Hotărârea nr. 159/2018

Hotărârea nr.159 din 27.04.2018 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str. Siretului, str. Prelungirea Bradului, str. Aeroportului, str. Neptun, str. Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov), str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei)

HOTĂRÂREA NR. 159 DIN 27.04.2018

privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Șiretului, str. Prelungirea Bradului, str. Aeroportului, str. Neptun, str. Ion Ghelu Destelnica, Aleea Parcului (Parcul Cancicov), str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 22656/21.03.2018, nr. 23248/ 28.03.2018, nr. 23391/ 29.03.2018, nr. 23392/ 29.03.2018, nr. 23518/ 30.03.2018 și nr. 24546/ 13.04.2018 prin care solicită acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 78144/ 16.04.2018 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 3738/ 16.04.2018;

-Raportul Compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 3739 din 16.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 748/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 749/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 750/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c”, ale art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin.

 • (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra:

 • (1) suprafeței de 34,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Șiretului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) suprafeței de 30,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Prelungirea Bradului, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) suprafeței de 20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Aeroportului și strada Neptun, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) suprafeței de 1,40 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată pe strada Ion Ghelu Destelnica, necesară pentru realizarea lucrărilor necesare montării conductei de gaze naturale subterane și a branșamentului de gaze naturale presiune redusă, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel:

(1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra :

 • (a)  suprafeței de 3,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), loc. Bacău, jud. Bacău” ,în vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4 Kv, pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (b)  suprafeței de 3,20 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), loc. Bacău, jud. Bacău” , în vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4Kv, pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație -Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra:

a) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), loc. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de

măsură și protecție trifazat 100A, pe str. Aleea Parcului (Parcul Cancicov), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

b) suprafeței de 0,50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ”Alimentare cu energie electrică punct racordări ocazionale aparținând municipiului Bacău, amplasat pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), loc. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui bloc de măsură și protecție trifazat 100A, pe str. Lucrețiu Pătrășcanu (Parcul Catedralei), din municipiului Bacău, delimitată conform planului de situație - Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 5 După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 6 Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 7 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 8 Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 9 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ANEXA NR.l

LA HOTĂRÂREA NR. 103 DIN 27.04.2018ol

ANEXA NR. 2            |

LA HOTĂRÂREA NR.        DIN 27.04.2018


PLAN TOPOGRAFIC

Scara 1 ;500ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU■nCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICNCP 1955/4-2522/1


566300


-iăLK curte

NCP 66462


Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(l,i+1)

X [in]

Y[m]

1

566322.234

645738.939

13.499

2

566322.062

645752.437

15.616

3

566306.449

645752.111

12.891

4

566293.559

645751.980

13.763

5

566293.752

645738.218

28.491

S(1)=387.38mp P=84.261m


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘUCRISTINAS.C. TOP EV AL CAD S.R.L.

BACAU


Denumire: EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE

Amplasament: Str Prelungirea Bradului nr 103K,juiL Bacau

Beneficiar: MONAR IRLNA


Nr. cadastral!«68341.

S-387 mp


Faza:


PAC


1^6250


Proiectat

Marin Silviu Gheorghe

Proiect. asist

Marin Silviu Gheorghe

Lîiț

Verificai

toi

Marin Silviu Gheorghe

Scara

1:500

Data

03.2018


Planșa;


PLAN TIPOGRAFIC

iROMANIA       ____

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


S         ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR.


'          ,169.76

'0.02

(pamant)


169.74.
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
S.C. PROIECT INSTAL S.R.L.


.-<'7 vi?;-'-Ts. J04/1371/2003, CUI 15854788......


Denumire proiect:

Conducta si branșament gaze naturale presiune redusa


CP lC r— kD


.....OIREGTGR^-.A&Jr ■

BAR DAȘLȚQ RIȘTI NA


Planșa nr.

G1


Beneficiari • BOT Al IN A OANA


e mail: br<jfio<jud@yaliQ’oVcom, tel: 0745.46194?

Elaboratori

Numele      Semnătură

Verificat

ing. Branoaea Gabrielp   y

Proiectat

mg. Branoaea Gabriel^

Desenat

ing. Branoaea Gabriel^    /-y A] ■

Scara 1:500

Data: 01.2017ti


Adresa:BACAU str.AEROPORTULUI NR.l jud


Titlu planșa:


PLAN DE SITUAȚIE


Bacau


!lCROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


(curte)


Badea C. Vasile

Nr. cad. 11660

(curte)168.64


(teren liber de construcții)


ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR./59 DIN 27.04.2018


40 ■«r

<0


CJ. Bacau

Nr. cad. 14764


168.


CONTRASEMNEAZĂ      f

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂq| ’ ’ LAE - OVIDIU POPOVICI


168.01

C.L. Bacau

Nr. cad. 15731 (curte)


CJ. Bacau <28

Nr. cad. 6531

(curte)


DiR£CTOREx.ADj.Sucevean Maria

Nr. cad. 9165 (curte)


168.25


s

Ș Sistem de referința M. Neagra (z)


y -    +R- */>?    7...................................................         .........

\ Exercitarea drepturilor de uz si de servituto asupra proprietăților private se face pe baza convențiilor \ cadru,          Potrivit prevederilor Legii energiei electrice sl a gazelor naturale nr. 123/2012


Proiect: INTRODUCERE GN PRESIUNE JOASA PT. CONSTRUCȚII EXISTENTE SI PROIECTATE Amplasament :l. GHELU DESTELNICA(fostaTROTUS) NR.7, NR.7A, NR.7B, BACAU

Beneficiar: TROTUS RESIDENCE SRL, NICUTA GIUREĂ
MONTAJ SERVICE FURNIZARE ECHIPAMENTE

FUNCȚIE

NUMELE Sl PRENUMELE

SEMNATU RA

STOSIl TOPO

TOPOGEODEZIC SRL

PROIECTAT

ing. Mihai Ciceu

DESENAT

ing. IVIonica Vlad

T

DIRECTOR

ing. Mihai Ciceu

XJ \SCARA:

1:1000


DATA;

NOV. 2017


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

¥{m]

1

564587.973

646066.575

5.416

2

564588.114

646071.989

0.481

3

561588.366

6«6072.399

§(&&0

4

564593.048

646069.522

2052““

5

564582.465

646051.208

5.891

6

564577.537

646054.055

11.391

7

564571.811

646044.208

16.919

8

564557.162

646052.674

9.164

9

564548.227

646057.259

33.887

10

564562.425

646088.441

8.101

11

564569.350

646084.140

21.288

12

564587.470

646072.950

1.052

3

564588.366

646072.399

0.481

2

564588.114

646071.989

27.790 I

13

564584.487

646086.619

5.416

14

564564.346

646081.205

27.790

S ~ 923 mp


LEGENDA

Post reglare GN, amplasat la limita de proprietate, existent ce se va dezafecta; Conducta GN presiune redusa din PEHD100, Dn63 mm, aprox L = 70 m, PROPUSA Post reglare GN pt clădire S+P+2, Qpr = 30.51 mc/h, PROIECTAT

Post reglare măsură pt imobil proiectat ia nr. 7A, Qpr =6.37 rnc/h


PRM pr-7

PRM pr - 7A

PRM pr - 7B Post reglare măsură pt imobil proiectat la nr. 7B, Qpr = 6,37 mc/h,


PLAN DE SITUAȚIE

Scara I:5OTROMAN1A

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR. 159
T*~

166.99 1


Alee pieionala


<Aiee pietonale


166.62


)V 166^4


Alee pieionala


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


Alee pieionala -^-^/Țgg^Ț


Alee pieionala


____-|V    ,V ^66.03^ 1. Alee pieionala Țgg


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDÂSU CRISTINA

/ h

C /


LEGENDA:

Ml - F.B. PARC EXISTENTA - ZONA PTCZ NR. 3 BACĂU

n - BMPTi I00A. Ir - 100A.TC 150 /SA PROIECTAT-S~0.5mp-TARIF DE RACORDARE --LES 0.4KV - NA2XY 3X50+25mmp -1. = lOml - S = 3.20mp - TARIF DE RACORDARE --LES 0 4KV - NA2XY 3X7Q+35mnip -1. = I28inl - IN GRIJA CONSUMATORULUI es - PUNCT RACORDĂRI OCAZIONALI


NOTA : PREZENTA DOCUMENTAȚIE TRATEAZĂ LUCRĂRILE PE TĂRIE DE RACORDARE


A3

03.2018

Format

DENUMIRE:

ALIMENT ARE CU ENERGIE ELEC TRICA PUNCT RACORDĂRI OCAZIONALE AMPLASAT PE STR ALEEA PARCULUI. LOC. BACAU. JUD. BACAU

PROIECT NR.

9/2018

BENEFICIAR;

S.C. DELGAZ GRID S.A.

FAZA :

INVESTITOR:

MUNICIPIUL BACAU

HCL

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA

NR. 2S.C. MARSTE S.R.L.

PROIECTARE SI EXECUȚIE REȚELE ELE str. Icnită Sandu Sturdza, nr. 32, loc. Bacau, RO13928935, J04/337/

PROIECTAT

ing COST AN IONEL-DANUT

DESENAT

Ing. COST AN IONEL - DANJ/T

VERIFICAT

Ing ALEXANDRESCU V. /

SEP PROIECT

lng ALEXANDRESCU V

DIRECTOR

Ing. CARTAS TUTROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BAC


ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. 159


Liceul Gheorghe Vranceanu


Bloc locuințe

P-H

Scara A


M63.9Ș/163.92

Z163.88 M


LEGENDA:

 • - F B. PARC EXISTENTA - ZONA PTCZ NR 3 BACAU

 • - BMPTi 100A, Ir = 100.A. TC 150 i 5A PROIECTAT - S - ().5mp - TARIF DE RACORDĂRI

— - LF.S 0.4KV - NA2XY 3X5(H25tnmp - 1. = lOml - S = 3.20mp - TARIF DE RACORDĂRI --- - LES 0.4KV - NA2XY 3X7(H-35mmp - L = 128ml - IN GRIJA CONSUMA TORULUI

 • - PUNCT RACORDĂRI OCAZIONALEPUNCT KACORPAIU OCAZ«1NAU:


163.76

163.70


153.73


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOV


16TȘ7


DIRECTOR EX.ADJ.

BARDAȘU CBISTINA Ar * * îft VÂRSTE Ei V, SH-

PREZENTA DOCUMENTA'IȚETRATEAZA LUCRĂRILE PE TARIF DE RACORDAREPROIECTAT

Ing COSTAM IONEL - DANUL

-. —

X” s

DESENAT

Ing COS I AN IONEL - DANl^

VERIFICAT

Ing. ALEXANDRESCl )V /

SEP PR(RECT

Ing ALEXANDRESCL! V

ț A

DIRECTOR

Ing CART AS TIT!          ț

11.2017

Format


A3

1 : 500

Wta:

DENUMIRI

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA PUNCT RACORDĂRI OCAZIONALE AMPLASAT PE STR. LUCRETIU PATRASCANU. LOC. BACAU. JUD. BACAU

PROIECT NR.

10/2018

BENEFICIAR:

S.C. DELGAZ GR.ID S.A.

FAZA:

INVESTITOR:

MUNICIPIUL BACAU

HCL

PLAN DE SITUAȚIE

PLANȘA

NR. 2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 7

LA HOTĂRÂREA NR.     DIN 27.04.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ, SERVITUTE ȘI SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NEGUL A, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Torsten Roglin -Director General și dna Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Alt. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de

  mp necesară


  , executată pe


 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c) să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate Ia art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare

.............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORA

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de Ia apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Vin. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar ia data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail. ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.


Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se tace numai prin act adițional semnat de părțile

contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat in număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Di ana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Radu Petre

Director General Adjunct

Li viu Man împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri. Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

QireetordExecutiv Adj.

(Bard^tL&'fiștîna

PRESEDINTEDE ȘEDINȚĂ

■ / SOVA ^GĂȚU-tMJ R/

'  / CONTRASEMNEAZĂ

>  .            SECRETARUL MUNICIPIULUI

-     /      NICOLAE - OVIDIU PQPQ


A.\ X ./ /


.U


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BARDASț iA

i t