Hotărârea nr. 170/2018

Hotărârea nr.170 din 27.04.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan IonHOTĂRÂREA NR. 170 DIN 27.04.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan Ion

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Scrisoarea de Recomandare nr. 489/ 18.04.2018 a Camerei de Comerț si Industrie

9     5

Bacău prin care îl recomandă pe dl. Răducan Ion pentru titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău”;

-Referatul Serviciului Cabinet Primar nr. 3985/ 19.04.2018 prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Răducan Ion;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 3986/ 19.04.2018;

-Raportul compartimentului de resort nr. 3987/ 19.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 799/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 800/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (8) și ale art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Răducan Ion.

Art.2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂSECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICT/