Hotărârea nr. 160/2018

Hotărârea nr.160 din 27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare.

arăt/

a/ ^ffjH.cf/u'n/fif' a<w/


HOTĂRÂREA NR. 160 DIN 27.04.2018 privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) și utilizatorilor noncasnici, a prețului local pentru populație, precum și pentru aprobarea subvenției unitare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 471 din 06.03.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 23213 din 27.03.2018, prin care se solicită aprobarea modificării prețurilor și tarifelor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat populației și agenților economici;

-Completarea adresei nr. 471 din 6.03.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 25283 din 20.04.2018

-Referatul nr. 3807 din 18.04.2018 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a modificării prețurilor și tarifelor locale pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat populației și agenților economici;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3808 din 18.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 3809 din 18.04.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 760/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 761/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 762/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 763/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 764/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.8, alin.(3), lit."k" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.8, alin.(2) , lit. "d" și "e” din Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-Decizia nr.1741 din 28.11.2017 a A.N.R.E privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înalta eficiență și livrată în SEN și a prețului reglementat pentru energia termică livrată în SACET în anul 2018 din central de cogenerare atarținând Thermoenergy Group SA Bacău;

-Prevederile Ordinului nr.66 din 28 februarie 2007 al Președintelui A.N.R.S.C pentru aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

-HCL nr. 7/ 29.01.2010 privind aprobarea modificării prețului local (PL) al energiei termice furnizată și facturată populației racordată la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Municipiul Bacău;

-HCL nr. 228/20.10.2014 privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art,l Se aprobă de principiu modificarea începând cu data de 01.05.2018 a prețului local al energiei termice pentru utilizatorii noncasnici după cum urmează:

  • -  pentru utilizatorii noncasnici racordați din rețeaua de distribuție de la 219,33 lei/Gcal exclusiv TVA la 276,04 lei/Gcal exclusiv TVA;

  • -  pentru utilizatorii noncasnici racordați din rețeaua aferentă centralelor termice de la 315,40 lei/Gcal exclusiv TVA la 344,07 lei/Gcal exclusiv TVA;

Art.2 Se aprobă de principiu modificarea începând cu data de 01.05.2018 a prețului local al energiei termice pentru utilizatorii casnici (populație) după cum urmează:

  • -  pentru utilizatorii casnici racordați din rețeaua de transport de la 219,33 lei/Gcal exclusiv TVA la 276,04 lei/Gcal exclusiv TVA;

  • -  pentru utilizatorii casnici racordați din rețeaua de distribuție de la 280,47 lei/Gcal exclusiv TVA la 337,18 lei/Gcal exclusiv TVA;

  • -  pentru utilizatorii casnici racordați la rețeaua aferentă centralelor termice de la 315,40 lei/Gcal exclusiv TVA la 372,11 lei/Gcal exclusiv TVA;

Art3 (1) Se aprobă de principiu modificarea începând cu data de 01.05.2018 a prețului local pentru populație de la 124,87 lei/Gcal exclusiv TVA la 181,56 lei/Gcal exclusiv TVA.

(2) Se abrogă HCL nr.7 din 2010 și orice alte prevederi contrare.

Art.4 Se aprobă subvenția unitară acordată de la Bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termica furnizata in sistem centralizat in Municipiul Bacau consumatorilor casnici (populație), după cum urmează:

  • -  pentru utilizatorii casnici racordați din rețeaua de transport - 94,96 lei/Gcal exclusiv TVA;

  • -  pentru utilizatorii casnici racordați din rețeaua de distribuție - 155,6 lei/Gcal exclusiv TVA;

  • -  pentru utilizatorii casnici racordați la rețeaua aferentă centralelor termice -190,53 lei/Gcal exclusiv TVA;

Art5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în conformitate cu art. 1-4, Anexa nr. 1 la Contractul nr. 2/ 69549/12.12.2014 aprobat prin HCL nr. 228/2017 si orice alte prevederi contrare.

Art5. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art6 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI