Hotărârea nr. 164/2018

Hotărârea nr.164 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68717/05.03.2018 de la d-na Galinescu Niculina-Maria, la dl. Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin


HOTĂRÂREA NR. 164 DIN 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68717/05.03.2018 de la d-na Galinescu Niculina-Maria, la dl. Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-lui Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24928/17.04.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 68717/05.03.2018 de la d-na Galinescu Niculina-Maria;

-Cererea d-nei Galinescu Niculina-Maria, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24929/17.04.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 68717/05.03.2018 către dl. Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin ;

-Contractele de vanzare-cumparare autentificate sub nr. 167/18.01.2018 si nr. 804/29.03.2018 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Referatul nr. 3926/19.04.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 3927/19.04.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3928/19.04.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 778/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 779/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 780/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315   1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68717/05.03.2018 incheiat pentru suprafața de 8,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-na Galinescu Niculina-Maria, la dl. Olteanu Vlad-Constantin, prin mandatar Olteanu Constantin.

ART. 2 Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Galinescu Niculina-Maria, d-lui Olteanu Vlad-Constantin prin mandatar Olteanu Constantin, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


PI         DEȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI