Hotărârea nr. 162/2018

Hotărârea nr.162 din 27.04.2018 privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spaţiului în suprafaţă de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului

HOTĂRÂREA NR. 162 DIN 27.04.2018

privind darea în administrarea către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 582/ 27.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 20756/ 27.02.2018 înaintată de Clubul Sportiv Municipal Bacău, prin care solicită darea în administrare a PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului;

- Referatul nr. 78136/  11.04.2018 al Compartimentului Administrare și

Inventarierea Patrimoniului prin care propune darea în administrare a spațiului în suprafață de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3963/ 19.04.2018 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 3964/ 19.04.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 770/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 771/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 772/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 773/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 774/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 26 (2) lit. ”b”, ale art. 29 (1) și ale art. 30 din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « c », lit. ”d”, alin. (5), lit. « a », alin. (6) lit. ”a”, punctele 5 și 6 și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal Bacău a spațiului în suprafață utilă de 65,83 mp situat în imobilul PT nr. 20, din Bacău, str. Aleea Proiectantului, având numărul cadastral 13949 și este înscris în Cartea Funciară nr. 39487, delimitat conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, pe o perioadă de 8 ani, în vederea desfășurării activității de pregătire a secțiilor de haltere.

ART. 2. Se aprobă Contractul de Administrare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Predarea-primirea imobilului, ce aparține domeniului public al municipiului Bacău, se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de administrare.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMANIA------

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU ' I


WILIEV1W PUNCT Ti

Scara 1: 100Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului             Va-

- ffi

65,83

Bacău, Str. Aleea ProiectantuluI’A

■Cartea Funciara colectiva nr.

UAT         | mun. Bacau

Cod imitate individuala ( U )

20304

CF individuala |


DINTE DE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAUI NICOLAE - OVIDIU POP


/

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

3

Centrala Termica

61,10

4

WC

4,73

Suprafața utila = 65,83

Total suprafața = 65,83

x ''JBaeeuta&K

Data


s.a,G2&^^baPEfci\s.R.L

'/V             ț \ /

■ • •

• z. V

Receptioăăt


august 2007director ex.adj.

BARDAȘUCPISTINA O


l .....C<îvi’’

lyrunUici     S2SSS—--’—


i ’i


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 162. DIN 27.04.2018

CONTRACT CADRU DE ADMINISTRARE Nr...................din...........................

I.PÂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău cu sediul in Bacău, str.Mărăsesti, nr.6, avand contul 07 TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău COSMFN NECULA, denumit în continuare proprietar

si

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL Bacău, cu sediul în Bacau, str. Letea nr.17, nr.de identificare în Registrul Sportiv cod de înregistrare fiscală ...., reprezentat prin Director - Adrian Gavriliu denumit în continuare administrator,

a intervenit în temeiul art.861,867-870,1166 și urm.din Codul Civil, al art.123, alin(l) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, al HCL nr.............. privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public ai

municipiului Bacău către Clubul Sportiv Municipal Bacău, prezentul contract de administrare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1 MUNICIPIUL BACĂU dă in administrarea Clubului Sportiv Municipal Bacău suprafața utilă de 65,83 mp, aferentă unei părți din imobilul P.T. nr,20 din Bacău str.Aleea Proiectantului din Bacău,

 • 2.2 Dreptul de administrare constă în posesia, folosința și un drept de dispoziție limitat asupra bunului individualizat, prin exercițiul acestuia neputându-se aduce atingere regimului juridic al proprietății asupra bunului, constând în inalienabilitate, insesizabilitate și imprescriptibilitate.

III. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN ADMINISTRARE

 • 3.1 Bunul prevăzut la punctul 2.1, este dat in administrare, în vederea desfășurării de activități de pregătire a secției de haltere ce aparține Clubului Sportiv Municipal Bacău.

IV. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de ... ani, de Ia data de........... până la data de

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Drepturile si obligațiile proprietarului

 • a) să predea bunul menționat la punctul 2.1, cu datele de identificare de mai sus, în starea tehnică în care acestea se găsesc, prin Proces Verbal de predare-primire;

 • b) de a verifica periodic dacă administratorul folosește bunul potrivit destinației lor fără a Ie d eteri oara;

 • c) de a ține evidența extracontabilă a bunului din domeniul public dat în administrare.

5.2. Drepturile administratorului:

 • a) de a primi in administrare bunul prevăzut la punctul 2.1

 • b) de a folosi bunul primit in administrare conform prevederilor art.3.1

5.3 Obligațiile administratorului

 • a) de a folosi bunul primit în administrare potrivit destinației acestuia,

 • b) de a conserva și utiliza bunul primit în administrare asemeni unui bun proprietar;

 • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările generate de folosința imobilului referitor la întreținere, energie electrică, termică, apă - canal, gaz, abonament telefon/interfon, salubrizare, reparații, asigurarea bunului se va suporta integral de către administrator precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

 • d) cheltuielile rezultate din efectuarea unor eventuale îmbunătățiri aduse imobilului vor fi suportate integral de administrator;

 • e) de a permite proprietarului verificarea periodică a bunului primit în administrare;

 • f) de a nu schimba destinația bunului primit în administrare fără hotărâre a Consiliului Local Bacau.

h) administratorul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra Iui.

VI. RESTITUIREA BUNULUI

6.1. Administratorul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

 • 7.1 Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului cel puțin în starea în care au fost primite.

 • VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ADMNISTRARE 8.1în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul de către administrator, proprietarul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și iară intervenția instanțelor de judecată;

 • 8.2 Proprietarul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

 • 8.3 Proprietarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de administrare, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute Ia data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și iară intervenția unei instanțe de judecată.

IX. Cazul fortuit și forța majoră

 • 9.1 Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres;

 • 9.2 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea in termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care ii revine, in baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege,

 • 9.3 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile in vederea limitării Iui;

 • 9.4 Dacă in termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

X MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 10.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

 • 10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XI. LITIGII

 • 11.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

 • 11.2 în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa i n stanțelor j udecăto rești competente,

XII. DISPOZIȚII FINALE

 • 12.1 Prezentul contract de administrare intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

 • 12.2 Prezentul contract a fost încheiat in 2 (două) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate. în original câte 1 (unul) pentru fiecare parte.

 • 12.3 Predarea primirea se va efectua in baza Procesului Verbal de Predare - Primire.

  PROPRIETAR


  MUNICIPIUL BACĂU


ADMINISTRATOR

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BACĂU

reprezentat prin

PRIMAR

COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

TIBER1U CIOBANU

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR

FANTAZA CIPRIAN


reprezentat prin

DIRECTOR

ADRIAN GAVRILIU


CONSILIER JURIDIC


CONTABIL ȘEF


DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

BARDAȘU CRISTINA

DIRECTOR ADJUNCT

CRISTINA ^ARDAȘU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIP

NICOLAE - OVID


LUI BACĂU

OPOVICI