteriilor de admisibilitate este declararea candidaturii ca fiind eligibila sau neeligibila. Neindeplinirea unui criteriu de mai sus atrage după sine declararea candidaturii drept neeligibila si, prin urmare, nu va fi inclusa in procesul de evaluare si selecție.

Criterii de selecție

Candidaturile declarate eligibile vor fi incluse in procesul de evaluare si selecție si vor fi evaluate si selectate in baza următoarelor categorii de criterii:

 • D. Criterii obligatorii:

 • 5. Experiența de consultanță în management și/sau conducere (de preferință in domeniul tehnic) a unor societari comerciale sau întreprinderi publice:

 • d) Anii de experiența in funcție de management: un indicator cantitativ, calculat ca număr de ani in care candidatul a oferit consultanta in management sau a condus întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

 • e) Profilul companiei gestionate: profilul companiei in baza caruia candidatul isi demonstrează experiența in management, avandu-se in vedere tipul (public/privat) si domeniul de activitate (termoficare, utilitati publice sau alt domeniu);

 • f)  Cifra de afaceri: cifra de afaceri gestionata de către candidat la compania in baza careia isi demonstrează experiența in managementul economico-financiar;

 • 6. Competenta manageriala:

 • e) Studii superioare finalizate, de preferința in domeniul tehnic: studii superioare absolvite cu diploma de licența. Orice alta diploma de studii (de ex. mașter, doctorat) si/sau certificari/atestate/ diplome de absolvire a unor cursuri de specialitate ce pot aduce valoare postului constituie avantaj.

 • f)  Planificare strategica: capacitatea de a implementa societății o strategie tehnologica pornind de la planul de administrare, politicile si programele la care societatea adera;

 • g) Luarea deciziei: capacitatea de a decide in privința liniilor directoare si asupra aspectelor sensibile din activitatea curenta, de a evalua consecințele si de a le trata corespunzător.

 • h) Conducerea unei echipe: marimea si diversitatea echipei condusa din funcția de conducere deținuta la compania in baza careia isi demonstrează experiența in managementul comercial;

 • 7.  Competenta profesionala:

 • d) Analiza si sinteza: capacitatea de a intelege si interpreta activitatea ca un sistem, de a intelege relațiile dintre diferitele parti, de a intelege optim informațiile cu care operează si de a formula propuneri de soluții la situațiile problematice;

 • e) Monitorizarea performantei: capacitatea de înțelegere a performantei curente a societății, de înțelegere a manierei în care obiectivele trasate sunt/vor fi îndeplinite, sesizarea disfuncționalităților și/sau a oportunităților, trasarea și luarea unor măsuri de acțiune sau corective, după caz;

 • f)  Comunicare interpersonala: capacitatea de a transmite informații sensibile si de a-si adapta comportamentul de comunicare in funcție de interlocutor.

 • 8. Guvernanta corporativa si rolul Directorului Tehnic: Înțelegerea principiilor de guvernanta corporativa si aplicarea lor, înțelegerea atribuțiilor, sarcinilor si responsabilităților postului; demonstrarea capacitatii de îndeplinire a lor.

 • E. Criterii opționale:

 • c) Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății: capacitatea de a identifica si numi trendurile din domeniul de activitate al societarii, sesizarea aspectelor critice/sensibile si modul in care acestea pot avea consecințe asupra societarii;

 • d) Cunoștințe despre domeniul utilitarilor publice: capacitatea de a identifica trenduri in domeniul utilitarilor publice, a bunelor practici si modul in care acestea ar putea fi importate in cadrul societarii;

 • F. Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (doar in cazul candidaturilor din lista scurta).

Candidaturi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal

Candidaturile din rândul din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice trebuie sa dovedească experiența in sensul art 35 alin 5, după cum urmeaza:

Art. 35. (5): “.. .criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

Experiența se evalueaza conform criteriului “Experiența in managementul economico-financiar al unor societari comerciale sau întreprinderi publice” de mai sus.

Evaluarea criteriilor de selecție

Criteriile de selecție sunt evaluate pe o scala de la 1 la 5, unde 1 inseamna “Novice” si 5 inseamna “Expert”, acolo unde este posibil.

Tabel 1

Anii de experiența in funcție de management

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa in perioade diferite si la companii diferite.

Si/sau

Candidatul nu prezintă experiența in domeniul tehnic.

2

Intermediar

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa in perioade diferite si la

aceeași companie.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența incipienta in domeniul tehnic.

3

Competent

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa intr-un perioada continua la aceeași companie.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența medie in domeniul tehnic.

4

Avansat

Intre 4 si 10 ani, din care minim 4 acumulați in cadrul aceleiași companii si intr-o perioada continua.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența notabila in domeniul tehnic.

5

Expert

Peste 10 ani, din care minim 4 acumulați in cadrul aceleiași companii si intr-o perioada continua.

Si/sau

Candidatul prezintă o experiența relevanta in domeniul tehnic.

Tabel 2

Profilul companiei gestionate

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți de tip afacere de familie.

2

Intermediar

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societari din sectorul privat, al cărui obiect de activitate este altul decât cel al utilităților publice. In general, experiența de management este acumulata in domeniul serviciilor.

3

Competent

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul mai multor societăți din sectorul privat, care pot activa in domeniul utilitarilor publice. Experiența in domeniul producției este necesara aici.

4

Avansat

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul uneia sau a mai multor societari publice din sectorul utilităților publice (exclus sectorul de termoficare). Poate avea experiența si in administrarea/managementul societăților din sectorul privat (servicii sau producție).

5

Expert

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul uneia sau a mai multor societari publice din sectorul utilităților publice,    termoficare.    Poate    avea    experiența    si    in

administrarea/managementul societarilor din sectorul privat (servicii sau producție) si/sau a altor societăți de utilitate publica.

Nota: Experiența de management este acumulata cu precădere inseamna experiența cea mai indelungata din cv-ul candidatului, daca nu intruneste pragul de 4 ani consecutivi intr-o societate. In cazul in care candidatul deține o experiența de management in cadrul mai multor societăți comerciale sau intreprinderi publice si nu indica in mod specific societatea/intreprindera in baza careia isi fundamentează candidatura, atunci se ia in considerarea societatea/intreprinderea la care candidatul deține experiența cea mai indelungata si favorabila, pentru evaluarea candidaturii in baza acestui criteriu. Favorabilitatea se refera la situația in care candidatul deține doua sau mai multe experiențe de peste 4 ani consecutive in cadrul unor societari distincte; in aceasta situație, se evalueaza acumularea experienței intr-o societate care se aproprie cel mai mult de specificul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Tabel 3

Cifra de afaceri

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 100 000 euro.

2

Intermediar

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 500 000 euro.

3

Competent

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societari a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 1 000 000 euro.

4

Avansat

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 7 000 000.

5

Expert

Experiența de management este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mare de 7 000 000 euro.

Nota: experiența acumulata cu precădere se definește conform criteriului anterior.

Tabel 4

Studii și certificări în domeniu

Scor

Nivel de competență

Descriere

1

Novice

Candidatul satisfice condiția de admitere în procesul de evaluare/selecție.

2

Intermediar

Candidatul deține și alte studii/certifîcări care pot aduce valoare postului. El poate deține o diplomă de licență în alt domeniu și/sau poate avea până la cinci certificări care aduc valoare postului.

3

Competent

Candidatul deține diplomă de finalizare a studiilor superioare plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniu.

4

Avansat

Candidatul deține diplomă de finalizare a studiilor superioare plus altă/alte diplomă(e) de mașter în domeniu, plus alte certificări/studii care pot aduce valoare postului. Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

5

Expert

Candidatul a finalizat un doctorat în domeniu și poate deține alte certificări/studii care aduc valoare postului.

Tabel 5

Planificare strategica

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Deține concepte fundamentale de strategie, insa are nevoie de sprijin extern pentru articularea ei.

2

Intermediar

Poate fundamenta anumite linii directoare in ceea ce privește

activitatea tehnica, insa minimul ajutor este necesar. Liniile directoare sunt rezumate la clișee (de exemplu implementarea noilor tehnologii, creșterea productivității, inlocuirea rețelei de distribuție), fara a fi apt a spune maniera de implementare si realizare.

3

Competent

Apt a fundamenta anumite linii directoare in ceea ce privește activitatea tehnica si de a demonstra maniera in care pot fi implementate si realizate. Arata insa o limita in ceea ce privește rolul si locul sau in cadrul directoratului si/sau asupra legăturii cu planul de administrare.

4

Avansat

Bune evidente pentru fundamentarea strategiei tehnice a societății, arata o intelegere aprofundata a modului in care aceasta poate fi implementata. Conștientizează rolul sau in cadrul directoratului si face legătură cu planul de administrare al CA-ului. Apt a propune acțiuni care sa imbunatateasca atingerea obiectivelor.

5

Expert

Ca nivelul 4 plus evaluarea contextului larg in care activeaza compania, atent la riscuri si oportunități. Apt a discuta consecințe si a propune cai de imbunatatire.

Tabel 6

Luarea deciziei

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

In decizii se sprijină pe acordul celor cu care interactioneaza. Nu poate argumenta si justifica propria decizie si/sau propriul rol.

2

Intermediar

Oferă exemple limitate ca relevanta pentru luarea deciziei. Esueaza in a evidenția concret impactul sau consecințele pe care le comporta actul decizional.

3

Competent

Oferă expemple care au relevanta pentru actul decizional insa in continuare poate avea un impact modest pentru afacere si/sau pot fi formulate la nivel general. Arata o preocupare pentru consecințele asociate, insa acțiunile sugerate pentru implementarea deciziei sunt in continuare limitate.

4

Avansat

Exemplul oferit are un puternic impact la nivelul afacerii, consecințele implicate fiind evidențiate si tratate corespunzător. Apt sa argumenteze nevoia de luare a deciziei oferite exemplu.Acțiunile sugerate pentru susținerea si implementarea deciziei sunt concrete si specific.

5

Expert

Ca nivelul 4, plus: arata independenta in luarea deciziei si proactivitate, chiar si in situația când alti decidenti nu sunt pe aceeași linie cu el/ea.

Tabel 7

Managementul riscului

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Conștientizează puțin riscurile din activitatea sa, atitudinea fiind în general una reactivă și/sau are nevoie de suport în combaterea lui.

2

Intermediar

Arată o preocupare pentru identificarea și prevenirea riscului, însă acțiunile întreprinse sunt limitate. Prezintă o atitudine reactivă în fața

riscului.

3

Competent

Identifică o mare parte a riscurilor și sugerează alternative pentru combaterea acestuia. Alternativele sugerate pot să nu fie eficiente și/sau are nevoie de suport în implementarea lor. încearcă o atitudine proactivă față de risc, însă nu mereu susținută.

4

Avansat

Atent la riscuri, conștientizează nevoia de prevenire a lor. Implică mai multe părți, chiar dacă nu își asumă mereu leadershipul unei astfel de acțiuni. Are grijă pentru o formare continuă a personalului în ceea ce privește mclodologiilo managementului de risc.

5

Expert

Demonstrează o atitudine proactivă față de risc, implică părțile interesate în prevenirea și combaterea lui. Explică aspecte tehnice legate de managementul riscului. Dezvoltă și conduce strategia de combatere a riscului.

Tabel 8

Conducerea unei echipe

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu a mai condus direct echipe, cel mult a făcut parte dintr-o echipa unde sporadic a avut un rol de sef de echipa (middle management). Nu conștientizează rolul sau de conducător.

2

Intermediar

Are o experiența limitata in conducerea echipelor. Perioada in care a condus echipa este scurta si/sau echipa era limitata ca număr de membri. Poate sa nu fi condus direct echipe din domeniul tehnic. 0 conștientizare limitata a rolului sau de conducător, axata in special pe impartire de sarcini in cadrai echipei.

3

Competent

A condus/conduce direct o echipa din domeniul tehnic pentru o perioada relativ medie (cca 3 ani) si/sau echipa are un număr scăzut membri. înțelegerea si preocuparea fata de rolul de conducător pot prezenta lacune, conștientizarea rolului de motivator fiind slaba.

4

Avansat

A condus/conduce direct o echipa din domeniul tehnic pentru o perioada relative medie (cca 3 ani) si/sau echipa are un număr mediu de membri. Arata preocupare pentru motivarea si dezvoltarea echipei, insa uneri acțiunile sunt transpuse la nivel general, nefiind particularizate la membrii echipei. Poate acționa ca un model, insa fara a se desprinde de nivelul general.

5

Expert

A condus/conduce direct o echipa din domeniul tehnic pentru o perioada mare (peste 5 ani) si echipa are un număr mare de membri. Arata preocupare pentru diversitatea echipei si adaptarea stilului de leadership la membrii echipei. Pune accent pe rolul sau de model pentru echipa si intelege maniera in care acesta influențează rezultatele echipei.

Tabel 9

Analiza si sinteza

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul dovedește o slaba capacitate de analiza si sinteza, necesitând sprijin pentru a intelege informații si/sau situații complexe. Operează in general cu informații concrete, palpabile.

2

Intermediar

Candidatul dovedește fie analiza, fie sinteza ca fiind mai dezvoltata

una in dauna celeilalte. Astfel, fie se ancoreaza intr-o analiza aprofundata, riscând sa se piarda in detalii, fie se menține la un nivel ridicat de sinteza, in care surprinde anumite elemente majore, fara o profunzime.

Sau ambele abilitați sunt demonstrate la un nivel superficial, identificând inacurat elemente cheie pentru situatie/problema, sau modul in care acestea se inlantuie intr-un tot.

3

Competent

Candidatul arata o capacitate de analiza si sinteza medie, putând sa opereze cu informații complexe, chiar daca in anumite situații are nevoie de ajutor. îmbina detaliul cu perspectiva globala, de intreg, arata modul de relationare ale sistemului, insa in continuare are nevoie de ajutor pentru surprinderea relațiilor complexe. Poate explica anumite concepte complexe, in special daca vin din expertiza sa. Prefera in continuare o informație completa si nu trunchiata.

4

Avansat

Candidatul arata un nivel ridicat al analizei si sintezei, surprinzând acurat elementele importante/cheie ale unei situații. Operează cu abstracțiuni, modelând problemele in termeni abstract!. Facilitează intelegerea celorlalți membri ai consiliului, daca este nevoie, adoptând un rol pro activ. Are o abordare si o argumentare logica. Nu are nevoie ca informația sa fie completa pentru extragerea unor concluzii valide.

5

Expert

Prefera o abordare de tip SWOT, facilitează intelegerea celorlalți chiar si in situația când informațiile nu sunt complete. Orientat spre surprinderea relațiilor, pe identificarea modurilor in care schimbarea unui element din sistem provoacă modificarea intregului sistem, înțelege rapid si explica in mod coerent si corect concept/situatii/informatii complexe.

Tabel 10

Monitorizarea performantei

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Arată o slabă preocupare pentru supervizarea activității tehnice a societății. De regulă, poate folosi clișee sau instrumentele de monitorizare și control sunt folosite inadecvat.

2

Intermediar

Conștientizează nevoia de monitorizare a performantei și, fie o realizează excesiv și/sau în detaliu, fie este reactiv. Eșuează în alocarea/folosirea eficientă de resurse și/sau crearea unui sistem eficient de monitorizare.

3

Competent

Pune bazele unui sistem de monitorizare a performantei. înțelege nevoia definirii/transmiterii unor obiective clare și a alocării unor indicatori cheie. Monitorizarea se poate realiza periodic și/sau din perspectiva expertizei sale, în sensul că nu mereu imaginea de ansmablu este definită. Poate sugera note de proactivitate.

4

Avansat

Preocupare pentru crearea unui sistem eficient pentru monitorizarea performantei, orientare spre monitorizarea societății în ansamblu, din perspective multiple. Stabilește obiective de performanță clare, le revizuiește periodic, cu o puternică încărcătură proactivă.

5

Expert

Ca 4, plus preocupare pentru furnizarea feedback-ului în timp util și constructiv.

Comunicare interpersonala

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Preocupat doar pentru transmiterea propriilor idei, fara a acorda atentie la modul in care acestea sunt recepționate si intelese.

2

Intermediar

Arata o slaba preocupare pentru interlocutor, neluand in seama impactul pe care il are asupra acestuia. 0 lipsa de alternative atunci când intampina dificultăți, alte resurse nu sunt evidențiate.

3

Competent

Arata o preocupare pentru adaptarea comunicării la interlocutor insa rezultatul nu este cel scontat. Dovedește o anumita pregătire anterioara, incearca un plan de comunicare insa persista intre aceleași alternative atunci când acestea se dovedesc limitate.

4

Avansat

Arata preocupare pentru interlocutor, obține de cele mai multe ori rezultatele scontate. Cu toate acestea, comunicarea este mai mult reactiva.

5

Expert

Arata preocupare pentru interlocutor dovedind proactivitate fata de acesta. Manifesta flexibilitate in stilul de comunicare, abordând diferite strategii. Identifica si intelege rolul altor resurse in comunicare, se folosește de ele pentru a obține rezultatul scontat.

Tabel 12

Guvernanta intreprinderilor publice si rolul Directorului Tehnic

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu are cunoștințe de guvernanta corporativa si rolul Directorului Tehnic, cel mult arata o cunoaștere intuitiva a lor.

2

Intermediar

Candidatul deține cunoștințe de guvernanta corporativa si rolul Directorului Tehnic la un nivel general, fara a putea explica in mod acurat modul in care acestea conduc la sanatatea si bunul mers al afacerii. Poate nominaliza sau exemplifica un număr redus de principii, politici de guvernanta corporativa.

3

Competent

Candidatul este familiarizat cu principiile, conceptele si practicile de guvernanta corporativa si poate surprinde acurat modul in care acestea au impact asupra bunului mers si sanatatii organizationale. înțelege care este rolul si funcția Directorului Tehnic, insa perspectiva sa este trunchiata, doar din acest unghi si/sau nu diferențiază complet intre operațional si strategic.

4

Avansat

Candidatul intelge cadrul guvernantei corporative in care operează societatea, surprinde corect aspectele cheie si modul in care acestea influențează bunul mers si sanatatea organizationala. înțelege rolul rolul Directorului Tehnic de a pune in practica strategia societății, de a se apleca asupra aspectelor operaționale.

Se preocupa pentru ca si ceilalți membri ai consiliului/directorii sa isi insuseasca practicile de guvernanta corporativa, adopta o atitudine proactiva in acest sens.

5

Expert

Ca 4 plus o intelegere acurata a structurii de responsabilitate, de relationare intre organismele de conducere, plus o capacitate de a sfătui consiliul in ceea ce privește liniile directoare din perspectiva tehnica. Se poate poziționa strategic fara a pierde focusul de pe operațional.

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități si de uz public, asa cum sunt prezentate in mass-media.

2

Intermediar

Arata o anumita preocupare, putând numi cateva particularitati ale domeniului, fara a putea intra in detalii.

3

Competent

Numește si aprofundează anumite particularitati ale domeniului, chiar daca sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția intre alte domenii, suprinzand specificul activitatii societății.

4

Avansat

Arata o buna intelegere a domeniului de activitate al societății nu doar prin evidențierea specificului societății, ci si prin interpretarea sa intr-un cadru mai larg. Poate numi un număr redus de trenduri in domeniu si/sau are nevoie de ajutor la Înțelegerea consecințelor acestora asupra evoluției societății.

5

Expert

Numește corect trendurile majore in domeniu, aratand o intelegere aprofundata asupra impactului la nivelul societății. Demonstrează acuratate in identificarea riscurilor si oportunităților in domeniu, poate face o analogie cu alte domenii de activitate pentru importul de bune practici.

Tabel 14

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități si de uz public, asa cum sunt prezentate in mass-media.

2

Intermediar

Arata o anumita preocupare, putând numi cateva particularitati ale domeniului, fara a putea intra in detalii.

3

Competent

Numește si aprofundează anumite particularitati ale domeniului, chiar daca sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția intre alte domenii, suprinzand specificul utilităților publice.

De regula, cunoștințele sunt acumulate intr-unui din subdomeniile utilităților publice (de exemplu: transport local) sau a unor activitati conexe lor.

4

Avansat

Arata o buna intelegere, putând identifica trenduri in mod acurat. Demonstrează atentie la nivel de consecințe, identificând riscuri si oportunități.

De regula, cunoștințele sunt acumulate de-alungul unei perioade Îndelungate intr-unui din subdomeniile utilităților publice (de exemplu: transport local).

5

Expert

Diferențiază in detaliu domeniul utilităților publice, aratand o preocupare pentru importul de bune practice intra-domeniu.

De regula, cunoștințele sunt acumulate in societăți diferite din domeniul utilităților publice.

Alinierea cu Scrisoarea de așteptări se evalueaza doar in cazul persoanelor din lista scurta. Evaluarea se realizează in baza Declarației de intenție depusa de către candidat si a prezentării aceștia in fata Consiliului de administrației. Evaluarea se face pe o scala de la 1 la 5, după cum urmeaza:

Evaluare

1

2

3

4

5

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

Intenția exprimata nu se aliniaza

Intenția exprimata se aliniaza

Nota de mai sus reprezintă o medie rezultata din notarea pe scala de la 1 la 5, a următoarelor dimensiuni:

 • 5. Respectarea prevederilor legale privind structura Declarației de intenție;

 • 6. Evaluarea conținutului Declarației de intenție, in baza următoarelor elemente de structura:

 • a) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;

 • b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;

 • c) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea și remunerarea performanței;

 • d) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Ponderi, prag minim si lista scurta

Fiecare criteriu isi aduce aportul intr-o anumita pondere in evaluarea candidaturii. Ponderile sunt evidențiate in documentul de lucru tip .xlsx.

Pragul minim stabilește nivelul de competenta general, necesar obținerii unei performante superioare in post. Pragurile minime aferente fiecărui criteriu in parte sunt evidențiate in documentul de lucru de tip .xlsx. In calcularea punctajului ponderat total, se permite compensarea scorurilor, adica un scor sub pragrul minim stabilit la un criteriu poate fi compensate de un scor peste pragul minim stabilit la un alt criteriu. Candidaturile, care obțin un punctaj ponderat total sub nivelul pragului minim, vor fi respinse din procesul de selecție. Candidaturile care obțin un punctaj ponderat total cel puțin egal cu pragul minim vor fi luate in considerare pentru alcătuirea listei scurte.

Lista scurta se alcătuiește in baza punctajului ponderat total, prin ordonare descrescătoare. Primele 5 (cinci) candidaturi vor fi reținute in lista scurta si prezentate Consiliului de administrație in vederea numirii Directorului Tehnic. Candidaturile care au același punctaj ponderat total, vor fi departajate si incluse in lista scurta in funcție de numărul de criterii la care scorul obtinut este sub piagul minim aferent criteriului. Inscrieiea in lista scuila se va face in baza atingerii pragului minim la cat mai multe criterii.

Ponderile si pragul minim poate fi redefinit in procesul de evaluare/selectie, daca se contsata ca valorile alocate lor sunt prea înalte si candidaturile nu reusesc sa le atinga. Redefinirea se realizează după cel puțin o repetare a procesului de recrutare si selecție.

Documente necesare depunerii candidaturii

Dosarul de candidatura va conține următoarele documente:

 • •  OPIS;

 • •  cumculum vitae;

 • •  scrisoare de recomandare;

 • •  copie după actul de identitate;

 • •  copie după diploma de studii;

 • •  copie după orice alta diploma de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului;

 • •  copie după cartea de munca si/sau orice alt act care atesta experiența de conducere sau consultanta in management;

 • •  declarație pe propria răspundere privind Îndeplinirea condițiilor necesare accederii in procesul de evaluare si selecție;

 • •  declarație pe propria răspundere prin care candidatul isi da acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selecție, precum si de a putea fi verificate informațiile furnizate.

Declarațiile sunt puse la dispoziția candidatilor pe site-ul societății sau la registratura companiei.

Secțiunea IV. Selecția Directorului Financiar

Profil

Directorul Financiar este o persoană cu o expertiză bogată în domeniu și bune abilități manageriale. Are o bună capacitate strategică și este apt a-și evalua impactul propriilor decizii. Dispune de calificarea necesară pentru a evalua operațiunile Și politicile societății, conform domeniului său de expertiză. Astfel, Directorul Financiar are o vastă experiență de afaceri, unde componenta socială este prezentă. Experiența sa vizează domeniul financiar-economic, proceduri de control al afacerii, managementul riscurilor și al automatizării proceselor administrative. Demonstrează interes pentru sectorul de activitate al societății Și, în general, pentru sectorul utilităților publice, fiind deschis la importul unor bune practici din domeniu.

Directorul Financiar dispune atât de abilitatea de a lucru în echipă, arătând o atitudine de cooperare și completându-se cu Directorul General Și personalul de conducere, dar și de a acționa independent și critic. Este capabil să gândescă în mod conceptual, abstract și stăpânește cu precizie conținuturi informaționale economico-financiare. Orientat spre perfecționare continuă, înțelege și interpretează eficient legislația în vigoare. Este înclinat spre soluționarea situațiilor problematice pe care le întâlnește, arătând determinare și hotărâre. Are excelente calități de leadership, fiind capabil să gestioneze eficace echipa din subordine. Are o atitudine îndrumătoare față de colegii săi, indiferent de nivelul ierarhic.

Criterii de evaluare Și selecție

In baza analizei realizate anterior, propunem ca evaluarea si selecția candidaturilor pentru postul de Director Financiar sa se realizeze in baza a doua categorii de criterii:

 • •  Criterii de admisibilitate in procesul de evaluare/selectie: rolul lor este de a determina eligibilitatea candidaturilor depuse pentru postul de Director Financiar;

 • •  Criterii de selecție: rolul lor este de a fundamenta decizia de numire a Directorului Financiar, dintre candidaturile declarate eligibile.

Ambele categorii de criterii se publica in anunțul de selecție.

Criterii de admisibilitate

Pentru a fi declarata eligibila pentru postul de Director Financiar al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, fiecare candidatura trebuie sa dovedească indeplinirea cumulativa a următoarelor condiții:

 • •  Sa aiba cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • •  Sa cunoască limba română (scris și vorbit);

 • •  Sa nu fi fost condamnata pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

 • •  Sa nu fi fost destituita dintr-o funcție publică și/sau sa nu ii fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

a Sa fie din afara Consiliului de Administrație, sau dintre administratori, care vor deveni astfel administratari ex ecuti vi;

 • •  Sa nu fie în conflict de interese portivit legii și statutului societății, cu S S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău;

 • •  Sa aibă studii superioare, finalizate, in domeniul economic/financiar/contabil;

 • •  Sa aiba experiența dc conducere in domeniul economic/financiar/contabil de minim 4 ani;

Rezultatul evaluării candidaturii prin prisma criteriilor de admisibilitate este declararea candidaturii ca fiind eligibila sau neeligibila. Neindeplinirea unui criteriu de mai sus atrage după sine declararea candidaturii drept neeligibila si, prin urmare, nu va fi inclusa in procesul de evaluare si selecție.

Criterii de selecție

Candidaturile declarate eligibile vor fi incluse in procesul de evaluare si selecție si vor fi evaluate si selectate in baza următoarelor categorii de criterii:

 • G. Criterii obligatorii:

 • 9. Experiența in managementul economico-financiar al unor societăți comerciale sau întreprinderi publice:

 • g) Anii de experiența in funcție de management: un indicator cantitativ, calculat ca număr de ani in care candidatul a oferit consultanta in management sau a condus întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

 • h) Profilul companiei gestionate: profilul companiei in baza caruia candidatul isi demonstrează experiența in management economic-financiar, avandu-se in vedere tipul (public/privat) si domeniul de activitate (termoficare, utilitati publice sau alt domeniu);

 • i)  Cifra de afaceri: cifra de afaceri gestionata de către candidat la compania in baza careia isi demonstrează experiența in managementul economico-financiar;

 • j)  Expunere: locala, naționala, mltinationala la compania in baza careia isi demonstrează experiența in managementul economico-financiar;

 • 10. Competenta manageriala:

 • i)  Studii superioare finalizate in domeniul economic/financiar/contabilitate: studii superioare absolvite cu diploma de licența. Orice alta diploma de studii (de ex. mașter, doctorat) si/sau certificari/atestate/ diplome de absolvire a unor cursuri de specialitate (de ex. CECCAR, ANEVAR, UNPIR, etc.) care pot aduce valoare postului constituie avantaj.

j)  Viziune strategica economica: capacitatea de a implementa societarii o strategie economico-financiara pornind de la planul de administrare, politicile si programele la care societatea adera;

 • k) Luarea deciziei: capacitatea de a decide in privința liniilor directoare si asupra aspectelor sensibile din activitatea curenta, de a evalua consecințele si de a le trata corespunzător.

 • l)  Conducerea unei echipe: marimea si diversitatea echipei condusa din funcția de conducere deținuta la compania in baza careia isi demonstrează experiența in managementul economico-financiar;

 • 11. Competenta profesionala:

 • g) Competenta financiara si de contabilitate;

 • h) Experiența in relația cu autoritatile fiscale, cu băncile, cunoștințe solide privind legislația si practica fiscala: capacitatea de a negocia imprumuturi/credite, de a coopera si colabora cu diverse instituții in situații de control/audit;

 • i)  Comunicare interpersonala: capacitatea de a transmite informații sensibile si de a-si adapta comportamentul de comunicare in funcție de interlocutor.

 • 12. Guvernanta corporativa si rolul Directorului Financiar: intelegerea principiilor de guvernanta corporativa si aplicarea lor, intelegerea atribuțiilor, sarcinilor si responsabilităților postului; demonstrarea capacitatii de indeplinire a lor.

 • H. Criterii opționale:

 • e) Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății: capacitatea de a identifica si numi trendurile din domeniul de activitate al societarii, sesizarea aspectelor critice/sensibile si modul in care acestea pot avea consecințe asupra societarii;

 • f)  Cunoștințe despre domeniul utilităților publice: capacitatea de a identifica trenduri in domeniul utilităților publice, a bunelor practici si modul in care acestea ar putea fi importate in cadrul societarii;

 • g) Atragerea si gestionarea fondurilor europene: elaborarea si aprobarea documentației pentru atragerea si implementarea fondurilor europene.

 • I.  Aliniere cu Scrisoarea de așteptări (doar in cazul candidaturilor din lista scurta).

Candidaturi din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal

Candidaturile din rândul din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice trebuie sa dovedească experiența in sensul art 35 alin 5, după cum urmeaza:

Art. 35. (5): “.. .criteriile de selecție, care includ, cel puțin, darfărăt a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat.

Experiența se evalueaza conform criteriului “Experiența in managementul economico-fînanciar al unor societari comerciale sau intreprinderi publice” de mai sus.

Evaluarea criteriilor de selecție

Criteriile de selecție sunt evaluate pe o scala de la 1 la 5, unde 1 inseamna “Novice” si 5 inseamna “Expert”, acolo unde este posibil.

Tabel 1

Anii de experiența in funcție de management

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa in perioade diferite si la companii diferite.

2

Intermediar

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa in perioade diferite si la aceeași companie.

3

Competent

Minimul prevăzut de 4 ani, acumulați insa intr-un perioada continua la aceeași companie.

4

Avansat

Intre 4 si 10 ani, din care minim 4 acumulați in cadrul aceleiași

companii si intr-o perioada continua.

5

Expert

Peste 10 ani, din care minim 4 acumulați in cadrul aceleiași companii si intr-o perioada continua.

Tabel 2

Profilul companioi gostionato

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul unei societari de tip afacere de familie.

2

Intermediar

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți din sectorul privat, al cărui obiect de activitate este altul decât cel al utilitarilor publice. In general, experiența de management este acumulata in domeniul serviciilor.

3

Competent

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul mai multor societăți din sectorul privat, care pot activa in domeniul utilitarilor publice. Experiența in domeniul producției este necesara aici.

4

Avansat

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul-uneia sau a mai multor societari publice din sectorul utilitarilor publice (exclus sectorul de termoficare). Poate avea experiența si in administrarea/managementul societarilor din sectorul privat (servicii sau producție).

5

Expert

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul uneia sau a mai multor societăți publice din sectorul utilitarilor publice, termoficare. Poate avea experiența si in administrarea/managementul societarilor din sectorul privat (servicii sau producție) si/sau a altor societari de utilitate publica.

Nota: Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere inseamna experiența cea mai îndelungata din cv-ul candidatului, daca nu întrunește pragul de 4 ani consecutivi intr-o societate. In cazul in care candidatul deține o experiența de management in cadrul mai multor societăți comerciale sau întreprinderi publice si nu indica in mod specific societatea/intreprindera in baza careia isi fundamentează candidatura, atunci se ia in considerarea societatea/intreprinderea la care candidatul deține experiența cea mai indelungata si favorabila, pentru evaluarea candidaturii in baza acestui criteriu. Favorabilitatea se refera la situația in care candidatul deține doua sau mai multe experiențe de peste 4 ani consecutive in cadrul unor societari distincte; in aceasta situație, se evalueaza acumularea experienței intr-o societate care se aproprie cel mai mult de specificul S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău.

Tabel 3

Cifra de afaceri

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 100 000 euro.

2

Intermediar

Experiența de management in domeniul economic-financiar este

acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 500 000 euro.

3

Competent

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 1 000 000 euro.

4

Avansat

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mica sau egala cu 7 000 000.

5

Expert

Experiența de management in domeniul economic-financiar este acumulata cu precădere in cadrul unei societăți a cărei cifra de afaceri in ultimul an de management este mai mare de 7 000 000 euro.

Nota: experiența acumulata cu precădere se definește conform criteriului anterior.

Tabel 4

Expunere

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul are o expunere extrem de limitata in cadrul funcției de conducere economico-financiara, indiferent de perioada si compania la care a fost/este exercitata. Expunerea limitata se refera la contacte ocazionale si fara un rol prinicipal, cu alte parti parti/institutii care interactioneaza cu compania (exemplu: negociere cu banca, cu compania mama, participare la audituri, etc.).

2

Intermediar

Candidatul are o expunere limitata in cadrul funcției de conducere economico-financiara, acumulata in special in perioade de conducere si/sau companii care nu reprezintă principala experienta/companie in baza careia se fundamentează candidatura. Expunerea sa este in special locala si pentru perioade scurte, chiar daca rolul sau a fost unul principal.

3

Competent

Candidatul are o buna expunere in cadrul funcției de conducere economico-financiara, in baza careia isi fundamentează candidatura. Expunerea se refera la contacte frecvente si dintr-un rol prinicipal, insa desfasurata le nivel local.

4

Avansat

Candidatul are o expunere in cadrul funcției de conducere economico-financiara care depășește nivelul local. Cel puțin din perspectiva experienței care fundamentează candidatura, expunerea este locala, la care se adauga si alte experiențe unde expunerea se realizează la nivel național si unde candidatul a avut un rol principal si cu o frecventa inalta.

5

Expert

Candidatul are o expunere in cadrul funcției de conducere economico-financiara care depășește nivelul național. Cel puțin din perspectiva experienței care fundamentează candidatura, expunerea este naționala, la care se adauga si alte experiențe unde expunerea se realizează la nivel multinațional si unde candidatul a avut un rol principal si cu o frecventa inalta.

Tabel 5

Studii si certificări in domeniu

Scor

Nivel de

Descriere

competență

0

De baza

Candidatul deține studii superioare absolvite cu diploma de licența in domeniul economic/financiar/contabil.

1

Novice

Candidatul deține si alte studii/certificari care pot aduce valoare postului (de ex. CECCAR, ANEVAR, UNPIR, etc.). Numărul acestora este egal sau mai mare de trei.

2

Intermediar

Candidatul deține o diploma de licenta/master in alte domenii decât cel financiar-contabil, precum domeniul juridic sau inginerie; poate avea si alte certificări care aduc valoare postului.

3

Competent

Candidatul deține alta/alte diploma(e) de mașter in domeniul fînanciar-contabil.

4

Avansat

Candidatul deține diploma de finalizare a studiilor superioare in domeniul financiar/economic, plus alta/alte diploma(e) in domeniu, plus alte certificari/studii care pot aduce valoare postului. Numărul certificărilor este mai mare sau egal cu trei.

5

Expert

Candidatul a finalizat un doctorat in domeniul financiar/economic si poate deține alte certificari/studii care aduc valoare postului.

Tabel 6

Viziune de strategie economica

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Deține concepte fundamentale de strategie, insa are nevoie de sprijin extern pentru articularea ei.

2

Intermediar

Poate fundamenta anumite linii directoare in ceea ce privește activitatea economica, insa minimul ajutor este necesar. Liniile directoare sunt rezumate la clișee (de exemplu obținere profit, asigurarea cash-flow-ului), fara a fi apt a spune maniera de implementare si realizare.

3

Competent

Apt a fundamenta anumite linii directoare in ceea ce privește activitatea economica si de a demonstra maniera in care pot fi implementate si realizate. Arata insa o limita in ceea ce privește rolul si locul sau in cadrul directoratului si/sau asupra legăturii cu planul de administrare

4

Avansat

Bune evidente pentru fundamentarea strategiei economico-financiare a societății, arata o intelegere aprofundata a modului in care aceasta poate fi implementata. Conștientizează rolul sau in cadrul directoratului si face legătură cu planul de administrare al CA-ului. Apt a propune acțiuni care sa imbunatateasca atingerea obiectivelor.

5

Expert

Ca nivelul 4 plus evaluarea contextului larg in care activeaza compania, atent la riscuri si oportunități. Apt a discuta consecințe si a propune cai de imbunatatire.

Tabel 7

Luarea c

eciziei

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

In decizii se sprijină pe acordul celor cu care interactioneaza. Nu poate argumenta si justifica propria decizie si/sau propriul rol.

2

Intermediar

Oferă exemple limitate ca relevanta pentru luarea deciziei. Esueaza in a evidenția concret impactul sau consecințele pe care le comporta actul decizional.

3

Competent

Oferă expemple care au relevanta pentru actul decizional insa in continuare poate avea un impact modest pentru afacere si/sau pot fi formulate la nivel general. Arata o preocupare pentru consecințele asociate, insa acțiunile sugerate pentru implementarea deciziei sunt in continuare limitate.

4

Avansat

Exemplul oferit are un puternic impact la nivelul afacerii, consecințele implicate fiind evidențiate si tratate corespunzător. Apt sa argumenteze nevoia de luare a deciziei oferite exemplu.Acțiunile sugerate pentru susținerea si implementarea deciziei sunt concrete si specific.

5

Expert

Ca nivelul 4, plus: arata independenta in luarea deciziei si pro activitate, chiar si in situația când alti decidenti nu sunt pe aceeași linie cu el/ea.

Tabel 8

Conducerea unei echipe

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu a mai condus echipe, cel mult a făcut parte dintr-o echipa unde sporadic, a avut un rol de sef de echipa (middle management). Nu conștientizează rolul sau de conducător.

2

Intermediar

Are o experiența limitata in conducerea echipelor. Perioada in care a condus echipa este scurta si/sau echipa era limitata ca număr de membri (sub 3). Poate sa nu fi condus echipe din domeniul economic/fmanciar. O conștientizare limitata a rolului sau de conducător, axata in special pe Împărțire de sarcini in cadrul echipei.

3

Competent

A condus/conduce o echipa din domeniul economic/financiar pentru o perioada relativ medie (cca 3 ani) si/sau echipa are pana in 3 membri. înțelegerea si preocuparea fata de rolul de conducător pot prezenta lacune, conștientizarea rolului de motivator fiind slaba.

4

Avansat

A condus/conduce o echipa din domeniul economic/financiar pentru o perioada relative medie (cca 3 ani) si/sau echipa are pana in 5 membri. Arata preocupare pentru motivarea si dezvoltarea echipei, insa uneri acțiunile sunt transpuse la nivel general, nefiind particularizate la membrii echipei. Poate acționa ca un model, insa fara a se desprinde de nivelul general.

5

Expert

A condus/conduce o echipa din domeniul economic/financiar pentru o perioada mare (peste 5 ani) si echipa are peste 5 membri. Arata preocupare pentru diversitatea echipei si adaptarea stilului de leadership la membrii echipei. Pune accent pe rolul sau de model pentru echipa si Înțelege maniera in care acesta influențează rezultatele echipei.

Tabel 9

Criteriu: Competenta financiara si de contabilitate

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu are cunoștințe financiar-contabile, cel mult arata o cunoaștere intuitiva a lor.

2

Intermediar

Candidatul poseda cunoștințe generale financiar-contabile cu o orientare pregnanta pe costuri, fara a surprinde maniera in care acestea se traduc in oportunități pentru afacere; relația costuri-performanta este slab conturata.

Sau candidatul intampina dificutati in explicarea acestor concept, sau nu sesizează oportunitățile de optimizare a lor.

3

Competent

Candidatul deține cunoștințe generale financiar contabile, aratand intelegerea acurata a lor. De cele mai multe ori, este apt a realiza legătură dintre aceste concepte si performanta companiei.

4

Avansat

Candidatul surprinde acurat conceptele cheie financiar contabile care conduc la sanatatea financiara. înțelege noțiuni mai complexe, precum buget, flux de numerar, etc. si se orientează spre optimizarea costurilor. înțelege necesitatea susținerii financiare a investițiilor si modul in care acestea se traduc in rezultate pentru companie, inclusiv rezultate financiare.

5

Expert

Candidatul arata familiaritate cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile si standardele profesionale de contabilitate. Este apt si arata proactivitate in facilitarea înțelegerii conceptelor financiar-contabile celorlalți membrii ai consiliului. Interesat de si pune in practica controlul financiar al intreprinderii.

Tabel 10

Experiența in relația cu autoritatile fiscale, cu băncile, cunoștințe solide privind legislația si      1

practica fiscala

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Experinta si cunoștințele sunt limitate; puține interacțiuni si fara un impact major; cunoștințele sunt limitate in general la cele acumalte prin educație sau printr-un rol limitat.

2

Intermediar

Exprienta si cunoștințele provin mai degraba dintr-o poziție secundara, chiar daca in cadrul experienței care susține candidatura. Sau, pot fi provenite dintr-un rol major, insa nu in cadrul experienței care susține candidatura. Sau pot fi disparate (de exemplu: are experiența doar in relationarea cu instituțiile nu si cu băncile).

Contactele sunt sporadice, iar ordinal de mărime este unul relativ scăzut. Particularitățile fiscale din domeniu nu sunt Întrevăzute.

3

Competent

Exprienta si cunoștințele provin dintr-o poziție principala deținuta in cadrul experienței care susține candidatura. Anumite aspecte sunt mai dezvoltate cu precădere decât celelalte: de exemplu a negociat anumite linii de credit/imprumuturi cu băncile, insa nu a relationat frecvent si la un nivel inalt cu instituțiile, si/sau dovedește o limitare in ceea ce privește cunoștințele referitoare la legislația si practica fiscala.

Contactele si ordinal de mărime sunt la un nivel mediu; anumite particularități fiscale ale domeniului pot fi intrevazute.

4

Avansat

Exprienta si cunoștințele provin dintr-o poziție principala deținuta in cadrul experienței care susține candidatura. Candidatul prezintă un nivel inalt al acestora, fara discrepante majore intre ele. Particularitățile fiscal in doemniu pot sa nu fie total surprinse.

5

Expert

Candidatul dovedește un nivel foarte inalt al acestora si un bun echilibru intre ele; particularitățile fiscale in domeniu sunt bine surprinse; relația cu băncile s-a realizat la un ordin de mărime inalt (exemplu negocierea anumitor imprumutari cu o valoare de peste 1

mii euro).

Tabel 11

Comunicare interpersonala

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Preocupat doar pentru transmiterea propriilor idei, fara a acorda atentie la modul in care acestea sunt recepționate si intelese.

2

Intermediar

Arata o slabă preocupare pentru interlocutor, neluand in seama impactul pe care il are asupra acestuia. 0 lipsa de alternative atunci când intampina dificultăți, alte resurse nu sunt evidențiate.

3

Competent

Arata o preocupare pentru adaptarea comunicării la interlocutor insa rezultatul nu este cel scontat. Dovedește o anumita pregătire anterioara, incearca un plan de comunicare insa persista intre aceleași alternative atunci când acestea se dovedesc limitate.

4

Avansat

Arata preocupare pentru interlocutor, obține de cele mai multe ori rezultatele scontate. Cu toate acestea, comunicarea este mai mult reactiva.

5

Expert

Arata preocupare pentru interlocutor dovedind proactivitate fata de acesta. Manifesta flexibilitate in stilul de comunicare, abordând diferite strategii. Identifica si intelege rolul altor resurse in comunicare, se folosește de ele pentru a obține rezultatul scontat.

Tabel 12

Guvernanta intreprinderilor publice si rolul Directorului Financiar

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu are cunoștințe de guvernanta corporativa si rolul Directorului Financiar, cel mult arata o cunoaștere intuitiva a lor.

2

Intermediar

Candidatul deține cunoștințe de guvernanta corporativa si rolul Directorului Financiar la un nivel general, fara a putea explica in mod acurat modul in care acestea conduc la sanatatea si bunul mers al afacerii. Poate nominaliza sau exemplifica un număr redus de principii, politici de guvernanta corporativa.

3

Competent

Candidatul este familiarizat cu principiile, conceptele si practicile de guvernanta corporativa si poate surprinde acurat modul in care acestea au impact asupra bunului mers si sanatatii organizationale. înțelege care este rolul si funcția Directorului Financiar, insa perspectiva sa este trunchiata, doar din acest unghi si/sau nu diferențiază complet intre operațional si strategic.

4

Avansat

Candidatul intelge cadrul guvernantei corporative m care operează societatea, surprinde corect aspectele cheie si modul in care acestea influențează bunul mers si sanatatea organizationala. înțelege rolul rolul Directorului Financiar de a pune in practica strategia societății, de a se apleca asupra aspectelor operaționale.

Se preocupa pentru ca si ceilalți membri ai consiliului/directorii sa isi insuseasca practicile de guvernanta corporativa, adopta o atitudine proactiva in acest sens.

5

Expert

Ca 4 plus o intelegere acurata a structurii de responsabilitate, de relationare intre organismele de conducere, plus o capacitate de a sfătui consiliul in ceea ce privește liniile directoare din perspectiva

financiar-economica. Se poate poziționa strategic fara a pierde focusul de pe operațional.

Tabel 13

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități si de uz public, asa cum sunt prezentate in mass-media.

2

Intermediar

Arata o anumita preocupare, putând numi cateva particularitati ale domeniului, fara a putea intra in detalii.

3

Competent

Numește si aprofundează anumite particularitati ale domeniului, chiar daca sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția intre alte domenii, suprinzand specificul activitatii societății.

4

Avansat

Arata o buna intelegere a domeniului de activitate al societății nu doar prin evidențierea specificului societății, ci si prin interpretarea sa intr-un cadru mai larg. Poate numi un număr redus de trenduri in domeniu si/sau are nevoie de ajutor la Înțelegerea consecințelor acestora asupra evoluției societății.

5

Expert

Numește corect trendurile majore in domeniu, aratand o intelegere aprofundata asupra impactului la nivelul societății. Demonstrează acuratate in identificarea riscurilor si oportunităților in domeniu, poate face o analogie cu alte domenii de activitate pentru importul de bune practici.

Tabel 14

Cunoștințe despre domeniul utilitarilor publice

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Nu are cunoștințe, cel mult poate spune generalități si de uz public, asa cum sunt prezentate in mass-media.

2

Intermediar

Arata o anumita preocupare, putând numi cateva particularitati ale domeniului, fara a putea intra in detalii.

3

Competent

Numește si aprofundează anumite particularitati ale domeniului, chiar daca sunt dintre cele comun dezbătute (evidente). Poate diferenția intre alte domenii, suprinzand specificul utilităților publice.

De regula, cunoștințele sunt acumulate intr-unui din subdomeniile utilitarilor publice (de exemplu: transport local) sau a unor activitati conexe lor.

4

Avansat

Arata o buna intelegere, putând identifica trenduri in mod acurat. Demonstrează atentie la nivel de consecințe, identificând riscuri si oportunități.

De regula, cunoștințele sunt acumulate de-alungul unei perioade indelungate intr-unui din subdomeniile utilitarilor publice (de exemplu: transport local).

5

Expert

Diferențiază in detaliu domeniul utilitarilor publice, aratand o preocupare pentru importul de bune practice intra-domeniu.

De regula, cunoștințele sunt acumulate in societari diferite din domeniul utilitarilor publice.

Tabel 15

Atragerea si gestionarea fondurilor europene

Scor

Nivel     de

competență

Descriere

1

Novice

Candidatul nu deține experiența in acest criteriu.

2

Intermediar

Candidatul are experiența in atragerea si gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de pana 100 000 euro. Domeniul poate fi diferit de cel al utilitarilor publice.

3

Competent

Candidatul are experiența in atragerea si gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de

 • •  pana 500 000 euro, in cazul utilitarilor publice.

 • •  peste 500 000 euro, daca domeniul diferă de cel al utilitarilor publice.

4

Avansat

Candidatul are experiența in atragerea si gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de peste 500 000 euro. Domeniul trebuie sa fie cel al utilităților publice.

5

Expert

Candidatul are experiența in atragerea si gestionarea fondurilor europene, cu o valoare de peste 500 000 euro. Domeniul trebuie sa fie cel al utilitarilor publice, termofîcare.

Alinierea cu Scrisoarea de așteptări se evalueaza doar in cazul persoanelor din lista scurta. Evaluarea se realizează in baza Declarației de intenție depusa de către candidat si a prezentării aceștia in fata Consiliului de administrației. Evaluarea se face pe o scala de la 1 la 5, după cum urmeaza:

Evaluare

1

2

3

4

5

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

Intenția exprimata nu se aliniaza

Intenția exprimata se aliniaza

Nota de mai sus reprezintă o medie rezultata din notarea pe scala de la 1 la 5, a următoarelor dimensiuni:

 • 7. Respectarea prevederilor legale privind structura Declarației de intenție;

 • 8. Evaluarea conținutului Declarației de intenție, in baza următoarelor elemente de structura:

 • a) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;

 • b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;

 • c) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea și remunerarea performanței;

 • d) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

Ponderi, prag minim si lista scurta

Fiecare criteriu isi aduce aportul intr-o anumita pondere in evaluarea candidaturii. Ponderile sunt evidențiate in documentul de lucru tip .xlsx.

Pragul minim stabilește nivelul de competenta general, necesar obținerii unei performante superioare in post. Pragurile minime aferente fiecărui criteriu in parte sunt evidențiate in documentul de lucru de Lip .xlsx. In calcularea punctajului ponderat total, se permite compensarea scorurilor, adica un scul sub piagiul minim stabilit la un criteriu poate fi compensate de un scor peste pragul minim stabilit la un alt criteriu. Candidaturile, care obțin un punctaj ponderat total sub nivelul pragului minim, vor fi respinse din procesul de selecție. Candidaturile care obțin un punctaj ponderat total cel puțin egal cu pragul minim vor fi luate in considerare pentru alcătuirea listei scurte.

Lista scurta se alcătuiește in baza punctajului ponderat total, prin ordonare descrescătoare. Primele 5 (cinci) candidaturi vor fi reținute in lista scurta si prezentate Consiliului de administrație in vederea numirii Directorului Financiar. Candidaturile care au același punctaj ponderat total, vor fi departajate si incluse in lista scurta in funcție de numărul de criterii la care scorul obtinut este sub pragul minim aferent criteriului. înscrierea in lista scurta se va face in baza atingerii pragului minim la cat mai multe criterii.

Ponderile si pragul minim poate fi redefinit in procesul de evaluare/selectie, daca se contsata ca valorile alocate lor sunt prea înalte si candidaturile nu reusesc sa le atinga. Redefinirea se realizează după cel puțin o repetare a procesului de recrutare si selecție.

Documente necesare depunerii candidaturii

Dosarul de candidatura va conține următoarele documente:

 • •  OPIS;

 • •  curriculum vitae;

 • •  scrisoare de recomandare;

 • •  copie după actul de identitate;

 • •  copie după diploma de studii;

 • •  copie după orice alta diploma de studii/certificare/atestat care poate aduce valoare postului;

 • •  copie după cartea de munca si/sau orice alt act care atesta experiența de conducere in domeniul economic/financi ar;

 • •  declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor necesare accederii in procesul de evaluare si selecție;

 • •  declarație pe propria răspundere prin care candidatul isi da acordul pentru procesarea datelor sale personale in cadrul procedurii de recrutare si selecție, precum si de a putea fi verificate informațiile furnizate.

Declarațiile sunt puse la dispoziția candidatilor pe site-ul societății sau la registratura companiei.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2 LA HCL NR. 190 DIN 22.05.2018

MATRICELE

DIRECTORULUI GENERAL, DIRECTORULUI COMERCIAL,

DIRECTORULUI FINANCIAR

SI ALE DIRECTORULUI TEHNIC


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Director Generai

No mina tiza ti

Criterii

s

I

C © CU

Prag minim

Candidat 1

3

G

C3 O

*-5

c

O

z

3

a

O

Q

O

CJ Q

1. Criterii de admisibilitate în procesul de cvaluarc/scicctic

Evaluare: DA / NU

Membru nl Consiliului de administrație al Societății

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Experiență de consultanță în management și/sau conducere de minim 4 ai

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Să nu fie Președintele consiliu mi de administrație al Societății

NA

DA

DA

DA

NU

Admts/Respins

2, Criterii obligatorii

Raling 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar: Rating 3 ~ Competent

Raling 4 = Avansat;

Rating

5 - Expert

Experiență de consultanță în ma na gemen t și/sau conducere a unor în

30%

3

Anii de experiența in funcția de management

10%

3

5

Profilul companiei gestionam

10%

3

5

Cifra de afaceri

10%

3

5

Competenta manageriala

25%

3

Studii si certificări in domeniu

5%

3

5

Gestionarea afacerii

5%

3

5

Luarea deciziei

5%

3

5

Monitorizare si control

5%

3

5

£‘' -MiV;■'< ■<7; ’:JA". '■ •

Etica si integritate

5%

3

5

Competenta profesionala

20%

3

. t “r            t

Management general

5%

3

5

Managementul riscului

5%

3

5

Managementul capitalului uman

5%

3

5

Dialog social

5%

3

5

Comunicare interpersonala

5%

3

5

Guvernanta corporativa sî relul Directorului General

10%

3

5

3. Criterii opționale

Raling I = Novice: Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent

Raling

4 = Avansat;

Rating

5 = Expert

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

5%

3

5

Cunoștințe despre domeniul utBîtatilor publice

5%

3

5

TOTAL

■Z/Z:-?

80

TOTAL PONDERAT

100%

3

5

CLASAMENT

1

DECIZIE privind lista scurta

Lista scurt a

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

100%

3

5

NOTA FINALA (row 35 + rcw 38)

10

CLASAMENT FINAL

1

DECIZIE PRIVIND NUMIREA (nota min 7 - max 10)

Lista scurta

Director Comercial

Nominalizați

Criterii

Pondere (0-1)

Prag minim

Candidat 1

CM

33

73

re

u

Candidat 3

Candidat "n"

Decizie

1. Criterii de admisibilitate in procesul de evaluarc/selectie

Evaluare: DA / NU

Cetatenîe UE

NA

NA

DA

. DA

DA

DA

Admis/Respins

Limba romana

NA

NA

DA

DA

DA

Admis/Respins

bara condamnare

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Fara destituire/demitere

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Sa nu fie Membru in Consiliul de administrație al Societății

NA

NA

DA

DA

DA

NU

Admis/Respins

Fara conflict de interese

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Studii superioare finalizate (domeniul economic/financiar/contabil)

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Experiența de consultanță în management și/sau conducere de minim 4 an

NA

NA

DA

DA

DA

NU

Admis/Respins

2. Criterii obligatorii

Ratîng 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 “ Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

Experiența in managementul economico-finauciar al unor societăți co

30%

3

Anii de experiența in funcția de conducere

10%

3

5

1

3

Profilul companiei gestionate

10%

3

5

1

3

Cifra de afaceri

10%

J)

5

1

3

Competenta manageriala

25%

3

Studii superioare finalizate. Orice alta diploma/certificare/atestat, care aduc valoare postului, constituie avantaj.

5%

3

5

1

3

Strategie comerciala

7,5%

3

5

1

3

Luarea deciziei

5%

3

5

1

3

Managementul riscului

7,5%

o

5

1

3

Conducerea unei echipe

5%

3

5

1

3

Competenta profesionala

15%

<*>

Negociere

7,5%

3

5

1

3

Relații cu furnizorii

7,5%

3

5

1

3

Comunicare interpersonala

5%

3

5

1

3

Guvernanta corporative si rolul Directorului Comercial

10%

3

5

1

3

3. Criterii opționale

Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 - Avansat; Rating 5 = Expert

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

5%

3

5

î

3

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

5%

n O

5

I

3

TOTAL

70

14

42

0

TOTAL PONDERAT

100%

3

5

1

3

0

CLASAMENT

;/'s-Ar ''' ■

1

3

2

4

V’V'7tt*                4 i.;

DECIZIE privind lista scurta

Lista scurta

Respins

Lista scurta

Respins

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

100%

4

5

4

3

NOTA FINALA (row 36 + row 39)

" .........

10

5

6

0

CLASAMENT FINAL

I

3

2

4

DECIZIE PRIVIND NUMIREA (nota min 7 - max 10)

Numit

Respins

Respins

Respins

Director Financiar

Nominalizați

Criterii

Pondere (0-1)

.E ’s

g

ffi

£

Candidat I

n

CS

2

fi u

Candidat 3

Candidat “n"

Decizie

I. Criterii de admisibilitate in procesul de evaluare/selectie

Evaluare: DA / NU

Cetățenie UE

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Adniis/Respins

Limba romana

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Fara condamnare

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Fara destituire/demitere

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Sa nu fie Membru in Consiliul de administrație al Societății

NA

NA

DA

DA

DA

NU

Admis/Respins

Fara conflict de interese

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Studii superioare finalizate (domeniul economic/financiar/contabil)

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Experiența de conducere în domeniul economic/financiar/contabil de mini

NA

NA

DA

DA

DA

NU

Admis/Respins

2. Criterii obligatorii

Rating 1 - Novice; Rating 2 = Intermediar; Ratîng 3 = Competent; Rating 4 ~ Avansat; Ratîng 5 = Expert

Experiența in managementul economico-fînancîar al unor societăți co

25%

3

- 'r" 1' u/

Anii de experiența in funcția de conducere

10%

3

5

1

3

Profilul companiei gestionate

5%

3

5

1

3

Cifra de afaceri

5%

3

5

1

3

Expunere

5%

3

5

1

■*»

Competenta manageriala

25%

3

:'f Ml'!;A-'

Studii superioare finalizate. Orice alta diploma/certificare/atestat, care aduc valoare postului, constituie avantaj.

5%

3

5

1

3

Viziune strategica economica

7,5%

3

5

1

3

Luarea deciziei

7,5%

3

5

1

3

Conducerea unei echipe

5,0%

3

5

1

>*v

Competenta profesionala

25%

3

Competenta financiara si de contabilitate

10%

3

5

1

3

Experiența in relația cu autoritatile fiscale, cu băncile, cunoștințe solide

7,5%

3

5

1

3

Comunicare interpersonala

7,5%

3

5

l

3

Guvernanta corporativa si rolul Directorului Financiar

10%

->

5

1

3

is~. ■ri!/'- 'Ti!;;

3. Criterii opționale

Rating I ~ Novice; Rating 2 - Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 - Avansat; Rating 5 = Expert

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

5%

5

1

3

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

5%

3

5

1

3

Atragerea si gestionarea fondurilor europene

5%

3

5

l

3

TOTAL

75

15

45

0

TOTAL PONDERAT

100%

3

5

1

3

0

CLASAMENT

I

3

2

4

DECIZIE privind lista scurta

‘■■ A".

:L1

Lista scurt a

Resp ins

Lista scurt a

Resp ins

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

100%

4

5

4

3

NOTA FINALA (row 36 + row 39)

10

5

6

0

CLASAMENT FINAL

t.A ■'

I

3

2

4

DECIZIE PRIVIND NUMIREA (nota min 7 - max 10)

Numit

Respi

Respit

Respins

Director Tehnic

Nominalizați

Criterii

o

•w'

CU

4>

C O

Prag minim

Candidat 1

s TJ c

O

•5

«

Q

Candidat "n”

Decizie

L Criterii de admisibilitate in procesul de evaluare/selcctie

Evaluare: DA / NU

Cetățenie UE

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Limba romana

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Fara condamnare

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Fara destituire/demîtere

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Sa nu fie Membru in Consiliul de administrație al Societății

NA

NA

DA

DA

DA

NU

Admis/Respins

Fara conflict de interese

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Studii superioare finalizare (domeniul inginerie)

NA

NA

DA

DA

DA

DA

Admis/Respins

Experiența de consultant în management și/sau conducere de minim 4 an

NA

NA

DA

DA

NU

Admis/Respins

2. Criterii obligatorii

Rating 1 = Novice; Rating 2 - Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert

Experiența in managementul econoinieo-fînaneiar al unor societăți co

30%

3

■■ '-v;

Anii de experiența in funcția de conducere

10%

5

1

3

Profilul companiei gestionate

10%

3

5

1

3

Cifra de afaceri

10%

3

5

1

3

Competenta manageriala

25%

3

te»®

Studii superioare finalizate. Orice alta diploma/certificare/atestat, care aduc valoare postului, constituie avantaj.

5%

5

i

3

Planificare strategica

7,5%

3

5

i

3

wsw®

Luarea deciziei

5%

A J

5

i

3

Managementul riscului

7,5%

3

5

i

3

Conducerea unei echipe

5%

3

5

i

3

Competenta profesionala

15%

3

Analiza si sinteza

7,5%

3

5

1

3

Monitorizarea performantei

7,5%

3

5

I

3

Comunicare interpersonala

5%

3

5

1

3

Guvernanta corporativa si rolul Directorului Comercial

10%

5

1

3

î?.

3. Criterii opționale

Rating l “ Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 - Expert

Cunoștințe despre domeniul de activitate al Societății

5%

3

5

1

3

‘ ? fi V, >■ ■. r; *, 7 ( .5/\~ f

• ”4:J * -'?y'1 'CA'1‘'? a ?; -7 f

Cunoștințe despre domeniul utilităților publice

5%

3

5

1

3

TOTAL

70

14

42

0

•••                      -,-1--• *.V-        •

TOTAL PONDERAI'

100%

3

5

1

3

0

CLASAMENT

1

3

2

4

• Xi-1 ?>/-'ț'r^.'k

DECIZIE privind lista scurta

w

Lista scurta

Respins

Lista scurta

Respins

Aliniere cu Scrisoarea de așteptări

100%

4

5

4

3

NOTA FINALA (row 36 + row 39)

10

5

6

0

CLASAMENT FINAL

<!■ •••'•; 4’: • */•

I

3

2

4

DECIZIE PRIVIND NUMIREA (nota min 7 - max 10)

Numit

Respins

Respins

Respins