Hotărârea nr. 158/2018

Hotărârea nr.158 din 27.04.2018 privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 158 DIN 27.04.2018

privind solicitarea de trecere a unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78151/ 16.04.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune transmiterea unei solicitări de trecere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA, în domeniul public al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 3955/ 19.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 3956/ 19.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 743/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 744/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 745/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 746/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 747/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 858 și ale art. 860 (3) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 9 (1) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l Se solicită trecerea din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Bacău a mijlocului fix ”Pasaj Subteran” (tunel pietonal) aflat pe raza Secției CF L4 - District L3 Bacău, cod secție 61500, cu datele de identificare prezentate în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART.3 Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” SA.

ART. 4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. /6Ă DIN 27.04.2018


DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului - Pasaj subteran, care se transmite din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.Aîn domeniul public al municipiului Bacău

Locul unde este situat imobilul ce se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr

Inventar/ Valoare de inventar

Municipiul Bacău, județul Bacău

Statul Român, din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR” S.A

Municipiul Bacău. în administrarea Consiliului Local al municipiul

Bacău, județul Bacău

Pasa.j subteran (tunel pietonal)

Secția CF L4 Bacău -District L3 Bacău Cod secție 61500 Lungime =77.1 lm Anul construirii=1977 Subtraversare linii CF 1-5,22-25.28-32, la Km CF 302+115 linia Ploiesti-Vicsani

Nr.inventar

=11040613

Valoare de inventar= 60.600.551ei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

NICOLAE - OVIDIU PQPOA

BACĂU

TCI


DIRECTOR ADJ.

CRISTINA BARDASU

i M