Hotărârea nr. 187/2018

Hotărârea nr.187 din 22.05.2018 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 312/ 06.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcţii, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 6126/ 09.05.2018 al Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău privind aprobarea proiectului de hotărâre;

-Expunerea de motive nr. 4787/ 11.05.2018 prezentată de Viceprimarul Municipiului Bacău; -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 4788/ 11.05.2018, favorabil; -Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 20558/2018 privind organizarea examenului de promovare în grad profesional;

-Raportul final nr. 5524/ 27.04.2018 al examenului de promovare în grad profesional;

-Raportul de evaluare nr. 5428/ 26.04.2018 privind propunerea de numire în funcția publică definitivă, la terminarea perioadei de stagiu;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 870/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 871/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 872/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 873/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.874/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 101 alin. (1), art. 121 și ale art. 125 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 61 alin. (1), lit. ”a”, art. 63, art. 64, art. 65 și ale art. 107 alin. (2) lit. ”b” din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin. (2), ale art. 61 alin. (2), ale art. 115 alin. (1) lit. “b” și ale art. 117 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit.”a” și ale alin. 3, lit.” b” și art.45(2) lit. .”a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01 mai 2018 se aprobă modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 312/ 06.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău prin transformarea următoarelor funcții publice de execuție:

La Biroul Ordine Publică și Evidența Persoanei - Compartiment Sectorizare:

1 funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional asistent se transformă în grad profesional principal;

La Biroul Analiză și Proceduri:

1 funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional debutant se transformă în grad profesional asistent.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 312/ 06.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, ale Poliției Locale a Municipiului Bacău, cu modificările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica în termenul legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE

ȘOVA-pâȚU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI