Hotărârea nr. 166/2018

Hotărârea nr.166 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr.7312/09.03.2001 de la S.C. GAMMA S.R.L., la d-na Chircu Nataşa.

HOTĂRÂREA NR. 166 DIN 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7312/09.03.2001 de la S.C. GAMMA S.R.L., la d-na Chircu Natașa

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Cererea d-nei Chircu Natașa, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24035/04.04.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 7312/09.03.2001 de la S.C. GAMMA S.R.L.;

-Rezoluția nr. 3802/16.03.2018 pronunțata in ședința din data de 16.03.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 11140/15.03.2018;

-Referatul nr. 3923/19.04.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 3924/19.04.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3925/19.04.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 784/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 785/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 786/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 787/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 31(7) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7312/09.03.2001 incheiat pentru suprafața de 3,40 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. GAMMA S.R.L., la d-na Chircu Natașa, din Bacau.

ART.2 Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART.3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.4 Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Galinescu Niculina-Maria, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART.5 Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.