Hotărârea nr. 183/2018

Hotărârea nr.183 din 22.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open – ediția a II-a”, ce se va desfăşura în perioada 01 - 03.06.2018 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018,

potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 25679/ 25.04.2018 înaintată de Asociația Club Sportiv Adamas Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Concursului Internațional de Dans Sportiv ‘"WDSF Bacau Dance Open - ediția a Il-a”, ce se va desfășura în perioada 01 - 03.06.2018 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău;

-Referatul nr. 4369/ 02.05.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a Il-a”, ce se va desfășura în perioada 01 - 03.06.2018 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău, alocarea sumei de 72.500 și punerea la dispoziție a Pavilionului Expozițional din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4370/ 02.05.2018; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4371/ 02.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 855/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 856/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 857/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.858/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCI, nr 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l.- Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Club Sportiv Adamas Bacău, în vederea realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a Il-a”, ce se va desfășura în perioada 01 - 03.06.2018 la “Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.2.- Se aprobă alocarea sumei de 72.500 lei din totalul de 148.350 lei, punerea la dispoziție a Pavilionului Expozițional din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău în perioada 28.05 -03.06.2018 și promovarea evenimentului pe site-ul instituției, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, pentru organizarea evenimentului prezentat la art. 1.

ART.3.- (1) Alocarea celor 72.500 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform picvedeiiloi legale.

(2) La decontarea cheltuielilor suportate de Municipiul Bacau, Asociația Club Sportiv Adamas Bacău va face dovada indeplinirii obligațiilor financiare asumate, in speța actele doveditoare pentru partea sa de cheltuieli, conform bugetului proiectului.

ART.4.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART.5.- Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice, Biroului Aprovizionare și IT și Asociației Club Sportiv Adamas Bacău.

ART.6.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ȘOVA-GAȚULAUIp


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ LA HCL NIL / ^0^2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Nr.............din________________....

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6 Județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

si

Asociația Club Sportiv Adamas, denumita in continuare organizator, cu sediul în str. Martir Horia,bl. 14, sc. D, ap. 9, având contul nr.__________________________________, deschis

la Banca Transilvania, Cod Fiscal 23782780, reprezentată prin Tanasa Romeo Iulian, având funcția de Președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

« Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „a.” coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lif’P’ si art 115 alin (l) lit „bM din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata , ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179,1270 și următoarele Cod Civil

® Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

« Hotarare Consiliu Local nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.    (1) Obiectul prezentului contract îi constituie asocierea pârtilor in vederea

realizării în comun a Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open-ediția a H-a” (01 ~ 03.06.2018).

(2) Valoarea totala a bugetului proiectului este de 148.350 lei, din care Municipiul Bacau fînanteaza cu suma de 72.500 Iei

BL DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parii, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa aloce concursului prevăzut la Art 1 (1) suma maxima de 72.500 lei, să pună la dispoziție Pavilionul Expozițional din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău în perioada 28.05 - 03.06.2018 și să promoveze evenimentul pe site-ul instituției. Suma va fi virata in contul nr .____________________, deschis la Banca

Transilvania, intr-o singura transa, conform Hotărârii Consiliu Local nr..................

1. Art 4. (1) Asociația Club Sportiv Adamas se obliga:

o Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) din surse proprii si atrase cu diferența pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •  Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice;

 • •  Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau sî din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

& Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale;

 • •  La decontare să prezinte dovada (fotografii) utilizării corecte a Siglelor Municipiului Bacău așa cum sunt ele prezentate pe site-ul www.municiniulbacau.ro. secțiunea - Finanțări nerambursabile - Sigle și Ghid de Identitate Vizuală - Municipiul Bacău.

(2) Asociația Club Sportiv Adamas isi asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Club Sportiv Adamas se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului.

 • (2) Documentele justificative vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Club Sportiv Adamas se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacau, documentele prezentate spre decontare in termen de 10 de zile de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Club Sportiv Adamas nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (I) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Club Sportiv Adamas:

 • •  nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca în neonorarea lor sau nu furnizează explicații satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

® este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a început proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este In orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

o se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte actlvitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația Club Sportiv Adamas, in cazurile specificate în Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauză si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art. 6 Plățile se vor face, pentru Întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul organizatorului.

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-I execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Asociația Club Sportiv Adamas isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării Concursului Internațional de Dans Sportiv “WDSF Bacau Dance Open - ediția a 11-a” va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VI.FORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

 • (2) Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta. Artl4Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.CazuI fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VIL LITIGII

ArtlS Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener,

Municipiul Bacau

PRIMAR

COSMINNECULA

Asociația Club Sportiv Adamas Președinte

ȘEF SERVICIU

CLEMENTINA VINERICA

Vizat juridic

Anexa la Contractul nr        /

•i WnWW ’W WWHAW"1=WI"JI

BUGETUL

poiectului

DENUMIRE INDICATORI

UM/

Cantitate

Valoare/

UM

(RON)

Finanțare Primăria Municipiului Bacau

Finanțare

Societatea

Total

1

2

3

4

5

6

1. Cheltuieli

TOTAL GENERAL

Manager proiect


Asistent manager