Hotărârea nr. 173/2018

Hotărârea nr.173 din 07.05.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018


■■■■■■■■


HOTĂRÂREA NR. 173 DIN 07.05.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea

Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.05.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 844/ 03.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 23883/ 03.04.2018 înaintată de Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea unui eveniment ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan”;

-Referatul nr. 4384/ 03.05.2018 înaintat de Biroul Aprovizionare și IT prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4385/ 03.05.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, înregistrat cu nr. 4386/ 03.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.817/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 818/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 819/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 820/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a”, punctul 4 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării evenimentului gratuit prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, constă în punerea la dispoziție a sălii Teatrului de Vară ”Radu Beligan”.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul Aprovizionare și IT.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Biroului Aprovizionare și IT și Bibliotecii Județene ”Costache Sturdza” Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIx