Hotărârea nr. 176/2018

Hotărârea nr.176 din 18.05.2018 privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația ”Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)HOTĂRÂREA NR. 176 DIN 18.05,2018 privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

18.05.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 27186/ 10.05.2018 a Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) prin care se solicită plata cotizației anuale;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă”, nr. 40/ 09.05.2018, prin care s-a stabilit cuantumul cotizației membrilor pentru anul 2018;

-Referatul nr. 4749/ 10.05.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care se propune plata cotizației către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău) în cuantum de 145.000 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4782/ 11.05.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 4783/ 11.05.2018 favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.828/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 829/16.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.830/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.831/16.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.832/17.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 35 (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa 1 din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 11 alin. (3), ale art. 15 (5), ale art. 22 (4) și ale art. 27 (4) lit. ”b” din Statutul Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)

aprobat prin HCL nr. 370/ 2017 privind participarea Municipiului Bacău, Județul Bacău, în calitate de membru fondator, la înființarea Asociației Grup Acțiune Locală “INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ” Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit „e”, alin. (7) lit. „a” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă plata sumei de 145.000 lei, reprezentând cotizația pentru anul 2018, având în vedere că Municipiului Bacău este membru al Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău).

Art. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

Art. 3 Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice din cadrul Primăriei Bacău și Asociației „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău).

Art. 4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI