Hotărârea nr. 186/2018

Hotărârea nr.186 din 22.05.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29062/18.09.2003

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei <               ., din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.

22581/20.03.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 29062/18.09.2003 de la d-na 1                            - fost administrator al S.C.

HIPOCRAT S.R.L.;

-Cererea d-nei <                         - fost administrator al S.C. HIPOCRAT S.R.L., din

Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24922/17.04.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 29062/18.09.2003 către d-na                , din

Bacau;

-Rezoluția nr. 177/08.01.2018 pronunțata in ședința din data de 08.01.2018 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 532/05.01.2018, prin care se admite cererea de radiere a S.C. HIPOCRAT S.R.L., motivul radierii fiind lichidarea iar bunurile aflate in patrimoniul societății au revenit asociatului <

-Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 600/26.02.2018 la Societatea Profesionala Notariala,                                                           ;

-Referatul nr.4981/16.05.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 4982/16.05.2018 ;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4983/16.05.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 866/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 867/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 868/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și raportul nr.869/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Rezoluția nr. 177/08.01.2018 pronunțata in ședința din data de 08.01.2018 de Oficiul National al Registrului Comerțului - Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dac-au in Dosar ni’. 532/05.01.2018, prin care se admite cererea de radiere a S.C. HIPOCRAT S.R.L., motivul radierii fiind lichidarea iar bunurile aflate in patrimoniul societății au revenit asociatului

(2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 29062/18.09.2003 incheiat pentru suprafața de 12,85 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la                                     - fost administrator al S.C.

HIPOCRAT S.R.L., la d-nii                , căsătorită cu                  , din Bacau.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lor (

d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICL