Hotărârea nr. 163/2018

Hotărârea nr.163 din 27.04.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 20173/09.06.1998 de la dl. Paşcu Doru, la d-na Pascu Ana-MariaQ

^7oca/a/ Q///acaer/aa/ar c^c/căf/HOTĂRÂREA NR. 163 DIN 27.04.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de

Concesionare nr. 20173/09.06.1998 de la dl. Pașcu Doru, la d-na Pascu Ana-Maria

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Pascu Ana-Maria, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24654/16.04.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 20173/09.06.1998 de la dl. Pașcu Doru;

-Cererea d-lui Pașcu Doru, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 24653/16.04.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 20173/09.06.1998 către d-na Pascu Ana-Maria, din Bacau ;

-Contractul de Donație cu rezerva dreptului de uzufruct viager, autentificat sub nr. 183/28.03.2018 la Biroul Individual Notarial Spulber Roxana;

-Referatul nr. 3929/19.04.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 3930 / 19.04.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 3931/19.04.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 775/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 776/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 777/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315   1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 20173/09.06.1998 incheiat pentru suprafața de 300,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Pașcu Doru, la d-na Pascu Ana-Maria, din Bacau.

ART. 2 Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata d-lor Pașcu Doru si Pascu Ana-Maria, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

fi /

PR]               )INTĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI