Hotărârea nr. 171/2018

Hotărârea nr.171 din 07.05.2018 privind aprobarea proiectului: ”CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET – CINEMA ORIZONT” în cadrul programului operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – Apel 2.1.B – Incubatoare de Afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.


- -

< Zț

Y /e/fi/

KOMI


HOTĂRÂREA NR. 171 DIN 07.05.2018 privind aprobarea proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET -CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

A

2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B -Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.05.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 4445/ 03.05.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară

A

2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4446/ 03.05.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 4447/ 03.05.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.807/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 808/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 809/07.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 810/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 811/04.05.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri;

-Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6795/14.11.2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate și Planurile Regionale de Dezvoltare prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Ghidului Solicitantului: “Condiții generale pentru accesarea fondurilor -Programului Operațional Regional 2014-2020”;

-Prevederile Legii nr. 102/ 2016 privind incubatoarele de afaceri modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2) și ale art. 115(1) lit. b și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit ”b” și alin. (4) lit. “e” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTARA ȘTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -

*

îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenori al, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 21,370,616.88 lei și cofmanțarea municipiului Bacău în cuantum de 11,724,901.59 lei.

Art. 3 Primarul Municipiului Bacău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 4 Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 171 DIN 07.05.2018

„CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B -Incubatoare de afaceri și cofînanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIzZ

DIRECTOR EXECUTIV ADRIAN CONSTANTIN ANGHEL


■231+-SSSS


ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Instituția: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

Număr de înregistrare........................

Numele și prenumele persoanei care în registrează................ ,........

Data înregistrării................................

Semnătura;..................................

Cod apel: POR/165/2/1/ConsoIidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Cod proiect 123194

Titlul proiectului      .

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor - Hub pentru Tineret

Componenta 1

2.1.B. Incubatoare de afaceri

Axa Prioritară

îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii

Operațiunea

Consolidarea poziției pe piața a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC și PDR-uri

Schema de ajutor de stat

Schema de ajutor de minimis pentru consolidarea poziției pe piața a IMM in domeniile competitive identificate in SNC si PDR, prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul POR 2014-2020 - PI 2.1.B, Schema derajuțor destat regional pentru investiții pentru consolidarea poziției pe piața ă'lMM in domeniile competitive identificate in SNC si PDR, prin sprijinirea incubatoarelor de afaceri în cadrul POR 2014-2020-PI 2.1.B

TltLUlOB0IE^G||

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor - Hub pentru Tineret

Lider

DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație:

MUNICIPIUL BACĂU

Tipul Organizației:

unitate administrativ teritorială nivel local

Este întreprinderea 1MM:

NU

Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4278337

Număr de înregistrare la Registrul autorităților publice:

04093

Cad CAEN principal:

8411 - Servicii de administrate publica.generala •<                "       •    /.

Data înființării:

12/07/1993                                          ;

înregistrat în scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poștală:--

Municipiul Bacău', 'România, Str. Calea Marasesti nr, 8,, județul Bacău, cad poștal 6000164, România

Telefon/Fax:

0234581849 / 0234581849

Adresa e-mail:

secretariatprimar@primariabacau.ro

Pagina Web:

www.municiplulbacau.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂȚII

Funcție: împuternicit

Nume: Constantin Adrian Angliei

Telefon/Fax: - / -

Adresă de e-mail: secretariatprimar@primariabacau.ro


DATE FINANCIARECONTURI BANCARE

CadIBAN-       Cont           -.-?•<-! Bancar.-:?-'./;,;'.:Sucursala

RO02TREZ24Â51 510103710101X " Trezoreria '         Municipiul Dumbravei, nr. 1-3,, Localitate TREZROBlj

0103710101X                                   j           ■ Bacău         Municipiul Bacău, Cod postai:

,Bacău, România

EXERCIȚII FINANCIARE - LEI ,

/Cifra de;?' ; afaceri;-.;


Active totale Venituri totaIe >


; Capital «odai^căpitarsoclai^              / Profit ...

y /subscrie’ propriu--^;           -..-/^^exploațare-șy


..-2Ă/erillurif^£-ȚChe)tuIellfe>j

K’fco f«tare^^cereetare.=^


'Perioada;

mediu dațșv

.■-? /.salari ați sȘif

01/01/2014-

31/12/2014

616

01/01/2015-31/12/2015

606

01/01/2016-31/12/2016

594

FINANȚĂRI


257,543,142.00 376,994,824.00

313,769.411.00 483.601,319.00

331,802,216.00 412.122,955.00


14,260.400.00

6,339,344.00

35,310,408.00


Asistență acordată anterior

Cod SMIS:

16948

Titlul proiectului:

Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană

Nr. de înregistrare contract

102377/06 SEP 2010

Dată începere

06 SEP 2010

Dată finalizare

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect

294,191,607.00

LEI

Valoare eligibilă proiect

282,291,944.00

LEI

Valoare eligibilă beneficiar

11,899,663.00

LEI

Valoare sprijin beneficiar

226,304,905.86

LEI

Rambursare efectivă

12,313,070.61

LEI

Entitate finanțatoare

Uniunea Europeana

Curs de schimb

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic: NR. din

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE; NR. din

Detalii proiect

Obiective                                   ’A. - ■ “.<?

Obiectivul principal al proiectului de inveștitii este conformarea la normele de emisii a instalațiilor mari de ardere din municipiul Bacau.

Obiectivele specifice:

pe care proiectul sl le propune sa le atinga sunt următoarele;

 • - îndeplinirea angajamentelor impuse României prin Tratatul de Aderare si implementarea acquis-ului comunitar aferent sectorului de mediu;

 • - Retehnolagizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Bacau prin conformarea la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana.

 • - Sprijinirea Beneficiarului final - Primăria Bacau si a operatorului de termoficare - CET Bacau SA în implementarea cu succes a proiectului cofinantat prin Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.

Rezultate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău

Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (115,3 MWt) cuprinde:                                 A

reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub pressune/marind durata de viata cu 20-25 de ani, reabilitarea gospodăriei de păcură.                                                 ~- '-'~~

După retehnologizare, CAF-ul are un randament de 95,1% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe gaze).

Grup nou în cogenerare cu ciclu combinat gaze-aburin CET1 Bacau

Această componentă cuprinde;

Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 Vh, 250oC

Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru.functionarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de reglare generala, conducte de apa si abur, instalatii.de automatizare, monitorizare)

Realizarea unei statil de epurare a apelor uzate din centrala.

Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-țrezervor, statie pompare, conducte).

După retehnologizare, grupul de cogenerare are următorii parametrii operaționali:

Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid;

Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid Emisii ds pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 ia funcționarea pe combustibil lichid Randament minim 80% la funcționarea pe gaze.

Retehnologizare pompe transport- Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficarecare s-a realizat prin instalarea unor pompe sî/sau motoare noi pentru unele pompe si a unor convertizoare de frecventa.

După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%.

Reabilitare rețele termice secundare- Această componentă a presupus reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul Investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%.

închidere depozit de cenușă și zgură -Această componentă a presupus închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Activități finanțate

Modernizare cazan de apă fierbinte CAF1 din CET2 Bacău

Modernizarea CAF nr. 1 de 100 Gcal/h (116,3 MWt) cuprinde: reabilitarea cazanului de apă fierbinte prin înlocuirea pârtii sub presiune, mărind durata de viata cu 20-25 de ani, reabilitarea gospodăriei de păcură.

După retehnologizare, CAF-ul va avea un randament de 93% la funcționarea pe gaze (de la valoarea actuala de 90% la funcționarea pe

gaze).

Grup nou in cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur in CET1 Bacau

Această componentă cuprinde:

Grup de cogenerare cu turbină cu gaze-abur cu contrapresiune, de 14 MWt si 10,5 MWe Instalarea a doua cazane de abur tehnologic de debit redus, de 10 t/h, 25OoC

Adaptarea schemei termomecanice a centralei pentru funcționarea fara cazanul pe cărbune (schimbătoare de căldură,vane de eglare generala, conducte de apa si abur, instalații de automatizare, monitorizare)

Realizarea unei statii de epurare a apelor uzate din centrala.

Realizarea unei gospodarii de combustibil lichid ușor (CLU)-(rezervor, statie pompare, conducte).

După retehnologizare, grupul de cogenerare va avea următorii parametrii operaționali:

Emisii NOx de max 75 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze sau combustibil lichid;

Emisii de SO2 de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 250 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid

Emisii de pulberi de 5 mg/Nm3 la funcționarea pe gaze si de 25 mg/Nm3 la funcționarea pe combustibil lichid Randament minim 80% la funcționarea pe gaze.

Retehnologlzare pompe transport

Modernizarea stafiei de pompe de transport agent termoficare se va realiza prin instalarea unor pompe si/sau motoare noi pentru uneie pompe si a unor convertizoare de frecventa.

După retehnologizare, pompele vor avea un randament de 76%.

Reabilitare rețele termice secundare

Această componentă presupune reabilitarea a aprox. 57 km de rețea de distribuție pe 4 fire prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate si 2,8 km pe 2 fire prin montarea de module termice. Scopul investiției este reducerea pierderilor in rețele de la valoarea actuala de 35,8% la 28,8%. închidere depozit de cenușă și zgură

Această componentă presupune închiderea depozitului de cenușă și zgură în vederea conformării la condițiile de mediu.

Cod SMIS:

14876

Reabilitare și modernizare Insula de agrement Bacău

3637/26 APR 2012

26 APR 2012

31 DEC2Q18

52,178,314,00  ••

■35,956,606.49^.    '' LEI

17,978,303.25'-'LEI

17,978;303.24

8,118,991.50

Uniunea Europeana

LEI din data de


Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract Data începere

Dată finalizare

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect

Valoare eligibilă beneficiar

Valoare sprijin beneficiar

Rambursare efectivă

Entitate finanțatoare

Curs de schimb

Măsura de alutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

NR. din


NR. din


Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Modernizarea, reabilitarea si reorganizarea zonei de agrement Insula - Bacau, astfel încât sa devină o zona atractiva atat din punct de vedere turistic, cat si din punct de vedere peisagistic.

Obiective specifice:

 • •         Recuperarea, salubrizarea si reamenajarea zonei, astfel încât sa devină o importante zona de atractie la nivelul municipiului Bacau;

 • •          Stabilirea unui mod de organizare coerenta din punct de vedere arhitectural, peisagistic si urbanistic al zonei;

 • •          Configurarea unui cadru spațial- volumetric, ambiental si de imagine corespunzător importantei si rolului sau Ia nivel municipal;

 • •          Protejarea, reabilitarea si valorificarea patrimoniului natura! reprezentat de spatiile verzi din zona in conexiune cu ecosistemele din teritoriu;

 • •          Distribuirea echilibrata si eficienta a activităților din zona, in concordanta cu funcțiunea urbanistica determinanta, vocația zonei si inserarea sa in contextul spatial-functional al orașului;

 • •          Ridicarea nivelului de comportament civic al cetățenilor si a atitudinii urbane responsabile fata de spatiile verzi aie orașului.

Rezultate

Modernizare si reabilitare pentru:

1 2ona de contact cu vecinătățile

1 zona de practicare a jocurilor sportive pe plaja

1 zona de promenada pe podina din lemn

1 AQUALAND

1 KIDSLAND

1 zona sportiva

1 zona de practicare a sporturilor nautice

1 zona culturala

1 zona de agrement

Activități finanțate

Lucrări de reabilitare si modernizare a Insulei de Agrement - Municipiul Bacau

Cod SMIS:

38499

REABILITARE INFRASTRUCTURA URBANA, ZONA MIORIȚEI - 9 MAI - VINTULUI - VADU BISTRIȚEI" DIN MUNICIPIUL BACAU

3582 127 NOI 2012

27 NOI 2012

27 DEC 2015

18,890,597.72

15,177,579.00

303,551.58             LEI                                     ...

14,874,027.42        LEI

12,313,070.61

Uniunea Europeana

LEI din data de ■:<


Titlul proiectului:

Nr, de înregistrare contract

Dată începere

Dată finalizare

Valoarea totală proiect

Valoare eligibilă proiect

Valoare eligibilă beneficiar

Valoare sprijin beneficiar

Rambursare efectivă

Entitate finanțatoare

Curs de schimb

Măsura de ajutor de stat

Baza legală națională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

NR. din


NR. din


Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE;

Detalii proiect

Obiective                                                                                              ' ' \ \ \

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea situației actuale a infrastructurii diri'cadrul spațiului urban, imbunatatlrea condițiilor de viata si a standardelor de munca, asigurarea siguranței si fluentei traficului existent si prognozaț

Obiectivele specifice:

 • •          Imbunatatirea accesibilității si nivelului ds serviciu ai rețelei stradale majore a municipiului Bacau prin reabilitarea sistemului rutier a pârtii carosabile, precum si realizarea de parcari noi si reabilitarea celor existente in zona Mioriței - 9 Mai - Vântului - Vadu Bistriței.

 • •          Creșterea capacilatii de circulație a străzilor și intersecțiilor de străzi, ceea ce va duce la creșterea fluentei traficului cu 10-15%.

 • •          Creșterea mobilității populației si a bunurilor in municipiul Bacau prin reducerea timpului de călătorie datorita parcurgerii aceleiași distante pe un carosabil fara obstacole (gropi, denivelări, etc.).

Imbunatatirea transportului in comun si creșterea numărului utilizatorilor de mijloace de transport in comun cu 10 -15% prin amenajarea stațiilor pentru transportul in comun, coroborat cu creșterea fluentei traficului si reducerea timpului de călătorie in oraș.

Rezultate

Locuitori care beneficiază de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana (nr.)

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transportul urban

Suprafața spatiilor publice reabilitate - infrastructura urbana (mp)

Lungime străzi reabilitate (m)

Suprafața parcari (mp)

Număr locuri de parcare (nr)

Lungime rețea alimentare cu apa reabilitata (ml)

Locuri de muncă menținute temporar (In faza de execuție) (nr)

Locuri de muncă create permanent (in faza de operare) (nr)

Creșterea numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport in comun (%)(de la 100 la 115)

Reducerea timpului de călătorie In oraș (%)(de la 87 la 100)

Activități finanțate

Lucrările de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic.

S-a realizat imbunatatirea accesibilității si nivelului de serviciu al rețelei stradale majore a municipiului Bacau si creșterea capacitatii de circulație, respectiv imbunatatirea transportului in comun prin:

Lungime străzi reabilitate - 2.317,5 m (1788,5 m str. Mioriței si 507 m str. Vadul Bistriței si 22,0 m intersecție str. Mioritei*Vadu Bistritei-9 Mai)

Suprafața carosabil reabilitat = 36.649 mp (27.718 mp str. Mioriței si 8.931 mp str. Vadul Bistriței)

Suprafața trotuare reabilitate = 25.812 mp (19.962 mp str. Mioriței si 5.850 mp str. Vadul Bistriței) Lungime str. Violului = 494,0 m

Suprafața carosabil str. Viatului = 3.124,0 mp

Suprafața trotuare str. Vintului = 1.177,0 mp

Alveole stalii autobuz proiectate = 7 buc

Suprafața stalii bus = 553 mp

Suprafața locuri parcare + accese parcari = 16.601 mp

Număr locuri de parcare autoturisme = 603 bucali

Conducta de distribuție apa potabila din polietilena înalta densitate PE-HD, PE 80, D=90 mm, in lungime de 487 m pe str. Vintului Conducta de canalizare din PVC D=300 mm, tip SN 4 in lungime de 459 m pe str. Viatului

Cămine beton armat = 24 buc

Cămine apometru+contor apa str. Vintului - 40 buc

Hidrant! Dn 65 mm = 4 buc

Guri scurgere noi * 50 buc

Aducere la cota cămine, guri scurgere, rasuilatori = 137 buc

Montare stilpi de iluminat proiectați - 91 buc

Corpuri de iluminat noi = 290 buc

LEA0.4 kV = 1715 m

LES 0,4 kV = 1115 m

Punct de aprindere iluminat public = 1 buc

Canalizatie betonata = 1100 m

Cămine vizitare iluminat public = 33 buc                                                                '

Cod SM1S:


114086                                                       -   ■      •

Titlul proiectului:


Nr. de înregistrare contract:

Data începere:

Dată finalizare:- 13 NOI 201

227,056:49        . LEI

227,056.49

80,796.27


„E-STRATEG - Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din Municipiul Bacau"

53489 i 06.09.2017 / 06 SEP 2017

07 SEP 201Ț   . ..   , '?■


Valoarea totală proiect: Valoare eligibilă proiect: Valoare eligibilă beneficiar: VaEoare sprijin beneficiar: Rambursare efectivă:


LEI


LEI


LEI


LEI


Entitate finanțatoare: Curs de schimb:


Uniunea Europeana

LEI din data de


Măsura de ajutor de stat


Baza legală națională Denumirea măsurii de ajutor;

Act juridic:


NR.


din


Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:


NR,


din-.


Detalii proiect


Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si a oricărei forme de discriminare in municipiul Bacau prin mobilizarea si animarea comunității si a partenerilor locali in dezvoltarea locala, crearea unui Grup de Acțiune Locala (GAL) si elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. OS1 - Creșterea implicării populației din zonele marginalîzate ale municipiului Bacau in soluționarea problemelor Iacale prin înființarea unui GAL pentru reprezentarea intereselor, derularea de acțiuni de delimitare a zonel/zonelor urbane marginalîzate, activitati de animare si facilitare;

 • 2. OS2 - imbunatatirea competentelor membrilor/personaiulul GAL (5 persoane) in domeniile relevante pentru SDL/DLRC - in acord cu nevoile de dezvoltare identificate in SDL;

 • 3. OS3 - Realizarea unei cercetări de teren la nivelul zonelor distincte incluse in teritoriu din cadrul municipiului Bacau, cu accent pe ZUM, în urma careia se va elabora analiza nevoilor si problemelor populației din teritoriul SDL;

 • 4. OS4- Animarea si mobilizarea comunității vizate de SDL, prin intermediul unor instrumente inovative sl acțiuni complexe implementate pe raza teritoriilor delimitate din cadrul municipiului Bacau;

 • 5. OS5 - Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate din municipiul Bacau prin elaborarea unei SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala;Rezultate

 • 1. RA1:1 Grup de Acțiune Locala înființat.

 • 2. RA 2:1 Adunare Generala GAL creata,

 • 3. RA 3:1 Comitet Director GAL creat.

 • 4. RA 4:1 regulament de funcționare GAL întocmit.

 • 5. RA 5:1 procedura de prevenire a riscului de apariție conflict interese in interiorul GAL-ului realizata.

 • 6. RA 6:1 manager GAL angajat.

 • 7. RA 7:1 asistent administrativ GAL angajat

 • 8. RA 8: 5 persoane (membri GAL) absolvente a unui curs de dezvoltare a competentelor pentru a demara si gestiona procese de dezvoltare la nivel local.

 • 9. RA 9:1 autorizație din partea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal obtînuta.

 • 10. RA 10:1 plan cu delimitarea teritoriului SDL întocmit.

 • 11. RA 11:1 metodologie de cercetare si eșantionare.

 • 12. RA 12:1 chestionar realizat.

 • 13. RA 13:1 cercetare in teren realizata.

 • 14. RA 14:4 focus grupuri organizate a cate 15 persoane fiecare (2 focus grupunTZUM - unul cu tineri 15-29 ani si unul cu adulti 30+ anl).

 • 15. RA 15:1 focus grup cu 15 reprezentanți instituționali si specialiști de la nivel local.

 • 16. RA 16:1 studiu de referința realizat.

 • 17. RA 17:1 baza de microdate primare.

 • 18. RA 18:1 analiza diagnostic a nevoilor sl problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special ZUM.

 • 19. RA19:1 decizie privind declararea zonel/zonelor marginalizate.

 • 20. RA 20:1 serviciu de facilitare comunitara contractat (incluzând si 1 facilitator).

 • 21. RA 21:1 plan de realizare a activîtatitor de dezvoltare comunitara întocmit.

 • 22. RA 22:5 parteneriate incheiate pentru dezvoltarea GAL.

 • 23. RA 23:6 ședințe ale Comitetului Director organizate.

 • 24. RA 24:12 întruniri publice realizate.

 • 25. RA 25:2 cutii ale cetățenilor amplasate.

 • 26. RA 26:1 instrument inovativ aplicat - Metoda PhotoVoice.

 • 27. RA 27:1 sondaj privind monitorizarea si evaluarea activitalilor in rândul populației realizat.

 • 28. RA 28:1 Strategie da Dezvoltare Locala realizata. . >

 • 29. RA 29:1 lista de intervenții indicative dezvoltatei^

 • 30. RA 30:1 decizie de asumare a Strategiei SLD. v ;

 • 31. RA 31:1 proiect implementat si finalizat

 • 32. RA 32:4 întâlniri de coordonare a proiectului uA

 • 33. RA 33:1 antet al proiectului. \    ;

 • 34. RA 34:1 comunicat de presa publicația începutul proiectului.

 • 35. RA 35:30 de participant! la conferința de lansare a proiectului.

 • 36. RA 36:3 roll-upuri elaborate ce vor fi expuse la sediile partenerilor si la evenimentele din cadrul proiectului si vor asigura vizibilitatea proiectului si a sursei de finanțare, vor promova acțiunile derulate In cadrul proiectului.

 • 37. RA 37:1000 flyere ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori Interesați si persoane din comunitate în proiect.

 • 38. RA 38:10 afișe A 3 ce vor fi expuse la sediile partenerilor si in locurile de Interes ce vor asigura vizibilitatea proiectului, sursa de finanțare, vor promova acțiunile din cadrul proiectului, vor atrage actori interesați si persoane din comunitate in proiect.

 • 39. RA 39:1 website al GAL-ului funcționai.

 • 40. RA 40:1 pagina de Facebook creata prin care se va informa si se vor disemina informațiile.

 • 41. RA 41:1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.

 • 42. RA 42:30 de participant! la conferința de diseminare a rezultatelor proiectului.

Activități finanțate                                                                                  ‘

A1. Înființarea noului GAL conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020:

A 1.1.: înființarea juridica a GAL-ului sl organizarea sediului funcțional

A 1.2.: Operationalizarea noului GAL prin angajarea si imbunatatirea competentelor personalului GAL in domeniile relevante pentru SDUDRLC

A 2. Delimitarea comunității marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate

A 2.2.: Realizarea Studiului de referința si analizei diagnostic a nevoilor si problemelor populației din zonele din teritoriul SDL, in special a ZUM

A 3. Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL

A 3.1.: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunității marginalizaie vizate de SDL

A 4. Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care 'GAL considera ca vor ii atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala A 4.1.: Elaborarea SDL si a listei indicative de intervenții prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

A 5. Activitati transversale

A 5.1..'Managementul proiectului si coordonarea actîvitatilor

A 5.2.; Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Asistență solicitată

Titlul proiectului:

„Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementului performantei si califatii'

Informați) înregistrare solicitare:

43995/24 MAR 2017

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

424,838.97          LEI

213,443.54          LEI

Entitate finanțatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Obiective

Obiectivul general al proiectului ii constituie introducerea/exlinderea de sisteme, instrumente si procese de managementul calitatii si performantei, precum ISO 9001:2015 si CAF, la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate sl subordonate, prin imbunatatirea durabila a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor inalte standarde de cunoștințe sl expertiza pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

OS 1: Extinderea sistemului de management al calitatii ISO 9001:20151a nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 2: Introducerea si implementarea unui sistem de management al calitatii si performantei CAF la nivelul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate;

OS 3: Dezvoltarea abilităților si cunoștințelor a 50 de persoane din personalul Municipiului Bacau, serviciilor descentralizate si subordonate, pentru asigurarea managementului calitatii si performantei la nivel local.

Rezultate

 • 1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 1 - 2 focus grupuri cu 40 de participant organizate in vederea realizării misiunii de audit intern

 • 2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 2 -1 Raport de âudit intern realizat la nivelul instituției

 • 3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 3 -1 pachet de proceduri actualizate in vederea extinderii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015

 • 4. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape Implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 4 -1 s’istem de management al calitatii .ISO 9001:2015 recertificat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 5. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în

administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 5 - 2 mese rotunde cu 40 de participant! In vederea monitorizării recertificarii ISO 9001:2015                                                                                                       .   - ■ -

 • 6. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 6 -1 sistem de management,al calitatii ISO 9001:2015 menținut in cadrul instituției

 • 7. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în

administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect-7A1 Conferința de diseminare a rezultatelor recertificarii ISO 9001:2015, cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor ISO. 9001:2Q15'sr asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila                                       •.       '

 • 8. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței șl calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultafde proiect 8,^ 10 persoane informate privind Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)? ' •>

 • 9. Rezultat program 2 - Sisteme da management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 9-1 'schimb de’experiența organizat cu 12 persoane privind implementarea CAF intr-o instituție publica similara, din alte state membre UE

 • 10. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 10-1 Plan de acțiuni realizat privind implementarea instrumentului de management ai calitatii si performantei CAF

 • 11. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 11-1 "instrument de management al calitatii si performantei CAF implementat la nivelul Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate

 • 12. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 12-1 Plan de acțiuni privind Implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF imbunatatit

 • 13. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de-actiune în etape implementat în

administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 13-1 'instrument de management-al calitatii si-performantei CAF menținut in Municipiul Bacau si servîciiie descentralizate si subordonate                      " -       -.'■ ~ / =     " ' -

 • 14. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu.Plănuise acțiune în etape implementat în administrația publică locală atins prin Rezultat de proiect 14-1 Conferința’de diseminare a rezultatelor CAF cu 30 de persoane informate asupra beneficiilor CAF si asupra principiilor orizontale privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila

 • 15. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurifor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin prin Rezultat de proiect 15-14 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Auditor intern -

 • 16. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale perșonalului din autoritățile șj instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins, prin Rezultat de proiect 16 -14 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Auditor Intern -• .

 • 17. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și Instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 17 - 36 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Managementul calitatii

 • 18. Rezultat program 5 - Cunoștințe și-abilități ale personalului din autoritățile șl instituțiile publica locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 18-36 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Managementul calitatii

 • 19. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 19 - î 8 persoane informate asupra principiilor orizontale in cadrul activitatilor de formare - curs Management si control intern managerial

 • 20. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat de proiect 20 -18 persoane din Administrația publica locala certificate - curs Management si control intern managerial

Activități finanțata

A2 - Extinderea instrumentului de management al calitatii ISO 9001:2015 în Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Pianul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritari si instituții publice 2016-2020; A2.3 Monitorizarea derulării sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 in Municipiul Bacau, aserviciiie descentralizate si subordonate si diseminarea rezultatelor aferente;

A3 - Introducerea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate, in concordanta cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in autoritati si instituții publice;

A3.1 - Derularea unui schimb de experiența cu autoritati/institutil/organisme publice transnaționale, in vederea introducerii instrumentului de management al calitatii si performantei CAF;

A3.2 - Elaborarea documentației necesare pentru implementarea instrumentului de management al calitatii si performantei CAF in Municipiul Bacau, serviciile descentralizate si subordonate;

A 3.4 - Realizarea si implementarea sistemului de monitorizare a planului de acțiuni de imbunatatire a Municipiului Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate;

A4 - Dezvoltarea cunoștințelor sl abilităților personalului din Municipiul Bacau, a serviciilor descentralizate si subordonate pe teme specifice de interes;

A4.1 - Derularea cursului de Auditor intern de calitate pentru 14 persoane din grupul tinta din administrația publica locala;

A4.2 - Derularea cursului de Managementul calitatii pentru 36 de persoane cu funcții de conducere din administrația publica locala;

A4.3 - Derularea cursului de Management si control intern managerial pentru 18 persoane din administrația publica locala;

împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

N/A

| Atribute proiect

Tip proiect:

Proiect major:

NU -

\ J CCI:

Proiectul figurează în ilsta Proiectelor Majore (PM):

NU

Proiect fazat:

NU

Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană:

NU

Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:

Proiectul include finanțare inițiativă Locuri de Muncă pentru

NU

’                 Tineri (ILMT):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

NU

Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

NU

Proiectul este generator de venit:

NU .

Proiectul este asociat cu site-ui Natura 2000:

NU .

Relevant pentru mecanismul iTl DD:

DA . ■

Proiectul este instrument financiar:

NU

Responsabil de proiect.

Nume și prenume:

Funcție: ■■

Telefon: Fax:

Adresă e-mall:

Persoană de contact

Nume și prenume:

Funcție :

Telefon:

Fax:

Adresă e-mail:


Capacitate solicitant


| Localizare proiect

ROMÂNIA

Componenta 1Obiective proiect

Obiectivul genera) al prolectulul/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei structuri parteneriale focale sau regionale, respectiv a unui mediu favorabil, sustenabil, pentru întreprinderile mici și mjlocii nou înființate șl cele inovative, astfel stimulându-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutându-le să supraviețuiască și să crească in perioada de început, atunci când sunt cel mai vulnerabile.

Programul de Incubare â afacerilor sau incubatorul propriu-zis propus prin proiectare ca obiectiv principal pe termen lung creșterea economică și a competitivității regiunii Nord-Est

Astfel, obiectivele pe termen mediu sunt:

 • •          generarea de locuri de muncă calificate și înalt plătite;

 • •           sporirea numărului afacerilor mici și mijlocii în domeniile Industriilor creative și IT;

 • •           comercializarea inovațiilor în sectorul industriilor creative șt IT;

 • •          consolidarea unei rețele de mentori și match-making;

 • •          crearea de legături de valoare între universități / centre de cercetare, companii mari, și IMM-uri noi create;

 • •          încurajarea creării și susținerea afacerilor noi iansate de femei și grupuri de minorități.

Prin proiect se propune ca Incubatorul „Hub pentru tineret - Cinema Orizont” să devină un epicentru al comunității antreprenoriale din regiunea Nord-Est, care facilitează creșterea afacerilor inovative de la idee ia un model sustenabil și transformă rezultatele cercetării și inovării în oportunități de afaceri de succes în domeniul industriilor creative și Tehnologii Informaționale (IT). - < în acest context, clădirea și amplasamentul acesteia sunt adecvate scopului și obiectiveforprogramului.de incubare a afacerilor enunțate, având în vedere că proiectul propune crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor denumit „HUB pentru tineret' - Cinema „ORIZONT” în cadrul acestei clădiri șl că structura / compartimentarea propusă este în deplină concordanță cu activitățile ce se doresc a fi desfășurate în interiorul incubatorului (spații de birouri, săli de conferințe / întâlniri i networking etc.).   .

Obiectivele specifice ale proiectului

 • 1.   *        creșterea gradului de ocupare alincubatorului până la 70% cu firme rezidente aflate în perioada de incubare

Incubatorul de afaceri asigură accesul.la fonduri,jn etape, pentru rezidenți, în scopul lansării pe piață a unui produs sau serviciu într-o perioadă scurtă de timp; Scopul acestuia il Constituite sprijinirea firmelor nou înființate șl a celor cu un istoric scurt de funcționare, pentru a furniza servicii suport de afaceri și capital în complementaritate cu serviciile oferite de ghișeul unic pentru IMM-uri, reprezentate de îndrumarea IMM-urilcr către diferitele programe de finanțare existente, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.

Spațiul de desfășurare a activității'de incubare este reprezentat de clădirea fostului cinematograf Orizont din municipiul Bacău, care va ii astfel reabilitat și transformat, încât să poată asigura toate condițiile optime de dezvoltare a antreprenorilor și firmelor ce vor fi găzduite. Funcționalitatea spațiului a fost gândită pentru a deservi firmele și a optimiza la maximum tipurile de servicii oferite. în cazul antreprenoriatului, spațiul de incubare trebuie să se afle în armonie cu principiile care stau la baza tipurilor de servicii dedicate antreprenorilor, precum facilitarea cooperării în spații comune, facilitarea schimburilor de informații și experiențe sau încurajarea creativității. Astfel transformarea fostului cinematograf Orizont într-un hub pentru tineret și evenimente, cu accent pe industrii creative și tehnologii informaționale va ajuta inclusiv la îndeplinirea planul de acțiuni vizat prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacăul 2014-2020

 • 2.   •        creșterea gradului de ocupare a incubatorului până ia 40% cu firme rezidente aflate în perioada de accelerare

Furnizarea de servicii suport de afaceri și capital, altele decât cele oferite de administrator în funcție de cerințele rezidenților, ajută la creșterea numărului firmelor rezidente ale incubatorului, pentru companii aflate deja.în faza.de maturitate, fiind capabile să evolueze pe cont propriu.                                                .

în această fază, firmele pot beneficia de ps urma unor servicii ca;                            \

 • •         sprijin pentru creșterea vânzărilor;

 • •         sprijin pentru îmbunătățirea proceselor de producție;               ; "   ’ J

 • •         servicii de internaționalizare sau introducere a inovațiilor.

 • 3.   •        Creșterea numărului locurilor de muncă create cu 5%, până la finalul implementării proiectului

Incubatorul are obiectivul de a susține IMM-uri și mîcroîntreprinderi în primii ani de dezvoltare, astfel așteptandu-ne ca aceste iirme să genereze focuri de muncă până la finalul perioadei de incubare. De asemenea, Incubatorul își propune sa extindă inițiativele legate de formarea și management și să continue să dezvolte parteneriate și inițiative cu impact pentru dezvoltarea economică a regiunii.

Mal mult de 80% din antreprenori reprezintă persoane care lucrează cu normă întreagă, în timp ce, spre exemplu, studenții nu ating nici pragu! de 1%. Astfel, putem spune, că fenomenul de antreprenoriat la nivelul tinerilor din România nu numai că nu este promovat, dar, cel mai probabil, nu este cunoscut în totalitate de un procent mare de tineri.

Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

Context

în contextul îndeplinirii obiectivelor privind creșterea și crearea de noi locuri de muncă până în anul 2020, România a elaborat o serie de documente strategice la nivel regional șl național a căror viziune, priorități și obiective sunt relevante pentru prezentul proiect.

Astfel, viziunea Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 presupune dezvoltarea unui ecosistem competitiv de afaceri, bazat pe un mediu de reglementare stabil, centrat pe antreprenoriat, inovare și creativitate.

între provocările SNC se regăsesc:

 • •          antreprenoriatul (demografia, structura, reziliența mediului de afaceri),

 • •          creativitatea (cultura antreprenorială, comunitatea de inovare)

■            lipsa de colaborare între actorii de pe piață (firme, instituții, autorități).

Pentru a răspunde acestor provocări, în SNC sunt formulate și următoarele obiective:

 • •          asigurarea unui echilibru susenabil economic și social, cu o rată bună de participare și ocupare a forței de muncă:

 • •          dezvoltarea competitivă a agriculturii și spațiului rural; creșterea coeziunii sociale și a contribuției economiei sociale ca bază a dezvoltării competitive;

 • •          reechilibrarea relației funcționale dintre economie, natură și societate prin gestionarea eficientă a consumului de resurse, care să asigure sustenabilitatea economica.

Totodată, în SNC se regăsesc o serie de priorități, relevante pentru prezentul proiect:

 • •          îmbunătățirea mediului de reglementare,

 • •           acțiuni parteneriale între mediul public și cel privat,

 • •          factori și servicii suport și promovarea celor 10 sectoare de viitor, între care se regăsesc șl Industriile creative.

Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2014-2020, în viziunea sa despre cercetare și inovare, identifică drept pilon afirmare la nivel regional, afirmare la nivel global: firmele devin operatori cheie ai inovării, reiterat și în Ob.Speciffc 1, privind crearea unul mediu stimulativ pentru inițiativa sectarului privat, prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului și a comercializării rezultatelor CD, precum și prin credibilizareâ parteneriatelor dintre operatorii publici și cei privați.

Ceilalți doi piloni principali pe care se bazează SNCDI sunt:          ’                                   .

 • •     ’ Excelență prin internaționalizare: sectorul CDI ca spațiu de oportunitate                          7

 • •           „Leadership” regional la frontiera științei și în tehnologie: străpungeri în domenii strategice.

între obiectivele generale ale SNCDI se regăsesc:

 • •          OG1 - Creșterea competitivității economiei românești prin inovare,

 • •          OG2 - Creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii defrontleră;> ■

 • •          OG3 - Creșterea rolului științei în societate. Totodată, obiectivele specifice ale strategiei direcționează eforturile întreprinse în regiune către implicarea actorilor publici’și privați, internaționalizare, dar și capitalizarea de pe urma activităților de cercetare-dezvoltare-inovare.

Astfel, pe lângă obiectivul specific 1, ce se concentrează asupra mediului privat; strategia menționează alte trei obiective:

 • •          Ob.Specific 2 - Susținerea specializării inteligente, prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare și inovare cu relevanță economică și cu potențial CD demonstrat, prin parteneriale public-public - care să conducă la concentrare, eficiență și eficacitate și public-privat, care să deblocheze potențialul identifica;-"

 • •          Ob.Specific 3 - Concentrarea unei părți importante a activităților CDI pe probleme societaie, pentru dezvoltarea capacității

sectorului CDI public de a solicita și adoptaTezultâtele cercetării și de a răspunde unor teme legate de provocările globale de importanță pentru România;                        ■/    '-

 • •          Ob.Specific 4- Susținerea aspirației către excelență în cercetarea la frontiera cunoașterii prin internaționalizarea cercetării din România, evaluare internațională, creșterea atractlvității sistemului CDI românesc, prin mobilitate și parteneriate.

La nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 are drept obiectiv general derularea în regiunea Nord Est a unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României.

Planul identifică totodată drept priorități:

 • •          îmbunătățirea capitalului uman,

 • •          dezvoltarea unei infrastructuri modeme,

 • •          sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale,

 • •          promovarea eficienței energetice.

Obiectivele specifice menite să conducă la îndeplinirea acestor priorități menționează, printre altele:^

 • •          stimularea atractivi tații și economiei locale prin creșterea accesului la infrastructură TIC de calitate,

 • •           sprijinirea inovării și competitivității mediului economic,

 • •          îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de calitate                                       yy

 • •           sprijinirea exporturilor și competitivității produselor locale la export.                   <

?i în Strategia Specializare Inteligenta a Regiunii Nord Est 2014 - 2020 sunt evidențiate drept priorități orizontale:

 • •           sprijinirea întreprinderilor inovative din regiunea Nord Est,

 • •          dezvoltarea competențelor de inovare în rândul noilor generații,

 • •          sprijinirea inițiativelor de clusferizare existente și emergente, ca suport pentru dezvoltarea sistemului regional de inovare.

Dat fiind cadrul strategic menționat anterior, înființarea .unui incubator de afaceri se aliniază priorităților și obiectivelor datorită misiunii sale cheie ds a pune la dispoziție un spațiu care încurajează creativitatea și ideile Inovatoare și capacității sale de a oferi sprijin specializat în înființarea și dezvoltarea afacerilor cu potențial regional și global.

Justificare

La nivel global, a crescut presiunea competitivității firmelor, ceea ce a determinat o creștere a productivității prin noi tehnologii și inovarea proceselor. Tehnologia avansată și costurile reduse de transmitere a informațiilor au contribuit la facilitarea accesului întreprinzătorilor la cunoștințe și rețele de cooperare, dându-le posibilitatea de a opera la scară internațională. Noile oportunități au stimulat inițiativa antreprenorială și creativitatea, care sunt considerate motoarele dezvoltării economice în perspectiva anului 2020, CE a subliniat că provocarea principală o reprezintă necesitatea unui număr mai mare de întreprinzători, spiritul antreprenorial fiind un factor puternic de creștere economică și de creare de locuri de muncă, în acest sens a adoptat Planul de Acțiune pentru Antreprenoriat 2020-Redemararea spiritului antreprenorial în Europa. Obiectivul acestuia este stimularea spiritului antreprenorial în Europa pentru a grăbi redresarea economică și creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă, identificând drept priorități dinamizarea culturii antreprenoriale prin modele și grupuri țintă, cum sunt anumite sectoare cu potențial inovator sau asupra ocupării.

Antreprenoriatul nu se reflectă doar în bunăstarea economică și financiară, ci este este corelat cu progresul tehnologic, crearea locurilor de muncă și reducerea diferențelor sociale sau cu problematica de mediu.

Stimularea firmelor în direcția dezvoltării competențelor fondatorilor, în vederea sporirii capacității de adaptabilitate cerințele piețelor locale și internaționale, la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI reprezintă una din prioritățile alocărilor de fonduri pentru perioada 2014-2020.

Analizând distribuția întreprinderilor active nou create, după categoria socio-profesionaiă anterioară a fondatorului la nivelul regiunii Nord Est în anul 2015, se constată o pondere majoritară deținută de muncitori calificați de 51,2%, urmați de muncitori necalificați în procent de 36,3%, persoane cu profesii tehnice 12,4% si provenind din funcții de conducere în pondere de 0,1%. Aceste procente evidențiază pregătirea deficitară a fondatorilor în management și conducerea unei afaceri cu impact asupra ratei de supraviețuire și dezvoltare a afacerilor.

Astfel, lipsa educației antreprenoriaie este unul dintre cele mai importante obstacole în dezvoltarea unei afaceri la noi în țară. în România, construirea unui brand sau conceperea unui plan de afaceri nu constituie o prioritate pentru firmele de dimensiuni mici și mijlocii, astfel că acestea nu reușesc să fie la fel de competitive precum cele din restul Uniunii Europene. Indicatorii de eficiență și competivitate au o importanță deosebită în ochii antreprenorilor europeni, îh timp ce firmele de la noi se concentrează cu precădere pe cifre - numărul de firme create în fiecare an, distribuția pe gen și vârstă, densități la nivel național, pe regiuni geografice sau la nivel rural versus urban, etc.

Această nevoie este recunoscută în primul rând chiar de antreprenori, care consideră că cel mai important obstacol în dezvoltarea unei afaceri în România este lipsa educației antreprenoriaie conform Barometrului Antreprenorial 2015.

în viziunea unui document elaborat de către Comisia Europeană, industriile culturale și creative au potențial de creștere inteligentă, contribuie la crearea de locuri de muncă, obținerea de competențe creative antreprenoriaie și interculturaîe, au rol de incluziune socială, stimulează inovarea, stimulează crearea de conținut și de produse mai diversificate și mai sofisticate, și au efecte de spillover.

Totodată, la nivel european, Industriile culturale și creative se poziționează drept cel mai mare angajator în rândul tinerilor, justificând sectorul drept o direcție de stimulare a pieței muncii și un element favorabil creșterii economice. Mai mult de 90% din firmele din regiune ce activează în sectorul ICC sunt microîntreprinderi sau IMM (8%), generând împreună mai mult de jumătate din cifra de afaceri a sectorului, fapt ce reliefează importanța susținerii coerente a antreprenorialului și a firmelor nou înființate în vederea creșterii productivității și a contribuției la cifra de afaceri. ’

Investiția își propune să contribuie la creșterea competitivității regiunii Nord Est, crearea de locuri de muncă cu calificare superioară șî bine plătite,’precum și la dezvoltarea gradului de inovare în rândul firmelor, prin oferirea de servicii suport de înaltă calitate șl facilitarea transferului de competențe specifice dezvoltării și administrării afacerilor în rândul antreprenorilor. Mai specific, incubatorul are drept obiective creșterea numărului de întreprinderi nou înființate în domeniile cu potențial din regiune, printre care se află și industriile creative și sectorul IT, consolidarea unei rețele de mentort oferirea de servicii de match-making, sau crearea de legături de valoare între universități / centre de cercetare, și mediul privat. în acest mod, investiția răspunde nevoii mediului antreprenorial local de a contribui la crearea de locuri de muncă, reducerea șomajului în rândul tinerilor, echiparea cu cunoștințe solide și experiențe practice de dezvoltare a afacerilor într-un mediu competitiv local în domenii cu potențial strategic pentru relansarea economică a regiunii.

Grup țintă

Sustenabilitate

Descrîere/Valorifîcarea rezultatelor

Activitățile și operațiunile derulate în cadrul proiectului vor fi desfășurate astfel încât să asigure-continuitatea acestora și după perioada de implementare, având în vedere o abordare integrată pentru valorificarea sinergiilor create. ' Prin activitățiîe'de pre-incubare, incubare și accelerare, rețeaua de firme beneficiare se poziționează drept un grup ce se distinge în fața concurenței prin capabilitățile și expertiza dobândită, fapt ce antrenează mediul de afaceri local prin exemplul de bune practici oferit.

Furnizează Informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate șl eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proîectuluifși anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

După perioada de implementare, o parte din servicii pot fi acoperite prin taxe minimale de participare sau de membru pentru asigurarea funcționării optime și acoperirea serviciilor de bază. Construcția poate fi capitalizată după perioada de implementare datorită multifunclicnalității sale, ce permite închirierea de spații pentru evenimente sau oferirea de trainlnguri non-membrilor contra cost, ceea ce permite acoperirea unei părți din cheltuielile operaționale.

Țransferahilitatea rezultatelor

Transferabilitatea rezultatelor către alte grupuri va fi asigurată încă din etapa de implementare prin activitățile de diseminare/campanla de promovare derulată, ce urmărește creșterea gradului da conștientizare asupra investiției șl utilității acesteia Ia nivelul regiunii, atât în mediul virtual/dlgital cât șl în cel fizic.

Prin stabilirea de parteneriate cu instituții locale și internaționale cu care se pot realiza sinergii se urmărește transferabilitatea rezultatelor obținute în etapa de implementare și schimburile de bune practici și cunoștințe ce pot contribui la dezvoltarea continuă a incubatorului. Pe de’altă parte, prin stabilirea de parteneriate cu mediul de afaceri local și național, precum și cu organizații suport se creează complementaritate între serviciile oferite în cadrul incubatorului și structuri relevante din regiune. Astfel, se asigură extinderea ariei de impact a incubatorului și după etapa de implementare, conferind totodată legitimitate incubatorului ca structură de sprijin a afacerilor.

Relevantă

Referitoare la proiect

România sa numără printre cele nouă state europene în care spiritul de inițiativă și antreprenoriatul se predau târziu, neiiind prevăzute în programa din școala primară, așa cum nu există nici competențele digitale, în condițiile în care Europa se confruntă cu rate record ale șomajului în rândul tinerilor, conform unui raport ai Comisiei Europene.

Proiectul este în concordanță cu obiectivele și prioritățile stabilite la nivel național și regional în domeniul creșterii competitivității economice, îmbunătățirii competențelor antreprenoriaie, ocupării forței de muncă și dezvoltării resurselor umane ca resursă strategică a dezvoltării economice, la asigurarea coeziunii sociale.

Proiectul propune o abordare complexă asupra încurajării spiritului antreprenorial într-un cadru accesibil, flexibil șl comprehensiv ce pune accent pe nevoile potențialilor antreprenori de-a lungul etapelor de dezvoltare a afacerilor, de ia idee sau concept până la maturitate șl accederea pe piețe concurențiale. Prin activitățile sale, proiectul aduce valoare adăugată ecosistemului antreprenorial local și regional în mod direct, mediului de afaceri local și regional în mod indirect, dar și comunității extinse, în ansamblu, permițând perpetuarea durabilă a rezultatelor.

Referitoare la SUERD

Aria prioritara SUERD

Referitoare la alte strategii

îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale de Competitivitate și a Strategiei de Specializare Inteligentă va putea fi realizată dacă România se va poziționa competitiv foarte aproape de grupul țărilor avansate la orizontul 2020. Această reușită devine posibilă cu ajutorul unui mediu de afaceri competitiv, bine pregătit și educat, bazat pe antreprenoriat și inovare; Prin realizarea incubatorului la nivelul regiunii Nord Est se creează cadrul optim prin care ecosistemul antreprenorial este consolidat și valorificat, poziționatdrept ancoră în realitatea mediului de afaceri local, regional și național.

Așa cum este menționat și în viziunea incubatorului, investiția contribuie la facilitarea creșterii afacerilor inovatoare de ia idee la un model sustenabil, și transformă rezultatele cercetării și inovării în oportunități de afaceri.de succes în domeniul industriilor creative, domeniu cu potențial ridicat asupra ocupării și valorii adăugate.

investiția se încadrează astfel în îndeplinirea măsurilor și priorităților identificate de către strategiile menționate anterior, prin serviciile complexe, completași specializate pe care le propune pentru creșterea competitivității mediului de afaceri local.

Strategii relevante:                      :

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU

 • - Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020

 • - Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020

 • - Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est

Riscuri

Managementul riscurilor este important întrucât în mediul în care acesta acționează există’incertitudinî.'de'.natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților. Astfel, se pune problema gestionării-amenințărilordeoarece în caz contrar obiectivele nu mai pot fi atinse dar nici oportunitățile nu mal pot fi fructificate, fapt ce limitează posibilitatea de a-și dovedi eficiența. Având în vedere că incertitudinea este o realitate cotidiană, în egală măsură și reacția la incertitudine trebuie să devină o preocupare permanentă. Desigur, cunoașterea amenințărilor permite o ierarhizare a acestora în funcție de eventualitatea materializării ior, de amploarea impactului asupra obiectivelor dar și de costurile pe care le presupun măsurile menite â reduce șansele de apariție sau de a limita efectele nedorite, în continuare sunt prezentate principalele riscuri ce pot apărea pe parcursul implementării în condițiile prevăzute

Detaliere riscuri

Nn-crtî


'.-     Risc Identificat;-K        ? j.\a.--' Măsuri de atenuare ale riscuiuij

 • 1. Riscuri privind managementul proiectului (risc mic):

?        neimplicarea echipei de proiect în mod corect și

efectiv în activitățile privind dezvoltarea proiectului;

?        lipsa de experiență a membrilor echipei;

?        dificultăți de comunicare între membrii echipei

interne și membrii’echipei externe;

?         imposibilitatea realizării / finalizării unei anumite

activități sau imposibilitatea atingerii unui anumit obiectiv stabilit.


 • - Setarea unor obiective clare: Obiectivele identificate îndeplinesc modelul SMART - sunt Specifice, Măsurabile, Realizabile, Realiste șf au la bază o anumită perioadă de Timp stabilită;

 • - Stabilirea unui calendar relevant în ceea ce privește modul de implementare a proiectului;

 • - Selectarea unei echipe de implementare cu experiență, sarcinile fiecărui membru al echipei de proiect fiind corelate cu activitățile și cu graficul de realizare aferent acestora;

 • - Organizarea ședințelor periodice pentru a se stabili atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru, pentru a monitoriza implementarea și pentru a coordona buna desfășurare a proiectului.


 • 2. Riscuri financiare (risc mediu):

?        apariția unor costuri suplimentare pentru realizarea

investiției (costuri care nu au fost prevăzute Inițial în proiect);

?      ’ întârzieri în plata furnizorilor;

?         întârzieri In decontarea cheltuielilor;


 • - Realizarea periodică a unui cash-flow aferent proiectului, în vederea determinării gradului da lichiditate pentru a anticipa capacitatea instituției de a-și achita datoriile precum și de a-și previziona nevoia de finanțare, în cazul în care este necesară;

 • - întocmirea corectă a dosarelor aferente cererilor de


MK - • • - - :                                 7. ' y ' ’ "'-. 7.'<Î7■' "' 7.' .. *7.7"'''" - ■7-’ 7»' :7 ■ V , '7' ' .'• ’7 -:y~f '

r7.'’ -C?-<        \     . Risc identificata^ 7: •;               Măsuri de atenuare ale riscului^;

?         întârzieri la prestarea serviciilor din cadrul

proiectului;

?        lipsa de lichidități în momente cheie;

?        depășirea bugetului alocat activităților incluse în

calendarul activităților.


rambursare/plată;

 • - Monitorizarea termenelor de plată, livrare și corelarea acestora cu termenele de depunere a cererilor de plată/rambursare;

 • - Planificarea riguroasă și coerentă a activităților.


 • 3. Riscuri în execuția lucrărilor de reabilitare (risc semnificativ): ?         întârzieri în finalizarea lucrărilor, din culpa

constructorului, nerespectând astfel graficul de timp aprobat și cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări;


 • - Includerea în contractul de lucrări a unor penalități în cazul în care sunt depășite termenele de finalizare a fiecărei etape din contractul de lucrări;

 • - Monitorizarea atentă a contractului de lucrări de către echipa de proiect.


 • 4. Riscuri privind procedurile de achiziții (risc mediu):

?        posibile întârzieri în derularea procedurilor de

achiziții;

?     ’ creșterea nejustificată a prețurilor de achiziție

propuse în cadrul proiectului.


 • - Elaborarea documentației de atribuire cu specificații tehnice cât mai clare fără ă fi considerate însă restrictive;

 • - Monitorizarea derulării procedurilor de achiziție de către echipa de proiect și stabilirea unor măsuri de intervenție în momentul materializării riscului..


 • 5. Risc privind serviciile (risc mediu):

•        număr redus de aplîcanți pentru programele de pre-

incubare, incubare sau accelerare; -■ ■: • - Stabilirea unei strategii de promovare complexe șl monitorizare a rezultatelor implementării acesteia;

 • - Vizibilitate în canalele relevante grupului-țintă de benficiari și comunicarea constantă a beneficiilor;

-Prezența constantă pe social media, în presă și la evenimentele din comunitate;

 • - Setarea unui set de criterii clare de acceptare și ieșire din incubator.


6. Risc privind rata redusă de succes a firmelor rezidente (risc mediu)


 • - Formarea unei echipe puternice de prestatori de servicii de suport pentru afaceri de calitate,

 • - Evaluarea regulată a performanței șl necesităților de dezvoltare a rezidentilor și organizarea regulată a evenimentelor/trainlng-urilor pe subiecte relevante acestora;


7.


Risc privind gradul redus de eficiență financiară în gestionarea incubatorului (risc mediu)


 • - Angajarea unui număr rezonabil de personal;

 • - Crearea unor parteneriate strategice prin care sponsorii vor contribui fie monetar, fle cu servicii de suport;

 • - Evaluarea constantă ă- situațiilor financiare și controlul cheltuielilor; 777.-;- ’ 7. 7’.

 • - Sursele de venituri vor fi diversificate - provenind din chirii, venituri dinfonduri'pubilce nerambursabile, organizări evenimente și instruiri, sponsorizări.


8. Risc privind insuficiența mentorilor relevanți pentru.firmele rezidente ale incubatorului (risc mediu) ...


 • - Elaborarea unei liste de mentori și prestatori de servicii de suport pentru afaceri, incluzând firmele de top pe servicii specializate cât și mentorii cu experiență în alte programe pentru startup-uri (acceleratorare, evenimente, formatori, consilieri pe formare profesională, investitori);

 • - Abordarea mentorilor recrutați pentru a oferi recomandări de experți pe alte domenii relevante în cazul în care acestea nu vor fi acoperite;

 • - Monitorizarea constantă a evenimentelor din regiune și completarea listei de mentori cu persoane noi și includerea acestora în activitățile incubatorului.

 • - Oferirea unor onorarii competitive pentru mentori în vederea motivării acestora să dedice timp activității incubatorului.


Principii orizontale

EGALITATE DE ȘANSE

Egalitate de genSolicitantul Municipiul Bacău cunoaște, respectă și a inclus în Regulamentul intern prevederile Codului Muncii. Principiile etice promovate au în vedere: autonomia personală, nediscrimlnarea și egalitatea de șanse ia angajare, iar experiența profesională, specializarea și cunoștințele specifice reprezintă singura ierarhizare calitativă acceptată. Respectarea principiului egalității de gen reprezintă o condiție obligatorie pentru atingerea standardelor europene după care se ghidează și Municipiul Bacău în derularea activităților sale, în cadrul prezentului proiect, acest principiu al egalității de gen a fost integrat atât în etapa de elaborare, cât și în cea de implementare a proiectului. La formarea echipei de proiect, au fost avute în vedere principiul egalității de șanse și tratament, inclusiv egalitatea de gen. Principiul a fost aplicat la selecția membrilor echipei de proiect care se va baza exclusiv pe criterii legate de performanță profesională, aptitudini generale și specifice legate de implementarea și managementul proiectului de față, experiența în elaborarea și implementarea proiectelor europene etc., neținându-se seama de alte criterii decât meritul și rezultatele profesionale.

Astfel, Solicitantul va asigura egalitatea de șanse și tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel precum și în identificarea antreprenorilor care își vor dezvolta ulterior afacerea în cadrului incubatorului de afaceri, fărâ să facă discriminări legate de vârstă, sex, religie, etnie sau dizabilități.

Nedîscriminare

Municipiul Bacău cunoaște, respectă și a inclus în Regulamentul intern prevederile legale ale OG nr137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Astfel că, în interiorul instituției s-a promovat un comportament nediscriminatoriu față de angajați, fără deosebiri bazate pe criterii de naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, sex, vârstă sau de apartenență la o categorie defavorizată. La nivelul Mun. Bacău, este descurajată atât discriminarea directă (tratamentul inegal) cât și discriminarea indirectă (tratamentul egal, cu efecte de discriminare).

în dezvoltarea proiectului, a fost avut în vedere principiul nediscriminării, iar în etapa de implementare;-aspectele care generează sau pot genera discriminare vor fi aduse la cunoștință membrilor echipei de proiect și analizate în cadrul ședințelor periodice ce pot ii planificate. In cadrul acestor întâlniri se vor lua toate măsurile necesare pentru respectarea demnității, drepturilor și intimității tuturor părților implicate. Selectarea echipei interne de proiect a fost realizată în exclusivitate pe baza experienței și performanțelor profesionale, fiind exclus orice criteriu potențial discriminatoriu. De asemenea, proiectul contribuie ia promovarea nediscriminării și prin respectarea principiului privind egalitatea de'șanse în cazul atribuirii și derulării contractelor de lucrări sau contractelor.privind achiziția de bunuri și servicii care vor fi încheiate pe durata implementării proiectului. Toate contractele de achiziții publice se vorface respectând legislația în vigoare, în special Legea nr 98/19 mai 2016 (cu toate actualizările) privind achizițiile publice’ --■■■■■

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Conceptul de accesibilitate este definit in „Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap; un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere” drept „posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și.comunicare, precum și la alte facilitați și servicii”.

Principiu! nediscriminării este aplicat și în cazul acceșibilitățiîpersoanelorcu dizabilități locomotorii. Proiectul va respecta principiul accesibilității și se va avea în vedere ameliorarea sad, acolo unde este posibil, înlăturarea obstacolelor fizice.

în cadrul proiectului de față, rampa de acces va fi reabilitată și adusă la dimensiunile standardizate conform Ordinului nr. 183/2013.

Schimbări demografice

Conceptul de schimbări demografice descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. în consecință, modificările în compoziția structurii de vârsta? reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. Schimbările demografice relevante majore includ: îmbătrânirea populației, migrație, rate scăzute ale natalității etc. Acestea au efecte majore, atât economice cât și sociale. Măsurile impuse de schimbările demografice includ sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, de reconversie profesională și de Incluziune socială a tinerilor sau a altor categorii sociale. Activitățile de bază ce se vor desfășura prin prezentul proiect corespund în mod special acestui obiectiv.

DEZVOLTAREA DURABILĂ                                       \

Poluatorul plătește

Protecția bîodîversității

Utilizarea eficientă a resurselor-

Orașul Bacău s-a alăturat Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) 2011 -2020 (elaborat în concordanță cu Strategia Europa 2020), având ca obiectiv reducerea consumurilor de energie în sfera serviciilor comunitare de utilități publice, în clădirile publice și în locuințe. Obiectivul prioritar al PAED este reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 20% până în anul 2020, având ca an de referință 2008, și promovarea/implementarea pe plan local â investițiilor care să conducă la utilizarea eficientă a energiei prin îmbunătățirea performanțelor energetice.

Prin prezentul proiect vor fi luate în considerare măsuri ce au în vedere sustenabilitatea șî creșterea eficienței energetice șt se propun: consolidarea, ce are în vederea totodată și eficientizarea din punct de vedere al schimbului termic, refuncționalizarea, modernizarea și extinderea sălii fostului cinematograf Orizont, respectiv amenajarea spațiului ce va conține parcare, zonă de birouri, zonă de lucru, depozitare, săli de conferință / întâlniri / prezentări, spații tehnice, astfel cum se poate constata din configurația propusă și planurile prezentate pe toate nivelurile: demisol, parter, etaj 1, etaj 2.

Proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin:

 • * Utilizarea surselor regenerabile de energie

 • * Minimizarea la sursă a deșeurilor generate, creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor

Atenuarea și adaptarea Ia schimbările climatice

Reziliența la dezastre

Locul de implementare a investiției, modalități de acces:

Locul de implementare a investiției este reprezentat de Calea Marașești, nr. 165, municipiul Bacău, județul Bacău.

Analizând avantajele principale aie zonei, regăsite în Planul de afaceri, se poate constata cum municipiul Bacău reprezintă locul ideal de realizare a investiției ce stă la baza prezentului proiect, constând în consolidarea, refuncționalîzarea, modernizarea și extinderea sălii fostului cinematograf Orizont și transformarea acestuia în Hub pentru tineret - Cinema Orizont.

Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața, dimensiuni în plan):

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Bacau - zona A de impozitare.

Suprafața terenului pe care este amplasat Cinematograful Orizont este de 718,00mp. Dimensiunile maxime în plan sunt de 33,60m cu 25,20m, terenul având o formă poligonala.

Suprafața măsurată a imobilului alcătuit din 2 corpuri este de 718,00mp. Construcția existentă este aplasată până la limita tarenului pe toate laturile acestuia, indiferent de punctele cardinale.

Relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile:

Amplasamentul noii investiții este situat în cartierul Orizont, cu deschidere la strada Toamnei (strada paralelă și cu ieșire la Calea Marașești) și spre cartierul de locuințe Cornișa I. Fostul cinematograf Orizont se situează între blocurile E4 șî E5 din Cornișa I, Calea Marașești. Amplasarea sălii de spectacol, în "spatele frontului construit al magazinelor, prezintă avantajul separării circulației pietonale între strada principală și cea dinspre cartierul de locuit.

Accesul dinspre Calea Marașești (unde are adresa la nr. 165) se realizează printr-un pasaj pietonal lateralși prin fostul foyer al cinematografului - situat într-o coproprietate cu un număr cadastral diferit (63020).

Dimensiunile și orientarea terenului se regăsesc în planul de situație ce concordă cu schița anexă la cartea funciară a beneficiarului și are următoarele vecinătăți:

 • •         Nord - nr. 'cad 7250, nr. cad 7251 - proprietate privată, garaje și alee circulabllă domeniu publici ~

 • •         Est - coproprietate nr. cad 63020 - cofetăria Pasaj, cofetăria Mascota, Mun. Bacău, Ciungu-Sursuc Arghir

-         Sud-alee pietonala-domeniu public                                                     -

 • •         Vest - strada Toamnei - domeniul public

Sectorul de activitate al incubatorului:

Incubatorul își desfășoară activitatea în sectorul industriilor culturale și creative, dar și IT&C, acestea evidențiindu-se drept sectoare strategice și cu impact semnificativ pentru ocupare și generarea de valoare adăugată. Incubatorul va avea rolul de furnizor de servicii pentru firme nou înființate și IMM-uri și mlcroîntreprinderi ce âu nevoie de sprijin în administrarea afacerilor, inovare, accesarea de noi piețe, și o serie întreagă de competențe specificexu ral îri creșterea afacerilor.

Configurația spațiilor administrative și a celor destinate firmelor incubate - spații existente, spații nou construite, spații extinse: Suprafața de teren aferentă imobilului care reprezintă investiția propusă prin prezentul proiect, este de 718 mp.

Caracteristicile construcției sunt:

 • •         Categorie de 'importanță: C (HGR 766/1997)

 • •          Grad de rezistență la foc: II

 • •          Clasa de importanță: III

 • •         Risc mic de incendu: mic (P118-1999)

Având în vedere lucrările propuse prin prezentul proiect, prin care clădirea fostului cinematograf Orizont din Bacău va fl transformată într-un spațiu propice de incubare a afacerilor, configurația interioară a clădirii existente permite astfel de interveniții care vor asigura desfășurarea în condiții optime a activităților programului de incubare.

Spațiul de desfășurare a activității de Incubare este reprezentat de clădirea fostului cinematograf Orizont din municipiul Bacău, care va fi astfel reabilitat șî transformat, încât să poată asigura toate condițiile optime de dezvoltare a antreprenorilor și firmelor ce vor fi găzduite. Spațiul nou amenajat va conține parcare, zonă de birouri, zonă de lucru, depozitare, săli de conferință'/ întâlniri / prezentări, spații tehnice, astfel cum se poate constata din configurația propusă mai jos șl planurile prezentate pe toate nive!urile::demisol, parter, etaj 1, etaj 2. Principalele funcțiuni ale incubatorului var fi:                                       . <         ■ <

Demisol                                                                           ' - \

 • •          parcaj pentru 16 mașini destinate utilizatorilor, din care un loc de parcare pentru persoane cu dlzabîlîtăți;

 • •          spațiu pentru 6 biciclete;

 • •           nod’de circulație vertical - lift;

 • •           spații tehnice; ’

Parter

 • •           foyer;

 • •         zonă recepție;—

 • •         sală expoziție sau workshopuri cu garderobă și depozitare;

 • •          birou administrație clădire;

 • •          spații tehnice;

 • •          2 spații întâlnire 6-8 persoane;  . -

 • •         sală de întâlniri / prezentări / workshopuri pentru max. 20 persoane;

 • •          sală de spectacole/proiecții pentru max. 100 persoane, posibil de divizat printr-un perete amovibil în 2 spații de întâlniri de max. 50 persoane flecare;

 • •         spațiu de depozitare;

 • •         cameră proiecții;

 • •          grupuri sanitare pe sexe și grup sanitar persoane cu dizabilități;

 • •          nod de circulație vertical - scară și lift;

Etaj 1

 • •         cafenea pentru 36 persoane cu posibilitatea extinderii pe o terasă exterioară amenajată pe acoperișul parterului (total max. 80 persoane);

 • •         1 birou pentru 4-6 persoane;

 • •          2 birouri pentru 6-8 persoane fiecare;

■           nod de circulație vertical - scară și lift;

 • •         grupuri sanitare pe sexe;

Etaj 2

 • •         zonă tip „open space" pentru birouri la comun cu zonă de relaxare, discuții telefonice, discuții, echipamente birou, 26 persoane;

 • •         1 birou pentru 6-8 persoane;

«         grupuri sanitare pe sexe;

 • •         chicinetă aprox. 20 pers;

 • •          nod de circulație vertical - scară și lift;

Terasa necirculabîlă

 • •          zonă panouri solare / chiilere;

Numărul estimat de utilizatori simultan este de 240 persoane.

Indicatori prestabiliți

Componenta 1

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Plan de achiziții

I                                                     >

Resurse umane implicate ....     < \   > .

| Resurse materiale implicate

| Activități previzionate

DURATA PROIECTULUI: 0 iuni

18

| Buget - Activități și cheltuieli

Componente

Cheltuieli totale proiect

Cheltuia! totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligMe Reactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

Cheltuieli totala contribuție proprie

Cheltuieli totale ne eligibile proiect

intensitatea intervenției

cu

Parteneri

Cheltuieli totale proiect

Cheltuieli totale eligibile actualizate proiect

Cheltuieli totale eligibile neactualizate proiect

Public

Cheltuieli totale nerambursabile

Cheltuieli totale ajutor de stat

CheltuieE totale contribuție propria

Cheltuieli totale ne eligibile proiect

Intensitatea intervenției

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Buget - Amplasament

Componenta 1

| Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

| Buget - Formă de finanțare

Componenta 1

| Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget - Activitate economică

Componenta 1

| Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget - Mecanisme apiic. terit.

Componenta 1

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Subsemnatul, CONSTANTIN ADRIAN ANGHEL,                                                  în calitate de reprezentant

legal/împuternicit al MUNICIPIUL BACĂU, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoștință de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL BACĂU, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

înțeleg că, din punct de vedere legal și financiar, MUNICIPIUL BACĂU, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate-detaliile și aspectele solicitate,- inclusiv cu privire Ia această secțiune, ar putea ii respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștință de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit CONSTANTIN ADRIAN ANGHEL

03/05/2018 10:27:45

2 - Planul investitional

Completați proiecția financiara privind costurile investiției pe anii de implementare (an 1...4), In funcție de perioada de implementare a proiectului.

Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu castul total al investiției conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afișa daca suma valorilor aferente anilor 1...3 nu este egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Capitol

Denumire

Buget cerere

Total ani

Implementare

an 0

|     an 1

|      an 2

|    an 3

|    an 4

CAP. 1

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.2

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.0D

0.00

0.00

1.3

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

107,100.00

0.00

107,100.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

107,100.00

0.00

107,100.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 2

Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

107,100.00

> 0.00

107,100.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

107,100.00

0.00

107,100.00

0.00

0.00

0.00

CAP. 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii de teren

5,950.00

5,950.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținere avize, acorduri, autorizații

13,367.25

19,367.25

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3

Comisioane, cote si taxe

127,285.88

0.00

127,285.88

0.00

0.00

0.00

3.4

Proiectare si Inginerie

674,932.50

674,932.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanta

376,635.00

138,635.0D

59,500.00

59,500.00

59,500.00

59,500.00

3.6

Asistenta tehnica

85,105.23

0.00

30,637.88

54,467.35

/ 0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

1,289,275.86

838,884.75

217,423.76

113,967.35

59,500.00

59,500.00

CAP. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

13,111,380.34

0.00

3,933,414.10

9,177,966.24

0.00

0.00

4.2

Dotări

2,605,222.16

0.00

0.00

2,605,222.16

0.00

0.00

4.2.1

Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică

2,401,657.79

0.00

0.00

2,401,657.79

0.00

0.00

4.2.2

Echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie

203,564.38

0.00

0.00

203,564.38

' 0.00

0.00

4.3

Active necorporale

59,500.00

0.00

0.00

59,500.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

15,776,102.50

0.00

3,933,414.10

11,842,688.40

0.00

0.00

CAP. 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

315,522.05

0.00

315,522.05

0.00

0,00

0.00

5.2

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3,155,220.50

0.00

946,566.15

2,208,654.35

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

3,470,742.55

0.00

1,262,088.20

2,208,654.35

0.00

0.00

CAP. 6

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului

6.1

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate șl informare aferente proiectului

5,950.00

0.00

4,760.00

0.00

0.00

1,190.00

TOTAL CAPITOL 6

5,950.00

0.00

4,760.00

0.00

0.00

1,190.00

CAP. 7

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

7.1

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

57,120.00

0.00

14,280.00

14,280.00

14,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL 7

57,120.00

0.00

14,280.00

14,280.00

14,280.00

14,280.00

CAP. 8

Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție

8.1

Servicii suport pentru rezidenții incubatorului de afaceri

557,225.98

0.00

0.00

55,722.60

250,751.69

250,751.69

TOTAL CAPITOL 8

557,225.98

0.00

55,722.60

250,751.69

250,751.69

TOTAL GENERAL

21,370,516.88

838,884.75

5,646,166.06

14,235,312.69

324,531.69

325,721.69

SURSE DE FINANȚARE

Buget cerere

Total ani

Implementare

anO

an 1

an 2

an 3

an 4

Valoarea totală a cererii de finanțare:

21,370,616.88

838,884.75

5,646,166.06

14,235,312.69

324,531.69

325,721.69

Contribuția proprie totală (la cheltuieli eligibila și neeligibile), asigurată din:

11,724,901.59

828,354.75

3,022,148.48

7,715,933.25

79,087.55

79,377.55

- Surse proprii

828,354.75

3,022,148.48

7,715,933.25

79,087.55

79,377.55

~ împrumuturi bancare / surse împrumutate

' 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea nerambursabilă totală solicitată

9,645,715.29

10,530.00

2,624,017.58

6,519,379.44

245,444.14

246,344.14

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00