Hotărârea nr. 165/2018

Hotărârea nr.165 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 11048/28.03.2005 de la dl. Mazilu Costică, la dl. Chitic Ioan, căsătorit cu Chitic Olimpia

HOTĂRÂREA NR. 165 DIN 27.04.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 11048/28.03.2005 de la dl. Mazilu Costică, la dl. Chitic Ioan, căsătorit cu Chitic Olimpia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Chitic Ioan, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 23744/02.04.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 11048/28.03.2005 de la dl. Mazilu Costică;

- Cererea d-lui Mazilu Costică, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 21754/12.03.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 11048/28.03.2005 către dl. Chitic Ioan, din Bacau ;

-Contractul de vanzare autentificat sub nr. 391/20.02.2017 la Biroul Individual Notarial Ababei Radu-Mihail;

-Referatul nr. 3917/19.04.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 3918/19.04.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3919/19.04.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 781/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 782/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 783/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/

2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 11048/28.03.2005 incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Mazilu Costică, la dl. Chitic Ioan, căsătorit cu Chitic Olimpia, din Bacau.

ART.2 Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART.3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART.4 Prezenta hotarare va fi comunicata d-lor Mazilu Costica si Chitic Ioan, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART.5 Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU