Hotărârea nr. 168/2018

Hotărârea nr.168 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69399/31.10.2013 de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, la d-nii Achiţei Cătălin-Ionuţ si Achiţei Ramona-Daniela
HOTĂRÂREA NR. 168 DIN 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69399/31.10.2013 de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, la d-nii Achitei Cătălin-Ionut si Achitei Ramona-Daniela

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lor Achiței Cătălin-Ionuț si Achiței Ramona-Daniela, din Jud. Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23895/03.04.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 69399/31.10.2013 de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica;

-Cererea d-lor Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23894/03.04.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 69399/31.10.2013 către d-nii Achitei Cătălin-Ionut

7                                                7

si Achiței Ramona-Daniela, din Jud. Bacau ;

-Contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 388/16.03.2017 la Biroul Individual Notarial Băisan Andrei-Helius;

-Referatul nr. 3920/19.04.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 3921/19.04.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3922/19.04.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 792/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 793/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, și nr. 794/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69399/31.10.2013 incheiat pentru suprafața de 8,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-nii Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, la d-nii Achiței Cătălin-Ionut si Achitei Ramona-Daniela, din Jud. Bacau.

ART. 2 Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata d-lor Tcaciuc Aurel si Tcaciuc Monica, d-lor Achiței Cătălin-Ionuț si Achiței Ramona-Daniela, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


sova-cățjl


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI .