Hotărârea nr. 182/2018

Hotărârea nr.182 din 22.05.2018 privind modificarea destinatiei stabilita initial in Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, din “sediu firma” in “ spatiu prestari servicii – salon de coafura si alte activitati de infrumusetare”

privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, din “sediu firma” in “ spațiu prestări servicii - salon de coafura si alte activitati de înfrumusețare”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 25997/26.04.2018 a d-lui                      prin care solicita schimbarea

destinației construcției realizata pe terenul concesionat din « sediu firma » in « spațiu prestări servicii - salon de coafura si alte activitati de infrumusetare » ;

-Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii

-Referatul nr.4978/16.05.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Viceprimar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr.4979/16.05.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr.4980/16.05.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 851/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 852/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 853/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și raportul nr.854/21.05.2018 al Comisiei de specialitate ni*. 5;

-Prevederile art. 20 din Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii.

-Prevederile H.C.L. nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - (1) Se aprobă modificarea destinației stabilita pentru spațiul realizat pe terenul concesionat in baza Contractului de Concesionare nr. 68781/28.04.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si <                                                  si prevăzută la Art. 1,

alin. (2), din “sediu tirma" m “spațiu prestări servicii - salon de coafura si alte activitati de infrumusetare”.

  • (2) Se aproba modificarea redeventei concesiunii prevăzută la Art. 5 din Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, de la suma de 785 lei/an, la suma de 1.006 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2018.

  • (3) Se aproba modificarea garanției de concesionare prevăzută la Art. 7 din Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017, de la suma de 785 lei, la suma de 1.006 lei.

  • (4) Celelalte prevederi ale Contractului de Concesionare nr. 68781/28.04.2017 sunt si raman in vigoare.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 68781/28.04.2017.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indcplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART, 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ȘOVAM


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI