Hotărârea nr. 184/2018

Hotărârea nr.184 din 22.05.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 22387/06.06.2006

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei               i, din Bacau, prin împuternicit                        , înregistrata

la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 26964/08.05.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 22387/06.06.2006 de la S.C. GIANIN S.R.L.;

-Rezoluțiile nr. 88/05.01.2018 si 1725/05.02.2018 pronunțate in ședințele din data de 05.01.2018 si 05.02.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosarele nr. 287/04.01.2018 si 5138/02.02.2018;

-Referatul nr.4984/16.05.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 4985/16.05.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4986/16.05.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 859/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 860/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 861/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și raportul nr.862/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l -Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22387/06.06.2006 incheiat pentru suprafața de 25,68 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. GIANIN S.R.L., la d-na              , din Bacau.

ART.2 -Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART.3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei              , d-lui Primar al Municipiului

Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Încasări Debite.

ART.5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI