Hotărârea nr. 189/2018

Hotărârea nr.189 din 22.05.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE STEH. + P +7 E + 8R SI IMOBIL SPATII COMERCIALE P + 2E, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 32 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

COMERCIALE P + 2E, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Mun. Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 23102/26.03.2018 a S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Mun. Bacau prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 724 din 27.10.2017 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ; -Avizul de Oportunitate nr. 10948/12.12.2017 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 4158/24.04.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr.4894/15.05.2018 ;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.4991/16.05.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Bacau cu nr.4992/16.05.2018;

-Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr.4993/16.05.2018;

-Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr.4994/16.05.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 881/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și raportul nr.882/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 70/22.02.2018; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001657139/08.11.2017 al S.C. DELGAZ GRID S.A.; -Avizul favorabil al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu nr. 654/26.03.2018 ;

-Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau ale SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 210782589/24.11.2017 ;

-Avizul condiționat al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. cu nr. 832/21.12.2017 ; -Avizul favorabil al Inspectoratului General al Politiei Romane - Politia Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 58398/07.12.2017;

-Decizia etapei de încadrare nr. 02/31.01.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Acordul Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 986/16.01.2018 ;

-Studiul geotehnic întocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L. si Referatul privind verificarea de calitate la cerința Af cu nr. 98/26.02.2018;

-Studiul de Insorire intocmit de S.C. DAILY PROJECT STUDIO S.R.L. ;

-Procesul-Verbal de Recepție 582/2018 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 23.03.2018 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 47/03.05.2018 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29( 1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. Art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “h” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE STEH. + P + 7E + 8R SI IMOBIL SPATII COMERCIALE P + 2E, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 32, din Municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa U2 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L., din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

  • - S teren = 5.120,00 m.p. ; S construit propus : bloc locuințe = 850,00 m.p. ; imobil sp. corn. = 550,00 m.p. ; S desfasurata propusa : bloc locuințe = 8.932,00 m.p. ; imobil sp. corn. = 1.600,00 m.p. ;

  • - Zona locuințe colective S teh. + P + 7E + 8R, comerț si servicii cu regim mic de inaltime (P - P + 3E), circulații carosabile, auto si pietonale, parcaje, spatii verzi, loc de joaca;

  • - H max = 29,50 m pentru locuințe colective si 15,00 m pentru spatii comerciale ;

  • - POT maxim = 45 % ;

  • - CUT maxim = 3,5.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

ȘOVArGÂȚU LAUR


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

P.U.Z.: U.2 - REGLEMENTARI URBANISTICE

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S.teh.+P+7E+8R SI IMOBIL SPAȚIU COMERCIAL P+2E


IN»

MteriMttlU

MW

w?Mim

HM»

MM'isi urxir

»»n

ss^asis

IE

VAU1W teM*

““


Sistem de proiecție (X,Y) Stereo 1970


Sistem de referința (Z) Marea Neagra


klLi lA                  c/i'nNr. cadastral=82378


S=5120 mpLimita zona studiata

-Limita.prQp inițiator P.U.Z.

CIRCULAȚII

CKHl Circularii carosabile

i----1 —ParcarLamcnajatc

L_ .1   _Circulatii.pi£tonale/trotuarc/platforme

FUNCȚIUNI EXISTENTE

LZZJ


.Teren liber de construcții Locuințe colective

Instituții publice, comerț, servicii -Spatii verzi

FUNCȚIUNI PROPUSE

223


Imobil locuințe colective propus Imobil spațiu comercial propus Proiecția etajelor superioare .Spatii verzi

Loc Ie joaca

Platforme menajere

Parcaje dale inierbate-1 loc Parcaje in sistem Klaus- 1161ocuri Circulații pietonale propuse .Circularii auto propuse Acces clienti spațiu comercial Acces locatari Acces aprovizionare Acces personal
BILANȚ TERITORIAL PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT

Zona funcționala

Existent

Propus

mp

%

mp

%

Zona aferenta construita

500.00

9.76

1400.00

42.42

Zona circulatUor pietonale. carosabile, trotuare si parcaje

1088.35

21 25

794.35

24 07

Zona platforme parcare tip Klaus

471.50

1428

Zona spatii verzi si aliniamente

200.00

3.90

604 00

18.30

Loc de joaca pentru copii

29.10

0.56

30.00

0.91

Terasa verde

250.00

500.00

Zona libera de construcții

3299.85

64.45

Total suprafața zona studiata

5120.00

100

3299.e5

100


uOMTfAseMMeAAA

St?c£E7K£LlL MUMlciPÎULui


EMDXa URBANISTIC;:

R«®«n de Inaforno: Ob 1=S;«h. >P»7E»8f< 05.2» ?‘2£;

Suxi sHxteta * 5120.0Cmp EXISTENT:

Supte»» ccnslruta «Klort* SOOmp.

Supate» te»ta»at» enlant» 3832.ÎOmp.

PRO°-JS

Supratea oonauuu propua 061- Boc kxaxita • BSCorț.

Ob 2 - spate contante • SSOrnp

Barate* oaatecn’a proput   Cb.1 - bloc brut* » B932mp

Ob-2 - spate oomarctal■ ISOOmp

S<tete»te oorteru» Iote « 1400.00nț>

Supteaia oorwnju dostewrate tate« 10.532.00

Apartamente propuaa « 34 buc.

Nr. fatal locuri parcare » 117ioc.

RF7IHTAT

Suprafața comiruta tetei’ IDOOmp

Steteta» dMlasutea tobx 1»104 30mp -■■gțSSKg


___■ \-J\ Proiectant:

■ SC. DAILY PROIECT STUDIO S.R.L7

CUW«*«r                        .«VMAUfO-4

♦**!                                  »- OK'


Sef proiect arh Flonn Mândru [Proiectat art< Scrbânescw Raco Desenat arh Serbanescu Radu


PoPovi