Hotărârea nr. 161/2018

Hotărârea nr.161 din 27.04.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 2018 al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA

HOTĂRÂREA NR, 161 DIN 27.04,2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 583 din 4.04.2018 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24041 din 4.04.2018, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr.24664 din 16.04.2018;

-Referatul nr. 3690 din 13.04.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3691 din 13.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 3692 din 13.04.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 765/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 766/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 767/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 768/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 769/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(l), lit.”a” și ale art.6 alin.(l) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.Se mandatează împuterniciții Muninicipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuternicițiior Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P.. l.P./T.O./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.     DIN 27.04.2018

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE 2018 al

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPI UI BACĂU

NICOLAE -        OPOVICI

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

DIRECTOR GENERAL,


r*

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU

MONITORIZARE

CONSILIER,

Isabela PINTILIE

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2017

2018

%

2019

2020

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.

5 + rd. 6)

1

2067

15.628

7,56071601

17534

18832

1,121960584

1,074027604

1

Venituri totale din exploatare, din care;

2

2067

15.628

7,56071601

17534

18432

1,121960584

1,051214783

al

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

0

0

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

Q

0

2

Venituri financiare

5

0

0

0

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

II

CHELTUIEU TOTALE

(rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

2349

14.817

6,30779055

16.082

16.895

1,085374907

1,050553414

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

3

2349

14.817

6,30779055

16.082

16.895

1,085374907

1,050553414

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

1187

9.924

8,36057287

10667

11082

1,074869004

1,038905034

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

4

4

1

4

4

1

1

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1084

4.815

4,44188192

5286

5664

1,097819315

1,071509648

co

Cheltuieli de natură salariată (rd, 13 + rd. 14)

12

773

CI

ch. cu salariile

13

770

C2

bonusuri țtichete de masa)

14

3

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

C,

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

105

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

ÎS

206

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

74

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

111

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-282

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: ■

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4.484

4841

5194

1,079616414

1,072918818

4.220

4476

4741

1,060663507

1,059204647

264

88

365

453

1,382575758

1,24109589

331

0

445

470

1,344410876

1,056179775

0

0

0

0

231

2,2

331

345

1,432900433

1,042296073

100

0,48543689

114

125

1,14

1,096491228

74

1

125

145

1,689189189

1,16

0

0

0

0

0

0

811

0

1.452

1.937

1,790382244

1,334022039

85

0

280

310

3,294117647

1,107142857

726

1.172

1.627

1,614325069

1,388225256

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

282

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0

q

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

443

0

1.171

1626

2,643340858

1,388556789

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 2S, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor,în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

a}

~ dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

c}

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd, 31 - rd. 32 se repartizează Ea alte rezerve șr constituie sursă proprie de finanțare

35

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

43

0

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

0

1

NrTcte personal prognozat la finele anului

48

59

110

1,86440678

120

135

1,090909091

1,125

2

Nr. mediu de salariați total

49

28

90

3,21428571

104

118

1,155555556

1,134615385

3

Câștigul mediu lunar pe salariat țlei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

2

3

1,69848485

3

3

0

0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat *•)

51

0

0

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (rd. 2/rd. 49)

52

0

O

Q

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                    j

53

0

0

0

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0

0

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. lJxlOOO

55

1136,429608

948,1059637

917,1894605

897,1431606

0,9673913

0,946247777

9

Plăți restante

56

0

0

0

10

Creanțe restante

57

0

0

0

Anexa 2


Detalierea indicatorilor econom fco-fînanciarî prcvăzuțl în bugetul de venituri ți cheltuieli ;1 repartizarea pe trimestre a acestora

Detalierea Indicatorilor economico- financiari prevăzut! In bugetul de venituri al cheltuieli il repartizarea pe trimestre a a con ora -mii Ici.

INDICATORI

Nr.rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (TM-1J

Propuneri an curent (N)

Aprobat

Preliminat/ Hcaiizat

din care:

7 3 6/5

3»5/3a

conform KG/Ordin comun

conform H oii rari CA,

Trim 1

Trim II

Trfm Iii

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

Ea

6b

6c

6

7

B

i.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 20}

1

20G7

1300

8320

32950

15528

1

Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd.B + rd. 9 +

2

2067

1300

B320

12950

15528

a)

din producția vândut! (rd. -4 + rd. 5 + rd. 6 * rd. 7),

3

2067

1300

om

11950

15018

2âi

din vânzarea produselor

4

0

12)

din servicii prestate

5

2037

1300

8323

120SO

15628

a3)

din redevente sichir Ii

6

0

adj

alte venituri

7

0

„y

din vânzarea mâr(urilor

8

0

d

dfnîubvanjiițf transferuri de exploatare aferente

9

0

cl

subvenții, cL prevederilor fcgafc în vigoare

JQ

0

c2

transferuri, cf, prevederilor fogdc în vioare

11

0

d)

din producția de (mobiliari

12

o)

venituri aferente cestului producției în curs do execuție

13

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd, 21}, din care:

14

(1)

din amenzi ți penalizați

15

(2)

din vânzarea activa lor ți alte operații de capital (rd. 1B + rd. 19). din care:

16

■ activa corporala

17

-active necorporale

18

ai

din subvenții pentru InvastltH

19

«)

din valorificarea certifica taior CO2

20

Ș)

alte venituri

21

2

Venituri financiara (rd. 23 + rd. 24 ♦ rd. 25 + rd.26 + rd. 27), din care:

22

a)

din imobilizări financiaro

23

bj

din Investiții financiare

24

c)

din diferențe decurs

25

d)

din dobânzi

26

c]

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

23

H

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139}

25

2349

813,5

0449

9553

14517

1

Che 1 tuiell de cxpfoa t a re                                (rd.

31 + rd.79 + rd. 86 + rd. 114), din caret

30

2343

8135

6449

«53

14817

A. Che Itu leii cu b u nu ri ji servicii                       (rd. 31

+ rd. 40 + rd. 46), din caro:

31

1187

127

4144

5940

9924

AI

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 ♦ rd. 34 + rd. 37 + rd. 30 + rd. 39), din care:

32

1044

115

4074

5BSB

9756

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

919

83

3995

5749

9574

bl

cheltuieli cu materialele «niumabile, din care:

34

43

20

44

69

133

bl)

cheltuieli cu pfeufa dc schimb

35

27

8

9

9

13

cheli aia 11 cu corn bu s tlb IUI

36

16

12

35

60

80

ti

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

32

12

35

40

49

dl

cheltuieli privind energia ;l apa

38

0

e)

chdtitidi privind mirfufiîo

39

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terp (rd,41 r-rd. <52 a rd. 45), din care:

40

6

6

10

a)

chdtufeli cu întreținerea fl reparațiile

4]

o,s

0,5

1

2

b)

cheltuieli

privind chtrllîe (rd. 43 + rd. 44} din care:

42

24

13

3,B

6

6

bl)

- c5 tre ope raion cu ca pi tal întcpral/majcritar de stat

43

24

2,8

3.B

6

6

t>2)

- către operatori cu capital privat

44

0

c)

prime de asigurare

45

1

1

2

3

6

A3

cheltuieli cu alte servicii executate de terii (rd. 47 ♦ rd.4S + rd. 5O + rd.57 + rd. 62 n rd. G3 + rd. 67 + rd. 6B ard. 69 a rd.7B), din care:

46

6

22

64

82

158

a)

cheltuieli cu «la bura te dl

47

20

0

20

b)

cheltuieli privind comisioanele ;l onorariul, din care;

43

0

23

46

69

bl)

cheltuieli privind consultanta |uridici

49

0

23

46

69

ci

cheltuieli de protocol, reclami jl publicitate (rd.51 + rd. 53), din care:

50

0

0

0

0

ci)

cheltuieli de protocol, din care:

51

8

0

0

0

• ttchcte cadou potrivit legii nr. 193/2006, cumodUlcirila ulterioare

52

0

a

a

0

c2)

chcliu leii rfe reclamă fl publici lato, dh care;

53

O

0

0

a

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami jl publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modlfkirlte ulterioare

54

a

o

0

0

- tich e le cade u ptr, comp a ni 1 d e marketing, studiul pielei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr, 153/2006, cu modihcirlle ulterioare

55

o

0

0

0

’chrda promovare a produselor

56

0

0

0

Q

d)

CI>. cu spo 5B + rd. 51

nsariiartt, potrivit O.U.G. nr. 2/2035 (rd. +■ rd. 61), din care:

57

0

0

a

0

dl)

ch. de sponsorizare In do meniul medical fi sJnitate

5B

0

0

a

0

d2)

ch.de- sponsorizare în domeniile educație, înv^țărnW, social fl sport, din caro:

59

0

0

0

0

d3J

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

d4J

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni fl acllvltîtl

61

0

9

0

0

o)

cheltuieli cu transportul do bunuri ți persoane

62

2

4

6

12

n

chel Cule li de dop la sa ror do tapre, t m nsfcG d In caro:

63

0,5

1

1

3

• cheltuieli cu diurni (rd. 65 + rd. 65), din care;

64

0.5

3

1

3

■Interna

G5

0.5

1

1

3

•externa

65

0

0

ei

cheltuieli popa le p taxe de telecomunicații

67

5

10

20

36

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

OaS

1

2

3

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din earo;

69

G

2

3

5

10

ill

cheltuieli de asigurare si patâ

7D

0

0

0

0

12)

chcitutel 1 privind întreținerea ți funcționarea tehnicii decalcul

75

0

0

0

0

B)

cheltuieli cu pregătirea profesionali

72

6

2

2

6

M)

chdtetelicu reevaluarea imobilizărilor corporala si necorporalo, din care:

73

0

0

0

0

- aferente bunurilor do natura domeniului public

74

0

0

0

0

J5)

cheltuieli cu prestațiileefectuate de filiale

75

0

0

0

0

is>

cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urcenll a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind lidtnțîite jî alte anunțuri

77

0

0

0

0

ii

alte cheltuieli

7R

2

2

2

6

B Cheltuieli cu impoiite, laxe sivîrsaminte asimilate țrd.80 + rd. 81 + rd. 82 +rd.83 + rd.34 + rd. 8S), din care:

79

u

3

3

4

a)

ch» cu taxa pL activitatea de exploatare a rosursdor mine rate

80

0

D

a

0

b)

eh» cu redevenja pentru concesionarea bunurilor publice ți resurse te minerale

81

0

0

0

0

c)

ch. cu taxa de llccnjă

82

a

0

a

0

dl

di. cu taxa de autoritare

83

o

0

0

a

o}

di.cu taxado mediu

84

0

0

0

a

f)

cheltuieli cu alte taxe ți imporite

05

1.S

3

3

4

C.Chfllluiotl cu personalul                               (rd*

87 + rd> 100 + rd. 104 + rd, 113L din caro:

8G

1084

660

2267

3S44

481S

co

Cho Ițuicii do n a t uri salar ia 11                    (rd. 8 B

+ rd.92)

87

773

610

2120

3400

4404

CI

Cheltuieli cu salariile (rd» 83 + rd» 90 + rd» 91), din

care:

80

770

600

2010

3220

4220

a) salarii debara

89

770

600

2000

3200

4195

b} sporuri, prime jfollc bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0

10

20

25

c) alte bonificații (conform CCM}1

91

0

0

0

a

C2

Bo nu suri                                        (rd.

93 + rd. 96 + rd.97 + rd. 98 + rd. 99), din ca re:

92

3

IO

110

100

264

a) cheltuieli sociale prevliute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)*, cu modificările ;l completă rflo ulterioare, din care:

93

0

0

0

0

< t Schele doc rață, cL Legii nr. 193/2O0G, cu modificările ulterioare;

54

0

0

0

0

- tlehota cadou pentru cheltuieli socialo potrivit Legii nr, 193/2005, cu modllfcărlle ulterioare;

95

0

0

0

0

b) tkhete de ma$5;

DB

3

10

110

ISO

2G4

c) voucherc de vacan]5;

97

0

0

0

0

d) eh. privind participarea salar iațifor la profilul nbțhw in anul precedent

98

0

0

0

a

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

C3

Alte cheltuirii cu personalul ț«L 101 + rd. 102 4* rd. 103}i din care:

100

0

0

0

0

3) eh. cu plâțilo compensatori/aferente dfiponiblIliSrlfor de personal

101

0

0

0

0

b) ch.cu drepturile salariate cuvenite In baia unor hoțiră ri judecătorești

102

0

0

0

0

c) țhdttffelJ de natura salarialS aferente roj truc tu rarii, privatizării, admînMcatar spocral, rito comisii țî comitete

103

0

D

0

0

C4

Chelluiellaferenle contractului de mandat ți a altor organe de conducere s< control, comisii ți comitete (rd. 105 + rd. 10B + rd, 111 + rd. 212), din care:

1<M

105

35

97

104

231

a) pentru dlroetod/directorat

105

35

70

110

150

- ceniponantâ fix 5

ioe

105

35

70

tos

140

• cempananta variablts

107

0

5

10

b} pentru consiliul do odmhbtrațle/conslltul dc supravegheri din caret

30B

0

27

S4

81

-componenta 11x5

109

0

22

44

66

* «j mpa ne nta varia bi 13

110

0

5

W

15

c) pentru AGA si comori

111

0

0

0

0

d) pentru alte comisii $1 comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

C5

Ch e It uic 11 cu con trlbtr ții le dato ra te d e a nga ja t o r

113

205

ÎS

50

ED

100

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 110 + rd. 121 + rd. 122), din «re:

114

14

35

3S

60

74

i»)

cheltuieli cu majorări ți penalități (rd. 122 * rd. 123). din carat

115

0

0

0

0

-titre bugetul general consolidat

11B

0

G

0

0

• dl re a Hi cred i lori

117

0

0

0

0

b)

cheltuieli privind activate imabillrate

11B

0

0

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

d)

alte cheltuieli

120

0

el

ch, cu amortizarea Imobilizărilor corporale s( necorp orale

121

14

25

n

ajustări țl deprecieri pentru pierdere de valoare $1 provîiloana țrd. 123*rd. 126), din caro:

322

0

111

cheltuieli pt ivind ajustări te ți provizioanele

123

0

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a țafaria Iilor

124

0

fl.2)

• provizioane In legătura cu contractul de mandat

125

0

12)

venituri din provilioa ne îi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din cere;

126

0

(2.1)

din anularea provizioane 1 or (rd, 128 + rd, 129 + rd. 1 30h din care;

127

0

-din participarea salarialilo; la profit

128

0

-din deprecierea fmoblh’zJr Hor corporale ți a activelor circulante

129

0

-venituri din alte previdoane

138

0

2

Cheltuieli financiare (rd, 132 + rd, 13S * rd. 133), din caro:

131

0

0

a)

cheltuieli privind doblniile, din ea re:

132

0

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

□2)

aferente creditelor pentru aci ivita tea curentă

134

0

b)

ch n lluiel I d In dife ren) e de cu;s va Iu ta r, din ca re;

13S

0

bl)

aferente creditelor pentru Investiții

136

0

b2)

aferente eruditelor pentru activitatea curenta

137

0

C)

al te cheli u Ic li fina nclare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

ni

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.l-rd.29)

140

•182

486,5

venituri neimpozabile

141

D

cheltuieli nede ducii bite fiscal

142

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

33

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care; (rd, 2)

144

0

a)

• venituri din jubvenjii ;i transferuri

145

0

b)

- alte venituri care nu se Iau în calcul Ia determinarea productivitiții muncit, of. Legii anuale a bunetului de stat

146

0

2

Cheltuieli de naturi salarlalS {rd. 87), din care; •')

147

610

a)

transfer contribuții de ia angajator ia angajat

148

120

b)

majorare salar minim 2018

149

0

el

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 89)

1S1

4

Nr, do personal pjoijrwiat ta finele anului

152

59

58

5

Nr. mediu de salarlațt

153

2B

56

35

GO

74

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

a

0

0

0

a

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

a

a

0

0

0

0

0

a

0

1879

3237

Sil

0

4

0

a

0

0

256

482

ss

0

a

0

n

c

0

0

c

0

0

D

Î1Î0

3400

4484

403

64 &

tel

0

0

0

0

0

100

IM

110

IM

IM

90

6

a)

Câjtigul med Iu lunar pe salariat (lel/pcrsoanâ) determin al pe bata cheltuieli lor de naturi sa laria 13 ((rd. 147 - rd. 93" - rd. 9B)/rd. 1531/12 1 21000

254

3500

3533

377B

4152

b]

Cânticul mediu lunar pe salariat (Inl/porsoan3} determinat pe bata cheltuielilor de naturi salar la 11. recalculat cf. LeRil anuale a bugetului de stat

155

2&16

2 «62

3VG0

3353

7

a)

Productivitatea muncii in unițiți valorice pe total personal mediu (mlllci/persoani) {rd. 2/rd. 753}

156

22

S3

130

374

bl

Productivitatea muncii în unități valorica pe total parsonal madlti recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stal

157

22

83

130

174

e)

Productivitatea muncii in unltlțl fitice pe total personal mediu (cantitate produse ftnltc/porsoanl) W »QPF/rd. 153

158

X

X

X

X

el)

Elemente de ca 1 cui a 1 p rod uctlvlll | li mu ncil în unit J ți tîtice, din care

159

X

X

X

X

- cantitatea de produse Finite (QPF]

150

X

X

X

- preț mediu (p)

101

X

X

X

• va!oare1QPFx p

162

X

X

X

- pondere In venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Pllțl restante

164

0

9

Creanțe restante, din care:

165

0

• de la operatori cu capital In teg ra l/ma ioritar d o s t ut

166

0

• de ia on e ra lori cu ca n Hal p rlva t

167

0

• de la bugetul destat

168

0

• de la bugetul local

169

0

■■ de h alto entități

170

0

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rimai de rambursat)

171

a

Anexa 3

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

%4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*}, din care:

1

Venituri din exploatare*)

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale șî veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

(N)

anN + 1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune., închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b) - externe

1

Tn limita prevătulă h art 25 alîm (3) l't b din Ic^ nr1 227/2615 privind Codul fiscal, cu m edificările ți completări te ulterioare

2

$c vor evidenția disiinct sumele caro nu se iau In catcu! la determinarea criterii câftlgutal mediu brut lunar, prevăzute In legea anuali a bugetului destat