Hotărârea nr. 172/2018

Hotărârea nr.172 din 07.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții: ”CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT”

â/ita


t&n rcr'/f f f/Zf/r '^acăf/


Având în vedere :

-Referatul nr. 4441/ 03.05.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT”;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4442/ 03.05.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 4443/ 03.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.812/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 813/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 814/07.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 815/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 816/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri;

-Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Ghidului Solicitantului: “Condiții specifice de accesare a fondurilor - Programului Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri”;

-Prevederile Legii nr. 102/ 2016 privind incubatoarele de afaceri, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile HCL 62/19.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de Investiții pentru anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau,

-Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5(1) lit. ”b” alin (i) si art. 9 alin. (1) și (4) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2) și ale art. 115 (1) lit. b și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

z\

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARA ȘTE

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico economică - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT”, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 3 Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 172 DIN 07.05.2018

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Documentație tehnico-economică, faza D.A.L.I, pentru obiectivul de investiții: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET -CINEMA ORIZONT”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI
T *40213138127 W www.lna&ardil

E: cotiUct^inaMirhl


CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR „HUB PENTRU TINERET” - CINEMA „ORIZONT” CALEA MARASESTI | NR. 165 | BACAU

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU


PROIECTANT:

INA STOIAN ATELIER PROIECTARE SRL

CONTRACT NR. 68846/5.04.2018 PROIECT NR. 7/2018

FAZA: DALI DATA: APRILIE 2018


INA STO: AN ATELIER PROLECTARESRL

Pagina 1


Sediu: București, wctor X ttr. ItalianA nr. 13 ;i> 101 RO 020973

CIFi 38504897 nr.reg.com. |40/19131/2017

Banca. INC BankNV Amsterdam IBAN: RO67INGB0U009999G7379174


CONTRACT NR. 68846/5.04 2018

PROIECT NR. 7/2018

CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR

„HUB PENTRU TINERET’’ - CINEMA „ORIZONT”

CALEA MARASESTI | NR. 165 | BACAU


FOAIE DE TITLU

BORDEROU

CERTIFICAT DE URBANISM

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ACORDURI SI AVIZE

EXPERTIZA TEHNICA 3exemplare

PAGINA DE CAPAT LISTA DE SEMNATURI BORDEROU

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA BREVIAR

LEGITIMAȚIE ATESTARE EXPERT ÎNCERCĂRI

AUDIT ENERGETIC 3exemplare

PAGINA DE CAPAT

AUDIT ENERGETIC - EXISTENT

CERTIFIC AT ENERGETIC - EXISTENT

AUDIT ENERGETIC - PROPUNERE

CERTIFICAT ENERGETIC -PROPUNERE LEGITIMAȚIE ATESTARE EXPERT

DALI 3exemplare

PIESE SCRISE

LISTA SEMNATURILOR PROIECTANȚILOR

MEMORIU TEHNIC DALI

DEVIZUL GENERAL DEVIZ PE OBIECT conf. HGR 907/2016 LISTA DOTĂRI

ANTEMASURATOARE ARHITECTURA, STRUCTURA, INSTALAȚII GRAFICUL INVESTIȚIEI

PIESE DESENATE RELEVEU DE ARHITECTURA

A010 - PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ - SC. 1:1000

A020 - PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT - SC. 1:500

Al 10 - PLAN PARTER - SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100

Al 20 - PLAN ETAJ - SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100

Al 30 - PLAN INVELITOARE - SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100 A200 - ELEVAȚIE EST- SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100 A210 - ELEVAȚIE NORD - SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100 A220 - ELEVAȚIE SUD - SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100 A300- SECȚIUNE 1-1 - SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100 A310 - SECȚIUNE 2-2 - SITUAȚIA EXISTENTA SC. 1:100

INASTflfAh ATELIER PROIECTARE SRL

Sedlui Bucurtftl mtnr 2, ftr. IMlIani or. 13 ap. 10 | RO 020973

OF: 30504897 ar. ret. com,)40/19331/2017

Bana ING Bank NV Amxttfdam IBAN: RO671NGB00M999907379174

Ti* 40 213130127

W: wwwjnM ardil

E: amt»rt©lnaui chi


Pagina 1


T; *411213138127

*                                         W; wwwlnas ardd

E ccnUct^lMt-atchl

PROPUNEREA DE ARHITECTURA RECOMANDATA

A010 - PLAN ÎNCADRARE ÎN ZONĂ - SC. 1:1000

A030 - PLAN DE SITUAȚIE PROPUS - SC. 1:500

Al 01 - PLAN DEMISOL - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

Al 11 - PLAN PARTER - SITUAȚIA PROPUSA SC 1:100

A121 - PLAN ETAJ - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

A131 -PLAN ETAJ 2-SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

A141 - PLAN INVELITC/ RE - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

A201 - ELEVAȚIE EST (PRINCIPALA) - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1.100

A211 - ELEVAȚIE NORD (LATERALA) - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

A221 - ELEVAȚIE SUD (LATERALA) - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

A231 - ELEVAȚIE VEST (POSTERIOARA) - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

A301 - SECȚIUNE A-A - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

A311 - SECȚIUNE B-B - SITUAȚIA PROPUSA SC. 1:100

REZISTENTA

PLAN RELEVEU STRUCTURA SC. 1:50


PLAN RADIER SC. 1:50

PLAN COFRAJ PESTE COTA -0,15 SC. 1:50

PLAN COFRAJ PESTE COTA +3.35 SI +2.40 SC. 1:50

PLAN COFRAJ PESTE COTA +5.25 SC. 1:50

PLAN COFRAJ PESTE COTA +6.85 SC. 1:50

INSTALAȚII

SCHEME DE PRINCIPIU PENTRU INSTALAȚII

GOI - PLAN GENERAL AMPLASARE ECHIPAMENTE SC. 1:100

IE01 - SCHEMA PANOURI FOTO VOLT AICE

IE02 - SCHEME ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE

IT01 - SCHEMA CENTRALEI TERMICE

RE01 - PLAN REȚELE EXTERIOARE SC. 1:500

IS01 - INSTALAȚII SANITARE - SCHEMA COLOANELORINA STOIAN ATELIER PROIECT AP E SRL

Pagina 2


SHItt: București, woor 2, ttr, Iulian! nr. 13 ap. 10 | RO 020973

QF138S04B97 nr.rwf.eom.J40/19331/20l7

Banca: (NC Bank NV Amsterdam IBAN RQ67INGB0000999907379174

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. _    1/456 din 1 3 APR. 2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 2&       Din:    H APR M

în scopul:

 • 1.1.1.A) CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET" CINEMA " ORIZONT"


Ca urmare cererii adresate de__MUNICIPIUL BACAU___________________

cu domiciliuFsediul în județul____________BACAU____________t localitatea_____________BACAU

satul___________________________z__, sectorul____:____, cod poștal ______________r______________

strada_____________CALEA MARASESTI____________,nr. 6        __-___________

se               et            ap.      , telJfax__-_________, e-mail______________;

înregistrată la nr. ___________1/456__________ din 13-04-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________:__________________________, sectorul - cod poștal:______________:

strada________________Calea Marasesti________________(tir. 165    , bl.____________________*

sc. ~   . et ~   . an.          sau identificat prin:     extras din olanul cadastral pe ortofotoplan, numere :

cadastrale 68281,68281-C1, 68281-C2

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.____________250___________/_______2008

faza PUG aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii/epublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC


Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform inscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 24560 din 10.04.2018, imobilul cu număr cadastral 68281 aparține domeniului public al Municipiului Bacau si exista inscireri privitoare la sarcini - drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții administrative si social culturale si anexa. Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 9. Terenul se află în zona ”A" de impozitare.

1/4


REGIMUL TEHNIC

: jr.form ar.exa REGIM TEHNIC

Frezentui Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE NCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET"- CINEMA " ORIZONT"

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație ue desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun BACAU jud. Bacau

îa aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE ți prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2003/35.CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe in legătură cu mediul ți modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justipe, a Directivei 85/337/CEE ți a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta să analizeze ți să decidă, după caz, încadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/pnvate in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoare după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabdețte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării unui punct de vedere oficial cu privire ia realizarea investiției In acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului In vederea evaluării inițiale a investiției ți stabilirii necesității evaluăm efectelor acesteia asupra mediului, in urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.                                                                1

în situația in care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulăm procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obi.gația de a -otifica acest fapt automăpi administrației publice competente

i,c.w« .. :p.i violai^ ■■ COVSIUfJt

Imobilul se află Tn zona II - zonă cu regim de înălțime pentru construcții Impus.

Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea, compusă din:

 • - locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de înălțime P+4 niveluri;

 • - locuințe colective propuse în blocuri cu regim mediu de înălțime P+6+10 niveluri.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE:

 • - instituții publice, servicii si alte activități nepoiuante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire;

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate);

 • - circulație pletonala si carosabila;

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • - echipare tehnico-edllltara si construcții aferente.

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru aite funcțiuni, completări în cadrul trupului principal;

 • - Investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii si a confortului urban;

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente;


 • - construcții aferente echipării tehnico-edilltare;

 • - amenajări aferente locuințelor cal de acces carosabile si alei pietonaie private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copil, amenajări de sport pentru tineret;

 • - echipamente pubilce la nivel rezidențial si de cartier, creșă, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, iicee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări Interzise

 • - activitati producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice -Incendii, explozii

 • - în raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții si amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zonei.

 • - sunt Interzise orice utilizări, aitele decât cele admise ca funcțiune dominant si funcțiuni complementare;

 • - sunt Interzise locuințele individuale in zona de locuințe colective;

 • - sunt Interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • - sunt interzise funcțiunile Industriale.

Pentru UTR 9 - zona de locuințe colective s-au stabilit următorii Indici:

 • - regim de înălțime maxim admis: P+10

 • - P.O.T. maxim = 40%

-C.U.T. = 4,4.


Clădirea are regim de inaltime P+1

SE SOLICITA CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR “HUB PENTRU TINERET- CINEMA "ORIZONT'

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Ci vii, distanțele minime necesare Intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică.

Spațiul va fi prevăzut cu,

 • - firmă iuminoasă;

 • - rampă acces pentru persoane cu handicap locomotor.

Accesele în spațiu nu vor influența fluxul auto și pletonal existent în zonă.

Aspectul exterior al spațiului nu va deprecia aspectul arhitectural ai zonei.


JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr.         dirî 3. APR. W

Arhitect șef/

A >7  --— • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

Q D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

H alimentare cu apă

13 canalizare

ffl alimentare cu energie electrică

3 alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

Q securitatea Ia incendiu


13 gaze naturale

 • □ telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban

 • □ protecție civilă


Alte avize/acorduri □


H sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTH

d.4) Studii de specialitate

 • - CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRII (DOAR DACA SE EXECUTA LUCRĂRI DE CREȘTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE A CLĂDIRII)

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (DOAR DACA SE EXECUTA INTERVENȚII IN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRII)

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitect

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,SECRETAR,

OVTDIU NICOLAE POPOVICI     X


ARHITECT ȘEF,

DIANA MIHAELA MARIN


Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din .......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de _______________


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1.000

2527'    12   04       2018

Oficiul de Cadastru țl Publicitate imobiliară SACAU Biroul de Cadastru ți Publicitate Imobiliară Bacau


ANCPL

Vl l ; i f a

F» unr, m FMfwilF.TL


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 68281 Bacau • A. Partea I. Descrierea imobilut jl

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Bacau, Calea Marasestl, Nr. 165, jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

68281

718

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

68281-C1

Loc. Bacau, Calea Marasesti, Nr. 165, lud. Bacau

5. construita la sol:632 mp;

A1.2

68281-C2

Loc. Bacau, Calea Marasestl, Nr. 165, lud. Bacau

S. construita la sol:86 mp;

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  43126 / 01/11/2011

  Act Administrativ nr. Hotararea nr.376, din 29/10/2010 emis de MUNICIPIUL

  BACAU;

  llntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala ll/l

  Al, Al.l, A1.2

  | 1) MUNICIPIUL BACĂU, CIF:4278337, domeniul public

 • C. Partea III. SARCINI

  Paginai din3


  înscrieri privind dezmembra mintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  43126 / 01/11/2011

  Act Administrativ nr. Hotararea nr.376, din 29/10/2010 emis de MUNICIPIUL BACAU;

  CI

  Intabulare, drept de ADMINISTRARE

  Al, Al.l, A1.2

  1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

68281

718

* Suprafața este d

eterminata in planul de proiecție Stereo 70. DETALII LINIARE IMOBII

Date referitoare la teren

Pagina 2 din 3


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Taria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

718

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

68281-C1

construcții administrative si social culturale

632

Cu acte

S. construita la sol:632 mp;

A1.2

68281-C2

construcții anexa

86

Cu acte

S. construita la sol:86 mp;

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<- (m)

1

2

3.634

2

3

22.5111

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

<- (m)

3

4

6.578

4

5

2.208

5

6

26.974

6

7

18.264

7

8

6.934

8

9

12.368

9

10

7.179

10

11

17.617

LL

1

2.307


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul Informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active ia data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codui de verificare oniine disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/04/2018, 12:10


Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 3 din 3MlN'brtHUL MEDIULUI


ito

ROMÂNIA


Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 4851/ NA 859/23.04.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU pentru proiectul „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor,^Hub pentru tineret’’-cinema Orizont”, propus a fi amplasat în Bacău, strada Calea Mărășești, nr.165, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău cu nr. 4851/18.04.2018,

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - prin proiect se propun lucrări de consolidare, reamenajare, extindere și compartimentări interioare ale clădirilor existente, în vederea amenajării de spații pentru activități de consultanță, în sprijinul dezvoltării afacerilor; se vor amenaja spații verzi de tipul teraselor înierbate și parcaje la demisolul clădirii;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Conform cerințelor Legii 211/2011, producătorii de deșeuri au obligația de a colecta selectiv toate tipurile de deșeuri generate și de a le stoca temporar în containere și spații adecvate, urmând a fi predate către societăți autorizate în valorificarea sau eliminarea acestora;

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.


Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații, DoinaMihordescuîntocmit, p. Anca Secuii!^ AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel 0234-512750; 0234-5 i 2708; Fux 0234-571056

E-mail: oftice©apmbc.anpni.ro. Pagina web: httn://aombc.anDin.ro/

ROMÂNIA


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mr. CONSTANTIN ENE” a! Județului Bacău

■îi*

10 vițK’* ROMÂNIA


NESECRET

Exemplar ut. l

Nr. 706411

Bacte, 24.04.201»


Către,

MUNICIPIUL BACĂU Primar,

Domnul COSMINNECULA

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată cu nr. 706411 în data de 17.04.2018 privind obținerea avizului de securitate la incendiu pentru investiția „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT**, vă comunicăm următoarele:

Conform datelor din memoriului general nr. 7/2018 la faza D.A.L.I., investiția având suprafața construită de 718 m.p, suprafața desfășurată de 1230m.p. și nivelul de înălțime D+P+2E parțial, se încadrează în categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea Ia incendiu, conform prevederilor art. 1, Anexa 1, punctul II, lit. c) din H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificări și completări, înainte de începerea lucrărilor de construcții, aveți obligația obținerii avizului de securitate la incendiu.

Drept urmare, la cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu, veți depune documentele precizate la art. 9 și Anexa 2, punctul 2 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție

NESECRET

Adrtu; unui. Baciu. ar. Milcov, nr. 49, jud. BACĂU Telefon: 0234 550 000 < Fax: 0254 575.053.

Eniail Office jțiBiibacau.io

NESECRET

civilă aprobate cu O.M.A.I. nr 129/2016, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire.

Pe toată durata desfășurării activităților specifice, aveți obligația de a respecta prevederile legale în vigoare în ceea ce privește îndeplinirea tuturor criteriilor de performanță pe linia securității Ia incendiu, prevenirea și apărarea împotriva incendiilor

Predata adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

INS ColoIOAN


NESECRET

2 2


Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau

NOTIFICASE SANITACA

NR. 358 DIN 19.04.2018

Titular: MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV: CR. STR. SUP. INCUB, AFACERV'HUB PT. TINERET'-CINEMA ORIZONT

Adresa: BACAU

Str. CALEA MARASESTI Nr. 165 Bl. Sc. Ap.

Urmare a cererii nr. 386 din 18.04.2018 privind amplasarea unei construcții avand:

O       DESTINAȚIE: CR. STR. SUP. INCUB. AFACERI"HUB PT. TINERET'-CINEMA ORIZONT

SP. CONSTR: SUNT RESPECTAT! PARAMETRI! SANITARI «STRUCTURA SI CIRCUITELE FUNCȚIONALE PENTRU SPAȚIU CU DESTINAȚIA BARURI, SALA SPECTACOLE, ALIMENTAȚIE PUBLICA(CAFENEA). CONSTRUCȚIE EXISTENTA AMPLASATA CORESPUNZĂTOR FATA DE VECINĂTĂȚI. APA, CANAUZARE-RETELE SISTEM CENTRALIZAT.

REGIM ÎNĂLȚIME:

Conform cu documentația anexata si a referatului nr. 386 din 19.04.2018, intocmit d compartimentul de specialitate, va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasamentul propus cu respectarea " Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației * aprobate prin Ordinul Nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii si Procedurile de reglementare sanitara pentru proiecte de amplasare, amenajare si construire, aprobate prin Ordinul nr. 1030 din 2009 actualizat al ministerului Sanatatii.

ONerespectarea datelor din documentația anexata spre notificare se sancționează conform legislației in vigoare.

Notificarea este valabila atattimp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic si certificatul de urbanism.

iO@[KWL^


Str. Narciselor, nr 14 - Bacau J04/789/27.09.2010/ CUI1RO27429315 Capital social 24.047 170 lei COD CAEN: 3600


Tel:O33^4O1.706/Fax:O234-55.11.75 web: www.apabacau ro e-mall. manager@apabacau.ro Banca: BRD Bacau

ConfROI 3BRDE040SV60027870400


Nr. 1331


AVIZ nr. /J?

Către, MUNICIPIUL BACAU

STR. MARASESTI. NR. «■ MUN. BACAU - JUD, BACAU


La cererea dvs. inregistrata cu nr. 1331 /17.04.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „l.l.l.A) CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR „HUB PENTRU TINERET* - CINEMA „ORIZONT* « situat in STR. CALEA MARASESTI, NR. 165, MUN. BACAU - JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

i. Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

z La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 91;

 • 3.  Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4.  La începerea lucrărilor, cat si ne parcursul execuției acestora, aveți obligația sa solicitați asistenta tehnica din partea unitatii noastre,

 • 5.  Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.

Eliberarea avizului se fiice după achitarea taxei de avizare la caseria unitatii noastre.

Aviz achitat cu chitanța nr.__________________din______________________.


DIRECTOR G CHIPERIONALĂ


PA BACĂU


SEFSERVICI ING. GAVRILA SILVIA


|     M*. cadastral

Suprafața masuratafmp.J

Adresa imobilului

L <^^7

718

\ mun. Bacau, Calea Marasesti nrJ65

t Carte funciara nr.

U\T          num. Bacau A


PUNCT!


st fi nu poate B Hori,


tu imn uuhh unhmiin h tmun vn


Nume Punct

c

i

56

2

56

3

36

4

36

s

56

s -

3fi

7 U

/ /J/V

36


VEOFICKIE

NUME         y’Uo

8EF PROIECT

nit BmaSTtXAN       ț (1

PROIECTAT

rti&raSW    \ ,5

shQugaKMXWSCU «ARUoaROPA      f s

țt

desenat

iftllMgtMKOVEKU


Aviz de amplasament favorabil

IfflUÎSaaZ_________________ .20.04.2018__________

Numii «vii                          Urcat la datt

1) Persoanijuridlcă


DEIGA1 GRID SA

Pendurtkxnr.42 540554 Tlrgtl Mure} deJgai-grktro


.MUNICIPIUL BACAU-

Dnnuratm conwmUiiuM

Nr. hreUiim le Rrg. CoomuM

.4278337

cm

Au tui Oku

RefnMMMWprh

In o| uit d»


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de avii de amplasament, înregistrata cu nr. .1001792404_______217.04.2018__________________

pentru obiectivul ■■Crearea unei Infrastructuri suport de Incubare a afacerilor *Hub pentru_______________________

.tineret* Cinema ORIZONT__________________________________________________________________________

de la adresa str. .MARASESTI_____________________________________________________________________________

nrJȘȘ____________bl/sc..________________ap.,______cod postai 600069 localitate.BACAU____________________

comuna,_________________sector, Județ-Bacău______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus țl se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mal mici fața de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice In vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Crearea unei Infrastructuri suport de incubare a afacerilor 'Hub pentru tineret"- Cinema ORIZONT In funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele: •rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

•rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

•rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețetei electrice, In amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia in vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației In vigoare, informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele in vigoare practicate de DELGAZ GRID SA șl temeiul legal al acestora se pot obține de pe slteul delgaz-grld.ro In centrele de relații cu dienții sau la Echipele Acces Rețea Electridtate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism in baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, in condițiile In care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism In baza căruia a rost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr.

A020 și a certificatului de urbanism nr. 262/13.04.2018


CcndKuldKs k

FarancCsutaC (Oirectcr General) Carmen fana Oltean (Director General Arț) Petre Ri du (Director Central Adj.)

0

Sediul Centrat TOrgu Mure} CUI; 10978687

AUAutfbcatRO I2W326/2000 Capkal rodai tubscrls |l vitrat:

771257.777,50 ROM

ROURNCB0026006351770003 BCR Bariu


Departament Acces ia Relee Echipa Acrei Retee Electricitate Bacau

Bacau

NJItutactr 13,600049, Bacau lurfețut BacSu

T 0234205474

F 023405069


LWIUAUNE) 7 0720892229

F


.1001796937__________

Nr.

20.04.2018__

Data3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, in valoare de chitanța nr.•---------------------A--

lei, s-a achitat cu


 • • Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • * în zonă există Instalații electrice ce nu aparțin DEL GAZ GR ID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

- In zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELG AZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • * Executarea lucrărilor In apropierea instalațiilor DELGAZ GRtu ît se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice ți de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători ți vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor țl/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectărli regulilor menționate.

 • * Alte precizări in funcție de specificul obiectivului țl amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție $1 de siguranța aferente capacitatilor energetice • revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE, In apropierea firidei de branșament de tip E2. a grupului de măsură si a cablurilor de alimentare nu se vor executa lucrări care sa afecteze Instalațiile electrice. Solicitantul sl executantul lucrărilor de 'Crearea unei Infrastructuri suport Incubare a afacerilor „Hub pentru de tineret* Cinema „ORIZONT” sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalam electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte Integral contravaloarea lucrărilor de reparație a Instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de întreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru'Crearea unei infrastructuri suport Incubare a afacerilor „Hub pentru de tineret*- Cinema „ORIZONT".


4

Ing. Llviu ALINEI_______________________________________________

RtptHfttrt prin


x Cfe Coorctoniacr Echipa Aati Rația

Jnq, Adrian CHIONCU

FUpf i/mui prin (Num, ftufium*, țtimpU)


Nr. cadastral

Suprafața masuratafmp.)

Adresa imobilului

713

mun. Bacau, Calea Marasesti nr.lUS

Carte funciara nr.

UAT          mun. Bacau


t. Nume

Punct

c

i

si

2

54

3

M

4

5d

S

st

s

st

1

36

f

«DELGAZ grid

ECHIPĂ ACCES LA REȚEA

MUNICIPIUL BACAU

DelgazGrldSA

Pandurilor 42 540554 Tlrgu Mureș


Localitatea Bacau,str.Calca Marasesd nr.6 Județ Bacau

AVIZ FAVORABIL


Departament:Echipa Acces la Rețea Gaz

Vadu Bistriței, 40

600151, Bacău

www.dolgaz-grid.ro


Nr. 211051472/ 20.04.2018

T 0334 403 335

F 0334 403 313

mlrela.braneaOdelgaz-grid.ro


Urmare a solicitării dumneavoastră nr.89385/17.04.2018, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea „crearea unei infrastructuri

SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORizoNT*localitatea Bacau.Calea Marasesti nr.165. în urma analizării documentației vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare,cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor,conform NTPEE-2008 art.6.36.

Prezentul aviz este valabil până la data de 20.04.2019(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

Președintele Consiliului de Administrație Frank Hațdlnjak
Branea Mirela Eniilent Avize și Acorduri


Directori Generali

Ferenc Csulak (Dlr-genJ Carmen Teona Oltean (DIr. adP Petre Radu (DIr. adjj

Sediul Central: Târgu Mureș CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

I26/326/08.06.2000

Banca BRD T4rgu Mureș IBAN:

R011BRDE2705V27S40412700 Capital Social Subscris șl Virsat 773.257,777,5 RON

l

DEGR P03-0102 F-01. Ed2


PLANDE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Intravilan, Scara 1:500


Wr. cadastral

Suprafața masurata(rnp.)

Adresa imobilului

:

718

mun. Bacau, Calea Marusesti nr.165

Cartefunciara nr.

UAT |         mun. Bacaucutartsfio


ailfnupostefltiM.


Brave sn mrcu aemnmm p țwnpooNi in onora*


tncncw|E

NUME            \

SEF PROST

: «rtianSTOWI      \

PRUECTAT

i oh.8m8T0Wi atLQtOQ>MACmE8CU «h.MaKIPA

DESENAT

cft. OMpi MAC0UE3CU

■ ■ h


•f * Nume Punct

' C

i

ii

2

56

3

56

4

56

s

56

s

56

1

56

8

36.

M- -r. ■

NT. tnwOQC


plan oe sitja^e


OELGAZ GRiO SA. atr. PandurSor nr. 42 nr., cod 540S54, TArgu Murei

MUNICIPIUL BACAU-

Str. MARASESTI Nr.6

600017 BACAU

Județ Bacău

TeL 234547427 Fax 0


DELGAZGRIDSA

Pandurilor ir. 42 54tSS4TArgu Mure» dolgu-grldJio


Departament Acces la Rețea

Echipa Acu* Rate* Electricitate Bocau

Bacau

HTituletcu 33,6M043. Barau

Județul: Bartu

T12342054M

F 0234205088


0

Bacau, 20.042018

Stimate client,

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001796937 emis in data de 20.04.2018

UHU ALINEI T03282*2229

F

Cu respect,


ing.Uviu ALINEI Emitent


THERMOENERGY


GROUP SA BACAUBACAU-ROMANlA

Str. Chimiei, nr. 6


Toi.+40-234-58 50 50

Fax 440-234*5198 50


Cont BRDGSG Ba«uRC^8RDE04O5V7425319(W00

CșpKalSodal 10.156.800 lei


Cod portal 600286 E-mtiil «BcretarlBtffithormoenorgy.ro          ORC J4/882/2014 * CUI R033620Q70


Către,

MUNICIPIUL BACAU Str. Marasesti, nr. 6, Bacau

Referitor la certificatul de urbanism nr. 262/13.04.2018, va comunicam ca avizam lucrarea “Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor - Hub pentru tineret - Cinema Orizont ” in Bacau, str. Calea Marasesti 165,'cu respectarea următoarelor condiții, deoarece langa amplasamentul solicitat este rețea termica :

 • 1. Se va respecta distanta de minim 1 metru dintre conductele termice preizolate si fundația construcției.

 • 2. In cazul in care sunt pierderi de agent termic dîn rețea, nu suntem răspunzători de eventualele daune produse construcției sau bunurilor din interiorul acesteia.

 • 3. Pe perioada desfășurării lucrărilor nu se vor deteriora conductele termice preizolate si izolația acestora, in caz contrar suportați cheltuielile pentru refacere.

 • 4. Se recuperează si se predau, către Thermoenergy Group S.A. Bacau, robinetii si țevile de agent termic ce traversează subsolul Cinema Orizont, acestea nefiind funcționale.

 • 5. La inceperea lucrărilor se va solicita asistenta tehnica din partea

  THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la tel. 0234/585050, int. 150/210.


Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele de termoficare din zona. Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR GENERAL, FLORIN PAVĂL


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI


c


o

I
Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp.)

” ■ ---------

Adresa imobilului

718

mun. BacaUt Calea Marasesti nr.165

Carte funciara nr.

UAT |        mun. BacauNume

Punct

c

t

56

i

56

3

56

4

56

$

56

56

7

56

î

56


T»Jpăe(iM

Owm ural Mh irocU suport da iocubaro a afaoerflor »HU8 pentru flnemf - Ctnama orednt

Fszk DAU

•tr. Mamea8 nr' 166, Bacau

Ptnr.

P AM Jv. SflUVT

M2C
Im ctolanctaCer proiectam Bd

J_j7 »~«*Ixtrl,e.**rt«.nți.W|f»O

>■/ CRMKN? w.iU-onLJCrtWMaW -

vEcraqiE

HUME

TTm"'

0

KFffiOECT

ekBemSTDWi

PROIECTAT

skEtoNnotAN OliGWggMMnVEBCU «riaMaPCM

efâii

ouawr

crtLtaipMKOVESaJ

|ll«1HtMptanțet

PIjWQK NCMJWte NZuNA


7/2018


Fia:co


co
11: ii h ii ji^ji Ji Ju ; i Jijii: 11 HJțni infi ;

*'  **• Ufl

:5 rrr-H-H,I

I

I

1

I

I

I ftll IA ug l           41b


3

j**i FHi


TT I MM.

i ***(•» «tul»


ununp

□nnnb

UDDOb


S.C. GEO POINT EXPERT S.R.L. Bacău

Certificat de înregistrare ia Registrul Comerțului seria J04/1193/30.06.2004 C.U.I. RO 16561336 ; Autorizație seria RO-B-J Nr.575 - A.N.C.P.1. București Cont R064BRDE040SV23893380400 B.R.D. - Agenția Energiei R047TREZ0615069XXX003338 Trezoreria Bacău

Muu. Bacău, Str. Miron Costin nr,3 sc.D ap.63 ; Tel. Fax 0234/524585 ; 0723/679019

Denumire lucrare: Creearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hubpentru tineret” - Cinema "Orizont"

Amplasament: Mun. Bacau, Calea Marasesti nr. 165, jud. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

Data: aprilie 2018

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Metode de lucru:

- pentru ridicarea detaliilor planimetrice necesare întocmirii planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate scara 1:500 s-a staționat in bulonul metalic C2 de coordonate X= 562833.687, Y= 646932.525 cu viza pe bulonul CI de coordonate X- 562794.057, 7= 646943.780

 • 2. Preciziile obținute: - pentru efectuarea ridicării topografice s-a folosit stația totala Leica TCR 805 care asigura o precizie de măsurare a direcțiilor de 5 secunde (1 mgon) si de măsurare a distantelor 2 mm + 2 ppm. si receptoarele GNSS South S82-V cu 2 frecvente care asigura o precizie pe orizontala de măsurare statica 25 mm + 1 ppm. RMS si o precizie a măsurătorilor RTK10 mm + 1 ppm.;

Măsurătorile au fost prelucrate cu ajutorul următoarelor programe informaționale:

 • a) TOPOSYS versiunea 7.0. licența nr. TS20100531703509 (S.C. GEOTOP SRL

Odorheiu Secuiesc);

 • b) AutoCAD Architecture 2008; licența seria nr. 352- 09610822;

 • c) TopoLTversiunea 9.0. cu licența seria nr. RNVW-IJGD-RJNT-LTYE-LZZF-ELPE.

 • d) prelucrarea datelor GNSS s-a realizat utilizând softul SurvCE versiunea 2.61 instalat in carnetul de teren South SI O, si a pachetului TransDatRO versiune cod sursa 1.02 recepționat de ANCPI cu proces verbal nr.3/18.01.2012;

 • 3. Date despre imobil: Imobilul cu nr. cadastral 68281 se afla in intravilanul mun. Bacau - Calea Marasesti nr. 165

 • 4. Suprafața pe care se executa lucrarea: Suprafața totala a imobilului este de 718 m.p..

 • 5. Date referitoare la situația existenta si la cea propusa: Se propune: Creearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" - Cinema "Orizont"

 • 6. Modul de materializare a limitelor: Imobilul este delimitat de conturul clădirilor CI si C2 .

Conturul imobilului a fost preluat din evidentele OCPI Bacau.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACĂU

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

Adresa BCPI- LOC: BACAU, STB IONITA SANDU STURZA NR. 78 COD POȘTAL 600269 TEL. 0234/571723, 0234/512059, 0234/525557,0234/525559

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 902 / 2018

întocmit astăzi, 12/04/2018, privind cererea 24983 din 12/04/2018 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: UAT BACAU

 • 2. Executant: Dragomirescu Lucian

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET"-CiNEMA "ORIZONT”

 • 4. Nominalizarea documentelor șl a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU conform avizului de începere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  3558

  11.04.2018

  act administrativ

  Municipiul Bacau

  24560

  10.04.2018

  act administrativ

  OCPI Bacau

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 902 au fost recepționate 1 propuneri:

♦ Pianul topografic realizat pentru faza S.F. , este întocmit in scopul "Crearea unei Infrastructuri suport de Incubarea a afacerilor „ HUB PENTRU TINERET,,-CIMEMA ORIZONT", amplasamentul fiind situat In municipiul Bacau , jud.Bacău, pe pe imobil identificat cu nr cad 68281.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

| Identificator | Tip eroare |                           Mesaj suprapunere                           |

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


inspector

OANA DANIELA MOSNEGUTU

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr 677/2001


Pagina 1 din 1
io tir-.v.'îtrti și Publicitate imobiliară


......l|

L>- *-»r:’o hf sS.O..^— • • ItocopltorialImobil cu nr.cad. 6\658 Bloc de locuințe


‘mobil cu nr.cad. 64762


Hcoama - 31,42 m


Parcare (pavele)


161.57


16!.,


III 56


16139


^Hcoama 5.1


imobil cu nr.cad. 68281


(Jos! Cinema ORIZONT)


Hcoama = 7.64 m


16146

&I6IMI

Jfl6} £> 161.55 ■


Imobil cu nr.cad. 63202 Bloc de locuințe P+4

Hcoama = 14.35 m


iii M

Ui ; _ . 16!

WJJ


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1 :5000 Nomenclatura: L-35-54-B-d-l-IV


■țv***

oțrl


.0,1 UA 57a - | rțp't POINT ,«■/


SPECIFICAȚIE

NUME

SpTN4TURA

Proiectat

sing. Emil-Mihaita IGNAT

Desenat

sing. Emil Miliaita IGNAT j

nrTr/lx

Perijhttt

ing Lucian LIRAGOMIRESCtf

DATA aprilie 2018


Titlu planta: Plan de încadrare In zona
Planta nr I


y" CEH'I tHCAT ok

AUTORIZAI-:-

.■faffHHL

S.C.țEO POINTfi^fiRTS.R.LMl


r.STUDIU GEOTEHNIC

CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT

O DEINCUBARE A AFACERILOR: ”HUB PENTRU TINERET” -CINEMA "ORIZONT”


Amplasament: municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 165, județul Bacău

Beneficiar; MUNICIPIUL BACĂU

Proiectant de specialitate:

SC Alcro Trade SRL Piatra Neamț

q J 27 / 507 / 1994; C.U.I.: RO 5400989

LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II

AUT. ISC NR. 3121/2016

CERTIFICAT DE ATESTARE NR. 100/ 2015

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

Tel. / Fax; 0233-227757 iaboratorui.geotehnic@gi'nail.com

Administrator: ing. Grosaru Romeo ,


Data: Aprilie 20

Ing. Grosaru Romeo -Verificator Af atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului ■ Direcția Generală Tehnică în Construcții prin autorizația U 08851 din 17.11 2011

Adresa: str. Șiret, nr.24, Piatra Neamț, jud. Neamț                          Tel: 0744 24 79 80

Nr. 24 din 18.04.2018

REFERAT

Privind verficarea de calitate la cerință: Af

a proiectului. CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR: ”HUB PENTRU TINERET” - CINEMA "ORIZONT”

faza SG

 • 1.    Date de identificare:

 • - Proiectant de specialitate: SC ALCRO TRADE SRL

 • - Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

 • -  Amplasament: municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 165, județul Bacău

 • 2.    Caracteristicile principale ale construcției:

 • -  Construcție P înalt

 • 3.   Caracteristici ale terenului de fundare:

 • -  Depozite depozitele loessoide, constituite din praf argilos; “terenuri medii”; Categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat;

 • -  Presiunea convențională de bază pentru depozitele coluviale: P conv - 150 kPa;

 • -  Stabilitatea generală și locală este asigurată.

 • 4.   Recomandări fundare și amenajarea terenului:

 • -  Sondajul SI, executat pe latura nord-estică a construcției, a pus în evidență o fundație continuă, din beton, cu adâncimea de fundare de 2,10 m, față de cota terenului actual amenajat.

Zidăria din cărămidă are grosimea de 0,40 m.

Fundația depășește spre exterior grosimea pretelui cu 0,40 m, spre interior nu sunt date. Cota terenului actual amenajat este cu aprox. 0,30 m mai sus decât fundația, iar zidăria din cărămidă este protejată cu un soclu de beton aparent, cu grosimea de 0,05 m Lucrările de prospecțiune geotehnică au pus în evidență starea de consistență a terenului de fundare ”plastic vârtoasâ” (Ic = 0,77 * 0,83 ), până la adâncimea de 3,50 m.

 • -  Este posibil ca în interiorul construcției terenul de fundare să fie mai umed, ca urmare a infiltrațiilor apelor pluviale prin acoperișul degragat, cât și a unor pierderi din rețeaua de alimentare cu apă și canalizare în zona toaletelor (aerul din interior este foarte umed și cu miros specific de canalizare).

La proiectarea luciărilor de reabilitare se vor respecta indicațiile normativului NP125 -2010, privind proiectarea și executarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire.

 • -  Până ta începerea lucrărilor de reabilitare sunt necesare adoptarea obligatorie de măsuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii:

 • -  refacerea acoperișului și a sistemului de colectare și evacuare a apelor din precipitații;

 • -  eliminarea pierderilor de apă din instalații.

 • 5. Documente cc se prezintă la verificare:

 • -  Memoriu tehnic

 • -  Fișe foraj e/sondaje geotehnice

 • -  Buletine de analiză laborator geotehnic

 • -  Plan de situație

 • 6. Concluzii asupra verificării:


- Studiul geotehnic corespunde prevederilor Normativului NP 074 - 2014.

SE ADMITE LA VERIFICAREA Af

Am primit 3 exemplare


SC ALCRO TRADE SR1.

LABORATOR GFOTEHNIC GRAD 11, AUT. ISC NR 3121 72016

Str. Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț

CUI. RO 5400989; O.R.C.. J27/507/I994 Tel/fax: 0233227757, Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehnic@ginail.coin

Cuprins


Capitolul 1. Introducere

Capitolul 2. Descrierea și caracterizarea amplasamentului

 • 2.1. Descrierea amplasamentului..............

 • 2.2. Caracteristici morfologice, geologice și hidrogeologice ale zonei..

 • 2.3. Adâncimea de îngheț

 • 2.4. Condiții seismice

 • 2.5. Clima


Capitolul 3. Investigații geotehnice.............

 • 3.1. Investigații de teren

 • 3.2. încercări de laborator

Capitolul 4. Condiții de fundare

 • 4.1. Evaluarea stabilității generale și locale

 • 4.2. Categoria geotehnică

 • 4.3. Calculul terenului de fundare

 • 4.3.1. Presiunea convențională

 • 4.3.2. Calculul terenului de fundare la starea limită de serviciu (exploatare)...........

 • 4.3.3. Calculul terenului Ia starea limită ultimă

4.4. încadrarea în categorii referitoare la lucrări de terasamente

Capitolul 5. Concluzii și recomandări


SC ALCRO TRADfc SRL. LABORA TOR GEOTEHNIC GRAD II, AUT. ISC NR 3121 / 2016 Str. Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neami CUI: RO 5400989; O.R.C.: J27/507/1994 Tcl/fax- 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.aeotehnic@gtnail.com

Anexe

Hartă geologică...............................................................................................SG

Plan de situație............................................. SG


Secțiune fundație în sondajul geotehnic............................................................SG

Fișă sondaj geotehnic............................. SG

Fișe foraje geotehnice.........................................................................SG 03.02 - SG 03.03

Buletine analiză granulometrică...........................................................SG 04.01 - SG 04.11

Buletine analiză umiditate și limite de plasticitate......................................SG 05.01 - SG

Buletine determinarea compresibilității în edometru.............................SG 06.01 - SG

Buletin forfecare directă....................................................................................SG


Pagina 3 din 19


SCAI CRO IRADR SRL

LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II, AUT. ISC NR 3121 '2016

Str. Olteniei, nr. 26B, PIA TRA NEAMȚ, jud. Neamț CUI; RO 5400989; OR.C 127'507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil- 0744247980 e-mail; laboratorul.geotclinic@gmaiI.corn

Capitolul 1. Introducere

Prezentul studiu geotehnic, întocmit la comanda MUNICIPIULUI BACĂU, are drept scop precizarea condițiilor geotehnice de fundare pentru obiectivul: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR: ”HUB PENTRU TINERET” - CINEMA „ORIZONT”, în municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 165, județul Bacău.

Studiu! geotehnic a fost realizat pe baza reglementărilor tehnice și standardelor în vigoare:

Acte legislative

Denumire

NP 074/2014

Normativ privind întocmirea și verificarea documentațiilor geotehnice pentru construcții

NP 112/2014

Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă

NP 120/2014

Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane

NP 122/2010

Normativ privind determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici

NP 125/2010

Normativ privind proiectarea și executarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire

P 100/2013

Cod de proiectare seismică. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri


Standarde

Denumire

SREN 1997-1:2004

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale

SR EN 1997-I:2004/NB:2007

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale Anexă națională

SREN 1997-1:2004/AC:2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale

SR EN 1997-2:2007

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2investigarea și încercarea terenului

SR EN 1997-2.2007/NB-.2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2investigarea și încercarea terenului. Anexă națională

SREN 1997-2/AC :2010

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică Partea 2: Investigarea și încercarea terenului

SREN ISO 22475-1:2007

Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurări ale apei subterane. Partea 1; Principii tehnice pentru execuție

SR EN ISO 22475-2:2009

Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurări ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare

Studiu"geotehnic pentru obiectivul. CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR: ”HUB PENTRU TINERET” - CINEMA

Pagina 4 din 19

i


"ORIZONT”, în municipiul Bacău, Calea Mărășești, nr. 165, județul Bacău


SC AI.CRO PRADE SRL I ABORATOR GEOTEHNIC GRAD II, AUT. ISC NR 3121 .'2016 Str. Olteniei, nr. 26B PIATRA NEAMȚ, jud Neaint CUI: RO 5400989; O.R.C.: J27/507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: Iaboratoru 1.geotehnicfo"gmai 1 .com

pentru firme și personal

SRENISO 22475-3:2009

Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurări ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformității firmelor și personalului de către o terță parte

STAS 1242/3 - 1987

Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin sondaje deschise

STAS 1242/4- 1985

Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri

SR EN ISO 22476/2:2006

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. încercări pe teren. Partea 2: încercarea de penetrare dinamică

SR EN ISO 22476/3:2006

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. încercări pe teren. Partea 3: încercarea de penetrare standard

SRENISO 14688-1:2004

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere

SREN ISO 14688-

1:2004/AC:2006

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea l: Identificare și descriere

SR EN ISO 14688-2:2005

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

SRENISO 14688-

2:2005/091:2007

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

Capitolul 2. Descrierea și caracterizarea amplasamentului

 • 2.1. Descrierea amplasamentului

Amplasamentul studiat este situat în zona central-sudică a municipiului Bacău.

Zona studiată este prezentată în planul de situație (Planșa SG 02.01).

 • 2.2. Caracteristici morfologice, geologice și hidrogeologice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat în Podișul Moldovenesc.

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului aparține Platformei Moldovenești. Platfonna Moldovenească reprezintă prelungirea spre vest a Platformei ruse, constituind Vorlandul Carpaților Orientali, sub care se afundă în trepte

 • •   Formațiunea geologică de bază (roca de bază), de vârstă Bessarabian, având grosimea cuprinsă între 400 și 800 m, este constituită dintr-o serie predominant nisipoasă cu intercalații de mame cenușii nisipoase și gresii calcaroase.

 • •   Formațiunea acoperitoare aparține perioadei cuatcrnare și cuprinde trei tipuri de depozite:

Pagina 5 din 19


SC ALCRO1 RADE SRL LABORATOR GEOTEHNIC GRAD 11, AUI. ISC NR. 3121 ■2016 Str Olteniei, nr. 2613, P1A1RA NEAMȚ, jud. Neamț CUI: RO 5400989; ORC.: J27/507/1994 Tel/fax. 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehnic(â)gmail.corn

 • - depozite antropice, constituite din resturi de materiale de construcție;

 • - depozite loessoide, constituite din praf argilos;

 • - depozite aluviale, constituite din pietriș cu nisip și bolovăniș.

Rețeaua hidrografică a regiunii este reprezentată de râul Șiret și aflucntul său râul Bistrița.

Acviferul freatic este cantonat în depozitele de terasă.


 • 2.3. Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheț, în zona amplasamentului este de 0,90 m, de la cota terenului natural.

 • 2.4. Condiții seismice

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, accelerația terenului pentru proiectarea construcțiilor la starea limită ultimă, în perimetrul studiat, corespunzătoare unui interval mediu de recurență de referință de 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani, este; ag- 0,35g.

Pagina 6 din 19


Studiu geotehnic pentru obiectivul- CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR: ”HUB PENTRU TINERET” - CINEMA "ORIZONT”, in municipiul Bacău, Calea Mfirășești, nr. 165, județul BacSu
SC At.CROTRADE SRL

LABORATOR GEO TEHNIC GRAD 11, AUT. ISC NR, 3121 / 2016 Str Olteniei, nr 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Nearnt

CUI: RO 5400989; O.R.C.: J27/507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail; laboratoiul.geotehnic@gmail.comValoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns, pentru zona amplasamentului considerat, este: Tc ” 0,7 sec. • 2.5. Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se încadrează într-o zonă cu climă temperat-continentală, caracterizată prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media minimă în luna ianuarie de -4° C și maximă în luna iulie de +20° C, iar cantitatea de precipitații medii anuale este de 400 mm.SC ALCR01 RADI; SRL LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II, AUT. ISC NR 3121 /2016 Str. Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAM T, jud Neamț CUI: RO 5400989; O R.C : J27/507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehiiic@gmail.com

Capitolul 3. Investigații geotehnice

 • 3.1. Investigații de teren

Pentru precizarea condițiilor geotehnice de fundare, s-au executat un sondaj geotehnic SI, cu adâncimea de 2,20 m și două foraje geotehnice: FI + F2, cu adâncimi de câte 6,00 m.


Lucrările de prospecțiune geotehnică au fost executate cu instalația de foraj Beretta T22. având următoarele accesorii:

 • -  Prăjini 0 76 mm,

 • -  Tub carotier 0 140 mm,

 • -  Ștuțuri 0 120 mm.

Amplasarea lucrărilor este conform planului de situație anexat.

Cartarea efectuată în sondajul S1 a pus în evidență următoarea litoiogie:

 • - 0,00 - 0,05 m asfalt;

 • - 0,05 - 0,25 m trotuar beton;

 • - 0,25 - 0,75 m umplutură (materiale de construcții, pietriș cu nisip argilos și argilă);

 • - 0,75 - 1,30 m umplutură (argilă negricioasă);

 • - 1,30 - 1,80 m umplutură (praf argilos cu argilă prăfoasă);

 • - 1,80 - 2,20 m praf argilos galben-cafeniu.


Cartarea efectuată în forajul FI a pus în evidență următoarea litoiogie:

 • - 0,00 - 0,05 m asfalt;

 • - 0,05 - 0,25 m trotuar beton;

 • - 0,25 - 2,00 m umplutură (materiale de construcții, pietriș cu nisip argilos și argilă);

 • - 2,00 - 3,40 m praf argilos galben-cafeniu;

 • - 3,40 - 5,20 m praf argilos gălbui cu pelicule de carbonați;

 • - 5,20 6,00 m pietriș cu nisip galben-cafeniu și bolovăniș.

Cartarea efectuată în forajul F2 a pus în evidență următoarea litoiogie:

 • - 0,00 - 0,05 m asfalt;

 • - 0,05 - 1,90 m umplutură (materiale de construcții, pietriș cu nisip argilos și argilă);

 • - 1,90 - 3.60 m praf argilos galben-cafeniu;

 • - 3,60 - 5,30 m praf argilos gălbui cu pelicule de carbonați;

 • - 5,30 - 6,00 m pietriș cu nisip galben-cafeniu și bolovăniș.

în lucrările de prospecțiune geotehnică, executate pe amplasamentul studiat în aprilie 2018, nivelul hidrostatic al acvîferului freatic nu a fost interceptat până la adâncimea investigată.

 • 3.2. încercări de laboratorSC ALCROTRADE SRL LABORA1 OR GEOTEI (NIC GRAI) II, AU I". ISC NR. 3121 ' 2016 Sir. Olteniei, nr. 26B, PI AI RA NLAMT, jud Neamț CUI; RO 5400989: O.R.C.- J27/507/I994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-inail: laboratorul.geotehnic@gniail.coin

Din lucrările geotehnice au fost prelevate probe tulburate și netulburate pentru analize de laborator.

Probele au fost analizate în laboratorul de analize și încercări - Grad 11 - Autorizația nr. 3121/02.03.2016, aparținând SC ALCRO TRADE SRL, autorizat de ISC pentru încercări și verificări de laborator în profilul GTF - geotehnică și teren de fundare.

Analizele de laborator au fost executate în perioada 12.04.2018 - 17.04.2018, respectând reglementările tehnice menționate și standardele în vigoare:

Standarde

Denumire

SR EN ISO 14688-1:2004

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere

SR EN ISO 14688-

l:2004/AC:2006

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare și descriere

SRENISO 14688-2:2005

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

SREN ISO 14688-2:2005/

C91:2007

Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

SREN ISO 22475/1-2003

Investigații și încercări de teren. Metode de prelevare și măsurări ale apei subterane. Partea 1: Principii tehnice pentru execuție

STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umidității

STAS 1913/2-76

Teren de fundare. Determinarea densității scheletului pământului

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozității

STAS 1913/6-76

Teren de fundare. Determinarea permeabilității în laborator

STAS 1913/12-88

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor cu umflări și contracții mari

STAS 1913/13-83

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de

A

compactare. încercarea Proctor

STAS 1913/15-75

Teren de fundare. Determinarea greutății voiumice pe teren

STAS 8942/1-89

Teren de fundare. Determinarea compresibilîtății pământurilor prin încercarea în edometru

STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea rezistenței pământurilor la forfecare, prin încercarea de forfecare directă

STAS 8942/3-90

Teren de fundare. Determinarea modulului de deformație liniară prin încercări pe teren cu placa

Analiza granulometrică de laborator, efectuată pe proba prelevată din forajul FI, a stabilit pentru depozitele Ioessoide, constituite din praf argilos, interceptate la adâncimea cuprinsă în intervalul 1,80 m - 2,20 m, următoarea variație a compoziției:

Pagina 9 din 19 j

-------------------1


J'
SCAl.CRO1‘RADFSRL

LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II, AUT ISC NR. 3121 / 2016

Str Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAMȚ, jud, Neanit CUI RO 5400989, O.R C.: J27.507/1994 Tel/fex- 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehnic@&mail.cprn

conținut de argilă (%)

21

conținut de praf (%)

64

conținut de nisip fin      (%)

15

conținut de nisip mijlociu (%)

0

conținut de nisip mare (%)

0

conținut de pietriș (%)

0

conținut de bolovăniș (%)

0

conținut de blocuri (%)

0

în laboratorul geotehnic, au fost determinate pentru proba de praf argilos, prelevată din sondajul S1 de la adâncimea de 2,00 m, următoarele valori ale parametrilor fizico-mecanici:

umiditatea naturală w (%)

20,20

indicele de plasticitate lp (%)

11,80

indicele de constistență Ic

0,80

greutatea volumică în stare naturală kN/mJ

16,48

greutatea volumică în stare uscată kN/mJ

13,73

porozitatea (%)

47,57

indicele porilor

0,91

gradul de umiditate

0,60

modulul de deformație edometricM 2.3 (stare naturală) (kPa)

5102

coeficientul de compresibilitate voi. mv (stare naturală) (1/kPa)

0,000196

coeficientul de compresibilitate av2-3 (stare naturală) (1/kPa)

0,000374

modulul de deformație edometric M 2.3 (stare inundată) (kPa)

3356

coeficientul de compresibilitate voi. mv (stare inundată (1/kPa)

0,000298

coeficientul de compresibilitate av2-3 (stare inundată) (1/kPa)

0,000572

tasarea specifică suplimentară prin umezire p=300 kPa (%)

4,68

rezistența structurală p0 (kPa)

54,00

unghiul de frecare internă (°)

17°ir

coeziunea (kPa)

13,78

Tasarea specifică suplimentară prin umezire, la 300 kPa (Itn-0, pe proba de praf argilos, prelevată din sondajul S1, de la adâncimea de 2,00 m este de 4,68 %. întrucât depășește valoarea de 2%. conform Normativului NP125-2010, praful argilos de pe amplasamentul studiat se încadrează în categoria pământurilor sensibile la umezire (PSU).

Analizele granulometrice de laborator, efectuate pe probele prelevate din forajul FI, au stabilit pentru depozitele loessoide, constituite din praf argilos, interceptate la adâncimi cuprinse în intervalul 2,00 m - 5,20 m, următoarea variație a compoziției:

conținut de argilă (%)

19-25SC ALCRO I RADE SRL LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II. AUT. ISC NR.312) /20I6 Sfr. Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț CUI: RO 5400989; O.R.C. J27/507/I994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotchnic@gmail.com

conținut de praf (%)

61 -66

conținut de nisip fin      (%)

12- 17

conținut de nisip mijlociu (%)

0

conținut de nisip mare (%)

0

conținut de pietriș (%)

0

conținut de bolovăniș (%)

0

conținut de blocuri (%)

0


în laboratorul geotehnic, a fost determinată, pentru probele de praf argiios prelevate din forajul FI de la adâncimile de 2,50 m, 3,00 m, 4,00 m și 5,00 m, următoarea variație a valorilor parametrilor fizici:

umiditatea naturală (%)

17,70-22,90

indicele de plasticitate (%)

10,50-14,50

indicele de constistență

0,77 - 0,92

Analiza granulometrică de laborator, efectuată pe proba prelevată din forajul FI, a stabilit pentru depozitele aluviale, constituite din pietriș cu nisip și bolovăniș, interceptate la adâncimea cuprinsă în intervalul 5,20 m - 6,00 m, următoarea distribuție a compoziției:


conținut de argilă (%)

2

conținut de praf (%)

6

conținut de nisip fin      (%)

10

conținut de nisip mijlociu (%)

5

conținut de nisip mare (%)

14

conținut de pietriș (%)

45

conținut de bolovăniș (%)

18

conținut de blocuri (%)

0


Coeficientul de neuniformitate al depozitelor aluviale, constituite din pietriș cu nisip și bolovăniș are valoarea de 235,00.

Analizele granulometrice de laborator, efectuate pe probele prelevate din forajul F2, au stabilit pentru depozitele loessoide, constituite din praf argiios, interceptate la adâncimi cuprinse în intervalul 1,90 m - 5,30 m, următoarea variație a compoziției:

conținut de argilă (%)

18-24

conținut de praf (%)

59-64

conținut de nisip fin      (%)

14-19

conținut de nisip mijlociu (%)

0

conținut de nisip mare (%)

0

conținut de pietriș (%)

0

conținut de bolovăniș (%j

0

Pagina 11 din 19

KaiBHWB


SCALCRO TRADESR1. L ABORATOR GEOTEHNIC GRAD 11, AUT ISC NR 3121 '2016 Str. Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAMȚ, jud Neamț CUI: RO 5400989; O.R.C.: J27/507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil 0744247980 e-mail: laboratorul.geotelinic@gniail.coni

conținut de blocuri (%)

în laboratorul geotehnic, a fost determinată, pentru probele de praf argilos prelevate din forajul F2 de la adâncimile de 2,00 m, 3,00 m, 4,00 m și 5,00 m, următoarea variație a valorilor parametrilor fizici.

umiditatea naturală (%)

17,10-21,60

indicele de plasticitate (%)

10,20-13,30

indicele de constistență

0,83-0,95


Analiza granulometricâ de laborator, efectuată pe proba prelevată din forajul F2, a stabilit pentru depozitele aluviale, constituite din pietriș cu nisip și bolovăniș, interceptate ia adâncimea cuprinsă în intervalul 5,30 m - 6,00 m, următoarea distribuție a compoziției:

conținut de argilă (%)

1

conținut de praf (%)

5

conținut de nisip fin      (%)

11

conținut de nisip mijlociu (%)

6

conținut de nisip mare    (%)

13

conținut de pietriș (%)

43

conținut de bolovăniș (%)

21

conținut de blocuri (%)

0

Coeficientul de neunifermitate al depozitelor aluviale, constituite din pietriș cu nisip și bolovăniș are valoarea de 187,00.


Rezultatele analizelor de laborator sunt înregistrate în fișele lucrărilor (vezi anexele). Buletinele de analiză sunt anexate raportului.

Capitolul 4. Condiții de fundare

 • 4.1. Evaluarea stabilității generale și locale

La data executării lucrărilor de prospecțiune geotehnică și în condițiile actuale, terenul din zona amplasamentului, fiind cvasi-orizontal, are asigurate stabilitatea locală și cea generală.

 • 4.2. Categoria geotehnică

Terenurile constituite din pământuri sensibile ia umezire aparținând grupei A, conform normativului NP125-2010, ca teren de fundare, se încadrează în categoria “terenuri medii”, conform normelor indicativ NP-074/2014, anexa A, tabelul Al .2.

Studiu geotehnic pentru obiectivul: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR: ”HUB PENTRU TINERET” - CINEMA

Pagina 12 din 19SC ALCRO TRADEi SRl. LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II, AU1’. ISC NR 3121 2016 Str. Olteniei, nr. 26B. PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț CUI: RO 5400989; O.R.C.: J27/507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehnic@gmail.com

Pe baza criteriilor precizate în normele indicativ NP-074/2014, anexa A, tabelul A 1.4, aprobate de MDLPL, pentru terenul de fundare, constituit din depozite loessoide, punctajul categoriei geotehnice este de 11 puncte și ca unitare amplasamentul studiat se înscrie în “categoria geotehnică 2”, cu risc geotehnic moderat.

 • 4.3. Calculul terenului de fundare

în cazul terenului de fundare de tip PSU, starea limită care guvernează întotdeauna proiectarea lucrărilor de reabilitare este cea care apare în teren și este cauzată de saturarea acestuia prin umezire (GEO).


 • 4.3.1. Presiunea convențională

A

In cazul fundării directe, stabilirea preliminară a dimensiunilor în plan ale fundației se poate face pe baza presiunilor convenționale, conform STAS 3300/2-88, Normativului NP 112-2014 și Normativului NP 125-2010.

La calculul preliminar al terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale și la încărcări centrice trebuie să se respecte condiția :

Pef — P conv

PCf'< l#2Pconv


în care :

Pef, Pef'= presiunea medie verticală pe talpa fundației provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială                              (kPa);

Pconv= presiunea convențională de calcul,                                          (kPa).

Pentru lățimi ale fundației B = 0,6 m, presiunea convențională de calcul se va lua 2/3 din valoarea corespunzătoare lățimii B = 1,0 m, iar pentru lățimi intermediare se ca interpola liniar.

Valoarea presiunii convenționale de bază corespunde unei fundații având lățimea tălpii B=l,0 m și adâncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df=2,0 m.

Conform STAS 3300/2-88, Normativului NP 112-2014 și Normativului NP125-2010, presiunea convențională de bază, pentru depozitele loessoide, constituite din praf argilos de pe amplasamentul studiat, este:

P conv = 150 kPa.

 • 4.3.2. Calculul terenului de fundare la starea limită de serviciu (exploatare)

o Evaluarea zonelor deformabile

Cunoscându-se rezistența structurală oo se pot defini zonele din teren în cuprinsul cărora se produc deformații, ca urmare a prăbușirii structurii pământului prin umezire, numite zone deformabile,

Studiu geotehnic pentru obiectivul; CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE 1NCUBARE A AFACERILOR: ”HUB PENTRU TINERET" - CINEMA

Pagina 13 din 19SC ALCRO FRADE SRL LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II, AUT, ISC NR. 3121 / 2016 Str. Olteniei, nr 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț CUE RO 5400989, O.R.C.: J27/507/I994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-maii: laboratorul.geotehnic@gmail com

Zona activă în cuprinsul careia se calculează tasarea straturilor, se limitează la adâncimea z sub talpa fundației, la care valoarea efortului unitar vertical datorat încărcării fundației devine mai mic decât 20% din presiunea geologică la adâncimea respectivă.


Tasarea absolută probabilă a fundației se calculează prin metoda însumării pe straturi elementare.

In acest caz pământul situat sub nivelul tălpii de fundare se împarte în straturi elementare, până la adâncimea corespunzătoare limitei inferioare a zonei active; fiecare strat elementar se constituie din pământ omogen și trebuie să aibă grosimea mai mică decât 0,4 B.

Pe verticala centrului fundației, la limitele de separație ale straturilor elementare, se calculează eforturile unitare verticale datorate presiunii nete (Pn=p - y x Dr), transmise de talpa fundației, cu relația:

az = a x P,i kPa

în care:

a coef. de distribuție al eforturilor verticale, în centrul fundației f(L'B, Z/B);

L      lungimea fundației;

B       lățimea fundației;

Z adâncimea planului de separație al stratului elementar față de nivelul tălpii fundației;

Pn efortul unitar net mediu pe talpa fundației;


Tasarea absolută probabilă a fundației se calculează cu relația:

s = 100x0,cm

i

în care:

aZj efortul vertical mediu în stratul elementar i,

h, grosimea stratului elementar i,

Ei modulul de deformație liniară al stratului elementar i, n       numărul de straturi elementare cuprinse în zona activă.

La evaluarea tasărilor probabile se vor lua în considerare tasările suplimentare prin umezire sub presiuni exterioare.

Pentru stabilirea valorilor admisibile ale defbrmațiilor structurale și ale deplasărilor fundațiilor se vor avea în vedere prevederile din NP 112/2014 și cele din Anexa H - SR EN 1997-1:2004 și după caz, cu eratele, amendamentele și anexele naționale asociate.

Verificarea pentru stările limită de exploatare. în teren sau într-o secțiune, element sau îmbinare a structurii, trebiue să urmărească îndeplinirea condiției:

Ed _ cd

unde:

Pagina 14 din 19


SC ALCRO 1 RADE SRL LABORATOR GEOTEHN1C GRAD 11, AU7 ISC NR. 3121 / 2016 Str. Olteniei, nr 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț CUI: RO 5400989, O.R.C . J27/507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehnic@gma11.corn

Ed - valoarea de calcul a efectului unei acțiuni sau combinațiilor de acțiuni; Cd - valoarea de calcul limită a efectului unei acțiuni sau combinații de acțiuni,

Valoarea de calcul limită a efectului unei acțiuni, de exemplu o anumită deplasare și/sau deformație a fundației sau a unor părți ale structurii de fundare, este acea valoare pentru care se consideră atinsă în structură o stare limită de exploatare.

Conform SR EN 1997-1 și Anexa națională, coeficienții parțiali pentru starea limită de exploatare au valoarea egală cu 1,0.


Verificare la starea limită de exploatare trebuie să urmărească îndeplinirea condiției exprimată prin relația:

As < As

sau

At < Ăt

unde:

As, At - deplasări sau deformații posibile, calculate conform anexei H, a Normativului NP

112/2014


As - valori limită ale deplasărilor fundațiilor și deformațiiior structurilor, stabilite prin proiectul structurii sau determinate conform tabelului H. 1

At - valori limită ale deplasărilor fundațiilor și deformațiiior structurilor admise din punct de vedere tehnologic, specificate în proiectul tehnologic, în cazul construcțiilor cu restricții de deformații în exploatare normală.

• Calculul terenului la starea limită de exploatare normală

Calculul la starea limită de exploatare se face, după caz, pentru acțiunile sau combinațiile de acțiuni din grupările caracteristică, cvasipermanentă și frecventă, definite conform CR 0.

Pentru fundațiile cu baza de formă dreptunghiulară, presiunea plastică se calculează:

- Construcții fără subsol:

Ppi = mi ( y B Ni + q N2 + c N3)

Pagina 15 din 19

S08H8


SC ALCRO PRADE SRL LABORATOR GEOTF.IINIC GRAD II, AUT. ISC NR. 3121 '2016 Str. Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț CUI: RO 5400989; O.R.C.: J27 507/1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail. Iaboratorul.geotehnic@gmail.com

unde :

mi - coeficient adimensional al condițiilor de lucru;

Y - media ponderată a greutății volumice de calcul a straturilor de sub fundație;

B - latura mică a bazei fundației;

q - suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundației lateral față de fundație;

qe, qt - suprasarcina de calcul la adâncimea de fundare, la exteriorul și, respectiv interiorul subsolului

c - valoarea de calcul a coeziunii pământului de sub baza fundației;

Ni, N2, N3 - coeficienți adimensionali de capacitate portantă, definiți în funcție de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a pământului de sub baza fundației.

 • 4.3.3. Calculul terenului Ia starea limită ultimă

Pentru calculul capacității portante se vor introduce valorile parametrilor rezistenței la forfecare <j> și c conform situațiilor de proiectare pentru teren alcătuit din PSU.

Se pot utiliza diferite formule, conform NP 112/2014 și Anexa D-SR EN 1997-1:2004 și după caz, cu eratele, amendamentele și anexele naționale asociate.

La proiectarea geotehnică, trebuie să se verifice faptul că prin executarea lucrărilor de reabilitare nu sunt depășite următoarele stări limită:

• EQU: pierderea echilibrului structurii sau terenului, considerat ca un corp solid, în care rezistențele materialelor stucturii și ale terenului nu aduc o contribuție importantă la asigurarea rezistenței.


Condiția de verificare este definită de relația:

Edsi.d < Estb.d Td

unde:

Edst a - valoarea de caicul a efectului acțiunilor destabilizatoare:

Edst,d E {Ți? Frep , Xk / Yfvj; ^d }dsi

Estb d - valoarea de caicul a efectului acțiunilor stabilizatoare:

Estb.d = E {Yf Frep ; Xk / YM. &d }stb

unde:

Yf ; ym coeficienți parțiali pentru situațiile permanente și tranzitorii definiți în anexa B a Normativului NP 112/2014.

Td - valoarea de calcul a rezistenței la forfecare dezvoltată asupra părții unei structuri în contact cu terenul.

Pagina 16 din 19


SC ALCRO TRADE SRL

LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II. AUT. ISC NR. 3121 / 2016

Str, Olteniei, tir 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț CUI' RO 5400989; O.R.C.: J27/507G994 Tel/fax- 0233227757, Mobil; 0744247980 e-maii: laboratorul.&eotehnic@gmail.com

® GEO: cedarea sau deformația excesivă a terenului, în care rezistența pământurilor sau a rocilor contribuie în mod semnificativ la asigurarea rezistenței.

Condiția de verificare este definită de relația:

E<j < Rd

unde

Ed - valoarea de calcul a efectului acțiunilor:


Ed E {yp Frep; Xk / Ym; ^d } sau

Ed ~ Ye E (yf Frep; Xk / yM; aa }

unde:

Ye - coeficient parțial pentru efectul unei acțiuni definit în anexa B a Normativului NP 112/2014;

Rd - valoarea de calcul a rezistenței față de o acțiune;


Rd = R (YpFrep; Xk /yM; au } sau

Rd s R { yf Frep ; Xk; ad}/yR

sau

Rd = R {Yf Frep; Xk / yM; ad}/ yR

unde:

yR - coeficient parțial pentru efectul unei acțiuni definit în anexa B a Normativului NP 112/2014;

• STR: cedarea internă sau deformația excesivă a structurii sau elementelor de structură, pe fundația continuă, în care rezistența materialelor structurii contribuie semnificativ la asigurarea rezistenței.

Calculul capacității portante în condiții drenate se poate face cu relația:


SC ALCRO 1 RADE SRL

LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II, AUT ISC NR. 3121 / 2016

Str. Olteniei, nr 26B. PIATRA NEAM F. jud Neamț CUI: RO 5400989; O R C . J27-'507'1994 Tel/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehnic@ernail.com

Rd ~ A’ (c’d Nc bc sc ic + q’ Nq bq Sq iq 4 0,5 y’ B’ Ny by Sy iT)

unde:


Rd - valoarea de calcul a capaciții portante

A’ - aria redusă a bazei fundației

B’ - lățimea efectivă (redusă) a fundației

c’d - valoarea de calcul a ceoziunii efective

Nc, Nq, NT - factori adimensionali pentru capacitate portantă

bc, bq, b7 - factori adimensionali pentru înclinarea bazei fundației

sc, sq, Sy - factori adimensionali pentru forma bazei fundației

ic,iq, iy - factori adimensionali pentru înclinarea încărcării V produsă de încărcarea orizontală H

q’ - suprasarcina efectivă la nivelul bazei fundației

y’ ’ valoarea de calcul a greutății volumice efective a pământului sub baza fundației.

 • 4.4. încadrarea în categorii referitoare la lucrări de terasamente

Conform Indicatorului de Norme de Deviz pentru lucrări de terasamente TS-1981, pământurile în care se vor executa săpături, în cazul intervențiilor în zona fundațiilor, se încadrează astfel:


Denumirea pământurilor

Categoria de teren

Manual

Mecanizat

Lopata, cazma, tamacop

Excavator

Buldozer

Umplutură

foarte tare

II

II

Praf argilos

mijlociu

II

II


Capitolul 5. Concluzii și recomandări

 • 5.1 La data executării lucrărilor de prospecțiune geotehnică și în condițiile actuale, terenul din zona amplasamentului, fiind cvasi-orizontal, are asigurate stabilitatea locală și cea generală.

 • 5.2.  In lucrările de prospecțiune geotehnică, executate pe amplasamentul studiat în aprilie 2018, nivelul hidrostatic al acviferului freatic nu a fost interceptat până ia adâncimea investigată.

 • 5.3.  Tasarea specifică suplimentară prin umezire, ia 300 kPa (Imj), pe proba de praf argilos, prelevată din sondajul SI, de la adâncimea de 2,00 m este de 4,68 %. întrucât depășește valoarea

Pagina 18 din 19


SC ALCRO IRADE SR1

l ABORATOR GEO1 El INIC GRAD II, AUT. ISC NR. 3121I2016 Str. Olteniei, nr. 26B, PIATRA NEAMȚ, jud. Neamț CUI: RO 5400989; O.RC: J27/507/I994 l'el/fax: 0233227757; Mobil: 0744247980 e-mail: laboratorul.geotehnic@gmail.com

de 2%, conform Normativului NP125-2010, praful argilos de pe amplasamentul studiat se încadrează în categoria pământurilor sensibile la umezire (PSU), aparținând grupei A.

 • 5.4.  Terenurile constituite din pământuri sensibile la umezire aparținând grupei A, conform normativului NP125-2010, ca teren de fundare, se încadrează în categoria “terenuri medii”, conform normelor indicativ NP-074/2014, anexa A, tabelul Al.2.

Pe baza criteriilor precizate în normele indicativ NP-074/2014, anexa A, tabelul Al.4, aprobate de MDLPL, pentru terenul de fundare, constituit din depozite loessoide. punctajul categoriei geotehnice este de 11 puncte și ca urmare amplasamentul studiat se înscrie în “categoria geotehnică 2”, cu risc geotehnic moderat

 • 5.5.  Conform STAS 3300/2-88, Normativului NP 112-2014 și Normativului NP125-2010, presiunea convențională de bază, pentru depozitele loessoide, constituite din praf argilos de pe amplasamentul studiat, este:

P conv = 150 kPa.

 • 5.6.  Sondajul SI, executat pe latura nord-estică a construcției, a pus în evidență o fundație continuă, din beton, cu adâncimea de fundare de 2,10 m, față de cota terenului actual amenajat.

Zidăria din cărămidă are grosimea de 0,40 m.

Fundația depășește spre exterior grosimea pretelui cu 0,40 m, spre interior nu avem date.

Cota terenului actual amenajat este cu aprox. 0,30 m mai sus decât fundația, iar zidăria din cărămidă este protejată cu un soclu de beton aparent, cu grosimea de 0,05 m.

Lucrările de prospecțiune geotehnică au pus în evidență starea de consistență a terenului de fundare "plastic vârtoasă” (Ic = 0,77 + 0,83 ), până la adâncimea de 3,50 m.

Este posibil ca în interiorul construcției terenul de fundare să fie mai umed, ca urmare a infiltrațiilor apelor pluviale prin acoperișul degragat, cât și a unor pierderi din rețeaua de alimentare cu apă și canalizare în zona toaletelor (aerul din interior este foarte umed și cu miros specific de defecțiuni în zona toaletelor).

La proiectarea lucrărilor de reabilitare se vor respecta indicațiile normativului NP125 -2010, privind proiectarea și executarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire.

 • 5.7.  Până la începerea lucrărilor de reabilitare sunt necesare adoptarea obligatorie de măsuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii:

 • - refacerea acoperișului și a sistemului de colectare și evacuare a apelor din precipitații,

 • - eliminarea pierderilor de apă din instalații.


întocmit,

ing. Ciaglic Alexandru


SECTUNE FUNDAȚIE SONDAJ GEOTEHNIC S1

SCARA 1:20


z.~sĂsfnltzzzz

Trotuar beton


Umplutura (materiale de construcții, pietriș cu nisip argilos si argila)


Umplutura

(argila)


Umplutura

(praf argilos cu argila)


S.C. ALCRO TRADE S.R.L

PIATRA NEAMȚ

J27/507/1994; RO 5400989 STR. OLTENIEI NR. 26B, PIATW

NEAMȚ

PROIECTAT

Tahn. E. BRANEA

A

DESENAT

Tehn. E. BRANEA

VERIFICAT

Ina. A. CIAGLIC

SCARA

1:20Fundație beton


DENUMIRE PLAN: SECȚIUNE FUNDAȚIE

SONDAJ GEOTEHNIC S1


PLANȘA NR.


SG 02.2


DATA.


04. 2018


Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU___________________________

Lucrarea: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT

DE INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET" - CINEMA “ORIZONT"___________

Locația: CALEA MÂRĂȘEȘTL NR. 165, MUN. BACĂU. JUD. BACĂU

Data: 17.04.2018                                   ~


S

y

O c

-□

<

vi

sj

v:

*3

<5 y e

Q.

7

’J

E

3

3

2

Tn

0

V

5 y Q

Pr

>ba

Granulozitatc

Plasticitate           Consistența

Caracteristici fizice

Compresibili late în edoinetn:

Rezist la torfecare

z

O

>s

<

‘3*

<

c c_

\r.

■Z.

3 ■5

y

7.

Z

g

e

3. ■■r. ’i

t/>

y

un-

C

C3 >

~G

0

C2

y

5

i ,c ’g

y

o “O s—'

y d

tJ

es *5 E

§ o. y ■y

Q.

s?

Ș □

1

c.

y “O

E

Zr y

-y y y *5

’S?

c

y

o "O

y y

T3

■S

O

H

3

> y cj

2 o

y s ’n

y ’S e

G.

y

y

y y

3

3

LC

V ■o “O

k_ O

y

-o y

3 5

i ~

y cs £-.=: s « y y E y -

y

7

y

u

y

y •y

ta

2

>r y

U

m

m

-

m

V. o

»T>

V* CM

•Â

O o ei

o o r-

O

s

n

c o ri

U_

w

%

Wt

%

Wp

%

%

Ic

%

7

kN/m'

n

%

e

5,

kPa

u

“o

c

kPa

0 05

0.05

0 30

0 50

/

Asfalt

Trotuar beton

Umplutura (materiale de conslnicții. pietriș cu nisip arpilos si armlfil

1

2,0

21

64

15

20.2

29.7

17 9

tis

0 80

16.48

47 57

0 91

060

5102

4,68

I7di!'

U78

,1

pr W -s' •A-'/V A

(t 75

0 55

_>»__r*

H -Q      t

Umplutura (argila negricioasa)

I j!>

050

Lmpliilurit 1 praf argilos cu argila prălbasili

Praf argilos galben-calcniti

• .50

640

7/^7

'///,:■

■ 120

întocmit:


Branea Elena


i c,;o tpaqe s :< i FUî. :r t-îE-AM |

j.o. i

4.»taoul îi

Ajt i-'.t 31?:4t?..C3.?.0lfi

OBeneficiar: MUNICIPIUL BACĂU_______________________

Lucrarea: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPQRT~ DE INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU


TINERET"-CINEMA "ORIZONT"


Locația: CALEA MARAȘEȘTI. NR. 165. MUN. BACAU


JUD. BACAU

Data 17.04.2013


73?

<□

4>

3

-o

<

■w

<5

g

as

cs

z

o s*

£

iZ

y. es

V u

M y

Pr<

iba

Gra

nulozit

are

Plasticitate           Consistență

Caracteristici fizice

Compresibil itate in edometru

Rezist ia forfecare

<3

•g

U-z

v

5

-5 <

■3

5j

<

c

z

1J g g.

y

z

g c g.

Z

•— g

w-

>

!2

3

O s

s

5

u u

o

u

jg

C.

•3

g. Sî

23

1

g. o

“O

4g

5 E

"7

c.

V

X3

O

u

■3 J=

X

E

U t> ■o

t>

c

cs

Zf

g

3

2

o

£

V

N

XJ *3

g

E

X

V *3

c

-J "□ u

$2

1.1

C *— s

o.

« e .=> s

3 E zj Q.

U) — E K «3

«n rc

§

2

■5

“=ț

U

’n

5>

ni

m

m

-

in

*r.

5

o

*r»

C3

<r.

©

ri

s o r~-

O o o

ri

A

w

%

WL

%

Wp

%

h*

%

Ir

%

k\/m’

n

%

e

S,

kPa

Im3

%

(V

C

RPa

0’5

020

1 75

*2 - ț ” Vi *>/ l r) -A

Vi.’ y/

■ 1-

rtSleili

1 anuar beton

Umpluturii (materiale de constntcțiL pietriș cu nisip areilos și argilă)

1

2 50

25

63

12

22 9

34.3

198

14.5

0 79

2 00

<40

/ '7/7

Praf argilos galbeu-cafeniu

2

3 00

23

61

16

21 8

31 6

189

12.7

0 77

3

4 00

20

63

17

188

28.9

17.6

11.3

0 89

; .■ 40

l 80

'//a "y

Prnt argilos gălbui cu pelicule de carbonați

J

5 00

19

66

15

17 7

27.3

16 8

10.5

0 92

20

6UU

0 80

• o.' >: •

•> . J .<1

Pietriș cu nisip galben-eafemu și bolovanii

5

600

2

6

10

■>

14

45

18

235


întocmit:


Branea Elena


î SC AI.CRO1WU>’3.R.I

FIAT* .A HFAmȚ

l abar-jtor Gtolehnie

Ciadul 11

LUf 312W2 03.2016OBeneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

Lucrarea: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU Tineret"-cinema "orizont"

Locația: CALEA MÂRÂȘEȘT1, NR. 165. MUN. BACĂU JUD. BACĂU                        —

Data: 17.04.2018                                          '


Zo

E

y

S

<

5 E

C

5

în

c:

G.

z

Prolil biologic

E

w:

E v

u

'f-

Prc

tba

Gra

nulozit

ate

Plasticitate           Consistență

Caracteristici fizice

Conipresibiiitate în edomelru

Rezist la forfecare

t"c

6* z

O E -3 *2 ■o <

<3

<

E

z

.E

•5 o

z

g

E

*Sî

z

.£• r-,

O

c

>

g

21

‘e

3 o

£*

"** c u

O

=

'*§

Zi

K

ir *□

c.

•K

w:

*E-

52

c.

V ■O

o

■o

E

Jft

’r7-

E

O

i> ■a

o o *5

«3 O

5

c >

3

S

o

O

3

n â

o CJ ’x £ c

c.

t> ■Q

_ț>

y o 45

c

y «"

et

w* u

“3

*3

y

y

2 5 □ s ș s

5 E .2 5 E y S c. ■*

V. —

£;

3 «3 u £

o

-J

3

3

w

in

-

-

m

*-r

5

*r.

•A cm

o

O

o

CM

5

o cm

O o ri A

U„

w

%

WL

“o

w,

%

fp

%

Ic

%

kN/nt'

n

%

S,

kPa

Im3

%

O”

C

kf*a

u o?

u.U?

1 «5

/>;y

W

X_»> •

•7 /X A /?

Ablari

Umplutura imateriale de construcții. pielrtț cu nisip areilos ți argila)

1

3 00

24

62

14

31 6

32.6

193

13.3

0.83

! 90

i 70

/■'/a

J S’-'.r

Pral argilos galbeil-cafeuiu

2

3 00

20

64

16

199

28.2

17.5

107

0.78

3

4 00

2*»

59

19

19 6

30.9

18 5

12.3

091

3.60

Praf argilos gălbui cit pelicule de carbonați

4

5 00

IS

64

18

17.1

26.5

16.4

10.2

0 93

-■30

6 00

0 70

?<7 • •

Pietriș cu nisip galben cafeniu si boloiăiuș

5

6 00

1

5

11

6

13

43

21

187

A! CHO       S R.1 .

întocmit:


I’MTU'A NFAMȚ

LwbuMio; ț'îiutohrpc

Uttîijitl ii

r .312 !.<î?,Q3.zO16

SC ALCRO TRADE SRL - PIATRA NEAMȚ R C J 27 / 507 / 1994, C F R5400989 LABORATOR GEOTEHNIC GRAD II

AUT : 28 5 2.004/2000


HARTA GEOLOGICA A ZONEI B/Parcare (pavele)


egdraje wlleoama = 5.1


(fost Cinema OH)ZO\Ti


Parcare (pavele)


©

Imobil cu nr.cad. 63202 Bloc de locuințe P-4 Hcoama - 14,35 m


COD* DS 07.01

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic grad II Autorizația nr. 3121 / 2016


O

BULETIN DE ANALIZA

Nr. MBCOGOl

Data 16.04.2018


DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 19)3/5 - 1985


Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a____________

afacerilor "Hub pentru Tineret” - Cinema “Orizont”________

Locația. CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, BACĂU; JUD. BACĂU Sondajul:__________________P I______________________________________

Proba nr.:____________________l_________________________________________

Adâncimea:______________2.00 m______________________________

0.05

0.25

0.5

200

70

2

20

d

ARGILA

CLAY

PRAF SILT

FIN FINE

MIJLOCIU      MARE

MEDIUM     COARSE

MIC FINE

MARE COARSE

BOLOVANIS

COBBLES

BLOCURI

BOULDERS

NISIP-SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

cK0.002

9

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovaniț

întocmit

B<ânța Elena

0.002 <d<0.005

12

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

0.005<d<0.05

64

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dl0

i- iu pod TftAGI- S RL 1---------

0.05<d<0.25

15

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare

i


Caracterizarea probei:


Praf argîlos


PlAJfiA NEAMI Geutehmc Gradul il

Aut    3121/02.03.2016COD- DS 07.01

O

^Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic grad II

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 02

Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema "Orizont"

Autorizația nr. 312!

2016

Data 16.04.2018

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Locația: CALEA MÂRĂȘEȘTi, NR. 165. BACĂU, JUD BACĂL

Sondajul:                 F 1

Proba nr.:                    1

Conform STAS 1913/5 - 1985

Adâncimea:

2.50 m

100

90

0.25

100

■ !

7 ■          -                                   4

1

k

80

0.05

r

/ 88

X                 r

1

70

7'                               ‘     1

j •                                                                       i

60

r ‘                                                                                                4

/ 1 / J <

‘ i " ”

50

-         *                               i

40

30

20

10 _

o     CL0Q1

0.005

25

0.002

11

■ 1

4

»

l                                                          ___

i

■ ‘ ‘ 1

I

i

0.001 7

0.01 0.1

1

10

100

0.005

200

d (mm i

0.05

0.25

20

70

0.5

2

ARGILA

PRAF

FIN

MIJLOCIU

MARE

MIC

MARE

BOLOVANIȘ

BLOCURI

CLAY

SILI

FINE

MEDIUM

COARSE

FINE

COARSE

COBBLES

RAI

NISIP - SAND

PIETRIȘ-GRAVEL

UVU IwLSl^-lVO

d<0.002

11

% argilă coloidală

0.25<d*0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovaniș

înto

emit

0.002<d <0.005

14

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

Braifie

rElena

0.005<d<0 05

63

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dl0

0.05<d<0.25

12

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare

------------------1

J—

Caracterizarea probei:


Praf argilosi-lf AM |

L..bar;,'Or Gsotahnic Gradul li

Aut i:r 312^.03.2016


SC ALCRO TRADE SRL

Laborator geotehnic grad 11

Autorizația nr. 3121 / 2016


BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 03

Data 16.04.2018

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5-1985


Beneficiar MUNICIPIUL BACAU_________________________

Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema ‘'Orizont" Locația: CALEA MĂRĂȘEȘT1, NR. 165, BACĂU, JUD BACĂU

Sondajul:_________________F 1____________________________________

Proba nr.:__________________2_____________________________________

Adâncimea:_____________3.00 m_____________________________


100

90

80

70

60

50

40


i

0.25

r

100

0.05

84

— - ț •

1

1

• J..

*30

20

0.005

10

23

0.002

0     0.001    io

0.001 6

0.01


0.005

0.05

0.25

20

200

0.5

70

2

d

ARGILA CLAY

PRAF

S1LT

FIN FINE

MIJLOCIU      MARE

MED1UM     COARSE

MIC FINE

MARE

COARSE

BOLOVANIȘ

COBBLES

BLOCURI

BOULDERS

NISIP - SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

d<0.002

10

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovaniș

4Țn tocmit mofa Elena

1 \ \ )

1 \ ' /

0 002<d<0.005

13

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

0.005<d<0.05

61

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dI0

0.05<d<0.25

16

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare

Caracterizarea probei:

C.A« U’!O HiAt >1- b.h.L.

PIAfRANEAMf Groiehnic

Ciadul H           <


Praf argilos
A Kt


COD: DS 07.01

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic grad 11 Autorizația nr 3121 / 2016


O

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 04

Data 16.04.2018

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985

O

Beneficiar MUNICIPIUL BACĂU_________________________

Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema "Orizont"______

Locația; CALEA MĂRĂȘEȘTl, NR, 165, BACĂU, JUD. BACĂL Sondaj ul:__________________F I_______________________________________

Proba nr.:___________________3_______________________________________

Adâncimea:_____________4,00 m_____________________________

100

90

80

70


i

0.25

0.05

83

!

1

100


60

50

40

30

20

0.005

10 20

0.002

0 0.001 9

0.001 6 0.0110


100


0.005

0.05

0.25

0.5

2

20

70

200

d

ARGILA

CLAY

PRAF SILT

FIN FINE

MIJLOCIU      MARE

MEDIUM     COARSE

MIC FINE

MARE COARSE

BOLOVANIȘ

COBBLES

BLOCURI

BOULDERS

NISIP - SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

d<0.002

9

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovaniș

întocmit

BratțoĂElena

0.002 d'0.005

11

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

0 005' d< 0.05

63

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dl0

0.05d-0.25

17

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare      ■

i_J 1

Caracterizarea probei:


Praf argilosCOD: DS 07.01

SC ALCROTRADE SRL Laborator geotehnic grad 11 Autorizația nr. 3121/ 2016


O

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 05

Data 16.04.2018


DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985


O

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU__________________________

Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema “Orizont"

Locația: CALEA MĂRÂȘEȘT1, NR, 165, BACĂU, JUD. BACĂL

Sondajul:_________________F 1____________________________________

Proba nr.:__________________4_____________________________________

Adâncimea:______________5.00 m_______________________________


100


90


80

70

60


50

40


30


20


10


0

0.001


0.001

5


0.005

19

0.002

8


0.01
10 1000.005

0.5

20

70

200

2

dți

ARGILA CLAY

PRAF

S1LT

FIN FINE

MIJLOCIU      MARE

MED1UM     COARSE

MIC FINE

MARE COARSE

BOLOVANIS

COBBLES

BLOCURI

BOULDERS

NISIP - SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

d<0.002

8

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovaniș

întocmit

Branej^lena

0.002<d<0.005

11

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

0.005<d<0.05

66

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dl0

0.05<d<0.25

15

% nisip fin

20*d<70

% pietriș mare

rti mn TDAnn k t

Caracterizarea probei:                 Praf argilos

PIATPANFAMT

Lr.borator Geotehnic

G.adulll

Aul Hf 3J2WW.201G

u

SG 04. 5


BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 06

Data 16.04.2018

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985


Lucrarea; Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema "Orizont"______

Locația: CALEA MĂRĂȘEȘT1, NR. 165, BACĂU. JUD. BACĂL

Sondajul:_________________F 1____________________________________

Proba nr.:__________________5_____________________________________

Adâncimea:_____________6.00 m_____________________________


100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
0

0.001

0.002

0

0.005

2

0.01

0.005


r                                                     :

.1 _ _

li

r ’ 1        —

2

i

1

1 . I

- . 1

37

0.5

0.25

23

18

0.05

. j

8

0.1

1

0.5


1 !

i

200

100

70

'“ri

20

62

82

■           r"

i

i

i

4

20

2

70

200

d

r **■’-X. * ■

ARGILA

PRAF

FIN

MIJLOCIU

MARE

MIC

MARE

BOLOVAN1S

BLOCURI

CLAY

S1LT

FINE

MEDIUM

COARSE

FINE

COARSE

COBBLES

nm »i nn?î

NISIP - SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

IjU Lj L, U iL ix •_>

d<0.002

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

5 % nisip mijlociu

70<d<200         18

% bolovăniș

întocmit

0.002^d<0.005       2

% argilă

0.5<d<2

14 % nisip mare

d>200

% blocuri

Br&hea Elena

0.005<d<0.05        6

% praf

2<d<20

25 % pietriș mic

Un=d60/dl0

0 05<d<0.25         10

% nisip fin

20<d<70

20 % pietriș mare    i e r

r.i r 'n tpaiiî- s k l

235.07

fl        \ ■

V

1

FlAfRA Uf AM f

---y—V

Caracterizarea probei:

Pietriș cu nisip și bolovăniș

1 aUokîior Gsolehnu.

•SG 04. 6 /

Uruitul II

Aut. Mr 3121W> 03.2016

i


COD: DS 07.01

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic grad 11 Autorizația nr. 3121 / 2016


O

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 07

Data 16.04.2018

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985

Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema "Orizont"

Locația: CALEA MÂRĂȘEȘTi, NR. 165, BACĂU, JUD. BACÂL

Sondaj ul:_________________F 2____________________________________

Proba nr.:_____________________1_______________________________________

Adâncimea:_____________2.00 m_____________________________

100

90

80

70

0.01


0.1


100.05

0.25

0.5

2

20

70

200

d

ARGILA CLAY

PRAF SILT

FIN FINE

MIJLOCIU      MARE

MEDIUM     COARSE

MIC FINE

MARE COARSE

BOLOVANIS

COBBLES

BLOCURI

BOULDERS

NISIP SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

d<0 002

12

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovani?

----------X----------------------

Întocmit

Braâ eaiEUna

0.002<d<0.005

12

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

0 005^d<0.05

62

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dl0

m CRO-EHAr:!; S-R.L. --------

0 05<d<0.25

14

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare


Caracterizarea probei:


Praf argilos


PtAHîAHEAiwȚ

,        geotehnic

Cradui H


.■

SG 04. 7


SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehntc grad II Autorizația nr. 3121 / 2016


BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 08

Data 16.04.2018


DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985


Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret” - Cinema "Orizont"

Locația: CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, BACĂU, JUD. BACĂL

Sondajul:________________F 2__________________________________

Proba nr.:__________________2______________________________________

Adâncimea:_____________3.00 m______________________________


100

0.25

100

90

1

— ' - - _ _ ■ *-----

’                              z       1

80

r_____

1

?

0.05

3   •    <

70

1

X 84

1

“4---

60

i

x_

1

j

|

50

I /

-

40

J

X f

30

20

i

0.005

20

ș

10

n

0.002

1

u 0.001

*7

0.001 4

0.01

0.1

0.00510


100200

0.5

20

70

2

d (mm)

ARGILA

CLAY

PRAF SILT

FIN FINE

MIJLOCIU      MARE

MEDIUM     COARSE

MIC FINE

MARE COARSE

BOLOVANIȘ

COBBLES

BLOCURI

BOULDERS

NISIP-SAND

PIETRIȘ-GRAVEL

d<0.002

7

% argilă coloîdală

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovaniș

B^

întocmit mea Elena

0.002<d<0.005

13

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

0.005<d<0.05

64

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=46QZdia—      -

r AICilOWOESR.L. ».

0.05<d<0.25

16

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare

Caracterizarea probei:

ptAYRA NFaM f

Laborator G^.otehnic Gradul U

Aul 312W2.03.2016


Praf argilos
COD- DS07.0)

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic grad II Autorizația nr. 3121 / 2016


O

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 09

Data 16.04.2018

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985

Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema ' Orizont"

Locația: CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, BACĂU, JUD. BACĂL

Sondajul:________________F 2__________________________________

Proba nr.:___________________3_______________________________________

Adâncimea:_____________4,00 m_____________________________100


0.5

20

200

d (mm)

70

2

ARGILA

CLAY

PRAF

S1LT

FIN FINE

MIJLOCIU      MARE

MEDIUM     COARSE

MIC FINE

MARE COARSE

BOLOVANIS

COBBLES

BLOCURI

BOULDERS

NISIP - SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

d<0.002

IO

% argilfi coloidaiă

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovan iș

întocmit Bânea Elena

11 \ l A

!/

-------£------1-----------

0.002<d<0.005

12

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

0.005<d<0.05

59

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dl0

0.05<d<0.25

19

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare

. t      vnaDF S R.l. 1

t

Caracterizarea probei:

I


Praf argilos


PtAlRANr.AM] î.ajOtnOr GeuieliniC Gradul II

Avi f <f 3’?t/Cv 03 2016COD: DS07 01

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic grad II Autorizația nr. 3121 Z 2016


o

BULETIN DE ANALIZĂfician MUNICIPIUL BACĂU________________________


Nr. MBCOG 10 Data 16.04.2018


DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985


Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema "Orizont"

Locația: CALEA MĂRĂȘEȘT1, NR. 165. BACĂU, JUD. BACĂL

Sondajul:_________________F 2____________________________________

Proba nr.;__________________4__________________________________

Adâncimea:_____________5.00 m_____________________________


100

9070

60

50

40


30

20

10

18

o

u 0.001

0.001 n


0.01


0.1


10


100


0.005

0.05

0.25

0.5

20

70

200

2

d

ARGILA

PRAF

FIN

MIJLOCIU

MARE

MIC

MARE

BOLOVAN1S

BLOCURI

CLAY

SILT

FINE

MEDIUM

COARSE

FINE

COARSE

COBBLES

Dfil 11 HCDC

NISIP-SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

DvU LLJ t .Ko

d<0.002            7

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

% nisip mijlociu

70<d<200

% bolovan iș

întocmit

0.002<d<0.005       11

% argilă

0.5<d<2

% nisip mare

d>200

% blocuri

Brahea Elena

0.005 d<0.05       64

% praf

2<d<20

% pietriș mic

Un=d60/dl0

0.05<d<0.25         18

% nisip fin

20<d<70

% pietriș mare

rri WC C O 1

//u

z >'~V                ‘ u                 ‘

PiAI’Ra NEAMf

Caracterizarea probei:

Praf argilos

LiibOi â'tif GMotehniC

SG 04. 10

i

Aul f.’i •Ji2VtJ2.U3.201f'-

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic grad li Autorizația nr. 3121 '2016


BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. MBCOG 11


DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE

Conform STAS 1913/5 - 1985


Lucrarea: Crearea unei infrastructuri suport de incubare a__________

afacerilor "Hub pentru Tineret" - Cinema "Orizont*1

Locația: CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, BACĂU, JUD. BACĂL

Sondajul:_________________F 2____________________________________

Proba nr.:__________________5_____________________________________

Adâncimea:_____________6.00 m_____________________________


100

90

80

70

60

50

40

30

0.5

20

70

200

2

d (mm)

ARGILA

PRAF

FIN

MIJLOCIU

MARE

MIC

MARE

BOLOVĂNIȘ

BLOCURI

CLAY

S1LT

FINE

MED1UM

COARSE

FINE

COARSE

COBBLES

noi n rppq

NISIP-SAND

PIETRIȘ - GRAVEL

d<0.002

% argilă coloidală

0.25<d<0.5

6

% nisip mijlociu

70<d<200

21

% bolovăniș

întq

emit

0.002<d<0.005

1

% argilă

0,5<d<2

13

% nisip mare

d>200

% blocuri

B rafie

t Elena

0 005<d<0.05

5

% praf

2<d<20

24

% pietriș mic

Un-d60/dl0

f ‘

0 05<d<025

11

% nisip fin

20<d<70

19

% pietriș mare < ..

l

S Iți 1

186.96

_

I

Caracterizarea probei:

7

i

f

I

■ vA.J ! . U -Ml ”

•     Cj i HF ?’.wt |

Lr.joraior Geotehnic


Pietriș cu nisip și bolovăniș
BULETIN DE ANALIZA

Nr MBCOL01 Data 17 04 2018


COCI DS 06 01


DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR DE PLASTICITATE

Beneficiar MUNICIPIUL BACĂU        Conform STAS 1913/1-82. STAS 1913/4 -1986

Obiectiv : CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A                  Sondajul P 1


AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET' - CINEMA "ORIZONT'                   Proba nr,  1

Locația : CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR 165, MUN, BACĂU. JUD. BACĂU___Adâncimea. 2 OOm

Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Capsula nr.

97

65

118

722

724

721

211

215

248

Nr. de lovituri

X

X

X

41

34

22

X

X

X

Pr.umeda+tara=A

98 63

102.45

101.93

47.46

48.07

49.75

46.49

46.32

46.00

Pr.uscata+tara=B

88 31

91.48

90.95

41,79

41.89

42 80

45.36

45.14

44.84

Tara C

36.79

37.12

37.26

20.21

19.54

20.13

38.95

38.64

38.32

A-B

10.32

10.97

10.98

5.67

6.18

6.95

1.13

1.18

1.16

B-C

51.52

54.36

53.69

21.58

22.35

22.67

6.41

6.50

6.52

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

20.03

20.18

20.45

26.28

27.65

30 66

17.64

18.15

17.79

3.2

2

-0.8

29.48

29.65

29.86

20.22

29.66

17.86

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 11.80                       Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0.8


Descrierea materialului: Praf argilos plastic vârtos


Lucrat de: BRANEA ELENA


SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic gradul II Autorizația nr. 3121 /2016


SC AțCPOTR/E

BULETIN DE ANALIZA - ■

Nr. MBCOL02 Data 17.04:.201|CODDS 06.013 C’i ■□2.03.2016

DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR De’pLĂStTc'ITĂTE Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU         Conform STAS 1913/1-82, STAS 1913/4 -1986

Obiectiv : CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A

AFACERILOR “HUB PENTRU TINERET' - CINEMA “ORIZONT' CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU


Sondajul.

Proba nr.:

Adâncimea: 2.50m


F1

1


Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Capsula nr.

254

276

273

405

402

403

116

122

134

Nr. de lovituri

X

X

X

41

28

23

X

X

X

Pr.umeda+tara=A

101 24

98.67

101.24

48 26

48 88

50.92

44 49

44.74

44 71

Pr.uscata+tara=B

89.68

87.44

89.50

41.48

41.56

43.03

43.25

43.48

43.49

Tara C

38.66

38.74

38.26

19.74

19.85

20.21

37.05

37 16

37.25

11.56

11.23

11.74

6.78

7.32

7.89

1.24

1.26

1.22

B-C

51.02

48.70

51.24

21.74

21.71

22.82

6.20

6 32

6 24

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

22.66

23.06

22.91

31.18

33.71

34.58

20.01

19.95

19.54

3.2

08

•0.5

34.38

34 51

34.08

22 88

34.32

19 83

Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0.79


Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 14.49

Descrierea materialului: Praf argilos plastic vârtos


Lucrat de: BRANȘA ELENASG 05.1BULETIN DE ANALIZA

COD:DS 06.01


Nr. MBCOL03 Data 17.04.2018

DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR DE PLASTICITATE

Beneficiar MUNICIPIUL BACĂU         Conform STAS 1913/1-82, STAS 1913/4 -1986

Obiectiv: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A                  Sondajul F1

Descrierea materialului: Praf argilos plastic vârtos


Lucrat de: BRANEA ELENAS.C. ALCRO TPACi

~ A" •’ .vicA’T

.••.-z-.vjr Got BULETIN DE ANALIZA            d

Nr. MBCOL04 Data 17.0^.201,SLt * 312ti0ZQȘ.20i6 t— — ■               1 ""

DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR DE PLASTICITATE Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU         Conform STAS 1913/1-82, STAS 1913/4 -1986

Obiectiv ; CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A

AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET’ - CINEMA "ORIZONT'


SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic gradul II Autorizația nr. 3121 / 2016Sondajul: F1

Proba nr.: 3


Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Capsula nr.

301

299

311

425

426

411

115

147

189

Nr. de lovituri

X

X

X

44

29

21

X

X

X

Pr.umeda+tara=A

98.22

101.49

99.99

47.63

47.86

48.20

45.05

44.55

44.75

Pr.uscata+tara=B

88.74

91.26

90.24

42.07

41.84

41.66

43.91

43.42

43.65

Tara C

38.21

37.56

37.85

20.12

20.04

19.85

37.56

36.98

37.26

A-B

9.48

10.23

9.75

5.56

6 02

6.54

1.14

1.13

1.1

B-C

50.53

53 70

52.39

21.95

21.80

21.81

6 35

6.44

6.39

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

18.76

19 05

18.61

25.33

27.61

29 98

17 96

17 54

17 21

37

1

-1 1

29.03

28.61

28.88

18.81

28.84

17 57

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp=        11.27

Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0 89SG 05.2


AFACERILOR “HUB PENTRU TINERET' ■ CINEMA "ORIZONT1                    Proba nr.: 2

Locația CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, MUN BACĂU, JUD. BACĂU______________________Adâncimea: 3.00m

Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate W!(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

4

1

2

3

Capsula nr.

217

154

187

722

721

743

85

74

96

Nr de lovituri

X

X

X

49

31

20

X

X

X

Pr.umeda+tara=A

97.49

100.99

97.37

45.85

47.45

49.18

44.74

45.06

45.28

Pr.uscata+tara=B

86.93

89.67

86.96

40.11

40.93

41.95

43.55

43.83

44.07

Tara C

38.24

38.72

3865

18.87

19.28

20.14

37.15

37 42

37.68

A-B

10.56

11.32

1041

5.74

6.52

7.23

1.19

1.23

1.21

B-C

48.69

50.95

48.31

21.24

21.65

21.81

6.40

6.41

6.39

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

21.69

22.22

21 55

27.02

30.12

33.15

18.58

19.19

18.95

4.4

1.4

-1.4

31.42

31.52

31.75

21.82

31.56

18.91

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 12.66                       Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0.77

SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnfc gradul I! Autorizația nr 3121 / 2016


BULETIN DE ANALIZA

COD DS U6.01


Nr. MBCOL05 Data 17.04.2018

DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR DE PLASTICITATE

Beneficiar; MUNICIPIUL BACĂU         Conform STAS 1913/1-82 STAS 1913/4 -1986

Obiectiv. CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A                  Sondajul; F1

AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET" - CINEMA "ORIZONT'                   Proba nr.: 4

Locația : CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR 165, MUN BACĂU, JUD. BACĂU __________________Adâncimea: 5.00m

Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

4

1

2

3

Capsula nr.

246

212

287

412

451

422

112

108

133

Nr. de lovituri

X

X

X

46

30

20

X

X

X

Pr umeda+tara=A

99.88

100.09

98.80

46.58

47.47

48.70

45.55

44.74

45.10

Pr.uscata+tara=B

90.63

90.75

89.47

41.56

41.79

42.25

44.50

43.66

44.01

Tara C

37.32

38.01

37.46

19.85

20.21

19.74

38.12

37.28

37.64

A-B

9.25

9.34

9.33

5.02

5.68

6.45

1.05

1.08

1.09

B-C

53 31

52.74

52.01

21.71

21.58

22.51

6.38

6.38

6.37

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

17.35

17.71

17.94

23.12

26.32

2866

16.45

16 92

17.12

4

1.2

-1.4

27.12

27.52

27.26

17.67

27.30

16.83

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 10.47                       Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0.92

Descrierea materialului: Praf argilos plastic vârtos


Lucrat de. BRANEA ELENA


SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic gradul II Autorizația nr. 3121 /2016Srt A 3 ... -ILV.S-

BULETIN DE ANALIZA -     '=

Nr. MBCOL 06 Data 17.04,2018          '


j Au../r 3lzV72.03.2016

DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELORDE PLASTIClfĂTE

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU         Conform STAS 1913/1 -82, STAS 1913/4 -1986

Obiectiv. CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A

AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET1 - CINEMA "ORIZONT"

CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU


Sondajul:

Proba nr.:

Adâncimea: 2.00m


F2

1


Locația :

Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Capsula nr.

111

152

82

337

345

342

211

202

246

Nr de lovituri

X

X

X

43

26

23

X

X

X

Pr.umeda+tara=A

98.80

102.56

96.94

47.77

46.73

48.43

44.26

4502

44 72

Pr.uscata+tara=B

88.12

91.00

86.38

41.49

39.94

41.18

43.03

43.82

43.51

Tara C

38.12

37.85

37.54

19.95

18.84

19.46

36.74

37 56

37.21

A-B

10.68

11.56

10.56

6.28

6.79

7.25

1.23

1.2

1.21

B-C

50.00

53.15

48.84

21.54

21.10

21.72

6.29

626

6 30

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

21 36

21.75

21.62

29.16

32.18

33 38

19.56

19.18

19 22

35

0.2

-0.5

32 66

32.38

32.88

21.58

32.64

19.32

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 13 32

Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0 83
BULETIN DE ANALIZA

Nr. MBCOL07 Data 17 04.2018


COD OȘ 06 01


DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR DE PLASTICITATE

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU        Conform STAS 1913/1-82, STAS 1913/4 -1986

Obiectiv : CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A                  Sondajul: F2


AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET' - CINEMA "ORIZONT’                   Proba nr.: 2

Locația CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, MUN. BACĂU, JUD, BACĂU______________________Adâncimea: 3.00m

Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

4

1

2

3

Capsula nr.

290

135

64

408

414

413

166

179

193

Nr. de lovituri

X

X

X

44

29

21

X

X

X

Pr.umeda+tara=A

101.54

101.68

100.61

47 16

48 23

48.01

46.07

46.00

45.87

Pr.uscata+tara=B

90.76

91.12

90.27

41.81

42.25

41.75

44.97

44.89

44.73

Tara C

37.26

37.54

37.94

19.94

20.13

20.57

38.74

38.65

3807

A-B

10.78

10.56

10.34

5.35

5.98

6.26

1.1

1.11

1.14

B-C

53.50

53.58

52.33

21.87

22.12

21.18

6.23

6.24

6.66

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

20.15

19.71

19.76

24.46

27.03

29.56

17.65

17.78

17.12

3.7

1

-1.1

28.16

28 03

28 46

19.87

28.22

17.52

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 10.70                       Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0.78


Descrierea materialului: Praf argilos plastic vârtos


Lucrat de: BRAN ELENA

’)

f

I


SC ALCRO TRADE SRL Laborator geotehnic gradul II Autorizația nr. 3121 / 2016


BULETIN DE ANALIZA

Nr. MBCOL08 Data 17.04.2018R.L.


COD os 06 01


Sondajul: Proba nr.:


Locația;

F2

3

Adâncimea. 4.00m

DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR DE PLASTICITATE Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU         Conform STAS 1913/1-82. STAS 1913/4 -1986

Obiectiv: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A

AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET' - CINEMA "ORIZONT' CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 165, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU

Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp(%)

1

2

3

1

2

4

1

2

3

Capsula nr.

295

298

302

1002

1001

985

147

89

76

Nr. de lovituri

X

X

X

49

34

21

X

X

X

Pr. umeda+tara=A

100.74

100.01

99.37

49.41

50.39

50.09

44.76

45.38

4522

Pr.uscata+tara=B

90.42

89.89

89.62

43.15

43.58

42.50

43.60

44 20

4402

Tara C

38.25

39.14

38.76

19.58

19.74

18.87

37.22

37,84

37.65

A-B

10.32

10.12

9.75

6.26

6.81

759

1.16

1 18

1 2

B-C

52.17

50.75

50 86

23.57

23.84

23 63

6.38

636

6.37

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

19.78

19.94

19.17

26.56

28.57

32 12

18.18

18.56

18 83

4.4

2

-1.1

30.96

30.57

31.02

19.63

30.85

18.52

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 12.33

Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0 91SG 05 4


SC ALCRO TRADE SRL                  BULETIN DE ANALIZA

Laborator geotehnta gradul II                Nr. MBCOL 09 Data 17.04.2018

Autorizația nr. 3121 / 2016

DETERMINAREA UMIDITĂȚII Șl LIMITELOR DE PLASTICITATE

Beneficiar: MUNICIPIUL BACĂU        Conform STAS 1913/1-82, STAS 1913/4 -1986

Obiectiv CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A                  Sondajul: F2

Indicele de plasticitate lp= Wl-Wp= 10.15

Descrierea materialului: Praf argilos plastic vârtos


AFACERILOR "HUB PENTRU TINERET' - CINEMA "ORIZONT1                   Proba nr.:  4

Locația : CALEA MĂRĂȘEȘTI NR. 165, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU______________________Adâncimea: 5 OOm

Elemente de calcul

Umiditate naturala W(%)

Limita superioara de plasticitate Wl(%)

Limita inferioara de plasticitate Wp %)

1

2

3

1

2

4

1

2

3

Capsula nr.

116

252

241

415

422

421

98

85

76

Nr. de lovituri

X

X

X

48

30

22

X

X

X

Pr.umeda+tara=A

101.73

102 32

100 30

46 51

46.40

47.51

45.20

45.64

45.25

Pr.uscata+tara=B

92.41

92.87

90.56

41.62

40 86

41.39

44.18

44 58

44.22

Tara C

37.65

37.25

34.19

19.57

18.89

19.23

37.84

38.24

37.92

A-B

9 32

9.45

9.74

4.89

5.54

6.12

1.02

1.06

1.03

B-C

54.76

55.62

56.37

22.05

21.97

22.16

6.34

6.34

6.30

w(%)=(A-B)/(B-C)x100

17.02

16.99

17.28

22.18

25.22

27.62

16.09

16.72

16.35

4.2

1.2

-0.8

26.38

26.42

26.82

17.10

26.54

16.39

Indicele de consistenta lc=(WI-W)/lp= 0.93

SG 05 5

LCROTRADESRL rator geotehnic gradul 11 dzațianr. 3121 /20I6

BULETIN DE ÎNCERCARE

Nr.MBCOEOl Data 17.04.2018


atnr.:

etrul stantei: ifata stantei: mea stantei: mul stantei:


L

7.00 cm

38.46 cm2

2.00 cm

76.93 cm3


COMPRES1BILITATE IN EDOMETRU

Încercare conform STAS; 8942/1-89


Caracteristicile epruvetei

U.M.

Inițial

Final

Epruveta umeda t-tara

m.

g

189.06

186.47

Epruveta uscata +tara

m2

g

16726

16726

Tara

m3

g

59.56

59.56

Apa conținuta

Hli-iTlj

g

21.80

19.20

Epruveta umeda

mpiTij

e

129.50

126.91

Epruveta uscata

mj-m3

g

107.70

107.70

Umiditatea

W(mrm2) 100/fm2-m3)

%

20.24

17.83

Volumul probei

V

cm3

76.93

72.34

Masa voiumica umeda

p=fmrm3)/V

g/cm1

1.68

1.75

Masa voiumica uscata

pd-(mrm3yV

g/cm3

1.40

1.49

Porozitaîea

n=[ 1 -(mi-mjj/p,* V] 100

%

47.57

4424

Indicele porilor

c=n/(l-n)

-

0.91

0.79

Gradul dc umiditate

s p5W/e*pw * 1/100

-

0.60

0.60

1 ț f

i f


Modulul de deformatie M2.3

Coef. de compresibiiitate voiumica mv2_3

Coeficient de compresibiiitate a^.3


5102 kPa

0.000196 1/kPa

0.000374 1/kPa


Descrierea materialului:


Praf argilos


Lucrat dei


Branea Elena

COD: RJ 13.01

Beneficiar. MUNICIPIUL ROMAN_______________________________

Obiectiv: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE______

INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU

TINERET" - CINEMA "ORIZONT1 ________________

Locația: CALEA MÂRĂȘEȘTI, NR. 165, BACĂU, JUD. BACĂU

Sondajul:     P 1_______________________________________________________

Proba nr.:      1____

Adâncimea:   2.00 m____________________________________________

Tasare specifici âhfli %10

12 iSG 06 1


SC ALCRO TRADE SRL Laborator geo tehnic gradul II Autorizația nr. 3121/ 2016

BULETIN DE ÎNCERCARE

Nr. MBCOE 02 Data 17.04.2018


Aparat nr.: Diametrul stanici:

Suprafața stantei: Înălțimea stantei: Volumul stantei:


3

7.00 cm

38.46 cm2

2.00 cm

76.93 cm3


COMPRESIBILITATE IN EDOMETRU încercare conform STAS: 8942/1-89

kPa

1/kPa

I/kPa


Nr.

crt.

Caracteristicile epruvetei

U.M.

Inițial

Final

1

Epruveta umeda +tara

m.

g

188.79

192.72

2

Epruveta uscata +tara

nij

g

167.21

167J21

3

Tara

m3

g

60.28

60.28

4

Apa conținuta

mrm2

g

21.58

25.50

5

Epruveta umeda

mpriij

g

128.51

132.44

6

Epruveta uscata

rr^mj

g

106.93

106.93

7

Umiditatea

W=(m i-nij) 100/(m2-m3)

%

20.18

23.85

8

Volumul probei

V

cm3

76.93

68.74

9

Masa volumica umeda

p=(mrm3yv

g/cm3

1.67

1.93

10

Masa volumica uscata

pd-(m2-m3)/V

g/cm3

1.39

1.56

11

Porozitatea

n=[ 1 -(m;-m3)/p,* V] 100

%

47.94

41.73

12

indicele porilor

e^n/(l-n)

-

0.92

0.72

13

Gradul de umiditate

s-ptW/e*pw * 1/100

-

0.59

0.89

Modulul de deformatie M2.,                                    3356

Coef. de compresibilitate volumica mv2.3                       0.000298

Coeficient de compresibilitate a^j           .                0.000572


Descrierea materialului: Prafargilos

Lucrat dc:               Branea Elena

Beneficiar: MUNICIPIUL ROMAN_______________________________

Obiectiv: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE_______

INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU_________

TINERET" - CINEMA "ORIZONT"

Locația: CALEAMĂRĂȘEȘTI, NR. 165, BACĂU, JUD. BACĂU

Sondajul:     P 1_______________________________________________________

Proba nr.:      1_____________________________________________________

Adâncimea:   2.00 m__

14

I

SG 06.2

SC ALT RU TRADE SRL

Laborator geotehnic gradul U                          Beneficiar; MUNICIPIUL ROMAN__

Autorizația nr. 3121 / 2016                            Obiectiv: CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT

INCUBARE A AFACERILOR "HUB PENTRU BULETIN DE ÎNCERCARE           DE TINERET" - CINEMA "ORIZONT"

Nr. MBCOF 01 Data 07.03.2016       Locația: CALEA MĂRÂȘEȘT1, NR. 165, BACĂU,

JUD. BAC U

Sondajul:     P I___

Proba nr.:       I___

Adâncimea:   2.00 m___

ÎNCERCAREA DE FORFECARE DIRECTĂ

încercare conform STAS: 8942/2-82

NetulburatCaracteristicile epruvetelor

Simbol

UM

Epruveta (caseta Nr.)

I

2

3

Efort unitar normal

0

kPa

100

200

300

Efort de tăiere

Tf

kPa

44.3

76.7

106.2

Viteza de forfecare

mm / minut

0.10

0.10

0.10

n               n        n


Consolidat drenat (CD)

Consolidat nedrenat (CU)

Neconsolldat nedrenat (UU)

c'=            kPa

4> -           grade

CtU=            kPa

d>cu=            grade

cu=    13.78   kPa

<|>u=   17*11'   grade

tgo=—L__----L---1_= 0309               0= 17*11' grade

nx£tT(J-(^aJ)î

t                   i

Eer«,xEr/»“E°’^xEcr< 13.78                  c- 13.78 kPa

C J.........L—     ......1 ■■ ■ .i—=

«xJ^-iE^)1 i                       i

CONCRIGE&VUP


fzG. CON G^7<3f OA'Wr ^.L. sir Capoial lima. (w.5. Secwr 5, Bucuiesli

J40/15977/2007 CUI RO 22311148

e-mall: tr>JMl!ițr)5l>ai@Bn?J|,cțiffl;

tel: I 40 751 178 078


rXDPr^7? tehnic;-}

1 din 37


Dau


02052018


Beneficiar:


Proiectant General

Proiectant! de specialitate:

Colectiv întocmitor:


Proiectant general


Expertiza tehnicaCON ZWrf&EOUP


PAGINA DE SEMNATURI


MUNICIPIUL BACAU


INA STOIAN ATELIER PROIECTARE SRL

S.C. Con Crlge Group SRL

Ing. Zegreanu E. Emil Victor

Expert Tehnic atestat M.D.L.P.L. - D.G.T.C. cu nr. 08227

Ing. Cristian D. Mihai - Atestat AICPS cu nr. 424


S.C. INA STOIAN ATELIER PROIECTARE S.R.L

Stt. Italiana nr. 13, ata| 3, sectar 2, București

J40/19331/2017 CUI HO 38504897

tel: +40 21 313 138 127


S.C. CON CRIGE GROUP S.R.L.

Sir. Caporal liina nr.5, Sector 5, București J40/15977/2007 CUI RO 22311148 e-m«a nnlliaMcrtsllanOQmaH.com:

tal:+40 751.178.078


Proiectant

Rezistenta


f Icogab

tt/rtuirua un


S.C. FILCOGAB S.R.L

BUCUREȘTI. Al.Vatea Rorltar. nr.2. Sector 6, CUI; R03106B154; RC: J4Q/165/2013 e-maB •jftkwaXtaoeti.cwir.

tel: +40 31 432.71,63


nwiniii.â8hiiFrThnff

oin româniaSTCM

îîxbllHirțtrl


produs, transmis sau dezvăluit tara acordul Urmei.CON    &FOUF


5>,C CON C f?/&r CtfOUP

Sil Capotai lllria. ur 5 Sector 5. Bucuestl

J4O/l5977/?<JOr CUI RO 2231114B

HMll: IRlisriil(i!5Ll^fl™:l,™

lei <40 751 176.07B


Fxpertiza tehnica

’SO-


! i’maz


Dala:


PIESE SCRISE


1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Foa.iedgcapaț

Listașemnajuți

Borderou             /:

RapQrt.de.mertizateh^

M§.talegllima^>aJ


BORDEROU


<r° z

'■ r. ’'i\ ate&AjngiRrtlpxpeltehnjc;

r .             i ■            •••ii
1’30.

3 il*37

JjIj

(B.O5201I • 1. DATE DE RECUNOAȘTERE AINVESTIȚIEI

  • 1.1. Denumirea obiectivului de Investiții

  • 1.2. Amplasamentul proiectului

Calea Marasesti nr. 165, Bacau

 • 1.3. Ordonator principal de credlte/investitor

Municipiul Bacau, str Marasesti nr. 6, jud. Bacau Telefon: 0234581849, Fax: 0234588757

Email: oicuta.marcij@primariabacau.ro. director@adlbacau.ro

 • 1.4. Beneficiarul Investiției

Municipiul Bacau, str. Marasesti nr. 6, jud. Bacau Telefon: 0234581849, Fax: 0234588757

Email: a i cula. marcu@primariabacau.ro. director@adlbacau.ro

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de Intervenție

Ina Stoian Atelier Proiectare SRL, str. Italiana nr. 13, etaj 3, sector 2, București Telefon:+ 40 213138127

Email: conlacl@inas.archi

 • 2. OBIECTUL PROIECTULUI:

Lucrările se vor realiza în baza Certificatului de Urbanism nr. 262 din 15.04.2018 emis de Primăria Muncipiului Bacau.

Situația existenta:

Regim Juridic

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Conform inscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciara pentru Informare nr. 24560 din 10.04.2018, imobilul cu număr cadastral 68281 aparține domeniului public al Municipiului Bacau si exista inscrieri privitoare la sarcini - drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Bacau.

Pe teren se afla doua corpuri de clădire:

 • -   Nr. Cad. 68281-C1 cu destinația: Construcții adinistrative si social culturale avand o suprafața construita de 632mp (din acte)

 • -   Nr. Cad 68281-C2 cu destinația: Construcții anexa avand o suprafața construita de 86mp

Imobilul avand categoria de folosința: Curți, construcții, cu o suprafața de 718mp aparține domeniului public al Municipiului Bacau. Conform Act Administrativ nr. Hotararea nr.376 din 29/10/2010 emis de Municipiul Bacau dreptul de administrare revine Consiliului Local al Municipiului Bacau.

Regim economic:

Folosința actuala: Teren curți construcții! administrative si social culturale si anexa.

In prezent, in imobilul prezentat nu se desfasoara nlciun fel de aclivilati. Clădirea este nefunc degradare avansat.

Categoria de importanta a construcției este “C" - construcții de importanta normala £co de importanta a construcției II (potrivit reglementarilor tehnice, indicativ P100-1/2006). t

 • 3. OBIECTUL EXPERTIZEI

Prezenta expertiza a fost elaborata la solicitarea Beneficiarului pentru reâl INFRASTRUCTURI SUPPORTDE INCUBARE A AFACERILOR “HUB PENTRU TINERET11-CINEtâi

_
Fxnertra tehnrca

In cadrul expertizei se urmărește identificarea stării tehnice a imobilului, prin determinarea nivelului de asigurare seismica a structurii de rezistenta precum si masuri necesare dn punct de vedere structural pentru indeplinirea temei de proiectare.

 • 4.  ZONAREA SEISMICA SI CLIMATICA

Din punct de vedere seismic si climatic, amplasamentul din Mun. Bacau, Calea Marasesti, nr. 165, jud. Bacau, se incadreaza astfel:

Pentru evaluare au fost luate in considerație următoarele date:

 • •   Din punct de vedere al acțiunii vântului conform CR1-1-4-2012_Actiunea vântului asupra construcțiilor a fost considerata pentru proiectare zona cu presiunea de referința mediata pe 10 min avand o perioada de recurenta 50 de ani si cu probabilitate de depășire 2%; presiunea dinamica pv=0.4 kPa;

 • •   Din punct de vedere al incarcarii cu zapada conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor Indicativ CR 1-1-3-2012 - Acțiunea Zăpezii a fost considerata zona cu valoarea caracteristice a incarcarii la sol So,* = 2.5 kN/mp, pentru o perioada de recurenta de 50 de ani.

 • •  Conform STAS 6054-77 Adâncimi maxime de inghet. - adancimea maxima de inghet a amplasamentului este 60-70 cm.

 • •  în conformitate cu SR11100/1 -1993 Zonarea seismica a teritoriului României, amplasamentul se gaseste în zona de Intensitate seismica "8i" (caracterizata de scara de intensitate MSK cu perioada medie de revenire de 50 ani).

 • 5.  ÎNCADRAREA IN CLASE SI CATEGORII DE IMPORTANTA

Din punct de vedere importanta, construcția se incadreaza astfel:

Conform normativului P100/1-2006, - “Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri1’, clădirea proiectata se incadreaza in zona seismica cu accelerația terenului pentru proiectare ag = 0,28g si perioada de colt Tc = 0,7 sec., pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani.

Clasa de importanta si de expunere la cutremura construcției (conform Normativului P100/1 -2006) este il-pentru care vi-1.20, si va fi evidențiata la flecare obiectiv In parte in breviarul de calcul anexat la prezentul raport

factorul de amplificare dinamica maxima a accelerației orizontale a terenului de către structura este p = po = 2.75 pentruTB<T<Tc.

Construcția are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "C" de importanta.

 • 6. DOCUMENTAȚIA TEHNICA AVUTA LA DISPOZIȚIE DE EXPERT


Pentru efectuarea acestei expertize, expertul a vizionat amplasamentul mai sus mi necesare, inclusiv un releveu foto.

Proiectantul General a pus la dispoziție exertului următoarea documentați£?V

 • -   Istoric al edificiului;

 • -  Dezveliri de fundație si studio geotehnic realizate de către SC AlUro Tijade

 • -  încercări nedistructive realizate de către SC CONEXTRUST SA,

 • -  Releveu


  Fxpp'

  tiza tehnica

  Pig

  5<fiu37

  jjid.


 • 7. BAZA LEGALA PENTRU ÎNTOCMIREA EXPERTIZEI

Prezenta Expetiza Tehnica a fost întocmită urmare cerințelor si a prevederilor următoarelor Legi, Norme si Normative:

Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, republicata în 2004 în Monitorul Oficial al României precum si modificările si complectarile urlterioare.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările si completările ulterioare, ce prevede la art. 4 obligația de realizare si menținere pe întreaga durata de viata a construcției, a exigentelor de performanta în ceea ce privește rezistenta si stabilitatea la solicitări statice si dinamice. în acest sens se prevede obligația proprietarilor de a asigura urmărirea comportării în timp a construcțiilor si de a efectua modificări, transformări, modernizări si consolidări, numai pe baza de proiecte întocmite de persoane autorizate, avizate si verificate conform legii.

Legea nr. 453 /2001, privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor. De asemenea, Legea nr. 10/1995 prevede la art.18 ca intervențiile la clădirile existente se fac numai pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat M.L.P.A.T. - M.D.L.P.L.

Hotararea Guvernului nr 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor si a construcțiilor.

O.G. nr 47/1994, privind apararea împotriva dezastrelor, aprobata prin legea nr. 124/1995 sl modificata prin OU nr 179/2000.

O.G. nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificata si completata prin OG nr 62/2003(republicata in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 453/04.07.2007)

Legea protecției civile nr 106/1996, modificata prin O.U.G. nr 179/2000.

In conformitate cu exigentele prescrise in Codul de proiectare seslmlca - partea lll-a- Prevederile pentru evaluarea seismica a clădirilor, indicative P100-3/2008 - aprobat prin Ordinul MDRL nr. 704/09.09.2009, prin prezenta expertiza se urmăresc:

Culegerea informațiilor necesare vizând calitatea concepției de realizare a construcției si a proiectului pe baza carula s-a construit clădirea, calitatea execuției sl a materialelor puse in opera precum sl starea de afectare fizica a construcției. Colectarea informațiilor a fost realizata In conformitate cu capitolul 4 din codul mai sus menționat.

Evaluarea seismica a clădirii existente urmărind a se stabilit măsură In care aceasta satlsfice cu un grad adecvat de siguranța cerințele fundamentale(niveluri!e de performanta) avute In vedere la proiectarea construcțiilor noi, conform P100-1/2006, cap. 2.1.

 • -   Analiza structurii de rezistenta a clădirii

 • -   Precizarea Intervențiilor necesare la nivel de ansamblu si de detaliu, pentru satisfacerea cerințelor minimale de rezistenta si stabilitate conform P100-1/2006.

 • -   Evaluarea gradului de asigurare a protecției antiseismice ce urmeaza a se realiza prin consolidarea clădirii - daca aceasta este obligație legala si daca este cazul.

 • -    Influenta lucrării asupra vecinătăților cu concluzii privind neafectarea in sens negativ a rezistentei si stabilitatli vecinătăților - teren sl construcții.

Reglementari tehnice privind calculul construcțiilor si elementelor de construcții,

P100 -1 /2006.


 • • Cod de proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru clădiri, Bazele proiectării structurilor în construcții - aprobat prin Ordinul nr. 1711/2006.

  P100-3/2008.

  CR1-1 -3 — 2012

  CR1-1 -4-2012

  CR 0-2012

  CR6-2013

  CR 2-1-1.1-2005

  NP 007 -97 • • Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea sels existente/09 09 2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea l-a nr. 647

 • • Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor -

 • • Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor -

 • • Bazele proiectării structurilor în construcții - aprobat prin Ordi

 • • Cod de proiectare pentru structuri din zidărie -aprobat prin O

 • • Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de bet « Cod de proiectare pentru structuri în cadre de beton armat

  CON . &ROUf


50. CON GROr GROUP 5.R.L-

Slr Caporal lllna w 5. Sector 5. București

J4Q/I5977-4007 CUI nO223IK4fl

o-null: altefeiîisrSawfeBDt

lei *40 751178.078


Vpprtîz? tehnca


« Ordinul 34 -75. Norme Republicane de Proiecția Muncii.

 • •  Ordinul 1233/0-1980-M.C.Ind. Norme de protecția muncii.

 • •   Reglementari privind Proiecția si Igiena Muncii în Construcții - ediția MLPAT1995 Reglementari tehnice privind cerințele stabilite prin Leoea nr. 10/1995

CE 1 -95. o Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța în exploatare.


 • 8. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

8.1. SITUAȚIA EXISTENTA -DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL SI STRUCTURAL

Imobilul situat in Mun. Bacau, Calea Marasesti, Jud. Bacau este amplasat comform planului de situație de mal jos:

Plan de situație existent


^C.CVNG^IU e^OUF^’L


fphnjrp


ISTORIC

Construcția cinematografului ORIZONT din muncicipiul Bacau, un cinematograf de 500 de locuri a fost executat la solicitarea Secției Tehnice de Investiții Bacau in anul 1978-1979. Terenul pe care s-a executat aceasta investiție este amplasat intre blocurile E4 si E5 cartier Cornișa I, blocurile de locuințe cu regim de inaltime P+10E, blocuri executate in perioada 1970-1975.

Amplasarea sălii de spectacole s-a realizat in spatele frontului construit al magazinelor parter 4-1 etaj executate in anii 1976-1977 considerandu-se un avantaj prin mascarea volumului masiv al sălii de debusarea spectatorilor spre cartierele de locuit fara a perturba circulația pietonala la nivelul străzii comerciale de la fațada.

Proiectul nr 120/1978 intocmit de IPJ Bacau are la baza proiectul tip ISART1683/R - „Cinematograf 500 locuri" -categoria l-a si modificat pentru gradul 8 de seismicitate conform prevederilor din Normativ privind proiectarea antiseismica a cosntructiilor de locuințe, soclal-culturale, agrozootehnice si industriale” Indicativ P100-78 - aprobat prin Ordin Nr. 23/IX/15 iunie 1978. Acest proiect a fost modificat in zona intrării spectatorilor accesul fiind prevăzut la parterul spatiilor comerciale din strada Marasesti, spatii comerciale executate pe baza proiectului nr. 445/1976 - „Spatii comerciale intre blocurile E4 si E6, Calea Marasesti” intocmit de IPJ Bacau la comanda ICS Alimentația Publica Bacau.

Sala de spectacol cu dimensiunile in plan de 26.875x17,25m este amfiteatru pe lungime de 20.75m cu o diferența de nivel de 1.42m si o scena dispusa centrat pe latimea sălii de spectacol cu dimensiunile in plan de 12.25x6.125m la cota de -0.71 m fata de cota ±0.00 ce reprezintă cota finita a pardoselii de la hlul de intrare. In stanga si in dreapta scenei sunt prevăzute doua cal de evacuare de la cota -1.42 la -0.37 In rampa si prin intermediul a doua rampe de scara a cate 7 trepte de 30x15cm, cu o lățime de 2,25m. La parter s-a realizat o extindere pentru poziționarea scării de acces de la parter la etaj precum si o camera necesara montării tabloului electric. Zidurile exterioare sunt realizate din zidărie cu goluri GVP in grosime de 30cm(zidurile care delimitează perimetral sala de spectacol, ziduri interioare care delimitează scena de caile de evacuare cărămidă de grosime de 25cm, respectiv 12.5cm. Pereții pentru zona de acces scara către etaj sunt realizați din zidărie cu goluri GVP grosime 30cm si zidărie de cărămidă de 25cm.

Cota finita a planseului peste parter este de +3.70m. închiderile sunt realizate din zidărie de cărămidă in grosime de 30cm, atat la exterior cat si la interior, compartimentările interioare din zidărie de cărămidă de 12.5cm.

Acoperișul este la cota +6.55...+7.40m, este terasa necirculabila cu invelitoare bitumimnoasa cu un atic din b.a. monolit pe contur cu inaltimea variabila cu inaltimea variabila pana la cota +7.45m.

In zona sălii de spectacol se afla poziționala o rețea de canale pentru conducte si cabluri cu secțiunea variabila si cu o adâncime de 1,80m, ieșind in exterior intr-un cămin.

Sala a fost dotata cu gradene din elemente prefabricate dispuse pe toata suprafața sălii de pe spectacol 21 de rânduri in 2 pachete cu doua culoare de trecere stanga si dreapta.

Pentru centrala de ventilație si centrala frigorifica s-a realizat o clădire separata parter la rost cu sala de spectacole cu structura din cadre de beton armat monolit, inchideri din zidărie de 30cm si compartimentări din zidărie de cărămidă de 12.5cm acoperiș tip terasa necirculabila cu invelitoare bituminoasa, atic din b.a. monolit.


Construcția Sălii de cinematograf executata in 1978 pe baza proiectului nr 120/1978 i baza proiectul tip ISART 1683/R - „Cinematograf 500 locuri" categoria I - a modificat pentru$ prevederilor din „Normativ privind proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, socrai-c industriale" - Indicativ PI00-78 - aprobat prin Ordinul nr. 23/IX/1 Siuniel 978.             !

Structura de rezistenta a sălii cinematografului de 500 locuri care se dezvolta pe

..........................—r) ,   |

OBIECTIV Crearea unei Infrastructuri suport de incubare a srfacerlior »Hui> pentru tineret" - Cinema .OflTonC - Calea MarasesU, nr              feh

^G. CON GCIU OKOUF

FXnprJi/^ tph Gq


Sn Caporal IHna, nt 5. Ssclia 5. Bucuiesli

J40/15977/2007 CUI RO 22311140

unall: mllBMHfeSfflesiialLsHD:

CON CftIGE SFOUF


tel- t4O75H7B.O7a

a. Suprastructura

 • -   Stâlpi din beton armat prefabricat in zona Sălii de cinematograf - zona parter (SP- 40x55; B250(C 16/20); PC52; OB37, stâlpi din beton armat monolit SMi 40x55; 50x40; 30x40 B200(C12/15); PC52OB37) in zona de aprter si etaj;

 • -   Grinzile longitudinale GL1 (30x40) - B200; PC52; OB37); GB11 (30x50) parter si GB (30x40-65)etaj - B200(C 16/20); PC52,0B37; grinzi longitudinale in zona cu etaj cu secțiuni de 25x40(B200-C16/20) PC52;0B37, plaseu din beton armat monolit de 10 cm, grosime armat cu PC52; OB37 la cota +7.00m -7.45m;

 • -   Perete structural din zidărie de cărămidă cu goluri verticale 290x240x138 in axul 10 in zona de subpanta la cota de +3.60m; stalpisori din b.a. monolit 50x65cm - B200(C12/15), OB37;

 • -   Centuri din beton armat longitudinale in zona de sala la cota +3.60m(30x20) - B200(C12/15), 0B37;

 • -   Planseu peste sala de spectacole din chesoane din beton armat precomprimat - ECP18x1.5a - proiect tip 5040/IIR

 • -   Scara din beton armat

 • -   Invelitoarea bituminoasa

b. Infrastructura

- Fundații pahar - Fpi - pentru stâlpii prefabricați - Spi - ai Sălii de spectacole cu dimensiunile - 2,00x2,40m - cota variabila de la -2.50-3.30m fata de cota ±0.00 - cota finita a pardoselii noului de acces in cinematograf respectiv cota ±0.00 a spațiului inițial al cofetăriei; betonul de egalizare. B50; beton armat monolit in fundațiile pahar- B150; OB37; fundații continui din b.a. monolit longitudinale si transversale de capat cu latimea de 0.80m; 0.55m din B75 cu doua centuri din b.a. monolit B100; OB#& - 6012 OB37 si etrieri 06/25 0B37; fundație continua din beton simplu de 0.80m, lățime B75 cu doua centuri din beton armat monolit, soclu din beton armat B100; canale din b.a. monolit cu plansee prefabricate tip PC1 si in unele zone din spatele scenei din b.a. monolit de 8cm; grinda de fundație elastica tip obelisk- B150; OB37 cu lățime variabila de la 1.275-200m; gradene In amfiteatru din b.a. prefabricat. La cota planseului de la parter sunt poziționate in panta canale tehnice pe o zona extinta in plan in 2 travei si un canal tehnic cu dimensiunea in plan de 1.25m deschiderea, pereți din beton armat de 35cm grosime peste care sunt poziționate placi mici prefabricate din betona armat. Traseul acestui canal tehnic este dezvoltat aproape pe toata lungimea sălii cinematografului facand joncțiunea cu canalul tehnic din construcția ce addaposteste central de frig.

Construcția pentru centrala de frig

Construcția pentru adapostirea utilajelor necesare ventilației sălii de cinematograf a fost realizata odata cu construcția sălii de cinematograf pe baza proiectului nr.120/1978. Construcția se dezvolta pe parter avand o forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile maxime de 12.40x6.80 si inaltimea de 4.04-4.25m fata de cota ±0.00 ce reprezintă cota pardoselii parterului Construcția este realiza din 4 travei de 3.00m si o deschidere de 6.50m

Accesul in clădire se realizează din exterior respectiv fațada posterioara a cinematografului printr-o usa si respectiv trepte de la cota trotuarului din spatele cinematografului la cota pardoselii parterului. Construcția este compartimentata in doua prin prezenta unui zid de caramida transversal intre a treia travee si a patra. S-a realizat in decursului timpului unu gol de acces tip usa in peretele de fronton al acestei construcții si o construcție ușoara din lemn si metal utilizata ca garaj. Conductele tehnologice de acces atat a agentului termic cat si a conductelor de ventilație sunt poziționate intr-un canal tehnic realizat din beton aramt monolit care face legătura cu canalul tehnologic existent in centrul sălii de cinematograf. Acoperișul este in panta si este de tip terasa necirculabila.

L^ldiseul de peste pe grinzile panta delfiininw.spre &C8/10; OB37) țjs&lpii stâlpii dli^SgcJeriorpunt In  tinuarea canalului tehnic de la


Structura de rezistenta este alcatuita din stâlpi de beton armat prefabricat 30x30cm, grinzi longitudinale din beton armat monolit (30x30 - C12/15; OB37;PC52), centuri transversale din beton armat monolit pe frontoan C12/15;OB37;PC52; grinzi transversale din beton armat prefabricate - Gpa(25x50) - C16/20; parter este realizat din fasii ușoare tip FU30.6 si parțial FU 30/4 pe baza unul proiect tip IS transversale si pe centurile din beton de pe frontoanele din zidărie de caramida. Fâșiile su exterior. Infrastructura este realizata din fundații pahar din beton armat monolit pentru stal de la rost cu fundațiile stâlpilor de la sala cinematografului sunt toate in fundații comune, fundații pahar izolate, iar sub pereții de zidărie sunt fundații continui din beton simplu - COBIECTIV


^.c. con gw&l: era./r


c',nnrtÎ7a tehnica

9.137


02.05 201 a


sala de cinematograf este realizata din diafragme de beton armat monolit si planseu din beton armat monolit la cota pardoselii parterului.

Situația existenta a construcției

Pereții exteriori sunt realizați din zidărie de cărămidă 37,5cm. Corpul fostei săli de cinematograf nu prezintă ferestre către exterior, doar cele 2 usl de evacuare. Acoperișul este realizat din chesoane prefabricate din beton + suprabetonare + hidroizolatie cu carton asfaltat (2 straturi).

După vizita In teren, dar si din expertiza realizata anterior de către expert tehnic prof. Dr. Ing, Constantin Pavel si expert tehnic ing. Mircea Cojocaru in aprilie 2014- s-au putut constata următoarele:

In urma realizării releveelor de structura si arhitectura, precum si in urma vizitei la fata locului, se pot contura următoarele:

 • -  Ax 10 - perete de cărămidă dezafectat in proporție de peste 90%, cu rezemare a grinzilor longitudinale ale planseului din beton armat monolit cota +3.65m pe centura din b.a. monolit reallzatta pe peretele structural din zidărie;

 • -  Dezafectarea completa a planseelor de la cota 3.70din zona stanga-dreapta scenei;

 • -  Dezafectarea completa a scenei, gradenelor din sala de spectacol;

 • -  Dezafectarea a 85% din pereții despărțitori din etajul parțial;

 • -  Fisuri de 2-4mm, in pereții structurali din zona cu etaj, axe 10 si 11;

 • -  Zone segregate extinse la grinzile din beton armat monolit de la zona de parter si etaj;

 • -  Fisuri de 1 -2mm, la planseul din b.a. monolit de peste parter si etaj in zona ce se dezvolta pe parter si etaj;

 • -  Degradarea intradosului la chesoane prin apariția unor fisuri in placa datorate in special pătrunderii apelor pluviale prin terasa sălii de spectacole;

 • -  Beton segregat in centura si in grinda longitudinala de la sala de spectacol

 • -  Rosturi neumplute corespunzător cu mortar la pereții din zidărie de caramli

  • -  Zidarila pereților longitudinali a Sălii de cinematograf sunt imbibati cu apa

  • -  Aticul pe zone extinse este fisurat si degradat datorita Infiltrațiilor apelor dii

  • -  Degradarea in mare parte a canalului tehnic din beton armat din cadrul săli
Degradarea a continuat sl după realizarea expertizei din 2014, avand In ved sau de întreținere a clădirii existente. In continuare apele pluviale sunt prezente si af


^.c. con (:^ior e^our

Sv Caporal lllna. nr 5, Sector 5 Bucurase

JW1597 7/2007 CUI RO 22311148 e-mair. mlhănlciliiiyiagiiiil.catiL lei- 4 40 751.178078CON 6R0UF


e>.c conck

Str Capotai Hlna. IH.5. Secii* 5 București 340715977/2007 CUI fit) 22311148 unaiL mlhaltlcn^KanalLsaE iei f 40 751 178.078


faj.


1 _ ~j

Expertiza tehnica

CON ZXiSL &FOUF


^,C CON c^/cr &f?OUf

Slt Capotai lUna, ni 5. Secta 5, București

W15977/2W7 CUI RO 22311148

e-nall: mllaldcnitairBjmall.cani:

lei t-40 75117B.078


cxpertiza tehnicafS7

12tW> J7

l.afa

D2.C5.2918

OBIECTIV PROIECT NR


ĂC. CON C 'or cr’ouf

Sli Cwotal lllna ni 5. Secta 6 Bumesll

JM1597/200? CUI HOÎ231I148

nwit mlhasJnirăiSinBiLKțiK

tel H0751.17B.07B


Fxoertpa 'ehnfca

CONC^'I&^&^OUF’^L

Str. Caporal lllna, nr.5. Sector 5, Bucur estl JWI5977/2007 CUI RO 22311146 wrril: tnJMdfrisiiaiffiflri^lXflts czw sm? w 4407578C7B

Ras

I4dlr 37

Dat*:

0205 2016


OBIECTIV


PRO.ECT NR


!S


rxoer*iza tehrrra

Imobilul in care se dorește amenajarea Hubul pentru tineret - cinema Orizont este un corp de clădire ce aparține unei construcții existente ce ocupa la sol 718mp. Clădirea a fost preluata de la RADET conform Legii 303/2008, din pacate intr-o stare avansata de degradare. Degradările si cauzele principale ale acestora sunt datorate de:

lipsa de întreținere a construcției, intervenții neautorizate la elementele structurale si nestructurale (demolări),

infiltrațiile apelor pluviale prin acoperișul degradat,

pierderi din rețeaua de alimentare cu apa si canalizare.

Construcția se compune din 2 corpuri de clădire:

 • •   Construcția C1 — Cinematograf Orizont—este pozitlonata in planul al doilea al străzii Calea Marasesti sl se dezvolta pe un parter înalt (H liber interior = 6,65m). Acest spațiu era ocupat de sala de cinematograf si următoarele funcțiuni; acces + scara de serviciu, camera tehnica (tablou electric), caile de evacuare. Traveea dintre axele 10 —11 se dezvolta pe parter + etaj. La etaj erau rezolvate următoarele funcțiuni: vestiar, depozit, cabina de proiecție, spatii tehnice (redresori, acumulatori, depozit). Tot la nivelul etajului erau rezolvate camerele de sonorizare sl amortizare, poziționate In partea opusa cabinei de proiecție, respectiv intre axele A — E. Toate funcțiunile enumerate sunt In prezent dezafectate.

Structura este tip cadre b.a.; pereții exteriori sunt realizați din zidărie de cărămidă 37,5cm. Corpul fostei săli de cinematograf nu prezintă ferestre către exterior, doar cele 2 usi de evacuare. Acoperișul este realizat din chesoane prefabricate din beton + suprabetonare + hldroizolatie cu carton asfaltat (2 straturi). Structura de rezistenta prezintă degradări avansate datorita lipsei de întreținere a clădirii. Intre axele 10-11 datorita Infiltrațiilor sl Intervențiilor neautorizate, structura este In pericol de prăbușire. La data întocmirii releveulul, pereții de compartimentare către fosta zona a foyerului / intrarea dinspre Calea Marasesti erau dezafectați si nu erau realizate sprijiniri de siguranța. Casa scării nu mai prezintă balustrada si este puternic afectata de infiltrațiile de la o pluviala sparta.

Finisajele Interioare - tencuieli obișnuite + glet + zugrăveli sunt intr-o stare avansata de degradare. Finisajele exterioare - tencuieli obișnuite din mortar sunt degradate si căzute pana la cărămidă.

 • •   Construcția C2 - poziționată adiacent sălii de spectacol, a fost realizata odata cu construcția sălii de cinematograf pe baza proiectului nr.120/1978 si cuprindea următoarele funcțiuni, centrala de ventilație + camera filtre si centrala frigorifica. Construcția se dezvolta pe parter avand o forma dreptunghiulara in plan cu dimensiunile maxime de 12.40x6.80 si înălțimea de 4.04-4.25m fata de cota ±0.00 ce reprezintă cota pardoselii parterului, Construcția este realiza din 4 Iravei de 3.00m si o deschidere de 6.50m.

Pereții exteriori sunt realizați din cărămidă 30cm grosime, iar cei interiori din cărămidă 12,5cm grosime. Pardoselile sunt din ciment sclivislt. Tamplaria exterioara si interioara este metalica. Acoperișul este tip terasa. Ulterior, peste terasa existenta a fost montata o șarpanta, realizata din lemn, intr-o singura apa, cu invelitoare din azbociment.


Accesul in clădire se realizează din exterior respectiv fațada posterioare a cinematorgrafului^rjfiWusa. și respectiv trepte de la cota trotuarului din spatele cinematografului la cota pardoselii parterului ConstructjHskcp îmentata in doua prin prezenta unui zid de cărămidă transversal intre a treia travee si a patra. S-a realizat in d tip usa in peretele de fronton al acestei construcții si o construcție ușoara din lemn si me tehnologice de acces atat a agentului termic cat si a conductelor de ventilație sunt pozitioi^te irflr-un canal tehnic reali  beton aramt monolit care face legătură cu canalul tehnologic existent in centrul sălii de ci|femațgraWR. 0822


OBIECTIV


Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor „Hub pentru tineret* Cinema Otlsnl* - Calea Marasesti, nr


^CCON              L..

Su Caporal IMia. tir 5, S*ctm5. Riwesl.

.14O/15977/2DO7 CUI RO 22311140

e-mail: fflllft:llp|sllai@flT<a.l,EK);

tel: (40 751.178070

Situația existenta a construcției

Din cauza întreținerii defectuoase clădirea prezintă multiple zone in care elementele constructive au suferit modificari/degradari.

Finisajele interioare - tencuieli obișnuite + glet + zugrăveli sunt intr-o stare avansata de degradare. Finisajele exterioare - tencuieli obișnuite din mortar sunt local, degradate sl căzute pana la caramlda.

în conformitate cu Ordinul nr. 1430 din 26.08.2005 al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor sl turismului, publicat în Monitorul Oficial anul 173 (XVII) nr. 825 bis din 13.09.2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare, la art.14 se menționează ca se pot executa tara autorizație de construire numai lucrări care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile inițiale ale construcției, sau aspectul arhitectural al acesteia.

Având în vedere cele aratate mal sus, ținând cont de ari 18 din Legea nr. 10 privind Calitatea în Construcții, care precizează ca intervențiile la clădirile existente se tec numai în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, beneficiarul a solicitat efectuarea prezentei expertize.

Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale sl Locuinței nr. 704 din 9.09.2009 s-a aprobat reglementarea tehnica “Cod de proiectare seismica -Partea lll-a- Prevederi pentru evaluarea seismica a clădirilor existente, indicativ P100-3/2008”, care a Intrat în vigoare la data de 01.01.2010.

 • 9. COLECTAREA INFORMAȚIILOR PENTRU EVALUAREA STRUCTURALA

Niveluri de cunoaștere

în vederea selectorii metodei de calcul si a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, se definesc următoarele niveluri de cunoaștere:

 • -  KL1: Cunoaștere limitata

 • -  KL2: Cunoaștere normala

 • -  KL3: Cunoaștere completa

Factorii considerat! în stabilirea nivelului de cunoaștere sunt:

 • - (i) Geometria structurii: dimensiunile de ansamblu ale structurii, dimensiunile elementelor structurale, precum si ale elementelor nestructurale care afecteaza răspunsul structural (de exemplu, panouri de umplutura din zidărie) sau siguranța vieții (de exemplu, elemente majore din zidarie-calcane, frontoane);

 • - (ii) Alcătuirea elementelor structurale si nestructurale, incluzând cantitatea si detalierea armaturii în elementele de beton armat, detalierea si îmbinările elementelor de otel, legaturile planseelor cu structura de rezistenta verticala, natura elementelor utilizate si modul de umplere a rosturilor cu mortar la zidarii, tipul si materialele CNS, prinderile acestora etc.;


 • - (iii) Materialele utilizate în structura si CNS, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor beton, otel, zidărie, lemn, după caz.

Informațiile privitoare la alcătuirea construcției s-au colectat atat prin examinare vizuala cat si prin examinarea documentației deținute de beneficiar in cartea tehnica a construcției Sistemul structural, cunoas                  inițial a fost

identificat prin examinare vizuala:

 • - Nivelul de cunoastrere al geometriei elementelor structural este corespunzător

 • - Respectarea cerințelor de alcătuire si armare a fundațiilor si a cerințelor privind calftbtea jbetoanelor prevăzute in se confirma in teren

 • - Identificarea condițiilor de teren, la inspecție s-a efectuat observarea vizuala a ansamblului structură identificând

dimensiunile rosturilor de tasare si seismice                                               \                      '    7


OBIECTIV


Crearea unei Infrastructuri suport de incubare a afacerilor .Hub pentru tinerel" - Cinema .Orizont" - Calea MarasesB, nr 165 Bacau

ir=


5>C. CON GA.’A &KOUF

Sr Capotai lima. ro.5. Sector 5 București JW159H/2007 CUI RO 22311148 •-mai: mirmdslîlw.'ăcnJălsîffi,

- Stabilirea dimensiunilor generale si a alcătuirii secțiunilor elementelor structural: situația existenta a elementelor  !

suprastructuriițgeometrie elemente structura) e accesibila observației directe. S-au efectuat măsurători in teren la punctele selectate representative pentru informațiile cautate. Inspecția in situ a furnizat date cuprinzătoare privind starea fizica a construcției. . Sub acest aspect nivelul de cunoaștere al geometriei este KL3„ caracterizat prin valoarea CF=1.00. Caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor constituente(beton, otel beton): acestea s-au considerat pe baza documentelor prezentate de beneficiar | din cartea tehnica -incercari de laborator realizate de Universitatea Tehnica de Construcții București, precum si rapoartele privind calitatea materialelor la moementul punerii in opera.

Valorile celor trei indicatori, masuri ale performantei seismice așteptate a construcției, trebuie considerate ca servind numai pentru orientare în decizia de încadrare a construcției într-o anumita clasa de risc seismic.


Decizia privind încadrarea clădirii într-o anumita clasa de risc trebuie sa fie rezultatul unei analize complexe a ansamblului condițiilor de diferite naturi. Investigațiile efectuate au avut scopul de a identifica verigile slabe ale sistemului structural si deficientele semnificative ale elementelor nestructurale. Odata Identificate, aceste deficiente trebuie ierarhizate din punctul de vedere al efectelor potențiale asupra stabilItatii structurii în cazul atacului unui cutremur puternic si al riscului de pierdere a vieții oamenilor sl de vatamare a acestora, sau a pagubelor materiale.

în luarea deciziei de încadrare în clase de risc seismic, expertul a avut în vedere zona seismica în care este amplasata construcția, precum sl alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea în exploatare si la acțiuni seismice, cum sunt:

 • * regimul de înălțime maxim: P, P+1E

 • * vechimea construcției (anul 1978-1979);

 • * sistemul structural - sistem structural in cadre de beton armat(zona sălii de cinematograf, zone cu pereți structurali de zidari cu stalplsori la colturi si centurl(zona P+ 1 - zona de proiecție).

 • * tipul si forma plaseelor - plansee din beton armat monolit;

 • * infrastructura -fundații continue de beton simplu si cuzineți de beton armat, fundații pahar

 • * conformarea structurala - gradul de indeplinire a condițiilor de alcătuire -R1;

 • * gradul de afectare structurala - R2;

 • * gradul de asigurare structurala seismica - R3;

 • * starea elementelor nestructurale (corespunzătoare).

 • -  KL3 Cunoașterea completa

 • -  (1) KL3 corespunde următoarei stări de cunoștințe:

 • -  (i) în ceea ce privește geometria: geometria de ansamblu a structurii si dimensiunile elementelor sunt cunoscute, din proiectul de ansamblu complet al construcției originale si al eventualelor modificări intervenite pe durata de exploatare.

 • -  (ii) în ceea ce privește alcătuirea de detaliu: detaliile sunt cunoscute, dintr-un set complet de planuri de execuție

 • -  (iii) în ceea ce privește materialele: informațiile privind caracteristicile mecanice ale materialelor sunt obținute, din

  OBIECTIV
  SG. CON     &?OUPSK’l.

  Sr. Caporal IHna. w S. Sector S, Ikicuresli

  J4M 5977/200/ CUI RO 22311146

  •■mari: nUJi«d;rli4i?n®piHItWl

  -

  p*0

  6d'.n 37

  Dala:

  OT 052018


In concluzie In evaluarea calitativa se va folosi coeficientul CF—100 dat de gradul de cunoaștere complete KL3, informațiile fiind complete, cumulul acestora fiind sufficient pentru întocmirea unui model de calcul al structurii.

Evaluarea seismica a clădirilor existente urmărește sa stabilească daca acestea satisfac cu un grad adecvat de siguranța cerințele fundamentale (nivelurile de performanta) avute în vedere la proiectarea construcțiilor noi, conform P100-1/2006,2.1.

Cerințele fundamentale, respectiv cerința de siguranța a vieții si cerința de limitare a degradărilor si stările limita asociate (starea limita ultima ULS si starea limita de serviciu SLS), sunt definite în P100—1/2006, 2.1 (1), unde se indica si intervalele medii de recurenta de referința (/Wfl) ale acțiunilor seismice luate în considerare pentru cele doua stări limita, la proiectarea construcțiilor noi.

Funcție de clasa de importanta si de expunere la cutremur, de durata viitoare de exploatare, în cazul construcțiilor existente cerințele fundamentale pot fi asigurate pentru un nivel al acțiunii seismice inferior celui considerat la proiectarea construcțiilor noi, respectiv la cutremure cu IMR redus în raport cu cele din P100-1/2006. Nivelul minim de asigurare seismica necesar pentru construcții existente de diferite categorii, identic cu nivelul minim care trebuie obtinut prin lucrările de reabilitare seismica, este indicat la 8.4.

Deoarece structurile existente:

 • (i) reflecta nivelul de cunoaștere la data realizării construcției;

 • (ii) pot ascunde erori de proiectare si punere în opera;

(Iii) pot sa fi suferit acțiunea unor cutremure precedente si a unor acțiuni neseismice cu efecte necunoscute, evaluarea structurala se realizează cu un grad de încredere diferit de cei asociat proiectării construcțiilor noi. Ca atare, este necesară utilizarea unor valori diferite ale coeficienților de siguranța pentru materiale si acțiuni, care depind de cât de complete sunt informațiile disponibile si de gradul de certitudine al acestora.

Evaluarea seismica a structurii si a CNS (componentelor nestructurale) din clădire a constat dintr-un ansamblu de operații care trebuie sa stabilească vulnerabilitatea acestora în raport cu cutremurele caracteristice amplasamentului. în mod concret evaluarea stabilește măsură în care o clădire îndeplinește cerințele de performanta asociate acțiunii seismice considerate în stările limita precizate. Evaluarea a fost precedată de colectarea informațiilor referitoare la geometria structurii, calitatea detaliilor constructive si calitatea materialelor utilizate în construcție.

Codul P100-3/2008 urmărește evaluarea clădirilor individuale, pentru a decide necesitatea intervenției structurale si masurile de consolidare care se impun pentru o anumita construcție.

Acțiunea de evaluare a fost în mod necesar, precedată de culegerea informațiilor necesare în acest scop vizând calitatea concepției de realizare a construcției si a proiectului pe baza caruia s-a construit clădirea, calitatea execuției sl a materialelor puse în opera si starea de afectare fizica a construcției.

Pe baza celor aratate mai sus, se poate aprecia ca fata de nivelul încărcărilor seismice la care a fost calculata si de masurile de alcătuire sl armare adoptate, corespunzătoare normativelor din etapa de realizare a construcției, structura s-a comportat bine. II

Evaluarea siguranței seismice si încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor si analizelor efectuate în cadrul evaluării.

Pentru orientarea în stabilirea deciziei finale privitoare la siguranța structurii (inclusiv în ceea ce încadrarea în clasa  de risc a construcției) si la lucrările de intervenție necesare, măsură în care cele trei categoripdiTcandiîlK&lnl îndeplinite este cuantificata prin intermediul a trei indicatori, care sunt;                                             "£0^X7


flOMĂ/ț,.

lor structurale sl i fegulllor der^țyeste prescurtat gtâdul de


vJuD.L.xj

R1 - gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurala si alcătuire a *    '


constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice Acesta se noteaza cu Rtsi îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismica;

OB.ECTIV

PR0IEC1 NR


Crearea unei infrastructuri suport de incubere a afacerilor .Hub pentru tineret" Cinema „Orizon!” - Calea Marasesti, nr 165, Bacau LJ

GCfi 146/2010

CON &?OUP


^C. CON CCI&r &KOUP

SU Capixal lllna, ni 5. Sedor 5, Bucuiull

■W15977/201)7 CUI RO 22311148

HMll; rifaldCT-rtanrâlinall.wnc

lei: +40 751 178 078


R2 - gradul de afectare structurala, reprezintă o măsură a degradărilor structurai produse de acțiunea seismica si de alte cauze;

R3 - gradul de asigurare structurala seismica, reprezintă raportul între capacitatea si cerința structurala seismica, exprimata în termeni de rezistenta în cazul utilizării metodologirlor de nivel 1 si 2 sau în termeni de deplasare în cazul utilizării metodologiei de nivel 3.

Starea limita ultima (ULS)

 • (1) Cerințele se determina pe baza acțiunii seismice relevante pentru aceasta stare limita (capitolele 3 si 10 din P100-1/2006). Cerințele pentru elementele ductile si elementele fragile rezulta din calculul structural, cu excepția situației în care se utilizează o metoda de calcul liniar, când cerințele asupra elementelor fragile se determina conform 6.8.4(5).

 • (2) Capacitatea elementelor se determina pe baza deformatelor admise pentru aceasta stare limita, în cazul în care verificarea se face în termeni de deplasare si a rezistentelor stabilite conform 2.2.1 (6), în cazul în care verificarea se face în termeni de rezistenta.

Deformatliie se determina potrivit prevederilor date în anexele specifice structurilor din diferite materiale (anexele B, C si D). în situația în care se utilizează un calcul structural nelinlar, rezistenta elementelor fragile se determina potrivit indicațiilor din anexele B, C si D.

Starea limita de serviciu (SLS)

 • (1) Cerințele se determina pe baza acțiunii seismice relevante pentru aceasta stare limita. în acest scop se utilizează factorii de reducere a cerințelor corespunzătoare SLS, datl în P100-1/2006,4.5.4 si anexa E a acestui cod.

 • (2) Verificarea structurilor si a componentelor nestructurale la SLS consta în compararea cerinței cu capacitatea de deformare a elementelor. în mod uzual, verificarea se face în termeni de deplasări relative de nivel. în cazul utilizării unor metode de calcul neliniar, verificările se pot referi si la rotirile plastic acceptabile pentru aceasta stare limita, în zonele critice ale structurii.

 • 10. EVALUAREA SIGURANȚEI SEISMICE

10.1. CONSIDERAȚII GENERAU PRIVIND NIVELUL GLOBAL DE PROTECȚIE ANTISEISMICA

Construcția a fost proiectata in conformitate cu normativul P13-63 de protecție antiseismica.

Codul de proiectare P100-1/2006 corespunde alinierii standardelor naționale de proiectare a clădirilor in zone seismice cu cele europene, acesta de fata corespund Eurocodulul 8(SR EN 1998-1:2004) din seria de coduri europene de proiectare structurala.

10.2 EVALUAREA CALITATIVA

Consideram aceasta faza decisiva pentru aprecierea performantelor structurii In raport cu acțiunea seismica, deoarece construcția, in actuala configurație, nu a suferit inca o mișcare seismica de intensitate semnificați               au fost

evidențiate vicii de conformare si dimensionare.


e alegerea unor factor4


Deficientele si sensibilitățile structurale tin cel mult de condițiile privind alcătuirea structurale ce se cer penalizate in evaluare in cazul aplicării melodologiilor de nivel 2. Stflm comportare diferentiati.

Criteriile de alcătuire care conform experienței cutremurelor trecute influențează d^cisiAcompo cu structura in cadre din beton armat sun in mare măsură indeplinita:

ir


icajâ clădirilor

/ /

/


Condiții privind configurația structurii

GONCRIGt &ICOUF


con caw

Str Caporal Itina, nr 5 Seclur 5 București J4CV15977/2007 CUI R0 2231114B s-mall: mttiaidciiaiaKa/omail.com: tel: a 40761 178.078 • -   Traseul încărcării este continuu. Nu exista si nu se vor crea rezemari de ordinul 2 in structura de rezistenta. Clădirea nu prezintă retrageri de structura la ultimul nivel.

 • -   Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legaturi pentru a avea stabilitate laterala si suficiente zone plastice potențiale)

 • -   Nu exista niveluri slabe din punct de vedere al rezistentei

 • -    Nu exista niveluri flexibile

 • -   Nu exista discontinuități pe verticala (toate elementele verticale sunt continue pana la fundație)

Condiții privind interacțiunile structurii

 • -   Nu este cazul

Condițiile referitoare la plansee

Plaseele sunt din beton si pot fi considerate diafragme orizontale rigide

Infrastructura

Alcătuită din sistemul de fundații, pereți si elemente de beton de sub cota ±0.00

Fundarea construcției s-a făcut pe fundații continui la zonele cu pereți structurali de zidari si cu fundații pahar la zona sălii de cinematograf unde structura este din cadre de beton armat

Structura de rezistenta este formata pereți structurali de zidărie din cărămidă cu goluri si plansee de beton armat (zona P+ 1) si cadre de beton armat zona Săli de cinematograf precum si corpul alipit cu rost - corpul pentru centrala de frig

La examinarea vizuala de ansamblu si in detaliu, s-au observat pana la aceasta data avarii seminificative, care in condițiile in care nu se iau masuri de consolidare si/sau întreținere corespunzătoare pot duce pana la colapsul partial/total al clădirii. Au fost făcut dezafectări, atat a pereților de compartimentare cat si a unor pereți structurali de zidărie, dezafectări care pot avea urmări grave in cazul in care nu se Intervine.

Ținând seama de considerentele de mai sus, din punct de vedere al configurației structurii, construcția se inscrie din punct de vedere al indicatorului R1, clasa de risc seismic Rs II.

Comportarea construcției in timp

Acțiunea cutremurului

Deși a trecut prin toate cutremurele semnificative clădirile s-au comportat bine pana in prezent.

Comportarea in timp la uzura diferitelor parii constructive

La data efectuării inspecției, sunt vizibile prin observație directa fenomene de uzura in timp a diferitelor parti constructive si materialelor componente ale structurii de rezistenta. Se pot observa degradări ale betonului prin carbonatam, coroziune sau segregări pe suprafețe generoase, atat Ia centuri cat si la plansee.

Comportarea in timp la alte acțiuni

La examinarea vizuala de ansamblu si in detaliu, nu s-au observat avarii si degradări tasare neuniforma sau altor acțiuni. Nu exista degradări semnificative ale elementelor struc neseismice.t fenomene de

Ținând seama de punctele de mai sus, din punct de vedere al configurației structurii, cfpnstfi&tfa SâWrie din/punct de vedere al indicatorului R2, din clasa de risc seismic Rsll

Obiective de performanta0>C. CON CN/&C &f?OUF C\CL

Sh. Capaal lllna. nr.6, Secta 5. București

JW15977/2007 CUI RO 22.111148

tel' 140761.178078


Pas.

21 cir 37

Dala:

02.05.2018Obiectul de performanta selectat in vederea evaluării este obiectul de baza obligatoriu siguranța a vieții, asociat stării limita ultime(ULS) in care se utilizează metodologia de evaluare de nivel 2.

Precizam ca masurile de reducere a riscului seismic in situația data, nu pot fi aplicate obligatoriu decât in cazul neindeplinirii acestui obiectiv, întrucât reducerea riscului seismic pentru ansamblul structural, depinde de voința proprietarilor.

Date geotehnice

Datele geotehnice ale amplasamentului indica stratificatia identificata in perimetrul studiat

Caracteristicile terenului de fundare - depozite loessoide, constituite din praf argilos,«terenuri medii»; categoria geortehnica2, risc geotehnic moderat;

Presiunea convenționala de baza pentru depozitele coluviale: pconv=150kPa. Stabilitate generala si locala este asigurata.

Este posibil ca in interiorul clădirii terenul de fundare sa fie mai umed, ca urmare a infiltrațiilor apelor pluviale prin acoperișul degradadt, cat si a unor pierderi din rețeaua de alimentare cu apa si canalizare in zona toaletelor.

Pana la începerea lucrărilor se impun In mod oblicatorii următoarele masuri:

 • •   Luare unor masuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii;

 • •   Refacerea acoperișului si a sistemului de colectare si evacuare a apelor din precipitații;

 • •   Eliminarea pierderii de apa din Instalații

La proiectarea lucrărilor de reabilitare se vor respecta Indicațiile normativului NP125 - 2010, privind proiectarea si executarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire.


Considerații privind rezistenta materialelor

Buletinul de încercări releva rezistentele materialelor folosite sl sunt anexate la prezente documentație, fiind folosite pentru calculul coeficientului R3.

Concluziile analizei calitative

Densitatea, robustețea si starea tehnica a structurii existente apar suficiente. Calculul indicatorului R3 urmeaza sa evalueze calitativ un eventual deficit de dimensionare a rezistentei si sa confirme ca nu sunt necesare masuri de intervenție asupra elementelor executate.

Metodologie de evaluare

Codul P100-3/2008 prevede trei metodologii de evaluare a construcțiilor, definite de baza conceptuala, nivelul de rafinare a metodelor de calcul si nivelul de detaliere a operațiunilor de verificare.

(1) în vederea evaluării rezistentei la cutremur a construcțiilor existente, colectarea datelor necesare se obține din surse cum sunt:


 • - documentația tehnica de proiectare si de execuție a construcției examinate (inclusiv documentele referitoare la eventualele intervenții pe durata exploatării);

 • - reglementările tehnice în vigoare la data realizării construcției;

 • - investigații pe teren;

 • - măsurători si teste în situ si/sau în laborator.                              /           v*-•

(2) în vederea alegerii datelor celor mai potrivite se vor compara informații^ dindiferite surse disponib

Alegerea metodologillor de evaluare se face pe baza unor criterii, cum

• cunoștințele tehnice in perioada realizării proiectului si execuției ^on

Crearea unei Infrastructuri suport de Incubare a afacerilor ,Hub pentru tineret” - Cinema .Orizont” - Calea Marasestî?nr 7B5 Batarr

CCG 146/2016

Alegerea metodologillor de evaluare se face pe baza unor criterii, «cm sunt: cunoștințele tehnice in perioada realizării proiectului si execuției ■konsth<ctiei;OBIECTIV PROIECT NR


£>£,. CON CKtQE &EOUP S'.E’.L.

Slf Capwal lliua, iv.5 Sector 5. fiucurestr

.14(^15977/2007 CUI fiO 22311148

 • • complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definita de proporții (deschideri, înălțime), regularitate etc.;

 • • datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);

 • • funcțiunea, importanta si valoarea clădirii;

 • • condițiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile accelerației seismice pentru proiectare, respectiv ag, condițiile locale de teren;

 • • tipul sistemului structural;

 • • nivelul de performanta stabilit pentru clădire.

Codul prevede trei metodologii de evaluare:

 • • Metodologia de nivel 1 - metodologie simplificata;

 • • Metodologia de nivel 2 - metodologie de tip curent pentru construcțiile obișnuite de orice tip;

 • • Metodologia de nivel 2 - aceasta metodologie utilizează metode de calcul neliniar si se aplica la construcții complexe sau de o importanta deosebita, în cazul în care se dispune de datele necesare.

Evaluarea calitativa a construcției pe baza criteriilor de conformare de alcătuire si de detaliere a construcțiilor. Rezultatele examinării calitative se înscriu într-o lista, care arata daca, si în ce măsură, construcția si elementele ei satisfac criteriile de alcătuire corecta.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza unor criterii, cum sunt

 • • cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului si execuției construcției;

 • • complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural, definita de proporții (deschideri, înălțime), regularitate etc.;

 • • datele disponibile pentru întocmirea evaluării (nivelul de cunoaștere);

 • • funcțiunea, importanta si valoarea clădirii;

 • • condițiile privind hazardul seismic pe amplasament; valorile accelerației seismice pentru proiectare, respectiv ag, condițiile locale de teren;

 • • tipul sistemului structural;

 • • nivelul de performanta stabilit pentru clădire.

Obiectul evaluării calitative

Evaluarea calitativa urmărește sa stabilească măsură în care regulile de conformare generala a structurilor si de detaliere a elementelor structurale si nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficientelor de alcătuire si întinderea acestora reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurala si stabilirea soluțiilor de consolidare

Metodologia de nivel 2

Domeniul de aplicare


Metodologia de evaluare de nivel 2 se aplica la toate clădirile la care nu se poate apljfâqeto

Metodologia de nivel 2 implica: (i) evaluarea calitativa constând în verificarea listei


nivel 1. islm^ala (mai detaliate decât în cazul metodologiei de nivel 1) date în anexele corespunzătoare structurilor dirf diferite materiale si (ii\Ștaluarea cantitativa bazata pe un calcul structural elastic si factori de comportare diferențiali pe tipdty de zlemMfâ. qq


Lista pentru metodologille de nivel 2 si 3

.e>c. con cw ckouf

Str Capotai Ifliia. ru 5 Sortt» 5, Bucuiestl .W(VI5977/2007 CUI RO22JIII4B o-maii: ■nlhaidoist * 4?

23*37

Ci la

02.05.2018              I


CON ^OUP


Condițiile referitoare la configurația sistemului structural (i) si cele care privesc interacțiunile structurii (ii) sunt identice cu cele prezentate în tabelul B. 1 pentru metodologia de nivel 1. Din acest motiv ele nu se mai prezintă detaliat în tabelul B.2, în care este prezentata lista de condiții pentru cazul aplicării metodologiilor de evaluare de nivel 2 si 3.

în tabel se prezintă detaliat numai lista de condiții ce privește alcătuirea si armarea structurilor de beton armat si, respectiv, planseele, mult mai precise si mai nuanțate, în cazul metodologiilor de nivel 2 si 3.

Unele din condiții privesc rezistenta elementelor structurale si natura ruperii potențiale a elementelor structurale, astfel încât completarea listei trebuie precedată de evaluarea rezistentei elementelor structurale la diferite solicitări.

Principiul metodei de calcul

(1) Efectele cutremurului sunt aproximate printr-un set de forte convenționale aplicate construcției. Marimea forțelor laterale este stabilita astfel încât deplasările (deformatiile) obținute în urma unui calcul liniar al structurii la aceste forte sa aproximeze deformatiUe impuse structurii de către forțele seismice.

Stabilirea riscului seismic pentru o anumita construcție se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele patru clase de risc:

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limita ultime;

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este puțin probabila;

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante;

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

Tabel 8.3.- Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic

1

i .........»

—1 '■ "ii...... ...r

IV

Valori R3{%)

<35

35+ 65

66 + 90

91+100

Conform tabelului 8.3. pentru o valoare a indicatorului R3 calculata In anexa 1, clădirea poate fi încadrata în clasa III -a de risc seismic - care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar ia care degradările nestructurale pot fi importante;

DETERMINAREA GRADULUI DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA-R3


Acest indicator se determina conform prevederilor din Normativul P100-3/2008 par


Prin modelaresl. comparație cu alte clădiri similare, aradul de asigurare stru breviarului de calcul anexat la expertiza, care încadreaa clădirea in clasa de risc seism!

Ținând seama de cele mal sus prezentate, se poate afirma cu certitudine ca prezintă suficienta siguranța antiseismica, rezultând nevola.de Intervenții majore pentru

• Recomandări cu caracter generai

OBIECTIV

Crearea unei Infrastructuri suport de Incubare a afacerilor „Hub pentru tineret" - Cinema .Orizont" - Calea Marasestl, nr 165, Bacau

PROIECT NR

CCG 146/2018

ĂC. GON CF/GF &f?O( JFr FîJGL-

+ph


Sn Cayocal Hirta. nt.5. Sector 5. Unciiresh

J40/15977/2007 CUI HO 22311148

»-msll: mlhaidcristianaonialUoni:

____ tel: 4 40 751.178.078

CON &?OUP

Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic si sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Pentru toate lucrările executate, constructorul si beneficiarul vor întocmi procese verbale de recepție calitativa, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse în "Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat", indicativ NF 012-2 -2010

Beneficiarul va lua masuri pentru a se asigura limita de rezistenta la foc impusa de Normativul P118/99 pentru elementele de construcție folosite, pentru a nu se modifica încadrarea inițiala a clădirii (gradul II de rezistenta la foc).

La începerea execuției va fi afișat în loc vizibil, pe toata durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, conform Ordinului MLPAT nr. 63 /N din 11.08.1998. Pentru eliminarea oricăror accidente de munca si consecințele daunatoare igienei si sanatatii oamenilor, se vor lua toate masurile cunoașterii, însușirii si respectării obligațiilor din următoarele acte normative:

 • • Norme generale de protecția muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protecției Sociale si de Ministerul Sanatatii,

 • • Legea Protecției Muncii nr. 319/2006;

u             • IM 006/1996 - Norme specifice de protecție a muncii pentru lucrări de zidărie si finisaje

'            • Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 - Regulament privind protecția muncii în construcții (Buletinul Construcțiilor nr.

5,6,7/1993;

 • • P118 /1999 - Normativ de protecție la toc

I* Ordinul MDLPL nr, 269 /04.03.2008 si Ministerul Internelor si Reformei Administrative nr. 431 / 31.03.2008 Regulament privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de comportare la foc - Clase de reacție la foc.

• Urmărirea comportării în timp a clădirii

Proprietarii vor lua toate masurile pentru urmărirea comportării în exploatare a clădirii si a urmăririi în timp a stării tehnice a construcției, în vederea menținerii aptitudinii la exploatare pe toata durata de existenta a acesteia, în conformitate cu "Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp si post utilizare a construcțiilor", aprobat cu HGR nr. 766 /21.11.97, precum si cu Normativul privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor - indicativ P 130 /99.

• Urmărirea comportării în exploatare a clădirii se face în vederea depistării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii în exploatare. Urmărirea comportării în exploatare a clădirii se face prin urmărirea curenta, care are un caracter permanent, durata ei coincizând cu durata de serviciu efectiva a clădirii.

• Urmărirea curenta se realizează prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de măsurare. Rezultatul supravegherii curente a stării tehnice (urmărirea curenta) se înscrie în Jurnalul evenimentelor din Cartea tehnica a construcției.

Beneficiarul are obligația verificării comportării, o data pe trimestru, precum si după orice eveniment deosebit (cutremur, inundație, ploi torențiale, căderi masive de zapada, explozii, incendii)

In categoria fenomenelor supuse urmăririi curente, intra:

- deplasări vizibile orizontale, verticale sau înclinate, sau prin efecte secundare vizibile ca de exemplu deplasări ale trotuarelor, scărilor si a altor elemente;

- apariția de rosturi, crăpături, smulgeri, etc.;

- alterări ale gradului de protecție si etansare fonica, termica, infiltrații de apa;

- exfolierea sau craparea straturilor de protecție, condens, ciuperci, mucegai;


- înfundarea scurgerilor.

Urmărirea curenta se face la următoarele capitole de lucrari, analizându-se:

- situația terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, aluc^car^,

- fundații (fisurare, deplasare, rotire);                                   j, ,vrf q


- structura de rezistenta (fisurare, coroziune, defecte la îmbinări, distrilgeri de elemente');

con c etou?

 • - pereții exteriori, interiori si finisaje (fisurare, coroziune, exfoliere, condens);

 • - disconfort (hidrotermic, acustic, vibratoriu);

 • - instalații (electrice, sanitare, încălzire, gaze);11. MASURI, RECOMANDARE PROPUNERI IN CONFORMITATE CU TEMA DE ARHITECTURA

In vederea readucerii clădirii in stare buna si adaptarea acesteia la noua funcțiune sunt necesare lucrări de consolidare, extindere, modernizare si amenajare ale imobilului. Lucrările propuse vor îmbunătăți rezistenta si stabilitatea construcției ajutand din punct de vedere economic si estetic la refacerea fondului construit existent. Cum in clădirea existenta se afla sala de cinematograf pentru 500 persoane cu gradene si scena si centrala de ventilație a clădirii - funcțiuni dezafectate, spatii incompatibile cu funcțiunea dezvoltata pe aceeași amprenta, propunerea de arhitectura modifica configurația spațiului generând astfel necesitatea unor lucrări complexe. Clădirea propusa a fost proiectata pentru a funcționa ca hub pentru tineret cu sala de proiecții integrata, cu toate utilitățile aferente si avand un regim de inaltime de D+P+2E parțiale. Organizarea funcționala a vizat asigurarea unor grupuri sanitare la fiecare nivel si spatii flexibile pentru birouri cu spațiu de relaxare, săli de conferințe/întâlniri / neiworking, cafenea, parcare etc. Alăturarea funcțiunilor a vizat asigurarea unui cadru propice dezvoltării activitatilor cat si atragerea unui public divers menit sa utilizeze spatiile la capacitate maxima, intr-un flux continuu.

De asemenea, au fost luate în considerare constrângerile date de următorii factori:

 • - coeficienții urbanistici ce limitează major dezvoltarea unei noi construcții în locul celei existente, POT 40% CUT 4,4; Hmax = P+4..10 - rezultatul ar fi trebuit sa se dezvolte foarte mult pe înălțime, cu o suprafața utilizabila foarte redusa pe fiecare nivel, circulațiile si spatiile necesare deservirii zonelor utilizabile ocupând un procent mult prea mare din suprafața totala de etaj;

 • - amplasamentul clădirii, aceasta fiind situata în spatele lamei de imobile ce se desfasoara de-a lungul Caii Marasesti;

 • - accesul pietonal si auto ce se realizează cu dificultate; limitele de proprietate mărginite de domeniul public pe 3 din cele 4 laturi ale terenului, astfel oferirea de zone intime necesare desfășurării activitatii ocupantilor viitoarei clădiri fiind redusa;

 • - lipsa totala a locurilor de parcare necesare funcționarii corespunzătoare a clădirii, cât si evitarea supraglomerarii zonei care deja este sufocata de supraîncărcarea cu un număr prea mare de automobile a unui spațiu ce nu a fost proiectat sa suporte cotele prezente de folosința a locuitorilor din zona;

 • - necesarul de funcțiuni, gabarite, retrageri, trasee, spatii esențiale pentru buna funcționarea a imobilului conform normativelor aflate în vigoare;

Astfel, ținând cont de totî factorii analizați, sol prezentata împreuna cu aceasta documentație, în cadrul adevărat diferite fiind limitate.

In acest scop spațiul existent va fi reamenajat s


OBIECTIV

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor „Hub pentru tineret" Cinema „Orizont" - Calea Marasesti, nr 165, Bacau                                      |

PROIECT NR;

CCG 146/2018

^.c. con cm OfCOUFOm

Sir Capotai Ibna nr 5. 'îetlot 5 București

JWI5977/2W7 CUI RO 22311149

j-mall; r^haiocf utoiBiim-all.ctira


lei: +40 751.17 8076

Lucrări propuse:

 • - Desființarea totala a zonei de proiecție, zona dintre axele 10-11 si reconfigurarea structurii in aceasta zona urmărind nevoile din tema de arhitectura actuala.

 • - Demontarea elementelor corpului de clădire C2 si reconfigurarea acestuia in perimetrul inițial, eliminându-se rostul dintre corpurile C1 si C2, care nu mai este necesar având în vedere noua configurație a structurii de rezistenta. Corpul de ciadire rezultat va prelua o parte din funcțiunile cerute prin Tema de Proiectare.

 • - Se va desface integral acoperișul, atat deasupra zonei de proiecție cat si deasupra sălii de cinematograf.

 • - Se vor dezafecta pereți de zidărie de pe conturul saiii de cinematograf, împreuna cu centurile si o parte din stâlpii care in noua configurare nu mai sunt necesari.

 • - Reconfigurarea structurii in zona sălii de cinematograf prin păstrarea unor elemente verticale de beton armat, elemente care se vor consolida. Aceasta impunere este necesara pentru ca noua funcțiune impune alta organizare atat pe orizontala cat si pe verticala. Din acest motiv se vor păstră cateva elemente de beton armat, verticale(stalpi care se vor consolida cu profile metalice), care se vor conecta cu noua structura in cadre din beton armat, cu plansee de tip dala groasa, si zonal grinzi de beton armat.

 • - Organizarea funcțiunilor solicitate prin tema de proiectare.

 • - Realizarea compartimentărilor interioare cu pereți din zidărie, sau, după caz, funcție de natura activitatilor desfășurate, compartimentări cu pereți tip sandwich (gips carton + vata minerala + gips carton), conform Normativ privind acustica in construcții si zone urbane, Partea a treia (Revizuirea si completarea P122/1989).


Structura / compartimentarea propusa este în deplina concordanta cu activitatile ce se Incubatorului.

Infrastructura propusa se va realiza sub forma unui radier general, care va Se vor lua masuri suplimentare pentru evitarea infiltrării apelor din precipitații in terenul de

Suprastructura ramasa se va consolida cu profile metalice conform detaliului de

Consolidare stâlp 40x55

Scara 1:20


OBIECTIV Crearea unei Infrastrucîurl suport de Incubare a afaceri lor „Hub pentru tinerel* - Cinema .Orizont* - Calea Marasestl. nr 165, Bacau


5C.GON G^OUF’^^L

Sn Caporal lllm. or S. Sector 5 Bucuitr ll

W5977/2007 CUI RO 22311148

MMll: ffiiWitaiSHiSanBlltwn;

tel: +40751178.078


Fxnerffra tihniră


2? din 37


[JdSi


«05 2013


Consolidare stâlp 40x55


Scara 1:20
Stâlpii de beton armat ai sălii de cinematograf, cei care se pastreaza se consolidează cum urmeaza

Pe colturi se prevăd profile cornier 80x80x8, plalbande de 80mm lățime si grosime 8nrim. Peste aceste profit o plasa de diametru 5mm si pas de 100x100mm. Peste aceasta configurație se va adauga q cantasuiălfr minima de 2cm a profilelor metalice.5>.C CZWCAW ^OUP^.L

Str C4101.il lilna, nr 5. Secta 5 București

JW15977/2007 CUI HO 22311148

wnait mrnir1crHtiantginr<tan:

lei +40751 178078


in zona de alipire la limita de proprietate din zona ax B, stâlpii se vor consolida cu beton armat, pe 3 iaturi. Pe doua laturi se vor ingrosa cu 10cm, iar paralel cu axul B, se vor ingrosa cu 35cm. Aceasta consolidare este adaptata la nevoia de amplasare a stâlpilor de beton armat

Zona de demisol va prezenta pe contur pereți de beton armat, iar in interior staipi de beton armat rigidizați in plan orizontai cu plansee dala.

Suprastructura se va realiza in cadre de beton armat, plansee dala cu grosime de 25cm si zona grinzi de beton armat Acoperișul se va realiza in detaliu de tip terasa cîrculabila, cu parțial cu jardiniere.

Pentru ca in zona existenta de proiecție - toata construcția se dezafectează, noua structura se va amplasa realizând un rost seismic de minim 5-7cm intre fundații Construcția noua se va alipi la calcan cu clădirea in care funcționează in acest moment cofetăria.

Peretele de calcan chiar daca nu prezintă defecte de structura in acest moment, necesita a fi pus sub observație atenta, pe toata perioada lucrărilor.

Lucrările trebuie efectuate cu grija fara a induce vibrații peretelui de calcan, In caz contrar fiind posibile apariția fisurilor si degradarea structurala a acestuia.

Sistemul de fundare este de tip grinzi continue din beton armat dispuse sub suprastructura realizata in cadre de beton armat.

Potrivit Normativului NP120-06, zona de influenta a unei construcții este definita ca fiind volumul de teren in care se resimte influenta construcției respective sau in care pot avea ioc fenomene care sa Influențeze acea construcție.

Lucrările de construire ce se vor executa la limita de proprietate, pastrand rostul inițial dintre clădiri In zona axului 11, se vor efectua cu grila, fara utilale care produc vibratil, pastrand cota de fundare Inițiala. Se vor efectua monitorizări ale clădirii învecinate, pe toata perioada execuției, pentru a observa daca se produc_modlflcari de orice natura, Se va întocmi un program de urmărire In timp, Ja faza de execuție, pentru a monitoriza Influenta construcției propuse asupra imoblfeior învecinate,


La limita de proprietate, lucrările de săpătura șl turnare pentru realizarea fundațiilor se

prolectul.de

vibratil puternice. Seva păstra un rostul intre clădirea exlstente_p_e. limita de proprietate sl In zona axului B se vor lua masuri In vederea păstrării rostuluLInitlal. In condițiile

lua masuri In vederea refacerii acestuia.

OBIECTIV Crearea unei infrasiructurl suport de incubare a afacerilor „Hub pentru tinerei" - Cinema „Orizont' Calea Marasestl, nr 165. Bacau

CON CP fot. &POUP^.P.l-

Sh. Cupoial lllna, nr 5, Sector 5 București

J4V15977/2OO7 CUI HO 22311148

wnall: iniWtlrtw® mușii™;

tel: r-40 751 178.078


-xrWza tehnic?

Data:


«CI JtiiS
Plan parter - pe care sunt marcate cu roșu - desființările


OBIECTIV


Crearea unei ntrastructurl suport de holbare a afacerilor .Hub pentru tinerei" - Cinema .Oiizont’ - Calea MarasesU. nr 165. Bacau


5-G. CON CfO&L CtfOU?

St Caporal lllna. nr 5. Sector 5 București

J4(V15977/2007 CUI RO 2231II40 e-nalt miiulccrlsUaniagiral ,cenț lei. 4 40751 178070

Plan etal 1 - pe care sunt marcate cu roșu - desființărilecon cmr o>j?/.

SS           Str Uipaa llina ni 5 Stela 5, Bucuiestl

J4OH5977/2OO7 CUI HO2231I14B

COW &ROUF ,eLU075,-17807fl


321:-i37


Dala:


02 05.20’E


Secțiune - pe care sunt marcate cu roșu - desființările


 • 12. CONCLUZII

Conform P100-3/2008, necesitatea intervenției structural asupra construcțiilor existente, degradate de acțiunea cutremurului sau vulnerabile seismic, se stabilește pentru clădirile de tip current in funcție de satisfacerea cerințelor associate obiectivului de performanta in ce privește siguranța vieții pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR 40ani.

Clădirile care îndeplinesc cerințele de performanta asociate ULS pentru o accelerație de 0.65ag pentru sursa seismica subcustrala Vrancea sunt consideate ca avand un nivel de siguranța suficient fata de acțiunea seismica, nefiind necesare intervenții structurale.

Conciuzia generala pentru cete 2 corpuri de ciadlre este ca acestea se Incadreaa din punct de vedere ai riscului seismic

In clasa Rs II, gradul de asigurare al ansamblului structural care Impune masuri dB consolidare. In concluzie, sunt necesare

Lucrările de intervenție propuse în cele ce urmeaza constituie un ansamblu unitar, c^we-ca-sccp reducerea riscului seismic, realizarea reparațiilor si asigurarea exploatării normale si a durabilității clădirii           -AN t

 • - Desființarea tataia a zonei de proiecție, zona dintre axele 10-11 sl reconflaurafe^t^refeeasta zona urmărind nevoiie din tema de arhitectura actuala.

Demontarea elementelor cornului de clădire C2 sl reccnffpurarea acestuia Itfperlrietrul Inițial, ellmlnflndu^e rosluf dintre corpurile Clsi C2, care nu mal esta necesar având în vedere noua cogflguratițla sti|jctuft de. wf^nta. Cofeul de clădire rezultat va prelua o parte din funcțiuni le cerute prin Tema de Proiectare,

 • - Se va desface Integral acoperlșuLatal deașupra__z(fflel de proiecție cat sl dăsuptesalll de clnema^t/bf.

FyQprtbp tehnico


 • - Se vor dezafecta pereți de zidărie de pe conturul sălii de cinematograf. Împreuna cu centurile sl o parte din stâlpii care In noua configurare nu mal sunt necesari.

Prin prezenta documentație propunem Intervenții de consolidare asupra fundațiilor structurii, realizarea unui radier general precum si realizarea legaturilor intre fundațiile existente acesta, in sensul înglobării fundațiilor existente in radierul general.

Structura propusa se va realiza In cadre de beton armat cu dala groasa de 25cm sl grinzi amplasate zonal. Acoperișul se va realiza In soluție de tip terasa clrculabila,

realizarea straturilor de protecție ale învelîtorli teraselor peste etaje deși este de dorit datorita beneficiilor a fi realizata cu straturi vegetale înierbate, nivelul ridicat de îngrijire necesar pentru întreținerea în bune condiții a plantelor nu este justificat economic. Pe lângă sistemele suplimentare de irigație si cerința unei prezente constante a unei echipe de specialiști ce ar trebui sa îngrijească mereu plantele, realizarea unei astfel de învelitori, chiar daca este benefica din punct de vedere ecologic, în cazul nostru particular ar fi dus la supradimensionarea structurii, în condițiile în care terenul de fundare este destul de problematic, fiind de natura loessoida si sensibil la umezire, iar întregul amplasament se gaseste în zona seismica cu grad de risc 8. Deci o astfel de supraîncărcare ar fi total nepotrivita pentru un astfel de amplasament, rezultând de aici ca cea mai potrivita alegere ar fi utilizarea pietrișului, asa cum este ilustrat si în soluția arhitecturala prezentata

 • - Organizarea funcțiunilor solicitate prin tema de proiectare.

 • - Realizarea compartimentărilor interioare cu pereți din zidărie, sau, după caz, funcție de natura activităților desfășurate, compartimentări cu pereți tip sandwich (gips carton + vata minerala + gips carton), conform Normativ privind acustica in construcții si zone urbane, Partea a treia (Revizuirea si completarea P 122/1989).

In urma realiza lucrărilor de consolidare sl a lucrărilor noi de structura clasa de risc seismic va deveni Rs IV,

Un exemplar din documentația DTAC (piese scrise si desenate) va fi înaintat Dirigintelui pentru luarea în evidenta si completarea Cârtii tehnice.

Construcția propusa precum si documentația aferenta (faza DTAC si PTH-DE) se va verifica, de către verificator de proiecte atestat MLPAT, la cerințele A1 sl A2 de rezistenta si stabilitate conform legislației in vigoare.

De asemenea, aceasta Expertiza Tehnica se refera numai la aspectul tehnic si nu rezolva eventualele probleme juridice care cad în sarcina beneficiarului.

Lucrările mai sus menționate, vor putea începe după obținerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism si a Autorizația de Construire.

 • 13. ASIGURAREA PRINCIPALELOR CERINȚE DE CALITATE

Cerințele de calitate corespunzătoare nivelului minim de performanta comform Legii 10/95 si H.g. 731/91 sunt:

-B1- Siguranța In exploatare a construcției

Cerința este asigurata prin executarea masurilor de reabilitare si finisare conform normelor in vigoare si cu materiale si tehnologii certificate tehnic RO/CE.


Se va respecta cu strictete tehnologia de montaj specificata de producători pentru hidroizolatii si membrane, parafrunzare etc. pentru evitarea desprinderii acestora sub influ temperaturi extreme

Pardoselile exterioare ale teraselor necirculabile, ocazional accesibile, se finiseaz

Confecțiile metalice se vor realiza cu detalii care sa nu raneasca : muchii taioa

asigura prinderea ferma de elementele de construcții, si vor fi finisate "neted"

COMCri&e&ROUF’


£>.C. CONC&&E GKOUF

S<. Caporal llina, nr 5 Seu« 5 Bucuroșii

340/15977/2001 CUI RO 22311146

Mralt mltaidpiMlan@mrell.rom:

lei; +40751 178.O7B

Pe toata perioada de utilizare, proprietarul clădirii va asigura verilicarea periodica, repararea imediata a deficientelor aparute, precum si întreținerea sistematica a tuturor elementelor de construcții prevăzute in proiectul de execuție, corelat cu condițiile de mediu si evenimentele naturale.

Finisajele sunt prevăzute din materiale rezistente la uzura si ușor de intretinut.

-C-Securitatea la Incendiu

Realizarea teraselor propuse in prezentul proiect, va respecta toti parametrii de proiectare si de avizare ai clădirii, din punct de vedere al comportării la foc.


-D- Igiena, sanatatea si protecția mediului

Materialele folosite In proiect sunt materiale obișnuite pentru astfel de lucrări, realizate după tehnologii actuale, care corespund cerințelor de protecție a mediului.

Lucrările se vor desfasura acordând o atentie deosebita activitatilor specifice cu implicații legate de protecția muncii, prevenirea poluării, colectarea selectiva si eliminarea deșeurilor, educarea, conștientizarea si instruirea personalului.

Executantul va respecta in totalitate obligațiile ce ii revin, legate de protecția mediului, de diminuarea efectelor asupra mediului, in ce privește:

-pulberile degajate;

-zgomotul generat de utilaje de construcție;

-procesul de gestionare a deșeurilor;

-evacuarea apelor uzate;

-identificarea materialelor de construcție periculoase;

-aplicarea normelor de protecție a mediului prin respectarea normelor de protecție a muncii.

Pentru prevenirea impactului asupra mediului si pentru siguranța personalului de lucriu : mirosuri neplăcute, pericol de incendiu, pericol de explozie, îmbolnăviri, etc., se vor respecta cu strictete normele SSM si PSI pe lucrare si prescripțiile din fisa de securitate a produselor utilizate.

Materialele utilizate in lucrare, cu caracter Inflamabil, nociv la inhalare si iritant al cailor respiratorii, ochilor si a pielii, se vor manipula in condiții de siguranța si se vor depozita in spatii special amenajate, conform instrucțiunilor furnizorului, in ambalaje originale, fara sa pună in pericol siguranța personalului si calitatea mediului.

Ambalajele golite vor fi închise etanș, depozitate pe platforme special betonate, destinate acestui scop, pana la colectarea si evacuarea acestora.

Deseurile se colectează pe categorii:

-deșeuri valorificabileflemn, hârtie si carton, metalice, plastice)

-deșeuri nevalorificabile

-deșeuri menajere

Colectarea se realizează in containere etanș cu capac si inscripționate cu etichete

Deseurile colectate se vor evacua periodic, de firme specializate, pe baza de contract, I depozite de deșeuri inerte.

Nu se deversează in sisteme de canalizare ale apelor uzate menajere din incinta, prod ia lucrare.                                                                                            ..    . ,vrf Q

Eventualele urme de produse (rășini, lacuri, vopsele) vor fi îndepărtate cu materiale abșprbaNle, iar acestea upa vor fi gestionate ca reziduri, colectate in containere etanșe, acoperite si inscripționate.


OBIECTIV


.....—.....iii    ----.....■     ......                   -------- —       ..............

Crearea unei Infrastructuri suport de Incubare a afacerilor „Hub pentru tineret" - Cinema „Orizont ' - Calea MarasesU, nr 166, Bacau

ĂC CON CC/GC GftOUP

Organizarea pe șantier va fi echipata cu facilitați sanitare pentru muncitori in scopul reduceri: poluării cu ape uzate Se va acorda atentie deosebita lucrului in zone cu pericol de electrocutare: cabluri electrice sub tensiune, firme luminoase, antene, instalația de paratrăsnet, etc. si se vor lua toate masurile de protecția muncii necesare.

-E-lzolatie termica si hidrofuga

Prin masurile de protecție termica si hidrofuga prevăzute in proiect, s-au respectat condițiile impuse de reglementările tehnice in vigoare.

-F-Protecția la zgomot-

Avand in vedere ca realizarea lucrărilor de reabilitare se face :"sub exploatare" se vor evita procesele tehnologice producătoare de zgomot puternic si vibrații, iar cele strict necesare se vor limita la nivelul minim de zgomot si vibrații posibil, conform unui program de lucru acceptat de către beneficarul lucrării.

-G- Organizarea de șantier

Organizarea de șantier va fi astfel conceputa si exploatata incat sa se limiteze la spațiul disponibil din incinta, fara a afecta zonele adiacente in special zonele verzi, pietonale, sau cu carater reprezentativ existente in zona.

La capitolul spatii de lucru pentru personal se prevade o magazie si o platforma de lucru pentru diverse confecții.

Organizarea de șantier cuprinde spatii de lucru pentru personalul șantierului .precum si spatii de depozitare a materialelor ce vor fi puse in opera.

Lucrările executate si materialele utilizate se vor proteja prin mijloace si resurse proprii executantului, in conformitate cu prevederile Normativului NE 012/1999.

Pentru acces si comunicație se va utiliza rețeaua stradala (cu menținerea acesteia in permanenta funcționalitate) si caile de acces din incinta complexului.

Executantul va asigura permanent, pana la inchiderea organizării de șantier, curățenia corespunzătoare si nu va stânjeni activitatile ce se pot desfasura in vecinătate.

Pentru depozitarea deșeurilor de orice natura se vor utiliza containere inchise evacuarea deșeurilor facandu-se la o groapa

de gunoi autorizata.

Pe toata durata desfășurării activitatii executantului, in spațiul si pe proprietatea beneficiarului, personalul de conducere

si execuție al executantului, va fi obligat sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara a beneficiarului.

-H- Realizarea Investiției

Investiția se va realiza cu urmărire tehnica de specialitate, prin diriginte de șantier angajat de către benefiar. Urmărirea

tehnica de specialitate este estimate la aproximativ 1-2luni - calculate la ore lucrate de către specialist.

 • 14. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE

Lucrările vor fi executate cu personal calificat, condus de un cadru tehnic specializat. .fN i AN i


5>,g, con ccier

Str Captual lltna. nr 5. Sector 5. București J4(H 5977/2007 CUI RO2231 l’4B e-mall: niiMdcrtetlanraomal I, eoni lei <40751.178.078

Fxpertiza tehnica

Pag

36 din 3?

Dara

02 05.2018


CON <^IGE GKOUF


pentru eliminarea oricăror accidente de munca si a consecințelor daunatoare igienei si sanatatil oamenilor, se vor lua toate masurile pentru cunoașterea, însușirea si respectarea obligațiilor din următoarele acte normative-

 • - Regulamentul privind protecția sl Igiena muncii în construcții - Buletinul construcțiilor nr. 5,6,7,8/1993.

 • - Norme generale de protecția muncii, elaborate de Ministerul Muncii sl Protecției Sociale sl Ministerul Sanatatil In 1996.

 • - Legea protecției muncii nr. 90 /1996 - Normele metodologice de aplicare.

15. ÎNDATORIRILE conducătorului tehnic al lucrării

 • 1.  Toate lucrările vor fi conduse, organizate sl verificate de un cadru tehnic competent, un inginer atestat cu experiența, numit prin decizie scrisa de către unitatea de execuție (conform H.G. 731/14.10.1991 “Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialiștilor cu activitate în construcții").

 • 2.  Cadrul tehnic conducător:

 • -   răspunde de aplicarea integrala a proiectului, cât si a tuturor dispozițiilor de șantier,

 • -   răspunde de calitatea tuturor lucrărilor, cât si a întocmirii proceselor verbale de lucrări ascunse pentru fiecare etapa (conform ordinii programului expus în proiect);

 • -   răspunde integral de respectarea tuturor normelor de protecție a muncii, pentru care are datoria de a instrui (sub semnătură) si supraveghea intregul personal muncitor. In mod deosebit se vor lua masuri de protecția muncii pentru lucrările executate la înălțime, în vecinătatea golurilor din plansee, cât si ia exteriorul ciadiriI.esle dator sa respecte toate prevederile impuse de următoarele instrucțiuni si Normative:

 • -  P100 -1 /20C6; NP 007 -97; CR1 -1 -3 - 2005; CR 0 - 2005; CR 6 - 2006; CR 2 -1 -1.1 -0 /2006; NP112 -2004; NE 012 -99; STAS 10101 /1 -87; STAS 10101 /2A1 -87; NE 012 - 99; NP 007 -97

 • -   răspunde de verificarea rezistentei si stabilitatii tuturor eșafodajelor si schelelor de lucru pe întreaga perioada de execuție. El răspunde de calitatea popirii planseelor pe timpul lucrărilor, de refaceri ale defecțiunilor la nivelurile deja ridicate cât si de marcarea cu parapeti de protecție perimetral imobilului, scărilor si golurilor tehnologice din plansee care se vor demonta numai după montarea parapetilor definitivi;

 • -   răspunde de executarea lucrării numai cu muncitori cu experiența în genul de lucrări la care este pus sa ia parte;

 • -   este dator sa cheme proiectantul de structura înainte de începerea lucrărilor pentru explicarea proiectului, cât si pe parcursul lucrărilor la fiecare etapa distincta de lucrări - faza determinanta (conform stipularilor din proiect);

 • 3.  Se interzice executarea parțiala a lucrărilor sau omiterea acestora din diverse motive în urma carora lucrările pot duce la accidente sau la degradarea rezistentei si stabilitatii construcției.

 • 4.  Toate îndatoririle conducătorului tehnic al lucrării decurg din prevederile Legii nr. 10 /95 privind Calitatea în Construcții


16. INSTRUCTUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA Sl EXPLOATAREA CONSTRUCȚIILOR,

Prezentele instruciuni au fost elaborate în conformitate cu Legea nr.10 /1995 - Legea privind Calitatea în Construcții.

Beneficiarul, adminsitratorul sau utilizatorul clădirii are obligația sa aplice cu strictete aceste instrucțiuni, preîntâmpinându-se degradarea clădirilor sau chiar catastrofe.

Exploatarea sl întreținerea clădirii implica masuri absolut obligatorii.

1 Se interzice practicarea oricărui gol sau slit în zidăriile portante sau în eleni rezistenta (placi, grinzi, diafragme, fundații, ziduri portante).

 • 2. Se interzice executarea de modificări la structura de rezistenta tara întocmirea uriui de Stat privind Calitatea în Construcții (ari 18 din Legea nr. 10 /1995).

y

----------------------------------------------------------------------------,,v, H

Crearea unei Infrastructuri suport de incutare a afacerilor .Hub pentru tineret” - Cinema „Orizont* - Calea Marasestf,’ nr 165,         e r /

- ............. ........ ......... .....


OBIECTIV PROIECT NR


5>C. CON C OCd &?OUF 5.F.L

Expertiza tehnica


57 d*f. 37Str Capwal Uliu, ni.5, Sectot S, București

J4Q715977/2007 CUI RO 72311148

Mimt mitBțociiîițfli@onwl.tum;

lei <40751 178.078

 • 3.  Se interzice cu desăvârșire aglomerarea de mărfuri, materii si materiale pe elementele de structura (placi, scări, grinzi, console), în afara locurilor de depozitare prevăzute de planurile de arhitectura, cât si sporirea încărcărilor pe plansee:

 • 4.  Beneficiarii au obligația de a dota construcțiile cu echipamente necesare pentru protecția contra incendiilor, conform legislației în vigoare.

 • 5.  Beneficiarul va urmări si sesiza proiectantilor orice defecțiuni aparute ca urmare a:

 • -   seismului - fisuri în grinzi, stâlpi, plansee, zidarii, diafragme, scări, console, etc.

 • -   intemperiilor - infiltrații de apa prin tâmplarie sau prin hidroizolatii, prin rosturile ferestrelor, prin terasa sau șarpanta;

 • -   lăsărilor:

 • * generale sau parțiale ale clădirii;

 • * se va urmări periodic panta trotuarului de protecție din jurul construcției, care trebuie sa îndepărteze apele de ploi de lângă clădiri. Existenta unei pante necorespunzatoare conduce apele de ploaie lângă construcții si determina infiltrațiile exterioare la subsol si fundații, favorizând apariția tasarilor structurale;

Toate defecțiunile semnalate vor fi consemnate în Cartea Construcției, înscriindu-se data {ora, ziua, anul) când au fost semnalate, cine si când a sesizat firma de reparații, când s-au făcut remedierile (data), de către cine si ce calitate avea.

Lista prescripțiilor tehnice de baza cărora trebuiesc respectate pe tot timpul exploatării cosntructiei, prin îndatorirea beneficiarului (administratori sau proprietari):

 • a)  Legea privind Calitatea în Construcții nr. 10 /1995 (Obligații si răspunderi) ale protejării vieții oamenilor;

 • b)  Normativul C16-77 cu privire la modul de completare a Cârtii Tehnice a Construcției (B.C.nr. 12/77);

 • c)  Normativul C61 -74 cu privire la supravegherea tasarilor (B.C.nr.4/1975);

 • d)  Instrucțiunile P7-1992 (B.C.nr.2/1993);

 • e)  NEO12-1999 (B.C. 8,9,12/1999).

Se va da o atenție deosebita protecției muncii pentru toate tipurile de lucrări care se executa, în conformitate cu următoarele prevederi legale:

=> Regulamentul privind protecția si igiena muncii în construcții BC nr. 5,6,7,8 /1993;

=> Normele generale de protecția muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protecției Sociale si Ministerul Sanatatii -1996;

=> Legea protecției muncii nr 90/1996-Norme Metodologice de Aplicare;

Deasemenea se va acorda o atentie deosebita si masurilor P.S.I.;

Aceasta Expertiza Tehnica se refera numai la aspectul tehnic si nu rezolva eventualele probleme juridice care cad în sarcina beneficiarului.

Lucrările vor fi executate de o firma specializata, cu echipe de muncitori calificați, sub conducerea unui cadru tehnic atestat M.L.P.A.T., care va răspunde atât de calitatea lucrărilor, cât si de protecția muncii.

Beneficiarul va respecta toate normele în vigoare, execuția nu va putea începe decât după obținerea în prealabil a Avlzeior (prevăzute in Certificatul de Urbanism) si a Autorizației de Construire prin respectarea tuturor normelor, standardelor, normativelor si legislației în vigoare. /\         >

Colectiv întocmitor. / ■

Ing. Emil E. Zegreany-

Ing. Cristian D. Mihal - atestat AICPS - ci;d,l.pl.-d.gt.c.


OBIECTIV


Crearea unei Infrastructuri suport de Incutare a afâcerlkr „Hub pentru liiwreC                   - Calea Marasestl, nr 165, Bacau

filcogab

eonstruction tolution


ANEXAI


Documente normative de baza

CR0-200S

P100-1/2006

NP 112-04

CR6-2006

Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

Cod de proiectare seismica - Parte i - Prevederi de proiectare pentru clădiri Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

CR 2-1-1.1-

2005

Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali din beton armat


STAS 10107/0 - Construcții civile si industriale, Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton,

90

beton armat si beton precomprimat

STAS 10108 - 75 Construcții civile, industriale si agricole. Calculul elementelor din otel


Cerințe fundamentale

Siguranța vieții

Structura va fi proiectata pentru a prelua acțiunile seismice de proiectare, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare la care interbine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate. Nivelul forțelor seismice corespund unui cutremur cu intervalul mediu de recurenta de referința iMR = 100 ani

Acest nivel de performanta are in vedere p stare post-seism a structurii cu degradări semnificative, dar pentru care ramane o marja de siguranța fata de prăbușirea parțiala sau totala. Unele elemente structurale sunt serios avariate, fara insa ca acestea sa pună in pericol viata ocupantilor clădirii prin caderea unor parti degradate.

Deși unele persoane pot fi ranițe, riscul general de pierdere de vieți ramane scăzut. Construcția este reparabila, dar repararea construcției poate sa nu fie uneori indicata din rațiuni economice. Clădirea avariata ramane stabila. Ca o măsură de precauție suplimentara pot fi prevzute sprijiniri si reparații structurale de ugenta.

Limitarea degadarilor

Structura va fi proiectata pentru a prelua acțiuni seismice cu probabilitate mai mare de apariție decât acțiune seismica de proelctare, fara degradări sau scoateri din uz, ale căror costuri sa fie exagerat de mari in comparație cu costul structurii. Acțiunea seismica considerata pentru cerința de llmiț            arilor

corespunde unui interval mediu de recurenta de referința de 30 de ani.

Pentru a considera aceasta cerința sa fie respectata este necesar ca:              .*               _

După cutremur apar doar degradări structurale limitate, Sistemul strutural de preluare a irjca?<Srtler > verticale si cel ce preia încărcările laterale pastreaza aproape in intregime rigiditatea\^rezistpnta inițiali. Riscul de pierdere a vieții sau de rănire este foarte scăzut. Pot fi necesare unele repara minore

Prevenirea prăbușirii

Structura este in pragul prăbușirii patiale sau țoale/ Apar avarii substanțiale carora le corespund degradarea semnificativa a rigidității si rezistentei la forțele seismica, de^rr^aț emanentș Importante si o degradare limitataa rezistentei la incarcari verticale, astfel incat strj                      '

vertical. Riscul de rănire este semnificativ

Structura nu poate fi practic reparata $1 nu permite reocuparea ei produce prăbușirea acesteia. Construcțiile care ating acest nivel h utilizare

Funcție de clasa de importanta si de expunere la cutremur, de dur construcțiilor existente cerințele fundamentale pot fi asigurate peri^rtfuT celui considerat la proiectarea construcțiilor noi, respectiv la cutremiW^ți
st ru^iurlaqsjjâțcsusține încărcările pentr/j eventualele replici seismica


pierd complet valoarea ec*

I                      '

ita vlUoare de exploata: ițrtfVP>MveLal acțiuniis


lica pot nlca si de


Lk» c^tul lismlte inferior


fdcogab

ecmsmjcrion


Metodologia de nivel 2

Aceasta metodologie se aplica:

-tuturor clădirilor cu pereți structurali din zidărie nearmata si zidărie confinata cu piansee fara rigiditate semnificativa in plan orizontal, indiferent de zona seismca si de regimul de intaltime

 • - clădirilor cu pereți structurali din zidărie nearmata si din zidărie confinata cu piansee rigide in pian orizontal care Îndeplinesc condițiile pentru folosirea metodelor de caicul liniar elastic dar care nu se incadreaza in condițiile pentru folosirea metodologiei de nivel 1

 • - clădirilor care îndeplinesc condiții pentru folosiera metodologiei de nivel 1, dar se urmărește determinarea mai exacta a nivelului de siguranța disponibil


Stabilirea factorului de încredere


Nivelul cunoaster il

Geometrie

Alcătuirea de detaliu

KL1

Din proiectul de ansamblu original si verificarea vizuala prin sondaj In teren sau dintr-un releveu complet al clădirii

Pe baza proiectării simulate in acord cu practica la data realizării construcției si pe baza unei Inspecții In teren limitate

KL2

Din proiectul de execuție original incomplet si dintr-o inspecție In teren limitata sau dintr-o inspecție In teren extinsa

«13

Din proiectul de execuție original complet si dintr-o inspecție In teren limitata sau dintr-o Inspecție in teren cuprinzătoare


Materiale

Calcul

CF

Valori stabilite pe baza standerdelor valabile In perioada realizării construcției si din teste in teren limitate

LF-MRS

CF=1.3S

Din specificațiile de proiectare originale si din teste limitate in teren sau dintr-o testare extinsa a calitatii materialelor in teren

Orice metoda conform P100-1/2006

CF=1.20

Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare si din teste limitate pe teren sau dlntr-o testare cuprinzătoare

BOA

//Drfa^rnetocfâ0"

/ conform P100-

LA

■W

CF*1ȣ


cr. ■     1


filcogab

Factorii de comportare pentru elementele structurale in metodologia de nivel 2

Valorile factorilor de comportare pentru verificarea eiementeior structurale, funcție de modul potențial de rupere, ductil sau mai puțin ductil.

Elementele considerate in tabelul următor sunt acelea care isi ating capacitatea ia încovoiere, după curgerea armaturilor întinse.

E

ement structural

q

Grinzi

Comportare ductila

p - p' —— <0;

Pmax

Ved £ Q,7bdfcd

8

P - V < 0; Pmax

Ved £ 2bdfcd

4

->0.5,      Ved < Q.7bdfcd

Pmax

4

Pmax

Ved — 2!>d/cd

3

Comportare neductila

2,5

Stâlpi

Comportare ductila

vd £ 0.20

6

vd > 0.45

3

Comportare neductila

vd £ 0.20

3

vd £ 0.45

2

Pereți structurali

Comportare ductila

ț< 0.15

5

ț > 0.40

3

Comportare neductila

ț£ 0.15

3

ț 5 0.40

2

Pereți structurali si stâlpi care cedeaza prin forța tăietoare

2

Grinzi de cuplare

*comportarea ductila inseamna ca grinda, staipul, peretele structural îndeplinesc condițiile de alcătuire sl de detaliere a armaturii prevăzute in normativele de proiectare a construcțiilor noi, specifice acestor tipuri de structuri. Se admit interpolări ale valorilor q corespunzătoare comportării ductile, respectiv neductiie pentru cazul îndeplinirii parțiale a condițiilor prevăzute In normativele de proiectare a structurilor noi.

p - procentul de armare al armaturi întinse

p'- procentul de armare al armaturii comprimate

pmax procentul de armare maxim (corespunzător punctului de balans) vd • forța axiala adimensionalizata

ț - inaltimea adimensionalizata a zonei comprimate

Ved - forța tăietoare de proiectare

d - Inaitlmea efectiva { utila ) a secțiunii elementului

b - latimea secțiunii elementului

fctd - rezistenta de proiectare la întindere a betonului

filcogab

< amtiucnon


Elementele care se rup fragii sunt acceiea care se rup la forța taiatoare inainte de atingerea rezistentei la incovoiere sau se rup la încovoiere fara atingerea deformatiei de curgere prin intindere in armatura. Verificare elementelor cu rupere fragila se face la eforturi asociate mecanismului de plastificare.

Determinarea vaiorii de proiectare a forței tăietoare de baza Fb


Caracteristici amplasament


Factor de comportare al structurii


ks = Tc =


0 28

0.7


q =

 • - se aplica pe tipul de element cadre

1p Structuri 4                          x.

 • - structura din beton armat in cadre


Forța tăietoare de baza

Fb = Ki * Sd(7i) * m * X


Vi - factor de importanta-expunere al construcție


yl =


1.2Clasa de importanta: Tipul de clădire


II

Clădiri a căror rezistenta seismica este importanta sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea grava


Sd(Tl) - ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare perioadei fundamentale TI


Spectrul Elastic Se(T)

9 fm - masa structurii

X - factor de corecție care tine seama de constributia modului propriu fundamental prim masa modala efectiva asociata acestuia

X =                0 85 TlsTc si clădirea are mai mult de doua niveluri

f Icogab

eoitstruaiort '<"<


Rezistentele de proiectare ale betonului

Pentru cedările de tip ductil capacitatea elementelor se determina cu rezistente medii aie materialelor impartlte la coeficienți de siguranța si ia factorul de încredere CP

Caracteristici Beton

Clasa

C16/20

Clasa

CI2/15

fck

16

[N/mm2]

fck

12

[N/mm2)

fm

24

[N/mm2J

fm

20

[N/mm2]

fcd med

16.00

[N/mm2]

fcd med

13.33

[N/mm2]

fctm

1.9

[N/mm2J

fctm

1.6

[N/mm2]

fctd

1.27

[N/mm2]

fctd

1.07

[N/mm2]

Caracteristici Armatura


Tip

PC52

fyk

345

[N/mm2]

fym

466

[N/mm2]

fyd

405.0

[N/mm2]

pmax

2.17

%


TIP

PC52

fyk

345

[N/mm2]

fym

466

[N/mm2]

fyd

405.0

[N/mm2]

pmax

2.17

%

f ilcogab

itnistruciion talul ianModuri proprii

Mode

Period

UX

UY

Sum UX

Sum UY

RZ

Sum RZ

sec

1

0.723

0.000

0.556

0.000

0.556

0.328

0.328

2

0.642

0 001

0.297

0 001

0853

0.559

0.887

3

0.587

0.862

0.000

0.863

0.853

0.000

0.888

4

0.155

0 007

0 000

0 869

0 853

0 000

0.888

5

0.141

0.000

0.077

0.869

0.931

0.040

0.928

6

0.129

0.119

0.000

0 989

0931

0.000

0928

7

0.124

0.000

0.000

0.989

0.931

0.002

0.929

8

0.105

0 000

0 001

0 989

0931

0032

0.962

9

0.092

0.000

0.000

0.989

0.931

0.000

0.962

10

0.089

0000

0 016

0989

0947

0.024;

11

0.088

0.001

0.000

0.990

0.947

D.O0?

Vo&&(

12

0 076

0000

0.044

0.990

0 991 /

^0.991^f Icogab

Verificarea deplasărilor laterale

SIS

Scopul este reprezentata de menținerea funcțiunii principale a clădirii in urma unor cutremure ce pot aparea de mai multe ori in viata construcției, prin limitarea degradărilor elementelor nestructurale si a componentelor instalațiilor construcției.

dSLSr = 0 » q * dfg < dstsr a

dSLSr deplasarea relativa de nivel sub acțiune aseismica asociata SLS

v = factor de reducere care tine seama de perioada de revenire mal scurta a acțiunii seismice v=              0.4

q - factor de comportare specific tipului de structura

* Pentru acest caicul se utilizează spectrul neredus

dre - deplasarea relativa a aceluiași nivel, determinata prin calcul elastic sub încărcări seismice de proiectare. dSLSr,a - valoarea admisibia a deplasării relative de nivei

Existenta meterialelor fragile atașate structurii             N U

dSLSr,a =       0.008 *h

h - inaitlmea nivelului

Direcția X-Min

Nivel

Depi. nivei [mm]

Depi. Relativa

[mm]

K niv [m[

Drift

Drift admisibil

Concluzie

2

526

35.17

43

0.0033

0.008

2.4

1

174

17.38

3.6

0.0019

0.008

4.1

Base

00

Direcția Y-

Min

Nivel

Depi. nivel [mm]

Depi. Relativa [mm]

H niv [m]

Drift

Drift admisibil

Cdncluziefi

2

59.2

39

4.3

0.0036

0.008"/

: Ar.

1

20.2

20.15

3.6

0.0022

O.OQS ’’

/ 3.6

Base

00


Barau


cwtstfutifon


Direcția X - Max

Nivel

Depi. nivel [mm]

Depi. Relativa

[mm|

Hniv)m)

Drift

Drift admisibil

Concluzie

2

523

35.02

4.3

0.0033

0.008

2.5

1

17 3

17.28

36

0.0019

0.008

4.2

Base

00

Direcția Y -Max

Nivei

Depi. nivel [mm]

Depi. Relativa [mm]

H niv [m]

Drift

Drift admisibil

Concluzie

2

599

3957

4.3

0.0037

0.008

2.2

1

203

20.3

3.6

0.0023

0.008

3.5

Base

0.0


Drift Y-SIS


filcogab

Qacau


constniaion i;

SLU

Scopul este reprezentat de evitarea pierderilor de vieți omenești la atacul unul cutremur major, foarte rar, ce poate aparea In viata unei construcții, prin prevenirea prăbușirii totaie a elementelor nestructurale.

dstsr = c * q*dre < dSLSra

dULSr deplasarea relativa de nivel sub acțiune aseismlca asociata SLS

c - coeficient de amplificare a deplasărilor care tine seama ca pentru T<Tc deplasările seismice calculate In domeniul inelastic sunt mai mari decât ceie corespunzătoare răspunsului seismic elastic

1 <c = 3-2.S»J<2

lc


Nivel

Depl. nivel [mm]

Depl. Relativa

[mm]

Hnlvjm]

Drift

Drift admisibil

Concluzie

2

87 51

58.61

4.3

0.014

0.025

1.83

1

28.9

28.9

3.6

0.008

0.025

3.11

BaseNivel

Depl. nivel [mm]

Depl. Relativa

[mm]

H niv [m]

Drift

2

87 27

5B.44

4.3

0.014 ,

-1:©P

1

2883

28.83

3 6

0.008 fi

0.025

3.12

Base

0

—4

4- M=,

- ''ij-Bacau


fîlcogab

mnstmaion nilnnnii

Direcția Y

Tv =

0.723

Tc =

0.7c =

1.00

Min

Nivel

Depi. nivel [mm]

Depi. Relativa

[mm]

H niv [ml

Drift

Drift admisibil

Concluzie

2

998

66.2

43

0.015

0.025

1.62

1

33 fi

33 62

36

0.009

0 025

2.68

Base

00


Max

Nivel

Depi. nivel [mm[

Depi. Relativa

[mm]

H nlv [rr>]

Drift

Drift admisibil

Concluzie

2

995

65.8

4 3

0.015

0.025

1.63

1

33 7

33.74

36

0.009

0.02S

2.67

Base

00

Drift X - SLU

0.030 • ■ Drift X Mln • SLU

Drift X Max-SLU

 • ■ Drift Adm. X SLUCinema Orizont Cinema existent

Bacau


GRINZI

1. Pentru clasa U de ductilitate, capacitatea la momente pozitive pe reazem este cel puțin 50% din capacitatea la momente negative

pondere 10%

2.La partea superioara si inferioara a grinzilor se prevăd cel puțin cate doua bare cu suprafața profilata>= 4>14 mm

pondere 10%

3.Cel puțin un sfert din armatura maxima de la partea superioara a grinzilor se prevede continua pe toata lungimea grinzii


pondere 10%

4.Pentru clasa de ductilitate H, In zonele critice ale grinzii, distanta dintre etrlerî trebuie sa fie s < min 150 mm; 7dbl

pondere 15%

5.Coeficientul de armare longitudinala in zona întinsa satisface condiția

P S 0-5 • fam/fyk

pondere      10%

6. Distanta interax dintre armaturile longitudinale nu este mai mare de 200 mm pondere       10%


7.lnadirea armaturilor din grinzi se realizează In afara zonelor critice pondere      15%

8. Raportul Intre latlmea bw si inaltlmea secțiunii hw nu va fi mai mica de 1/4 pondere      10%

9.Excentricltatea axului grinzii, in raport cu axul stâlpului la noduri va fi cel mult 1/3 din latlmea bc a stâlpului normal la axa grinzii pondere 10%

S-a considerat ca modul de alcătuire si armare a grinzilor structurii îndeplinește doar parțial condițiile prevăzute In normativele de proiectare a structurilor noi.

In consecința, valorile factorului de comportare s-au obtlnut prin Interpolări ale valorilor q corespunzătoare comportării ductile sl respectiv neductile.

Geometria sl armarea grinzilor direcția X

Nivel

Nr. Grinda

b[mm]

h[mm]

Asjos [mm2]

Assus [mm2]

ne

$[mm]

Atr [mm2)

pjos (%]

p sus[%)

Ptr|%]

1

B4

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

P

B4

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

3

Bit

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

P

B14

2S0

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

1

Bl

250

450

462

462. 1

.....2.

125

50,3

0.4105

0.4105

0.3217

P

Bl

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

1

B2

250

450

462

462

2

125

5O.3>- -

£4țpS

„0.4105

0,3217

P

B2

250

450

462

462

2

125

! M105

0.3217

1

B3

250

450

462

462

2

125

"omofe

0.3217

P

B3

250

450

462

462

2

125 7

ty.3

0:4105,

0.3217

1

B6

250

450

462

462

2

125/

/50.3

0.4105

0.4W-

0.3217

P

B6

250

450

462

462

2

0.4105 --ZTZ---

0.41ț£-

i 0.3217f ilcogab

Cinema Orizont Cinema existent


Bacau


Nivel

Nr. Grinda

Mcap-[kN]

Mcap + [kNm]

Mcap+/M cap-

Punctaj

1

B4

79

79

1.00

10

P

B4

79

79

1.00

10

3

B14

79

79

1.00

10

P

B14

79

79

1.00

10

1

Bl

79

79

1.00

10

P

Bl

79

79

L00

10

1

B2

79

79

1.00

10

P

82

79

79

1.00

10

1

B3

79

79

1.00

10

P

B3

79

79

1.00

10

1

B6

79

79

1.00

10

P

B6

79

79

1.00

10

Me,Ve - momentul Incovoietor, respectiv forța tăietoare generate de acțiunea seismica

Mg ,Vg - momentul Incovoietor, respectiv forța tăietoare generate de acțiunile neseismice asociate O


Seism pozitiv

Eforturi secționa le M is V din SX si GS

Nivel

Nr. Grinda

Mstanga [kNm]

Mdreapta [kNm]

Mg st [kNm]

Mg dr [kNm]

Ve[kN]

Vg[kN]

1

B4

110

99

-8

-13

46

17

P

B4

122

113

-12

-11

56

15

3

B14

109

98

-10

-14

46

19

P

B14

120

113

-13

-12

54

16

1

Bl

83

85

-10

-12

34

33

P

Bl

81

103

-10

-15

31

30

1

B2

68

52

-11

-9

24

38

P

B2

62

55

-9

-7

20

28

1

B3

61

53

-14

-13

23

52

P

B3

52

51

-5

-7

17

33

1

B6

95

120

-27

-13

45

44

P

B6

94

155

-27

-10

43

34
Forța tăietoare se obține cu ajutorul formuleiCinema Orizont Cinema - existent


Bacau


£0

Nivel

Nr.

Grinda

Mcap-[kNJ

Mcap + [kNm]

L0(mJ

Vg[kN]

Ve[kN]

Ved/bdfct d

1

B4

79

79

4.5

16.6343

52

0.39

P

B4

79

79

4.5

14.8253

50

0.37

3

B14

79

79

4.5

18.7508

54

0.40

P

B14

79

79

45

16.3257

51

0.39

1

Bl

79

79

4.5

32.8214

68

0.51

P

Bl

79

79

4.5

29.6946

65

0.49

1

B2

79

79

4.5

37.629

73

0.55

P

B2

79

79

4.5

28.4112

63

0.48

1

B3

79

79

4.5

52.4342

87

0.66

P

B3

79

79

45

33.3595

68

0.51

1

B6

79

79

4.5

43.9317

79

0.59

P

B6

79

79

4.5

33.5604

68

051

(p-p')/pmax

Nivel

Nr.

Grinda

P

P'

<P-P’]/ pmax

Ved/ bdfctd

S0

£0.5

q

1

B4

0.411

0.411

0.000

0.39

8

4

8.0

P

B4

0.411

0.411

0.000

0.37

8

4

8.0

3

B14

0.411

0.411

0.000

0.40

8

4

8.0

P

B14

0.411

0.411

0.000

0.39

8

4

8.0

1

Bl

0.411

0.411

0.000

0.51

8

4

8.0

P

Bl

0.411

0.411

0.000

0.49

8

4

8.0

1

B2

0.411

0.411

0.000

0.55

8

4

8.0

P

B2

0.411

0.411

0.000

0.48

8

4

8.0

1

B3

0.411

0.411

0.000

0.66

8

4

8.0

P

B3

0.411

0.411

0.000

0.51

8

4

8.0

1

B6

0.411

0.411

0.000

0.59

8

4

8.0

P

B6

0.411

0.411

0.000

0.51

8

4

8.0


f ilcogab

Cinema Orizont Cinema - existent


Bacau


Nivel

Nr.

Grinda

Punctaj

q ductil

q neductil

q final

1

B4

85

8.0

2.5

7.2

P

B4

85

8.0

2.5

7.2

3

B14

85

8.0

2.5

7.2

P

B14

85

8.0

2.5

7.2

1

Bl

85

8.0

2.5

7.2

P

Bl

85

8.0

2.5

7.2

1

B2

85

8.0

2.5

7.2

P

B2

85

8.0

2.5

7.2

1

B3

85

8.0

2.5

7.2

P

B3

85

8.0

2.5

7.2

1

B6

85

8.0

2.5

7.2

P

B6

85

8.0

2.5

7.2

Nivel

Nr. Grinda

Mstanga [kNm]

Mdreapta [kNm]

Mg st [kNm]

Mgdr [kNm]

q final

Med dr

Med st

Mrd dr[kNm]

Mrd st [kNm]

1

B4

110

99

-7.8556

-12.9937

7.2

7

-14

79

79

P

B4

122

113

-11.6655

-10.6944

7.2

5

-12

79

79

3

B14

109

98

-9.5955

-14.2568

7.2

6

-16

79

79

P

814

120

113

-13.1914

-11.7704

7.2

4

-14

79

79

1

Bl

83

85

-9.8141

-12.4286

7.2

2

■14

79

79

P

Bl

81

103

-10.0426

-14.9113

7.2

1

-16

79

79

1

B2

68

52

-11.4576

-8.5608

7.2

-2

-10

79

79

P

82

62

55

-8.8511

-7.2414

7.2

0

-8

79

79

1

B3

61

53

-14.3162

-13.098

7.2

-6

-15

79

79

P

83

52

51

-5.1176

-73966

7.2

2

-8

79

79

1

B6

95

120

-27.3451

-13.3101

7.2

-14

-17

79

79

P

86

94

155

-27.3451

-10.4057

7.2

-14

-14

79

79

Nivel

Nr.

Grinda

R3M St

R3Mdr

R3M

1

B4

5.58

10.57

538

P

B4

638

14.72

638

3

B14

5.04

13.92

5.04

P

B14

5.77

22.23

5.77

1

Bl

5.69

45.97

5.69

P

Bl

4.82

65.52

4.82

1

B2

7.73

39.83

7.73

P

B2

9.27

390.21

9.27

1

B3

5.20

13.62

5.20

P

B3

9.69

36.32

9.69

1

B6

4.59

5.58

4.59

P

B6

5.53

5.50

5.50

Medie

6.27

Minim

459

filcogab

Cinema Orizont Cinema existent


Bacau


Gradul de asigurare la forța tăietoare

™  3~vs*

mt -  -

mt « coeficient al condițiilor de lucru, care tine seama de scăderea capacitatll la forța tăietoare datorita degradării


<i.er = 10

si,cr - proiecția pe orlzonatala normalizată a fisurii înclinate critice

—       — J ——0.6

<?.b = 0*2 P.Vp-3---2

Qeb - forța tăietoare adimenslonallzata

Rf.rta “ fctd.

Rt.red - rezistenta redusa a betonului, la solicitarea de întindere = <?«fc b ho      + ^at O*® fyd sn 45°

Vrd - capacitatea grinzii la forța tăietoare


R3v - gradul de asigurare seismica la forța tăietoare Sens pozitiv

Nivel

Nr. Grinda

Ve (kNJ

mt

Rt.red [N/ mm2]

si,cr

Qeb

Aai Jmm2]

Vrd (kNJ

R3V

1

B4

52

1

1.27

0.88

1.45

0

207

4.01

P

34

50

1

1.27

0.88

145

1

207

4.17

3

B14

54

1

1.27

0.88

145

2

207

3.86

P

B14

51

1

1.27

0.88

145

3

208

4.05

1

Bl

68

1

1.27

0.88

145

4

208

3.07

P

Bl

65

1

127

0.88

145

5

208

3.22

1

B2

73

1

127

0.88

145

6

208

2.87

P

B2

63

1

1.27

0.88

145

7

209

3.29

1

B3

87

1

1.27

0.88

1.45

8

209

2.39

P

B3

68

1

127

0.88

1.45

9

209

3.06

1

B6

79

1

1.27

0.88

145

10

209

2.65

P

B6

68

1

127

0.88

145

11

209

3.06


Centralizator

Nivel

Nr.

Grinda

R3M

R3V

1

B4

5 58

4.01

P

B4

6.38

4.17

3

B14

5.04

3.86

P

B14

5.77

4.05

1

Bl

5.69

3.07

P

Bl

4.82

3.22

1

B2

7.73

2.87

P

82

9.27

3.29

1

B3

5.20

2.39

P

B3

9.69

3.06

1

B6

4.59

2.65

P

B6

5.50

3.06

Medie

6.27

3.31

Minim

4.59

2.39

Clasa de risc obtinuta pentru direcția


RsIV


Cinema Orizont Cinema - existent


- construcții la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obțin prescripțiilor in vigoareBarau
f Icogab

nvwimnvj .wArt’MMf


Cinema Orizont Cinema - existent


GRINZI


 • 1. Pentru clasa H de ductilitate, capacitatea la momente pozitive pe reazem este cel puțin 50% din capacitatea la momente negative

pondere 10%

 • 2. La partea superioara si inferioara a grinzilor se prevăd cel puțin cate doua bare cu suprafața profilata>= 4>14 mm

pondere 10%

 • 3. Cel puțin un sfert din armatura maxima de la partea superioara a grinzilor se prevede continua pe toata lungimea grinzii

pondere 10%

 • 4. Pentru clasa de ductilitate H, in zonele critice ale grinzii, distanta dintre etrlerl trebuie sa fie s < min pțp; 150 mm; 7dbi j

pondere 15%

 • 5. Coeficlentul de armare longitudinala in zona întinsa satisface condiția

P S 0.5 • fctm/fyk


pondere    10%

6. Distanta Interax dintre armaturile longitudinale nu este mai mare de 200 mm pondere    10%

7.lnadirea armaturilor din grinzi se realizează In afara zonelor critice pondere    15%

8. Raportul intre latimea bw sl Inaltlmea secțiunii hw nu va fl mai mica de 1/4 pondere    10%

S.Excentrlcitatea axului grinzii, in raport cu axul stâlpului la noduri va fi cel mult 1/3 din latimea bc a stâlpului normal la axa grinzii


pondere 10%

S-a considerat ca modul de alcătuire sl armare a grinzilor structurii îndeplinește doar parțial condițiile prevăzute in normativele de proiectare a structurilor noi.

In consecința, valorile factorului de comportare s-au obtinut prin interpolări ale valorilor q corespunzătoare comportării ductile sl respectiv neductile.

Geometria sl armarea grinzilor direcția V


Nivel

Nn Grinda

b [mm]

h[mm]

Asjos [mm21

Assus lrnm2)

ne

s[mm]

Atr [mm2j

pjos[%]

p sus|%]

ptr[%l

1

B55

250

450

462

462

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

P

B55

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

3

B56

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

03217

P

B56

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

1

B57

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

P

B57

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

1

858

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

P

B58

25.0    .

450

462

.462

7

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

1

B60

250

450

462

462

2

125

50.3

0.4105

0.4105

0.3217

P

B60 d

250

450

462

462

2

125

50.3

0.41Q&

0.4105.

. 0.3217

1

B61

250

450

462

462

2

125

50.3

03217

P

B61

250

450

462

462

2

125

50.1/'

&3217

1

B62

250

450

462

462

2

125

Ă4ios

i<14105

P

B62

250

450

462

462

2

125

/0.4105

0,4105''

0.3^

1

B63

250

450

462

462

2

125

$.3

0.4105

0.32 U

P

B63

250

450

462

462

2

125

50.3

0.41051

-P.321 7

r
BacauCinema Orizont

Cinema - existent

BacauSeism pozitiv

Eforturi secționate M Îs V din SX si GS

Nivel

Nr. Grinda

Mstanga [kNm]

Mdreapt a [kNm]

Mg St [kNm]

Mgdr [kNm]

Ve[kN]

Vg(kN]

1

B55

150

94

-2

-7

84

P

B55

156

125

-4

-a

104

38

3

B56

47

61

-11

-21

31

30

P

B56

83

92

-12

-18

55

28

1

B57

59

62

-23

-22

32

38

P

B57

85

87

•20

-24

47

34

1

B58

58

42

■13

2

28

0

P

B58

87

72

-14

-5

48

12

1

B60

164

156

-5

-13

95

31

P

B60

166

175

-8

-17

98

34

1

B61

146

149

-15

-15

85

16

P

B61

163

165

-19

-18

96

23

1

B62

111

107

-33

-19

42

14

P

B62

122

118

-40

-32

50

33

1

B63

172

181

-11

-8

131

13

P

B63

194

184

-13

-6

146

IO


Me,Ve - momentul Incovoietor, respectiv forța tăietoare generate de acțiunea seismica Mg ,Vg - momentul incovoietor, respectiv forța tăietoare generate de acțiunile neseismice asociate


Nivel

Nr. Grinda

Mcap-[kN]

Mcap + [kNm]

Mcap+/ Mcap-

Punctaj

1

B55

79

79

1.00

10

P

B55

79

79

1.00

10

3

B56

79

79

1.00

10

P

B56

79

79

1.00

10

1

B57

79

79

100

10

P

B57

79

79

1.00

10

1

B58

79

79

looJ

10

P

B58

79

79

100

10

1

B60

79

79

1.00

10

P

B60

79

79

1.00

10

1

861

79

79

1.00

10

P

B61

79

79

1.00

10

1

B62

79

79

1.00

10

P

B62

79

79

100

10

1

B63

79

79

1.00

10

P

B63

79

79

1.00

10


Cinema Orizont Cinema - existent

Bacau


Forța tăietoare se obține cu ajutorul formuleiio

Nivel

Nn

Grinda

Mcap-[kNJ

Mcap + [kNm]

LO[m]

Vg[kN]

Ve(kN]

Ved/bdf ctd

1

B55

79

79

3

35.4272

88

0.66

P

B55

79

79

3

375234

90

0.68

3

BS6

79

79

3 3

29.5055

77

058

P

B56

79

79

3.3

28.3161

76

057

1

B57

79

79

3.9

37.6617

78

059

P

B57

79

79

3.9

34.2733

75

0.56

1

B58

79

79

3.5

-0.3087

45

0.34

P

B58

79

79

3.5

11.6644

57

0.43

1

B60

79

79

3.5

31.195

76

057

P

B60

79

79

3.5

335025

78

0.59

1

B61

79

79

3.6

163886

60

0.45

P

B61

79

79

3.6

22.6039

66

0.50

1

B62

79

79

5.5

14.4938

43

0.32

P

B62

79

79

55

62

0.47

1

B63

79

79

2.9

12.5907

67

0.50

P

B63

79

79

2.9

10.4597

65

0.49

(p-p'J/pmax

Nivel

Nr. Grinda

P

p'

<p-p’)/ pmax

Ved/ bdfctd

SO

20.5

q

1

B55

0.411

0.411

0.000

0.66

8

4

8.0

P

B55

0.411

0.411

0.000

0.68

8

4

8.0

3

856

0.411

0.411

0.000

058

8

4

8.0

P

B56

0.411

0.411

0.000

0.57

8

4

8.0

1

B57

0.411

0.411

0.000

059

8

4

8.0

P

B57

0.411

0.411

0.000

0.56

8

4

8.0

1

858

0.411

0.411

0.000

0.34

8

4

8.0

P

B58

0.411

0.411

0.000

0.43

8

4

8.0

1

B60

0.411

0.411

0.000

057

8

4

8.0

P

B60

0.411

0.411

0.000

0.59

8

4

8.0

1

B61

0.411

0.411

0.000

0.45

8

4

8.0

P

B61

0.411

0.411

0.000

0.50

8

4

8.0

1

B62

0.411

0.411

0.000

0.32

8

4

8.0

P

B62

0.411

0.411

0.000

0.47

8

4

8.0

1

863

0.411

0.411

0.000

0.50

8

4

8.0

P

B63

0.411

0.411

0.000

0.49

8

4

8.0


Cinema Orizont Cinema - existent

Bacau


Nivel

Nr. Grinda

Punctaj

q ductil

q neductil

q final

1

B55

85

8.0

2.5

7.2

P

B55

85

8.0

2.5

7.2

3

B56

85

8.0

2.5

7.2

P

B56

85

8.0

2.5

7.2

1

B57

85

8.0

2.5

7.2

P

B57

85

8.0

2.5

7.2

1

B58

85

8.0

2.5

7.2

P

B58

85

8.0

23

7.2

1

B60

85

8.0

2.5

7.2

P

B60

85

8.0

2.5

7.2

1

B61

85

8.0

2.5

7.2

P

B61

85

8.0

2.5

7.2

1

B62

85

8.0

2.5

7.2

P

B62

85

8.0

2.5

7.2

1

B63

85

8.0

2.5

7.2

P

B63

85

8.0

2.5

7.2

Nivel

Nr. Grinda

Mstanga [kNm]

Mdreapt a [kNm]

Mg st [kNm]

Mgdr [kNm]

q final

Med dr

Med st

Mrd dr[kNm]

Mrd st [kNm]

1

B55

150

94

-1.5916

-6.7873

7.2

19

-7

79

79

P

B55

156

125

-3.6713

-8.1992

7.2

18

-9

79

79

3

B56

47

61

-10.621

-20.656

7.2

-4

-22

79

79

P

B56

83

92

-11884

-17.775

7.2

0

-19

79

79

1

B57

59

62

-23.068

-21.541

7.2

-15

-25

79

79

P

B57

85

87

-19.791

-23.895

7.2

-8

-27

79

79

1

B58

58

42

-13.022

18393

7.2

-5

0

79

79

P

B58

87

72

-14.496

-5.4828

7.2

-2

-8

79

79

1

B60

164

156

-5.0666

-12.749

7.2

18

-13

79

79

P

B60

166

175

-7.9193

-16.688

7.2

15

-18

79

79

1

B61

146

149

-15.399

-15.201

7.2

5

-17

79

79

P

B61

163

165

-18.973

-17.838

7.2

4

-20

79

79

1

B62

111

107

-33.306

-18.562

7.2

-18

-23

79

79

P

B62

122

118

-39.503

-31.643

7.2

-23

-37

79

79

1

B63

172

181

-11.109

-7.9373

7.2

13

-9

79

79

P

B63

194

184

-12.774

-5.7453

7.2

14

-8

79

79

filcogab

Cinema Orizont Cinema - existent


Bacau


fWWl «W»

Nivel

Nr.

Grinda

R3M st

R3M dr

R3M

1

B55

11.21

4.07

4.07

P

B55

9.02

4.36

4.36

3

B56

3.55

19.25

3.55

P

B56

4.04

280.59

4.04

1

B57

3.17

5.30

3.17

P

B57

2.95

9.81

2.95

1

B58

322853

15.84

15.84

P

B58

10.47

33.92

10.47

1

B60

5.84

4.42

4.42

P

B60

4.42

5.17

4.42

1

B61

4.53

16.01

4.53

P

B61

3.84

20.93

3.84

1

B62

3.39

4.40

3.39

P

B62

2.11

3.49

2.11

1

B63

8.28

6.08

6.08

P

B63

10.44

5.49

5.49

Medie

5.17

Minim

2.11

Gradul de asigurare la forța tăietoare sl,cr - proiecția pe orizonatala normalizată a fisurii înclinate critice


mt = coeficient al condițiilor de lucru, care tine seama de scăderea capacitatll la forța tăietoare datorita degradării


Ster “10


IjpRr.ria

Jp, 0.8 Ra


<2.h - 0.2

Qeb - forța tăietoare adlmensionalizata

Rt,red - rezistenta redusa a betonului, la solicitarea de întindere

“ Qtb &          ^al 0.8Sin 45°

Vrd • capacitatea grinzii la forța tăietoare

R3v - gradul de asigurare seismica la forța tăietoare

f ilcogab

m/KHiuciitin jrcu'iiwi mf

Sens pozitiv

Nivel

Nr.

Grinda

Ve[kN[

mt

Rt,red [N/ mm2]

sl,cr

Qeb

Aal [mm2]

Vrd [kNJ

R3V

1

B55

88

1

1.27

0.88

1.45

0

207

2.36

P

B55

90

1

1.27

0.88

1.45

1

207

2.30

3

BS6

77

1

1.27

088

1.45

2

207

2.69

P

B56

76

1

1.27

0.88

1.45

3

208

2.73

1

B57

78

1

1.27

0.88

1.45

4

208

2.67

P

B57

75

1

1.27

0.88

1.45

5

208

2.79

1

358

45

1

1.27

0.88

1.45

6

208

4.67

P

BS8

57

1

1.27

0.88

1.45

7

209

3.69

1

B60

76

1

1.27

0.88

1.45

8

209

2.74

P

B60

78

1

1.27

0.88

1.45

9

209

2.67

1

B61

60

1

1.27

0.88

1.45

10

209

3.49

P

B61

66

1

1.27

0.88

1.45

11

209

3.16

1

B62

43

1

1.27

0.88

1.45

12

210

4.87

P

B62

62

1

1.27

0.88

1.45

13

210

3.39

1

B63

67

1

1.27

0.88

1.45

14

210

3.15

P

B63

65

1

1.27

0.88

1.45

15

210

3.25

Centralizator

fi Icogab

iXL-11 /.'IA M WtT .ht'uiițM I


Cinema Orizont Cinema existent


Bacau


STÂLPI

 • 1. Pentru clasa H de ductilitate, valorile normalizate ale ‘ortei axiale vd u vor depăși valoarea 0.4

pondere         15%

 • 2. Coeficientul de armare logitudlnala totala p este cel puți 0.01

pondere         15%

3.lntre armaturile din colturi se va prevedea, pe flecare latura, cel puțin cate o bara intermediara pondere         15%

 • 4. Pentru clasa H de ductilitate, distanta in secțiune dintre barele consecutive aflate la coltul unui etrier sau prinse de agrafe nu va fi mai mare de 200 mm

pondere         15%

 • 5. Pentru clasa H de ductilitate, in zonele critice ale stâlpului distanta dintre etrlerl trebuie sa fie s<= min(b0/3; 125 mm; 7dbl)

pondere         10%

 • 6. Coeflentul de armare transversala cu etrieri va fi cel puțin 0.005 In zona critica a stâlpilor de la baza lor, la primul nivel si 0.0035 in restul zonelor critice

pondere         10%

7.lnnadirlle armaturilor In stâlpi se dezvolta pe cel puțin 40 diametre cu etrlerl îndesiți In zona de innadlre pondere         10%

8. Dimensiunea minima a secțiunii transversale este cel puțin 300 mm

pondere         10%

CEDARE FRAGILA

Clasa

C16/20

Armatura

fck

16

[N/mm2]

fyk

CF

1

CF

fcd

10.67

]N/mm2(

fyd

fctkO.OS

1.30

(N/mm2(

fctd

0.87

[N/mm2]


PC52

Armatura

OB37

345 [N/mm2]

fyk

242 [N/mm2]

1

CF

1

300 [N/mm2]

fyd

210 [N/mm2]


CARACTERISTICI MATERIALE

CEDARE DUCTILA

Clasa

C16/20

Armatura

PC52

Armatura

OB37

fck

16

IN/mm2]

fyk

345

[N/mm2]

fyk

242

[N/mm2]

fcm

24

]N/mm2)

fym

466

[N/mm2]

fym

326

|N/mm2]

fctm

1.9

[N/mm2(

CF

1

CF

1

CF

1

fyd

405

[N/mm2]

fyd

284

[N/mm2]

fcd

16.00

[N/mm2]

a=a'

25

[mm]

a=a'

25

[mm]

fctd

1.50

(N/mm2)

1

Cinema Orizont Cinema - existent


Bacau


Nivel

Nr. Grinda

R3M

R3V

1

B55

4.07

236

P

B55

4.36

230

3

B56

3.55

2.69

P

B56

4.04

2.73

1

B57

3.17

2.67

P

B57

2.95

2.79

1

B58

15.84

4.67

P

B58

10.47

3.69

1

B60

4.42

2.74

P

B60

4.42

2.67

1

B61

4.53

3.49

P

B61

3.84

3.16

1

B62

3.39

4.87

P

B62

2.11

3.39

1

B63

6.08

3.15

P

B63

5.49

3.25

Medie

517

3.16

Minim

211

2.30

Clasa de risc obtinuta pentru direcțiaRELAȚII DE VERIFICARE

 • - Eforturile de calcul un elementele cu cedare fragila

 • - se obțin din condițiile de echilibru pe mecanismul structural de plastlficare

 • - valorile Individuale ale Indicatorului R3J pentru fiecare din elementele structurale *


RdJ - efortul capabil din elementul “{"(capacitatea]

Edj - efortul total de calcul din elementul “]" [cerlnți] Ay

Notatll ■ vd • forța axiala adlmensionalllzata de proiectare Ne* forța axiala generata de acțiunea seismica

08227

*■' de raspuni
filcogab


Cinema Orizont Cinema - existent


Ng - forța axiala generata de acțiunile neseismice asociate corn binar Iilor de încărcări ce Include acțiunea seismica Ned = (NE’/q)+Ng - forța axila de calcul asociata comportării inelastice

Me* -moment Incovoletor generat de acțiunea seismica considerare specrtui de răspuns elastic

Mg • moment incovoletor generat de acțiunile neseismice asociate combinărilor de încărcări ce Indude acțiunea seismica

Med = (ME’/ql+Mg -moment incovoletor de calcul asociata comportării Inelastice

x - Inaltlmea zonei comprimate a secțiunii transvesale a stâlpului


/«e ” Zewtțl + bhft<)


■ rezistenta la întindere a betonului pentru elemente solocltate la Incvoiere cu forța axiala;


Nivel

Număr

b[mm]

h[mm]

As lat [mm2]

As tot [mm2|

ne

Aae [mm2]

ae [mm]

1

C7

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C7

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C8

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C9

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

CIO

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

Cil

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C12

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C13

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C14

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C15

400

550

1257

3770

4

50.3

150

1

C16

400

550

1257

3770

4

503

150

P

C16

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C17

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C18

400

550

1257

3770

4

soi

150

P

C19

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C20

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C21

400

550

1257

3770

4

50.3

150

1

C22

400

550

1257

3770

4   1

50.3

150

P

C22

400

550

1257

3770

4

50.3

150

P

C25

400

550

1257

3770

4

50.3

150

C43

p

400

550

1257

3770

4

503

150

p

C44

400

550

1257

3770

4

50.3

150

p

C3

400

550

1257

3770

4

50.3

150

p

C4

400

550

1257

3770

4

50.3

150

p

(3

400

550

1257

3770

4

50.3

150

1

C50

550

400

1257

3770

4

50.3

150

p