Hotărârea nr. 178/2018

Hotărârea nr.178 din 22.05.2018 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei la împlinirea vârstei de 100 de ani

HOTĂRÂREA NR, 178 DIN 22.05.2018 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei<             , care

a împlinit vârsta de 100 de ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 20352/22.02.2018 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 3525/26.02.2018 înaintată de d-na J             l, prin care solicită premiul pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Adresa nr. 210135/21.03.2018 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 5496/22.03.2018 prin care ni se transmite că numita ’              figurează cu

aceleași date si este în viată;

-Referatul nr. 7760/22.04.2018 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7761/23.04.2018;

-Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 7762/23.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 835/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 836/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 837/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

-Prevederile OUG nr. 99/ 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, modificată și completată;

-Prevederile OUG nr. 9/ 2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d” și ale alin. (6) lit. ”a”, pct. 2 și art.45(2) lit.”a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

AR I . I. Se acoidă un piciinu în valoaic de 5000 lei doamnei .              din Bacău,

care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 25.03.2018.

ART. 2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială Bacău, si doamnei

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI y