Hotărârea nr. 177/2018

Hotărârea nr.177 din 22.05.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 177 DIN 22.05.2018

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului1

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.05.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Scrisorile de Recomandare ale d-lui Prof. univ. doctor A              , d-lui Academician, Prof.

univ. doctor docent             și Prof. Emerit la ”                 of Technology prin care îl

recomandă pe dl.1            pentru titlul de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Adresa d-lui consilier local             prin care propune acordarea Titlului de Cetățean de Onoare

al municipiului Bacău, domnului              , înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.

27713/ 15.05.2018;

-Expunerea de motive a consilierului local:            înregistrată cu nr. 4939/ 15.05.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4940/ 15.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 833/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 834/21.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art.45(1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 -Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului1

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 -Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul

ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.


Art. 4- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal

Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POPOV