Hotărârea nr. 17/2018

Hotărârea nr.17 din 31.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 17 DIN 31.01.2018

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 582/ 15.01.2018 privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre;

-Adresa Sindicatului Pro Lex nr. 1/ 16.01.2018 prin care se comunică avizul favorabil pentru Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018;

-Expunerea de motive nr. 501 / 16.01.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 502 / 16.01.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 63/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 64/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 65/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 66/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.67/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 23 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/ 2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-Avizul ANFP nr. 68113/2018;

-Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și ale art. 117 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 privind Administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit. b) și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău, pentru anul 2018, conform anexei, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.3. Prezenta hotărâre a Consiliului Local va fi comunicată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRISTINA

/   / >5 //


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 7 ¥ DIN31.01.2018

PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE ÎN ANUL 2018


J

i î

1

i

!

j                  Funcția publică

1

I

I

j

Nr. maxim dc funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înfințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

i Director executiv

1

0

I

1

Director executiv adjunct

1

1

0

Șef serviciu

3

2

1

1

Șef birou

9

7

2

2

Total categoria funcționari publici de conducere

14

10

4

4

Auditor clasa I grad profesional principal

1

0

I

i

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

1

0

.....'                      '■■■■-        -........ j

Consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

1

1

0

|‘ Consilier clasa I grad profesional debutant

2

0

2

2

Consilier clasa I grad profesional principal

1

1

0

Expert clasa 1 grad profesional principal

1

1

0

Inspector clasa 1 grad profesional principal

1

0

1

1 1

| Polițist local clasa 1 grad profesional debutant

5

3

2

2           i

Polițist local clasa l grad profesional asistent

4

3

1

1

i                   i

Polițist local clasa I grad profesional principal

7

7

0

1

1

Polițist local clasa I grad profesional superior

25

24

1

i

j Total funcții publice clasa I

49

41

8

1

1

1

8

Polițist local clasa 11 grad profesional principal

1

0

1

1

Referent de specialitate, clasa II grad profesional superior

2

2

0

Total funcții publice clasa ni

3

2

1

1

Polițist local clasa III grad profesional asistent

7

7

0

3

Polițist local clasa III grad profesional principal

6

6

0

3

3

Polițist local clasa III grad profesional superior

65

65

0

Referent clasa III grad profesional superior

2

1

1

1

Total funcții publice clasa III

80

79

1

3

3

3

1

Total funcții publice execuție"""'..........' ■ ■■ •              ■ ■■■■■■■

. 132

■ 10

......'

4

■ ■ 4:

W

'■.i'otal funcții publice       ”              >>,.                           !

146

132

14

1 J

4

4

1 14


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ             CONTRASEMNEAZĂ _     DIRECȚORgXI

BREAiSpSvĂTICmSU-CRISTINA SECRETARUL MUNICIPIULUIBAC^U ENECONSTA^-FLOrilN '        ’ X                  NICOLAE - OVIDIU-PeMyj^f                '    /