Hotărârea nr. 180/2018

Hotărârea nr.180 din 22.05.2018 - partea I-a privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei an

HOTĂRÂREA nr. 180 din 22.05.2018

privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, nr.4902 din 15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, nr. 4903 din 15.05.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 843/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 844/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 845/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 846/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.847/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art.l 17 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l- Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA,lAl,lA2,lB,lBl,lB2,lC, si a listelor de investiții 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N.

ART.2- Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economiea-si Direcția Tehnica.

ART.3- Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

ART.4.- Prifi grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDIU POPOVjfcl

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1A LA HOTARAREA NR 180 DIN 22.05J018


         Data: 16/05/20)8 Til;pap 1 -mii lei-

Cod

Denumire intîimlcr

Prevederi anuale bacei 2018

Prevederi irimairialc buget 2018

Estimări 2019

Blidari 2Q2D

Călimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare dulbaie tibgerii plMDorreUMte

TrimI

Trim.1l

TrimJil

Trim.IV

A

D

l>3+4*5*6

2

3

4

5

«

7

8

9

000IH2

TOTAL VENI 1URI.DUGET LOCAL

217 012,23

97764.78

60.04149

5B.MLB0

40434.66

233.430.00

261323.00

273097.00

0U02U1

1 VENITURI CURENTE

230.87416

71 037.99

3901961

$0 0423»

40334.66

233423.90

36141100

272919,00

006302

A VENITURI FISCALE

10330747

5516100

40196M

4I33OJ00

37310.66

IU 64010

224 73196

226 714.00

OTM02

Al IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.617.00

23 2I0.0U

25 160.00

23 130.00

23 107,00

118 63100

123204.00

IU 173,00

ttJtWU

A14 Uspwil pe i eu. pe(H il osnfim d» capiul de hpcnoacGacc

V4 627.90

23210,00

23 160.M

23)30,06

23 107,00

IM 63100

123 204.00

123173.1»

OMÎ

IMPOZIT PE VENIT

2040.00

2KUW

Î4I0J0

2KLM

2)0.00

1433.00

2 $74 J»

2703.00

030218

impozitai pe «caunie tai UeraUxel pfoytxiMftir pwrehOT pttnraMm) ftnotâ

2.040,00

210.1»

1210,08

21040

210.00

2 433,00

2374,00

1703.00

MOI

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

91.717.60

U.VWJU0

2WW

215403»

22.197,011

H61l7Jm

122 630,09

121.1703»

MCM

C«c ddekalc *a MmxmtBl M

icăl

91 707.00

2J UOO.OU

22.93040

21940.90

21497.00

I131I3J0

121 760.00

1203103»

OloNH

Sune alocate dmcttttedd&ueifan b*fKUitai pe «cant pealra cdnlibeat* bttyidef fecale

1004,90

830.00

3603»

O7CO9>

Aj lapon» t» mc pe pttțntuu

33 10447

13 360.00

7-9V5.6I

3 8663»

3974.66

34 731.00

40 230.00

42.241 .Oo

ONU

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

33,10*47

I53w.au

790161

3A6O.W

3974.66

34 731.00

40 230,00

422413»

unUnl

laponi»Im pe datai

26 910.00

123003»

620VJ»

4.«Rn

44403»

24 983.00

2» 916.00

31.43X00

070202

bspotan mape «iaca

3.46447

24W40

1.109,61

1.060.00

1.034.66

6118.00

6.467.00

6.791JW

070203

Ts>ej«>lnan> delabra nalte mc

de umbli

130040

406,00

JOOjOO

4003»

200.00

1.784,00

1.886,60

I.980JM

«70230

Atic anpente i» mepe prapnetote

1400.00

400,00

300.00

400J»

300.00

1 846,00

1931,40

104X00

100002

A4 lapone ai isr pe hram» â wniai

31 II6.M

16.29100

13.007,00

1160010

12173»

38.138,(0

37.031,00

3*14X00

no*

SUME DEFALCATE DINTVA

39366.00

12222.00

1207400

91433»

5907,00

43 177.00

44303.00

43 734.00

n«2«»>

S«ae fcfatafe d<n ma pe ntauca alunea» pmm fiaauua a chaittneldor dctccmraUsatc h Mickd cmttnclM. onndac. o’WcipMcr u ncliMttlur Mcmcpntal Bocukm

37629.00

11774.00

11 424.00

8.7I7.M

33)4.00

39931.00

40269.00

4032$ fiO

H0206

$«me dtfdcxe dto mi pe valona ataegiu patra etadibraxa tagmelor taute

3412.es

22WA6

491M

!|O2(M

SmssdddGnedM tuspe valoare ataepc» peana IuiabUtc* Mieumandai penxeta net Cnafcuaml cretaal

1737.00

44IJM

44100

4413»

393.00

1737.00

I737JO

1.737$»

ww

ALTE IMPOZITE St TAXE GENERAU PE

Si SERVICII

43.00

47.00

30,00

Data t 16/05/2018 TU:pay 1 - o» ti lei-

Cod

Denumire indicalor

Prevederi anuale buget 20 H

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 1020

Estimări 2021

TOTAL

din ore credite bugetare dolinele idngerS plot Dor rtslanle

Trie!

Trim.il

TrimJIi

Trim.IV

A

B

j«3H*M6

2

3

4

8

6

7

8

9

iltUOT

Tasebctdicro

-

43.00

47.00

5000

tw»

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250.01

70.09

6000

ujn

6000

37900

401.00

42100

150281

1țipam pe spectacole

23008

7008

60.00

4000

6000

22300

236.M

241.00

1*150

Aho cuc pc scnuu ipmtla;

15600

16500

17300

1681

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR.SAU PE

DEACTIVITATI

II3OU08

4oaa/n>

211308

2-375.00

2 23000

U3J7.oa

1130700

1S0Q3.UU

160201

ta pont pe ■mtocdedetnaspou

10 «2200

3 3110.00

330008

xww.tm

LULOO

10.17608

9112.00

12 48300

twnuj

Tac »tmlc pcouu dAcuwadc

kcesM ii xototuan ie Cena>oasv

I47I.DO

380418

373.00

373jo

221.06

2361.U0

2.49500

2620.00

IUNU

AkALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

246O.M

780.00

I20.M

72600

220.00

2U9.I0

224000

2J520O

IXU2

ALTE IMPOZITE St TAXE FISCALE

2460,00

700,00

820.08

72008

12000

211900

214000

235700

180130

Akesnpaattuiaw

2.46000

700,00

820.00

720.00

21006

2119,00

2 240.08

233200

290MB

C V«MMn aducale

I7Î6O.W

1627509

1O.M30O

931200

10 83608

39685.00

36 610.M

4626600

300603

CI. VcMan 4m prspncuu

9900.60

2 600.80

Î.SCO.OO

2.00000

2.7OO.OS

038200

5911.00

10.41300

JOW

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.9M0O

16M.ro

2 680.00

2 000.00

270800

13120»

5910.00

1041300

3OMO5

Vcoumi <Ss furtfiia St icduricn

oooej»

2MHW

10M0O

2.000.06

178000

7829.M

4 417.08

1.91100

30020530

AIk icamn dm coacnmm ii Mdu-

ricn dcuttc «ntuMilc paHce

9900.80

2 600.09

2MO0a

108000

270000

702900

4 487.00

191100

380250

Alte iernați <m pwpncuie

IJ530O

143100

130298

330002

CI Vauat 4: Metan u icnită

37666.!»

13 6732»

IMJJW

731200

8 136.08

31303.00

M 76300

35 ISJ.O»

MOI

VENI IUM DIN PRESTAU DE SERVICII St

ACnWFAU

9.32<Urt

5 2120’

176200

81200

146400

5 22500

313200

310000

JJOJUI

VcMWi 4<» prcttm de sen mi

< 7ÎÎ.I9

4970.»

1300.»

30900

1.23 2.00

4 001,00

234000

4 443,00

330210

Comhbiba psmuiorsM sausmutnlar

Utili pc*m> tcemnaa capEtor m

CTW

441,80

itz.au

11’00

11200

112.00

4W.W

52600

55200

33022»

VcMIandiarccnpemcaclKiknciiior

do priceai tapetau n detpstricn

200.00

5000

30.00

50.00

3000

22300

236.00

141JM

330238

AWevcwtsndraprcU3ndcscnx.il

sirfteacmtun

430.00

158.09

10800

13000

30,08

5U0O

530.00

55700

34W

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1 812.00

50000

50008

40000

412.00

2.011.00

2 136,00

124300

340202

TâMt «Mfspricurc ite unteu

! .11200

590,00

5M.ro

4M.00

41200

202l.ro

2.1360a

124300

3502

AMENZI. PENA LUAU $1 CONFISCĂRI

c.PMjm

1.930,00

I658.ro

1.93009

1.43800

3.189,00

4.15100

616900

330201

VcstfQD dio «ncno M *ÎW MBdnnu

•plencc pounU dnpoairiat fc*ik

131000

43o.ro

45008

4500»

1503,00

1 39100

1.67108

3SU150

Alt* m*ct**>« pmlitMt ncoAAic**i

563100

130000

I2M.W

I3W0O

143800

J6i4.ro

3 26O.M

3.191.00

3692

DIVERSE VENITURI

18093.00

5 7730»

427500

4.275.00

477000

18169.00

19310.00

2027600

360206

Țjvy fp-r4xlfT

13993.04

sroo/m

3.58800

338000

3995.04

1691200

17176.00

11.77000

Dala; 16/03/3011 TIU pug: 3 «mitici»

Cod

Denumire india tor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Etlfautri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinele i tfagerii plnlOor restante

Trial

Trim.II

Trim.UI

Trim.IV

A

0

1«3MW6

2

3

4

5

6

7

a

9

36OLJO

ARctCMWi

3tm.«6

77540

77540

7753»

774.94

135740

1434.00

1 506.00

MM

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE

SUBVENȚIILE

451.10

161.10

15*40

75.00

52.04

59940

63340

C6S.00

37DM3

VinaMBiodn rttw*a de famuaurc

fcxro Gn^tjrea«x<iom, dcdjnoMxc

nbcțewtiulocsl

-74X.95

-74441

•427

•16.776,08

-126504»

-3DJ6S.OI

37D1W

dis        dc faKUofuvc

74145

744.61

447

16 770.00

11 650,au

2o 3654U

370150

Ata nendenut tonatve

454.10

161,10

IM.M

7540

U40

399jB0

633.M

6654O

410003

IV Sdncntu

25 956.54

25921.79

27.75

1540

16.00

17.0»

■uowe

Sa*r aride ia aha ah dud*

sdvuptumtci

2395634

2591179

27.73

15.00

1640

17.00

42OÎ

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2595634

25 918,79

27.75

1540

1640

17.00

4MÎ13

Sub» emu poara Gauurw prqpandar omilonaic pnanttcdc oedra ti pMpadartfw * «pd»

15 921.79

25.92X.19

410134

SrAtcam peaM accnfeca apmlat pemra imalric* lecwmtt ca lonac. c jrbii w.frmtHtitfril

15.00

16,80

1749

420169

Sdntari dc li brjctel de utn c*t tetctdc locale necesare suttamu derutam Gamuiv d« IbWwi tțtcaw mnatOmatolcIFEN} poiudcsare. ifcruHS poreadei de pntranure 20142020

27.75

27.75

4W2

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATOR!

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

APRENTE CADRULUI FINANCIAR

181.43

111.43

90.00

93.00

100,00

4«eai

Feudul Europe» de Denotate

111.43

I1U3

4«UUtM

Sune pnnns neomul pbrios clcctuitc

n and cursor

181.43

181.43

4w>m

Fondul SoetM EnopcsdFSE)

90.09

95.00

U».u»

4WMÎW

Sons pnoue m conul pinilor cfccrruk

tBXMMtennr

9040

95.00

100.00

-1950

VENITURI PROPRII

191057.16

5944749

47.611.61

41 64240

42395.66

207349.00

716476.00

22936140

51»’

TOTAL C1IBLTLIEU

309.961,17

175 77143

60.40134

40.725.43

33 06425

25343040

261313 40

273097.00

ni

CHELTUIELI CURENTE

215.427J7

9933633

543773*

35.42243

262MJU

217174.00

21736740

ZIJ.IW.CM

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5642340

1535520

14.151.13

14214.93

1225144

50.712,M

5131240

53.90540

10

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICU

77JUMi

3557242

22 744.91

I2323JO

6 940,01

77465.00

11*6240

77 01*40

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.9CL.M

I JM.OU

IJ6040

1313,0#

1200.00

5 0194»

5 304.00

537040

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14 7643)

14 76433

30326,00

20623.00

M 7564O

«

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNCTATT

Dala; t«O5aoi»      TU;pag; 4 -mBIri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale tnagei 2018

Prevederi trimestriale biaget 20It

Esitaari 2019

Eslta ari 2020

Estimări 2021

TOTAL

dineu* credite bugetare deal italic iliogeru piftiilor restante

Triat 1

Trta.ll

TrimJJI

Trta.1V

A

D

1<4M*5*6

2

3

4

3

6

7

8

9

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23*2310

104640

74194#

4.496.90

3.74730

231134#

25 I69.W

26 42940

Si

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

S.I4W3

ivnyi

13344#

44*4#

3934#

3*344#

3953.00

446440

$6

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMOURSABILE

POSTADERARE

3 6W4*

3 660 4#

37

TITLUL IX ASBTBfTA SOCIALA

19.1)24#

12.014#

413940

2491.0#

131,W

21.992,00

235774#

22102.0#

51

TITLUL X PROIECTE CV FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 201*4020

222.45

940

111.45

59

TITLUL M ALTE CHELTUIEU

91791?

4M447

2.71547

267.10

131243

4713.00

4 96S.M

$497.00

70

CHELTUIELI OE CAPITAL

70*13.93

7150,93

.7504*

16 >66.00

12745.00

2966540

71

TTTUJLXH1 ACTIVE NEFINANCIARE

70133,93

713043

.7J0A0

16166.M

12.745.0*

20.665.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.9lfc.»o

5064,00

6.77440

5302.0»

67744#

26 699.00

312114#

3X623 46

Ci

mtULXVtl RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.9164#

5 066,00

6.774.09

53824#

6 774.1»

2*W0.M

312114#

32 623.9»

<4

Plan ctaoaate aa u» pnccdcmi n

Kespcnls «9 crai anal

•21443

•11443

ii

TULUL XK PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

.214.»

.21443

51OTO2

Finea La Staticii puklice țotcasle

56-14132

26093.07

13464»

11.7*2.10

1100*46

53 150.1»

56113.00

$931540

MIC

autoritati publice si acțiuni

44.73742

15993.07

10597.95

933*4#

1796,00

42.031,00

44397.90

47.0113»

•I

CHELTUIELI CURENTE

29.0674!

66*916

3 655,93

44214»

34944»

19.7684#

20(1740

3193140

10

TITLUL} CHELTUIELI DE PERSONAL

I-L231.OI

4456.00

335549

3460.09

3310.60

11(47.**

13 5*04*

1415940

inoi

CWbntlj talanNî w iuaa

13 70640

3UI40

3 2354*

3 2X5.90

jwi.ca

100101

Salon debara

12.970.00

3 6*44#

3044.00

3.10JJ0

3 139.00

IM» 12

IntLranuaMplatucmiWpenuacdia

atiraemtaii

400.00

10043

10U0

10040

Hrft.O»

1BNI3

)*<5t«uoraui de ddcsae

ULM

7.00

14#

1.00

1.00

l«K3O

Aiae dispun MtaoL ia bani

32640

9040

90.00

«14#

63.00

10©

Counbvua

525.1*

2754#

HW4#

754»

75.00

190331

CeaUnbata dc auf»an aoualc de

«ai

134 4#

13440

IO1W2

CutnbatudaastaaundaMaui

4J0

4.2#

io»©

Cranlxi Ih da Mfvaari joeidc d>

ttnaiatc

45.0#

454»

iWW

Cutnb «!»• da tnapuiai pcaan;

xwdeate de «urnea u boli pratcnoule

14#

14»

lOOWfc

Coambahi pcatn cokUk u

9,0#

9,0#

100307

Cwanbctu aupsaunc peana naunc»

33140

(140

1004#

75.90

75.00

»

TTTUIL II BUNURI SI SERVICII

>45336

2 49136

2.06740

>1*4#

74.M

69134#

73070#

7672,00

Dat»:  16/05/2018       Ttt:pag:    5 -mlllri-

Cod

Denumire io dicâtor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destituie sitogerii plătitor reslaale

TrinI

TrimJl

Trim.Hl

Trim.iV

A

D

1-Wf5»6

2

3

4

5

«

1

9

2om

Boxei >1 ten ud

3 211.41

1 M4/M

976.51

7,00

200101

Fwalintfcbm

350.00

JOajJO

13a»

20C1C1

Mucndcptaracanusie

32»

•»

200104

IttealnLilmnBOim Ierta motan

212»

tio,»

52,00

30»

2t*U|M

Apa, cad u satofenUK

23»

9,00

9,00

2M1R6

Ptefedatamb

IU»

too.tra

63»

20,00

200107

Tfflupat

30.40

17.40

inutn

PoUa kfrcpmutirWtf.

«Stenul

600»

4I0JM

310»

60»

lOOlQÎ

Maenakn pesuri de tente» cw

caracter faxueaM

10»

2D0IJ0

Alte bounst un km pcaira

Mtaioac m faaioaafe

1.619.01

764.01

473»

450»

Jtmî

Rqtaralh cwvala

35’3

55»

2005

Bamm do B Xfaa stactetor ta Mtttnur

$0.00

56»

2«>i3o

Alte obtecte de nnuua»

$o»

$0»

2006

DqJtMn. daaun. tnasfatet

41.00

20.00

114»

10»

200601

DepltMn nterae, taman. tnadenn

23.00

10JOO

2CO6G2

Deplasai fa suaraorec

10»

10»

1.08

20«i

CarttjmUuaai ji oitcnate

docsautue

33»

13,00

10.00

10.00

2012

Cnmabxdo u atenua

150.»

15000

2013

P>ce*Mc patcsnnah

$0.00

23.00

23»

2014

Piatecmenacn

25.00

10»

2»W

AtacUUmck

1643.60

543»

1610.06

208»

61»

»WI

Rtcl«aaMpaM>crt3te

I0O.M

30»

20»

90»

703004

Ctara

432»

130411

110»

UD»

62»

20JUM

Al» dutatcli cv Imoui Jl scnwu

1253X0

343»

910»

ÎTTU/LX PROIECTE CU FINANȚARE DM

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

213.45

2I3A3

5M2

Frujmn- ta Feudal Sosul Etapcsa (FS E>

113.4$

213.43

«020|

Fuaatarca «tatimuh

32,01

3102

510292

Ft*M&*e73 CA1C4121 Btt JnjlM.Tf jrftlp

111,43

111.43

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

100.00

40»

40»

40»

494»

5W»

SttiB iTcrcsti fțrfWTrffaycw bwhsif

160»

40.00

40»

40.00

40»

iu

CHELTUIELI DE CAPITAL

3713,07

4.K7J07

■130»

130,00

100»

500»

71

TOTUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

371?»

4 167417

•450»

130.00

100»

$06»

7)01

Acmettw

3 717.07

4 167.07

-150.01

Data î 16/&S/201I TU:pag:    6 - mii Ici-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2011

Elite ari 2039

Eiiltnari 2020

Etlhaari 20SI

TOTAL

diu care credite bugetare destinate ilfagerii italilor ruinate

Trtml

Triat.H

TrimJI!

TrimJV

A

B

l»3Mf5l«

2

3

4

5

«

7

9

711)101

Cesnnttlu

LIIOJ»

263040

•4504#

7I01W

M»mu.ecb>pjm«tfe «tm#)aiccdc

tmțport

90.00

9(t00

JI»W

MaMkc. apun»* Urancm dte

xmc cmpoute

91.00

98,00

71013#

AiteMnotoc

IJ49.U7

1349.07

n

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2uS72,0l>

5 0*4,1»

5J8240

5302.00

5 302.00

22.14840

23 410.80

2448140

ii

TITLUL XVU RAMBURSAM DE CREDITE

20971.sa

5066.00

52024#

5 30240

330240

22 14(48

2341040

24.3(1.M>

IRQ

Racrieman taacditt tatcmc

20972.00

5066JW

3302.80

33022»

3302.08

II0M5

Ren benatideardileafatme daunei

public uncmcteeato

20972.00

3066.00

3282.08

3.30248

3302.00

«

Pta decontam si) prtxcdaci li Uf M md €*WM

-1946

-1926

>s

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANB

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-I9J6

-1926

1301

Pto cfent ne m mi fstcsdcM ii

VKvpcttlt tonal cvcm

•19.26

4946

85011)1

Phk cfecoutc ta smt pcmlcMi ii tteapoau ia anal tuna m nxvunca de ruKMoac a beteteH local

-1946

-1946

51020)

AeMcnai cwcmne « kpilanc

44737JÎ

I5’WJ.W

10507,93

9.53840

8.79640

42058.00

44 397.10

4701240

31020103

AtftnUU euâninc

44 73742

13303fii

1040745

93304#

8.796.00

42.03(48

44 39740

47.0)240

M02

ALTESER VICII PUBLICE GENERALE

5(41.111

inifit

1491.70

73340

612J0

3 873.80

0 19948

631040

ai

CHELTUIELI CURENTE

533IA0

2424,00

1 491.78

733.60

6(240

3 773,00

6.09940

6 405.00

10

TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL

2121.60

723.90

645.10

03.0#

6243»

2.430.08

2368.00

16974#

IMI

Ctctftfeli i diode m bsâ

2 513.18

60.00

621.11

6194»

61040

IM)Ol

Sdmidcbam

24384#

64240

U04#

Ml.00

394 30

lwii3

IndoMtcrsdcilcLsuv

13»

040

1.18

IDO 130

Aha dtcp&un nlarak a b»i

n jo

2040

2840

18.00

1348

MS»

CaUntwUl

114.12

62.90

23.91

1440

14.00

I0U30I

CaalnOBOi de iu<bc*> loetjfcdc

sm

2347

23.40

•W

1M302

CotxnTotu de angimh de m«u|

130

141

-041

10HJW

C«mrt«U> de «m«rsh socula 4c

uaxsc

l.ftO

8,60

100304

Ceatnbetn de angsran păuni

mane* n bob țiofcmciic

03*

020

•0.04

IMJO*

CatrilMUi pești# taectdu ti

mtentambi

4.19

3.19

-13»

I00J07

CMintau enjmmrie pentru nutaci

7730

2420

23.00

14.00

1440

Data? l&OSaOH TUi|Mg 1 -rotilei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi an oaie buget 201S

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări M20

Estimări2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor resimte

TrimI

Trim.il

TrimJB

Trim.1V

*

B

l-l+dtJM*

2

3

4

5

«

7

a

9

20

TITLUL IIDUNUW SI SERVICII

I.44TJ»

9M.lt)

35 MO

9|*l

495#

1967.60

2.077*1

L IU fio

2Wt

AusanwimKM

225JB

140 W

3950

ia.it»

550

200101

FctmUri dc Urne

2650

450

1350

3.50

MO

2W102

ktncrufc pcelnr amtoiic

MO

4.0#

l-W

200103

Jnoha. ilBorest» fataactnca

71.20

5150

l«J«

#5#

050

20C11M

Apa, când H nfcfcmts

215»

1030

>5*

35#

05#

Mmcttî

Cmberean st tdedunli

19.0#

xjm

7J»

2,00

IM

3»IO6

ho» do scbxab

Oj#

o5»

200161

PoUKldwtMnmtQilii. rwta.n.

«Seturi

3tLO0

19JM

4.00

450

1,00

200109

Macnale a waian de ten *u ca

»acttr fatcBMoi

IMO

9JUU

MO

2,00

050

ÎWH3B

Ahc banan a «ntțti patru

oittdMcrc stIceatMsrc

33.60

33,011

15#

M#

0.40

MM

Rcpmit Create

HJjon

145.00

2»K

Banan de mucra akcador de nt caur

lljui

2250

-550

#51»

050

2001»

Alte ohecadc nvcrur

1150

2250

.350

050

05#

2090

Deptacn. doaun. 1 oarioat

2150

»3»

4.00

t.W

înotat

Dcphron faune. dmrm. ftatiaai

H5o

5.50

550

3jro

05#

2WMB

Dcpluan m ttraeuutc

700

3.00

250

150

05»

2011

Csii, pAfcatu • i cuknalc

Ayjtimragarț

2.00

2.00

2012

CooMtluaii» apenia

2.00

IJW

#5#

#50

21*15

Pnejaw# profaduiuia

5jta

ifit»

2.00

I.W

2014

hdtedaanncM

2.10

150

150

xaț

CLdutell jaxbuaraci cUr^cdteiac

dcn> da <Jm «dram m KprtAaUnM

nxrctdM «endn. fMtnH

dnporiuttar iqpdc

IM

1.00

2W0

AhcchdiMdi

1.025J»

43150

216.M

655#

425#

2(1’001

Redau iipaUtctuu

40.0*

Sf»

13,00

IMO

2,80

202001

Frate dc apfKmt nca-rirta

3.M

I.BO

2.04

205004

dnm

4.50

250

IJM

050

0.30

2M0M1

Ahc cbdltadl eu taman it tcnieu

97730

6215#

inj»

45J»

40,DO

M

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

IJ20.U)

734.1»

414.80

13763»

1454.00

1527.00

«Oi

A. Troai&rsn nderoe

1194.00

7W.O»

49M0

550»10

Alte transferări cartate crteruc

1 190.01

70M0

4MJM

>502

B.TnMftnm curent: m gneawic

(utreorsantuM Mcmiioeak)

24.00

34.00

-10.00

550202

Abe (rmferun mente in luaunac

24.00

34.00

-I0.M

Dala: 16/11572011       Tîlî pag 8 -mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi Irimotriait buget 2018

Elltaari2OI9

Estimări 2G20

Es liniari 2021

TOTAL

dîocare credite Uugeure destinate t tlagerU plutitor restante

Trial

Trtm.il

Trim.111

Trta.IV

A

D

|»M4»546

2

3

4

5

«

7

8

9

»

THUJLXI ALTE CHELTUIELI

36,00

9.00

95»

■un

9.00

5»W»

Smoc afcretrte renanelor ta bsndic^

ArâCaiUtt

36.00

«5»

95»

0.00

9.00

7ti

CHELTUIELI CE CAPITAL

306,00

366,00

1M4»

100,00

105/Xi

?!

TITLUL XIU ACTIVE NEFINANCIARE

366.00

366.00

>00.00

100,00

lasjm

7101

Acute fixe

366.00

366,00

7ioiw

Alcatuicli«

366.90

366.00

M

Pliu deosME n. xm praxtoMi u raijct»»: t» and emit

•9.00

ZIJUO

15

TITLUL XIX P~ATI EFECTUATE M ANII

PRECEDENTl 3 RECUPERATE IN ANUL

-9.00

-9A>0

tțui

Plou ciccuucci ano precedată n

nesțente m mbI taratt

•P.W

-».tm

15CJOI

Pbu efetnte «a mu preoJcetr ti (ecupeiXc a aa*l<w«M ta uxtnaua dc tactmMK a uajelatia focal

-95»

.9,00

34021O

Sen tot pablicecMMHulatc dc ctacntaapaacaacto'

2 640.00

94340

64540

5313»

5193X1

2 724,00

2 179,00

3.0235»

S40JW

Alte «triat paUicr trotwk

3O4I.M

113740

M6J0

10IA»

16349

3 1493»

3520.00

34175»

5W2

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUDLICA

ÎMPRUMUT Uit

6012.00

14095»

1465,00

I4tl.ee

1439.00

5 219,00

5417.00

5 7935»

W

CHELTUIELI CURENTE

6.01L00

1.4095»

1565.00

14H.W

1430.01

5419.00

5317.00

3.793.1»

20

TITLUL U BUNURI 3 SERVICII

1I0.M

7U.OO

543

5JIO

3049

20040

2134»

2235»

2024

CemtMtnc n ittpdin alarme

MrmteMrtier

110,00

70.00

34»

3.00

30.no

202401

Coatmoamn dlecmlwi afetul»

uapnetotaifeeUemc

10.60

HM»

202*12

Ceautfoau h ehs emfon afeculc

MtpntanUadorimcnK

IOOJW

605»

55»

i.ta

30.00

w

TITLUL Bl DOBÂNZI

S912.CO

1339.00

1 56OJI0

13135»

tsoojn

501940

54M.0O

54704»

3001

Dotewii tfac*tz 4Mono pfiblicff uicitft

5174.00

1 339.00

14364»

14133»

14X6JN

300101

DqImms sfaocdMano publice

roase ducere

3474.00

I339J»

1536J00

1 3133»

1416.00

3«e

Dobaui aTcnaia daUutet poHicr

exiaM

3049

243»

143»

300201

Datat». aferene dauna puMtec

cxkiue dunele

3ljM

244)0

1440

600002

Ponei ILa Apxsrc, anine pubbca a tigutasia aauoaib

1151140

3.222,10

3130JO

2.562.10

2.474,70

9332.00

9160.00

104015»

0102

ORDINE PURII CA 3 SIGURANȚA

11411.20

3J21.I0

345040

2362.10

2.476,70

9 332.00

9160.00

10.401 JK9

Dat«: 16/05/201» TU:p*y 9 -ntlilri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi mumie bocet 201»

Prevederi Irita eat riale buget 101»

Estimări 2019

ElIlmorilO»

Estimări 2011

TOTAL

din care credite bugetare destinele atingerii idolilor realitate

Trial

Trim.ll

TrinuUI

Trim.IV

A

B

l«3H*S*0

2

3

4

5

«

7

9

or

CHELTUIELI CURENTE

tlAlLM

3123.10

343040

2.561.10

2476.70

9 212.00

9.11040

lojxu.ao

10

TITLUL1 CilELTUIEU DE PERSONAL

22140

6640

5540

31.00

49.00

213.00

223.00

235.00

WOf

Ckctaridicitanjlcui Lm

21140

M40

3340

49.00

49.00

iooiui

Salon de baia

20340

3»40

5140

47.00

47,00

tuotJa

Atu drepturi iahnalc ia hani

1.00

2.00

240

240

2.0»

!OU1

Ceambtau

9.70

Mo

240

24»

iwoui

Ceambelndc&uțsret luxate de

Ita

2J0

13t>

I0U02

Caatntabi dc uottuen dsunq

0.1»

0,10

100300

Caumbeid de euțuMi Metale ds

ratata»

I.W

I.W

itfUtw

Cnoinhau de a®nn ponta

>C£^C896 tffrgțCTfl || boli țtfOtcSSOA^C

045

u,05

IUO3U6

Ceatributu pe»M carența o

oalcwmrala

0.15

0.13

IWIJa7

Ctatifaoe aufcaictic pentru anaua

bjaa

240

240

240

20

TITLUL II BUNURI $1 SERVKR

220.00

10050

«3.10

52.04

240

23940

25440

1W40

2001

Bomai ti acnaco

73.00

4»4Q

11.00

74»

2.00

2WU1

fitfwton dc bvus

mo

140

040

2«Mtt

Mâtcoftte pc3m

Mo

1,00

#4»

3WHM

laaaUa. rloamat u lâna taetrisa

40.00

30411

1040

IDStlM

Apxcne) nnhbiiUtc

3.00

14»

t.00

140

21*105

CmUum >i kbnfusu

340

3.00

2UU1O1

Roda, letccmaiiwcmL talia. n.

•Mcnad

«.00

64»

200130

Ahr baawt a «n «a peana

udretwce n haetuMtan:

16.00

xoo

640

6.00

10»

2txC

Reparau ctucatc

3.0»

340

IBM

M*dU*3*€8lC M IBXtXttfe Vktttav

040

040

O.I0

2<WO|

ItcduamcaW

040

0.10

0.10

200402

M4cmte

0.10

0,10

MWÎ

0«am de eaona eburutor de im catar

440

340

1,00

MWM

Aktabhctedesneaur

440

340

1.00

tkpiaan. OcUran. leaafaan

140

1.00

20(1601

Dtpbaari itucne. tUtasui, uanderan

140

j.oa

2011

Cam.psbhcOi* n montata

U.SD

040

2ou

PrețOwrprafciiaaaia

140

l.oo

2014

hMcctu atomi

2.00

1.00

140

5030

Ahc Htcbnitfi

135.00

43.6b

0540

45.00

Datai iWOSBQll TIU puț: >0 .mHIri.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bocet 2011

Prevederi triat Ql riale buget 2018

Ert im ari 2019

Eulmari 2020

Eetta ari 2021

TOTAL

din care erttfiie bujdere detinalesliojcrii pielilor rcltanle

Triml

Trim.lt

Trim.ill

TrlmJV

A

B

i«Jt4<H

2

3

4

S

«

7

9

2WOO

Alte cidtt'di ca Iraswi d wnrâ

1354#

454#

45JW

4240

«

TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.9714#

2.95X40

3 129.40

24313#

2424.90

113X0#

0333.0#

XttOJ#

5IUI

TraaiTcmt onesta

10.972,00

2359.4V

3419.49

2.45139

2424.90

510101

TrauFenn nuc joausnile patetica

10972,00

7 359.40

3.129,49

2451,34

2424,90

59

TITLUL XI ALTE OtELTUCU

3J0

XM

OJO

9,10

0,10

5940

SttBC flîo^stc pc^tmcioi Gtt

«ta tataie

340

0.W

0.19

040

040

»

CHELTULEU DE CAPITAL

9540

95.CU

5040

2X00

100.00

11

TITLUL MO ACTIVE NEHNANOARE

9540

954#

50.M

5X00

10940

TIO!

Acrite fi»

954»

95.00

7KIW1

Comumn

32,09

325»

7)01)0

Attcectncfixa

60.00

60.60

CIOJO)

OhbM pțjhhc*>

10772,60

255940

3 129,49

245140

2.424.99

1.U4.O0

9 123.00

9627,00

AlOlffiW

PoSiietsceb

10971.00

2.959.40

3.129.40

L451JO

24143#

X934.00

9 113.00

9627.90

610205

Prnraxtw «wdt tt pialccM contra ^totcdw cirili nnntitaera)

23940

292,70

1204*

10349

5140

691.09

737.00

771.0#

650007

tam iILa Cbduâcli lacuLeoketale

124.19042

67929,09

27396,91

1690943

11951.05

I1021XM

tll434JW

11559140

65M

IHVATAUANT

25.12X65

1344934

2.49335

2393.70

30924#

20 710.09

20264.09

21 679.1H>

UI

CHELTUIELI CURENTE

21221.11

100)547

5.49545

2393.70

309239

II 710.00

19.26449

19.67940

»

TITLUL Ii BUNURI â! SERVICII

I5.773.M

7.M743

4.41441

1.195.70

130743

1275X01

13.044.00

1331040

2DUI

Buum n iernat

12422,94

642X10

33M45

1.11434

IJ92.17

200101

Fenuuri de km

19,49

30,63

2339

2X94

14,90

200102

Mdemto paris curerauc

22X99

11.12

9135

7134

24,95

20010)

lumini, ihnim ii Lmaawtrica

912139

537634

2,5 U 39

432.63

90631

2WUM

Apx avi a rdclxtac

1211.15

455.13

424,95

210.49

12141

20UIM

Ftew 4c Murab

0.I0

040

woi«

Traaipoti

71.70

2145

1M9

11.45

XI4

imiai

POJU, teteXMastuabi, cedn, li,

tnrerot

3M39

109,99

102.11

6943

4X99

200199

ktacmki «i Roun A> canat cs

cuxte/frnctiraui

13745

45.15

92.40

31,20

113#

ICOIJP

Alte bturan a tentat pat» toata nc»c w feaciiaM>c

1 110.74

392.45

39X92

252,10

169,47

IBM

Repentn csftsu

1.019.79

73X61

11.75

IM39

7743

ZtXM

McdxamoMc a atttrefc pwim

12,00

440

130

4.10

l.«9

2COWI

Mcmuncon

249

040

040

xs#

0.90

WWW

Maarakuniuto

340

1.10

oja

uo

9.70

îom«

Rodiii

4.40

240

03#

13#

Oaia; 1&/Q5Q0» Tft:pag II -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bacei 2618

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

diucare credite bugetare des tir.ate tt iagerii plăților restante

Trim 1

TritnJi

Trim.III

Trim.IV

A

3

1-3+4+M6

2

3

4

5

6

7

8

9

DOIIM

tMrinteoxm

LM

03»

0,40

030

030

2005

Boari reaMiraotesvKtot re mentei

21630

630

101.10

6L30

40.00

100501

Ihdănna u edapancat

340

UDO

2X0

030

202530

Alte efeere de nveetv

21160

MO

105.10

6U0

40.0#

na*

OțpiKin, dttmn, loufajn

34.10

17,70

730

5,49

4.11

Baw>i

Depistai fancrsc, da ren, tonitam

34.10

17,70

730

53»

4.11

2011

Cârti. paHicatu 11 arena*:

dOcmuaUM

15.48

330

430

330

4JO

1013

Fnțawc pofaionila

4643

14.62

14.70

(25

1.96

2014

Pmetuamaedi

940

4.60

4.40

030

2019

Ccnlnkaa re adsnunwaiet pabLcc taok h icaluarea «mc bcnn u tcroaire trena public toeaLia baza

mov ewncctâ mc «auraac do arauav

196441

674.40

6604*

567X7

03*

an

Abc dubind*

3645

920

1120

3.45

540

iwaio

Atfccbdtad: ca feteau u tcntca

3645

9.70

1120

3.45

520

55

WWL Vil ALTE TRANSFERURI

1 «0234

51334

441X0

440.00

393C0

195LOO

1965.00

1976X0

5501

A Tnadivun mmx.

1*0134

51334

441X8

440.00

393X0

550110

Alto naadcrvri anmc tacrac

6534

6534

5501»

f      im ttwmnhv pniartr i m

âDofcyoaM wtcdm

1 737.00

440X0

440.00

440X0

393X0

5’

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

W*X0

30X0

539.00

150.0#

117X0

9353#

939X#

942X0

:7IU

AjrereMculs

9J6.00

5030

$39X0

25030

117.00

57010!

Ajaore inculc U> HMKT»

07160

«JJ5

250X0

91.15

570205

Tntacrecrcu u ixhao «ore

pcctre (MdlMto

64,00

30X0

15.15

IMS

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 201440»

9.00

9X0

5*02

Proftatccda Fadul Secul Eurapcae (FSE>

9JM

9X0

5102#)

FimswcB pflfflrtih

9,00

9,00

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

2.700.00

1.600,00

2437

I075XJ

3 137.00

3316X0

3.48130

5901

Bate

2.61X65

I.6CO40

7.11

1 975JJ

WW

Mttai ce anexr realdic 1>

«ecxxuhurd

1735

173$

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

337117

3.97*37

3*00.00

IMKLO0

2.W030

71

UTLUL XIII ACTIVE NEF1NAKOARE

397037

3 97*37

2 000,00

I.0OQ.M

2 000.00

7101

AcUlc fiiC

3.97*27

3.97137

710101

Contrarei

2.16343

2.16333

710110

Mobilier, speraur» Wrcacs ti alic

Dala: IOT5QQ» Tîl;pag: 12 -rotilei.

Cod

Denumire Indicator

Prevederi anuale buget MIR

Prevederi irita etlrfale bugtt 2011

Estimări 2019

Estimări 2020

Elita ori 2021

TOTAL

dl» cerc credite bugetare doiio ala atingerii plăților rulante

Triro 1

Trim.lt

Trio».III

Trim.IV

A

D

2

3

4

5

6

7

1

9

aanecwpnrak

2«t».oo

260JN

7IW30

ARcaditelUc

1 35524

l >3344

«4

PITO efectuata ca Mit pMcedenii ti runptnuia nai cotat

-70.10

-70.3U

»

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-76J0

.7040

unt

PUii cftftiiMc si cju jwvecdtau w focspaaic fa ud curait

.70.10

♦7040

15i»tUI

Hm cfcrtt ttc m mu pnzofcctt ti recuperata » son! ateul intalrant.» & Oacnansc abvtcmbi local

-70.10

-To.tt

6MJ0J

Imataatstl țrereol» u pnaur

9311,11

5119.42

2.11647

1 03*41

917,21

6.714.00

1.6404*

1372.00

MCDOJUI

ImBeuM ptmkr

5247.46

J.C6I41

1010,34

613.06

403.14

4.000,00

5 000,60

5.00040

ASOIONU

ItnaiMMM plaur

4 134.42

2 150.44

1.03243

44141

504.14

4 714,00

364040

3.3724»

ImvauMnluandit

15566.79

1660.91

3JJ»33

141649

206346

10.710,00

10264.00

11.679.00

r.JWMOi

falMMMAl 1C£Ms4 tf HtlciW

3401.91

1.04441

76614

44240

53643

5 000.00

360040

5.UW4U

«UIMII

i*itt***u       ippmrf

II 31442

631641

246642

96444

1.445.95

«JOMWi

Ik)'£mUS4N|

643.79

29949

193,27

69.45

61.01

5 700,00

5264,00

667940

«OM

lavxanast pătând

113.91

364)

35,10

214*

23.17

1.039.00

1099,00

1 1544"

<.Si2S0

Afet ^fedfaich ta cfammd

nvatanautafau

6446

3040

15.13

1643

24740

26140

37440

«402

SANATATE

13.972.7B

13.t47.70

2202.00

2046

6340

1019240

III 40340

10414.00

OJ

CHELTUIELI CURENTE

541022

292512

2 2014*

2040

63.00

6726.00

710140

7.464,00

2o

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII

11.00

1540

1940

«

TITUa. VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI fubuce

JOJOJO

2 77140

211240

2040

63.00

6.64540

7623.00

7375.00

5101

TtMiftnD entrate

4 55140

226640

2 202.»

20.00

63.00

JtOl»

Actiani de tanMrer

433140

226640

2202.00

20.00

6340

5102

Tnmlcnn de Ltprtd

iW.M

30340

5W2I2

Tttutlcnn păuni IfauaUtU

mcmuilcr lespede

303.00

105.00

$5

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

133.72

153.72

5501

A Ttautfentn «Mac

133.71

153.72

Utilii

Akc insafemn catcate «lene

133.72

133.72

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10 WM

10 76640

4 166.00

329540

J 46O.W

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.76620

10.76640

4.166.00

329540

3.46040

7101

AcmcTkc

10.76620

1076610

îiuial

CfanltwsMt

IIL7|64o

10.71440

710130

ARckuicCk

jo/ro

50.00

P

Pfati c&d sate fa» mo prcctâtttt n

Dala; 16/05/2011 Tit:pag: 13 -mflleL

Cod

Denumiră indicator

Prevederi nodale tmgel 20)8

Prevederi trimestriale buget Mi*

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destin ale stingerii [daliior rulante

Trinl

Trim.ll

TrimJll

Trim.IV

A

B

IsHdtttC

2

3

4

s

6

7

8

9

■OGapMMe M «Mi «MCM

>a.n

-3.72

«5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN AUR

PRECEDENT) SI RECUPERATE W ANUL

4.n

-372

ISO!

PtAicTedmte rtaw pctccdastt s> nxiipcfaiff in jmI cwctî

•3,72

.3,72

•’UIOt

Rai riatmiem am pnoaUcii ti itcafcstemandcwcsi ibkMimm dc iMCMamea bajcudet loca

>3.72

-3.72

MMCb

Sovk* medicale m wvCati mmmc

«ip»Mn

isiu.n

13 337.70

22O2M

20M

63.»

10.M2M

10403.»

1092440

«A10MI

15422.70

13337.70

2J62M

»M

63.60

10192.60

10403,60

10924,00

6*0230

Ata thdtwt b ot tkmtaal uaatMM

ISAM

IM.W

66025030

Ahc tamnrai n actwu «Mese

130.00

1303»

wte

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

21.1O3M

16631.23

6454.16

3 743.60

197100

23396,00

23.IO3M

35.93OM

Ol

CHELTUIELI CURENTE

2173322

9J65J2

6.734.10

3.743M

1972M

2I4WM

22.103.00

23 930fit

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

34IIM

94100

19041

<9«M

613.M

3 291M

3471.»

itatfiO

iooi

0i              tw bani

3239.70

171.70

163M

165M

6S1M

ICOIOl

Stiva de tona

3.073.70

<16.70

114.00

1I4M

629.»

iOJIOC

Atnipann

2.00

3,60

1.00

IM

IM

MlillJii

Alk drepMi ulmale n bat

131.09

50.00

30M

39,M

20M

MlW

CttaJnbța»!

15130

7640

23M

154a

35M

tuoot

CeainbcM dc atițcsi fociale da

«a

32.»

32.00

101)02

ComArnd dc o%»an do mhmi

i.eo

IM

i«no)

CtauduM feaacman sonate de

tirrtw

11.60

IIM

IKON

Camnbutadc supusa pmuto accidente dr m»cs u bob pofatoulc

OJR

0.30

IMM*

Coautixati țcunt cmtceda u

iBtfcawuatn

4.10

4M

«ta»?

Cattttbotn autmtons pcMm ntuuca

102,10

27.60

23,00

23M

23M

»

TULUL II BUNURI SI SERVIOI

3,170.62

2.763,62

1.619.00

10340

WM

1313,00

1163.10

931040

2001

Danrni atentai

2450.60

I497M

719.66

23OJ»

10,09

2WIM

kfeKnabpMtni cmakaK

IBM

40,00

13.00

I3M

ULM

203103

fecalul. itaatan >i fort» metrica

95U.0D

S5t»M

Î1I40

112fit

2ml<M

Apa. castiu salata nat?

3703»

135.00

I33M

60M

200163

Ctttwaai.fi tabnUaMl

II5JM

90.041

25M

200106

PtcsedcKtaub

19.60

11,W

Ml

MlOltn

pMU.XlcceanaiKMlt.taiiO.U,

1360

17.00

IM

Pui»: 14/0512011       TU:p>ți 14 - Mitici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2011

Prevederi iriraerlrinle buget 2011

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

«fi» care credite bugetare deiliMta atingerii ptalilor ratanle

Trial

Trim.1l

TrimJtl

Trta.IV

A

D

l«3M4546

2

3

4

5

6

7

1

9

MUIJn

Atu btottn J> un ied pemn

■UrtOoere » foncUeaurc

w,*o

632.B0

124M

43J»

Mi

Rcpiwtu «creste

410.02

Ito.oi

MM

ÎUM

MeOKomooe s mtaulc imttNc

46.00

ÎLW

11M

24»

IONIC

lUuiufc utnUre

6JXJ

23X1

2.00

3,00

2TO4U4

Danfceutu

4U.D0

20Jw

’OJW

2«»J

Duwrt «le aatua «Arcrtdoe dc sucaur

I97J»

217,1»

-20,00

wallB

AJw ohtecla de un tatu

I97.M

217.00

-NAO

20C6

Depisun. detran. Uamlerro

2.00

2.00

R»»OI

Dephtai 0 .mc. drlrtrri, tram&rai

2.00

2.00

WU

ftetsm prafcxtoiuii

1.00

33»

33»

2014

Proasiu Bsceu

22.00

20,W

2.M

2030

Abeebttaiidi

IJ39.C0

66260

720.40

576.MI

203 (WJ

Pmncdc supnate *o»neu

1.00

1.0(1

lfflqjo

Abo cfectahdi cu btttud u ttAfcCtf

I9«3»

641.60

720.40

576J0O

SI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE U1KTATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7191JM

2 315.00

2.100.10

201140

1254.40

0330.00

SOI 3.M

9254.00

sim

Timttxan tweaic

7191M

23333»

2)11.10

201SA0

1254.40

sioiot

Tnrufcntn r.uic oxtmaide poMcc

7 797.00

2 335,90

2.111.10

2.0I1AO

1234.40

W

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

770.00

770.00

50)1

hsjnanxba Fondul European de DcnoUare RcpcNhtFEDR)

770JOO

77»jro

5011 tu

77ILM

7704»

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

43M40

25OIM

7O17JW

17J»

24,40

1 576.00

3 649^0

1716.00

5911

Aancntanfiudsm

4054.00

2RS4.OO

2000.00

5912

Suitcfitcs tttbcJof

427.00

427.00

594U

Seaw aferat Ic pctsourfsr ta lua daca?

•cwod/isx

105.60

27JM

27J00

273»

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.U14J5

7J16J5

.304.00

2000,00

1.100.09

1.000.00

71

TITLUL XIU ACTIVE HEHNANC1ARE

7014J5

7316.33

•389.09

2000.00

1 000.00

2DOT.00

noi

Active Ak

7006.35

73U45

-3M.M

7IU|0l

CoMMkKtii

3.O2O.OO

3320.00

-300.00

710110

MeMier, ssMmm bscttm «« alic

atme teatrale

10.40

10.40

7I0IJO

Alte asoie fiu

4 055.95

4 055,95

14

PUb cfewMc rn »tx pezcgiM U rccupcntoto mt| tnjsi

-13.62

-13.61

>5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Data: IMKflfl»      Til;pag; tS -milteL

Cod

Den ti uttre indicator

Prevederi anuale bunel 201»

Prevederi Irimutriale buget 201»

Eitfmnri 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din ctre credite bugetare dealloale atingerii platHor restante

Triml

TrtaJI

TrimJI!

Trint.IV

A

B

1r3«4«S*6

2

3

4

5

6

7

1

9

PRECED E3iTl St RECt PERA7E IN ANUL

-13X2

.1342

1501

Piu, cTa*satc m «au poccdcna u

««tapetate m j«J <«ren.

-12.62

-13X2

>30141

Pta cfcttcau ut tui prestata «t uaifcme m antal cuacnt n axioma dc rsaOMMX a bQdahs taed

-13.61

-13X1

67»NB

ScnKaukttfaie

5244,90

lunjw

129940

121330

930.00

4 1144»

42MX»

4200,00

679103»

tauMH p libtt de ipcoxolc m

coanele

49B0.M

I 519.00

123040

120030

9M.6O

4104.00

4 200X0

4 200.00

670UI130

AMc ecn ica caltatale

344.90

291.90

40.09

133»

6TOZU3

Semen «w cui, cn sprint

22 «nes

14.22445

5.163,6»

2330.10

1.042.00

17 106.00

17.10X0

19 130,00

67ulQ5ajl

Spart

5.734.90

ixn.ou

1937X9

tlt.ld

324.40

1.377,00

477X9

1.673X0

aTnNAo»

Trent

t.wi.w

IIM1.00

2422,90

2 45X00

2477X9

fcTOjojai

latnuaor țrata pafcltx. paruri zooetcxzi.bx'Sipwtnc n (k agtmesi

16113X5

11429.43

2 Jlojtn

1.712X0

713.60

13407.00

14.171.00

14X10X0

h7flZK>

Semen reliraem

427X0

427.00

30040

300X0

300.00

670256

Alt* ut, Kri ia tarta, le cotau.

feosen », tclijc

176.00

176X0

2 990.00

2200.09

2 300.00

6WJ

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54 211.02

23.062»

1324533

>0.341X3

6130.49

54.936X0

36064.00

57X65.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

53 463.71

12141,03

1324533

1034033

6130.49

54356,09

56 764X0

>6 665X0

10

TITLUL J CHELTUIELI DE PERSONAL

254 11.10

64514»

6 63643

6.714X3

54ID.W

21645,00

21 ULM

22.757X0

lOot

Cbckaid, ulii tale io baci

24444JD

60l7.it

6.496X4

6X4124

541944

100101

Sdanadebara

2364240

5 711.11

6 303X4

644146

519944

iOOKU

Sponan pentru cântat lic lăută»

372X»

IMjUtl

91,09

9)M

9O.VO

100106

AJk «parau

43.00

12,00

12.00

9X0

10.00

IU01I3

tatatatani de delegate

IjM

13»

IWD»

Alte dreptul) udarldc re buu

3u.n

116,00

90.00

190.00

10.00

ii»)

Castntan

iro.w

441X2

139X9

143.69

121.60

lOftJOf

Costnbuu, de «ngamaaculedc

ud

21344

21334

IDQM2

Camnbtaa dc «urson dcearaa

7.0»

7.01

lotUal

Coutribta da augnrari wratc de

muute

Tom

70X9

uaotM

fWnV""* de aitjurart pcalrv jcsudctuc dc st®*câ ti bob jkoficftwb:

3X5

3.M

l«BOO

COMnbtnu pentru casecdttu

ttjdtfiuttzslu

17.69

17.69

KXB07

Csatnbetta csjmeenc patina nenea

355.44

130.46

»9X9

14339

121.60

20

TITLUL II BUNURI St SERVICII

5329.64

3 122.00

234530

1 794.7»

126745

10150.60

II 471.00

12044.00

JCOI

Buturi tttsmeH

L69M0

956.45

32330

150X0

157.75

Oul»: IMBOM*Tiu IMF 14 -mllM-

Cod

Denumire indicator

Prevederi mutic bogtl 2018

Prntdtrl IrinstrUk boții 101*

Ei Hm ari 2019

Estimări 2010

EituntrilOlI

total

dfacnre credite bugetare destinate nfagcrS ptatilur restante

Trira 1

Trln.ll

TrinJII

Trim.IV

A

B

MH+5+t

1

4

s

4

7

*

9

2OH0I

huMturi de Huo

71»

4040

20»

1140

14»

2»|W

fcUcmfe ptMfr CVTMEBlfl

1J.W

>40

MV

ua

Uo

2*0|<rt

bcsUâ. Hoauui U Iota KOWici

74170

35JJ0

1*3.10

IMJ4

*04*

2bQ|tM

Apa. tsnd » Mbbnuc

224.50

01.10

51»

«3»

37.»

2*0105

Cutefoui ti telnBMti

174*

IjbO

140

!>•

I,tt

2*01»

Pimdtficlwab

11.»

41»

4.W

2WHJ7

Tcumpon

n,»

22.»

jjm

1.»

jni»

Podit Ktaenuuotii radio. U.

EtltnXS

11100

IU.»

W.75

27.15

1.»

100109

LbtaiatelJ podari & tcnual a uraeter ftxltond

35.00

Hflu

•43

3.23

4J0

2W|3v

Akr Imenu imtctifttaM

tmranerc si fonotoapr

330.00

JWJtl

30.W

ÎO.W

19.70

MU

Rcjnmti e«cMc

MJl

JIJ5

114*

10.»

20.0*

wmj

Hau

43549

114.»

130»

9140

70JM

»

(bara penln» oua cm

4»J»

114.09

tsv»

9140

70.»

JUU

Medkrneue s» taattmk p<wm4

440

-040

1-1*

IJO

AW40I

MtiitcniEntc

4.40

3JDU

-04»

140

IJ»

MKM02

NaSCmlcuture

mo

*J*

0.1*

JM5

Banan de natura ahturi* de aitcater

101.70

37.»

21»

1*4*

15.»

2fcUfc»l

Uaifonn- ii cdupcacm

3.40

140

«JO

Mo

ÎCWO

Afle obttda da mvcaur

JMUi

35 JO

21,1*

204*

IW»

Hffli

Dcplaun. dctesan UWban

34*

340

XMJMH

DepUun wow;, detuni. masfcssn

34*

3.W

Mit

Cstr. pibGraa 1« incttreU

docam cutare

TJ«»

•JO

au

ComUatMiM cupcnuu

0.73

-K»

0.75

KW

»u

ftcjaîMtpral'aKWwh

zfja

14.»

J.w

1JS

2PM

Rattctn «mucii

2740

2340

440

0.40

0.4*

>W

Cttonhrts ak ad*MU«tm*a ptatat

lapte ta rciJtttfa star btcrahck

lenxp ah intcia paMic la>4l. Um*

immt camțasă ww COnwacte «£» uouat

0 000.00

1 100.00

1.1*04*

1 4OQJ0

KM*;»

2UW

Abc(fed»i4i

n9.1v

121.10

1140

2*1 IED

Frune de mjutMv nofrvun

îi»

2.00

IOlUMM

Chxnt

30.00

30.»

203010

Abc drftateli cu tamnia smicM

107.10

*9,1*

1*4*

»

TITLUL VU AU £ T1ANSFEAWU

KW

KW

4.»

43»

440

ÎM!

A Tnodcran tMtrac

aj»

07

*5Q|tS

Alte trawfcrjn cercare interne

fiJT

«1

Puia: 16/05/2010 TR:         par. 17 -mii hi-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bacei 2011

Prevederi trimestriale Buget 2019

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 202!

TOTAL

din care crctlJU bugetare des Italie «1 îngerii plătitor restante

Trim I

Trftn.ll

Trim.UI

Trim.IV

A

B

t«3*4*54«

2

3

4

S

6

7

9

9

5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

17 1763»

12.601.00

3.700.60

U4ijm

34J»

2IS57.M

22437.00

2116010

i70i

Ajtaoxc «ocale

111743»

1260140

3.7M40

1 «4140

3440

$7020!

Ajatom toeulc amsami

13174.1»

76OL0O

3.70740

I74IJ»

3440

JAffîN

Tichcw cc&m xotdwc

cfettatwb woalc

$.«m.ao

SMOJHI

W

TULUL X! ALTECHELTUIELI

1.44M7

632.7?

54340

12740

HU30

Wll

Asoctsw ți Rffwlmt

9M>.W

$00.00

400.09

J*W

Sune «focale pcmaadoco haabcap

542.67

152.77

14340

ulm

11740

CHELTUIELI DE CAPITAL

tîiiJ

11215

400.00

290.00

+00 j«

71

TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARS

122,25

9221$

400.00

2QU00

400,Od

7101

Acute Gu

12235

12245

7W!0|

Coutnnm

23941

23911

710131»

Alte acute fixe

563.74

562.74

«4

PImi țJcftttttf* m jw ptccdcnii P necpcMteui sad cotul

.7.01

.7.01

««

TITLUL J3X PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

.7.01

.7.01

«JOI

PI» cfearac m anw fnccdou ti ocopcnse «aud cercai

•7.01

-7J0I

IMIOI

Hai efectuate « am pcccfal»n iKspcn'f n ase) antal ut scctmma dc            â frtfțftvlut tpol

.7AI

-7.01

OO’tU

Anume «codata pcmatrior «t anta

4130.00

1 295,63

99140

94749

777.73

4 75440

$02440

3.276,00

GW2U>

Atttfr***! ftfțțili iwox âc boit li

unxlfotai

1Z30I.M

«300.00

7JON.OS

5.9315»

3.IS0JW

24 m.eo

34 72I.M

24 7213»

iW’WCÎ

AraMSatocnltia cu dc pnaliAtaie

22301.00

6300.00

7.090.00

5131^*

31111,09

24721.00

24 721.00

24 721.09

«U»2|l

Ckcsc

5.145.79

169149

1231.73

1.11743

1.097.74

5361.00

$M6jm

1949.0»

0002»

Prctraaca cariodant ucole

3JJ3JDO

51513»

sun

34.ua

9.392.00

7471.00

911410

«ItilSOI

AiMMWoal

33353»

525140

sun

3440

9392.00

7771.00

93144»

6M2SU

Al» «kd tdcli ta fon catul s^onnlot

ttaomalawcnde

1716913

911043

3.MI.60

2553.00

1 63940

11.72149

11612.00

II 905.00

61023050

Alte cWtoidi n Osmafal atltfotei

taaak

1746913

911043

3.167.00

34S3JW

163UM

11729,00

I2.692.ro

II.105.W

70000

Partea IV^Smn» «Idcncitate

pub&ci. toorâic.     mpc

739C9.W

4790911

10.737.43

6.9414»

7.22140

4144910

5u II0.00

5227LAU

7W2

LOCUINȚE. SERVICII $1 DEZVOLTARE

1162716

722446

2511.70

1411.00

60620

13531.00

13 117.00

13 94910

Ol

CHELTUIELI CURENTE

9230.15

4 727.93

2401.79

IHIjOO

«0640

11.531,00

I2.117.M

12.79110

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2922.6»

914.00

737J»

737.89

$3440

2.971.00

303510

3 IM.cn

uni

CbdSicli ubnaic «bani

21034$

7554$

71240

712.00

324.00

Paiet WM/IOIO Tta pap i« -raBIri»

Cod

Denumire Indicator

Prevederi Mutic buget 2018

Prevederi trimestrial* bugrt 2018

Estimări 2019

Estimări2020

EstisQri202l

TOTAL

din caro credite bugetare dctlituiic atingerii plătitor rulante

Trial

Triu.1l

TrinMIi

Trira.1V

A

D

nmum

2

3

4

5

6

7

8

9

inojoi

Sataiidelon

2«W4$

82753

444.00

•14.00

49940

IDXJlt

Ate dKțhn tahtulc ut bau

109.00

2840

2848

2040

23.00

I0U3

Coulribatu

111.43

51.43

23.M

23.80

ULM

loaioi

Conmbaut ds atwuwi toculc de

MM

27.70

27.70

iwjn?

CMOibnM de sugvm ds >aq

050

05V

inog.1

CaHibMu de Mpuan axuis de

9.40

9.40

iniMM

C<ntnb*lM de «mmum eeatna vrddah» ||£ 3M23      ppfaitMtaltf

OJO

OJO

100906

CaMtftau patn cănește tt

«idaMtatn

23$

MS

1BU07

CoMnbuM uițeiMne gaura mea

71.00

18.00

23.00

2349

>O.M

20

TOIUL II BUNURI SI SERVICII

62484$

3 8964$

1 733,70

S34.M

«2.20

866040

9182.00

9.6IO40

2001

Bwwilstacmca

45262»

3 U6JI

I43L28

168.00

UU»

200102

Matcmle gaura cwticM

10.00

$.00

$40

3M103

laeiIhi.ilanimuriLmaauitfca

3 872.18

2743.18

1.038.00

6940

2W1UN

Apx (4*^1 ti utanutc

17850

60 JN

7040

4150

200107

Trarupoa

9.00

440

348

7J»

2DU1M

Pvnx.trteDtuauaui.«adia.n.

tmeract

4.10

220

250

OJO

«20

2SOI31*

Ahe beam a uniat gcUra

austmcieil fixuawn»

4S24o

30020

9440

4850

1040

2UU1

Rqmtâ cencM?

76841

31841

23840

100.09

20U5

Boem de «uitfi ebuodra dc mxMm

70,00

30.00

1040

25.90

$.00

2OOM0

A& ebni.it de imest*

70.00

30.00

104*

23.00

SJ»

2DW>

Dcptaan.AtaMU.twmtam

MO

l.|0

1.00

20HWH

DcgUuri Mttrac. dctiuri. uaufttM

MO

1.10

140

2OI2

GMrabsM « cxpatxa

20.C0

20.00

2012

Hvjxn? grefei

OJO

050

2014

Ptatcetatauacu

7.10

$jo

2,00

203*

Aittcbdtaicti

854,16

40146

26050

14140

47.08

2AJNI

Rctlaaa a flaute

•30

OJO

îmuta

hwwdc asijwwc mv-tuu

76.00

46.00

26.00

440

29303(1

AbccLctaudiatmaraiai tentai

777.46

339,16

2345»

>37.00

47.W

39

TITLUL XIALTE CHELTUIELI

6IUH>

1740

1640

17.00

1040

Sase Uaaiie garantei» ca basdtsag

17,00

1640

17,00

10,09

70

CHELTUIELI DE CaMTAL

243026

243046

2 0B0.M

100040

:.o$o.M

«

TITLUL X1B ACTIVE HEHNANC1ARE

2.4JOJO

11205$

2060.W

1060,00

1.050.00

Dat»: 1&Q5/20U      Til;pa»; |> -mllItL

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi Ictaesirinle Iragei 2018

Eli Uaari 2019

EuInnri2O2O

Eli Imuri 2021

TOTAL

«Un care credite bugetare destinate ilfogcrS p Ui iter restante

Trial

Tritn.11

TrinJII

Trim.IV

A

B

1-Jr4««6

2

3

4

5

6

7

a

9

7101

Arme fac

2430.26

343046

710101

CnsnUMtu

1 11244

1 II2J4

71013®

Ateacthcfae

1417.92

131752

14

Placi efcasoc m ana pneedeau m rtcopcotc a nftlcMm

-3355

43.85

«

TITLUL XIX MAT1 EFECTUATE IN ANII

PRECtDtNTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33.13

43.15

1301

Ptaucfcttttfieax sm prcttdafli M

snlcaraM

-33.es

4345

150101

FUc afatMc m am> pceMcfiU li rtsCupCfJîd toi SmJ CttfCfll M SCCtivQC* ic fastraute a Untului local

43,13

-33.15

7®em

tactttaic

2.412.66

1640,06

30140

21140

19040

3432.00

3443.00

3.72U.W

Taman»

Aitc fhdtokh CT d&ncnzul

2412,66

1640.06

30140

11120

IWL20

3.332,00

354350

372O.W

700106

tiomsM v'.UteM«lceinOan

5 149.60

3.696.30

1.173.00

263JU

15.00

6.760,01

7143.00

7 SOLO»

7C82J0

AKe (enten tn Concode IncMtetor,

aer» teatorn denotam amanul»

4 06X64)

1111.00

I0MJ0

74340

40150

3.41950

2.49940

L6265O

74U2

PROTECȚIA MEDIULUI

624I2.M

41613,13

1329.73

5.65350

661440

34911,00

3692340

31.424.1»

01

CHELTUIELI CURENTE

29.137.11

1150441

6.157.73

3453.00

5142,10

23 749,09

26073.00

26311.00

)■>

TITLUL I CHELI UI EU DE PERSONAL

6099.00

J75450

132350

1420,00

Uoo.n

3247.00

5443,00

5124.00

ISUt

CkdMKb salanalc ai bxn

513X20

162640

MIU.OO

1.47550

1 255,00

icnioi

Salam <fc Uua

3J28JB

1.54040

1.40050

1.40050

t mjo

Alic apxiui

40.00

15.00

1050

1050

540

101113

loden ouați i4c ddejare

1.00

1,00

1OHJ0

Alte dtqrten wbrulo ic bau

267.00

70.00

7051

65,00

62.00

1003

CottSritaUM

26250

I27JU)

43.00

45,00

45,00

IWUOI

CoataMado ausmnMoaledc

(Ol

54.70

54.70

ItMOQl

QmbWto) de snțMitfț de Mnm

1.10

1.10

lt»)JOT

Ctalnba» de Utp»> moalele

temute

W.00

17.00

i«UM

Cntnbun de encaton jeaM

modeme de nenea ai baltpnifaMNula

0.60

ojto

|MUtK>

Coombotu pcatm enacxdii o

ttd<CUU/Al

6.W

6,70

100307

CMMibaua aatMOtene pcmm nnmca

IIO.M

43.00

45.W

4350

4349

M

TITLUL II BUNURI 5! SERVICII

21 939.01

9 07041

4912.73

4 09350

3 «13.00

20000.00

2000040

2040050

2001

Bunuri o iernai

2C24U3

793342

4465.73

4.01150

3.731,00

2UUI01

Funulsn de bwoa

xoo

6JW

200102

MaU-ifcâc pcetr» cumcnic

25.00

.   2540

Bata: IWQSttOlt Til:pag 20 -mllfei-

Cod

Denumire iadiralor

Prevederi ansele bsgrt 2018

Prevederi trimestriale buget 2011

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

dioeare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat 1

TrtnJI

Trim.Ul

Triat,IV

A

B

1»3*4*$*«

2

3

4

5

6

7

8

9

lOttc

leoLii. OviaiMi «i Sxu ouuria

30040

170/»

1ICLM

1040

200104

Apa, caul «< sabbnMe

2 03 MO

1 >13.00

22140

1.00

14»

JC3IO5

CartatstU ti ktaruw

150.00

1504»

1004»

20010*

Piețe de sckaab

41/18

14,00

13/M

iutii»

P»t» tdrccKwacttii. talia, n.

ufcnct

840

2oui»

Mamaie si prenan desen teaca

cttxacr ImcuibxI

300.00

150.00

150,00

MHJo

Alte basm aetnica pcatni

atueaute ti firacuoaae

17 «4.75

531552

316943

4 000.09

3 730.00

2002

Reparam curacte

729.00

479.00

23040

2CW

Ursa

30,00

25.00

54»

2O0U2

Hna pom* sunate

atu»

25 fio

3,00

IBM

Mcdrâxacatc u sumate MMtOC

35.00

33.00

2HM0I

Mcdicanente

13.00

13/»

wwm

Mamaie saMarc

20.00

20.00

2005

Baoari de aaora otetodor de aneattr

190,00

114.00

7640

20WM

Abe obiecte de mreaur

190.00

114,00

76.00

îoa>

Dqtbaan. detuUraMloan

1.00

IJKl

2M*Bi

Dcplaun taosc, dciswn, amteran

IJ»

1.00

»U

PKinucpfofttMaaia

140

lj»

2UI4

Piwtanimrn

30.77

25 J7

540

ÎQ»

AliccLdlaidi

780.99

455JI9

>1J»

IU»

1240

WBWJ

Prroe 4» abjurare nn-rata

23.00

2540

2Ct3<Uo

Abecteteach cu btsan u tentai

67559

430.99

11.00

12.00

Heo

55

THTUL vil ALTE TRANSFERURI

9303»

630/»

30040

502.00

S3040

55740

5501

A Tranifawi steme

930,00

*304»

30PJ»

S5UI12

knestuu ak ajcaatacanastei ca

cofița! dc tiu

338.W

330.00

>50111

Abc tmftnm anale Nuemc

*00.00

300,00

3MJ»

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1*9,10

50,00

504»

404»

294»

5940

Same a&rcree pranuactetcu kaadsap

aera^drate

1*9.10

50410

5040

40.00

29J0

71»

CHELTUIELI DE CAPITAL

30 230.85

3OZ3O»

4txm,oo

4>oo.oi>

3J23.O»

îl

TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE

30130,45

3O73U.6J

4.00940

4500.00

>325,00

7101

Acare lire

30.230.6J

3023043

71010»

2156249

215*249

710102

Mans. edttpanme » cnjtasx de

trampen

958J6

9513*

7IOI3O

Allt seine fae

TIO.ftfl

710/10

Data:  16/05/2011 T1U paț: 21  - mlilri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget Mit

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credile bugetare destin sic Stingerii pielii or restante

Trial

Trira.ll

Trim.ni

Trim.IV

A

0

l-JHtS+6

2

3

4

5

6

7

1

9

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2944/m

I.472JW

147240

5I6M»

4J3O.DO

641140

M

TULUL XVII RAMBURSĂRI DECREMTE

’WU»

1.47240

1472.04

$169.99

6350419

6511.00

MM

RamLacun dr U«dH* ulone

294440

147249

147240

■IVIM

ftotarrari ie ordrte cncmc oomtss»

Idedcnrdaaawandsctcditc

294440

147240

1472.00

XJ

Ptm detMMCiaann praeolaausi cccujKrde <* wl cwsn*

«19.71

49.71

«

•nTLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! St RFCUPER <TE IN ANUL

-19.71

49.71

ÎMI

HatieTcatote m asu prrcrfttti ii rec U|>ojtf o **ul c uitai

49.71

49.71

(MIM

P1d> dccuou tatm precedam M fc tactnBws ■ twțctoka iacei

49.71

49.71

74OIOS

SaloWsne w srttamca desamtw

32.1 Io

11.79246

1479.73

5 4534»

6614.10

29 1144*

30 749.00

31141.00

W»i

Seiabinac

11 MS6.I1

5 64336

321140

1.62140

1310.10

12.036.00

1245100

l2.<M.t»

7402MI12

Catactnsa. truse» i> d rcojata dtMwîkkr

20.26423

1149J0

4141.73

4.OJ24O

5234.00

1? 141.60

II 297.00

19361.00

"MUS

Caiuiitwta st Întâi 3pdorîTn4tnte

29 16229

2919129

270,W

5.734.00

0 174.00

6 513,00

IOTW2

Pama V-a Aduni ccaeonm

43903.»

35.61739

535120

23343»

40U.BO

32211.00

34 006.00

35311,00

1102

COMBUSTIBILI St ENERGIE

I943M6

19 430.36

22699.00

2237640

26103.«1

or

CHELTUIELI CURENTE

1134031

1434131

2032O.00

20.62540

24.756.»

*>

TITLUL IV SUBVENȚII

14 764JJ

14 76443

20 326.00

2062540

2475640

4w3

Suin ana pcalra KcpcmeadM’atcutor dcpnt titani

721024

721124

4M0

Ah* Mdncnjtl

7.414.09

7 414 >9

55

TULUL VII ALTE TRANSFERURI

1 03S J»

10540

«01

A Transfera» iuaac

103SJB

103331*

«or»

IrneMim aJa sgcaalor eemtaia ca capul de iia

i <ns,5e

103530

56

TULUL Vil! PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSA01LE

PO5TADERARE

2540.61

2 540.11

hatraraada Fondat ou Cocon* (FC)

2 S40.lt

2 54RM

J6U3O

CbdHiettncritpWc

1540.61

2 540.61

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.0W.I5

1 019.15

1.000.00

Soojo

52540

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.M9.15

IU1W

1000.80

30040

32540

7HU

Actnelhe

IJ019.W

1.019.15

7IHI0I

Caaweau

1 <05.00

IO25JKI

zrono

Ateuutelhe

64.15

6445

Dat*: lOT5ttQ|> Tll:pag: 22 -mSleL

Cod

Denumire indicator

Prevederi înoate buget 2011

Prevederi trimestriali bagel 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 1021

TOTAL

di acare creditt bugetare destinate stingerii plaliter rulante

Triml

Trim.ll

Trim.»l

Trim.1V

A

D

l*Ui4r5»4

2

3

4

5

6

7

8

9

»

OPERAȚIUNI FINANCIARE

137300

1 451.04

1 524.00

W

TITLUL XVU RAMBURSAU DE CREDITE

1 37300

1451.00

132400

1IU244

Eaojletoaia

M.M4J3

14 76443

32343.00

2237600

26.M30O

110211)

Aht dtdundi pnmd eomhouUlt n

4 66603

4660,03

356,00

MU

TRANSPORTURI

24.472,73

16.11733

53514»

233400

400,00

9312.00

11430.00

LTui.uu

Ol

CHELTUIELI CURENTE

1423149

5.94309

5331,20

2.5340»

400.U*

13I3,oa

10 470100

3 70404

NTLULI CHELTUI EU DE PERSONAL

120000

31150

30730

309 J»

271.00

l 16100

123400

1.293.00

1001

fTțrfraiHi f ritnrfc ■

i 154.75

2HM5

3 00.50

30100

264.00

10010!

Stluudehaa

1 Itl.dS

27305

1904»

29130

23330

101)106

Alterpnri

600

300

1.00

I.M

1,00

10UII3

loJcflMUcdtti

130

OJU

030

040

03»

101130

Ate toptun rdxitfc ie bmi

36,00

9.00

9.00

900

9.00

IM»

Cruntau

43.05

14.05

70#

709

7.00

inojoi

CaainbatndcaMțuan wc uleie

900

900

IWUU2

Cmtâhtode asțwai «teuuaj

0.44

040

i«mn

ConutoUi dc auptrsn locale <fc

uawc

4.70

4.10

joow

Cooinbotu da assțsran pentru acotottc de mau m boli pala nade

0.15

0.15

lttUOfe

Comributn patru esoada *■

0.70

0.70

IOO3O7

CoBtrikuiu wjtnaanc formi moca

3000

900

700

700

700

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11657,29

337349

3.031.70

222UW

17500

7.414.00

9196.00

2.41100

MOI

Bunuri si Smică

145039

519,59

49100

370,00

10000

200101

Feautan da tara

3.00

100

IM

’uaittj

țitwlrii, ikomisi n fam toctuu

20.00

2000

K«|IM

Apxuad u phtetute*

5.00

500

2U0IO5

Cartmumt: >t Mntum.

400.00

2394»

20000

IW.Ofl

5000

mioa

Plcmdeidmb

10,00

51,00

30,00

200101

Peru, triecoaummm. radia, U .

nttEf*ri

7.00

5,00

100

200130

Aha Iman n rentai prora

mcuGtre m tatuata*

63539

23749

251J»

7000

30.00

2HU

Reparații evrato

10.90170

4350.00

4352.70

10000»

M05

Bonn dc natura obrcaUm de taimur

10700

1500

7700

I5JM

JMJW

Alta obiecte de mveatar

107.00

1500

7700

1504

2USS

Depteon. deutra. usnferan

2.00

10»

1.00

200601

DqJ«»i imerac. derniri. nan&ran

2.00

1.00

1.00<’od

Hctitamirr uiiikatiN*

Prevederi «nanlc banei 2011

Prevederi IrinulrBIe buget 20»

L.iinari lui»

Lallmutr 1U20

TOTAL

din rurv credit? bugetare dnitaaie Oiugcrii plilUo-reUteBtr

Trial 1

Trfakil

TrimJlî

lriM.lV

1

1

>

4

$

tf

7

i

l

Poganii.- puTciuiaila

i no

|.tm

J‘«lt

l’tuit. «jmjikjk

a no

‘«o

1 |M

lirlA

Alte didi-Jtci»

*w «IU

IÎC4J5

11**1

i * »•

:* i»

JlrM£l

l*viHc<te JsițtKac. f>.M4-viXa

01 MU

i4**

|to iw

JUtilfq

Alic cMiitwlt ta bunul» kt i.'rtwi

;s« au

ivu.iu»

Hm 4M

:* w

»5 nu

TllUH. Mit PKOItt HiU-rj^.V.TAKU

tOMIUid k*X~|fftfet XhX.AMbl4CMbM.fe

rOMAlJtRAkE

.i MrOti

-t-’H

Pi nț ram. din 1 ijtwjifl b«M>.»pcJn <k

XCgh'nalatF^CiR.1

•>»•«)

JW<M

-iv

Ct.c luării & ■-IliAUc

■Au ai»

-iSu.w*

yj

ÎIHtlAf AL1fCltt:tTUM'LI

11 Wi

ta»

’.«A

«.*1

Iu.

•Mu

ii ci CM? pa u.*»cÎ0t c*k hăndtcjf

»CUlk4*V

1 IUI

7.1»

*

'.Ut.

4 MM

Cilt l.1 i IH lut 1 At*nAI

|tt ’• Ui

10

1 mv no

j huiIuu

’llt.hl \m A<'T|Vt‘ M-MSAMTAttl*

||- ?i2 •>

iu HfnA

| «A lM

| utili DQ

Jir*»

Acflie fau

iu 251 *>

IU ?»#»

i” >uU«u,'hi

uvl*.**

0 *M i **

Aik.      ft*C

1 PlM

1 117 U

>1

PL>* «-k-țiijjte «a wuprc •-.'dcnn h

cxaqx-' L u» *=ni < ^wO*

-1 vj

i. iU’L XIX P|_a HI rt< 1UAIL Ih Asii

MH'i.m mu m Rtrurnui • in awk.

•/,SV

■7,U

PJal*         tu a» juccciliah »i

țaMlțMXt 1*1 rf*iul VMC**L

»7

Plăți ufcttujir <u sni            <4

iv<upbi4iv «ti j*^i.uiviU in v itțm.4

tk            tagUniu

«’ H

-7jW

mii ruj

TrjiMfwxi tutei

•r «i tj

44H2.7-

J iljft.uq

> MZUfe

V H0H&

Si ras«

?» W4.7 1

4 -V 7u

* u?«.uc

M* ou

7'»Z wi

•4H- N

siu;

>bv>Hiulf mdja u uni uuupw 11*4^'

X   ’ I

f-51 N)

1ST i«i

*A4 >U

IUW

•iu.uw

2 OQu.DD

' 4W.ob

•jw*

«rMM^hlibHi *1

. x

nuiDENT4VEnrir    /

'■

.7j «ri îs

•>«î 77

|M* l

/ o/

*

1


mii Iri-t Tltfr.vu


... 7i«6.uuCONTRAS SECRETARULM NICOLAÎNTOCMIT A-TURCUROMANIA

ANEXA 1A1 LA HOTARAREANR. 180 DIN 22.05.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data : 16/05/2018 Tit:pag: 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+S+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

230.12531

71.093,31

59 835,34

50.842,00

48.354,66

000202

I VENITURI CURENTE

230.12531

71.09331

59 835,34

50.842,00

48.354,66

000302

A. VENITURI FISCALE

183307,27

55562,00

48.896,61

41.330,00

37.518,66

000402

Ai IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.627,00

23310.00

25 160.00

23.150,00

23.107,00

030002

Al.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

94.627,00

23.210.00

25.160,00

23 150,00

23.107.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840.00

210,00

2310,00

210,00

210,00

030210

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

91.787,00

23.000,00

22.950,00

22.940,00

22.897,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

91.787,00

23.000,00

22 950.00

22 940.00

22.897,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

35.10437

15.360,00

7.909,61

5.860.00

5.974,66

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35.10437

15360,00

7.909.61

5-860,00

5.974,66

070201

Impozit si taxa pe dadiri

26.940,00

12.300,00

6.200,00

4.000,00

4.440,00

070202

Impozit si laxa pe teren

5.464,27

2.260.00

1.109,61

1.060,00

1.034.66

070203

Taxe judiciara de timbru st alte taxe

de timbru

1 300,00

400,00

300,00

400,00

200,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.400,00

400.00

300,00

400,00

300,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

51.1)6,00

16.292,00

15.007,00

i 1.600.00

8 217,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39 366,00

12322,00

12.072,00

9.165,00

5.907,00

110202

Sume defalcata din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugnta pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

37.629,00

11.774.00

11.624.00

8.717,00

5.514,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugaia pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

I 737.00

448,00

448,00

448.00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250,00

70,00

60,00

60.00

60,00

150201

Impozit pe spectacole

250.00

70.00

60,00

60,00

60,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TATI

11 500,00

4.000.00

2.875,00

2.375.00

2250.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

10.022,00

3.500.00

2,500,00

2.000,00

2.022,00

160203

Taxe sî tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.478.00

500.00

375,00

375,00

228.00

180002

A6ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460.00

700,00

820,00

720,00

220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite si taxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C. Venituri nefiscale

46.818,04

15.531.31

10.938,73

9.512,00

10.836,00

300002

CI. Venituri din proprietate

9.900,00

2.600.00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

300205

Venituri din concesiuni si inchirien

9.900,00

2.600.00

2.600.00

2 000,00

2.700,00

330002

C2. Vânzări de bunun si servicii

36.918.04

12.93131

8.338,73

7.512,00

8.136,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIV1TATI

9.320.89

5.282.89

1.762,00

812,00

1.464,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.U

Tritn.lll

Trim.1V

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222.89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

448,00

112.00

112.00

112.00

112.00

330228

Venituri din recuperarea didtutelilor

de judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50.00

50.00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte octivitati

450,00

150.00

100.00

150,00

50.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500.00

500,00

400.00

412.00

340202

Taxe cxtnyudiciare de tiinbni

1.812,00

500.00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

6 988,00

13150.00

1 650.00

1 950,00

1.438,00

350201

Venituri din amenzi si oile sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.350.00

450.00

450.00

450,00

350250

Alte amenzi, penultimi si conlîscari

5.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500.00

1.438.00

3602

DIVERSE VENITURI

19.095,00

5.775.00

4.275,00

4.275,00

4.770,00

360206

Taxe speciale

15.995,04

5.000,00

3.500,00

3.500.00

3.995,04

360250

Alte venitun

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

-297,85

-576,58

151.73

75.00

52.00

370203

Varsamintc din secțiunea de funcționare

]

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-748,95

-744,68

•4.27

370250

Alte transferuri voluntare

451,10

168,10

156,00

75,00

52.00

5002

TOTAL CHELTUIELI

233.375J1

98647.52

60.938,11

40.725,43

33.064.25

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

Oi

CHELTUIELI CURENTE

209.673,94

93.796,15

54.164.11

35.423,43

26.290.25

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

56.023,10

15.335,20

14.151,13

14.284,93

12.251.84

1001

Cheltuieli salariate in bani

53.929,28

14.263.28

13.763,52

13.948,24

11.954,24

100101

Salarii dc baza

51.661,90

13.633,28

13.187,04

13.382.04

11.459,54

IDO1O5

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

91.00

90,00

100106

Altcsponm

97.00

35,00

24,00

21.00

17,00

100112

Indemnizații plante unor persoane din

afara uniunii

400,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

14.88

10,00

2,48

L20

uo

100130

Alic drepturi salarralc in bani

1.383,50

385.00

359,00

353,00

286.50

1003

Contribuții

2.093,82

1.071,92

387.61

336,69

297,60

100301

Contribui» de asigurări sociale de

stal

497,21

497,24

-0,03

100302

Contnbutit de asigurări de șomaj

16,68

16.69

-0,01

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,41

6,45

-0.04

100306

Conrribulii pentru concedii si

indemnizații

4538

4638

-1,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.359,94

336,96

388,69

336,69

297,60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

77.58031

35.572.82

22.744,91

12.322.50

6.940.08

2001

Bunun si servicii

46.182,99

22324,95

II 949,68

6.582,74

5.325.62

200101

Furnituri de birou

548,66

284.13

210.19

37,44

16,90

200102

Materiale penlm curățenie

420.09

177,15

98.05

103,74

41,15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din cart credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.U

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

Încălzit, iluminat si torta molrica

15.405,42

9.309.72

4 308,26

800.23

987,21

200104

Apa, canal si salubritate

4.072,85

2.589,53

937.75

383,76

161,81

200105

Carburanți st iubtiiianii

i.001,10

511.00

333,60

103.60

53,60

200106

Piese <le schimb

337,30

197.30

112,00

24,00

4,00

200107

Transport

144.10

65,05

43,96

24,95

10,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internei

1 300,39

740,85

342,13

161,47

55,94

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

518,55

223,15

226,65

52,45

16,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

22.433,83

8.227,07

5.337,09

4.891,10

3 978.57

2002

Reparații curente

14.182,12

6 592.24

5.145,45

2 346.50

97.93

2003

Hrana

465,09

149,09

155,00

91,00

70.00

200301

Hrana pentru oameni

435,09

124,09

150,00

91,00

70,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

98,10

65,00

22,80

7,30

3.00

200401

Medicamente

21,70

18,90

-0J0

1.50

1,60

200402

Motenalc sanitare

29,70

23,20

2.20

3,40

0,90

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1.90

200404

Dezinfectant:

42,30

20,90

20,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor do inventar

954.00

495.80

274,20

123,50

60,50

200501

Uniforme si echipament

6,90

3.40

2,50

1,00

200530

Alte obiecte de inventar

947,10

492,40

271,70

122,50

60.50

2006

Deplasați, detașări, transferări

108.40

55,30

28,50

19,49

5.11

200601

Deplasata interne, detasori, transferuri

85,40

42,30

25,00

13.49

4,61

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trimit

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasan in străinătate

23,00

13,00

3,50

6,00

0.50

2011

Cârti, publicații st materiale

documentare

60.90

27,80

14.30

14,00

4,80

2012

Consultanta si expertiza

174.00

171.75

0.25

1.25

0,75

2013

Pregătire profesionala

140.23

62,87

55,65

11,00

10,71

2014

Proiecta muncii

130,77

92,97

26,70

5,70

5,40

2019

Contribuia ale administrație: publice

locale 1q realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in bazo

unor convenții sau contracte de asociere

7.987.31

2.474.40

2.48338

1.967.07

1.062,36

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70.00

5.00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5.00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului. potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

6.985,40

2.989.65

2.584,10

1.147,95

263,70

203001

Reclama st publicitate

200,50

55.50

35,00

108,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-vinta

147,00

90.00

41,00

16,00

203004

Chirii

466,50

182,50

111,00

110,50

62,50

203030

Alte chelluicli cu bunuri si servicii

6.171.40

2.661.65

2.397,10

913,45

199.20


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirnl

Trint.II

Tritn.III

Trîm.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.912,00

1.339,00

1360.00

1.513,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1.486,00

300101

Dobânzi aferente dnloneî publice

interne directe

5.874.00

1.339,00

1 536,00

1313.00

1.486,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38.00

24,00

14,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

24,00

14,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764.33

14.764,33

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

7.280,24

7.280’4

4030

Alic subvenții

7.484,09

7.484.09

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATl

ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

23.32030

7361.80

7319,50

4.496.90

3.742,30

5101

Transferuri curente

23.32030

7361,80

7319.50

4.496.90

3.742.30

510101

Transferuri către instituțiile publice

18.769,00

5.29530

5.317.50

4.476.90

3.67930

510103

Acțiuni de sănătate

4351,50

2.26630

2202,00

20.00

63.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

3782,43

1.707,43

1.234,00

448.00

393,00

5501

A. Transferuri interne

3.758,43

1.673,43

1.244.00

448,00

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

2.021.43

1.225.43

796.00

550163

Finanțarea invaiamaniului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448.00

448,00

448.00

393,00

5502

B.Transfcruri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

24.00

34.00

-10.00

550204

Alie transferuri curente în străinătate

24,00

34,00

• 10.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

TrimJIl

TrimJV

A

B

t=3-M+5Hi

2

3

4

5

6

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.112,00

12.631,00

4 239,00

2.091.00

151.00

5702

Ajuloore sociale

19.112,00

12.631,00

4339,00

2.091,00

151,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

14.043,00

7.601.00

4.223,85

2.091,00

132.15

570203

Ttchcie de crcsa si tichet? sociale

pentru grădiniță

64.00

30,00

15,15

18,85

570204

Ttchete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,00

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.179,27

4.884,57

2.715.57

267,10

1312,03

5901

Burse

2.682,65

1.600,00

7.12

1.075,53

59! 1

Asociații si fundații

4.954,00

2.554.00

2.400.00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427.00

5922

Acțiuni cu caracter stimutic si

sociocultural

17,35

17,35

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

1.09837

303,57

291,10

267,10

236.50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5302,00

6.774,00

81

TITLUL XVII RAMBURSAM DE CREDITE

23.916.00

5.066.00

6.774,00

5302.00

6.774,00

8101

Rambumri de credite externe

2.944.00

1.472,00

1.472.00

81010!

Rambursări de credite externe contrac-

tete de ordonatorii de credite

2.944.00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursau dc credite interne

20.972,00

5.066.00

5.302,00

5302,00

5.302,00

810205

Rambursau de credite aferente dotoriei

publice interne locale

20.972.00

5.066,00

5302,00

5302,00

5302,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-214.63

-214.63

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.il

Trim.lll

Trim.IV

A

B

l=3+4+trH»

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-214,63

-214,63

8501

Plan efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-214.63

-214.63

850101

Plăti efectuare in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

•214.63

-214.63

510002

Partea La Servicii publice generale

52.151,80

15.560.00

13.801,20

11.782,10

11.008,50

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI

40.807,00

11.736.00

10 744,50

9.530,50

8.796,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

19.854,26

6.689,26

5.442.50

4.228,50

3.494,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231.00

4.156,00

3.335,00

3 360.00

3.380,00

1001

Cheltuieli salariate în bani

13.706.00

3,881.00

3.235,00

3.285,00

3 305,00

100101

Salam de baza

12.970,00

3.684.00

3.044.00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plante unor persoane din

afara uiulalii

400.00

100,00

100.00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

326.00

90.00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

100301

Contribuții de asiguran sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții dc asigurați de șomaj

4’0

4.20

100303

Contribuții de asiguran sociale dc

sanatate

45.00

45,00

100304

Contribuții de asiguran pentru accidente de numen si boli profesionale

1,50

1.50


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.»

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100306

Conlnbuiii pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contnbutia asiguratone pentru munca

331.30

8 U0

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

3.463’6

2.493.26

2 067.50

828.50

74,00

2001

Bunuri st servicii

3.211,41

1.624,41

976,50

603,50

7,00

200101

Furnituri de birou

350.00

200,00

150,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa. canal si salubritate

23,00

9.00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

185,00

100.00

65,00

20.00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

680,00

410,00

210.00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

10.00

5,00

5,00

200130

Alte bunun si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.689,01

764.01

475,00

450,00

2002

Reparații curente

55,25

55,25

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

50,00

50,00

200530

Alte obiecte de mvcntnr

50,00

50,00

2006

Deplasan, detasari, transferări

41,00

20,00

11,00

10,00

200601

Deplasan interne. detașări, transferuri

25,00

10,00

10.00

5.00

200602

Deplasan in strainatale

16.00

10.00

1,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritnl

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

2012

Consultanta li expertiza

150,00

150,00

2013

Pregătite profesionala

50,00

25.00

25,00

2014

Proiecția muncii

25,00

10,00

5,00

5.00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1 145,60

543,00

1.040,00

200,00

62.00

20300j

Reclama si publicitate

160,00

50,00

20,00

90,00

203004

Chitit

432,00

150.00

110,00

110,00

62,00

203030

Atic cheltuieli cu bunun si servicii

1 253.60

343,60

910,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40.00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemeodrate

160,00

40,00

40.00

40.00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20 972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5302,00

11

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20972,00

5.066,00

5.302.00

5.302.00

5.302,00

1102

Rambursau de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972.00

5.066.00

5 302.00

5.302,00

5.302.00

84

Plaii efectuate in anii precedenu si

recuperate in anul curent

-19.26

-19.26

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-19’6

-19’6

8501

Plan efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-19’6

-19.26

850101

Pluti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționaro a bugetului local

-1926

-19’6

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.322,80

2.415.00

1.491.70

733.60

68230


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.Ii

Trim.lU

Trini.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

S

6

Ol

CHELTUIELI CURENTE

5.331,80

2.424,00

1.491,70

733,60

682,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

72540

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.513,18

663.00

621.18

619.00

610,00

tooioi

Solarii dc baza

2.438,30

642,80

600.0U

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

IJ8

040

1,18

100130

Alte drepturi salariate in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

1540

1003

Contribuții

114,82

62,90

23,92

14.00

14,00

10030!

Contnbutii de asiguran sociale de

stat

23,37

23,40

-0,03

100302

Contnbutii de asiguran de șomaj

MO

141

-0,0)

100303

Contnbutii dc asiguran sociale de

sonata te

8,60

8,60

100304

Contnbutii de asiguran pentru

accidente dc munca si boli profesionale

046

030

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,19

5.19

-1,00

100307

Contnbutio asiguratorie pentru munca

7740

2440

25,00

14,00

14,00

20

TITLUL (1 BUNURI SI SERVICII

1 447,80

955,10

351,60

91,60

49,50

2001

Bunuri si servicii

225,50

140,60

59.30

20.10

5,50

200101

Furnituri de birou

26,50

4,50

15,50

5,50

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200)03

încălzit, iluminat si Torta mrnrica

7130

5230

1830

0,30

030

200104

Apa, canal si salubntate

2140

1030

5,30

5,30

0,30

200105

Carburanți si lubrifianti

19,00

8,00

7,00

2,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50


Data: 16/05/2018 Tfc pag; 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TriiuI

Trim.II

Trim.Ill

Trim.1V

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

200108

Posta, telecomunicații, radio. tv,

internet

30,00

19,00

6,00

4,00

1,00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcționai

16,50

9,00

5.00

2,00

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

35.60

33,00

1,20

1.00

0,40

2002

Reparații curente

145,00

145,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

18,00

22,50

-5,50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

18,00

22.50

-5.50

0,50

0,50

2006

Deplasări, dctasan, transferări

21,50

8,50

8,00

4.00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

14,50

5,50

5,50

3.00

0,50

200602

Deplasau in străinătate

7.00

3.00

2.50

1,00

0,50

2011

Cârti, publicam si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

5,00

2,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncit

2,80

130

1,30

2025

Cheltuieli judiciara si extrajudiciara

*

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.025,00

631,00

286,00

65,50

42,50

203001

Reclamași publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viaia

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

4.50

2.50

1,00

0.50

0,50


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.111

Trim.lV

A

B

1-344+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

977.50

62230

270.00

45,00

40.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.220,00

734,00

486,00

5501

A. Transferuri interne

1.196.00

700,00

496,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.196.00

700,00

496,00

5502

B.Transfeniri curente in străinătate

(către organizam internaționale)

24.00

34.00

-10.00

550204

Alic transferuri curente in strainamte

24.00

34.00

-10,00

59

TU LUL XI ALTE CHELTUIELI

36.00

9,00

9,00

9.00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

36,00

9,00

9.00

9,00

9.00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9.00

-9.00

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-9,00

■9,00

6501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9,00

-9,00

850101

Plat: efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului loca!

-9,00

•9,00

5502

tranzacții privind datoria publica

ÎMPRUMUTURI

6.022.00

1.409,00

1.565,00

1.518.00

1.530,00

Ol

CHELTUIELI curente

6.022,00

1.409.00

t.565,00

1.518,00

1.530,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

110,00

70.00

5,00

5.00

30.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110.00

70.00

5.00

5,00

30.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.ll

Trim.UI

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

20240!

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60.00

5.00

5,00

30,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

5 912,00

1339,00

1.560,00

1.513.00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.874,00

1 339,00

1.536,00

1.513.00

1.486.00

3001OI

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874,00

1.339.00

1.536.00

1.513,00

1.436.00

3002

Dobânzi aferente datoria publice

externe

38,00

24.00

14,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

24.00

14,00

600002

Partea U-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

11.416,20

3.127.10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

11.416,20

3.127.10

3 250.30

2.562,10

2.476,70

01

CHELTUIELI CURENTE

11.416,20

3.127,10

3350.30

2.562,10

2.476,70

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli salanale In bani

211,20

60,20

53.00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

303,20

58,20

51,00

47.00

47,00

100130

Alte drepturi salanale in bani

8,00

2,00

2.00

2,00

2,00

1003

Contnbuui

9,80

5.80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2.50

100302

Contnbutii de asigurări dc șomaj

0,10

0.10

100303

Contr.buth dc asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Trim.U

Trim.Ill

Trim.iV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sanataic

1.00

1,00

100304

Contribuții de asigurai pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Cotrjibuui pentru concedii si

indemnizații

0.15

0.15

100307

Contribuita asiguralorie pentru munca

6.00

2.00

2,00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

220,00

10030

65,10

52,00

2,00

2001

Bunun si servicii

73,00

46,00

18.00

7,00

2.00

200101

Furnituri de birou

MO

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1.50

1,00

0,50

200103

Încălzit, iluminat st forte momea

40,00

30.00

10,00

200104

Apa, cana! si salubritate

3,00

1.00

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

5.00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

6.00

6,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere si funcționare

16.00

2.00

6,00

6,00

2.00

2002

Reparați curente

3,00

3,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

030

030

0,10

200401

Medicamente

0,20

0.10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunun dc natura obiectelor de inventar

430

330

1,00

200530

Alic obiecte dc inventar

430

330

1,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1.00

1,00

200601

Deplasau imeme, detașau. transferai

1,00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Tritn.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

I-3+4+5*6

2

3

4

5

6

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

040

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45,00

45,00

45,00

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.972,00

2.959.40

3.129,40

2.458,30

2.424.90

5101

Transferuri curente

10.972.00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2.424.90

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.972,00

2 959.40

3.129,40

2.458,30

2.424.90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

3J0

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea lll-a Cheltuieli sccial-culluralc

100.25335

43.691,99

27 696,98

16.906,23

11.958,05

6502

INVATAMANT

21.141,38

9.959.57

549545

2.593,70

3.092 56

01

CHELTUIELI CURENTE

21212,18

10.03037

5.495.55

2.593,70

3.09246

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.773,84

7.887,03

4.484,08

1.895.70

1407.03

2001

Bunuri si servicii

12.422,06

6.420,80

3584,SS

1.11444

1.302,17

200101

Furnituri de birou

89,66

30,63

23,19

20,94

14,90

200102

Materiale pentru curățenie

252,99

88,15

6135

78,54

24,95

200103

încălzit, iluminat st fort» metrica

9 128,38

5.276,94

2.511,90

432.63

906,91

200104

Apa, canal si salubritate

1.211,15

455.13

424,05

210,46

121,51

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

71,70

21,65

29,46

11,45

9,14

200108

Posta, telecomunicații, radio. Iv,

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini 1

Trim.II

Trim.Ul

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

329.59

109,90

103.18

6932

46.99

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

157,05

45,15

62,40

3830

1130

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 180,74

392,45

369,02

252,80

166.47

2002

Reparații curente

1.016,79

730.61

81.75

126,50

77,93

2004

Medicamente si materiale sanitare

12.00

4,80

130

4,10

1,80

200401

Medicamente

2.10

0.80

030

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

330

1.10

030

130

0,70

200403

Reactivi

4,40

2.00

0,S0

1.90

200404

Dezinfectcnti

2,30

0.90

0,40

030

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

216.10

6,50

107,10

62.50

40.00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1.00

2,00

0,50

200530

Alte obiecte dc inventar

212,60

530

105,10

62,00

40,00

2006

Deplasați, detasari. transferări

34,80

17.70

7.50

5,49

4.11

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

34.80

17,70

7.50

5.49

4,11

2011

Cant, publicații si materiale

documentare

15,40

330

4,30

3.50

4.30

2013

Pregătire profesionala

46,53

14.62

14,70

835

8.96

2014

Proiecția muncii

9,30

4,60

4,40

0,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servici. de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

1 96431

674.40

66038

567,07

62,56

2030

Alte cheltuieli

36,55

9,70

1830

3.45

5,20

Data: I6/05Z2018 TTt:pag; 19 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim-lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Ahc cheltuieli cu bunuri st servicii

36.55

9,70

18,20

3.45

5.20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.80234

51334

448,00

448,00

393.00

5501

A Transferuri interne

1.80234

5)3.34

448,00

448,00

393.00

550118

Alte transferuri curente interne

6534

6534

550163

Finanțarea in vattunantuiui particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448.00

448,00

448.00

393.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

936,00

30,00

539.00

250,00

117,00

5702

Ajutoare sociale

936,00

30.00

539.00

250,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

872.00

523,85

250.00

98,15

570203

Tichet© de cresa si tichet© sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15.15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.700.00

L600.00

24.47

L075.53

5901

Burse

1682,65

1.600,00

7,12

1.075,53

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

1735

I7.3S

84

Plăti efectuate ui anii preccdenti si

recuperate in anul curent

-70,80

-70,80

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-70,80

-70,80

8501

Platt efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-70.80

-70.80

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-70.80

-70.80

6602

SANATATE

4.70130

2.41630

2.202.00

20,00

63,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din cnre credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirnl

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

Ol

CHELTUIELI CURENTE

4.705’2

2.420,22

2.202.00

20,00

63.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.551.50

2’66,50

2.202.00

20,00

63.00

5101

Transferuri curente

4551,50

2’66,50

2.202,00

20,00

63.00

5IOIO3

Acțiuni de sănătate

4.55130

2.26650

2.202.00

20.00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

153.72

153.72

5501

A Transferuri interne

153,72

153,72

550118

Alte transferuri curente interne

153.72

153.72

84

Plăti efectuata in anii precedent* si

recuperate in anul curent

-3.72

-3,72

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-3.72

-3,72

1501

Plăti efectuate iu ann prcccdenti si recuperate in anul curent

-3.72

-3.72

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-3.72

-3.72

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

20.951,60

8.481,90

6754,10

3.743,60

1.972,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.965’2

8.495,52

6.754.10

3.743.60

1.972,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.411,00

94800

890,00

890.00

683,00

1001

Cheltuieli salariate in laiu*

3.259.70

871,70

865,00

865.00

658,00

100101

Salarii de baza

3.073.70

816,70

814.00

814.00

6’9,00

100106

Alte sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

178,00

50.00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

151,30

7630

25,00

25,00

25,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Tritn.II

Trim.HI

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+fi

2

3

4

5

6

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Cantnbutii de asigurări de șomaj

1,00

1.00

100303

Contribuții dc asigurări sociale dc

sanatate

11,00

11.00

100304

Contribuia de asigunui pcntni

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribui» pentru concedii st

indemnizații

4.80

4.80

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

102.00

27.00

25,00

25.00

25,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

S. 170,62

2.703.62

1.649,00

808,00

10,00

2001

Bunuri si servicii

2.456,60

1.497.00

719.60

230,00

10,00

200102

Materiale pentru curățenie

80,00

40,00

15,00

15,00

10.00

200103

încălzit, iluminat si forța niotrico

950,00

550.00

288.00

112.00

200104

Apa. canal si silubritate

370,00

155.00

155.00

60.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

115,00

90,00

25,00

200106

Piese de schimb

19,00

18.00

1,00

200108

Posta, relecomunicalii. radio, tv.

internet

13,00

12,00

1.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

909,60

632.00

234.60

43,00

2002

Reparații curante

480.02

280,02

200.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,00

22.00

22,00

2,00

200402

Materiale sanitare

6.00

2,00

2.00

2,00

200404

Dezinfectant!

40,00

20,00

20.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.UI

Trim.IV

A

B

l~3+4+5+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

197,00

217,00

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

197,00

217,00

-20,00

2006

Deplasări. detasari, transferări

2.00

2.00

200601 -

Dcplesari interne, delasan, transferuri

2,00

2,00

2013

Pregătire profesionala

8.00

3,00

5,00

2014

Protecția muncii

22,00

20,00

2,00

2030

Alte cneltuieli

1.959,00

662,60

720,40

576,00

203003

Prime de asigurare non*viata

1.00

1,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.958,00

661,60

720,40

576,00

5!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.797.00

2.335,90

2.138,10

2.018,60

1.254,40

5101

Transferuri curente

7.797,00

2.335,90

2.188.10

2.018,60

1.254,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

7.797,00

2.335,90

2.188,10

2.018,60

1.254,40

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.586,60

2.508.00

2.027,00

27,00

24,60

5911

Asociații m fundații

4.054.00

2.054,00

2.000.00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5940

Suine aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105.60

27,00

27,00

27,00

24.60

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in unul curent

-13,62

-13,62

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•13.62

-13,62

8501

Ploii efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curant

-13,62

-13,62

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent iu secțiunea de funcționare a bugetului local

-13,62

-13,62

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.458,77

22.834,02

13’45,33

10.548.93

6.830.49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.465.78

22.841,03

13.245.33

10.548,93

6.830,49

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

25.3! 1,10

6.458,80

6.656,53

6.784,93

5.410,84

1001

Cheltuieli salanalc in bani

24.444,50

6.017.18

6.496,84

6.641.24

5.289,24

100101

Solarii de baza

23.642.50

5.788,18

6.303.84

6.441,24

5 10934

100105

Sporuri pentru condiiti de munca

372.00

100.00

91,00

91.00

90,00

100106

Alte sporuri

43.00

12,00

12.00

9.00

10.00

100113

Indemnizații de delegare

1.00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

386,00

116,00

90,00

100.00

80,00

1003

Contribuții

866,60

441.62

159.69

143.69

121.60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

213,34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7,08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

«malale

70,00

70,00

100304

Contribuții dcasiguran pentru accidente de munca si boli profesionale

3.05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17.69

17.69

100307

Contribuția astguratorie pentru munca

555,44

130.46

159,69

143.69

121.60

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.529,64

3.122.09

2 345,50

1.794.70

1.267,35

2001

Bunuri si servicii

1 698,60

956.45

325.80

258,60

157,75

200101

Furnituri de birou

72,00

40.00

20,00

11.00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.IL

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

13,60

5.00

6,20

1,20

130

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

744,70

35530

183,10

126,30

80,00

200104

Apa. canal si salubritate

224.50

81.10

51,90

54.50

37,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

12.80

8,00

1.60

1,60

1,60

200106

Piese de schimb

11,00

2,00

1,00

4.00

4.00

200107

Transport

33,00

22.00

5,00

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internet

222,00

168,75

17.75

27.75

7,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35,00

14,00

935

735

4,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

330.00

26030

30,00

20,00

19,70

2CM32

Reparării curente

8235

313»

11,00

20,00

20,00

2003

Hrana

435.09

124,09

ISO,00

91,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

435,09

124,09

150,00

91,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

4,80

3,00

-0.60

1.20

130

200401

Medicamente

4.40

3.00

-0,60

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,40

030

030

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

101.70

37,60

28,60

20,50

15,00

200501

Uniforme si echipament

3.40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

98,30

3530

28,10

20,00

15.00

2006

Deplasări, detașări, transferan

3,00

3.00

200601

Dcplesan interne, dclasan, transferan

3.00

3,00

20H

Cam. publicații si materiale documentaro

8.00

7.00

0,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinatestingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.111

Trim.1V

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

2012

Consultanta si expertiza

2.00

0,75

-0,25

0.75

0.75

2013

Pregătire profesionala

27,20

14,75

8,95

1,75

1.75

2014

Proiecția muncii

27,80

23,00

4,00

0.40

0.40

2019

Conuibutu ale administrației publice

locale In realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6000,00

1.800,00

1.800,00

1.400.00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

139,10

121,10

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

107,10

89,10

18,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6,37

637

5501

A. Transferuri interne

6,37

6,37

550118

Alte transferuri curente interne

6,37

637

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18 176,00

12.601,00

3 700.00

1 841.00

34.00

5702

Ajutoare sociale

18.176,00

12.601,00

3.700.00

1.841,00

34,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

13-176,00

7.601.00

3.700.00

1.841.00

34.00

570204

Tichcte cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,00

5.000,00

59

TITLUL Xt ALTE CHELTUIELI

1.442,67

652,77

543,30

128.30

1)8,30

5911

Asociații si fundații

900,00

500,00

400,00

5940

Sume afluente persoanelor cu handicap

neincodraic

542,67

152.77

143.30

128,30

118,30

84

Plan efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent

-7,01

-7,01

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.Ili

Trim.IV

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-7,01

-7,01

8501

Ploii efectuate in anii precedcnti si

recuperate in anul curent

-7,01

-7,01

850101

Ploii efectuate in unii precedent! si recuperate tn anul curent m secțiunea de funcționare a bugetului tocul

-7,01

-7.01

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

40.919,03

15.918,60

10 838,43

6.941,00

7321.00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

9.197,00

4.794,10

2.508,70

1.288,00

60630

01

CHELTUIELI CURENTE

9.230,85

4.827,95

2.503.70

1.288,00

606,20

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914.00

737.00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.694,55

82735

684,00

684,00

499.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

109.00

28,00

28,00

28,00

25.00

1003

Contribuții

113,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asiguran sociale de

stal

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

030

030

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.15

2.15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IlI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuim nsiguratoric pentru munca

78.00

18.00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.248,85

3.896,95

1.755,70

534,00

6240

2001

Bunuri si servicii

4.526,98

3.116,58

1.232,20

168,00

10.20

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

Încălzit, iluminat si Torta motnca

3.872,18

2.745,18

1.053,00

69.00

200104

Apa, canal si salubritate

178,50

60,00

70.00

48,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4.80

2,20

2,20

040

040

200130

Alte bunun si servicii pentru

întreținere si funcționare

452,50

300,20

94,00

48,30

10,00

2002

Reparații curente

768,01

318,01

250,00

200,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70,00

30.00

10,00

25,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

70.00

30.00

10,00

25,00

5,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

2,10

IJ0

1,00

200601

Deplasan interne, detasari, transferați

2,10

1.10

1.00

2012

Consultanta si expertiza

20,00

20.00

2013

Pregătire profesionala

0.50

0,50

2014

Proiecția muncii

7,10

5,10

2,00

2030

Alte cheltuieli

854,16

405,66

260,50

141.00

47,00

203001

Reclama si publicitate

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare nomviata

76,00

46.00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

777.66

359.16

234.50

137,00

47,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16.00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu Inndicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

reîncadrate

60,00

17,00

16.00

17,00

10,00

84

Ploii efectuate in anii preccdcnti si

recuperate iu anul curent

-33.85

-33.85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-33,85

-33,85

8501

Plou efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33.85

-33.85

850101

Plăti efectuate in anii precedcnli si

recuperate in anul curent in secuimea

de funcționare a bugetului local

-33.85

-33.85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

31.722,03

11.124,50

8.329,73

5.653,00

6.614.80

Ol

CHELTUIELI CURENTE

28.827,81

11.174,28

6.857.73

5.653,00

5.142.80

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099.00

1.754,00

1.525.00

1.520.00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.836,20

1.626.20

1.480,00

1.475.00

1.255.00

100101

Salarii de bazo

5 528.20

1.540,20

1.400.00

1.400.00

1.188,00

100106

Alte sporuri

40,00

15,00

10,00

10,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

267,00

70.00

70,00

65.00

62.00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45.00

45,00

45,00

100301

Contribuit» de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.80

1.80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sănătate

19,00

19.00

I003D4

Contribuții de asigurari pentru


Dota: 16/05/2018 Tif pag: 29 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.Il

Trim.il]

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

accidente de munca st boli profesionale

0,60

0.60

100306

Contribui» pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

100307

Contribulia asiguram ne pentru munco

180,00

45.00

45,00

45,00

45,00

20

TULUL II BUNURI SI SERVICII

21.959,01

9.070,2!

4.982,73

4.093,00

3.813,00

2001