Hotărârea nr. 188/2018

Hotărârea nr.188 din 22.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială Bacău – Neamț și Asociația Club Sportiv Rally Spirit, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău

<&O'năi&a/ ^€>ca/a/ O/Martict/tia/ui 3fyacăa

rai

HOTARAREA nr. 188 din 22.05.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț și Asociația Club Sportiv Rally Spirit, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele nr. 25216/ 19.04.2018 și nr. 26451/ 03.05.2018 înaintate de Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț și Asociația Club Sportiv Rally Spirit prin care solicită sprijinul pentru realizarea unor evenimente ce vor avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău;

-Referatul nr. 4778/ 11.05.2018 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț și Asociația Club Sportiv Rally Spirit, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 4779/ 11.05.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate nr. 4780/ 11.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 877/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 878/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 879/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.880/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa m\ 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, puntele 4 și 6 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț, în vederea realizării în comun a celei de a IV-a ediții a forumului zonal de arhitectură și urbanism „Moldova Reper 2030”, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, în perioada 7-9 iunie 2018.

ART. 2. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Rally Spirit, în vederea realizării în comun a celei de a VUI-a ediții a Raliului Moldovei, în perioada 11-16 iunie 2018.

ART. 3. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentelor gratuite prevăzute la art. 1 - art. 2 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziție a sălii de ședințe, a foaierelor și a trei săli de conferințe din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT, Ordinului Arhitecților din România - Filiala Teritorială Bacău - Neamț și Asociației Club Sportiv Rally Spirit.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI