Hotărârea nr. 18/2018

Hotărârea nr.18 din 31.01.2018 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂREA NR. 18 DIN 31.01.2018 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa nr. 164/ 25.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 17907/ 25.01.2018 înaintată de Clubul Sportiv Municipal Bacău prin care solicită aprobarea normelor financiare, a contractului cadru și a condițiilor, criteriilor, procedurii și cuantumului pe fiecare categorie de cheltuieli;

 • - Hotărârea Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bacău nr. 2/ 25.01.2018;

 • - Referatul nr. 895/ 25.01.2018 al Direcției Administrare Baze Sportive prin care se propune completarea HCL nr. 441/2010;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 896/ 25.01.2018;

 • - Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 897/ 22.01.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 68/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 69/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 70/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 71/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.72/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 14 alin. (1 Al), ale art. 67A1, alin. (1), alin. (1 Al), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

 • - Prevederile Ordinului comun nr. 631/ 890/ 2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Muncii si Justiției Sociale;

 • - Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile HCL nr. 441/ 2010 privind înființarea Club Sportiv Municipal Bacău 2010 sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată;

-Amendamentul formulat de către domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș, amendament care a fost adoptat;

în baza art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. ”b” și art. 45(2) lit. ”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. - Se completează HCL nr. 441/ 2010, în sensul că după articolul nr. 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

”Art. 7. - Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri”.

Art 2. - Se completează HCL nr. 441/2010, în sensul că după articolul nr. 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:

”Art. 8. - Se aprobă modelul-cadru al contractului de activitate sportivă, ce va fi încheiat între Clubul Sportiv Municipal Bacău și participantul la activitatea sportivă, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

Art. 3. - Se completează HCL nr. 441/ 2010, în sensul că după articolul nr. 8 se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:

”Art. 9. - Se aprobă condițiile, criteriile, procedura și cuantumul pe fiecare categorie de participând la activitățile sportive, conform Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

Art. 4. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 441/2010 sunt și rămân în vigoare.

Art. 5. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Administrare Baze Sportive și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

Art. 7. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. ^8 DIN 31.01.2018

ANEXA NR 2 LA HCL NR. 441/ 2010

NORMELE FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BACĂU

CAPITOLUL I

Obiectul și domeniul de aplicare

ART. 1

Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice și, după caz, cuantumurile acestora, ce se pot efectua pentru realizarea activității sportive, participanții la acțiunile sportive, precum și alte aspecte financiare ale activității sportive ale Clubului Sportiv Municipal Bacau (CSM Bacau).

ART. 2

Prezentele norme se aplică de către Clubul Sportiv Municipal Bacau, instituție din subordinea Consiliului Local Bacau , care gestionează fonduri publice și venituri proprii pentru activitatea sportivă.

CAPITOLUL II

Definiții

ART. 3

A

In înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • 1. activitate sportivă - complex de acțiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acțiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive;

 • 2. acțiune de pregătire sportivă - acțiune sportivă desfășurată în țară sau în străinătate, realizata în baza unui program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a individului și participarea la competiții sportive;

 • 3. competiție sportivă - acțiune sportivă organizată de structuri sportive și/sau de alte entități competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și/sau obținerea victoriei;

 • 4. competiție sportivă internă - competiție sportivă la care, conform regulamentului de desfășurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;

 • a) competiție sportivă internă de nivel național - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel național;

 • b) competiție sportiva internă de nivel zonal sau inter județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel zonal ori interjudețean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • c) competiție sportivă internă de nivel județean - competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel județean sau promovarea în eșalonul valoric superior;

 • d) competiție sportivă internă de nivel comunal, orășenesc sau municipal -competiție sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câștigător la nivel comunal, orășenesc sau municipal;

 • 5.  competiție sportivă internațională - competiție sportivă la care, conform regulamentelor de desfășurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizații sportive din mai multe țări;

 • 6. alte acțiuni sportive - acțiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competițiile sportive și cele de pregătire sportivă, desfășurate în țară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experiență, gale, expoziții, cursuri și stagii de practică și specializare sau perfecționare și altele asemenea, precum și acțiuni de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță și altele asemenea;

 • 7. alimentație de efort - tip de alimentație specială, necesară compensării pierderilor de nutrienți în urma efortului depus de sportivi în programele de pregătire și de participare în competiții;

 • 8. susținătoare de efort - substanțe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ și accelerează refacerea după efort, contribuind indirect la susținerea biologică a efortului următor; substanțe care nu sunt incluse pe lista substanțelor interzise întocmită de Agenția Mondială Antidoping (WADA);

 • 9. antrenor sau profesor care a selecționat și promovat - persoană calificată care se ocupă de selecția și pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor și abilităților sportive spre înalta performanță sportivă. Activitatea acestora trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;

 • 10. profesor care a depistat - persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituție de învățământ, care în cadrul activității didactice a identificat o persoană tânără cu potențial pentru înalta performanță sportivă și a recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidențiată de cluburile sportive și confirmată de federația sportivă națională de specialitate;

ÎL personal din cadrai organizației sportive - orice persoană care îndeplinește o funcție oficială în cadrul unei organizații sportive, confirmată de organul abilitat;

 • 12. organizații sportive - persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înființare sau statutului, pot organiza, participa și/sau finanța, după caz, acțiuni sportive.

 • 13. club sportiv de drept public - persoana juridica , infiintata ca instituție publica in subordinea administrației publice centrale, locale sau a instituțiilor de invatamant superior de stat, si au drept obiect de activitate performanta, selecția, pregătirea si participarea la competiții interne si internaționale.

 • 14. contract de activitate sportiva(CAS) -convenție încheiata pentru o durata determinata intre structurile sportive si participantii la activitatea sportiva prevazuti la art.671 alin.(l) lit.a)-c) din Legea educației fizice si sportului nr.69/2000 (actualizata) care are ca obiect desfasurarea unei activitati cu caracter sportiv. Modelul cadru al CAS-ului se Stabilește prin ordin comun al Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului Muncii si Justiției Sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportiva se incadreaza in categoria veniturilor din activitati independente prevăzute de Codul fiscal.

CAPITOLUL III

Participanții ia acțiunile sportive

A. La acțiunile de pregătire sportivă interne și internaționale

ART.4

 • (1) Acțiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizațiilor sportive care le organizează.

 • (2) La acțiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:

 • a) sportivi;

 • b) antrenori;

 • c) medici, asistenți medicali, maseuri, fizioterapeuți, kinetoterapeuti, cercetători, operatori video, alți specialiști, care contribuie la desfășurarea acțiunii de pregătire sportivă.

 • (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) pot beneficia pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă de aceleași drepturi ca și sportivii, cu excepția cazurilor în care acțiunile se desfășoară în localitățile în care își au domiciliul aceste persoane și organizațiile sportive au stabilit să nu fie cazați, situație în care vor beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.

 • (4) Numărul, structura și componența nominală ale participanților la acțiunile de pregătire sportivă se stabilesc de organizațiile sportive organizatoare, în funcție de ramura de sport, de scopul și importanța acțiunii și de resursele financiare prevăzute în buget.

ART.5

Pe durata acțiunilor de pregătire sportivă desfășurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii școlare a acestora pot participa și cadre didactice, într-un program stabilit în comun de federația sportivă națională și conducerea unității de învățământ; cadrele didactice beneficiază de aceleași drepturi ca și sportivii.

B. La competițiile sportive și la alte acțiuni sportive interne și internaționale

ART. 6

 • (1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, Consilier Media, Consilier Sportiv, arbitrii, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul CSM Bacau ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse.

 • (2) Sportivii și celelalte persoane care participă la competițiile sportive alcătuiesc delegația sportivă a CSM Bacau.

 • (3) Numărul, structura și componența nominală ale delegației sportive care participă la competiții sportive și perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de CSM Bacau, în raport cu regulamentul competiției, necesitățile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite și cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget.

ART. 7

La celelalte acțiuni sportive interne și internaționale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura și componența nominală ale participanților se stabilesc, după caz, de CSM Bacau, în raport cu regulamentele ori condițiile de participare comunicate de organizatori, scopul și obiectivele acțiunii și prevederile bugetare aprobate cu această destinație.

ART. 8

Numărul arbitrilor la competițiile sportive interne și internaționale se stabilește de federațiile sportive naționale, respectiv de federațiile sportive internaționale, conform regulamentelor proprii.

CAPITOLUL IV

Categoriile de cheltuieli eligibile ce pot fî efectuate pentru realizarea acțiunilor sportive

SECȚIUNEA 1

Cheltuieli de transport

ART. 9

 • (1) Transportul participanților la acțiunile sportive organizate în țară, în altă localitate decât cea în care își au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

 • a) cu orice fel de tren, clasa a Il-a pe distanțe de până la 300 km și clasa I pe distanțe mai mari de 300 km; utilizarea vagonului de dormit este permisă și se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor efectuate pe distanțe mai mari de 300 km și pe timp de noapte;

o.

A

 • b) cu mijloace de transport auto ale entităților organizatoare sau participante;

 • c) cu mijloace de transport în comun;

 • d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare și altele asemenea;

 • e) cu avionul, clasa economică;

 • f) cu navele de călători, după tariful clasei I;

 • g) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii.

 • (2) La acțiunile de pregătire sportivă care se desfășoară în localitatea în care își a . domiciliul, sportivii pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de domiciliu la locul de desfășurare a acțiunii de pregătire, pe baza legitimațiilor de călătorie sau a abonamentului.

 • (3) Transportul participanților de la locul de cazare la locul de desfășurare a acțiunii se poate face cu mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport în comun, în condițiile legii.

ART. 10

Pentru deplasarea participanților la acțiunile sportive organizate în străinătate, entitățile trimițătoare pot efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:

 • a) cu avionul, la clasa economică;

 • b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

 • c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităților trimițătoare;

 • d) cu autoturismul proprietate personală, în condițiile legii;

 • e) cu navele de călători, după tariful clasei I.

ART. 11

 • (1) La acțiunile sportive organizate în țară și în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport și:

 • a) taxele pentru trecerea podurilor;

 • b) taxele de traversare cu bacul;

 • c) taxele de aeroport, gară, aerogara sau port;

 • d) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

 • e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum și comisioanele percepute de agențiile de voiaj;

 • f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale și echipament sportiv, aparatură medicală și altele asemenea.

 • (2) La acțiunile sportive interne și internaționale se mai pot efectua cheltuieli privind:

 • a) transportul materialelor și echipamentelor sportive, al medicamentelor și aparaturii medicale necesare sportivilor și personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii și/sau participării la competiția sportivă;

 • b) transportul documentațiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acțiunii;

 • c) transportul pe destinația dus-întors dintre aeroport sau gară și locul de cazare.

SECȚIUNEA a 2-a Cheltuieli de cazare

ART. 12

 • (1) Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

 • a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) în cămine școlare sau studențești;

 • c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

 • d) în moteluri, campinguri , pensiuni sau în hoteluri până la categoria 4 stele inclusiv.

 • (2) Cazarea participanților la competițiile sportive și la alte acțiuni sportive internaționale organizate în țară se poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcție de nivelul, importanța și/sau regulamentul competiției, după caz.

 • (3) La acțiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanților se face, după caz:

 • a) în hotelurile în care au loc acțiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor;

 • b) în alte hoteluri sau spații de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispozițiile legale în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.

 • (4) în cazuri temeinic justificate, conducătorul entității trimițătoare poate aproba, pe baza documentelor justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în limita prevederilor bugetare aprobate.

 • (5) în cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum și costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

 • (6) Sportivii, staff-ul tehnic si administrativ al clubului care nu au domiciliul în localitatea Bacau pot beneficia, pe perioada contractului de activitate sportivă încheiată, de cazare și în locuințe/sau apart-hoteluri închiriate, respectiv cheltuieli cu utilitățile, conform contractelor de închiriere încheiate de club. Pot fi plătite cheltuieli cu utilitățile (cheltuieli cu energia electrică, apă, canal, gaz, salubritate, TV, internet) cu condiția încadrării cheltuielilor cu chiria și utilitățile în media zilnică de 40 lei/persoană/perioadă de cazare în spații închiriate. Prin media zilnică se va înțelege media cheltuielilor cu chiria și utilitățile pe întreaga perioadă de cazare în spații închiriate pe perioada sezonului competîțional (atât pe perioada rece cât și cea caldă). Decontarea cheltuielilor cu utilitățile către proprietarii imobilelor închiriate se realizează pe baza documentelor justificative/facturilor emise de furnizorii de utilități.

SECȚIUNEA a 3-a Cheltuieli de masă

ART. 13

 • (1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

|                             Acțiunea

I î a) Competiții sportive interne:

| ~ de nivel comunal, orășenesc sau municipal

) - de nivel județean

) - de nivel zonal sau interjudețean

1 - de nivel național | b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive

| desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz,

I de:

I - cluburile sportive_________________________________________

[ c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive

| internaționale desfășurate in țara, organizate și/sau

1 finanțate de:

| - cluburile sportive,

Limite

| maxime/persoanăț

până

la

45

lei

până

la

50

lei

până

la

60

lei

până

la

70

lei


1 până la 85 lei )


I până la 90 lei!


 • (2) La încheierea competițiilor sportive și a altor acțiuni sportive naționale și internaționale desfășurate în țară se poate organiza și finanța o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii și oficialii participanți, precum și cu alte persoane care au contribuit la organizarea acțiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. în această situație, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai folosește.

 • (3) La toate acțiunile de pregătire sportivă și la competițiile sportive CSM Bacau poate asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei/persoană/joc sau reuniune.

 • (4) La acțiunile de pregătire sportivă și ia competițiile sportive sunt interzise includerea și decontarea în cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.

 • (5) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.

 • (6) Perioada pentru care se acordă dium.a în valută se determină în condițiile legii.

 • (7) în situația în care cheltuielile de masa la acțiunile sportive desfășurate în străinătate se asigura de către partenerii externi, participanții la aceste acțiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru țara în care are loc deplasarea.

 • (8) Prevederile alin. (7) se aplică și în situația în care cheltuielile de întreținere și cazare a participanților în străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către CSM Bacau, la nivelul comunicat de aceștia.

 • (9) In cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegațiile sportive române beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.

 • (10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al acestora se aprobă de conducerea organizației sportive, în funcție de specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.


SECȚIUNEA a 4-a

Cheltuieli privind alimentația de efort

ART. 14

 • (1) Pentru asigurarea unei alimentații corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de alimentație de efort - în alimente - acordată de CSM Bacau după cum urmează:

 • a) pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană;

 • b) pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă -până la 600 lei lunar/persoană.

 • (2) Criteriile de acordare se stabilesc, de CSM Bacau, în raport cu performanțele realizate de sportiv și cu obiectivele asumate de acesta.

 • (3) Pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese pe zi, CSM Bacau nu acorda alimentație de efort.

ART. 15

Pentru echipele sau grupele de copii și juniori CSM Bacău, poate acorda acestora în ziua antrenamentului/competitiei, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei/sportiv.

SECȚIUNEA a 5-a

Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor și a altor persoane

ART. 16

 • (1) Structurile sportive care organizează competiții sportive, jocuri sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii si oficialii delegați și/sau nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj, conform Regulamentelor si Hotărârilor federațiilor sportive, în cuantumurile prevăzute de acestea pe fiecare ramura de sport.

 • (2) Indemnizația de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:

 • a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. (1);

 • b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizația arbitrului principal.

 • (3) Pentru activitatea de secretariat desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 2 - 4 indemnizații la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

 • (4) Medicii pot primi 100% din indemnizația de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenții medicali 75% din indemnizația medicilor.

 • (5) în cazul în care arbitrii participanți la o competiție sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei din cauza programului de desfășurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocației de masă în numerar, cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.

 • (6) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme.

SECȚIUNEA a 6-a

Cheltuieli privirad asigurarea persoanelor, a materialelor și a echipamentului sportiv și a altor bunuri

ART. 17

Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate de club, astfel:

 • a) anual, pentru sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului;

 • b) pe perioada acțiunii, pentru membrii delegațiilor sportive participante Ia competiții intemaționale/Cupe europene Intercluburi, respectiv pentru materiale si echipamente sportive, mijloace de transport, alte bunuri necesare realizării acțiunilor sportive.

SECȚIUNEA a 7-a

Cheltuieli pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv

ART. 18

Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații și materiale sportive, echipament sportiv de pregătire și competiție, ținuta de reprezentare, precum si inscripționarea acestora, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.

SECȚIUNEA a 8-a

Cheltuieli medicale și pentru controlul doping

ART. 19

 • (1) CSM Bacau poate să procure, în baza prescripției medicale:

 • a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 20 lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

ART. 20

 • (1) CSM Bacau poate efectua cheltuieli pentru asistență și investigații medicale, respectiv rezonanță magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi și altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanță, precum și pentru realizarea intervențiilor chirurgicale și a tratamentelor postoperatorii pentru sportivii legitimați.

 • (2) CSM Bacau poate efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale situate in bazele sportive pe care le administrează, cu medicamente, materiale și aparatură sanitară și de refacere după efort, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, și a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

 • (3) Pentru realizarea controalelor doping, CSM Bacau poate efectua cheltuieli in lei, pentru testele efectuate in tara, sau în valuta pentru cele impuse de reglementările internațional a fi efectuate în străinătate.

SECȚIUNEA a 9-a Alte categorii de cheltuieli

ART.21

 • (1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, CSM Bacau poate efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:

 • a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor;

 • b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj și altele asemenea;

 • c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice și a respectării normelor de pază și protecție contra incendiilor, la locul de desfășurare a acțiunilor sportive;

 • d) achiziționarea de panouri și materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite și alte materiale consumabile, aranjamente florale;

 • e) taxe de înscriere și/sau de participare la acțiunile sportive, taxe de organizare a acțiunilor, în condițiile stabilite de organizatori;

 • f) obținerea vizelor de intrare în țările în care au loc acțiunile;

 • g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri și medicamente specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

 • h) activități culturale;

 • i) plata lectorilor și a translatorilor;

 • j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea și altele asemenea, în limita sumei de 30 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

 • k) taxe de parcare și servicii de protocol la acțiunile sportive internaționale;

 • l) comisioane și taxe bancare pentru obținerea valutei.

 • m) servicii de impresariat încheiate cu persoane licențiate în vederea reprezentării, negocierii, contractării de sportivi și antrenori;

 • n) cheltuieli de arbitraj la jocuri sportive interne și internaționale.

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, CSM Bacau, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai poate efectua:

 • a) cheltuieli pentru studii de cercetare și documentare în domeniul educației fizice și sportului;

 • b) cheltuieli pentru procurarea de cărți și alte publicații cu profil sportiv;

 • c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea și altele asemenea a materialelor de specialitate din domeniu;

 • d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice și de promovare a activității sportive;

 • e) cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul sportului;

 • f) achiziții de licențe pentru software de bază și upgrade, servicii de programare și de întreținere pentru aplicații software în domeniul sportului;

 • g) cursuri de formare și perfecționare a specialiștilor;

 • h) cheltuieli privind contribuțiile și cotizațiile anuale, garanții și alte taxe la organismele naționale și internațional cu profil sportiv, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.

 • (3) Clubul sportiv dacă este deținător de cai poate prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora, pentru medicamente, vitamine și susținătoare de efort.

 • (4) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizației pentru parteneri, până la 300 lei/meci.

ART. 22

 • (1) La acțiunile sportive internaționale, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:

a) pentru cele organizate în țară:

|        Acțiunea

1 . ...... .

|     Finanțatorul

l.........

|    Valoarea            )

1 1

| Campionate mondiale și europene

1

1

] Organizatorul acțiunii

1

1

| până la 230 lei/         ]

| delegație sportivă |

1                                                                                   1

] Alte competiții sportive

| Organizatorul acțiunii

j până la 200 lei/         |

| internaționale

1 . ___________

1

1

| delegație sportivă |

1 1

| Alte acțiuni sportive

| Organizatorul acțiunii

| până la 175 lei/         |

| internaționale

1 . .

J

1

1 delegație sportivă j

1 1

b) la acțiunile sportive internaționale organizate în străinătate:

)        Acțiunea

1

1     Finanțatorul

] Valoarea      (

1

| Campionate mondiale și europene] Organizația sportivă

j                                      | participantă

1 L.

| până la 2.000 lei/ ( [ acțiune            j

I                                           1

] Alte competiții sportive

| internaționale

1 ......... . . .......

Organizația sportivă

| participantă

1 1

| până la 1.500 lei/ [

| acțiune           |

. 1

j_A(te acțiuni sportive ] internaționale

| Organizația sportivă

1 pârtiei pantă

| până Ia 1.200 lei/J

1 acțiune           1

 • (2) Costul materialelor de promovare a activității sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eșarfe, diplome, medalii, cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afișe și pliante și altele asemenea nu se include în sumele prevăzute la alin. (1).

ART. 23

 • (1) CSM Bacau poate efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federațiilor sportive naționale de specialitate.

 • (2) CSM Bacau poate efectua plăți pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL V

. Drepturi de activitate sportivă, premii, prime, indemnizații și alte drepturi

ART, 24

 • (1) Participanții la activitatea sportivă prevazuți în art.671 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 actualizată își vor desfășura activitatea în cadrul Clubului Sportiv Municipal Bacău în baza unui contract individual de muncă, contract de activitate sportivă sau contract de prestări servicii sportive în care va fi stipulată valoarea drepturilor bănești aferente activității sportive prestate, modalitățile și termenele de plată, respectiv clauze specifice negociate de către structura sportivă cu beneficiarul contractului de activitate sportive/prestari servicii.

 • (2) Valoarea drepturilor bănești aferente activității sportive sunt sume brute negociate între club și beneficiarul contractului de activitate sportivă și/sau impresarul sportiv, cu încadrarea în bugetul aprobat al CSM Bacau.

 • (3) Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Codul Fiscal.

 • A. Premii pentru sportivi

ART. 25

Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, C.S.M.Bacau poate acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

i       Competiția       J Locul] Locul] Locul]

I                                     I I II | III |

j a) Cupe europene

1 intercluburi -

1 seniori - lei

]3.000 12.000 \1.500 | !                            1                             i                            1

1 1 ! 1

I b) Campionate

1 1 1 1

1 naționale:

! 1 1 1

- sporturi |       |

I             individuale:|        |        |

* tineret, juniori I

\1.20Q

1                                                         i

i800    1500    |

1                            !                            !

• juniori II, cădeți

! 900

i

1700 |400 | !                             !                             !

i - jocuri sportive:

1

1

!

1                                   1                                  1

i                                  I                                   i

! ‘seni ori

1

i1.000

1

î 3.000 i2.000 I

I                             !                            1

| • tineret, juniori î

1

13.000 !

\2.000 j1.500 |

1 1 1

|  • juniori II, cădeți

12.000

11,500 ] 1.000 1

1 ~ lei

1

1

!

!                             1                             !

!                             !                            î

| c) Cupa României

1

1

i

1                             !                            1

1                             1                             !

[ - discipline

11.500

11,200 (1.000 |

I individuale

(

i                             1                            !

| - jocuri sportive -

1 3.000

12.000 11.500 1

I lei

1

1

1

1                             1                             I

i                             i                            I

 • (3) în cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ștafete, precum și la jocurile sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.

ART. 26

 • (1) Sportivii premiați de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, clasați pe primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale și europene, pot primi premii și din partea clubului sportiv de care aparțin, în limita prevederilor bugetare aprobate.

 • (2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depăși 50% din valoarea premiilor acordate de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

ART. 27

La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obținute de sportivi la probele individuale, se întocmesc, potrivit regulamentului de concurs, și clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare performanță obținută.

ART. 28

La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe, separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanțele obținute la probele individuale, cât și pentru cele obținute în cadrul concursului pe echipe.

ART. 29

(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, CSM Bacau poate acorda premii/recompense astfel:

 • a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

 • b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Premiile/Recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

(2) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 400 lei, 300 lei și, respectiv, 200 lei/persoană în limita bugetului aprobat.

ART. 30

 • (1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se acordă premii în lei.

 • (2) Clubul sportiv poate acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.

 • (3) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive abilitate.

 • B. Premii pentru antrenori, tehnicieni și alți specialiști

ART. 31

 • (1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 25, precum și la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiați/recompensați, în funcție de:

 • a) valoarea performanței obținute de sportivi;

 • b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;

 • c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

 • d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiați/recompensați, după caz.

 • (2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la art. 25 se stabilește după cum urmează:

I. la disciplinele sportive individuale:

 • a) antrenorul sau antrenorul național care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;

 • b) antrenorul care a pregătit mai mulți sportivi premiați/recompensați poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiți.

La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

 • a) antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;

 • b) antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția adusă la obținerea rezultatelor.

La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabilește în ftincție de contribuția acestuia la obținerea rezultatelor.

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. In cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

 • a) antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;

 • b) antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția la obținerea rezultatelor.

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. In cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premiul/recompensa respectiv/respectivă se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia la obținerea performanțelor;

II. la jocurile sportive:

 • a) antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;

 • b) antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal,

 • (3)Clubul sportiv, poate acorda premii/recompense antrenorilor premiați/recompensați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru performanțele obținute de sportivii acestora, inclusiv pentru obținerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat.

ART. 32

 • (1) Ceilalți specialiști și tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive, conform normelor proprii, pot primi un premiu unitar de până la 50% din valoarea premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare.

 • (2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialiști nu poate depăși nivelul premiului acordat antrenorului cu premiul cel mai mare,

ART. 33

Personalul salariat al CSM Bacau, care a contribuit la obținerea de către sportivii clubului a unor clasări pe locurile I - VI la competițiile prevăzute la art. 23, poate primi premii, pentru competițiile premiate de clubul sportiv, respectiv campionatele naționale și Cupa României, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25% din suma astfel calculată. Pentru ceilalți salariați, nivelul premiului se stabilește de conducătorul clubului. Finanțarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului.

ART. 34

în afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competițiile sportive interne, începând cu etapa pe localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, obiecte, conform regulamentelor competițiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

 • C. Alte premii

ART. 35

(1) Anual, Clubul Sportiv Municipal Bacău, stabilește, laureații sportului la nivelul structurii sportive, în baza performanțelor obținute. Sportivii și antrenorii desemnați pot primi premii/recompense în bani șî/sau în obiecte în valoare totală de până la 30.000 lei.

ART. 36

Clubul Sportiv Municipal Bacău poate acorda anual premii individuale de până la 350 Iei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8400 lei/an, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

ART. 37

Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum și al unor acțiuni speciale, CSM Bacău poate acorda trofee sportive, precum și premii în bani și/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500 lei/persoană.

 • D. Indemnizații, prime și burse

ART. 38

(1) Sportivii de performanță, echipe sau grupe de copii și juniori legitimați în cadrul Clubului Sportiv Municipal Bacău, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă și pe perioada competiției sportive, o indemnizație sportivă în suma de până Ia 720 lei/pers/lună, în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

ART. 39

Premiile, primele și alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.

ART. 40

Cheltuielile pentru realizarea competițiilor sportive interne se efectuează astfel:

 • a) cheltuielile de organizare a competiției, de către organizatorul competiției, potrivit regulamentului acesteia;

 • b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masa, transport, taxă de participare și altele asemenea, de către CSM Bacau, pentru sportivii proprii înscriși la competiția respectivă, precum și pentru ceilalți membri ai delegației sportive.

ART. 41

 • (1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind finanțele publice.

 • (2) Pentru realizarea acțiunilor și activităților sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăți în avans, în condițiile existenței unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în condițiile legii.

ART. 42

( 1) CSM Bacau poate aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obținute din venituri proprii, donații sau sponsorizări, în condițiile legii.

(2) CSM Bacau poate aloca fonduri pentru orice alte cheltuieli decât cele prevăzute în prezentele norme, pe seama sumelor obținute din donați i/sponsori zări.

ART. 43

Sumele prevăzute în prezentele norme includ și taxa pe valoarea adăugată.

DIRECTOR COORDONATOR

adrian-ga vwuîu

CONTRASEMNEAZĂ //

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA     SECRETARUL MUNICIPIULU7/BACĂU

BREAHNA-PRAVAȚ JO^ȚLA -CRISTINA NICOLAE-OVIDIU PȚJI^VICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. jg DIN 31.01.2018

ANEXA NR. 3 LA HCL NR. 441/ 2010

MODELUL - CADRU AL CONTRACTULUI DE ACTIVITATE SPORTIVĂ

Nr. /_______________

CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVĂ

încheiat și înregistrat cu nr....................../............................................

în Registrul Federației Române de..................

 • I. Părțile contractului

 • 1. Structura sportiva Clubul Sportiv Municipal Bacău, identificat cu C.l.S. Nr.0055404, cu sediul în Bacău, str. Letea nr. 17. județul/sectorul Bacău, cod fiscal 27869685» telefon 0787827830, reprezentat legal prin dl. Adrian Gavriliu, director coordonator;

și

 • 2.  Participantul la activitatea sportivă - domnul ................. domiciliat  în localitatea

........................str.............................................județul............. posesor al permisului de ședere................ CNP................... , Legitimație sportivă nr.................din data

......................, emisă de Federația Română de ......................

am încheiat prezentul contract de activitate sportivă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:

 • II. Obiectul contractului:

Constă în Întreaga activitate desfasurata de sportiv la echipa de ............... respectiv  pregătirea

sportivă a jucătorului în cadrul clubului și participarea acestuia Ia competițiile interne și internaționale de................... precum șî la toate acțiunile Ia care este înscris CLUBUL și îndeplinirea obiectivelor

de performantă stabilite, în schimbul unei remunerații stabilite conform prezentului contract.

HI. Durata contractului este pentru o perioadă de ...................pe perioada cuprinsă între data de

..................și data de.......................

 • IV. Drepturi și obligații generale ale părților :

 • 1. Participantul la activitatea sportivă are. în principal, următoarele drepturi:

 • a) dreptul la remunerare pentru activitatea depusă;

 • b) dreptul la repaus periodic (zilnic, săptămânal, anual);

 • c) dreptul la securitate și sănătate în activitatea sportivă;

 • d) dreptul Ia control medical periodic.

 • 2. Participantului ia activitatea sportivă ii revin. în principal, următoarele obligații:

 • a) obligația de a respecta regulile de disciplină stabilite de către structura sportivă prin regulamentul intern:

 • b) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate stabilite de structura sportivă:

 • c) obligația de a cunoaște si respecta regulamentele structurii sportive șî cele prevăzute de federația

sportivă națională pe ramura de.....................Prin semnarea contractului sportivul declara ca a

luat la cunoștința de existenta acestor statute si regulamente si nu se poate prevala de necunoașterea prevederilor acestora t

 • d) obligația de a parfcipa la evenimentele sportive ale structurii sportive cu care a încheiat prezentul contract:

 • e) obligația de a se supune examinărilor și tratamentelor medicale periodice;

 • f)  obligația de a respecta toate regulile antîdopaj relevante în domeniu.

 • g) obligația de respecta ordinea, disciplina, normele de comportare si conduita, de a respecta si promova spiritul fair-play;

 • h) obligația de a purta doar echipamentul oficial al clubului;

 • i)  obligația de a nu afecta imaginea, interesul, prestigiul si politica de comunicarepublica a clubului, sub sancțiunea unor penalitati stabilite prin regulamentul intern. In acest sens sportivul are obligația de a se abține de la orice acțiune, declarație, poziție publica sau privata de natura a leza aceasta obligație si de a obține aprobarea prealabila a conducerii clubului privind declarațiile, interviurile sau alte discuții, de asemenea conținutul acestora privind activitat'de din club, echipele si componenti ai echipelor;

 • j)  sa-si apere cu loialitate sansele si sa nu servească in nici un fel interesele altui club sau altei persoane ;

 • k) sa predea integral echipamentul primit de la club la încetarea contractului, iar pentru cel pierdut sa achite contravaloarea acestuia ;

0 obligația de a nu face cunoscuta convenția sau oricare prevedere a acesteia unei terte persoane, in afara celor implicate in executarea convenției si organelor statale legal abilitate ;

m) obligația de a presta activitatea sportiva pentru club pe toata durata valabilitatii prezentului contract, in caz contrar obligandu-se sa suporte daune interese convenite de parti la întreaga valoare a contractului

 • 3. Clubul Sportiv Municipal Bacău are următoarele drepturi:

 • a)     să stabilească sportivului cerințe și norme obiective de performanță la competițiile interne și internaționale din calendarul sportiv. în acest scop, conducerea clubului, împreună cu antrenorul, vor stabili planuri de pregătire individuală și obiective ce trebuie realizate Ia competițiile mai sus menționate.

 • b)     să ceară sportivului să reprezinte clubul și să poarte echipamentul pus la dispoziție cu sigla acestuia sau a sponsorului care finanțează secția sau sportivul în cauză.

 • c) sa rezilieze contractul sau să penalizeze pecuniar sportivul în cazul nerealizării obiectivelor de performanță stabilite de club și antrenor conform Regulamentului de Ordine Interioară al Clubului Sportiv Municipal Bacău.

 • d) în eventualitatea unui transfer, al sportivului la un alt club, nu se va acorda dezlegare (accept), decât în urma negocierilor și consensul ambelor părți. în cazul negocierilor, se vor reconsidera sumele cuvenite clubului și antrenorului care l-a pregătit, fiind considerați principali factori investitori.

 • 4. Clubul Sportiv Municipal Bacău are. în principal, următoarele obligații:

 • a) obligația de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de participant la activitatea sportivă a solicitantului:

 • b) obligația de a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la activitatea sportivă:

o) obligația de a respecta toate regulile anlidopaj relevante ale organismelor in domeniu:

 • d) obligația de a respecta regulamentele și statutele federațiilor sportive și legislația în vigoare

 • e)  obligația sa asigure condițiile de pregătire fizica, tehnica, tactica, teoretica si practica a sportivului. In acest sens, clubul sportive va asigura, in limita bugetului, armatoarele facilitați:

-transportul sportivului Ia activitatile la care este expres delegate sau participa cu echipa in afara localității Bacau.

-materiale sportive , echipament de antrenament, competitive si reprezentare;

-hrana si alimentație de efort, pe perioada executării contractului, in limita unei mese zilnice.

-vitamine, susținătoare de efort si medicatia legala necesara sportivului

-diurna

 • 4.1 Drepturile si obligațiile generale ale pârtilor se vor completa cu drepturile si obligațiile pârtilor Iuandu-se în considerare cele prevăzute prin regulamentul intern al structurii sportive si vor face parte integranta din contract.

 • 4.2 Odata cu încheierea prezentului contract sportivul consimte sa transfere in mod exclusiv CSM Bacau dreptul de publicitate si imagine pe toata perioada prezentului contract.

 • V. Contraprestația activității sportive

Drepturile negociate de parti sunt

 • a)    drepturi bănești negociate.....................? avand in considerare finanțarea publica a structurii

sportive, părțile convin asupra unei perioade de gratie de 60 zile de la scadenta pentru drepturile bănești.

a.l) penalitățile se aplica in concordanta cu prevederile regulamentului intern, statutelor si regulamentelor interne ale federației de profil pentru neindeplinirea obiectivelor de performanta stabilite de club, pentru abaterile de la obligațiile stabilite in sarcina sportivului si pentru prejudiciile cauzate clubului din culpa sportivului ,

 • b)  bonificațiile suplimentare si/sau penalizările se stabilesc in conformitate cu regulamentul intern al structurii sportive si se menționează expres in contractual de activitate sportiva.

 • VI. Forța majoră

 • 1. Forța majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează părțile de răspundere, total sau parțial, în cazul neexecutării totale sau parțiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract de activitate sportivă,

 • 2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră și de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. în caz contrar nebencficiînd de efectele exoncratorii de răspundere ale acestuia.

VIL încetarea contractului

Prezentul contract de activitate sportivă încetează în următoarele cazuri:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu convin prelungirea acestuia;

 • b) pr'm acordul scris al părților;

 • e) forța majoră, in condițiile pcț_Vl din contract:

 • d) prin reziliere, după acordarea unui termen de înștiințare de 30 zile calendaristice in situația executării sau neexecutârii culpabile și/sau necorespunzătoare a obligațiilor contractuale:

 • e) în cazul în care participantul la activitatea sportivă este depistat pozitiv/sau refuză testa ■ anti-dopîng.

VIO, Alte clauze

 • a) Validitatea efectelor si clauzelor financiare ale prezentului contract este condiționala si iimitata la alocarea bugetara aprobata de către finanțatorii echipei, potrivit prevederilor legale, precum si circumscrise bugetului anual al clubului *, in acest sens contractul va fi ajustat proporțional.

 • b) Nerespeclarea clauzelor contractuale de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.


 • c) în situația transferului integral al activhatiî sportive a clubului către un club de drept public, participantul ia activitatea sportiva este de acord cu transferul corespunzător a) efectelor prezentei convenții.

 • IX. Soluționarea litigiilor

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract sunt soluționate de comisiile sportive interne și/sau internaționale, după caz. și/sau instanțele judecătorești competente material și teritorial, potrivit legii de la sediul clubului.

 • X. Dispoziții finale

 • a) Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

 • b) Limba care guvernează prezentul contract este limba română,

 • c) Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România,

 • d) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 • XI. Anexele la contract, după caz

-Se vor constitui anexe la prezentul contract Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bacau prin care vor fi aprobate alocările financiare, eventual condițiile, criteriile, procedura si cuantumul cheltuielilor pe fiecare categorie, respectiv pe fiecare categorie de participant! in funcție de care părțile convin sa se adapteze clauzele prezentului contract. Regulament Intern al CSM Bacau. Regulament propriu al secției de profil, statutele si regulamentele federației naționale, europene si internaționale de specialitate.

- Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat astăzi................... in 4 exemplare, câte

unul pentru fiecare parte contractantă și unul pentru Federația Română de..................... - Câte o opie a prezentului contract va fi transmisă, în termen de 48 de ore de a semnare și înregistrare, federației xportive naționale de handbal, m vederea realizării evidenței sportivhor.


Subsemnatul............................., participant Ia activitatea sportiva, declar pe propria răspundere ca

am citit, înțeles agreat fiecare clauza a prezentei convenții, si imi asum întreaga responsabilitate pentru semnarea si respectarea acesteia.

Club Sportiv Municipal Bacău Director coordonator,

Adrian Gavriliu

Sportiv,Econompist.

Consilier juridic,

DIRECTOR DABS


DIRECTOR COORDONATOR

ADRIAN GAVRILW

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONEL A-CTT J

\ ---

C'XZZ

iZz


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR.   DIN 31.01.2018

ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 441/ 2010

Procedură:

Contractele de activitate sportivă se vor negocia de persoane expres împuternicite de conducerea clubului, iar la stabilirea remunerației participanților la activitatea sportivă la nivelul CSM Bacău se va avea în vedere nivelul salariului mediu brut pe economie, punctajul obținut prin însumarea cuantumurilor stabilite mai jos, toate acestea corelate cu bugetul clubului aprobat pentru anul în curs și prognoza bugetară a ordonatorului principal de credite pentru următorii ani.

Nr.

Crt.

Criterii

Condiții

Cuantumuri

1

RAMURA DE SPORT

Sport de echipă

1,5

Sport individual

1,25

2

POSTUL VIZAT

Titular

1,6

Rezervă

1,2

3

OBIECTIVUL SEZONULUI

Local

1,5

Național

1,75

European/Mondial

2,5

4

ADRESABILITATE RAMURĂ DE SPORT

Sporturi cu participare mare

1,8

Sporturi cu participare medie

1,4

Sporturi cu participare mică

1,2

5

VÂRSTĂ

Juniori

1,4

Seniori

1,8

6

EXPERIENȚA/

PERFORMANȚĂ

JOCURI

Divizia a Ila

1,05

Divizia I

1,4

Divizia Națională

1,6

Cupe/Campionate Europene

2,2

Cupe/Campionate Mondiale

2,3

Jocuri Olimpice

3

Lot Național Junior

1,8INDIVIDUALE

Lot Național Senior

2,4

Național Locul I

1,8

Național Locul II

1,5

Național Locul III

1,2

European Locul I

3

European Locul II

2,5

European Locul III

2,2

Mondial Locul I

3

Mondial Locul II

2,5

Mondial Locul III

2,2

Jocuri Olimpice Locul I

6

Jocuri Olimpice Locul II

5

Jocuri Olimpice Locul III

4

Recorduri Naționale

3

Recorduri Europene/

Internaționale

5


DIRECTOR COORDONATOR ADRIAN GAVRffilU


DIRECTOR DABS

ROȘU DANIbC............

/

/


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI