Hotărârea nr. 169/2018

Hotărârea nr.169 din 27.04.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L., din Mun. Bacau, jud. BacauHOTĂRÂREA NR. 169 DIN 27.04.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L., din Mun. Bacau, jud. Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Cererea nr. 20625/26.02.2018 a S.C. SIMBA INVEST S.R.L. prin care solicita aprobarea documentației de urbanism de tip Plan Urbanistic de Detaliu;

-Raportul informării si consultării publicului inregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 3802/17.04.2018;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 3943/19.04.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 3944/19.04.2018 ; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau cu nr. 3945 din 19.04.2018;

-Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 3947 dini9.04.2018; -Raportul Direcției de Drumuri Publice cu nr. 3946 din 19.04.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 795/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, și nr. 796/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

  • - Certificatul de Urbanism nr. 618/05.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Bacau;

-Avizul favorabil cu nr. 4317/24.11.2017 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. ;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001664067/15.11.2017 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. ;

-Avizul favorabil cu nr.2163/15.11.2017 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau ;

-Avizul favorabil cu nr. 210733788/06.11.2017 eliberat de SC DELGAZ GRID S.A.

  • - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz ;

-Avizul condiționat cu nr. 724/27.11.2017 al TELEKOM ROM ANI A COMMUNICATIONS S.A. - BACAU ;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau ....... Biroul Rutier cu nr.

60126/30.01.2018 ;

-Adeverința Poștala cu nr. 39320/259/25.09.2017 eliberata de Primăria Municipiului Bacau ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 21141/28.12.2017 ; -Decizia etapei de Încadrare nr. 4/19.02.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Studiul de Insorire Proiect nr. 453/2017 Întocmit de B.I.A. VLAD-DAN DIMITRIU ;

-Studiul Geotehnic faza PUD intocmit de S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS S.R.L. ; -Procesul-verbal de recepție nr. 583/2018 al O.C.P.I. Bacau ;

-Declarațiile autentificate sub nr. 3177/05.10.2017 la Biroul Individual Notarial Zaharia-Ciorcila Carmen si nr. 2687/10.10.2017 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1)(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. «b » si ale art. 117, lit. «a» din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 24 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L., din Mun. Bacau, jud. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 18 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Imobil locuințe colective cu spatii comerciale la parter P + 9;

  • - H maxim atic = 30,10 m;

  • - P.O.T. maxim = 40 % ; P.O.T. propus = 24,13 %;

  • - C.U.T. maxim = 4,4 ; C.U.T. propus = 2,41 ;

  • - Suprafața de teren proprietate = 2.198,00 m.p. ; Arie construita = 530,25 m.p. ; Arie construita desfasurata = 5.302,50 m.p. ;

  • - Retragere fata de aliniament (fata de aleea de acces carosabila spre strada Ștefan cel Mare) = 15,60 m ;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei : fata de latura de Est = 12,70 m, fata de latura de Vest = 2,25 m (fata de cel mai apropiat colt vestic) si fata de latura de Nord = 12,60 m.

ART. 2 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

(20Ni8miA-

•^Uh-eTUL fcftCAU

OONs/uUL- LOCAL- A/FcAU


P.U.D. - IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER - STRADA ȘTEFAN CEL MARE 24D, BACAULEGENDA

LIMITE

|----1 LIMITA LOT STUDIAT

PARCAJE

|     | PARCAJE LA SOL - PAVAJ ECOLOGIC

CIRCULAȚII

|      | SENS DE CIRCULAȚIE

I      | CIRCULAȚIE CAROSABILA - PAVAJ REZIDENȚIAL

ACCESE

ACCES PE LOT

> ACCESE PARTER

FUNCȚIUNI

X///A LOCUINȚE COLECTIVE

CU SPATII COMERT-SERVICII LA PARTER

|      | LOCUINȚE COLECTIVE

INSTITUȚII PU BLICE/SER VICII

I2ZZZ1 UNIT ATI INDUSTRIALE DEPOZITARE/GARAJE

spatii plantate

REGLEMENTARI PROPUSE

S teren = 2.198 mp.

Sc = 530,25 mp., Scd=5302,50mp.

P.O.T. max = 40%; P.O.T. propus = 24,13%

C.U.T. max = 4,4; C.U.T. propus = 2,41

BILANȚ IN LIMITA AMPLASAMENTULUI


ZONA FUNCȚIONALA


1. TEREN LIBER


2. CONSTRUCȚII


CAROSABIL


TROTUAR


EXISTENT


PROPUS


WM O)IS©DEg©Tr'°

PLAN URBANISTIC

DE DETALIU -

IMOBIL LOCUINȚE

COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER


STR. ȘTEFAN CEL MARE

NR. 24D, BACAU


©IKllltFIKSD^g

S.C. SIMBA

INVEST S.R.L.


^©011©^ KllSo§

2/2017


arh. GELIMAN

VASILE ALEXANDRU


arh. GELIMAN

VASILE ALEXANDRU


dec. 2017


DR1©O©&W

U2


1/500


TTOTLLCLD IPLMOS&g

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


cONTCASCMNEAfcA

IUL MUMfot'Al'uLUJ foftC/W fL DMpKJO PoPOVI CJ