Hotărârea nr. 179/2018

Hotărârea nr.179 din 22.05.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2017, al Consiliului Local al Municipiului Bacău


HOTĂRÂREA nr. 179 din 22.05.2018

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2017, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive nr.4608/09.05.2018 a Primarului Municipiului Bacau ;

-Raportul nr.4609/09.05.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2017 al Consiliului Local al Municipiului Bacau;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 838/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 839/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 840/18.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 841/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.842/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

-Prevederile Legii nr. 7/2017 privind asigurările sociale de stat pe anul 2017;

-Prevederile art.57(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,


HOTĂRĂȘTE :


Articol unic : Se aproba contul de execuție al bugetului local pe anul 2017, al Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare in structura următoare :

a) la venituri:


1.

2.

3.


prevederi bugetare aprobate inițial prevederi bugetare definitive incasari realizate


387.928.210 lei

436.774.400 lei

395.710.468 lei


1.

2.

3.


b) la cheltuieli:

credite bugetare aprobate inițial credite bugetare definitive plăti efectuate


4d3.276.170 lei

492.122.360 lei

398.107.784 leiPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

"ț-U^LATORCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVJCJ^


NO.P..V.C., A.T./R.T./Ex.l/DS.l-A-2


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1 LA 1IOTARAREA NR. #9 DIN 22.05.2018

CONTUL DEEXECUTIEAL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

31.12.2017

Fag. I -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-gral

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cal decât încasați

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii preccdcnti

din anul curent

A

13

1

2

3-4+5

4

5

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

387.928210

436.774.400

566.800.296

162.440.984

404.359.313

395.710.468

171,089.828

0002

L VENITUPd CURENTE

350.557.660

395.382.547

569.248.653

J 62.166.060

407,032.594

398.472.547

170.776.106

0003

A. VENITURI FISCALE

317.399.480

359.795.310

458.804,364

94.965,404

363.838.961

354,920.562

103.883.802

0004

Al. 1MPOZ.T PE VENIT, PROFIT SI castigur: din capital

122.125.000

127.418.860

122.730.094

122.73 0.094

122,730.094

0300

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

122.125.000

127.418.860

122.730,094

122,730.094

122.730,094

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.184.000

2.184.000

843.160

843.160

843.160

I8

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatibr imobiliare din patrimoniu, personal

2.184.000

2.184.000

843.160

843.160

843.160

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

1)9,941.000

125,234.860

121.886.934

121,886,934

121.886.934

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

119.000.000

124.249.860

120.902.846

120.902.846

120,902,846

04

Stane alocaie din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

941.000

985.000

984.088

984.088

984.088

0700

02

A3 IMPOZ.TE SI TAXE PE PROPRIETATE

3!.695.480

34.015.450

115.066.857

72.526.289

42,540,568

35,129335

79.937322

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

31.695.480

34.015.450

115.066.857

72.526.289

42540.568

35.129.335

79.937.522

01

01

Impozit si taxa pe clădiri

Impozit pe clădiri de la persoane

23.508.820

25.388.820

96.088.050

63.155.464

32.932.586

26.505.017

69.583.033

fizice

12,508,820

14,388.820

19.835.406

6,435.922

13.399.484

12.625.292

7,210.114

02

Impozit si laxa pe clădiri de la persoane juridice

11.000.000

11.000.000

76.252.644

56.719.542

19.533.102

13.879.725

62.372.919

02

01

Impozit Si .axa pc teren

Impozit pe terenuri de la persoane

5.486.660

5.371.630

13.967.971

8.202.399

5.765.572

4,794.073

9,173.898

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

In casa rî realizate

Stingeri pe alte cai decât incasar.

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

>

k

B

1

2

3---IT5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

02

01

fizice

3.446,660

3,446.660

6.383.359

3.823.362

2.559.99?

2358.082

4,024.677

02

Impozit sî taxa pe teren de la persoane juridice

2.000.000

!.884.970

7.565.482

4.366.856

3.198.626

2.428.376

5.137,106

03

Impozitul pe terenul extravilan

40.000

40.000

19,130

12.181

6.949

7.015

2.115

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe tic timbru

1300.000

1.600.000

2.759.585

484.323

2.275.262

2.103.632

650.953

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

1,400.000

1.655.000

2.251,251

684.103

1,567.143

1.721,613

529.638

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII

161.679.000

196.46 (.000

217.675.336

20.946.725

196.728.611

J95.J37.401

22.537.935

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

149.160.000

J 83.942.000

183.834.376

183.834376

185,834376

02

Sume defalcate din tuxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,craselor municipiilor, sectoarelor-si Municipiului București

146.843,000

166.625.000

166.517.423

L66317.423

166.517.423

06

Sume defalcate dîn laxa pe valoarea adaugala pentru echilibrarea bugetelor locale

1.075,000

16.075.000

16.075.000

16.075.000

16.075.000

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea iiivalamantului particular sau confesiona acreditai

1.242.000

!.242.000

1.241.953

1.241.953

1.241.953

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

40,000

40.000

10.717

10,717

10,717

07

Taxe hoteliere

40.000

40.000

10.717

10.717

10.717

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

340.000

340.000

294.895

8.538

286.357

283.487

11.408

01

Impozit pe spectacole

200.000

200.000

144.595

8.538

136.057

133,187

11.408

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

în casari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de in casat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

1

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1502

50

Alte laxe pe servicii specifice

140.000

140.000

150300

150300

150300

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DE3FASURAREA DE ACTIVITATI

12.13 9.000

12.139,000

33.535348

20.927.470

12.607.878

11.019.538

22315.810

02

Impozit pe mijloacele de transport

i 0.022.000

10.022.000

31.950.671

20,920.024

11.030.647

9.440.703

22.509.968

01

Impozit pe mijloacele de transport delimite de persoane fizice*)

5,600.000

5,000.000

20.188.125

13.840,120

6348.005

5.485.916

14.702.209

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

5,022.000

5.022.00{]

i 1.762.546

7.079.904

4,682.642

3.954.787

7.807.759

03

Taxe st tarife pentru eliberarea de licențe si autorizat ii de funcționare

2.1 J 7.000

2.1 17,000

1584.677

7.446

1.577.231

1.578.835

5.842

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.900.0UO

1,900.000

.3.332.077

1.492390

Î.839.68S

1.923.732

î.408.345

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.900.000

1.900.000

3332.077

1,492,390

1.839.688

1.923.732

1.408345

50

Alic impozite si taxe

1.900.000

3.9OO.OOO

3,332.077

1.492390

t.839,688

1.923.732

1.408345

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

33.158.180

35.587,237

110.444.289

67.200.656

43243.633

43.551.985

66.892304

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.200.000

8.413.740

12.886.062

4.716.872

8.169,190

9.937.641

2,948.421

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

7.200,000

8.413,740

12.886.062

4.716.872

8.169,190

9.937.641

2.948.421

05

Venituri din concesiuni si închirieri

7,200,000

7.200.000

1 1.676528

4.716.872

6.959.456

8.727.907

2.948,421

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

7,200.000

72200.000

l 1.676328

4.716.872

6.959.456

8.727.907

2.948.421

08

Venituri din dividende

1.213.740

1.209.734

1.209.734

1.209.734

02

Venituri dat dividende de la alti

plătitori

1.209.734

1209.734

1.209.734

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

1,213.740

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Ar

ti

col

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasnri realizate

Stingeri pe alto cai decât incașuri

Drepturi constatate dc încasat

Total, din care:

din anii precede n ti

din anul

curent

A

B

I

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3300

02

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

25.958.130

27.173,497

97,558.22?

62.483.734

35.074.443

33.G 14344

63.943.883

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACT IVIT ATI

3.497.000

4.685.590

6,009.506

266380

5.742,926

5.851.312

158.194

08

Venituri din prestări de servicii

2.401.000

3.539,590

5.032.430

5.082.430

5.082.430

10

Contribuim părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

446.000

446.000

406.014

406.014

406.0! 4

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputat ii si despăgubiri

200.000

200.000

19(312

266.580

-75.268

33.118

158.194

50

Alte venit uri clin prestări dc servicii si alte activitati

450.000

450.000

329.750

329.750

329,750

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERAR PERMISE

1,812,000

1.812.000

315.514

315.514

315.514

02

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812.000

1.812.000

315.514

315.514

315.514

3502

AMENZI, FENALITATI SI CONFISCĂRI

5.550.000

5.550.000

60.280.373

50.090.624

10.! 9 0.24 9

8.454,461

51,826.412

01

Venituri dir amenzi si alic sancțiuni

aplicate po;civil dispozițiilor legale

1.350.000

î.35 0.000

34.252387

30.938,919

3.3! 3,4 68

J.995.404

32.256,983

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte institut ii dc specialitate

1.350.000

1350.000

34.252387

30.938.919

3313.468

1.995,404

32.256.983

50

Alte amenzi, penaliiali si confiscări

4.200.000

4.200.000

26.028.486

19,(51.705

6,876,781

6.459,057

(9369.429

3602

DIVERSE VENITURI

14.586.000

14387.6(9

30.738.582

12.! 25.898

i8.612.684

18.780.070

11.958312

06

Taxe speciale

13371.000

13.37) .000

27.568,781

12.120.5! 3

15.448.268

15.615.492

((.953.239

50

Alte venituri

i.215.000

1.216.6)9

3.169.80)

5385

3.164.416

3,(64.578

5.223

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

5)3.180

538288

213,752

682

213.070

2)2.987

765

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Aii

ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pc alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

A

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3702

01

Donații si sponsorizări

LI 08

1.873

682

l.t 91

1.108

765

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetdui localfcu semnul minus)

-5.C40.820

-4.116.820

-4.100.000

-4.100.000

-1300.000

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.040.820

4.116.820

4,100.000

4,100.000

4,100.000

50

Alte transferuri voluntare

513.180

537.180

2) [.879

2 i 1.879

211.379

3900

02

ÎL VENITURI DIN CAPITAL

934.679

274.924

659.755

620.957

313.722

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

934.679

274.924

659,755

620.957

313.722

Ol

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale inslilutiiior publice

5.301

5,301

5-30!

03

Venituri din vanznrea locuințelor construite dai fondurile stalului

3.753

2.208

t.545

2.024

1.729

10

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

925,625

272.716

652.909

613.632

3! 1.993

4100

02

IV. SUBVENȚII

23.258.800

27399.303

-l. 122.734

-1.122,734

-1.122,734

4200

SUBVENTI DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISfRAȚIEI PUBLICE

23.258.800

27.199303

-1322,734

-1.122,734

-l.t 22.734

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

23.258.800

27.199.303

-1,122.734

-L122.734

-1322.734

01

Ret elino logtzarca centralelor termice si electrice de termoficare

3.931.000

10

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

353.000

12

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

2G2.050

39.689

39.689

39.689

20

Subvenții dc kt bugetul de stat către

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

rol

graf

Titlu

col

Alt

nc-

at


Denumire indicator4202


20


bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe neratnbursabiic(FEN)


34


4502


post aderare

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incazirea locuinței cu lemne, carbun i,com bust ibili pe tro 1 ier i

SUME PRIMITE Dlc LA UE/ALT1 DONATORI


IN CONTUL PLĂȚILOREFECTUATE SI


PREF1NANT ARI


0!


02


Fondul european de Dezvoltare Regionala

Sume primite in contul plăților

efectuate h anii anteriori


03


Fondul de Coeziune


01


Sume primate in contul plăților efectuate m anul curent


4802


SUME PRIMITE DE LA UE/AL'I I DONA TORI IN


CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ST

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20^0


02


01


Fondul Social European(FSE)

Sume primi.e in contul plăților efectuate

in tuiul curent


Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Total, din care:

di» anii

prevedeți ti

din anul

curent

1

2

3—4+5

4

5

23.247.480

22.63 1 670

-1.184.006

-I.I84.OO6

1 1.520

21.583

21.583

21.583

14 III .750

14.1 11 750

-2.260.302

-2.260 302

-2.260.302

-2.260.302

-2.260.302

-2.260.302

14.11 1.750

14 11 1.750

14.1 11.750

14.111.750

80.800

«0.800S"


Încasări realizate


Stingeri pe alte cai decât încasări


Dreptu ri constatate dc încasai21.583


-2.2W.3O2


-2.200.502


-2.2bO.5O2


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

LAE-OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


JUDEȚUL BACAU MUNICIPIUL BACAU CIF 4278337

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2017

ANEXA 2 LA HOTaRAREA NR. | ^3 DIN 22.05.2018

Eag. I - Ici-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Pluti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7»5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

2’1 262 £73

•143 27G 170

493 133.360

432.257 013

432 257 012

398 107 784

34.149228

368.329 064

5100

02

Panea J-a SERVICII PUBLICE GENERALE

49.524 600

50634 158

47 778 908

47 778 908

46.330 633

1 548.2T5

26.234.3)3

5102

AUTORITATI PUBLICE Si ACȚIUNI EXTERNE

39.346 100

40482 348

38 980.(29

38.980 129

38.053 520

926 609

18.098.187

01

Aut ori tal i executive si legislative

39 346100

40.482 348

38 980 ( 29

38 980.129

38 053 520

926.6W

18 098 187

03

Autorilali executive

39346 100

40482 348

3S9S0 (29

38 980 129

38 053 520

92660?

(8 098 ( 87

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.478.500

5.471.810

4 601 370

4 601 370

3,979704

621.666

3 974.079

10

Servicii ptblice comunitare de

evidenta a persoanelor

2 196000

2468 810

2 106 369

2.106.369

2 050.754

55.615

2 0(2 360

50

Alte servicii publice generale

3 282 500

3 003.000

2 495 001

3 495 001

(.928 950

566 05.

1 961 719

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

4 700 000

4 680.000

4 197 409

4 197409

4 197409

4 162 047

6000

02

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

12.784 300

10 640 500

9.383 1 (8

9.383 118

9 348 738

34380

9.320078

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

12 784 300

10.640 SCO

9 383 1 (3

9 383 118

9 348 738

34.36D

9.320 078

03

Ordine puoJica

12 114.300

10 004.300

8 392 453

8 892 453

8.S92.453

3 917 309

04

Politie comunitara

12 (14.300

10 004 300

8 892 453

SS92453

8 $92.453

8.917309

05

Proiecție civila si proiecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

670 000

636 500

490 665

*190 665

456 385

34 3!»

402.769

6500

02

Panea Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

243 164 330

257 815 262

236 966.264

336 966 264

232,842 S23

4.123.441

234 609295

6502

1NVATAMANT

136.566680

159 534 182

156 488 988

156 488 938

155.924.421

564.567

î57 156236

03

Invatamaut preșcolar si primar

427(3431

49 826 534

48 707 512

«8.707 512

48 436 976

270 536

43 014.4(4

01

Invatamant preșcolar

22.481 404

26 137 292

25 516523

25 516 523

25 254.302

262 333

25.456.555

02

Invatamant primar

20 331 027

23 689 292

23.190 989

23. î 90 939

33 18'2 674

8315

23557.859

04

Invalamar.t secundar

93 424.975

I0S.600 523

106681 733

106 681 722

106 387691

294.033

108 062.724

01

Invataniant secundar inferior

28 451 576

32 946 880

31 610 530

31.6(0 530

3 1 364 749

245.7®]

31.174 630

02

lnvatamxtt secundar superior

58 497 712

69 303.570

68 746.513

68 746 513

68 699 717

46.796

70.465 786

03

Invataniant profesional

5 475.687

6.350073

6 334 679

6 324 679

6.323.225

1454

6422.308

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

nc-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite hugclarc

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

8

6502

05

Invai uniuni post liceal

1 208094

935680

93S 256

935 256

935 256

944.6OO

50

Alte clieltt-ieli in domeniul

învatamantul ui

221 180

171.395

164 498

164.498

16-1498

134 498

6602

SANATATE

17 267 800

17 287.800

5 959 034

5 959.034

5 915 791

43 2-3

5 072,598

06

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

17 267 800

17.287.800

5 959 034

5 959 034

5 915.791

43 243

5 072.598

01

Spitale generate

17 267 800

17 287 800

5 959 034

5 959 034

5 925 791

43 24J

5.072 598

6702

CULTURA, RECREERES1 RELIGIE

31 680510

28.374 870

24 874 846

24 874.846

21.370 367

3 504 4"9

21.505 761

03

Servicii culturale

5 120 000

4 648.500

3 756 484

3 756484

3 746.112

10 372

3.707.146

04

lnstîiutii publice de spectacole si

04

concerte

4 800 CCQ

4 305.000

3 554 376

3 554 376

3 554 376

3 562 442

30

Alte servicii culturale

320.000

343 500

202 108

202 JOS

191.736

10372

144.70-1

05

Servicii recreative si sportive

22 692 510

21 069.121

19.111.445

19 111 445

16 115106

2 996.339

16 290.135

01

Sport

7.777.000

7.482 000

7,319 835

7 319 835

6.183 395

1.136440

6.169325

02

Tinerel

2.000000

2.077 500

1 447 280

I 447 280

l 306412

140.8(8

1.284.456

03

întretăiere grădini publice, parcuri

03

zone verzi, baze sportive si de agrement

12915510

11 509 621

10.344 330

(O 344 330

8 625 299

1 719031

8 836 404

06

Servicii religioase

400000

420.000

400.000

400 000

400000

400.000

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreării si religiei

3 468.000

2.237.249

t 606.917

1 606 917

t 109 149

497.768

1.108.430

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

57.649 S4O

52618.410

49.643.396

-9 643.396

<19.632.244

î 1.152

50.874 700

04

Asistenta acordata persoanelor in varsla

4.285 000

4.262.720

3.886 421

3 886 421

3.875.269

H 152

4 106,057

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalîditaii

21 365 000

21.655.173

21 651978

21 651 978

21 651 978

21.959.242

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

21.365000

21.655 173

21 651 978

21 651 978

21.651 978

21.959.242

11

Cresc

5.415 000

4 584 822

3.713 119

3 713 119

3 713 119

3.962.197

15

Prevenirea excluderii sociale

7343 320

5.633.665

5 396 539

5 396.539

5.396.539

5 355.995

01

Ajutor social

7 343 320

5.633 665

5 396539

5 396539

5 396 539

5.355 995

-M«g. 3

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

An gaj a ine n te legale

Plăti efectua te

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

Ii

I

2

3

4

5

6

7>~5-6

8

6802

50

Alic cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

[924! 520

16 482.030

14 995 339

14 995 339

14 995.339

15 491 209

50

Alic clidiiiîeli in domeniul asistentei

50

sociale

19.241 520

16.4S2.030

14 995.339

14 995.339

14 995 339

15.491.209

7000

02

Partea IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE

50 010 170

St 212 960

45 023 448

45 023 448

41 994 461

3 0289S7

38026482

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

14 221 510

13 607 S40

11 211 873

11.2(1 873

9.763 3(7

1 448556

8.670 015

03

Locuințe

3 336 100

3.005 830

2 048 23!

2 048.231

t 466 399

581,-32

1 242.280

30

Alte didtuîcli in domeniul locuințelor

3.336 100

3 005 830

2 048.251

2.048.231

1.466,399

581 $32

1.242.280

06

Iluminat public si electrificări

5 434 610

6 JO1.81O

5 389 700

5.389 700

5 158 529

23 J „71

4 674 979

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

5 450 SCO

4 5C0 200

3.773 942

3 773 942

3 138 389

635 ."53

2 752 756

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

35 738 660

37.605 120

33 EH.575

33.81l 575

32 231 (44

î 58043)

29.356,467

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

28.913.560

30.959 944

28 402 83!

28 402 831

26 885 707

î 517 :24

25.746,978

01

Salubritate

11426970

12 936 135

11 840 195

11 840 195

11.008 700

831495

9 619.29!

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

02

deșeurilor

17486 590

18.023 809

16 562.636

(6 562 636

15 877007

6851-29

!6 127 687

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

6 875 100

6 645 176

5 408 744

5 408.744

5.345 437

63307

3 609489

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

2'1 262 373

87 792.270

12] 819,180

93 105 274

93,(05 274

67 691 (29

25.414, 45

60 138.896

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

24 262.873

67 526 480

100990030

82 1)7 542

82.117 542

58.968,756

23 148786

51.967 496

06

Energie ^emitea

12400.000

35 QS6.3OO

35 085 570

35 085 570

35 085 570

35 085.570

50

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

24 262 873

55.126 480

65.903 730

47.03! 972

47 03 î 972

23 883 186

23 148^6

(6.881.926

8402

TRANSPORTURI

20 255 790

20829 150

(0 987.732

10987 732

8.722 373

2 265259

8 E71 400

03

Transport rutier

(7617790

18 061 350

8 457 679

8.457 679

6.474 273

1 983 406

6.081 389

03

Străzi

11617.790

18 061 350

8 457 679

$457.679

6474.273

t 983406

6081,389

50

Alte cheituicli in domeniul transporturilor

2 648 000

2 767.800

2 530 053

2 530 053

2.248 ICO

28! «53

2 090.011

JUDEȚUL BACAU


DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -31.12.2017Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Aii

116-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

11

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

24.262 373

443 276.170

492 122.360

432 257 012

432 257 012

398.107.784

34 149228

368 32906-1

01

CHELTUIELI CURENTE

24 262.873

363.506 617

422 419 106

393 689435

393.689 435

363.048 634

30 64C801

361 817 148

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

153 052.000

174.951.423

173 796090

173 796 000

173 796.000

176.773.630

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

85 890.535

100471.385

94 178 484

94 178.484

88.466 908

5.711 576

89 360907

30

TITLUL III DOBÂNZI

4 500.000

4 500 000

4.116 599

4 116 599

4 116.599

4.108.021

40

TITLUL IV SUBVENȚII

12 400.000

35 086 300

35 085 570

35 085.570

35 085 570

35.08S.570

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADM1N'STRATIEI PUBLICE

26332 900

23 767 756

20 596 178

20.596 175

20 596 178

21 002.264

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

7 427.732

6 503 041

4.054 365

4 054 365

3.773 616

275 7^9

3.778616

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

24 262 873

37 359 230

42 482 930

29.347 333

29.347333

6 046 227

23.301 .06

64 671

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

24 894 220

22 744 861

21 583 440

21 583 440

21.533 440

21.587 308

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

80800

69 373

69 373

69 373

58 702

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1! 650 000

11 830610

10 862 093

10 862.093

9.509 723

1 352370

9497.459

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

56.047 050

46419683

15 462 188

15 462 188

11 953.761

3 508427

3 675421

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

56 047 050

46.419683

15 462 188

15 462 188

11 953 76!

3 508427

3 675.421

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.904 400

23 934.400

23 803 167

23 803 167

23.803.167

2.836 495

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23 904.400

23 934.400

23 803.167

23 803 167

23.803 167

2.836 495

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-181 897

-650 S29

-697 778

-697 778

-697 778

85

Titlu! XD< PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-181 897

-650 829

-697 778

-697.778

•697 778

5100

02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

49.524 600

50 634 158

47 778.908

47 778 908

46230633

1548275

26.234.313

5102

AUTORiTATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

39.346.100

40482 348

38 980 129

38 980 129

38 053.520

926-609

18 093 187


Capi

tul

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

0!

CHELTUIELI CURENTE

Î4 9S5.350

ÎS 030 998

17 683,092

17 683.092

17 226.549

456.543

17,947.115

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

) 0 900.000

î 1 520.000

11 392 070

îl 392 070

11 392.070

11 812 649

10

01

Cheltuieli sal ari ale în bani

8 971 000

9 379 000

9 297 466

9 297466

9 297 466

9.663,406

10

01

01

Salarii de baza

3 332 000

8.761 000

8 736,72)

8 736.721

8 736.721

9 123 !94

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

300 000

285 000

251 839

251 839

251.839

230.735

10

01

12

Indemnizwîi plătite unor persoane din

afara unitarii

289.000

259 000

247 893

247 893

247 893

255.718

10

01

13

Indemnizații de delegare

11 G00

15 000

4.982

4.982

4 982

4.932

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

39000

59 ooa

56 031

56 031

56 031

53.777

10

03

Contribuții

1 929000

2 141 000

2 094 604

2 094.604

2 094.604

2 144.243

10

03

01

Contribui)’ dc asigurări sociale de

stal

1 350000

1 465 000

1 442 769

1 442 769

1 442 769

1 499.665

10

03

02

Contribui) de asigurări de șomaj

‘13 000

53 000

45 605

45 605

45 605

47.398

10

03

03

Contribuit dc asigurări sociale de

sanntate

447 000

486 000

482 997

482 997

482 997

502 339

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

20000

20000

!3 651

13 651

13 651

14 239

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

69 000

117000

109.582

109.582

109.582

80 602

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

4 085.350

6430 198

6.221.6-19

6 22! 649

5 765 106

456 5AÎ

6.075 764

20

01

Bunuri si servicii

2 485 0C0

3 095 400

3 049 730

3 049730

2 633 124

416606

2 660.941

20

01

01

Furnituri de birou

446.000

446.000

445 723

445 723

433 822

! 1 90!

430.335

20

01

02

Materiale pentru curățenie

32 000

32 000

31.732

31 732

31 713

'9

27899

20

01

03

Încălzit, iluminat st forța metrica

190000

198 000

197 246

197246

197 246

197.248

20

01

04

Apa, cana, si salubritate

23 000

23 800

14 791

14 79!

14 791

14.791

20

01

06

Piese de schimb

83.000

178 000

177.010

f 77.010

138.296

38 7-4

125.979

20

01

07

Transport

30,400

30 400

27 528

27 528

5.782

21 745

5 782

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pinii

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

S

internet

610.000

] 040.000

1.020446

1,020446

906 553

113 553

943 858

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter finiclional

tsooo

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1,052 600

1 147 300

1 Î35 254

1 135 254

904 921

230 373

915.049

20

02

Reparații curente

360 000

440670

428.849

428 849

428 849

428.849

20

05

Bunuri de satura obiectelor de inventar

50 000

115 000

107 110

107 110

104 710

2 4®

353.511

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50 000

U50D0

IO7 HO

107 110

104 710

2-U»

353 511

20

06

Deplasări, detasari, transferări

140.000

50.000

26 485

26485

23.629

2.856

23629

20

06

o:

Deplasări nieme. delăsări, transferări

130.000

25 000

12 927

12 927

12927

!2 927

20

06

02

Deplasări n sî rai notate

10 000

25 000

13 558

13 558

10.702

2.8%

10 702

20

11

Corii, publicații si materiale

documentare

35 000

35 000

34 491

34 491

31 859

2.672

34 690

20

12

Consulta» ia si expertiza

95 000

23 264

23 264

23.264

23 264

20

13

Pregătire p’ofesionaia

50 000

10 000

8 492

8 492

8492

8,492

20

14

Proiecția ir uncii

25 0CO

20000

8 035

8 035

2 38$

5-X7

2 572

20

30

Alte cheltuieli

940 350

2 569.128

2 535 193

2 535 193

2 508.791

26i£2

2 539 8)6

20

30

0.

Reclama si publicitate

70 000

140 000

139.188

139 188

122.352

16 T36

144 $98

20

30

0-

Chirii

432 0C0

468 000

468.000

468 000

468 000

468000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

■138 350

l 961 128

1.928.005

I 928 005

1 918 439

95c6

1 926.918

58

TITLUL X PROIECTE CU 1'tblANTARE DIN

FONDUIL EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

30 800

69.373

69 373

69 373

58 702

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

80 $00

69 373

69 373

69,373

5$ 702

58

02

o:

Finanțarea naționala

4 040

3.469

3 469

3 469

2 935

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabiia

76.760

65 904

65 904

65 904

55.767

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.584 900

2 780 370

l 774.347

l 774 347

1 304 281

470 066

151.072

71

TITLUL >311 ACTIVE NEF1NANC1ARE

4 584.900

2 780 370

t 774 347

1 774 3-17

1.304 281

470 066

Î51.072


Pag. 1

Capitul

Subcapitol

Pa-nt-graf

Gru

pa /

Titlu

Ar-li* eol

Alineat

Denumire indica tor

Credite tle angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

Active fixe

4 584.900

2 780 370

l 779 397

1.774.347

1.304 281

470-1366

15! 072

71

01

01

Construcții

34.944

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90 000

71

01

03

Mobilie*, aparatura birotica sî alte

active corp orale

68 000

126 000

90 561

90561

40561

90 659

71

01

30

Alte acitve fixe (inclusiv reparații

capitale;

4 516 900

2 569 370

1 733 786

1 733 786

I 263.720

470 066

25.974

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19 861 200

19 861 200

19 748 909

19.748904

19 748 904

81

TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE CREDITE

î 9 861.200

19 861 200

19.748.904

19 798 909

19 748.909

81

02

Rambursări de credite interne

19.86! .200

19861 200

19 74 8 904

19 748 904

19 748 904

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice mente locale

19 861 2C0

19 861 200

19 798 904

19 748.909

19 748.904

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-85.350

■190.220

-226 214

-226 214

-226.219

85

Titlu) XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•85350

-I?0 220

-226 214

-226 219

-226214

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperare in anul curent

-85 350

-190 220

-226.2S4

-226 219

-226.214

85

01

01

Plăti elcciuate in anii precedenii si

recuiterate in anul curent (SF>

-85 350

-159 74t)

-180.739

-180739

• 180.739

85

01

02

Plăti efeciume in anii precedent! si

recuperai in anul curent (SD)

-35 480

-45 975

-45.975

-45 475

5492

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5 978 500

5971 810

4 601370

9 601 370

3 979 704

621 e66

3.974 079

01

CHELTUIELI CURENTE

5 3362(0

5 202 995

4 569 351

9 569.351

3 970 011

599740

3 953 .982

10

TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL

2.289 000

2 Î79 000

2 121.480

2 121 480

2 121480

2.210134

10

01

Cheltuieli sa In riale in bani

1,830.500

1.778 500

1 750 <118

1 750418

l 750.918

1 831 501

Capi

tol

Sub-c;i pito!

Pani-graf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii-

I1C-at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angaja ni cu te legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

01

01

Salarii de oaza

l 740 000

1 724 000

l 693 74(1

1 698 740

t.698 740

1.782.799

10

01

05

Sporuri periiru condiții de munca

75 000

45.000

44 123

44 123

44.123

40.412

10

01

13

indemnizații de delegare

4.500

l 500

SI t

811

811

Sil

:o

01

30

Alte drepturi sainrtale in bani

U.OCO

3.GOO

6.744

6 744

6.744

7 479

10

02

Cheltuieli talariafe in natura

13.W

10

02

06

Vouchere de vacanta

13OOO

10

03

Contribuții

445.500

400.500

371 062

37! 062

371.062

378.633

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

289 000

258 000

246 620

246.620

246620

258555

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

14 700

$700

7 824

7.824

7.824

8 207

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

102 000

93.000

90 992

90.992

90 992

95.195

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8 800

2 800

2411

3411

2 411

2.526

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

31000

38.000

23 215

23215

23.215

14 150

20

TITLUL 11 BUNURI 81 SERVICII

1 847 210

1.789 495

1.348 617

! 348.61?

1.025.026

323 591

900 696

20

01

Bunuri si servicii

927 200

385 885

259 700

259 700

244 J52

15.5+3

242.533

20

01

01

Furnituri de birou

33 500

33 500

17 558

17 558

11.846

9461

20

01

02

Materiale pentru curățenie

6 500

6000

5 463

5.463

5.463

5.463

20

01

03

Încălzit, iluminat si Torta motrica

75 000

72.500

43 915

43 915

43 915

47.716

20

01

04

Apa, canei si salubritate

27 000

24 000

17 736

17 736

17 654

82

15.749

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

24 000

19 000

(6.500

16500

16500

15.380

20

01

06

Piese de schimb

7500

400

353

353

353

353

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

44 000

41 000

36 657

36 657

35 891

366

35.996

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter fanclional

[9 500

19 500

13 692

13 692

13 692

13 692

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa !

Titlu

Articol

Alb

nc-

:if

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

690.200

169 985

107 S26

107 826

98 838

8 98S

98 773

20

02

Reparații curente

18 210

103 210

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

65 000

35 000

20 126

20 126

20 126

14.147

20

05

30

Alte obiecte de inventar

65 000

35 000

20 126

20 (26

20 126

14,147

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

50.500

35 000

7.155

7155

7 155

7.155

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

410 000

15 000

7 155

7.155

7 155

7.155

20

06

02

Deplasări m străinătate

10 503

20

11

Câni, publicații si materiale

documentare

6 000

1 600

1 514

(.514

1 514

877

20

12

Consultanta si expertiza

iOQOO

20

13

Pregătire profesionala

16.500

3 500

2 600

3 6CO

2 600

2 600

20

14

Proiecția muticii

1.800

2 SCO

( 076

l 076

956

120

910

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate dm acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1 500

20

30

Alte cheltuieli

750 500

1 242 500

I 056446

1 056.446

74S 523

307933

632 424

20

30

01

Reclama si publicitate

(53 000

65.000

60 332

60 332

60.204

!28

60332

20

30

03

Prime de asigurare non-vtata

5 000

3 000

2 022

2 022

2 022

3.846

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

592 500

! 174 500

994 092

994 092

686.297

307 795

568.246

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

t 200.000

1.234.000

1 099.254

1 099 254

823 505

275 749

823 505

55

01

A. Transferuri interne

t.200 000

1 200 OM

1 065 254

1 065 254

823.505

241,749

823.505

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1 200 000

1 200 OM

l 065 254

1 065 254

833 505

241 740

823 505

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

34.000

54 000

34 000

34 0SO

55

02

0*1

Alte transferuri curente in

străinătate

34 000

34 000

34 000

34 CW

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa/ Titlu

Articol

Alineat

Detmiiiirc indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angaja in cn te legale

Pluti efectuate

Angajamcn ic legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

J

2

3

4

5

6

7=5-6

8

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

19.647

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

J 9 6-17

56

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

19.647

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

152.500

289 310

52 0(1

52,011

29 685

22226

20.097

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

152 500

289 3)0

52 011

52,011

29635

22.226

20097

71

01

Active fixe

152.500

289 310

52 011

52 011

29685

22226

20097

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

11.368

71

01

03

Mobilier aparatura birotica si alte

active corporale

21.500

21 500

20 424

20 424

20 424

4.821

71

01

30

Alte actrve fixe

(inclusiv reparații capitale)

131000

267 810

31 587

31 587

9 261

22226

3.908

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-10210

-19 995

-19 992

-19 992

-19 992

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEOENTl SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-10210

-19 995

-19 992

-19 992

-19992

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperai in anul curent

-10210

-19995

-19 992

-19.992

-19 992

85

oi

01

Pluti efeo uatc in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-10 210

-19.995

-19 992

-19.992

-19 992

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

4 700 000

4 680 000

4 197 409

4 197 409

4.197.409

4 162 047

01

CHELTUIELI CURENTE

4 700 000

4 680.000

4 197 409

4 197 409

4 197409

4 162.047

20

TITLUL I BUNURI SI SERVICII

200000

[80 000

80 810

80310

80810

54 026

20

24

Comisioane sî alte costuri aferente

Ffrg. 11

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mc n te

legale

Pluti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

3

împrumuturilor

200.000

180 000

80 810

80 8IO

80810

54.026

20

24

01

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

20.000

20 000

9 294

9 294

9 294

8 970

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumutărilor interne

180000

160 000

71.516

71 516

71.516

45 056

30

TITLUL Iii DOBÂNZI

4 500000

4 500.000

4.116 599

4.116599

4.116599

4 108.021

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

4 400 000

4 400000

4 033 553

4 033 553

4 033.553

4 060 013

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

4 400 000

4 400 000

4 033.553

4033.553

4,033.553

4 060.013

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

100009

100090

83 046

83 046

83.046

48.008

30

02

OL

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

J 00 000

i 00 000

83046

83 046

83 046

48.008

6000

02

Partea 11-aAPARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

12 784 300

J0640 800

9 383 118

9.383 (18

9 348 738

34.383

9 320 078

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

12 784 300

10 640 800

9 383 ÎIS

9 383 1 18

9 348 73S

34 333

9 320.078

01

CHELTUIELI CURENTE

12 571.595

10.445 656

9,312 619

9.312 619

9 296.039

16.533

9.320078

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

150000

IOD 500

184 795

184.795

184,795

196.534

10

01

Chel iuțeli salariate in bani

113 (100

153 000

150 S52

150 352

150 852

160 43 G

10

01

01

Salarii de baza

ICO 000

147.000

145 906

145 906

145 906

155.798

10

Ol

05

Sporuri pțntru condiții de munca

4 000

6 000

4 946

4.946

4 946

4.638

10

01

30

Alte drepiuri salariate in bani

3 000

10

03

Contribuia

37.000

37 500

33 943

33.943

33 943

36,098

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

25,500

24 000

23 835

23 835

23 835

25 349

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2000

2 000

754

754

754

802

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

snnatatc

0 000

8 000

7 845

7 845

7.845

8 343

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa i Titlu

Articol

Aline

at

Denumire indica tur

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente lega le

Pluti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

II

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

04

Contribuia de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1 800

1 800

226

226

226

240

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.700

l 700

1 283

1.263

1.283

1.364

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

307.295

226 000

210 515

210515

193 985

16.530

206.235

20

01

Bunuri st servicii

109,000

86 600

76 745

76 745

71 578

5 167

73.186

20

01

01

Furnituri de birou

4.000

4 000

571

571

S7I

1 864

20

01

02

Materiale pentru curățenie

3 000

3 000

1 680

1.680

l 633

669

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

5000'J

49.200

49 124

49 124

49 124

49.124

20

01

04

Apa, cana. si salubritate

3,000

3 000

1 713

l 713

1 699

-t

1699

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6.000

20

01

06

Piese de schimb

l 000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

17 000

6400

4 246

4 240

4.246

4 296

20

01

05

Materiale si prestări de servicii cu

caracter icnet ion al

6 0C0

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20 000

16 000

14 411

14 411

11.509

2 5X2

9 534

20

02

Reparații curente

17 29$

20

04

Medicamente sî materiale sanitare

2 000

20

04

01

Medicamente

400

20

04

02

Materiale sanitare

1 600

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

49000

10.433

20

05

03

Lenjerie a accesorii de pat

4 000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

4$ 000

10433

20

06

Deplasări, detasari. transferări

1.000

l 000

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

tooo

l 000

20

11

Carii, pubiicatii si materiale

P-ttfr 13

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angaja meni

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli ereetive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

documentare

2 000

20

13

Pregătire profesionala

1 000

1 000

700

700

700

700

20

M

Proiecția muncii

2,000

2 000

1 403

1 403

552

851

558

20

30

Alte chelttt eli

124 000

135 400

131 667

(31 667

121 155

10 5:2

121 358

20

30

30

Alte eheluieli cu bunuri si servicii

124 000

135 400

131 667

!3I 667

121 155

10 513

121 358

51

TITLUL V. TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINIS"RATIEI PUBLICE

12 114.300

i 0.029 156

8 917 309

8 917.309

8 9! 7 309

8 9(7 309

51

01

Transferuri curente

11 899,300

9814 156

8 829 989

8 829 989

8.829 989

8 829 989

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

l i 899 300

93)4 156

8 829,989

8 829 .989

8 829 989

8 829 989

51

02

Transferuri de capital

215COO

213 000

87 320

87 320

67 320

87.320

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

215 000

215 000

87 320

87 320

87320

87,320

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

220 090

230.000

95 355

95 355

77 505

17 850

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

220.000

220 000

95 355

95355

77 505

17 850

71

01

Active fixe

220000

220 000

95 355

95 355

77,505

17.830

71

Ol

01

ConslructS

80000

80 000

7!

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

80 000

80000

77 505

77 505

77 505

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

60 (100

60 COO

17 850

17 850

17850

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTE SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-7 295

-24 856

-24 856

-24 S56

-24 856

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANULCURENT

-7 295

-2-1 856

-24 856

•24,856

-24.856

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-7 295

-24 856

-24 856

-24 $56

-24 856

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

I’.-Tg. 14

Capitol

Subcapitol

Pani-gntf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

al

Denumire intlicatar

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

l’lati

efectuaic

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

recuperate in anul curent (SI')

-7.295

-24 856

-24 856

-24 856

-24 856

650C

02

Partea Ill-a CHELTUIELI SOCI AL-CULTURA LE

243 164 830

257815.262

236 966 204

235.966.204

232.842 323

4,123 441.

234.6G9.295

6502

1NVATAMANT

136 566 680

159534 182

156 4 80. 938

156 488 988

155.924 421

564 567

157 156.236

01

CHELTUIELI CURENTE

132351 S12

154 939.307

153 952 418

t53 952 418

153 879 059

73 359

155 488 493

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

111 533 000

130 649.000

130 626.748

130.626 748

130 626 748

132 371.971

10

01

Cheltuieli salariate in bani

90.636 621

106 237 659

106.217 452

1G6 217452

106.217 452

10S013 100

10

01

01

Salarii de baza

81 776.188

97 773 307

97 753 184

97 753 184

97 753,184

99.498.290

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

138 935

88 376

S8 376

88 376

38 376

89.450

10

01

06

Alic sporuri

424 178

285 397

285 337

285 337

285 337

290.S16

10

01

10

Fond penitn posturi ocupate prin cumul

2495 246

2 519 137

2 519H4

2519 114

2519114

2 638 499

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

5 800 274

5 569 642

5 569.641

5 569 641

5 569641

5 <194 546

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

1.800

I S00

1 800

1.800

1.800

1 799

10

03

Contribuții

20 896 379

24 41! 34!

2-1 409 296

24 409 296

2-1 <109 296

24.358.871

10

03

01

Contribuit, de asigurări suciale de

stat

14 277 436

17067.349

17 067 344

17.067 344

17 067 344

17,226.774

10

03

02

Contributl de asigurați de șomaj

498 556

515.818

515 798

515 790

515.798

520.368

10

03

03

Contribuia de asigurări suciale de

sonata te

4 752 439

5 544.203

5 542 643

5 542 643

5 5-12 6-13

5 592.628

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca st boli profesionale

212 165

181 26S

181.220

181 220

181 220

180.820

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1 155 783

1 102 703

1 102 291

1.102.291

1 102 291

838 281

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15 624 152

18 767 820

17 964 461

17 964 461

17.891 102

73.359

17 755 313

20

01

Bunuri si servicii

12 872.436

13 519 748

13 063 475

13 063.475

13026.702

36 773

13.052 SOI

20

01

01

Furnituri de birou

77 161

59 503

49 833

49833

49 608

48.448

20

01

02

Materiale pentru curățenie

154.71!

132.217

105.710

t05 710

105 115

595

90.75!

20

01

03

Încălzit, i'aiminat si forța nwtrica

9 632225

10088 624

9 847 069

9 8-17 069

9 845 634

1.435

9.859.787

20

01

04

Apa, ca tui si salubritate

1.248 041

l 219 458

1 182 735

l 182 735

1 172 174

10561

1.174.593

-lei-


- Ici-


- lei-Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale tic plătit

cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

0

l

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

07

Transport

S-l 280

61 068

49694

49 694

49694

49 694

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, iv,

internei

352.023

346 59!

323 946

323 9-16

323 946

323.965

20

01

09

Materiale ii prestări de servicii cu

caracter funcțional

198 385

207 802

201 939

201 939

193 549

3 396

219 791

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

inlretîneresi funcționare

l 125 610

Î.404 485

l 302 549

1 302 549

l 23)982

20 567

1.285.772

20

02

Reparații curente

508 688

1 449.287

I 371.434

J.371 434

i 371434

1.363 414

20

03

Hrana

5 000

20

03

01

Hrana pentru oameni

5 000

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2 003

3

20

04

01

Medicamente

1 000

20

04

02

Materiale sanitare

503

3

20

04

04

Dezinfectării

500

20

05

Bunuri de «alura obiectelor de inventar

226 708

909.84!

684 956

684 956

684 956

444 529

20

05

01

Uniforme si echipament

4 000

3 000

3 000

3.000

3.000

283

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pal

1000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

221708

906 841

681 956

681 956

681 956

4-4 246

20

05

Deplasări, detașări, transferuri

30.785

30.584

29 177

29 177

29 177

29.501

20

06

01

Deplasați nterne, detasarî, transferări

30785

30 584

29 177

29 177

29 177

29.501

20

11

Carii, publicații st materiale

documentare

6 500

4 500

806

806

806

5.971

20

13

Pregătire profesionala

41 253

22 439

20 507

20 507

20 507

20 507

20

14

Protecția muncii

2 500

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii dc Interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

1 895 543

2408 241

2 408 241

2 408 241

2 371 655

36SSU

2 409 351


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pinii efect un ie

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

k

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

30

Alte cheltuieli

32 736

423 Î77

385 865

385 865

385 865

429.239

20

30

30

Alte cheitaielî cu bunuri si servicii

32 736

423 177

385 865

385 865

385 865

429 239

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

i 408660

t 564 700

1 505 921

1.505 921

1 505.921

1 505.921

55

3!

A. Transferuri interne

i 408 660

î .564 700

1.505.921

1 505 92!

i 505.921

1.505 921

55

01

18

Alte transferuri curente interne

166.660

322 700

263 968

263 968

263.968

263 968

55

91

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1 242 000

1.242.000

1 241 953

1 241 953

l 241 953

1 241.953

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

t OJ6.COO

781 677

704 966

704 966

704 966

704 966

57

02

Ajutoare sociale

1 03 6 000

781 677

704.966

704 966

704 966

704.966

57

02

Ol

Ajutoare sociale in numerar

986000

781 677

704,966

704 966

704 966

7C4 966

57

02

03

Tichiete de crcsa si lichele

sociale pentru grădiniță

50 000

59

TITLUL XI AL'l’E CHELTUIELI

2 750.000

3.176 110

3 150 322

3 150 322

3 150 322

3 150.322

59

Oi

Burse

2 746000

2 991 541

2 990.205

2.990 205

3 990 205

2.990.205

59

22

Acțiuni cu caracter sliinlificsi

social-cuiiural

4 000

184 569

160 117

160 117

160 117

160 1)7

70

CHELTUIELI DECAPITAU

424i500

•1.732 723

2 674 418

2 674.418

2.183.210

49J.333

1.667.743

71

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCJARE

4 241 500

4 732 723

2 674 413

2 674 418

2 183.210

49Î 203

1 667 743

71

01

Active 11 xe

4.2-tl 500

4.732 723

2 674 418

2.674 418

2.183 210

491.303

t.667.743

71

01

01

Constnicti i

2,714 000

2 .614 000

1 599 103

i 599 103

1 523.538

75 565

1 032 854

71

01

02

Mașini, cchipanicnte si mijloace de

transport

31.600

31 600

28 851

28 851

28 851

191.704

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

160000

138 099

138 099

138 099

lât 494

71

Ol

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1 495 900

1 927 123

908 365

908.365

492 722

415 643

28E 691

84

PLATi EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-26 632

-13784S

-137 348

•■137 848

-137 848


?«g. 17

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Aii acut

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Hali efectua te

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

ÎN ANUL CURENT

-26.632

-137 848

-137 $48

-137848

-137 848

85

01

Piaii efectuate in anii precedent! st

recuperau in anul curent

-26632

-137 848

-137 848

-137 84B

-137 843

85

01

01

Pîatî efectuate itt anii preccdettli si

recupera*: in anul curent (SF)

-26 632

-135 125

-135 125

-135 125

-135 125

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedent) si

recupera*: in anul curent (SD)

-2 723

-2 723

-2 723

-2 723

6602

SANATaTE

{7.267.SC0

17 287 SOO

5 959 034

5 959 034

5 915 79t

£3243

5 072.598

01

CHELTUIELI CURENTE

6313816

6 333.816

5 073 204

5 073.204

5 072.598

*06

5 072 598

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

72.216

72 216

606

605

*06

20

01

Bunuri s. servicii

72,216

72 216

606

606

606

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

72.216

72 216

606

606

>0â

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6 24 J 600

6 261 600

5 073 59S

5 072 59S

5 072 598

5.072 598

51

01

Transferuri curente

5 84B600

5 773 600

5 022 142

5 022 142

5 033.142

5.022 142

51

01

03

Acțiuni dc sanatate

5 848.600

5.773 600

5 022 142

5 023 142

5.022 142

5 022.142

51

02

Transferuri de capilal

393 000

488.000

50 456

50.456

50456

50456

51

02

12

Transferuri pentru finanțarea investi-

tiilor Ia spitale

393 0C0

488 000

50.456

50456

50 456

50 456

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10976.200

10976.200

908 046

908046

865 409

42337

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.976.200

10976 200

908 046

908.046

«65 409

42637

71

01

Active fixe

10 976 200

10 976 200

908 046

908.046

865.409

42-537

71

01

01

Construcții

10 716 200

10.712.200

753 822

753 822

7)1 185

42537

71

01

30

Alte acsive fixe

(inclusiv reparații capitale)

260000

264 000

154 224

154.224

154 224

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


Fag. 18

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire îndientor

Credite de angaja metil

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-22.216

-22 216

-22 216

-22216

■*22216

85

Titlul X1XPLAT1 EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

•22 216

-22 216

-22 216

-22 2)6

-22.216

85

01

Platt efect gate in anii precedent i si

recuperate in anul curent

-22.216

-22 2!6

-22.216

-22 216

-22.216

85

01

01

Platî efectuate in anii preccdenli si

recuperate in anul curent (SF)

-22 2îâ

-22.216

-22 216

-22 216

-22.216

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

21 680.510

28 374 870

24 874 846

24 874 846

21 370 367

3 504 47»

21 505 76!

01

CHELTUIELI CURENTE

25 S74 7)0

25 922 512

23.414 870

23 414 870

20 832.145

2.582 725

21.359.067

:0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2 069 000

2 950 500

2 920 534

2 920 534

2 920 534

2.947 863

.0

01

Cheltuieli sa lari ale in bani

! 685 .000

2.330 100

2366678

2.3G6 678

2.366.678

2407 383

:o

01

01

Salarii de ttaza

1 578.000

2.287 000

2 27S 644

2.278.644

2 278 644

2,328 459

:o

01

05

Sporuri pentru condiții de mutica

83.000

61 600

61 566

61 566

61 566

53 151

10

01

06

Alte sporuri

IO 000

5 OHO

2 993

2.993

2 993

2 630

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10000

26 500

23.475

23 475

23 475

23 093

10

03

Contribuții

38SOOO

570 400

553 856

553 856

553 856

540480

10

03

01

Contribuia de asigurări sociale de

stat

250000

382 000

371 897

371 897

371 897

379 382

10

03

02

Contribuia de asigurări de șomaj

13 000

11 600

11 514

11514

ll 514

11 745

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanaiate

94.000

123 000

122.675

122 675

122 675

J25 184

10

03

04

Contribuții dc asigurări pentru

accidente de tnunca si boli profesionale

6 000

4 400

3 631

3 631

3 631

3 707

10

03

06

Contribtiiii pentru concedii si

indemnizații

25 000

49 400

44 139

44 139

44.139

20462

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

7 SOS 710

7487 512

6 825 303

6 825 303

5 747 268

1 078025

6 306847

20

01

Bunuri si servicii

5 757000

4 363 999

4 191.443

4 191.443

3 522 438

669 «15

3.512.936


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pluti

efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

01

Furnituri de birou

15.000

6.600

6 283

6 283

6.283

2,57!

20

01

02

Materîak pentru curățenie

55 000

95 000

38 802

88 802

88 602

68.753

20

01

03

încălzit, luminat st forța metrica

1.285.000

1.132.602

l 132 218

t 132218

! 132.057

>51

1.136.613

20

01

04

Apa, canal si salubritate

455 000

459 450

423 765

423 765

419.14S

4 620

419.597

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

100000

129 700

127 779

127 779

127.086

<33

103,703

20

01

06

Piese de schimb

58.000

59.400

49980

49 980

35 077

14 933

37 278

20

01

07

Transport

2.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

19009

19.000

17 ! 87

17187

17 187

18 673

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

3 708 000

2 462 247

2 345 429

2 345 429

1.703 084

642 345

I 725 748

20

02

Reparații curente

470.000

606 500

168 259

168 259

111.494

56.755

111 494

20

04

Medicamente si materiale sanitare

74 000

114 000

î) l 254

111 254

64 134

47.J20

24 616

20

04

01

Medicamente

5000

20

04

02

Materiale sanitare

8 000

8 000

6 045

6 045

6 045

6 045

20

04

04

Dezinfectant!

otcoo

106.000

105 209

105,209

58.089

47 :20

18.571

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

410 000

596 900

565 568

565.568

376 031

189537

981 455

20

05

01

Uniforme si echipament

2 257

20

05

30

Alte obiecte de inventar

4)0 000

596 900

565 568

565 568

376031

189537

979.198

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

2 000

1 000

20

06

01

Depinsuri interne, delăsări, transferări

2 000

1 000

20

13

Pregătire profesionala

4 000

250

20

14

Proiecția muncii

5 000

9 500

9 212

9.212

4 297

4.915

4 495

20

30

Alte cheltuieli

1 146710

1 795 363

l 779 567

l 779567

1 668.874

110693

l 671.851

20

30

03

Prime de asigurare non-viala

2,000

1 000

794

794

794

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 144 710

l 794 363

t 778 773

l 778 773

1.668 874

109899

1 671.851

51

TITLUL /i TRANSFERURI INTRE UNITATE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7 977 000

7.477 000

6 606 271

6 606271

6,606271

6 606.27!


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angu ja mente bugetare

Angajamente legii le

l’lriti

efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli efective

ne-at

Denumire indicator

inițiale

definitive

A

D

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

51

01

Transferuri curente

7 977 000

7-177 000

6 606 271

6 606.371

6.606.271

6.6062171

51

01

01

Trtmsferur- către instituțiile publice

7 977 OCO

7477 000

6 606 271

6606 271

6 606.271

6.606,271

56

TITLUL VDl PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

60000

285 000

170 765

170,765

18 445

152 32C

56

01

Programe iEn Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDlt)

60 000

285 000

170 765

170 765

18 445

152 330

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

60 000

285 000

170 765

170 765

18.445

152 320

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7 900.000

7 722 500

6 891 997

6 891 997

5 539 627

1 352.370

5 498.086

59

11

Asociații si fundații

7.500000

7.302 500

6.491 997

6 491 997

5 139 627

1.352376

5.098 086

59

12

Susținerea cultelor

<100000

*120 000

400 000

400 000

400 600

400000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 606 510

2.465 220

i 476 281

l 476.281

554 527

921.754

146694

71

TITLUL Xj 11 ACTIVE NEFINANCIARE

5 806 510

2*165 220

1 476 281

1 476 2SI

554 527

921

146,694

71

01

Active fixe

5 806 510

2 *165 220

1 476 281

1.476.281

5S4.527

921.75*

146 694

71

01

01

Construcii

3 479 850

871 650

521 UI

521 111

119 666

4 Oi <J®

142 388

71

01

02

Mușini, ecaipameme si mijloace de

transport

4.306

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

4 000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2 326660

l 589 570

955 170

955.170

434 861

520329

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTE SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-710

-12 862

-16 30S

-16.305

•16 305

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRE2EDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-710

-12 862

-16 305

•16 305

-16 305

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-710

-12 862

-16 305

•16 305

-16.305

Capitol

Subcapitol

Para-graf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indica lor

Credite de angaja metil

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Pluti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

01

Pluti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-710

-12 862

-16 305

-16 305

-16 305

6802

ASIGURAU! SI ASISTENTA SOCIALA

57 649 840

52618410

49 643 396

49 643J96

49 632 244

11 152

50 874 700

01

CHELTUIELI CURENTE

55.299.562

51 761 261

49.129055

49 129055

49 117.903

ll 152

50 066.727

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20 750 000

t9 136 623

18 400 950

18 400950

18.400.950

18.824 453

10

01

Cheltuieli salariale in bani

16 739.100

15 426 176

14 988.342

14.9B3 342

14 988 342

15 355.523

10

01

01

Salarii de oaza

16515.100

15 202.176

14 823 282

14 823.282

14.823 282

15.257 794

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

161 000

16) 000

117 356

117356

117 356

46.631

10

01

06

Alte sporuri

60000

60000

47 704

47 704

47 704

51 098

10

01

13

indemnizații de delegare

3 000

3 000

10

03

Contribuții

4.010 900

3 710447

3 412 608

3412608

3 412 608

3.468930

10

03

01

Contribuit de asigurări sociale de

stat

2.706.600

2.572 132

2 375.745

2.375 745

2 375.745

2436 267

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

119.600

86 222

73 855

73 855

73 855

75 706

10

03

03

Contribuit de asigurări sociale de

sun at ale

969 800

839 594

778.595

778 595

778,595

805 638

10

03

04

ContributE de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

50 700

45 614

26376

26 376

26 376

27.050

10

03

06

Contribuit pentru concedii si indemnizații

164.200

166.885

153 037

158 037

158 037

124.269

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

9 638 000

9 716.553

9016 956

9 016956

9 005 804

U.Î52

9 091 894

20

01

Bunuri si servicii

1 921 970

1.770623

) 534 564

1 534 564

t 533 193

1.371

1.541 843

20

01

01

Furnituri tic birou

113 000

12C950

96866

96.866

96866

102.604

20

0!

02

Materiale pentru curățenie

46.000

50500

32 799

32 799

32 799

32 331

20

01

03

încălzit, iktminai si Torta motrica

837 720

801.720

701 158

701 158

701 158

696.455

20

01

04

Apa, cana, si salubritate

244 000

266.000

234 833

234.833

234 $33

234 333

20

01

05

Carburant si lubrifiant!

28 250

15.250

6 250

6 250

6.250

14.900

20

01

06

Piese de schimb

32 000

16 000

B 129

8 129

8.129

8.129


Capitol

Sub-capi-lol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pinii

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chel țuicii

creclive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

07

Transport

74.000

22 850

21 548

21 548

21.548

20 637

20

01

OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

385 000

294 000

266 384

266 384

266 156

238

266433

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

26 000

35 000

34 646

34 646

33.503

1 43

33 410

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținea si funcționare

136 000

148 353

131.951

131 951

131 951

132 III

20

02

Reparații curente

499 200

412.200

246 261

246 26)

246.261

246.261

20

03

Hrana

622.800

623 200

577 056

577.056

569 627

7-29

524.219

20

03

01

Hrana pentru oameni

622 800

623.200

577.056

577 056

569.627

7.429

524 219

20

04

Medicamente si materiale sanitare

16 200

11.200

5 585

5.5S5

3 233

2?52

4 704

20

04

01

Medicanrenie

12 200

7 200

2 585

2 585

233

2 752

1.714

20

04

02

Materiale sanitare

4 000

4 000

3.000

3.000

3 000

2 990

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

J 38.700

294 700

272 685

272 685

272 685

7.998

20

05

01

Uniforme si echipament

6 700

6 700

5 460

5 460

5 460

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pal

10 000

tooco

6.278

6.278

6.278

20

05

30

Alte obiecte de inventar

122.000

278.000

260.947

260947

260947

7 998

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

122 000

l OOO

200

200

200

200

20

06

01

Dcplasar interne, detasart, transferuri

122.000

1 000

200

200

200

200

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

9 000

12.000

6 556

6 556

6 556

5 20)

20

12

Consultanta si expertiza

5 000

5 009

4 968

4 968

4 968

4 968

20

13

Pregătire profesionala

108 000

27.000

16 030

16.030

16 030

16.030

20

14

Protecția muncii

33 000

34 000

22 712

22 7)2

22 712

18.452

20

19

Contribul.i ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5S124S0

6 09$ 480

5 998 661

5 998.661

5 998 661

6.395.087Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indiciilor

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

I’lnti efectuate

Angajamente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate dia acțiuni iu reprezentarea intereselor stalului, potrivit dispozițiilor legale

50

50

20

30

Alte cheltuieli

399600

427 ICO

331 678

331.678

33) 678

326931

20

30

04

Chirii

10 000

7060

6.318

6.318

6 318

6318

20

30

30

Alte chcltnieli cu bunuri si servicii

389 600

420 IO0

325 360

325 360

325 360

320.6(3

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

486036

51

01

Transferuri curente

406086

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

406086

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3 342

12 901

12 90Î

12 901

12 901

12 901

55

01

A, Transferuri interne

3 342

12 901

12 901

12 901

12 90Î

12.901

55

01

1U

Alte transferuri curente interne

3.342

12 901

(2 901

12.901

12 90t

I2.90E

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

23 858.220

2) 963 184

20.878 474

20 878474

20 878.474

20 882.342

57

02

Ajutoare sociale

23 85S.220

21 963 184

20.878.474

20 878 474

20 878 474

20 882 342

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

I6B58 220

16.863 778

1S 871 323

J5.8"t 323

15 871 323

15 948 360

57

02

03

Ticliiete de cresa si lichele

sociale pentru grădinița

10.000

57

02

04

Tichetc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

7O0D000

5.099 40t>

5 007 151

5 007 151

5007 151

4 923 982

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

l 000000

932 000

St 9 774

819 774

819 774

849.051

59

11

Asociații si fundații

f 000000

932 000

BÎ9 774

819.774

8J9 774

849 051

70

CHELTUELl DE CAPITAL

2 353 620

889 970

554 130

554 130

554.130

807.973

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2 353 620

889 970

554 I3O

554 130

554 130

S07 973

71

01

Active fixe

2 353 620

889 970

554 I3O

554 130

554 130

807 973

71

01

01

Construcții

1.975 000

732 230

554 130

554 130

554.130

720 083

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa 1

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajnmcnti-legalc de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

tron spoit

50.964

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

2.666

71

01

30

Alte acti ve fixe

(inclusiv reparații capitule)

378 620

157 740

34 260

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3 3-12

-32 831

-39 789

-39 789

-39 789

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3,342

-32 821

-39 789

-39 789

-39 789

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3 3-12

-32 821

-39.789

-39 789

-39 789

85

01

01

Plăti efecUate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-3 342

-32 821

-39 789

-39 789

-39 789

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOL'I'ARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

50 010 170

51 212960

45.023 448

45 023 448

41 994.46!

3.023 K7

38 026.482

7002

LOCUINȚE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA

14.221 510

13 007 840

11 311 873

11 211 873

9.763 317

l 4*8.556

8.670 015

01

CIIELTULEU CURENTE

9591 714

10 675 651

9 526 536

9 526.536

8.574.879

951 £-57

8 431 583

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2480000

2 574 500

2 477 983

2 477 983

2.477983

2.571 495

10

01

Cheltuieli salariate in bani

l 967 500

2111 500

2 029 524

2.029 524

2.029.524

2 106 727

10

01

01

Salarii de buza

l 858,500

2.018 500

t 973 933

1 973 933

1.973 983

2.050.203

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

83.000

78.000

43.591

43 591

43 59Î

43.591

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

26OCO

15 000

II 950

11 950

11 950

12.933

10

03

Contribuții

512 500

463 000

448 459

448 459

448 459

464 76$

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

335 000

323 000

312 561

312 581

312.5SI

323.813

10

03

02

Contribuții de asigurau de șomaj

19.500

10 500

9 961

9961

9 961

10330

10

03

03

Contribui îi de asigurări sociale de

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Ardeal

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Piati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

3

sanatate

J15 00(1

106 506

105.597

105.597

105 597

1-09 549

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

15 000

4 000

3 060

3 060

3.060

3 171

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

28 000

18 994

17 260

17 260

17 260

17.905

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7 ti! 714

8 101 151

7 048 553

7 043 553

6 096 896

951 657

5 355.653

20

01

Bunuri si servicii

5 043.000

$ 577 289

4 924 800

4 924 800

4 796 910

127 893

4 480 102

20

01

01

Furnituri de birou

70.500

8 000

5 712

5 712

5 712

11,088

20

01

02

Materiale pentru curățenie

9 800

15 000

7 876

7 876

7 876

3.190

20

01

03

Iticalztl, iluminat si fona motrice

4 080.000

4 739000

4 251 806

4.251 806

4 240 064

117-2

3 947 855

20

01

04

Apa, canru si salubritate

250 000

225.000

191 171

191 171

180 067

! t,)94

181.334

20

01

05

Carburanți si Jubrifiatiti

9 500

20

01

06

Piese de schimb

8 000

20

01

07

Transport

16.000

10 000

69!3

6913

6 400

513

6400

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

10 800

4 300

3 163

3 (63

3 163

3 282

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

7.000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

581 400

575 989

458 159

458 159

359.340

98 8’9

326 953

20

02

Reparații curente

825 833

872 600

750 669

750669

537 482

2I3.LS7

600453

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

14 000

47.552

36 848

36 8'18

36 848

19971

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

14 000

47 552

35 848

36 848

36.848

19971

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

7100

2 500

580

580

580

580

20

06

01

Depinsuri interne, detasari, transferări

7 100

2.500

580

580

580

580

20

12

Consultau ra si expertiza

273 500

98 560

20 11)

20 111

20.1 1

20

13

Pregătire profesionala

15.000

10.000

20

14

Proiecția muncii

16 100

8 100

5 304

5 304

1 590

3 7-4

2 233

Capitol

Subcapitol

Pa

ra-

graf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii-

Credite tle angajament

Credite bugetare

Angaja mente

bugetare

Angajamente legale

Pluti

efectuate

/Lngajnmcnte legale de plătit

Cheltuieli

efective

nc-

at

Denumire indicator

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

30

Alte cheltuieli

917 181

1.484.610

1 310 241

t 310241

723.486

586 755

762 314

20

30

01

Reclamași publicitate

7 01)0

7 000

6 7’5

6 725

685

6 r-lO

685

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

79.000

131 000

90.177

90.177

89 515

v62

89.603

20

30

30

Alte chc; țuicii cu bunuri si servicii

831 t«î

1.346.610

l 213 339

1.213 339

633.286

580C53

672 026

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTACERARE

44 435

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

44 435

56

Oi

01

Finanțarea naționala

22 573

56

01

02

Finanțarea externa ncrambursabila

21 862

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 65-1610

2 960 803

I 714 498

1.714 498

t 217 599

496X09

1SS433

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4 654 610

2.960 803

1 714 498

1 714 498

I 217 599

496X99

188 432

71

01

Active Fxc

4 654 6)0

2.960 803

1 714 498

1.7)4 498

1.217 599

496X99

J88 432

71

01

01

Construcții

2 223 500

l 355 200

829 675

829 675

464 375

365300

184 582

71

Ol

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

82 110

82 HO

3 850

71

01

3C

Alie acâve fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.349.000

t 523 493

884 823

884 823

753 224

13 599

84

PLATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENT1 SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-24 814

-28 614

-29 161

-29 161

-29 161

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT1 SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-24 814

-28.614

-29 161

-29 161

-29 161

85

01

Plalî efectuate in anii precedent î si

recuperate in anul curent

-24 814

-28 614

-29 161

-29 161

-29 161

85

01

o:

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-24.814

-26 651

-26.855

-26 355

•26 855


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugcfurc

Angaja mente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

iniția le

definitive

A

li

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

02

Piali efecliaie in anii preccdcnli si recuperate in anul curent (SD)

-1.963

-2 306

-2 306

-2 306

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

35 788 660

37 605 120

33 311 575

33 811 575

32.231 144

1 580431

29356 467

01

CHELTUEL1 CURENTE

26 335 768

28 390 830

26 060.394

26 660 394

25.527.728

1 132 666

26107 461

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

2413 000

4 704 500

4 626 064

4 626 064

4 626 064

4.748 122

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1 973 500

3.812 500

3 756 175

3 756.175

3.756.175

3 863 352

10

01

01

Salarii de baza

1 806 500

3 676 500

3 622.920

3 622.920

3 622.920

3 743.347

10

Oi

05

Sporuri pentru condiții dc munca

117 000

78 000

77448

77448

77448

63 454

10

01

06

Alte sporuri

30 000

17 000

16.204

16.204

16204

15 741

10

01

30

Alte cfrejKuri salariate in bani

30 000

41 000

39 603

39 603

39 603

40 810

10

03

Contribuit

439 500

892.009

869 889

869.889

869 889

884 770

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stai

292000

610313

610313

610313

610313

625 838

10

03

02

Contribuții dc asigurări de șomaj

12 500

19 000

18613

18.6)3

18 613

19.186

10

03

03

Conlribut’i de asigurări sociale de

sanatate

98 000

197 000

194 9Q4

194 904

194 904

200902

10

03

04

Contribuiai de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4 000

8 000

5 828

5.828

5 828

6008

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

33 000

57 687

40 231

40.231

40.231

32.836

20

TITLUL I BUNURI SI SERVICII

22 038 888

21 733 240

21 133 799

21.133 799

20001 133

1 132.566

204SS.808

20

01

Bunuri si servicii

21.574 468

20.864.180

20 278 299

20 278.299

19.301.042

977,257

19 625.339

20

01

01

Furnituri dc birou

4 000

4 000

20

01

02

Materiale pentru curățenie

30000

9GOO

7.368

20

01

03

Încălzii, Luminat si furia motrica

310000

406.500

320 228

320.228

320225

3

189 730

20

Ol

04

Apa, canal si salubritate

2 525 501)

2 735 500

2.728 772

2 728 772

2.703.782

24 990

2 707 423

20

01

05

Carburamt si lubrifiant)

400000

445 OOO

396 573

396 573

256 573

140.010

443 505

20

01

06

Piese dc schimb

20000

26 OOO

24 251

24 251

18 409

5Î42

23.974


l’«s 28

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite tic angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pluti efectuate

Angaja mente legale de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1000

! 000

20

01

09

Matcriac si prestări de servicii cu

caracter funcțional

220 000

350 000

309 328

309 328

300438

8390

300607

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

18.063. MS

J 6 887. >80

16 499 147

16499.147

15 701 615

797532

(5.952.232

20

02

Reparații curente

i 14 000

113 998

1)3 998

l0[ 963

12035

)0l 963

20

03

1-1 re na

35 000

30 000

29 095

29.095

28 965

130

28.965

20

03

02

Hruna pentru animale

35 000

30 000

29095

29095

28 965

130

28 965

20

04

Medicamente si materiale sanitare

65.000

70 000

42.591

42591

3) 088

11 503

3).089

20

04

01

Medicamente

15 000

20 000

14 349

14 349

12 638

1 711

12 635

20

04

02

Materia; e sanitare

50,000

50000

23.2^52

28.242

18 450

9792

18 454

20

05

Bunuri ce natura obiectelor de inventar

50 000

150000

J43 779

143 779

504S3

92 296

154 284

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50 000

150 000

143 779

143 779

50.483

97296

154 284

20

06

Deplasări, detasari, transferuri

100

too

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferuri

100

100

20

14

Proiecție muncii

1 000

14 000

11 953

11953

5 045

6 908

3 903

20

30

Alte che luieli

3!3 320

540960

514 084

514 084

482 547

31537

5E3.265

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

25.000

30000

22 !04

22 104

22.104

22,104

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

288.320

510 960

49 î 980

49) 980

460443

3 537

49) 16)

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

J SS3 880

1 903 090

900 53!

900531

900.53)

900.53)

55

01

A. Transferuri interne

l 883 880

l 903 090

900 531

900 531

900.531

900 531

55

01

12

Investit ii ale regiilor autonome si

societat'lar comerciale cit capital de

stat

l 433 880

I 453 090

450 531

45053)

450 531

450 531

55

01

18

Alte transferuri curente interne

450,000

450 000

450 000

450000

450 000

450.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.642 020

6 544 939

4 500 536

4 500 536

4.052 771

44"765

4)2.511

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6642 020

6 544 939

4 500 536

4 500 536

4 052771

44T765

412.51]

- leî-


Capitol

Subcapitol

Para-graf

Grupa/

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

71

01

Active fls;

6 6-12 020

6 544.939

4,500.536

4 500 536

4 052 771

447 765

■112.5(1

71

01

01

Construcții

3 834 940

3 277 377

2.179 8-16

2 179846

2 152 241

27 605

383 835

71

01

02

Mașini, ec hipamente si mijloace de

transport

2 350 730

2404 730

1 803 859

1 803.859

1 553 874

249 985

28676

71

ot

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

456 350

862 832

516831

516 S31

346656

170 tTS

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2 312 200

2.842 200

2 823 -194

2 823 494

2,823 494

2 836 495

81

TITLUL X VII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.812.200

2 842.200

2 823 494

2 333 494

2 823 494

2 836495

81

01

Rambursări de credite externe

2 812.200

2 842 200

2 823 494

2 833 494

2 823 494

2 823.494

SI

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice eracme locale

2 812200

2 842 200

2.823 494

2 823 494

2 823 494

2 323.494

81

02

Rambursări de credite interne

13 00)

81

02

02

Diferente de curs aferente datoriei

publice irteme

13 001

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-! 328

-172 849

■172 849

-172 849

-172 849

85

Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1323

•172,849

-172 849

-172 840

• 172 849

85

01

Plăti efeauate in anii prcccdcnti si

recupera» in anul curent

-1 328

-172 849

-172 849

-172 849

-(72 849

85

01

01

Plăti efeciuale în anii precedentf si

recuperate in anul curent (SF)

• 1 328

-160 760

-160 760

-160 760

-160 760

85

01

02

Plăti cfecuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SD)

-12 089

-12 089

-12 089

-12 089

8000

02

Partea V-a ACTIUN! ECONOMICE

24.262 873

87 792270

121 819 (80

93 105 274

93 105.274

67 691 129

254(4 .45

60J33 896

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

24 262.873

67.526 480

100 990 030

82 117 542

82 117 542

58.968 756

23,148 "?36

51 967.496

01

CHELTUIELI CURENTE

24 262 873

64 271 080

94 S3S 780

80 878 910

80 878 910

57 730,124

23 148 786

51 743 452

-A> O


Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite tle angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

12 000 000

16 126 200

16 122 124

16 122.124

16 122 124

16 122.124

20

30

Alte cheltuieli

12000 000

16 126 200

16 122 124

16 122 124

16 122.124

16.122 124

20

30

30

Alte cliditiieli cu bunuri si servicii

(2.000000

16 126 200

16 122 124

16 122.124

16.122 124

!6 (22.124

40

TITLUL JV SUBVENȚII

12400.000

35 086 300

35 085 570

35.085 570

35.085.570

35.085.570

40

03

SubventiC pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

12 400 000

12 036.300

12 036 277

12 036 277

12 036 277

12 036 277

40

30

Alte subvenții

23 050 000

23 049 293

23.049 293

23.049.293

23 049 293

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2 931850

1 788 350

535 758

535.758

535 758

535 753

55

01

A. Transferuri interne

2 931 850

1 788.350

535 758

535 758

535 758

535,758

55

01

12

Investiri ale regiilor autonome si

societăți, or comerciale cu capital de

stat

2 S 99,850

1 756 350

504.233

504 233

504.233

504.233

55

01

18

Alte transferuri curente in tenie

32.000

32.000

31 525

3) 525

31,525

3) 525

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABJLE (FEN)

POSTADERARE

2a 262 873

36 939.230

4 1 837 930

29 135 458

29 135 458

5 986 672

23 (48 786

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

32 193 200

22.208 31)7

22 268 307

2226&207

56

01

01

Finanțarea naționala

3 487 600

2.783 538

2 783 538

2 782238

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

22.303 520

15.773 384

15 773 384

15 772 284

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

5 902 080

3 7tl 385

3 711.385

37i12S5

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

24 262 873

36 939.230

9644 730

6.867 151

6.867 151

5.986 672

880-79

56

03

01

Finanțarea naționala

14 111750

1 578 640

t 578.640

1 578.640

1 578 635

5

56

03

02

Finanțarea externa nerambursabila

1-1 111 750

1 578 640

l 578.640

I 578 640

1 578 635

5

56

03

03

Cheltuieli neeligibilc

2-1 262 873

8 7)5 730

6487 450

3 709 871

3 709871

2 829.402

88C-<69

70

CHELTUIELI DECAPITAI.

2 024.400

4 920 250

7 863

7 863

7 863

224 044

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2 024 400

4 920 250

7 863

7 863

7 863

224 044

71

01

Active Exe

2 024 400

4.920 250

7 863

7,363

7 863

224 0-14


?jig. 31

Clipitei

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat! efectuate

Angaja meine legale de plutit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

fi

7=5-6

8

71

01

01

Construcții

I.SI 0.000

4 «41.000

4 200

4 200

4 200

224 044

71

01

30

Alte acirve fixe

(incluși? reparații capilalc)

214 400

7‘) 250

3.663

3 663

3 663

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.231.000

1 231 000

l 230 769

1 230769

1 230.769

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

i 231 000

1.231 006

1.230 769

1 230 769

1.230.769

81

02

Rambursări de credite interne

J 231 000

1.231.000

1.230.769

t 230 769

1.230.769

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice ia terne locale

J 23J 000

1231 000

1.230 769

1 230 769

1 230 769

8402

TRANSPORTURI

20 265 790

20 829 150

10 987 732

Î0 987 732

8 722 373

2 2651'59

8.171 400

01

CHELTUIELI CURENTE

5 875 000

11 (97 300

9 291 577

9.291,577

7.624 J40

1.667437

8 114.545

10

TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL

46S 000

1.046 800

1 045 376

t 045 376

1.045 376

1 090409

10

01

Cheltuiel sitlarialc in bani

374 500

851 460

850 683

350683

850683

889.937

10

01

01

Salarii de briza

341.200

831 200

830 754

830 754

830 754

871 921

10

01

05

Sporuri pentru condiții de mutica

35 000

17 820

17S14

17814

(78(4

15.901

10

01

06

Alte spot uri

6 000

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uniații

300

10

01

13

indemnizații de delegare

1 000

676

676

676

676

10

01

30

Alte drepturi sularialc in bani

2 000

1 440

1 439

1 439

1.439

1 439

10

03

Contribuții

93 500

195 340

194 693

(94.693

194 693

200472

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

60000

137 790

137 757

(37.757

137 757

140.883

10

03

02

Centri ba ii de asigurări de șomaj

4 000

4 250

4.250

4.250

4,250

4 44B

10

03

03

Contribtfii de asigurări sociale de

sanataie

21.000

44 300

44 (8t

44 181

44 181

46240

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3 000

1 500

1 282

l 282

1 282

l 341

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

Fjig, 32

- ici-

Capi-

toi

Subcapitol

Păru-graf

Grupa / 'Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

l’latî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

îndemn :zatii

5 500

7 500

7 223

7 223

7 223

7.560

20

TITLUL i: BUNURI SI SERVICII

5.047.000

9 791 000

S205 091

8 205 091

6 537654

1.667 4? 7

7.023.547

20

01

Bunuri si servicii

2 017 500

l 529 000

1.130.741

1 130 74 (

772 843

357.808

677 939

20

01

01

Furnituri de birou

6 500

6 500

571

571

571

2.298

20

01

03

Încălzii, turn hiat si forța metrica

25 000

25 000

21 366

21 366

2L366

21.368

20

01

04

Apa, canal si salubritate

10,000

10 OCt)

833

883

821

^2

821

20

01

05

Carburanti si lubrifiant!

600.000

600.000

593 G6J

593 061

384 618

208 M3

263 444

20

01

06

Piese de schimb

100.000

100 000

S6 435

86435

86.435

79.486

20

Oi

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

10.000

toooo

6 656

6656

6.656

6905

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

55 000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

l 211 CCC

777.500

421 769

421 769

272 947

148532

303 617

20

02

Reparații curente

2 7-12 500

7.866 500

6 758 944

6 758.944

5 490 905

t 268 559

5.951 885

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

60 00O

60 003

58 868

58 868

37.849

21 O|9

157 827

20

05

30

Alte obiecte de inventar

60000

60 000

58 868

58 868

37 849

21 n:9

157 827

20

06

Deplasări, detasari, transferări

4 000

4.000

331

331

331

331

20

06

01

Deplasări interne, delăsări, transferări

4.000

4 000

331

331

331

331

20

13

Pregătire profesionala

3 000

1.000

20

14

Proiecția muncii

1.000

■l 500

4 002

4.002

2 054

1548

573

20

30

Alte cheltuieli

221.000

326 COO

252 205

252.205

233.672

18'33

234.992

20

30

03

Prime dcursigurarc non-viaia

30.000

30000

24 567

24.567

24.567

24,567

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

191 003

296.000

227 638

227 638

209.105

18533

210 425

56

TITLUL vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSAB1LE (FEN)

POSTADERARE

360000

360 000

41 110

<11 110

4) UO

589

56

01

Programe dtn Fondul European de Dezvoltare

- leî-Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col


Regionala (1EDR)

56  01 Ol

1- itiantarea isationala

50 01  02

Finanțarea externa neratnbursabtla

56 Oi 03

Cheltuieli neeltgibile

70

CHEL TUIE-.1 DE CAPI TAL

71

TULUL XLI ACTIVE NEFINANCIARE

71  01

Active fixe

71  01 01

Construcții

71  01  02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71  01  30

Alte active fixe

(inclusiv reparam capitale)

84

TITLUL XV PLA I 1 EFECTUA 1 E IN ANII

PRECEDEN l’l SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT-----

X ,   •?

Plan efectaaie in anii precedent! si

recufierate ui anul curent


Plăti efectuate in anii preccdenti si recuperate sii anul curent (80)Pag 33

- lei-

Credite bugetare

Angajamente

bugeture

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

360 000

360 000

41 110

41 HO

41 HO

589

2 600

2 600

7 400

7 400

350 000

350 000

41 110

41 HO

41 HO

589

14 390 790

9 639 SOS

i 704 703

1 764 703

1 106 781

597 922

56 855

14 390 790

9 639 SOS

1 704 703

1 704 703

1 lOo/Si

597 922

5o 855

14 390 790

9 6.39 898

i 704 70.3

i 704 70.3

1 100 78i

597 922

>0 855

9 975 090

5 V9.3 290

89’910

892 910

Oi>3 538

229 372;

8 040

240 OOP

240 OtKJ

232 514

2.32 514

232514

48 SI5

4 175 700

4 306 ou»

579 479

57-, 279

2KI 729

168 5 St!

■8 >48

-8 >48

■8 548

■8 548

-8 548

•8 548

-8 548

-8 548

■8 548

8 54 6

-8 548

•8 548

•8 548

■8 548

-8 548

-8 548


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU COLAE-OVIDIU POPOVICIA TURCU