Hotărârea nr. 175/2018

Hotărârea nr.175 din 07.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a II-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfăşura în perioada 19 – 20 mai 2018


HOTĂRÂREA NR. 175 DIN 07.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a Il-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfășura în perioada 19 - 20 mai 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.05.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 19748/ 14.02.2018 înaintată de Clubul Sportiv X-Cape Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea etapei a Il-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfășură în perioada 19-20 mai 2018;

-Referatul nr. 3606/ 12.04.2018 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a Il-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfășura în perioada 19-20 mai 2018 și punerea la dispoziție a 150 mp în interiorul Pavilionului Expozițional din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4392/ 03.05.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 4393/ 03.05.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.824/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 825/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 826/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 827/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a Il-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfășura în perioada 19-20 mai 2018.

ART. 2. Se aprobă punerea la dispoziție a 150 mp în interiorul Pavilionului Expozițional din cadrul “Centrului de Afaceri și Expoziții” Bacău în perioada 19.05. - 20.05.2018, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, pentru organizarea evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT și Clubului Sportiv X-Cape Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI