Hotărârea nr. 157/2018

Hotărârea nr.157 din 27.04.2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78133/ 16.04.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4010/20.04.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 4011/ 20.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 738/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 739/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 740/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 741/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 742/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a”, ale art. 121 și ale art. 122 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART.l. Se însușește Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ARTA Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 1 la HCL nr. 157 din 27.04.2018


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BACĂU - 2017

CLĂDIRI ȘI TERENURI

Nr. Crt

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1

1.6.1.

Bloc de locuințe

Str. Narciselor nr. 2Bis, P+8E, Sconstruită la sol=335mp Carte funciară nr. 83148

Nr. cadastral 83148-C1

2007

2.430.827,49

Domeniul privat al municipiului Bacău Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.12460/2008

2

0

Teren aferent bloc locuințe

Str.Narciselor nr. 2Bis, S~455mp Carte funciară nr. 83148

Nr.cadastral 83148

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău Act de dezmembrare nr. 1304/2017

3

1.6.5.

Centrală termică

Str. Narciselor nr. 2Bis, P, structură din zidărie portantă și acoperiș tip terasă, carte funciară 83149

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

4

0

Teren aferent centrală

Str.Narciselor nr. 2Bis, S=218mp

Carte funciară nr. 83149

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

termică

Nr.cadastral 83149

Act de dezmembrare nr. 1304/2017

5

0

Teren curți construcții

S=741mp, str. Făgăraș nr. 4 Carte funciară nr.65020 Nr.cadastral 65020

2007

161.325,25

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

6

0

Teren curți construcții

S=738mp. str. Făgăraș nr. 6

Carte funciară nr.65021 Nr.cadastral 65021

2007

160.672,12

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

7

0

Teren curți construcții

S=739mp, str. Făgăraș nr. 8 Carte funciară nr.65022 Nr.cadastral 65022

2007

160.889,83

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

8

0

Teren curți construcții

S=738mp, str. Depoului nr. 80 (25)

Carte funciară nr.64992

Nr.cadastral 64992

2008

158.121,73

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

9

0

Teren curți construcții

S=734mp, str. Depoului nr. 82 (25)

Carte funciară nr.64993

Nr.cadastral 64993

2008

157.264,70

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

10

0

Teren curți construcții

S=731mp, str. Depoului nr. 84 (25)

Carte funciară nr.64994

Nr.cadastral 64994

2008

156.621,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

11

0

Teren curți construcții

S=732mp, str. Depoului nr. 86 (25)

Carte funciară nr.64995

Nr.cadastral 64995

2008

156.836,19

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2013

12

0

Teren curți construcții

S=848mp, str. Letea 46

Nr.cadastral 16213 Carte funciară nr.44733

2007

199.273

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

13

0

Teren curți construcții

S=6.431mp, str. Letea 50 bis Nr.cadastral 70185 (nr. cadastral vechi 16212), carte funciară nr. 70185 (nr. carte funciară vechi 44732)

2007

1.311.216

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 212/2013

14

0

Teren curți construcții

S=8.520mp, str. Teiului nr. 13

Nr.cadastral 83242 (transmis în folosință gratuită ANL, pe perioada realizării investiției)

2003

1.503.878,83

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 108/2017 Act de dezmembrare nr.2462/2007 Act de dezmembrare

/'A

nr. 1024/2017

15

0

Teren curți construcții

S=2429mp, str. Serei și str. Făgăraș

Nr.cadastral 69132

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire

nr.932/2012

16

0

Teren curți construcții

S=506mp, str. Serei nr.9

Nr.cadastral 69133

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire

nr.932/2012

17

0

Teren curți construcții

S-982mp, str. Făgăraș nr.23

Nr.cadastral 69134

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire

nr.932/2012

18

0

Teren curți construcții

S™506mp, str. Făgăraș nr.21

Nr.cadastral 69135

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

Act de dezlipire

nr.932/2012

19

0

Teren aferent locuințe ANL str. Narciselor nr.!4A

S=500,63mp, str. Narciselor nr.!4A

Nr.cadastral 461

Carte funciară nr.15760

2009

1

Domeniul Privat al municipiului Bacău HCL 180/2009

20

0

Teren aferent locuințe

ANL str. Orizontului nr.34

S=469î51mp, str. Orizontului nr.34 Nr.cadastral 16079

Carte funciară nr.44720

2009

1

Domeniul Privat al municipiului Bacău

HCL 180/2009

Act de dezlipire nr. 1000/2009

21

0

Teren aferent locuințe ANL str. Bucegi nr.136

S~904mp, str. Bucegi nr.136

Nr.cadastral 16239

Carte funciară nr.44723

2009

1

Domeniul Privat al municipiului Bacău

HCL 180/2009

Act de dezlipire nr. 996/2009

22

0

Teren aferent locuințe ANL str. Bucegi nr.138

S=904mp, str. Bucegi nr.138

Nr.cadastral 16240

Carte funciară nr.44724

2009

1

Domeniul Privat al municipiului Bacău

HCL 180/2009

Act de dezlipire nr. 996/2009

23

Domeniul Privat al

0

Teren aferent locuințe ANL str. Bucegi nr.140

S-893mp, str. Bucegi nr.140

Nr.cadastral 16241

Carte funciară nr.44725

2009

1

municipiului Bacău

HCL 180/2009

Act de dezlipire nr. 996/2009

24

0

Teren Fundația “Mitropolit Veniamin Costachi"

S~751mp, Aleea Ghioceilor f.n.

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 56/2008

25

1.6.2.

Magazie

S=18,26mp, construcție individuală din beton armat, str. Lalelelor nr.9

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCLnr.296/2008

26

0

Teren aferent magazie

S=18,26mp, str.Lalelelor nr.9

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCLnr.296/2008

27

0

Teren Parohia “Intrarea Domnului în Ierusalim”

S=850,13mp, str. Milcov nr.49

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 276/2005 HCL 335/2006

28

0

Teren Parohia Ortodoxă Precista Bacău

S-7400mp, str.9 Mai nr.48

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.389/2008

29

0

Teren de joacă pentru copii

S=13.600 mp, situat între Stadionul Municipal Bacaău și Sala Sporturilor

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 92/2003

30

0

Teren curți-construcții

S = 7.100mp, Sere - Parcul Cancicov, nr. cadastral 4782, carte funciară 78861

1938

2.952.000

Domeniul privat al municipiului Bacău

31

1.6.4.

Clădire administrativă -spații verzi

Birouri-cărămidă Sconstruită-245,56 mp, Nr. cadastral 4782 - CI, Carte funciară 78861

93.300

Domeniul privat al municipiului Bacău

32

1.6.4.

Clădire

Str. Constantin Ene,

Sconstruită-151mp

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

33

1.6.2.

Clădire    Bazin    înot

acoperit

Aleea Ghioceilor

Sconstruită-3250mp,

Sdesfașurată=5292mp,

1985/

2008

19.035.671,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 199/2003

34

0

Teren agricol

S-40,3mp, str. Miron Costin nr.34, zona

2009

1

Domeniul privat al

B

municipiului Bacău

35

0

Teren agricol

S=200mp, Calea Moldovei nr.198, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

36

0

Teren agricol

S=104mp, Calea Bârladului nr.160, zona C

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

37

0

Teren curți construcții

S=150mp, str.Prelungirea Bradului nr.35, zona B

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău P.V.

Predare- primire nr.47443/2009

38

0

Teren agricol

S-21mp, str. Bucegi nr.71, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău P.V.

Predare-primire nr.55970/2009

39

0

Teren agricol

S=287mp, str.V.Lupu nr.10, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

40

0

Teren agricol

S=95mp, str.Ecaterina Teodoroiu nr.18

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

41

0

Teren agricol

S=151,5mp, str.Siliștei nr.192, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

42

0

Teren agricol

S=:394mp, str.Lunca Bistriței, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

43

0

Teren (pășune)

S = 15,06 ha

Sl=6,74 ha, T 61, P 1767

S2=7,83 ha, T 62, P 1782

S3=0,49 ha, T 62, P 1782/1

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 120/2010

44

0

Teren

S~323mp, str. Prelungirea Bradului nr. 90

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 123/2010

45

0

Teren curți construcții

S”33,28mp, str. Teiului nr.80C (conform    Sentinței    Civile    nr.

5804/2015)

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

46

1.6.1.1.

Suprafață totală teren = 160 mp CC,

Suprafață totală construită = 70mp,

1989

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

W.C. public - Dr.

Aroneanu

situat în Bacău, între Banc-Post - Casa de Cultură - bloc de locuințe (HCL 142/2011)

Carte funciară 67226

Nr. cadastral 67226

HCL 199/2003

47

1.6.1.1.

W.C. public subteran -Parc Cancicov

Suprafață totală teren = 147 mp CC, suprafață totală construită = 73mp, situat în Parcul Cancicov lângă Spitalul Județean

(conform HCL 142/29.04.2011) Carte funciară 67232

Nr. cadastral 67232

1990

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 199/2003

48

1.5.12.

Chioșc fanfara

Suprafață construită=37mp, situat în Parc Cancicov - insuliță, nr. cadastral 68216-C1

1990

1399,18

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 199/2003

49

1.6.2.

Clădire anexă la P.T.nr.

96

Str. George Bacovia nr.70, Suprafață construită =60,16mp, Suprafață utilă=46,89mp, parter, acoperiș din azbociment

2011

5457,2

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 208/2011

50

1.6.1

Clădire de locuit

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu eternită, regim de înălțime P, Suprafață construită=102mp, Nr. cadastral 62114-C49

Carte funciară 62114

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 230/2011

51

1.5.3.

Magazie

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, regim de înălțime P Suprafață construită=45mp, Nr. cadastral 62114-C50

Carte funciară 62114

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 230/2011

52

1.6.2.

Anexă

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu carton bitumat, regim de înălțime P, Suprafață construită=14mp, Nr. cadastral 62114-C51

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 230/2011

Carte funciară 62114

53

1.6.2.

Anexă

Cartier Parc Gherăiești, Str. Lunca Bistriței nr. 21, construită din cărămidă, acoperită cu eternită, regim de înălțime P, Suprafață construită"4mp.

Nr. cadastral 62114-C52

Carte funciară 62114

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 230/2011

54

0

Teren

S = 627mp, str. Mărășești nr. 6, nr. casastral 68879, carte funciară nr. 68879

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 3/2012

55

0

Teren

S - 763,94mp, str. Constantin Ene nr. 20, nr. cadastral 7745

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 3/2012

56

0

Teren

S ™ 1747,37mp, str. Constantin Ene , lângă Muzeul de Științe al Naturii, nr. cadastral 4908, carte funciară 68573

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 3/2012

57

0

Teren

S “ 372,45 mp, str. Milcov nr. 55

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 99/2012

58

0

Teren

S ™ 620 mp, str Vadul Bistriței, Carte funciară 66526,

Număr cadastral 66526

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 99/2012

59

1.6.2.

Clădire

Str. Letea nr. 32,

Suprafață construită =595,8mp, Suprafață desfașurată=l 191,6mp Număr cadastral 4783

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 316/2012

60

0

Teren

S = 3755mp, str. Letea nr. 32

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 316/2012

61

0

Teren

S = 721,94mp, str. Milcov nr. 81

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 316/2012

62

0

Teren

S = 651mp, str. Calea Republicii nr. 2

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 281/2012

63

0

Teren (pășune - spațiu verde)

S = 115mp (măsurată lOlmp), str. Bdul Unirii nr. 4 (atribuit în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe „Sfanțul Nicolae” Carte funciară 70431

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 273/2012

64

1.6.1

Spațiu comercial

Str. Marășești nr. 80,

Suprafața construită = 26mp,

Suprafața utilă = 17,78 mp, Suprafața teren = 26mp (conform HCL 350/2016)

2012

325,02

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 25/2014

65

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.10

Str. Calea Republicii nr. 64, P+l, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă, S construită la sol=367mp

Număr cadastral 77301

Carte funciară 77301-C1

1975

645.512

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

66

0

Teren aferent Dispensar nr. 10

S=454 mp, situat în str. Calea Republicii nr. 64 - Lotul 2

Număr cadastral 77301 Carte funciară 77301

-

146.705,56

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

67

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.14,15,17

Str. Bicaz nr. 7, P+2, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=383mp, Număr cadastral 77294

Carte funciară 77294-C1

1981

819.914

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

68

0

Teren aferent Dispensar nr. 14,15,17

S=471 mp, situat în str. Bicaz nr. 7 -Lotul 2

Număr cadastral 77294

Carte funciară 77294

-

152.198,94

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

69

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.19

Str. Mihai Eminescu nr. 28A, P+l, construită pe fundație din beton, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=464mp Număr cadastral 77286

Carte funciară 77286-C1

1968

876.222

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

70

0

Teren aferent Dispensar

S=602 mp, situat în str. Mihai Eminescu

-

352.994,74

Domeniul privat al

nr. 19

nr. 28A- Lotul 2 Număr cadastral 77286 Carte funciară 77286

municipiului Bacău

HCL 339/2013

71

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.2

Str. Ozanei nr. 7A, P, construită cu pereți din zidărie, acoperit cu tablă, S construită lasol=186mp

Număr cadastral 77299-C1

Carte funciară 77299

1959

170.223

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

72

0

Teren aferent Dispensar nr.2

S-236 mp, situat în str.Ozanei nr. 7A -Lotul 2

Număr cadastral 77299

Carte funciară 77299

-

43.282,40

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

73

1.6.2.

Clădire Dispensar nr.4,16

Str. Martir Horia nr. 1, P+l S construită la sol=199mp Număr cadastral 16139-C1 Carte funciară 72502

1961

382.498

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

74

0

Teren aferent Dispensar

nr. 4, 16

S=269 mp, situat în str. Martir Horia nr. 1, Număr cadastral 16139,

Carte funciară 72502

-

157.733,53

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

75

1.6.2.

Clădire Dispensar nr. 6

Str. Tecuciului nr. 1,

S construită la sol=87mp Număr cadastral 9496-C1

Carte funciară 73109

1940

23.504

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

76

0

Teren aferent Dispensar nr. 6

S=106 mp, situat în str. Tecuciului nr. 1 Număr cadastral 9496

Carte funciară 41301

-

34.252,69

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

77

1.6.2.

Clădire Dispensar

nr.7,11,12

Str. Miron Costin nr. 70, P+2, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=384mp Număr cadastral 77291-CI

Carte funciară 77291

1961

825.581

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

78

0

Teren aferent Dispensar

nr. 7, 11,12

S-468 mp, situat în str. Miron Costin nr. 70, Lotul 2

Număr cadastral 77291

Carte funciară 77291

-

274.421,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

79

1.6.2.

Clădire Dispensar nr. 8,9

Bacău, str. Pictor Ion Andreescu nr. 5, P+2, construită pe structură din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă,

S construită la sol=383mp

Număr cadastral 77288-C1

Carte funciară 77288

1982

988.725

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 339/2013

80

0

Teren aferent Dispensar

nr. 8, 9

S~495 mp, situat în str. Pictor Ion Andreescu nr. 5, Lotul 2 Număr cadastral 77288

Carte funciară 77288

-

290.253,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2013

81

0

Teren Parcul Nord

S=7329mp, situat în str. Hatman Berescu, din care:

  • - Suprafață parcări + drumuri acces = 1307 mp;

  • - Suprafață spații verzi = 2643 mp;

  • - Suprafață construită (foișoare + alte construcții) = 173 mp;

  • - Suprafață alei+trotuare=3022mp;

  • - Suprafață loc dejoacă= 184mp; Carte funciară 73637

Nr. cadastral 73637

2013

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 354/2013

82

0

Teren curți-construcții

S = 830mp, str. Veronica Micle nr.13,

2014

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 182/2014

83

0

Teren curți-construcții

S - 1482mp, str. Alecu Russo nr.25 (atribuit în folosință gratuită Centrului Județean de Aparatură Medicală), carte funciară 77456, nr. cadastral 77456

2014

528.749

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 45/2014

84

0

Teren curți-construcții

S = 2000mp, str. Ernest Târțescu, nr. cadastral 78729

2014

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 269/2014

85

0

Teren curți-construcții

S = lOOOmp, str. Ernest Târțescu

(teren dat în folosință gratuită Asociației Lumina)

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 195/2016

86

1.6.1.

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C,

2003

195.659,05

Domeniul

Apartament nr. 9

et. 3;

Suprafața construită = 76,67mp; Suprafața utilă = 57,18mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U28

privat al municipiului Bacău

HG 1138/2003

HCL 237/2016

87

1.6.1.

Apartament nr. 13

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C, et. 5;

Suprafața construită = 97,63mp;

Suprafața utilă = 65,02mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U29

2003

122.500

Domeniul privat al municipiului Bacău HG 1138/2003 HCL 237/2016

88

1.6.1.

Apartament nr. 17

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C, et. 6;

Suprafața construită = 90,27mp;

Suprafața utilă = 69,37mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U30

2003

122.500

Domeniul privat al municipiului Bacău HG 1138/2003 HCL 237/2016

89

1.6.1.

Apartament nr. 13

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C, et. 7;

Suprafața construită - 90,27mp;

Suprafața utilă = 69,37mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U26

2003

142.556,19

Domeniul privat al municipiului Bacău HG 1138/2003 HCL 237/2016

90

1.6.1.

Boxa nr. 2

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C; Suprafața construită = 4mp; Suprafața utilă = 3,21mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U52

2003

5.517,18

Domeniul privat al municipiului Bacău

HG 1138/2003

HCL 237/2016

91

1.6.1.

Boxa nr. 3

Str. B-dul Unirii nr. 32, bloc 32, sc. C; Suprafața construită = 4mp; Suprafața utila ~ 2,86mp;

Carte funciară nr. 60140-C1-U53

2003

3.075,24

Domeniul privat al municipiului Bacău HG 1138/2003 HCL 237/2016

92

1.5.12.

Căsuțe lemn

20 buc.

2016

156.720

Domeniul privat al municipiului Bacău

93

1.6.1.

Garsonieră

Str. Republicii nr. 44, sc. A, ap. 22,

Supraf. construită=33,74mp,

Supraf. utilă = 21,93mp

2017

66.697,47

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 66/2017

94

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S~288mp,

2015

240.701,80

Domeniul privat al

40 buc.

municipiului Bacău

95

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S=144mp, 20 buc.

2015

122.969,75

Domeniul privat al municipiului Bacău

96

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S=216mp, 30 buc.

2017

123.916,81

Domeniul privat al municipiului Bacău

97

1.2.7.

Adăposturi câini (cuști)

Str. Republicii nr. 181, S=403,2mp, 56 buc.

2017

396.273,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

98

0

Teren curți-construcții

S = 13,125mp, str. Calea Romanului

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

99

0

Teren curți-construcții

S = 13,125mp, str. Digu Bârnat

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

100

0

Teren curți-construcții

S = 13,125mp, str. Alexei Tolstoi nr.18

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

101

0

Teren curți-construcții

S = 8,53mp, str. Cornișa Bistriței nr.23

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

102

0

Teren curți construcții

S= 3mp, str. Cornișa Bistriței nr. 32, sc. C, ap.2

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

103

0

Teren curți construcții

S™2,76 mp, str. Mioriței nr. 26, sc. A

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 24/2015

104

0

Teren

S = 6.209mp, str. Calea Romanului nr.191

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 66/2015

105

0

Teren curți-construcții

S ~ lOmp, str. George Bacovia nr.67, sc.

B, ap. 3

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 66/2015

106

0

Teren curți-construcții

S = 18mp, str. 22 Decembrie nr.115, sc. A

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 66/2015

107

0

Teren curți-construcții

S = 7mp, str. Tazlăului nr.4, sc. A

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 66/2015

108

0

Teren curți-construcții

S “ 4,5mp, str. Miron Costin nr.2, sc. C, ap.4

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 132/2015

109

0

Teren curți-construcții

S = 7,5mp, str. Mioriței nr.29, sc. B, ap.4

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 132/2015

110

0

Teren curți-construcții

S = 10,30mp, str. Garofiței nr.3, sc.A, ap.l

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL152/2015

111

0

Teren curți-construcții

S = 12,7mp, str. Orizontului nr.8

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL152/2015

112

0

Teren curți-construcții

S = 10,89mp, str. Oituznr.l

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL152/2015

113

0

Teren curți-construcții

S = 5,25mp, str. M. Horia nr.19, sc. A, ap.2

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL152/2015

114

0

Teren

S = 14.136mp, str. Izvoare f.n, carte funciară 81263, dezlipit astfel: Parcela 1

S=2.000mp, teren curți - construcții Nr. cadastral 81272

Parcela 2

S-12.13 6mp,   nr. cadastral 81273,

dezmembrat astfel:

  • -  lotul 1, S=7.864mp, nr. cadastral 82337, din care 1.336mp teren curți-construcții și 6.528mp teren arabil;

  • -  lotul 2, S=4.272mp, nr. cadastral 82338, din care 3.214mp teren ape stătătoare și 1.058mp teren arabil

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL177/2015 Act de dezlipire nr.3004/2015 Act de dezmembrare nr. 571/2016

115

0

Teren

S = 80,30mp, str. 9Mai nr.19, sc.A,

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2016

116

0

Teren

S ™ 129,7mp, str. Liniștei nr.5

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2016

117

0

Teren

S = 4,84mp, str. Calea Mărășești nr.102, sc. B

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

118

0

Teren

S = 4,70mp, str. Aleea Ghioceilor nr.23, sc. C, ap.2

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

119

0

Teren

S = 108mp, str. Oituz nr. 74

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

120

0

Teren

S = 340mp, str. Prelungirea Bradului nr. 60

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

121

0

Teren

S = 843mp, str. Cronicar Neculce

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 148//2016

122

0

Teren

S = 89mp (58mp+31mp)str.Arcadie Șeptilici nr. 3,

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

123

0

Teren

S = 4,18mp, str. Aleea Constructorului nr. 6, sc.B, ap.2

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

124

0

Teren

S = 4,55mp, str. Carpați nr. 25, sc.B, ap.l

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 148//2016

125

0

Teren

S = 39mp, str. B-dul Alexandru cel Bun nr. 7

2016

-

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

126

0

Teren

S = 181mp, str. Bradului nr. 60 (din care 134 mp închiriați cu destinația de cale de acces)

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

127

0

Teren

S = 1051mp, str. Dumbrava Roșie nr. 2

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

128

0

Teren

S - 3,78mp, str. Narciselor nr. 15/A

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

129

0

Teren

S = 463mp, str. Calea Moldovei nr. 55 A

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

130

0

Teren

S = 577mp, str. Calea Moldovei T 33, A 1128

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

131

0

Teren

S = 160mp, str. Orizontului nr. 51

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

132

0

Teren

S = 108mp, str. I. S. Sturza nr. 27,

Carte funciară 65240, nr. cadastral 65240

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

133

0

Teren

S = 139mp, str. Bucegi

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

134

0

Teren

S - 908mp, str. V. Micle nr. 5

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 247/2016

135

0

Teren

S = 28mp, str. Alexandru cel Bun nr. 3

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 247/2016

136

0

Teren

S = 27,22mp, str. Mioriței nr. 68/C

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 277/2016

137

0

Teren

S = 13,50mp, str. Aprodu Purice nr. 8

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 350/2016

138

0

Teren

S = 2,53mp, str. Mioriței nr. 32, sc. A, ap.2

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 350/2016

139

0

Teren

S = 54,24mp, str. 9 Mai - Parcare Piața Centrală

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 350/2016

140

0

Teren

S = 2mp, str. Caișilor nr. 10, destinația: balcon

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 391/2016

141

0

Teren

S - 34,46mp, str. Energiei nr. 8, sc. A

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 96/2017

142

0

Teren

S - 4,23mp, str. Aprodu Purice nr. 15

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 133/2017

143

0

Teren

S = 7,50mp, str. Tazlăului nr. 2, sc. A, ap.3

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 179/2017

144

0

Teren

S = 3,48mp, str. 9 Mai nr. 28

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 179/2017

145

0

Teren

S = 3,74mp, str. Mircea Eliade nr. 4

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 243/2017

146

0

Teren

S = 260,54mp, str. Erou Ciprian Pintea

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 243/2017

147

0

Teren

S = 181,17mp, str. Erou Ciprian Pintea

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 243/2017

148

0

Teren

S = 4,64mp, str. Carpați nr. 11

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 379/2017

149

0

Teren

S = 5,12mp, str. Erou Gh. Rusu nr. 2

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 448/2017

150

0

Teren

S = 20,89mp (dispus în 3 loturi: 12,56mp+4,29mp+4,04mp), str. I.L. Caragiale nr. 9

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 448/2017

151

0

Teren

S - 4mp, str. Hatman Berescu nr. 10, sc. B, ap.l

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 448/2017

152

0

Teren

S = 12mp (dispus în 2 loturi: 6mp+6mp), str. Călugăreni nr. 3, sc. B, ap .3

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 448/2017

153

0

Teren

S = 2,74mp, str. Lalelelor nr. 4, sc. D

2017

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 448/2017

SECȚIA PARC AUTO

154

1.6.2.

CI - Atelier mecanic

Str. Constantin Ene nr.3, construită din cărămidă, acoperiș din tablă,

Suprafață construită =519mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C1

1990

C1+C8+C9

102.700

Domeniul privat al municipiului Bacău

155

1.6.2.

C2 - Birouri

Str. Constantin Ene nr.3,

Suprafață construită = 130mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă,

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C2

1990

C2+C3

24.800

Domeniul privat al municipiului Bacău

156

1.6.2.

C3- Garaj

Str. Constantin Ene nr. 3, construită din cărămidă, acoperiș din tablă,

Suprafață construită =15mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C3

1985

Domeniul privat al municipiului Bacău

157

1.1.2.

C4 - Șopron

Str. Constantin Ene nr.3, construită pe stâlpi metalici, acoperiș din tablă, Suprafață construită -473mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C4

1994

32.600

Domeniul privat al municipiului Bacău

158

1.6.2.

C6 - Sediu administrativ

Str. Constantin Ene nr. 3,

Suprafață construită - 118mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă Lindab,

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C6

1985

215.800

Domeniul privat al municipiului Bacău

159

1.1.2.

C7 - Șopron (depozit carburanți)

Str. Constantin Ene nr. 3, pereți cărămidă, acoperiș tablă,

Suprafață construită =74mp

Carte funciară 68725

1990

7.200

Domeniul privat al municipiului Bacău

Nr. cadastral 68725-C7

160

1.6.2.

C8 - Magazie

Str. Constantin Ene nr.3,

Suprafață construită = 117,33mp, pereți cărămidă, acoperiș tablă,

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C8

1985

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

161

1.1.2.

C9 - Șopron (magazie)

Str. Constantin Ene nr.3, construită pe stâlpi metalici, acoperiș din tablă, Suprafață construită ™133mp

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C9

1990

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

PODURI, PASAJE, PARCĂRI

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

162

1.3.7.3.

Parcare auto str. Pictor Aman

S=1800 mp, beton (lângă blocul Cascada)

1987

4595,7

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 340/2002

163

1.3.7.1.

Parcare auto la Camping Gherăiești

S-182 mp, balast

1986

300

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 342/2002

164

L3.7.1.

Parcare auto Parc Gherălești-intrare

S=336 mp, balast, zona Popas Gherăiești

1988

150

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 342/2002

165

1.3.7.2.

Parcare auto str. 9 Mai

S-310 mp, asfalt, (lângă Liceul Sportiv)

2002

1660

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 145/2004

166

1.3.7.3.

Parcare auto str.Dumbrava Roșie

S=:492 mp, beton, (lângă Trezorerie)

2001

117

Domeniul privat al municipiului Bacău

n

HCL 145/2004

167

13.7.2.

Parcare auto str. Spiru Haret

S=195 mp, asfalt, ( în fața Universității)

2001

124

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 145/2004

168

I.3.7.3.

Parcare auto str. Ștefan cel Mare

S=1650 mp, beton, (lângă SPAS)

2002

1513

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 145/2004

169

1.3.18.

Pasaj subteran Letea

Str. Letea - str. Republic ii

2004

-

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2004

170

1.3.18.

Pasaj subteran Gară

Str. Gării ~ str. Gh. Donici

Suprafață totală teren = 410 mp din care: S=139mp teren acces în pasajul subteran, S=271 mp teren aferent luminator pasaj subteran;

Suprafață construită = 439mp;

Suprafață utilă = 376,38mp, din care: Sl=pasaj subteran=341,36;

S2=spațiu=9,01mp; S3=spațiu=4,59mp;

S4=spațiu=4,33mp; S5=spațiu=2,30mp;

S6=spațiu=4,24mp; S7=spatiu=3,37mp;

S8=stație pompe=7,18mp

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2004 HCL 195/2016

171

0

Teren cu destinația parcare

S = 56mp, str. Erou Ciprian Pintea nr. 2

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 348/2011

172

1.3.17.2

Pasarelă pietonală amplasată în interiorul Insulei de Agrement din Bacău, str. I.L. Caragiale (face legătura dintre Insula Mare de Agrement și Insula Mică, situată în partea de sud a insulei mari)

L=26,5m,l=l,60m, infrastructură din două culei, fundația bloc de beton simplu, elevația-cadru portal din 2 stâlpi de beton armat cu înălțimea de 3,50m și o riglă de beton armat, suprastructură din 2 grinzi metalice cu zăbrele

1980

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 3/2012

173

I.3.7.I.

Sens giratoriu (reamenajare intersecție)

Situat la intersecția între str. 9 Mai și Bulevardul Unirii (casat parțial), Stotală teren = 1642mp, nr. cadastral 83574,

Sconstr. la sol = 140mp, nr. cadastral 83574-C1, carte funciară 83574

2014

114.448,27

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 349/2016 HCL 396/2016

CULTURA

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

174

3.4.

Bustul lui Vasile Alecsandri

Str.Vasile Alecsandri nr. 37, în curtea Colegiului Național Vasile Alecsandri

1897

889,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

175

3.4.

Bustul Maiorului Constantin Ene

Din bronz, str. Nicolae Bălcescu, în Parcul Trandafirilor

1977

63.396,27

Domeniul privat al municipiului Bacău

176

3.4.

Bustul lui Ion Creangă

Din bronz, str. Spiru Haret nr. 6, Colegiul Pedagogic

1990

7.115,26

Domeniul privat al municipiului Bacău

177

3.4.

Statuia lui Ștefan cel Mare

Din bronz, intersecția str. Nicolae Bălcescu - b-dul Unirii

1997

169.106,43

Domeniul privat al municipiului Bacău

178

3.4.

Statuia lui Vasile Pârvan

Din bronz, str. 9 Mai , Muzeul de Istorie

1997

77.522,03

Domeniul privat al municipiului Bacău

179

3.4.

Bustul lui Mihai Eminescu

Din piatră, Parcul Cancicov

1965

8.538,31

Domeniul privat al municipiului Bacău

180

3.4.

Sculptură George Bacovia

Din piatră, str. George Bacovia nr. 13, Casa Memorială George Bacovia

1971

34.065,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

181

3.4.

Bustul       lui       Mihail

Kogălniceanu

Din bronz, Parcul Cancicov

1976

889,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

CLĂDIRI - PUNCTE TERMICE, CENTRALE TERMICE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

182

1.6.5.

P.T. 37

Str. Victor Babeș, S=289 mp, conform

HCL nr .349/28.09.2007

2007

378.700

(116.5006)

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.349/2007

183

1.6.5.

P.T. 23

Str. Teiului - incinta SC. Soma SA., S=78 mp,    conform HCL nr.

349/28.09.2007

2007

95.300

(29.3006)

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.349/2007

184

1.6.5.

C.T. Cuza Vodă

Str. Cuza Vodă, S=69,1 mp; 6 mp-exclusiv; 22,14 mp - în indiviziune, conf. HCL nr. 349/28.09.2007

2007

92.800

(28.6006)

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.349/2007

185

1.6.5

C3 - Centrală termică -

Liceul Tehnologic „Petru Rareș”

Str. Tecuciului nr. 17,

S=76,97 mp, cărămidă, planșeu beton

1972

12.468

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL135/2012

186

1.1.12.

C4 - Coș fum - Liceul

Tehnologic „Petru Rareș”

Str. Tecuciului nr. 17,

S=5,78 mp, cărămidă,

1972

9.987

Domeniul Public al municipiului Bacău HCL135/2012

LOCUINȚE 1

DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

187

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str.22 Decembrie nr.l, sc.A, ap.19,2 camere, Su=37,79mp

2000

1188,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

188

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str.22 Decembrie nr.38, sc.A, ap.5 ~3 camere, Su=67,48mp

2000

6203,72

Domeniul privat al municipiului Bacău

189

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.33, sc.A, ap.5 l,2cam,Su=42,76mp

2000

1958,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

190

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.33, sc.A,ap.3, Su=32,37mp

2000

1482,34

Domeniul privat al municipiului Bacău

191

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

str. Alecu Russo nr.35, sc.A, ap.l8,2cam.Su=41,39mp

2000

1771,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

192

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.l,sc.A,ap,14 -

3 camere, Su-55,9mp

2000

2798,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

193

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.l,sc.A,ap.20 ~

2 camere, Su=43,lmp

2000

2157,62

Domeniul privat al municipiului Bacău

194

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.3,sc.B,ap.l8 -

2 camere, Su=43,45mp

2000

2211,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

195

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Electricienilor nr.7, sc.A, ap.l -

2 camere, Su=43,lmp

2000

2231

Domeniul privat al municipiului Bacău

196

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Aleea Parcului nr.l, sc.A, ap.7 - 1 cameră, Su=14mp + 9 mp dependințe - în folosință comună (suprafața din contract: ll,20mp)

2000

663,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

197

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.7, sc.A, ap.4 - 2 camere, Su=54,13mp

2000

3121,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

198

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.12, sc.A, ap.14

- 1 cameră, Su=24,55mp

2000

2026,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

199

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aprodu Purice nr.l7, sc.B, ap.8 -

2 camere, Su~50,53mp

2000

3942,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

200

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A - 1 cameră, Su=8,77mp

2000

304,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

201

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr. 10, sc.A - 1 cameră, Su-8,77mp

2000

304,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

202

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr. 10, sc.A - 1 cameră, Su~8,77mp

2000

304,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

203

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.36,

1 cameră, Su=25,3mp

2000

879,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

204

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Aviatorilor nr.10, sc.A, ap.51,1

Domeniul privat al

de stat

cameră, Su=10,95mp

2000

380,59

municipiului Bacău

205

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Aviatorilor nr. 11, sc.A, ap.6,lcameră, Su™8,77mp

2000

289,75

Domeniul privat al municipiului Bacău

206

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr. 10, sc.A, ap.79,

1 cameră, Su=8,45mp

2000

293,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

207

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.34+51

- 2 camere, Su=44,06mp

2000

1455,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

208

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.    Aviatorilor    nr.ll,    sc.A,

ap.40,1 cameră, Su=16,llmp

2000

532,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

209

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatorilor nr.ll, sc.A, ap.68,

1 cameră, Su~22,2mp

2000

733,46

Domeniul privat al municipiului Bacău

210

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Aviatori lor nr.34, sc.C, ap. 12, 2camere, Su=47,51mp

2000

1251,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

211

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Alexandru cel Bun nr.3, 2 camere, Su=49,64mp

2000

5320,24

Domeniul privat al municipiului Bacău

212

1.6.1.

Sediu Asociație

B-dul Republicii nr.l, sc.D, ap.l, 1 cameră, Su=22mp

2000

130,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

213

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.29, sc.B, ap.12, 2 camere, Su=41,74mp

2000

1382,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

214

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.58, sc.B, ap.6, 3 camere,

Su=46,86mp, Sconstr.=58,78mp,

Carte funciară 60090-C1-U41

2000

938,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

215

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.58, sc.B, ap.19, 2 camere, Su=42,22mp

2000

775,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

216

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.60, sc.A ap.20, 2 camere, Su=42,58mp

2000

1585,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

217

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.62, sc.C ap.l, 2 camere, Su~39,22mp

2000

1638,58

Domeniul privat al municipiului Bacău

218

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.70, sc.A ap.2, 3 camere, Su=65,5mp

2000

2283,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

219

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

B-dul Republicii nr.72, sc.B ap.7, 3 camere, Su=69,43mp

2000

3228,23

Domeniul privat al municipiului Bacău

220

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Banatului nr.4B, sc.C, ap.5, 2camere, Su=42,08mp

2000

1184,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

221

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Banatului nr.4B, sc.D, ap. 10, 3camere, Su=81,61mp

2000

3754,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

222

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.13, sc.A, ap. 15, 4camere, Su=78,95mp

2000

3105,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

223

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Bicaz nr.21, 1 cameră,

Su=23,4mp

2000

754,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

224

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.A, ap.20, 2 camere, Su=43,45mp

2000

1090,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

225

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.C, ap.9, 2 camere,

Su=43,45mp

2000

1090,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

226

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.23, sc.D, ap. 14, 3 camere, Su=56,4mp

2000

1415,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

227

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.130, sc.A, ap.17, 2camere, Su=43,45mp

2000

1528,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

228

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.132, sc.A, ap.13,

2camere, Su=43,45mp

2000

1737,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

229

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.132, sc.B, ap.20, 2camere; Suprafață construită totală = 54,28mp,Su™46,80mp (HCL 99/2011)

2000

1737,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

230

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.144, sc.A, ap.4, 2camere, Su=54,77mp, suprafață construită indiviză=8,19mp, suprafață teren în folos ință=9,47mp

2000

2214,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

231

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.146, sc.A, ap.2, 3camere,

Su=61,55mp

2000

2987,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

232

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nrl54, sc.E, ap.17, 2camere, Su=43,45mp

2000

2021,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

233

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.164, sc.B, ap.15,

2camere, Su=43,45mp

2000

2140,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

234

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.164, sc.D, ap.2,2camere,

Su-43,45mp

2000

2140,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

235

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bicaz nr.166, sc.B, ap.2, 2camere,

Su-43,45mp

2000

2254,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

236

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr. 119, sc.C, ap.3, 3camere, Su=74,47mp

2000

6747,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

n

237

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr.,123 sc.B, ap.20, 2camere, Su=37,74mp, suprafață construită indiviză=5,3 Imp. suprafață teren în folosință=4,76mp

2000

1260,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

238

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi nr. 123, sc.C, ap.2, 3camere; Suprafață construită = 94,84mp,Su=71,89mp (HCL 99/2011)

2000

6494,11

Domeniul privat al municipiului Bacău

239

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucegi    nr. 135, sc.A, ap.43,

2camere, Su“55,6mp

2000

1685,79

Domeniul privat al municipiului Bacău

240

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Bucium nr.8,sc.B, ap.6, 3camere,

Su=57,2mp

2000

3238,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

241

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. C-lea Mărășești nr.4, sc.C, ap.3, 2camere, Su=44,9mp

2000

1092,51

Domeniul privat al municipiului Bacău

242

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.122, sc.C, ap.31, 2camere, Su=38,49mp

2000

2609,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

243

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. C-lea Mărășești nr.159, sc.A, ap.6, 2camere, Su=53,6mp

2000

1071,17

Domeniul privat al municipiului Bacău

244

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.171, scA, ap.4,1 cameră, Su=34,45mp

2000

1066,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

245

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. C-lea Mărășești nr.187, scA, ap.3,lcameră, Su=35mp

2000

1091,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

246

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Călugăreni     nr.3,     sc.C,

ap 12,1 cameră, Su=24,8mp

2000

1292,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

247

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Călugăreni nr.20, sc.C, ap. 12,

2camere, Su=50,31m

2000

2042,81

Domeniul privat al municipiului Bacău

248

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Carpați nr.2, scA, ap 19, 2camere,

Su"42,82mp, Sconstr.~55,27mp,

Carte funciară 61784-C1-U92

2000

1292,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

249

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Carpați nr.13, sc.A, ap.3, 2camere,

Su=43,5mp

2000

2105,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

250

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Carpați nr.14, sc.B, ap.18,

2camere,

Su=42,43mp, Sconstr.=55mp, Carte funciară 61372-C1-U37

2000

760,49

Domeniul privat al municipiului Bacău

251

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Castanilor nr.5, sc.A, ap. 19, 2 camere,    Su=44,83mp, suprafață

2000

1570,51

Domeniul privat al

construită indiviză=7,73mp, suprafață teren în folosință=6,07mp

municipiului Bacău

252

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Castanilor nr.7, scF, ap. 16, 2camere,Su™29,18mp

2000

691,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

253

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Chimiei   nr. 1, sc.C, ap. 19,

3camere, Su=69,23mp

2000

892,07

Domeniul privat al municipiului Bacău

254

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Chimiei nr.4, scB, ap.2, 3camere, Su=62mp

2000

2324,67

Domeniul privat al municipiului Bacău

255

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Constructorului nr.2, scB, ap.20, 2camere, Su=43,45mp

2000

1942,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

256

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr. 10, scA, ap.22, 2camere, Su=51,77mp

2000

1341,84

Domeniul privat al municipiului Bacău

257

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.10, scB, ap.44,

3 camere, Su=77,78mp

2000

2015,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

258

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.36, scA, ap20, 2camere, Su=47,66mp

2000

1370,23

Domeniul privat al municipiului Bacău

259

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.36, scC, apl7, 2camere, Su=47,66mp

2000

1370,23

Domeniul privat al municipiului Bacău

260

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Cornișa nr.24, sc.A, ap.38, 2camere, Su=59,64mp

2000

1939,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

261

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Coatache Negri nr.5, scB, ap. 18, 2camere, Su=39,2mp

2000

1276,36

Domeniul privat al municipiului Bacău

262

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Costache Negri nr.10, scB, ap. 12, 2camere, Su=38,37mp

2000

1093,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

263

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Erou Gh. Rusu nr.4, sc.H, ap. 12, 2camere, Su=44,01mp

2000

973,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

264

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Garofiței nr.l, sc.D, ap.7,

3camere, Su=73,5mp

2000

3462,86

Domeniul privat al municipiului Bacău

265

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Garofiței nr.7, sc.A, ap.7,

3camere, Su=64,75mp

2000

3470,62

Domeniul privat al municipiului Bacău

266

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. George Apostu nr.ll, sc.A, ap.l, 2camere, Su=39,41mp

2000

868,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

267

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. H.Berescu nr.4, sc.A, ap. 17, 2camere, Su=51,lmp

2000

4229,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

268

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Ion Luca nr.l9, sc.C, ap.4,

2000

2014,19

Domeniul privat al

de stat

2camere, Su-42,8mp

municipiului Bacău

269

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ion Luca nr.56, sc.B, ap. 17,

2camere, Su=43,5mp

2000

2250,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

270

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Iosif Cocea nr.3, sc.A, ap. 1,1 cameră, Su=34,49mp

2000

2601,01

Domeniul privat al municipiului Bacău

271

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Iosif Cocea nr.16, sc.B, ap.19, 2camere, Su=42,44mp

2000

8830,53

Domeniul privat al municipiului Bacău

272

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Iosif Cocea nr.6, sc.A, ap2, 3camere, Su=66,71mp

2000

4453,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

273

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.3, sc.C, ap.17, 2camere,Su=31,76mp

2000

960,97

Domeniul privat al municipiului Bacău

274

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.5, sc.B, ap.7,

3camere, Su=40,59mp

2000

1101,06

Domeniul privat al municipiului Bacău

275

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.6, sc.A, ap.9,

2camere, Su=31,76mp

2000

856,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

276

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Lalelelor nr.6, sc.C, ap.4, 2camere, Su~27,12mp

2000

795,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

277

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.13, sc.C, ap.25, 3camere,

Su™63,98mp

2000

2359,55

Domeniul privat al municipiului Bacău

278

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.14, sc.B, ap.l, 2camere,

Su=40,97mp

2000

1141,91

Domeniul privat al municipiului Bacău

279

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Letea nr.6, sc.A, ap.20, 2camere;

Suprafață construită totală - 5 l,50mp, Su=41,52mp (HCL 99/2011)

2000

800,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

280

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Livezilor nr.2, sc.A, ap.8,

3camere, Su=68,67mp

2000

5718,24

Domeniul privat al municipiului Bacău

281

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Logofăt Tăutu nr.4, sc.A, ap.9, 3camere, Su=48,35mp

2000

1598,75

Domeniul privat al municipiului Bacău

282

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Logofăt Tăutu nr.8, sc.D, ap.7, 2camere, Su=45,4mp

2000

878,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

283

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Martir Horia nr.4, sc.D, ap.63, 2camere, Su-37,6mp

2000

1580,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

284

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Martir Horia nr.13, sc.B, ap.7,3camere, Su=66,61mp

2000

6105,43

Domeniul privat al municipiului Bacău

285

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Martir Horia nr.16, sc.A,

2000

6105,11

Domeniul privat al

de stat

ap.l,2camere, Su=51,77mp

municipiului Bacău

286

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.12, sc.B, ap.3, 4camere,

Su=81,14mp

2000

4794,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

287

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.63, sc.A, ap.l, 1 camere,

Su=33,lmp

2000

1424,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

288

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.65, sc.A, ap.4, 3camere,

Su~62,92mp

2000

2361,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

289

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.71, sc.C, ap.13, 2camere, Su=41mp

2000

1984,57

Domeniul privat al municipiului Bacău

290

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.75, sc.C, ap.7, 2camere,

Su=43,27mp

2000

1779,42

Domeniul privat al municipiului Bacău

291

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.83, sc.B, ap.3, leameră,

Su~32,42mp, Sconstr.=39,18mp,

Carte funciară 62656-C1-U14

2000

2901,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

292

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.110, sc.D, ap.6, 2camere, Su=31,53mp

2000

974,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

293

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 110, sc.E, ap. 17, 2camere, Su=30,46mp

2000

941,33

Domeniul privat al municipiului Bacău

294

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 114, sc.B, ap. 12, 2camere, Su=33,55mp

2000

1583,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

295

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap.ll,

3camere, Su=44,61mp

2000

942,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

296

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap. 17, 3camere, Su=44,63mp

2000

943,13

Domeniul privat al municipiului Bacău

297

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.128, sc.C, ap.25, 2camere, Su=32,9mp

2000

695,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

298

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.132, sc.B, ap.9,

2camere,

Su=33,76mp

2000

1160,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

299

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.136, sc.B, ap.13,

3 camere, Su=40,3mp

2000

1123,09

Domeniul privat al municipiului Bacău

300

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr. 146, sc.A, ap. 16, 2camere, Su=39,12mp

2000

1145,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

301

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Milcov nr.146, sc.E, ap.l, 2camere, Su=39,12mp

2000

1145,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

o.

302

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.l, sc.B, ap.14, 2camere; Suprafață construită = 67,18mp,

Su=55,14mp (HCL 141/2011)

2000

2838,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

303

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.l 9, sc.A, ap.3,

3camere, Su=65,21mp

2000

1123,27

Domeniul privat al municipiului Bacău

304

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.21, sc.C, ap. 16, 3camere, Su~72,37mp

2000

6241,14

Domeniul privat al municipiului Bacău

305

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.25, sc.B, ap.4,

1 cameră, Su=32mp

2000

1924,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

306

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.26, sc.A, ap. 18, 2camere, Su=38,26mp

2000

1284,26

Domeniul privat al municipiului Bacău

307

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.72, sc.A, ap. 19, 2camere, Su=56,44mp

2000

3458,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

308

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.74, sc.B, ap. 15, 2camere, Su=47,6mp

2000

3821,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

309

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mioriței nr.88, sc.A, ap.l,

3camere, Su=61,23mp

2000

4818,36

Domeniul privat al municipiului Bacău

310

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Miron Costin nr.l9, sc.C, ap.l,

2camere, Su=36,76mp

2000

1239,96

Domeniul privat al municipiului Bacău

311

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Mircea Eliade nr.ll, sc.B, ap. 18, 2camere, Su=41,35mp

2000

1346,79

Domeniul privat al municipiului Bacău

312

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.ll, sc.A, ap.4,

2camere, Su=41,07mp

2000

1392,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

313

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.ll, sc.B, ap.47,

1 cameră, Su=2L26mp

2000

721,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

314

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Narciselor nr.l5, sc.A, ap. 12,

1 cameră, Su-21,26mp

2000

667,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

315

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Neptun nr.12, sc.A, ap.2, 2camere,

Su=38,25mp

2000

1195,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

316

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr. 42, ap. 5, 2 camere, Su=26,92mp, suprafață construită indiviză=2,53mp, suprafață teren în folosință=7,30mp

2000

835,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

317

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap. 10,

1 cameră, Su=16,64mp

2000

508,57

Domeniul privat al municipiului Bacău

318

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.6, lcameră, Su™13,94mp

2000

426,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

319

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.28, lcameră, Su=13,58mp

2000

415,04

Domeniul privat al municipiului Bacău

320

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.35, lcameră, Su=13,54mp

2000

413,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

321

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.43, lcameră, Su=13,52mp

2000

413,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

322

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nicu Enea nr.7, sc.B, ap.57, lcameră, Su-13,52mp

2000

413,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

323

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Nordului nr.8, sc.B, ap. 18, 2camere, Su=51,7mp

2000

2431,94

Domeniul privat al municipiului Bacău

324

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.8, sc.B, ap. 17, 2camere, Su=39,22mp

2000

1588,07

Domeniul privat al municipiului Bacău

325

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr.10, sc.A, ap. 14, 3camere, Su=49,32mp

2000

2016,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

326

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr. 11, sc.A, ap. 19, 2camere, Su=38,97mp

2000

373,32

Domeniul privat al municipiului Bacău

327

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Orizontului nr. 12, sc.B, ap.7, 2camere, Su=40,72mp

2000

1667,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

328

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap, 15, lcameră, Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

329

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap. 18, lcameră, Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

330

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.30, lcameră, Su=ll,37mp

2000

328,11

Domeniul privat al municipiului Bacău

331

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.33, lcameră, Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

332

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.38, lcameră,

Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

333

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.70, lcameră, Su=13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

334

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pictor Aman nr.5, sc.A, ap.86, lcameră,

2000

397,37

Domeniul privat al

Su=ll,30mp, Sconstr.=13,77mp,

Carte funciară 61037-C1-U26

municipiului Bacău

335

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Pictor    Aman    nr.5    sc.A,

ap. 104,1 cameră, Su~13,77mp

2000

397,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

336

1.6.1.

Sediu Asociație

Str. Pictor Aman nr.14, sc.A, ap.3,

1 cameră, Su=23,79mp

2000

2929,43

Domeniul privat al municipiului Bacău

337

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.100, sc.B, ap.8, 2camere, Su=50,63mp

2000

4030,72

Domeniul privat al municipiului Bacău

338

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr. 110, sc.A, ap.6, 2camere, Su=50,05mp

2000

3941,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

339

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr. 113, sc.B, ap.8, 4camere, Su=82,43mp

2000

7314,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

340

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Pr. Bradului nr.115, sc.A, ap.19, 2camere, Su=49,3mp

2000

4275,63

Domeniul privat al municipiului Bacău

341

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Prieteniei nr.12, sc.A, ap.l, 2camere, Su-43,4mp

2000

2091,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

342

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului nr.3, sc.C, ap.l 1, 2camere, Su=44,9mp

2000

2243,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

343

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului nr.3, sc.D, ap.16, 2camere, Su=43,lmp

2000

2153,27

Domeniul privat al municipiului Bacău

344

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Proiectantului nr.10, sc.A, ap.9, 2camere, Su=45,9mp

2000

2425,38

Domeniul privat al municipiului Bacău

345

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap. 15,

1 cameră, Su-13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

346

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap. 18, lcameră, Su-ll,37mp, suprafață construită indiviză=2,80mp, suprafață teren în folosință=3,37mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

347

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.19, lcameră, Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

348

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.56, lcameră, Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

349

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.63, lcameră, Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

350

1.6.1.

Locuință din fondul locativ

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.89,

2001

4700

Domeniul privat al

de stat

1 cameră și dependințe,

Sconstruită= 14,97mp,

Sutilă = ll,53mp, teren aferent în indiviziune = 3,57mp, cote părți comune = 2,86mp, C.F. nr. 60605-C1-Ull,Nr.cad. 170/A;89

municipiului Bacău

HCL310/2011

351

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.96,

1 cameră, Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

352

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.5, sc.A, ap.21,

1 cameră, Su=13,77mp

2000

397,44

Domeniul privat al municipiului Bacău

353

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Stadionului nr.7, sc.A, ap.36, leameră, Su=13,77mp

2000

381,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

354

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.42, sc.B, ap. 12, 2camere, Su=54,3mp

2000

3674,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

355

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.42, sc.C, ap.3, leameră, Su^28,68mp

2000

1940,77

Domeniul privat al municipiului Bacău

356

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Ștefan Cel Mare nr.46, sc.A, ap.33, leameră, Su~34,29mp

2000

1519,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

357

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului     nr.l, sc.B, ap9,

2camere, Su=55,97mp

2000

4672,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

358

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului     nr.3, sc.A, ap8,

2camere, Su=58,lmp

2000

5365,31

Domeniul privat al municipiului Bacău

359

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Tazlăului     nr.5, sc.B, ap.4,

3camere, Su=80,48mp

2000

18080,62

Domeniul privat al municipiului Bacău

360

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Trandafirilor nr.l, sc.E, ap.5, leameră,

Su"23,llmp, Sconstr.=27,81mp,

Carte funciară 62351-C1-U26

2000

601,07

Domeniul privat al municipiului Bacău

361

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Valea Albă, nr.9, sc.B, ap.15, leameră, Su=40,65mp

2000

3706,25

Domeniul privat al municipiului Bacău

362

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Venus nr.12, sc.B, ap.8, 4camere, Su=88,31mp

2000

7122,22

Domeniul privat al municipiului Bacău

363

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Venus nr.6, sc.A, ap.8, 3camere,

Su=77,69mp

2000

6287,77

Domeniul privat al municipiului Bacău

364

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap. 10, leameră, Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

365

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.24, lcameră, Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

366

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.27, lcameră, Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

367

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.46, lcameră, Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

368

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.58, lcameră, Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

369

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.85, lcameră, Su=13,8mp

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

370

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Victor Babeș nr.2, sc.A, ap.93,

1 cameră,

Su=l l,44mp, Sconstr.=14,21mp, Carte funciară 60850-C1-U52

2000

449,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

371

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.Vile Letea nr.25, sc.A, ap.2, 4camere, Su=103,71mp

2000

2001,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

372

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. V i le     Letea     nr.2 8,     sc .A,

ap.l l,2camere, Su=51,26mp

2000

1728,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

373

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.2, sc.A, ap.l 1, 2camere, Su=27,23mp

2000

621,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

374

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.2, sc.B,     ap.9,

2camere, Su-26mp

2000

592,97

Domeniul privat al municipiului Bacău

375

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.3, sc.B, ap.3,

2camere, Su=27,23mp

2000

621,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

376

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Violetelor     nr.6,     sc.A,

ap.5,.2camere, Su-29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

377

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str. Violetelor nr.6, sc.B,     ap.13,

2camere, Su=29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

378

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Violetelor     nr.6,     sc.C,

ap.l6,.2camere, Su=29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

379

1.6.1.

Locuință din fondul locativ de stat

Str.     Violetelor     nr.6,     sc.C,

ap.20,.2camere, Su=29,86mp

2000

760,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

CASE NAȚIONALIZATE

Nr.

Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

380

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Avram Iancu nr.2,   20301616,

Su=38,5mp, Steren=112mp

1996

3599,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

381

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Avram Iancu nr. 28, 9 camere, construită din cărămidă, acoperită cu țiglă,

Suprafață construită = 209mp;

Suprafață utilă = 162,83mp, Steren=535mp, carte funciară 82344 (conf.HCL 61/2016)

1996

20881,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

382

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Banca Națională nr.8, 1 cameră, Su=16,26mp, Steren=O

1996

1813,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

383

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Bârladului nr.6, 1 cameră, Su=19,67mp, Steren=O

1996

2249,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

384

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Crinului      nr.20,      4camere,

Su~60,14mp, Steren=672mp

1996

4752,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

385

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Cantonului    nr. 12,    3camere,

Su=68,67mp, Steren~407mp

1996

3965,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

386

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Cuza vodă nr.2, 5camere,

S“87,49mp, Steren=74,21 mp

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

387

1.6.1.

Casă naționalizată

Casa Rafailă

Str.Cuza Vodă nr. 14bis, 7camere,

Suprafață construită = 295mp,

Suprafață utilă = 213,56mp, regim înălțime P, Steren=515mp (conf.HCL 416/2017)

1996

9269,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

388

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.184, 2camere

Su~45,7mp, Steren-674mp

1996

4869,52

Domeniul privat al municipiului Bacău

389

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, lcameră,

1996

2320,14

Domeniul privat al

Su=27,76mp, Steren=0

municipiului Bacău

390

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, 1 cameră, Su=13,19mp, Steren=96mp

1996

1102,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

391

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Calea Moldovei nr.58, 1 cameră,

Su=13,9mp, Steren=96mp

1996

1161,74

Domeniul privat al municipiului Bacău

392

1.6.1.

Casă naționalizată

Calea Romanului nr. 66,2camere,

Suprafață construită - 67mp,

Suprafață teren curți construcții = 270mp

Suprafață teren arabil = 263mp (conform HCL 54/29.02.2012)

1996

2786,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

393

1.6.1.

Casă naționalizată

Calea Romanului nr. 66, 1 cameră, Su”24,6mp, Steren=190mp

1996

1947,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

394

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Gării     nr. 16,     2camere,

Su=44,51mp, Steren=0

1996

3611,46

Domeniul privat al municipiului Bacău

395

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Gării     nr.72,     1 cameră,

Su-43,38mp, Steren~146mp

1996

6062,81

Domeniul privat al municipiului Bacău

396

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Gării     nr. 16,     2camere,

Su=25,63mp, Steren=0

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

397

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Gării     nr.16,     1 camera,

Su=31,42mp, Stcren=0

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

398

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Gării     nr. 16,     2camere,

Su=20,46mp, Steren=0

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

399

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Dr.Istrati      nr.19,      2camere,

Su=34,77mp, Steren=416mp

1996

1220,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

400

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Decebal nr.l, 4camere, Suprafață construită = 83mp; Suprafață utilă - 62,60mp, Steren=514mp

(conf. HCL 77/2013)

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

401

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Decebal      nr.39,      3 camere,

Su=63,02mp, Steren=0mp

1996

10209,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

402

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Lupeni nr. 48, 2camere, Su=56,75mp, Steren=0

1996

5522,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

403

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Gloriei    nr.7,    4camere,

Su=86,97mp, Steren=190mp

1996

9860,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

404

1.6.1.

Casă naționalizată

Aleea Ghioceilor nr. 12 bis,

Su=89mp, Steren=0

2 cam ere,

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

405

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.L.Patrășcanu nr. 36,

Su=29,02mp, Steren-0

1 cameră,

1996

3766,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

406

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.L.Pătrășcanu nr. 36, Su=17,64mp,S teren=0

1 cameră,

1996

2289,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

407

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Florilor       nr.34,

Su=18,5mp, Steren=240mp

1 cameră,

1996

2475,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

408

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Holtului nr. 91,

Su=44,79mp, Stcrcn=263mp

3 camere,

2001

8750,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

409

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Ecaterina Teodoroiu nr.25, 2camere,

Suprafață    construită    =55,10mp

Suprafață utilă = 42,68mp,

Suprafață teren = 55,10mp,

(conform HCL176/26.07.2012)

1996

7227,84

Domeniul privat al municipiului Bacău

410

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,

Su=26,36mp, Steren=0

1 cameră.

1996

2870,91

Domeniul privat al municipiului Bacău

411

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9, Su-23,01mp, Steren=50mp

2camere,

1996

2506,05

Domeniul privat al municipiului Bacău

412

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,

Su=31,46mp, Steren=20mp

2camere,

1996

3426,35

Domeniul privat al municipiului Bacău

413

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,

Su=18,65mp, Steren=0

1 cameră

1996

2031,19

Domeniul privat al municipiului Bacău

414

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9, Su=26,36mp, Steren-0

1 cameră,

1996

2870,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

415

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9,

Su=85,49mp, Steren=0

3 cam ere,

1996

9310,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

416

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.E.C.M.Hasan nr.9, Su=14,55mp, Steren=0

1 cameră,

1996

1584,66

Domeniul privat al municipiului Bacău

417

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia     nr.8,     3camere,

Su=128,81mp, Steren=210mp

1996

16073,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

418

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia     nr.8,

Su=67,96mp, Steren-192mp

3 camere,

1996

8480,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

419

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr. 14,

Su”I02,91mp, Steren=0

3camere,

1996

4584

Domeniul privat al municipiului Bacău

420

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.30,

Su=53mp, Steren=0

2 camere,

1996

5847,57

Domeniul privat al municipiului Bacău

421

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.30,

Su-88,58mp, Steren-236mp

4camere,

1996

9773,17

Domeniul privat al municipiului Bacău

422

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.30,

Su=49,72mp, Steren=0

2camere,

1996

5485,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

423

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.33,

Su=51,5mp, Steren-50mp

2camere,

1996

7764,47

Domeniul privat al municipiului Bacău

424

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.35,

Su=67,41mp, Steren^O

2camere,

1996

20085,74

Domeniul privat al municipiului Bacău

425

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.35,

Su=28,7mp, Steren=0

1 cameră,

1996

8551,56

Domeniul privat al municipiului Bacău

426

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.G.Bacovia    nr.35,

Su=62,66mp, Steren=0

2camere,

1996

18670,41

Domeniul privat al municipiului Bacău

427

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. G. Bacovia nr.35, Scamere, din cărămidă, acoperită cu tablă,

Suprafață construită =   195mp

(47+82+66),

Suprafață teren = 554mp,

Carte funciară 82860

(conform HCL 247/31.08.2016)

1996

47307,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

428

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.94, Su=58,25mp, Steren=0

2camere,

1996

3176,39

Domeniul privat al municipiului Bacău

429

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.98,

Su=54,58mp, Steren=0

2camere,

1996

1689,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

430

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.100,

Su=65,36mp, Steren=0

3 camere,

1996

13054,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

431

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. 9 Mai nr.100,

Su=33,51mp, Steren=0

1 cameră,

1996

6692,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

432

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. M.Eminescu nr.27A, 2camere, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, Su=31mp, Sconstr.=43mp, Steren“137mp (Smăsurată=43mp), Carte funciară 73650

1996

12789,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

433

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufarului     nr.20,

Su=44,31mp, Steren=0

2camere,

1996

3708,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

434

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Nufarului     nr.20,     2camere,

Su~57,95mp, Steren=0

1996

3519

Domeniul privat al municipiului Bacău

435

1.6.1.

Casă naționalizată

Str .Nufărului     nr.20,     1 cameră,

Su=21,5mp, Steren^Hmp

1996

2168,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

436

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Oituz nr.38, 6camere, Suprafață construită = 130mp; Suprafață utilă = 98,48mp, Steren=312mp

(conf. HCL 77/2013)

1996

19505,42

Domeniul privat al municipiului Bacău

437

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz     nr.42,     4camere,

Su=125,8mp, Steren=153mp

1996

7710,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

438

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz     nr.42,     4camere,

Su=93,03mp, Steren=132mp

1996

7460,61

Domeniul privat al municipiului Bacău

439

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz     nr.48,     1 cameră,

Su-17,36mp, Steren=0mp

1996

3250,76

Domeniul privat al municipiului Bacău

440

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Oituz     nr.48,     2camere,

Su:=44,48mp, Steren=0mp

1996

7208,21

Domeniul privat al municipiului Bacău

441

0

Teren curți - construcții

Str. Pr. Bradului nr.90, S=184mp

1996

1615,5

Domeniul privat al municipiului Bacău

442

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr. 17, 4camere,

Su=128,89mp, Steren=154mp

1996

20180,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

443

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.21, 2camere, Su=45,09mp, Steren-mp

1996

9605,55

Domeniul privat al municipiului Bacău

444

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.21, 2camere, Su~59,4mp, Steren=34mp

1996

12654,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

445

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. N. Titulescu nr.37, 3camere, Su=56,83mp, Steren=35mp

1996

8602,72

Domeniul privat al municipiului Bacău

446

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. I.G.Destelnica nr.4 (fost Trotuș), 3camere, construită din cărămidă, acoperită din tablă,

Suprafață construită = 95mp, Suprafață teren curți construcții = 133mp, carte funciară 69148

(conf. HCL 54/29.02.2012)

1996

9237,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

447

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Războieni nr. 14, P+l parțial, Suprafață utilă = 169,98mp, carte

1996

27.553,46

Domeniul privat al

funciară 83637-C1-U1;

Steren=310,55mp, din care 135 mp în indiviviune cu Năstase Genovica și Ioan (10,50mp - Năstase Genovica și Ioan, 124,05 - domeniul privat al Municipiului Bacău), carte funciară 83637

municipiului Bacău

448

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.22,     3camere,

Su=72,94mp, Steren=53mp

1996

14426,56

Domeniul privat al municipiului Bacău

449

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.22,     2camere,

Su=20,98mp,Steren=50mp

1996

4149,56

Domeniul privat al municipiului Bacău

450

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.36, 3camere,

Suprafață construită totală = 95mp, din care:

Cl-casă-P+M = 79mp,

C2-magazie = 27mp,

Suprafață teren curți construcții = 106mp

(conf. HCL 54/29.02.2012)

1996

7646,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

451

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.37,     lcameră,

Su=20,65mp, Steren=30mp

1996

2741,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

452

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.37,     lcameră,

Su=15,25mp, Steren=30mp

1996

2024,95

Domeniul privat al municipiului Bacău

453

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza nr.38, 2camere, din cărămidă, acoperită cu tablă, Su=18,59mp, Sconstr.=25mp, Steren=70mp, carte funciară 74249

1996

4128,28

Domeniul privat al municipiului Bacău

454

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.47,     2camere,

Su=63,09mp, Steren=89mp

1996

10482,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

455

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.I.S.Sturza     nr.47,     lcameră,

Su=29,24mp, Steren=0mp

1996

4858,29

Domeniul privat al municipiului Bacău

456

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. I. S. Sturza nr.110, 2camere,

Su=33,7mp, Steren=100mp

1996

5518,82

Domeniul privat al municipiului Bacău

457

1.6.1.

Casă naționalizată

B-dul Unirii nr.58, 2camere,

Su=47,31mp, Steren=70mp

1996

3703,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

458

1.6.1.

Locuință cu caracter social

Str. Teiului nr.   13,   2camere,

1996

1

Domeniul privat al

S=78,86mp. Steren=0

municipiului Bacău

459

1.6.1.

Locuință cu caracter social

Str. Teiului nr. 13,   1 cameră,

S=33,22mp, Steren=0

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

460

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.     Traian     nr.5,     Scamere,

Su=59,71mp, Steren~200mp

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

461

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Traian    nr.12,     1 cameră,

Su=34,99mp, Steren=194mp

1996

4414,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

462

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Traian    nr.18,    3camere,

Su=138,14mp, Steren=21mp

1996

25405,96

Domeniul privat al municipiului Bacău

463

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Traian    nr.18,     I cameră,

Su=43,32mp, Steren=0mp

1996

7967,18

Domeniul privat al municipiului Bacău

464

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Traian    nr.27,    2camere,

Su=46,92mp, Steren=0mp

1996

5712,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

465

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. Traian Vuia nr.3, 2camere,

Su=50,65mp, Steren=424mp

1996

2853,16

Domeniul privat al municipiului Bacău

466

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Triumfului     nr.5,     2camere,

Su~49mp, Steren=0

1996

1198,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

467

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Triumfului     nr.5,     2camere,

Su=36mp, Steren=0

1996

880,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

468

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51,    1 cameră,

Su=18mp, Steren=68mp

1996

2587,59

Domeniul privat al municipiului Bacău

469

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri   nr.51,    1 cameră,

Su=28,36mp, Steren=57mp

1996

4076,89

Domeniul privat al municipiului Bacău

470

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51,    1 cameră,

Su=23,05mp, Steren=30mp

1996

3313,55

Domeniul privat al municipiului Bacău

471

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51, 2camere, Su=63,3mp, Steren~0mp

1996

9099,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

472

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51, 2camere,

Su=39,02mp, Steren=20mp

1996

5609,33

Domeniul privat al municipiului Bacău

473

1.6.1.

Casă naționalizată

Str. V. Alecsandri   nr.51,   2camere,

Su=32,45mp, Steren™19,3mp

1996

4664,86

Domeniul privat al municipiului Bacău

474

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.51, 2camere,

Su~36,16mp, Steren=0mp

1996

5198,19

Domeniul privat al municipiului Bacău

475

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.53, 3camere, Su=59mp, Steren=0mp

1996

5997,67

Domeniul privat al municipiului Bacău

476

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri nr.53,

Su=46mp, Steren=0mp

2camere,

1996

4676,15

Domeniul privat al municipiului Bacău

477

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri    nr.61,

Su=76,85mp, Steren=77mp

3camere,

1996

5028,12

Domeniul privat al municipiului Bacău

478

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V.Alecsandri    nr.61,

Su=36,2mp, Steren=0mp

2camere,

1996

2368,48

Domeniul privat al municipiului Bacău

479

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.V. Micle nr.12,

lcameră; Suprafață totală construită = 156mp, din care:

CI casă = 70mp,

C2 casă = 40mp,

C3 casă = 38mp,

C4 magazie = 8mp,

Suprafață totală teren=736mp

(HCL 99/31.03.2011)

1996

1781,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

480

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Vântului nr.25, lcameră, Su=10,23mp, Steren=0

1996

1961,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

481

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.Vântului      nr.25,

Su=10,5mp, Steren=0

lcameră,

1996

2013,71

Domeniul privat al municipiului Bacău

482

1.6.1.

Casă naționalizată

Str.    Zefirului    nr.2,

Su=59,6mp, Steren=0

3 camere,

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

PIEȚE, TÂRGURI, OBOARE

Nr.

Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

483

1.1.5.

Teren Micropiață CFR

S=286,8 mp, str. Vasile Pârvan, teren pe care se găsește platoul și mesele din beton

1957

46.710,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

484

1.3.7.2.

Alee Obor vite

Construită din beton de ciment, situată în incinta Oborului de vite, S=800

1989

63.993,00

Domeniul privat al municipiului

Bacău

485

1.5.1.2.

C1 - Pavilion administrativ Obor vite

Str. Tecuciului nr. 19, S=34 mp, din panouri PAL, finisate cu tencuială, situat în incinta Oborului de Vite, carte funciară 82981, nr. cadastral 82981-C1

1992

69,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

486

1.5.1.2.

C2 - Gheretă basculă Obor vite

S=20 mp, situată în incinta Oborului de Vite, construită din cărămidă, acoperiș din scânduri și carton,

1961

18,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

487

1.6.1.1.

C3 - WC Obor vite

S=50 mp, din cărămidă cu planșeu beton, 14 cabine, situat în incinta Oborului de Vite, carte funciară 82981, nr. cadastral 82981-C3

1960

6,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

488

1.6.1.1.

C4 - WC Talcioc

S=10 mp, cărămidă, situat în incinta Talciocului din Oborul de Vite, carte funciară 82981, nr. cadastral 82981-C4

1977

4.197,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

489

1.6.3.2.

Gard beton Obor vite

S=190 ml, prefabricate din beton (95 plăci X 2ml)

1959

194,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

490

I.6.3.2.

Gard metal Obor vite

L=6 m.l., h=2 m.l., grilaj metalic

1988

36,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

491

I.6.3.2.

Poartă intrare Obor vite

L=6ml, metal

1981

8.928,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

492

1.6.3.2.

Poartă intrare Obor vite

L=6ml, metal

1981

8.928,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

493

I.6.3.2.

Poartă intrare Talcioc

L=3 ml, metal

1983

5.580,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

494

1.6.3.1.

Gard metalic Piața Gros

L=78ml, metal

2008

18.563,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

495

I.6.3.2.

Poartă metalică Piața Gros

Situată la intrarea în Piața de Gros

2008

5.949,00

Domeniul privat al municipiului Bacău

496

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită-102mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C1

Carte funciară 69605-CI

2013

21.762,52

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

497

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=102mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C2

Carte funciară 69605-C2

2013

21.762,52

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

498

1.6.1

Complex de 10 module comerciale

Suprafață construită=66mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C3

Carte funciară 69605-C3

2013

14.081,63

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

499

1.6.1

Complex de 10 module comerciale

Suprafață construită=66mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C4

Carte funciară 69605-C4

2013

14.081,63

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

500

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C5

Carte funciară 69605-C5

2013

21.975,88

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

501

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C6

Carte funciară 69605-C6

2013

21.975,88

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

502

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C7

Carte funciară 69605-C7

2013

21.975,88

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

503

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită™ 103mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C8

Carte funciară 69605-C8

2013

21.975,88

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

504

1.6.1

Complex de 10 module

Suprafață construită=69mp,

Domeniul privat al

comerciale

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C9

Carte funciară 69605-C9

2013

14.721,70

municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

505

1.6.1

Complex de 10 module comerciale

Suprafață construită-70mp,

cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-00

Carte funciară 69605-C10

2013

14.935,06

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

506

1.6.1

Complex de 13 module comerciale

Suprafață construită=88mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C11

Carte funciară 69605-C11

2013

18.775,51

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

507

1.6.2

Complex de 16 module comerciale

Suprafață construită=103mp, cu structură de rezistență ușoară, tâmplărie aluminiu, geam termopan Nr. cadastral 69605-C12

Carte funciară 69605-C12

2013

21.975,88

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de vânzare cumpărare nr. 1393/29.05.2013

508

1.6.1

Spațiu comercial

Str. Pieții nr. 1,

Suprafața utilă ~ 55,12 mp

2012

1315,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 25/2014

PLATFORME PUBELE DEPOZITARE DEȘEURI MENAJERE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

509

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=82,08 mp, str.Republicii nr.68

2002,2017

35.530,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

510

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri           menaj ere-

S=20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4.838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

str.Republicii nr.78

511

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri           menajere-

str.Republicii nr.82

S=19,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

512

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri           menajere-

str.Republic ii nr.86

S=20,33 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

513

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str.Republicii nr.84

2002

4.838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

514

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menaj ere-str.Henri Coandă nr.7

S=25 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

515

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri        menaj ere-str.

Aviatori nr.14

S=25 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

516

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere-str. Neptun nr.14

S=20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

517

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere-str. Victor Babeș nr.43

S=23,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

518

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri         menajere-str.

Narciselor nr.9

S=18 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

519

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri        menajere-str.

Narciselor nr.6

S™25,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4.838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

520

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri        menajere-str.

Narciselor nr.8

S—24,7 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

521

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bucegi nr. 109-117

S-18,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

522

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menaj ere    -str.

Republicii nr. 54

S=17,4 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

4.838

Domeniul privat al municipiului Bacău

523

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Piața Aviatori

S-36,96 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

524

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Bicaz nr.l44(farmacie)

S=36,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

525

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr.9(biserică)

S=19,84 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

526

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr.15

S=39,20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

527

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr. 154 (Bartolo)

S=37,23 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

528

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr.21

S=18,43 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

529

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Proiectantului nr.3

S=17,52 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

530

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Proiectantului nr.8

S=20,3 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

531

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Electricienilor nr.3

S-17,69 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

532

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=56,25 mp, Str. Electricienilor nr. 1

2002,2017

30.578,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

533

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Bicaz nr.166

S-26,46 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

534

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S-33,60 mp, str. Constructorului nr.9

2002,2017

22.731,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

535

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=50,40 mp, str. Constructorului nr. 6

2002,2017

27.818,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

o             O

536

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Metalurgiei nr.4

S=16,8 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

537

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=45,60 mp, str. Bicaz nr.132

2002,2017

36.037,22

Domeniul privat al municipiului Bacău

538

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Letea nr.5-7

S=18,3 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

539

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Letea nr.32

S™18,3 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

540

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Orizontului nr.4

S=18,75 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

541

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr.85-89

S=17,4 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

542

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr.79

S=39,2 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

543

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr.65

S=18,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

544

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov 95 - Bazar

S=20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

545

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menaj ere - str. Milcov nr.57

S-18 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

546

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri     menajere     -

str.Milcov nr.93-110

S=37,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

547

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere —str. Alecu Russo nr.15

S=33,95 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

548

1.5.9

Platformă pubele depozitare

S=39,50 mp, placă beton monolit +

1999

3183,54

Domeniul privat al

deșeuri    menajere    -str.

Milcov nr.122

plăci prefabricate + canalizare

municipiului Bacău

549

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Milcov nr. 168 (Pod)

S=34,56 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

550

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Andreescu nr.21

-

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

551

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Andreescu nr.40

-

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

552

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Frasinului nr.4

S=25,50 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

553

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Mărășești 90 - Piața Sud

S=40 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

554

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Tolstoi nr. 1

S-l 8 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

555

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Garofiței nr.1-3

S=18,6 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

556

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=31,50 mp, str. Carpați nr. 29

2002,2017

19.865,02

Domeniul privat al municipiului Bacău

557

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=18 mp, str. Castanilor nr.5

2002,2017

22.124,26

Domeniul privat al municipiului Bacău

558

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Garofiței nr.17

S=36,75 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

559

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=40,50 mp, str. Cornișa nr. 21

2002,2017

21.328,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

560

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Aleea Cimitirului nr.18

S=19,5 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

561

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Aleea Cimitirului nr.16

-

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

562

1.5.9

Platformă pubele depozitare

S—18,60 mp, placă beton monolit +

2002

4838,98

Domeniul privat al

deșeuri    menajere    -str.

Cornișa nr.!4P (16)

plăci prefabricate + canalizare

municipiului Bacău

563

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Aleea Ghioceilor nr.25

S-15,40 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

564

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Ghioceilor nr.l 1

S=14,84 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2003

7988,91

Domeniul privat al municipiului Bacău

565

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Cămin Bătrâni-Aleea    Ghioceilor

nr.2

S=9,80 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

566

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Aleea Ghioceilor nr.5

-

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

567

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Miron Costin nr.39

S=15,96 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

568

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Aleea Vișinului nr.l 1

S=17,50 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

569

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - Insula de Agrement

S=23,04 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

570

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Alecu Russo nr. 57

-

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

571

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=45,60 mp, str.Alecu Russo nr.33

2002,2017

28.888,84

Domeniul privat al municipiului Bacău

572

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Milcov nr.134-140

S™41,80 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

573

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S-34 mp, str.9 Mai nr. 80

2002,2017

23.786,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

574

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere — str.Nicu Enea nr.40

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

575

1.5.9

Platformă pubele depozitare

S=21 mp, placă beton monolit + plăci

2002

4838,98

Domeniul privat al

deșeuri menajere - str.Nicu

Enea nr.54 (52)

prefabricate + canalizare

municipiului Bacău

576

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Ștefan cel Mare nr.6-8

8=28,60 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3039,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

577

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Ștefan cel Mare nr.36

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3039,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

578

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Ștefan cel Mare nr. 1 ~ E-ON

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

579

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.22 decembrie nr.32 (52)

S™24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

580

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str.Gării nr.70

S=21,35 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

581

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Nordului nr. 5

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

582

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Energiei nr. 36 (128)

S-24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

583

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Tipografilor nr.2

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

584

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=25,42 mp, str. Bucovinei nr.7

2002,2017

20.833,63

Domeniul privat al municipiului Bacău

585

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Mioriței nr.70

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

586

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=39,66 mp, str. 8 Martie nr.l

2002,2017

24.158,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

587

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Izvoare nr.4 (Metra)

S-27 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

588

1.5.9

Platformă pubele depozitare

S=25 mp, placă beton monolit + plăci

1999

3183,54

Domeniul privat al

deșeuri menajere - str.

Neagoe Vodă nr.20

prefabricate + canalizare

municipiului Bacău

589

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Decebal nr. 21

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

590

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere —str. Băncii nr.31

S=30 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

591

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Băncii nr.43

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

592

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri     menaj ere     -

str.Bucium nr.4 (CT 3)

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

593

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S-45 mp, str. Venus nr. 6

2002,2017

25.873,33

Domeniul privat al municipiului Bacău

594

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Venus nr.12-14

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

595

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Prelungirea Bradului nr.131

S==21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

596

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Prelungirea Bradului nr. 102-131 (19)

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

597

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Călugăreni nr. 12

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

598

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Călugăreni nr.3-6

S=41,5 mp, placă beton monolit + placi prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

599

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S-37,80 mp, str.Călugăreni nr. 8-10

2002,2017

36.220

Domeniul privat al municipiului Bacău

600

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menaj ere — str. Călugăreni nr.l 1

S--21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

601

1.5.9

Platforma pubele depozitare deșeuri menajere - str. 22 Decembrie nr. 16-18

S=25 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

602

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S-42 mp, str. Energiei nr.37

2002,2017

22.011,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

603

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=31,50 mp, str. Gării nr.4

2002,2017

29.635,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

604

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=48,40 mp, str. Florilor nr. 10

2002,2017

24.126,85

Domeniul privat al municipiului Bacău

605

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere - str. Războieni nr. 7 (Hotel Decebal)

S=25,20 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

606

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=31,62 mp, str. Pictor Aman nr.9 (2)

2002,2017

25.742,77

Domeniul privat al municipiului Bacău

607

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Viorelelor nr.6 (9)

S-32 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

608

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Lalelelor nr.3

S=24 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

609

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Lalelelor nr.8

S-27 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

3112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

610

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 9 Mai nr. 34

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

611

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menaiere -str. 9 Mai nr.38

S=12,50 mp, placă beton monolit + placi prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

612

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Mărășești nr.l 1

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

613

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. George Apostu nr. 1

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

614

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

S=20,30 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate 4- canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

Șoimului nr.16 bis

615

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Mărășești nr.4(Forum)

S-11,75 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

616

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -Aleea Parcului nr.34

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

617

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

I.S.Sturza nr.30

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

618

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Războieni nr. 48

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

619

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere    -str.

Războieni nr.8

S=9,52 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

2047,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

620

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=52,65 mp, str. Ana Ipătescu nr. 17

2002,2017

26.019,08

Domeniul privat al municipiului Bacău

621

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S”45,6 mp, str. Iernii

2002,2017

23.961,92

Domeniul privat al municipiului Bacău

622

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere -str. Valea Albă nr.5(PT4)

S=23,72 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

623

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Slănicului nr.4

S=30 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

1999

3183,54

Domeniul privat al municipiului Bacău

624

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menaj ere    -str.

Energiei nr.30-32

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

625

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri    menajere -str.

Veniamin Costache nr.2

S=21 mp, placă beton monolit + plăci prefabricate + canalizare

2002

4838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

626

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

S=35 mp, Str. Victor Babeș nr.19

2002,2017

19.012,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

627

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Garofiței nr.5-7

2002

3.112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

628

1.5.9

Platformă pubele depozitare

Str. Cornișa nr.37 (45)

2002

4.838,98

Domeniul privat al

deșeuri menajere

municipiului Bacău

629

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Mărășești nr. 10

2002

4.838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

630

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Trecătoarea 9 Mai nr. 8 (9 Mai)

2002

3.112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

631

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 9 Mai nr. 42 (73)

2002

3.112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

632

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Martin Horia nr. 19

2002

3.039,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

633

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 22 Decembrie nr. 4, S=42,50 mp

2002

24.579,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

634

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Tazlăului nr. 7

2002

3.112,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

635

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Aprodu Purice nr. 5 (7)

2002

4.838,98

Domeniul privat al municipiului Bacău

636

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Aeroportului nr. 4

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

637

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Victor Babeș nr. 33

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

638

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Al. Proiectantului nr. 5

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

639

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Letea nr. 11

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

640

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Orizontului nr. 2

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

641

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Stadionului nr. 4

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

642

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Mărășești nr. 2 (Prefectură)

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

643

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Războieni nr. 30

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

644

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Dumbravei nr. 2

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

645

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 22 Decembrie nr. 20

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

646

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. 22 Decembrie nr. 22-24

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

647

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Aman nr. 8

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

648

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Pictor Aman nr. 14

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

649

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Al. Vișinului nr. 2

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

650

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Nufărului nr. 2

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

651

1.5.9

Platformă pubele depozitare deșeuri menajere

Str. Nufărului nr. 3

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

TERENURI AGRICOLE ÎNCHIRIATE

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

652

0

Teren agricol închiriat

S=94mp, str.Siliștei nr.3, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

653

0

Teren agricol închiriat

S=77mp, str. Hoitului nr.121, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

654

0

Teren agricol închiriat

S=5mp, str.Izvoare nr.6, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

655

0

Teren agricol închiriat

S=224mp, str.Bucegi nr.37-39, zona C

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

656

0

Teren agricol închiriat

S=23mp, str.Izvoare nr.23, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

657

0

Teren agricol închiriat

S=129mp, str.Viitorului nr.22, zona D

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

658

0

Teren agricol închiriat

S=37mp, str. Militari nr.29, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

659

0

Teren agricol închiriat

S=80mp, str.Calea Moldovei nr.6Bis, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

660

0

Teren agricol închiriat

S~44mp, str. Banatului nr.36, zona A

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

661

0

Teren agricol închiriat

S=105mp, str.Stanicului nr.7, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

662

0

Teren agricol închiriat

S=81mp, str.Frunzei nr.14, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

663

0

Teren agricol închiriat

S=115mp, str. Șiretului nr.7, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

664

0

Teren agricol închiriat

S=53,I3mp, Calea Moldovei, zona B

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

665

0

Teren agricol închiriat

S= 118mp, str. Viorelelor nr. 19, zona A

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

666

0

Teren agricol închiriat

S=30,18mp, str. Ion Roată nr.48, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

667

0

Teren agricol închiriat

S=1 lmp, str.Gării nr.14, zona A

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

668

0

Teren agricol închiriat

S=53mp, Calea Romanului nr.18, zona D

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

669

0

Teren agricol închiriat

S=34,45mp, str.Holtului nr.93, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

670

0

Teren agricol închiriat

S-l 17,3lmp, str.Tudor Vladimirescu nr.2, zona A

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

671

0

Teren agricol închiriat

S=85mp, str.Republicii nr.41, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

672

0

Teren agricol închiriat

S=38mp, str.Ion Luca nr.30, zona

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

673

0

Teren agricol închiriat

S=76mp, str.Vasile Micle nr.l, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

674

0

Teren agricol închiriat

S=23mp, str.Muncii nr.3, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

675

0

Teren agricol închiriat

S=505mp, str.Izvoare nr.l25, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

676

0

Teren agricol închiriat

S=102,2mp, str.Viitorului nr.l 1

2002

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

677

0

Teren agricol închiriat

S=161,89mp,str.Electricienilor

nr.l Bis,zonaB

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

678

0

Teren agricol închiriat

S=735mp, Calea Bârladului nr.181, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

679

0

Teren agricol închiriat

S=570mp, str.Militari nr.71, zona D

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

680

0

Teren agricol închiriat

S=130,89mp, str.Triumfului nr.23A, zona D

2001

I

Domeniul privat al municipiului Bacău

681

0

Teren agricol închiriat

S=533mp, str.Bicaz nr.46, zona D

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

682

0

Teren agricol închiriat

S”325mp, str.Șoimului nr.30, zona D

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

683

0

Teren agricol închiriat

S"389mp, str.Rozelor nr.2, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

684

0

Teren agricol închiriat

S~134,22mp, str.Grigore Cantili nr.2, zona

D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

685

0

Teren agricol închiriat

S=270mp, Calea Moldovei nr.235, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

686

0

Teren agricol închiriat

S=9,91mp, str.Republicii nr.l 17, zona C

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

687

0

Teren agricol închiriat

S~53mp, str.Viselor nr.l5, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

688

0

Teren agricol închiriat

S=87,l lmp, str.Venus nr.l00, zona B

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

689

0

Teren agricol închiriat

S~561,73mp, Calea Moldovei nr.21, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

690

0

Teren agricol închiriat

S=63,12mp, Calea Moldovei, zona B

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

691

0

Teren agricol închiriat

S”365mp, str.Alecu Russo nr.74, zona A

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

692

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, calea DN 11 Bacău-Onești, zona

D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

693

0

Teren agricol închiriat

S=51mp, str.Republicii nr.324, zona C

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

694

0

Teren agricol închiriat

S=37mp, str.Venus nr.5, zona B

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

695

0

Teren agricol închiriat

S=55mp, str.Holtului nr.39, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

696

0

Teren agricol închiriat

S^lOOmp, str.Cireșoaiei nr.80, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

697

0

Teren agricol închiriat

S~162mp, str.Izvoare nr.48, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

698

0

Teren agricol închiriat

S=290mp, Calea Moldovei nr.70, zona D

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

699

0

Teren agricol închiriat

S=124mp, Calea Moldovei nr.258, zona B

2006

1

Domeniu] privat al municipiului Bacău

700

0

Teren agricol închiriat

S=68,95mp, str.Vadu Pomilor nr.2A, zona

D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

701

0

Teren agricol închiriat

S=242,51mp, str.Mihai Eminescu nr.27B, zona A

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

702

0

Teren curți construcții închiriat

S=39mp, Calea Romanului nr,3, zona B

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

703

0

Teren agricol închiriat

S=149,77mp, str. 13 Septembrie nr.25, zona

D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

704

0

Teren agricol închiriat

S"179mp, str.Gh.Donici nr.65, zona D

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

705

0

Teren agricol închiriat

S=32mp, str.Arcadie Șeptilici nr.30A, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

706

0

Teren agricol închiriat

S=36mp, str.Vulturului nr.27, zona B

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

707

0

Teren agricol închiriat

S=30,32mp, str.Republicii nr.242, zona B

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

708

0

Teren agricol închiriat

S=66mpsB-dul Unirii nr.75, zona A

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

709

0

Teren agricol închiriat

S-25mp, str.Teiului nr.70, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

710

0

Teren agricol închiriat

S=20mp, Bucium nr.63A, zona B

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

711

0

Teren agricol închiriat

S=180mp, str.Ecaterina Varga nr.22, zona A

1999

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

712

0

Teren agricol închiriat

S=706,7mp, str.CanaluIui nr.6, zona D

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

713

0

Teren agricol închiriat

S-140mp, Calea Moldovei nr.206, zona B

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

714

0

Teren agricol închiriat

S=79mp, str.V.Pârvan nr.27, zona B

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

715

0

Teren agricol închiriat

S=89mp, str.Victor Babeș nr.17, zona B

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

716

0

Teren agricol închiriat

S=431mp, str.Arcadie Șeptilici nr.2, zona C

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

717

0

Teren agricol închiriat

S=312mp, str.C.Porumbescu nr.23, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

718

0

Teren agricol închiriat

S=343mp, str.Licurici nr.8, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

719

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Bradului nr.60A, zona B

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

720

0

Teren agricol închiriat

S=16,9mp, str.Slt.Adam nr.4, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

721

0

Teren agricol închiriat

S=52mp, Calea Bârladului nr.l 12bis, zona C

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

722

0

Teren agricol închiriat

S=80)69mp;, str.Izvoare nr.51, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

723

0

Teren curți construcții închiriat

S-135mp, str.Brândușei nr.45, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

724

0

Teren agricol închiriat

S=70mp, str.Militari nr,27B, zona D

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

725

0

Teren agricol închiriat

S=80mp, str.Decebal nr.43, zona A

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

726

0

Teren agricol închiriat

S-629mp, str.Arinilor nr.3bis} zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

727

0

Teren agricol închiriat

S=63mp, str.Bicaz nr.l2, zona C

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

728

0

Teren agricol închiriat

S=48mp, str.Războieni nr.21, zona A

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

729

0

Teren agricol închiriat

S=13,91mp, str.Viitorului nr.22, zona D

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

730

0

Teren agricol închiriat

S=12mp, str.Orizontului nr.26, zona B

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

731

0

Teren agricol închiriat

S™46,7mp, str.Banca Națională nr.Mbis, zona A

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

732

0

Teren agricol închiriat

S=26,47mp, str.Republicii nr.89B, zona C

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

733

0

Teren agricol închiriat

S=336mp, str. Șiretului nr.91, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

734

0

Teren agricol închiriat

S=80mp, str.Trecătoarea Gherăiești, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

735

0

Teren agricol închiriat

S-197mp, str.Ulmilor nr.76, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

736

0

Teren agricol închiriat

S=122,5mp, str.Gh.Asachi nr.2, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

737

0

Teren agricol închiriat

S=8mp, str.V.Alecsandri nr.21, zona A

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

738

0

Teren agricol închiriat

S=89mp, str.Vasile Pârvan nr.72, zona B

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

739

0

Teren agricol închiriat

S=23,33mp, str.Trecătoarea Gherăiești nr.l, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

740

0

Teren agricol închiriat

S~28mp, str.Frunzei, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

741

0

Teren agricol închiriat

S=34,96mp, str.Gheorghe Glod nr.8, zona C

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

742

0

Teren agricol închiriat

S-269, Imp, Calea Romanului nr.248, zona B

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

743

0

Teren agricol închiriat

S=42,71mp, str.Oituz nr.46, zona A

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

744

0

Teren curți construcții închiriat

S=71mp, str.Nicolae Titulescu nr.l5, zona A

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

745

0

Teren agricol închiriat

S=35,56mp, str, 13 Septembrie nr.83, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

746

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Poet Cârlova nr.10, zona D

2001

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

747

0

Teren agricol închiriat

S=177mp, str.Arțarului nr.8, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

748

0

Teren agricol închiriat

S=215mp, str.Aviatori nr.l4bis, zona B

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

749

0

Teren agricol închiriat

S=26mp, Calea Moldovei nr.220D, zona B

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

750

0

Teren agricol închiriat

S=136mp, str.Vasile Lupu nr.8, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

751

0

Teren agricol închiriat

S=241mp, str.Victor Babeș nr.73, zona C

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

752

0

Teren agricol închiriat

S=60mp, Calea Moldovei nr.8, zona B

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

753

0

Teren agricol închiriat

S=45mp, str.Gării nr.30, zona A

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

754

0

Teren curți construcții închiriat

S-24,75mp, str.B.P.Hașdeu nr.2, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

755

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Erou Ciprian Pintea nr.18, zona A

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

756

0

Teren agricol închiriat

S=105mp, str.V.Micle nr.9, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

757

0

Teren agricol închiriat

S=18,2mp, str.Mărăști nr.58A zona C

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

758

0

Teren agricol închiriat

S~41mp, str.Frunzei nr.12, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

759

0

Teren agricol închiriat

S=115mp, str.Gheorghe Donici nr.65, zona D

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

760

0

Teren agricol închiriat

S=35mp, str.Izvoare nr.63, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

761

0

Teren agricol închiriat

S=55mp, str.Cezar Boliac nr.4, zona A

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

762

0

Teren agricol închiriat

S~19mp, str.Gh.Lazăr nr.10, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

763

0

Teren agricol închiriat

S=43mp,str. Viselor nr.l5A, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

764

0

Teren agricol închiriat

S=165mp, str.Decebal nr. 47, zona A

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

765

0

Teren agricol închiriat

S=172mp, str.Decebal nr.47, zona A

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

766

0

Teren agricol închiriat

S=92mp, Calea Bârladului nr.208, zona C

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

767

0

Teren agricol închiriat

S=66,5mp, str.Zefirului nr. 10, zona B

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

768

0

Teren agricol închiriat

S=74mp, str.Aurel Vlaicu nr.35, zona A

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

769

0

Teren agricol închiriat

S=20,78mp, str.Tudor Vladimirescu nr.12, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

770

0

Teren agricol închiriat

S=432mp, str.Bucegi nr.68, zona C

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

771

0

Teren agricol închiriat

S=117mp, Calea Moldovei nr.202, zona B

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

772

0

Teren curți construcții închiriat

S=17mp, str.Mărășești nr.25, zona C

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

773

0

Teren agricol închiriat

S=375mp, str.V.Alecsandri nr. 71, zona A

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

774

0

Teren agricol închiriat

S=152mp, str.Letea nr.23, zona B

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

775

0

Teren agricol închiriat

S=73mp,str.Bucegi nr.52, zona C

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

776

0

Teren agricol închiriat

S=37mp, str.Vadul Pomilor nr.7, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

777

0

Teren agricol închiriat

S=10,04mp, str.Holtului nr.52, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

778

0

Teren agricol închiriat

S=104mp, str.Nordului nr.20, zona C

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

779

0

Teren agricol închiriat

S=14mp, str.Păcii nr.8, zona A

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

780

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Pomilor nr.l 1, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

781

0

Teren agricol închiriat

S=53mp,str. Decebal nr.66, zona A

2000

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

782

0

Teren agricol închiriat

S=46mp, str. 13 Septembrie nr.78, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

783

0

Teren agricol închiriat

S=85mp, Calea Romanului nr.222, zona D

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

784

0

Teren agricol închiriat

S=17mp, str.Pictor N.Grigorescu nr.l, zona

D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

785

0

Teren agricol închiriat

S=187mp, str.Cornișa nr.9B, zona A, destinația: curți - construcții

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 350/2016

786

0

Teren agricol închiriat

S-15mp, str.Miron Costin nr.58, zona A

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

787

0

Teren agricol închiriat

S=19mp, str.Orizontului nr.38, zona B

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

788

0

Teren agricol închiriat

S=68mp, str.Viilor nr.3, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

789

0

Teren agricol închiriat

S=72mp, str.Banu Mărăcine nr.39, zona A

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

790

0

Teren agricol închiriat

S=23mp, str.Gheorghe Donici nr.l, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

791

0

Teren agricol închiriat

S=149mp, str.Lupeni nr.33, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

792

0

Teren agricol închiriat

S=29mp, str.Victor Babeș nr.l9, zona B

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

793

0

Teren agricol închiriat

S-276mp, str.Traian nr.6, zona A

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

794

0

Teren agricol închiriat

S=71mp, str.Oituz nr.63, zona A

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

795

0

Teren agricol închiriat

S~167mp, str.Ion Roată nr.26, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

796

0

Teren agricol închiriat

S=77mp, str.Dorului nr.l, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

797

0

Teren agricol închiriat

S=830mp, str.Cireșoaiei nr.2bis, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

798

0

Teren agricol închiriat

S=54mp, str.Militari nr.49, zona D

1999

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

799

0

Teren agricol închiriat

S=64mp, str.Caișilor nr.l, zona A

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

800

0

Teren agricol închiriat

S=39,18mp, str.Militari nr.l3, zona D

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

801

0

Teren agricol închiriat

S=12mp, str.Victor Babeș nr.71B, zona B

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

802

0

Teren agricol închiriat

S=375,5mp, str.V.Micle nr.37, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

803

0

Teren agricol închiriat

S=150mp, str.Electricienilor nr.3A, zona B

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

804

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Bradului nr.60A, zona B

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

805

0

Teren agricol închiriat

S=117mp, Calea Moldovei nr.l 14, zona B

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

806

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Luceafărului nr.l8, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

807

0

Teren agricol închiriat

S~216,18mp, str.Câmpului nr.25, zona C

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

808

0

Teren agricol închiriat

S”-18mp, Calea Bârladului nr.41, zona D

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

809

0

Teren agricol închiriat

S=62mp, str.Poet A. Mureșan nr.l4, zona A

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

810

0

Teren agricol închiriat

S=212,65mp, str.Agudului nr.41, zona D

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

811

0

Teren agricol închiriat

S=44mp, str.Procopie Strat nr.30, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

812

0

Teren agricol închiriat

S-98mp, str.Orizontului nr.30, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

813

0

Teren agricol închiriat

S=218mp, Calea Moldovei nr.46, zona D, cartea funciară 74168, număr cadastral 74168

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

814

0

Teren agricol închiriat

S-25,74mp, str.Prel Bradului nr.94, zona B

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

815

0

Teren agricol închiriat

S=132mp, str.Prel Bradului nr.98, zona B

2000

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

816

0

Teren agricol închiriat

S=109mp, Calea Moldovei nr.13, zonaB

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

817

0

Teren agricol închiriat

S=76mp. str.Avram Iancu nr.14, zona A

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

818

0

Teren agricol închiriat

S=174mp, str.Vasile Alecsandri nr.36, zona A

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

819

0

Teren agricol închiriat

S-313mp, str. Ion Roată nr.32, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

820

0

Teren agricol închiriat

S=100mp, str.Siretului nr.2bis> zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

821

0

Teren agricol închiriat

S=100mp, str.Alexandru Lăpușneanu nr.15, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

822

0

Teren agricol închiriat

S=64mp, str.Vasile Pârvan nr.46, zona B

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

823

0

Teren agricol închiriat

S=35mp, str.Corbului nr.25, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

824

0

Teren agricol închiriat

S”41mp, str.Toamnei nr.4, zona A

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

825

0

Teren agricol închiriat

S“650mp, Calea Moldovei nr.20, zona D

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

826

0

Teren agricol închiriat

S=48,35mp, str.Oituz nr.26, zona A

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

827

0

Teren agricol închiriat

S=47mp, str.Lupeni nr.37, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

828

0

Teren agricol închiriat

S=96mp, str.Nicolae Copernic nr.59, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

829

0

Teren agricol închiriat

S=108mp, str.Teiului nr.80, zona D

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

830

0

Teren agricol închiriat

S=181mp, str.Teiului nr.80, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

831

0

Teren agricol închiriat

S™74mp, str.Războieni nr.6, zona A

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

832

0

Teren agricol închiriat

S~65mp, str.C.Radu Negru nr.l, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

833

0

Teren agricol închiriat

S=261mp, str.Miron Costin nr.63, zona A

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

834

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Bradului nr.60A, zonaB

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

835

0

Teren agricol închiriat

S=254,2mp, Calea Moldovei nr.l 12, zona B

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

836

0

Teren agricol închiriat

S=93mp, str.Iașilor nr.25, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

837

0

Teren agricol închiriat

S=46mp, str.Oituz nr.67, zona A

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

838

0

Teren agricol închiriat

S=84mp, str.înfrățirii nr.48, zona C

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

839

0

Teren agricol închiriat

S=28mp, str.Banatului nr.40A, zona A

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

840

0

Teren curți construcții închiriat

S=18mp, str.Decebal nr.39, zona A

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

841

0

Teren agricol închiriat

S=341mp, Calea Moldovei nr.38, zona B

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

842

0

Teren agricol închiriat

S=402mp, str.Bucegi nr.22, zona C

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

843

0

Teren agricol închiriat

S=10mp, Calea Bârladului nr.121, zona C

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

844

0

Teren agricol închiriat

S=292mp, Str.Pomilor nr.lBIS, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

845

0

Teren agricol închiriat

S=540mp, Calea Romanului, zona D

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

846

0

Teren agricol închiriat

S=189mp, str.Holtului nr.64, zona D

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

847

0

Teren agricol închiriat

S=25mp, Calea Moldovei nr.66, zona B

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

848

0

Teren agricol închiriat

S=70mp, str.Trecătoarea Gherăiești nr.10, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

849

0

Teren agricol închiriat

S=850mp, str.Prelungirea Bradului nr.51, zona B

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

850

0

Teren agricol închiriat

S~26mp, str.Vasile Pîrvan nr.24, zona B

2004

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

851

0

Teren agricol închiriat

S=342.28mp,str.Nicolae Titulescu nr.17,

zona A

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

852

0

Teren agricol închiriat

S=30,18mp,str.Ion Roată nr.48, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

853

0

Teren agricol închiriat

S=30mp, str.Ion Roată nr.48, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

854

0

Teren agricol închiriat

S=16mp, str.Vasile Pîrvan nr.7, zona B

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

855

0

Teren agricol închiriat

S~88mp,str.Tecuciului nr.15, zona C

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

856

0

Teren agricol închiriat

S=208mp, str.Războieni nr.38, zona A

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

857

0

Teren agricol închiriat

S=96mp, str. 13 Septembrie nr.55, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

858

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, str.Frunzei nr.23, zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

859

0

Teren agricol închiriat

S=384mp, str.Siliștei nr.3 (în HCL este înregistrată adresa Siliștei nr. 5), zona D

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 277/2016

860

0

Teren curți construcții închiriat

S=31,52mp, str.Martin Crișan nr.51, zona A

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

861

0

Teren agricol închiriat

S=45,18mp, str.Vrancei nr.73, zona B

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

862

0

Teren agricol închiriat

S~10mp, str.Gheorghe Șincai nr.17, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

863

0

Teren agricol închiriat

S”89mp, str.Salciei nr.9bis, zona D

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

864

0

Teren agricol închiriat

S=75mp, str.Orizontului nr.45, zona D

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

865

0

Teren agricol închiriat

S~140mp, str.Oituz nr.91, zona A

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

866

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, str.Letea nr.25, zona B

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

867

0

Teren agricol închiriat

S”158,3mp, str.Vasile Pârvan nr.23, zona B

2007

1

Domeniul privat al

municipiului Bacău

868

0

Teren agricol închiriat

S=192mp, str.Frunzei, nr. 72, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

869

0

Teren agricol închiriat

S=157mp, str.Șerbănești nr.9, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

870

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, Calea Moldovei nr.l 00, zona B

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

871

0

Teren agricol închiriat

S=73mp, str.Arcadie Șeptilici nr.l, zona C

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

872

0

Teren agricol închiriat

S-172mp, str.Alexei Tolstoi nr.67, zona D

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

873

0

Teren agricol închiriat

S=::85,52mp, Calea Republicii nr.138, zona C

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

874

0

Teren agricol închiriat

S=314mp, str.Bucium nr.l2, zona B

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

875

0

Teren agricol închiriat

S=30mp, Calea Republicii, zona B

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

876

0

Teren agricol închiriat

S=14mp, Calea Republicii nr.68, zona B

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

877

0

Teren agricol închiriat

S=1 lmp, str.Izvoare nr.l 1, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

878

0

Teren agricol închiriat

S=126mp, Calea Republicii nr.193, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

879

0

Teren curți construcții închiriat

S=92mp, Calea Onești nr.47, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

880

0

Teren agricol închiriat

S=55mp, str.Oituz nr.64, zona A

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

881

0

Teren agricol închiriat

S~84,19mp, str.Arcadie Șeptilici nr.l, zona C

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

882

0

Teren agricol închiriat

S~32,lmp,str.Letea nr.12, zona B

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

883

0

Teren agricol închiriat

S=110,36mp, str.Banatului nr. 27, zona A

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

884

0

Teren agricol închiriat

S=446mp, str.Narciselor nr.5, zona B

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

885

0

Teren agricol închiriat

S=82mp, str.Narciselor nr.5, zona B

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

886

0

Teren agricol închiriat

S=53mp, str.Bucegi nr.100, zona B

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

887

0

Teren agricol închiriat

S=79mp, str.Republicii nr.93, zona D

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

888

0

Teren agricol închiriat

S=316mp, str.Nordului nr.31, zona C

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

889

0

Teren agricol închiriat

S=75mp, Calea Moldovei nr.43, zona B

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

890

0

Teren agricol închiriat

S-135mp, str.Republicii nr.193, zona C

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

891

0

Teren agricol închiriat

S=300mp, str.Nordului nr.25, zona B

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

892

0

Teren curți construcții închiriat

S=19,8mp, str.Mioriței nr.46, zona A

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

893

0

Teren agricol închiriat

S=1410mp, str.Izvoare nr.87, zona D

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

894

0

Teren curți construcții închiriat

S=18mp,str.Miron Costin nr. 58

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

895

0

Teren agricol închiriat

S=82mp,str.Theodor Neculuță nr. 1, zona D

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

896

0

Teren agricol închiriat

S-176,80mp, str. Hoitului nr. 4, zona D

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

897

0

Teren agricol închiriat

S=45mp, str.Dragoș Vodă nr.10, zona D

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

898

0

Teren agricol închiriat

S=33mp, str. Calea Moldovei nr.135, zona B

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

899

0

Teren curți construcții închiriat

S=39mp, str. Rozelor nr.22Bis

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

900

0

Teren agricol închiriat

S=90mp, str.Aviatorilor, zona B

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

901

0

Teren curți construcții închiriat

S=14mp, str. Aviatorilor

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

902

0

Teren curți construcții închiriat

S~-66mp, str. 9 Mai nr.26/B

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

903

0

Teren agricol

S--397mp, str. Hoitului nr.129

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

904

0

Teren curți construcții închiriat

S=49 mp,str. Miron Costin nr. 68, zona A

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

905

0

Teren agricol închiriat

S=63mp, str.Tudor Vladimirescu nr.2, zona D

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

906

0

Teren agricol

S=152mp, str. Calea Moldovei nr. 45

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

907

0

Teren agricol

S=186mp, str. 13 Septembrie nr.27

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 99/2012

908

0

Teren agricol închiriat

S=62mp, str.Procopie Strat nr. 2A,zona D

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

909

0

Teren agricol închiriat

S=191mp, str.Daciei nr.66, zona D

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

910

0

Teren agricol închiriat

S=189mp, str.Tecuciului nr.76, zona C

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

911

0

Teren agricol închiriat

S=130mp, str. Oituz nr. 63, zona A (reînnoire contract în 2012 și completarea suprafeței de 64,5 mp)

1999,

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 195/2016

912

0

Teren agricol închiriat

S=148mp, str. Daciei nr.39, zona D

2012

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

913

0

Teren agricol închiriat

S=93,68mp, str. Plaiului nr.18

2013

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

914

0

Teren agricol închiriat

S=169,63mp, str. Col. Nicolae Drăghici

2014

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

915

0

Teren curți construcții închiriat

S=66mp, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 27, destinația: curți construcții, număr cadastral 83494, carte funciară 83494

2016

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 391/2016

TERENURI - SCHIMBURI DE TEREN

Nr. Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

916

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Grigoriu Elena Ciuhodaru Neculai

S=270mp,str.9 Mai nr.2

Teren curți construcții, Nr.cadastral 4837

Vecinii:N-teren prop.stat și Trec.9 Mai,E-Mantu Aritina,

S-Biserica Precista,V-Iacob Vasile

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 21/2000 Contract de schimb nr.828/2002

917

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VASION SRL Vlasie Gică

S=30mp,str. 9 Mai nr. 88

2000

1.553,20

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 133/2000

918

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Rus Ioan și Aneta

S=421,99mp, Bacău, str.13

Septembrie, nr.2, nr.cadastral 1208, carte funciară nr.2002/N

1999

1.732,52

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 178/1999 Contract de schimb nr.5737/1999

919

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Agricola Internațional SA

S=3988,69mp,str.Abatorului nr.5, vecini:N-SC Compil Impex SRL și SC Agricola Internațional SA, S-Tăbăcărie, SC Atlas SA, SC Agrotransport SA și SC Agricola Internațional SA, E-str Abatorului, V-str.Brândușei, nr.cadastral 1283/2 S2=1073,54mp,str.Brândușei, vecini:N-teren municipiul Bacău,E-SC Agrotransport SA,S-sector particular,V-SC Pratobac SA, nr.cadastral 1283/1

2001

131.036,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 118/2000 Contract de schimb nr.809/2001

920

0

Teren obținut în urma

S=4473mp, str.Aeroportului nr.13,

2002

105.567,40

Domeniul privat al

schimbului de teren cu Sechelariu Dumitru și Laudeta

sola 57, parcela 1647/2/3, nr.cadastral

6433

municipiului Bacău HCL nr. 161/2002 contract de schimb nr.2409/2002

921

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC UNILUX SRL-Ciuche

Daniel

S2=140mp,str.Alexandru Lăpușneanu nr.32, nr.cadastral 6858/1, carte funciară nr. 19883/N Vecini:N-Popa Jan și drum comun,E-Babașa Vasile și str.Alexandru Lăpușneanu,S-Buciumel loan.V-Dănculea Maria

2003

5.658,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 384/2003 Contract de schimb nr.2855/2003

922

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC EXPOCOM SERV SRL

S=100mp str.Alexandru Lăpușneanu,nr.32

-51,34 mp teren curți construcții -48,66 mp teren aflat în indiviziune afectat unei căi de acces

Nr.cadastral 6858/2/2 Vecinii:N-drum comun in indiviziune și Popa Jan

E-teren Consiliul Local și str.a.Lăpușneanu

S-Babașa Vasile,teren Consiliul Local și Buciumel Ioan,V-Babașa Vasile și Dănculea Maria

2004

4.002,27

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 158/2004 Contract de schimb nr. 1368/2004 încheiere nr. 17223/2004

923

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Suditu Liliana Mihaela

S=170mp,str.Alexandru

Lăpușneanu nr.32, nr.cadastral 6858/3, vecini: N-Popa Jan;E-Babașa Vasile și str. Alex. Lăpușneanu;S-Buciumel Ioan;V-Babașa Vasile

2004

6.871,37

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 383/2003 Contract de schimb nr.1367/2004

924

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PANEUROINVEST SRL

S=149,80mp, str.Arcadie Șeptilici, teren arabil, sola 43, P 1557/1/10, nr.cadastral 7374/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Matanie Vasile;E-drum acces;S-Asociația Familială Vasii Aurica; V-str.Arcad ie Șeptilici

2003

2.622,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 77/2003 Contract de schimb nr.1082/2003

925

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu AF VASIIIOAN

S=199,88mp,str.Arcadie Șeptilici, parcela 1557/1/10, sola43, nr.cadastral 7374/2

Vecini :N-Bantaș Ștefan,E-drum acces, S-farmacia Elvaruj, V-str.Arcadie Șeptilici

2003

3.402,70

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 74/2003 Contract de schimb nr.826/2003

926

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Elvaruj SRL

S=150,32mp, str.Arcadie Șeptilici, teren arabil, parcela 1557/1/10, sola 43, nr.cadastral 7375, carte funciară nr.l9643/N, vecini :Bantaș Ștefan, E-drum acces,S-teren Primărie,V-str.Arcadie Șeptilici

2003

6.933,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 215/2003 Contract de schimb nr.1347/2003

927

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S=2.500mp, situat în Bacău, str. Arinilor nr.l, sola 9 parcela 26/27, nr.cadastral 1337, Carte Funciară nr. 4167/N

2004

48.143,80

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000

HCL 116/2000

HCL 173/2000 Contract de schimb nr.l 89/2001

928

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC GRITI & CO

IMPORT- EXPORT

S=188mp.str.Austrului, teren arabil,sola 72,parcela 85, nr.cadastral 2233/1

Vecinii:N-Toma Ghe.,E-Cărămida

Eugen,S-Balu Misu,

V-Teren Primăria Bacau

2003

5.136,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 144/2003 Contract de schimb nr.75 8/2003 încheiere

nr.l 8133/2003

929

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu ELERAD SRL

S=300mp,str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/2, carte funciară nr.20750/N, vecini:N-Toma Gh.,E-Cărămidă E.;S-Bâlu Mișu, V-Cărămidă Eugen

2003

8.196,4

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 146/2003

Contract de schimb nr.621/2003 încheiere nr.l 4665/2003

930

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Locart SRL

S=lllmp, str.AustruIui, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr.cadastral 2233/3, carte funciară nr.l9883/N

2003

2.630,70

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 137/2003

Vecini:N-Toma Gheorghe;E-Cărămidă Eugen; S-Bâlu Mișu, V-Cărămidă Eugen

Contract de schimb nr.829/2003 încheiere nr. 18671/2003

931

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GRIMIS SRL

S=215mp,str. Austrului, teren arabil, parcela 85,sola 72 Nr.cadastral 2233/4

Vecinii:N-Toma Ghe.,E-Cărămida Eugen,S-Balu Mișu,

V-Cărămida Eugen

CF nr.20805/N

2003

5.874,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 138/2003 Contract de schimb nr.577/2003 încheiere nr.13297/2003

932

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.Alcorada S.R.L.Bacău

S=110mp, Bacău, str. Austrului, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/5, carte funciară nr,19883/N, contract de schimb nr.689/23.06.2003, Vecinii:N-Toma Ghe,E-Caramida Eugen,S-Balu Mișu,V-Caramida Eugen

2003

3.005,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 145/2003 Contract de schimb nr.689/2003 încheiere nr.15371/2003

933

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Arledor Exim SRL (Munteanu Dorina)

S=100mp, str.Austrului, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr.cadastral 2233/6, carte funciară nr.20983/N

2003

2.732,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 143/2003 Contract de schimb nr.1405/2003 încheiere nr.25348/2003

934

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Santin Corn SRL

S=100mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/7, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Toma Gh,E-Cărămîdă Eugen,S-Bâlu Mișu,V-C arăm i dă Eugen

2003

2.732,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 142/2003 Contract de schimb nr.828/2003 încheiere

nr. 18673/2003

935

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Amarilis SRL (Roșea Andreea)

S=110mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral

2003

3.005,3

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 140/2003 Contract de schimb

2233/8, carte funciară nr.21004/N

nr.582/2003 încheiere nr.l 3300/2003

936

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Matei Nicoleta

S=220mp, str.AustruIui, teren arabil, parcela 85, sola 72, nr. cadastral 2233/9, vecini:N-Toma Gh.E-Cărămidă Eugen;S-Bâlu Mișu;V-Cărămidă Eugen

2003

5.974,70

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 136/2003 Contract de schimb nr.640/2003

937

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Deșteptarea SA(Ion Tudorel)

S=225mp, str.AustruIui, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/10, carte funciară nr.21731/N Vecini:N-Toma Gh.,E-Cărămidă Eugen,S-Bălu Mișu,V-Cărămidă Eugen

2004

59.954,4858

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 336/2003 Contract de schimb nr.439/2004 încheiere nr.5520/2004

938

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LIVALO COM SRL

S=199mp, str.AustruIui, teren arabil, parcela 85, sola72, nr.cadastral 2233/11, carte funciară nr.l9883/N Vecini:N-Toma Gheorghe; E-SC Sorelly Corn SRL;S-Bâlu Mișu; V-Cărămidă Eugen

2004

5.356,30

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 341/2003 Contract de schimb nr.150/2004 încheiere nr.3389/2004

939

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Sorelly Corn SRL

S=697mp, str.AustruIui, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/12, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Toma Gh,E-Cărămidă Eugen,S-Bâlu Mișu,V-Cărămidă Eugen

2004

18.928,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 340/2003 Contract de schimb nr.151/2004 încheiere nr.3390/2004

940

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Huștiu Iasmin SRL

S=944mp, str.AustruIui, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/13, carte funciară nr.l9883/N

2003

25.636,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 139/2003 Contract de schimb nr.2117/2003 încheiere

nr.l 1609/2003

941

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Corneliac Lucian Vladimir

S=244mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/14, carte funciară nr.21214/N Vecini:N-Toma Gh.,E“Cărămidă Eugen,S-Cojocaru Ion,V-Cărămidă Eugen

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 220/2003 Contract de schimb nr. 1621/2003 încheiere nr. 16565/2003

942

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu ROMPRI EXPO SRL(Florea Valeria și Adrian Florin)

S=141mp, str.Austrului, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/15, carte funciară nr.l9883/N

2004

3.699,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 214/2003 Contract de schimb nr. 192/2004 încheiere nr. 1948/2004

943

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Alternativa SRL(Huluță Gh.)

S=170mp, str.Austrului, teren arabil, nr.cadastral 2233/16, carte funciară nr.21671/N

2004

4.462,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 212/2003 Contract de schimb nr.339/2004 încheiere nr.8088/2004

944

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S=300mp,str.Austrului, sola 72, parcela 85,nr.cadastral 2233/17, carte funciară nr.21952/N

2003

7.038,8574

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.404/2003 contract de schimb nr.2863/2003 încheiere nr.67/2004

945

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Grădinaru Constantin și Luminița Vasilica

S=151 mp,str.Austrului,teren arabil,sola 72,parcela 85 nr.cadastral 2233/18

Vecinii: N-Toma Ghe.,E-Cărămida

Eugen, S - Asu Itanei

Neculai,V- Cărămida Eugen

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 344/2003 Contract de schimb nr.2809/2003 încheiere nr.29320/2003

946

0

Teren obținut în urma

S=275mp, str.Austrului, sola 72,

2003

6.452,29

Domeniul privat al

schimbului de teren cu Șalaru Marina

parcela 85, nr.cadastral 2233/19, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-

Toma Gh;E-Cărămidă Eugen;S-Asultanei Neculai;V-Cârămidă Eugen

municipiului Bacău

HCL 343/2003 Contract de schimb nr.l 603/2003 încheiere nr.29632/2003

947

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Suditu Liliana Mihaela

S=200inp, str.Austrului nr.85, teren arabil, sola 72, parcela 85, nr.cadastral 2233/20, carte funciară nr.!9883/N, vecini :N-Toma Gh, E-drum acces, Bârgu Neculai, Rotaru Ion, S-Asultanei Neculai, V-Cărămidă Eugen

2004

4.686,4025

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 383/2003 Contract de schimb nr.1367/2004 încheiere nr.15891/2004

948

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Bic Trans International SRL

S=2000mp, str.Aviatori nr.l, teren arabil, sola 56, parcela 1666/7, nr.cadastral 3030

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 179/1999 Contract de schimb nr.3459/2000 încheiere nr.14026/2000

949

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Aizic Oscar

S=4036mp, str. Banca Națională nr.4-6

2002

106.252,26

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 70/2002

950

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Manole Nicu

S=200mp, teren arabil, str.Barajului nr.l, sola73, parcela 5, nr.cadastral 7028/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-str.Barajului,E-str.Barajului,S-Manole Nicu,V-rezervă Primărie

2004

21.425,20

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 22/2004 Contract de schimb nr .431/2004 încheiere nr.5524/2004

951

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SICU FLORĂRIA GEANINA SRL

S=2393mp, Calea Moinești nr.5, nr.cadastral 5443/2, carte funciară nr.l8979/N,

Vecini:N-Velimar Toader;E-Catană Anton;S-SC Vinalcol și rezervă

2003

243.280,28

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 308/2002 Contract de schimb nr.660/2003

PrimărieiV-Velimar Toader

952

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VASION SRL Vlasie Gică

S=290,86mp, Calea Moldovei nr.56, nr.cadastral 2530, carte funciară nr.5857/N

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 19/2000 Contract de schimb nr. 1706/2000

953

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Camelor Exim SRL

S=601mp, Calea Moldovei nr.179, teren arabil, parcela 116, sola 82, nr.cadastral 6376, carte funciară nr.!7164/N, vecini:N-Puiu Vasile, drum acces,E-Iacob Suzana,S-Palcău Gh.,V-zonă protecție CFR

2003

25.941,473

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 338/2003

Contract de schimb nr. 1546/2003 încheiere nr.28865/2003

954

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Blanalov SRL

S=217,31mp, teren arabil,

Calea Romanului nr.122,

sola 82, parceia749/22, nr.cadastral

1813/1/1/3, carte funciară nr.22812/N

2003

5.488,9065

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 381/2003 Contract de schimb nn2790/2003 încheiere nr.29528/2003

955

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MUNTEAN IMPORT-EXPORT SRL

S=540,03mp, teren arabil, Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/1/1/1, carte funciară nr.l9883/N, compusă din:

S=490,27mp proprietate exclusivă S=49,76mp cotă indiviză de ‘A din suprafața de 99,52mp Vecini:N-Chirilă Constantin,E-SC Milistef SRL,S- drum în cota indiviză,V-Calea Romanului

2003

12.747,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 337/2003 Contract de schimb nr.2679/2003 încheiere nr. 1295/2003

956

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu PF PETREA DANA

S=165,475mp,teren arabil, Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22, compusă din: Sl=151,20mp, nr.cadastral 1813/1/1/1/1/1/1/3

2004

3.820,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 24/2004 Contract de schimb nr.343/2004

Vecini:N-Chirilă C.;E-Gurău; V-drum în cotă indiviză; V-moșt. Butucaru S2=14,275mp, cotă indiviză de ce constituie drum în indiviziune, nr.cadastral

1813/1/1/1/1/1/1/6

încheiere

nr.4134/2004

957

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GREMPA SRL

S=322,70mp,Calea Romanului nr.122, teren arabil, sola 82, parcela 749/22,

Nr.cadastral 1813/1/1/1/1/1/1/7

S=30,31 mp cota indiviză de 14 din supr.60,62mp ce constituie drum în indiviziune,

nr.cadastrall 813/1/1/1/1/1/1/4

CF nr.24349/N

Vecinii:N-moșt.Butucaru E-moșt.Butucaru,S-Lovin Ghe. V-moșt. Butucaru

2004

11.788,97

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 342/2003 Contract de schimb nr.442/2004 încheiere nr.5523/2004

958

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GILRO COM SRL

S=232,92mp,Calea Romanului, nr.122, teren arabil, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/1/1/2 Vecinii: N-Chirila C-tin

E-Anton Iordache Bogdan S-Lovin Ghe,Lovin Măndita, Dospinescu Pavel,V-str. Calea Romanului

2003

5.883,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 382/2003 Contract de schimb nr.2792/2003 încheiere nr.29682/2003

959

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC MILISTEF EXIM SRL

S=209,47mp,Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22, nr.cadastral 1813/l/l/4(compusă din

S=190,llmp și S"19,36mpcotă indiviză)

Vecini:N-Chirilă Constantin ;E-Anton Iordache Bogdan;S-Lovin Gh.,Lovin Măndița, Dospinescu Pavel;V-str.Calea Romanului

2004

5.290,88

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 25/2004 Contract de schimb nr.448/2004 încheiere nr.5731/2004

960

0

Teren obținut în urma

S=220,52mp, teren arabil, str. Calea

2003

5.569,99

Domeniul privat al

schimbului de teren cu SC MIDURINA SRL

Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22 nr.cadastral 1813/1/1/5, carte funciară nr.l9883/N

VecinkN-Chirilă C.;E-Anton Iordache Bogdan;S-Lovin Gh. Dospinescu Pavel,V-str.Calea Romanului

municipiului Bacău

HCL 379/2003 Contract de schimb nr.2805/2003 încheiere nr.29680/2003

961

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MAPELA SRL

S=220,70mp, teren arabil, str.Calea Romanului nr.122, sola 82, parcela 749/22,

Din care:

S~200,13mp în proprietate exclusivă Și

S=20,57mp cotă indiviză de ’A din suprafața de 41,14mp

nr.cadastral 1813/1/1/6, vecini:N-Chirilă C.;E-Anton Iordache Bogdan;S-Lovin Gh.,Lovin Măndiță, Dospinescu Pavel;V-Str.Calea Romanului

2003

5.574,53

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 380/2003

Contract de schimb nr.2791/2003

962

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC KAMPING ADRIAN HEMEIUȘ SRL

S“145mp, teren intravilan, str.

Car păți nr.llA(fost 36), nr. cadastral 6672/1, carte funciară nr.l8849/N Vecini :N-Herghelegiu A.,E-alee acces, S-teren primărie, V-teren aferent bl. nr.ll

2002

12.044,063

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 266/2002 Contract de schimb nr.4286/2002 încheiere nr. 29832/2002

963

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC UNILUX SRL - Ciuche Daniel

SI=12 mp,str. Car păți nr.HA (fost 36),nr.cadastral 6672/2, carte funciară nr. 19883/N

Vecini:N-Herghelegiu Aneta,E-aleeacces,S-Herghelegiu Aneta,V-alee acces

2003

1.470,70

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 384/2003 Contract de schimb nr.2855/2003 încheiere nr. 13/2003

964

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SIBARIS COM SRL +

S=91,02mp, str.Carpați nr.llA, nr.cadastral 6672/3, carte funciară nr.19883/N, vecini :N-Herghelegiu

2003

2.275$

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 303/2002

SC RICAM SRL

Aneta,E-alee acces,S-Herghelegiu

Aneta,V-teren aferent bl.nr.1 l,sc.A

Contract de schimb nr.485/2003 încheiere nr.10801/2003

965

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Babiceanu Adrian

S=41,60mp, str.Carpați nr.HA(fost nr.36), nr.cadastral 6672/4, carte funciară nr,18326/N

Vecinii:N-teren Consiliul Local,E-teren aferent bl.1 l,sc.A,S-Herghelegiu Aneta,V-Alee acces

2002

3.450,93

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 242/2002 Contract de schimb nr. 13 85/2002 încheiere nr.28594/2002

966

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TISECO SRL

S~481,54 mp,teren curți, situat în intravilanul municip. Bacău, str. Carpați nr.llB, nr.cadastral 6671; VeciniiN-teren aferent bl.l l,sc.A+B; V-terenCL, bloc nefamiliști; E-teren CL

2002

60.774,64

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 233/2002 Contract de schimb nr.4469/2002 încheiere nr.77/2003

967

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC CILIENI COM SRL

S=86mp, str.Carpați nr.llC, teren curți construcții, carte funciară nr.l8712/N, nr.cadastral 6885/2

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 234/2002 Contract de schimb nr.4794/2002 încheiere nr.30177/2002

968

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TISECO SRL

S=200mp, str. Carpați nr.llC, nr.cadastral 6885/2

VecinkN-Herghelegiu Aneta; E-alee acces; S-teren CL; V-alee acces

2002

25.241,12

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 233/2002 Contract de schimb nr.4469/2002 încheiere nr.77/2003

969

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ȚINU IMPEX SRL

S=307,66mp, str.Carpați nr.llC, nr.cadastral 6893, carte funciară nr.l8193/N, vecini:N-teren CL + teren aferent bl.lstr.Violetelor;V-teren

2002

38,83

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 232/2002 Contract de schimb

CL; S-teren CL; E-teren aferent bl.l 1 str.Carpați+teren CL

nr.4470/2002 încheiere nr.76/2003

970

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TROLL SRL

S=401mp,teren arabil, str.Câmpului, sola 10, parcela 334, nr.cadastral 6444/1, carte funciară nr.20132/N, vecini:N-G-ral

Gr.Cantili,E-str.Câmpului;S-Ciocârlan E.;V-Haidău M.

2003

9.248,80

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 83/2003

Contract de schimb nr.1936/2003 încheiere nr. 13417/2003

971

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Electric Plus SRL

S=313mp, str.Câmpului, teren arabil, parcela 334, sola 10, nr.cadastral 6444/2, carte funciară nr.20133/N, vecini:N-Ciocârlan Ema, E-str.Câmpului, S-General Zărnescu,V-Haidău Mihai

2003

7.219,1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 84/2003

Contract de schimb nr.609/2003 încheiere nr. 13299/2003

972

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Filipescu Neculai

S=1985,56mp,str.Ciprian Porumbescu,sola 62,parcela 1784/2,nr.cadastral 3779 CF nr.9068/N

Vecinii:N-Anda Gheorghe E-most.Corocea Gheorghe S-Ciprian Porumbescu V-Unguru Aneta

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 31/2001 Contract de schimb nr.748/2001 încheiere nr.3766/2001

973

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Atanasîu Irinel și Elena

S-978mp,Bacău, str. Ciprian Porumbescu, sola 62, P1788/4, nr. cadastral 4486, carte funciară nr.ll220/N,

Vecini:N-str.Ciprian Porumbescu; E-Dinu Lucreția;S-rezervă Primărie ;V-Ivan Georgeta

2003

35.446,5342

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 34/2003 Contract de schimb 1245/2003   «

încheiere nr.8371/2003

974

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Filomon Ovidiu Marcel

S=3000mp,str.Ciprian

Porumbescu,teren arabil

Sola 62, parcela 1788/5, nr.cadastral 3491,

2001

84.134,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 114/2000 Contract de schimb

Vecinii:N-str.Ciprian PorumbesciuS-teren rezervă

Primărie Bacău,E-Mihăilă Vasile,V-Unguru E.

nr.l 52/2001 încheiere nr.1470/2001

975

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC DISCOVOLANTE TRANS SRL (Munteanu Radu)

S=1980mp, str.Cîreșoaîei nr.l, nr.cadastral 5569/3/1, carte funciară nr.l4977/N, vecini:N-Munteanu Radu,E-Bordeianu P și Munteanu C,S-Stan I.,V-Prăjescu V.

2002

23.573,9

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 100/2002 Contract de schimb nr.l 544/2002

976

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Radu

S=433mp, str.Cîreșoaîei nr.l, teren intravilan, nr.cadastral 5569/3/2, carte funciară nr.20739/N

Vecini:N-str.Cireșoaiei;E-drum acces;S-Munteanu Radu; V-Prăjescu Vasile

2003

6.556,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 33/2003 Contract de schimb nr.l 088/2003 încheiere nr.7216/2003

977

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ionescu Ernest

S=500mp, teren arabil extravilan, sola 63, parcela 2185/11, str.Cîreșoaîei nr.l, nr.cadastral 3330, carte funciară nr.7923/N

Vecini:N-Niță P.Mihail; E-CET Bacău; S-Beldie Constantin; V-drum acces

2000

2.283,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 181/1999 Contract de schimb nr.7329/2000

978

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Motrici Gheorghe

S=500mp, str.Cîreșoaîei nr.9 (cartier Izvoare), tarla 63, parcela 2185/28/1, nr.cadastral 1980, carte funciară nr.3545/N

Vecini:N-CET;E-CET;S-drum acces și propr.Iacobovici Aurel;V-Buiceanu Mihai și Anton Vasile

2000

2.283,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 58/1999 Contract de schimb nr.777/2000 încheiere nr.2778/2000

979

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC BEL ROM CINCI SRL

S=4196mp, teren extravilan, tarla 68, P2105/33/2, 2105/85, 2105/86, 2105/87, 2105/90, 2105/91, carte funciară nr.37913, nr.cadastral 13402

2007

237.556,54

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 49/2007 contract de schimb nr. 1415/2007

980

0

Teren obținut în urma

S=1000mp, str.Cîreșoaîei, sola

1998

2.635,30

Domeniul privat al

schimbului de teren cu Snopu Gelu

63,parcela 1911/30, vecini:N-Saul Alexandrina,E-Arcip Doina, S-Rotaru Gh.,V-linie ferată

municipiului Bacău HCL 109/1998

Contract de schimb

nr.8385/1998

981

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Allodia Impex Corn SRL

S=1378,12mp, str.Cireșoaiei nr.154, sola 63, parcela 1911/34, nr.cadastral 4755

S=1863,24mp, str.Cireșoaiei, sola 68, parcela 2109/17, nr.cadastral 8233, carte funciară nr.23188/N

2004

1.864,68

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 339/2003 Contract de schimb nr.144/2004 încheiere nr.903/2004

982

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu AF MĂRIUȚ IONEL

S=137,26mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil și curți din care: S=86,51mp, teren curți construcții, parcela 1815/18/1, sola 63 S=50,75mp, teren arabil, parcela 1815/18/2, sola 63

Vecini:N-SC Pascaru Marconst SRL; E-str.Cireșoaiei; S-Beca Maria;V-Beca Maria

2003

5.690,60

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 42/2003 Contract de schimb nr.529/2003 încheiere

nr. 12364/2003

983

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. OTIS IMPEX S.R.L.

S=137,26mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren din care S=86,51mp teren curți construcții, -parcela 1815/18/1, sola 63, și 50,75mp teren arabil -parcela 1815/18/2, sola 53, nr.cad. (6508/4/1/3-6508/4/1 )/l , C.F. 19883/N,

2003

5.690,60

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 38/2003 Contract de schimb

nr.825/2003 încheiere nr. 18672/2003

984

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu GABINEX IMPEX

S=500,06mp, str.Cireșoaiei, nr.54, teren arabil(2A) Parcela 1815/18/2, sola 63 Nr.cadastral 6508/4/1/2 Vecini i:N-Tucanu Lucretia E- Beca Maria(3A),S-Rosca Maria,V-Beca Maria(lA)

2003

21.075,28

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 307/2002 Contract de schimb nr.36/2003 încheiere nr.858/2003

985

0

Teren obținut în urma

S=137,26mp, str.Cireșoaiei nr.54,

2003

4.205,50

Domeniul privat al

schimbului de teren cu SC PASCARU MARCONST SRL

teren arabil și curți construcții, din care:

S=86,51mp, teren curți construcții,

PI815/18/1, sola 63

S=50,75mp, teren arabil, PI815/18/2, sola 63, nr.cadastral (6508/4/1/3 -6508/4/1 )/3, vecini:N-Tucanu Lucreția;E-str.Cireșoaiei;S-Beca Maria;V-Beca Maria

municipiului Bacău HCL 41/2003

Contract de schimb nr.329/2003 încheiere nr.7879/2003

986

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Pușcașu Vasile

S=500mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren arabil, sola 63, Parcela 1815/18/2, nr.cadastral 6508/4/2, carte funciară nr.l8980/N, vecini:N-Turcanu Lucreția;E,V-Beca 8Maria,S-Roșca Maria

2002

21.110,45

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 301/2002 Contract de schimb nr.5299/2002 încheiere nr.557/2003

987

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC CASI SRL

S=131mp, str.Cireșoaiei nr.54, sola 69, parcela 1815/18/3, nr.cadastral 6508/2,carte funciară nr,18748/N, vecini :N-Turcanu Lucreția,E-Beca Maria, S-Roșca Maria, V-Beca Maria

2003

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 268/2002 Contract de schimb nr.5 8/2003

988

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. OVIMED COM S.R.L.

S=450mp, teren curți-construcții, situat în Bacău, str. Cireșoaiei nr.54, sola 63, parcela 1815/18/4, nr.cad.6508/1, C.F.18742/N

2003

5.270

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 304/2002 Contract de schimb nr.207/2003 încheiere nr. 1936/2003

989

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. NICOFAX S.R.L.

S=300mp teren arabil situat în Bacău, str. Cireșoaiei nr.54, sola 63, parcela 1815/18/5, nr.cad.6508/3, C.F.18772/N,

2002

13.002,87

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 302/2002 Contract de schimb nr. 1761/2002 încheiere nr.3 89/2003

990

0

Teren obținut în urma

S=250mp, str.Cireșoaiei nr.54, teren

2002

10.536,38

Domeniul privat al

schimbului de teren cu SC MANOMIIMPEX SRL

arabil (IA), nr.cadastral 6508/4/1/1, carte funciară nr.!9009/N, vecini:N-Turcanu Lucreția;E-SC Gabinex Impex SRL, S-Roșca Maria, V-Beca Maria

municipiului Bacău

HCL 306/2002

Contract de schimb nr. 1659/2002 încheiere nr.3 87/2003

991

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ionică Maria

S=156mp, teren arabil(3A), str.Cireșoaiei nr.54, nr.cadastral 6508/4/3, carte funciară nr.l8981/N Vecini:N-Turcanu Lucreția; E-Beca Maria; S-Roșca Maria; V-Pușcașu Vasile

2002

6.239,73

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 300/2002 Contract de schimb nr. 1660/2002 încheiere nr.3 88/2003

992

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TEFOMID COM SRL

S-100mp,str.Cornișa Bistriței nr.8bis, nr.cadastral 6761, carte funciară nr.l8308/N,

vecini:N-teren Primărie;E-str.Cornișa Bistriței;S-teren Primărie;V-teren Primărie

2004

17.279,73

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 23/2004 Contract de schimb nr.430/2004 încheiere nr.5525/2004

993

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TEFOMID COM SRL

S~100mp,str.Cornișa Bistriței nr.9bis, nr.cadastral 3893, carte funciară nr.9468/N, vecini:N-teren Primărie;E-teren Prim arie; S-teren Primărie;V-str.Cornișa Bistriței

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 191/2002 Contract de schimb nr.2011/2002 încheiere nr.23694/2002

994

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Sandu Valentin

S=180mp,str.Costache Radu, sola

20, parcela 448/1/4/1, nr.cadastral 6441/2/1,carte funciară nr.22208/N Vecini:N-teren CLB, E-Stan Gavril, S-teren CLB

2005

4.826,65

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 242/2005 Contract de schimb nr. 1567/2005 încheiere nr.31045/2005

995

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=300mp,str.Costache Radu, parcela 448/4/1, sola 20, nr.cadastral

2004

5.511,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

SC SOS MARKETING SRL

6441/1, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-str.Costache Radu; E-Stan Gavril; S-Cernat Sandu;V-Bej an Ion

HCL 216/2003 Contract de schimb nr.34/2004 încheiere nr.947/2004

996

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC COST-JENY SRL

S=163mp,str.Costache Radu, teren arabil, sola 20, parcela 448/4/1, nr.cadastral 6441/2/2/1

2004

4.088,29

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 119/2004

Contract de schimb

nr. 1898/2004 încheiere nr.23 645/2004

997

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Muraru Eugen

S=300mp, teren arabil, str.DepouIui, sola 38, parcela 1433/6, nr.cadastral 3934, carte funciară nr.l0204/N, vecini:N-drum acces;E-Paragină C.;S-Paragină C.;V-Paragină C

2003

9.084,5

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 36/2003 Contract de schimb nr.879/2003 încheiere nr.7853/2003

998

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Palade Vasile

S=400mp, teren arabil, parcela 1433/15/1, sola 38, str.DepouIui, nr.cadastral 2871/1/1/1, carte funciară nr.l5879/N,

vecini :N-moșt. Radu Dumitru, E-Sava Ioan,S-alee acces, V-drum acces

2002

8.964

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 99/2002

Contract de schimb nr. 1136/2002 încheiere nr.24270/2002

999

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC REDOS SRL Dospinescu Dumitru

S=720mp, str.DepouIui, tarlaua 38, parcela 1433/15/1-1A, carte funciară nr.l5972/N, nr.cadastral 2871/1/1/3

2002

16.135,2

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 103/2002 Contract de schimb nr. 1877/2002 încheiere nr. 12010/2002

1000

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC VRACIUIMPEX SRL

S=400mp, str.DepouIui, tarlaua 38, parcela 1433/15/1-2A, carte funciară nr.!5966/N, nr.cadastral 2871/1/1/2

2002

8.964

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 104/2002

Vecini:N-Radu Dumitru,E-Sava Ioan,S-Alee acces,V-Sava Ioan

Contract de schimb nr.2076/2002 încheiere nr. 13468/2002

1001

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Cartel Plus SRL

S=207,26mp, str.Depoului, tarla(sola) 38, parcela 1433/15/1-4A, carte funciară nr.!5938/N, nr.cadastral 2871/1/1/4

2002

4.644,7

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 102/2002 Contract de schimb nr.2026/2002 încheiere nr.13087/2002

1002

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Bios Impex SRL(Pușcașu Grigore)

S=165mp, str.Depoului, teren arabil, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/2, carte funciară nr.!6874/N

2002

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 157/2002 Contract de schimb nr.553/2002 încheiere

nr. 16547/2003

1003

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SOMINTEX SRL

S=165mp,str. Depoului,teren arabil, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/3, carte funciară nr.l6867/N, vecini:N-alee acces,E-SC Vladmarnic SRL,S-Iacovici Petre,V-SC Bios Impex SRL

2002

2.599,90

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 160/2002 Contractul de schimb nr.552/2002 încheiere nr. 16545/2002

1004

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC VLADMARNIC SRL-Nechita Neculaie

S=168mp, str.Depoului, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cadastral 2871/1/2/1/4, carte funciară nr.l6829/N

Vecini:N-alee acces,E-SC New Trade SRL,S-Iacovici Petre,V-teren Primărie

2002

2.599,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 158/2002 Contract de schimb nr.554/2002 încheiere nr.16541/2002

1005

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.NEW TRADE S.R.L.,

S=293mp teren arabil situat în Bacău str. Depoului, sola 38, parcela 1433/15/3, nr.cad. 2871/1/2/1/5, C.F.

2002

4.521,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 159/2002

o             n

16875/N

Contract de schimb nr.555/2002 încheiere nr. 16543/2002

1006

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. OTTO IMPEX S.R.L.,

S=160mpț teren situat în Bacău, str.DepouIui, Tarlaua 38, parcela 1433/15/3-6A, nr.cad.2871/1/2/2, C.F. nr.!5939/N,

2002

3.585,60

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 98/2002

Contract de schimb

nr. 1952/2002 încheiere nr.12534/2002

1007

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Copanex SRL

S=400mp, str.DepouIui, sola 38, parcela 1433/15/3-7A, nr.cadastral 2871/1/2/3, carte funciară nr.l5973/N

2002

8.964

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 101/2002

Contract de schimb nr.2077/2002 încheiere nr.13467/2002

1008

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Doboșeru Valentin

S=39mp, str.DepouIui nr.21, teren arabil, sola 38, parcela 1433/16, nr.cadastral 3935/1, carte funciară nr.24384/N, vecini:N-CLB, E-Paragină C.,S-Paragină C.,V~Paragină C.

2004

2.301,04

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 440/2003 Contract de schimb nr. 193/2004 încheiere nr.7313/2004

1009

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Gepex SRL

S=680,36mp, teren arabil, intravilan, str. Nordului nr.95A, sola 38, parcela 1433/28, nr.cadastral 11651

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.274/2005 și contract de schimb nr.

2629/12.12.2005

1010

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Gepex SRL

S=380mp. teren arabil, str. Depoului nr.29, sola 38, parcela 1433/36/2/1, nr.cadastral 1405/2

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.274/2005 contract de schimb

nr.

2629/12.12.2005

1011

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S-4.700mp, situat în Bacău str. Depoului, sola 38, parcela 1433/36/1/1, nr.cad.3488, C.F. 8099/N,

S=4.500mp, situat în Bacău, str.

Depoului, sola 38, parcela 1433/36, nr.cad.3489, C.F. 3210/N,

2004

211.185,10

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000

HCL 116/2000

HCL 173/2000 Contract de schimb nr. 189/2001

1012

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Muscalu Gheorghe și Georgeta

S=38,83mp, str, Depoului nr.21, teren curți construcții, sola 38, parcela 1433/16, nr. cadastral 64165, C.F. 64165

2012

8.330

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr.53/2012 Contract de schimb nr. 1130/2012

1013

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dăncuță Dobrin

S=5601mp, str.Depoului, teren arabil, sola 38, parcela 1433/36/1/2, nr.cadastral 3223, carte funciară nr.6693/N, vecini.N-Botezatu Anastasia,E-Lăstun Vasile,S-Pricop Elena, V-drum acces

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 113/2000 Contract de schimb nr. 1797/2000

1014

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Băicea Cârstea Florentina

S=690mp,teren arabil situat în str Digu Bârnat, tarla74, P41, nr.cadastral 3304

Vecinii:N-drum acces,E-teren CLB,S-Biserica Catolica,V-teren CLB

2000

12.414,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr.171/2000

Contract de schimb

nr. 1173/2001

1015

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Aizic Oscar

S=4128mp, str. Digu Bârnat, sola 36, parcela 1210/4

Vecini: N-Romedea I., E-SC Luvi Trade SRL, S-teren Primărie, V-SC Agricola Internațional

S=772mp, str. Digu Bârnat, sola 33, parcela 1126/1

Vecini: N-teren Primărie, E-teren Primărie, S-Pr. Bârnat, V-Calea Moldovei

1998

40.206,70

7.519,30

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 118/1998 Contract de schimb nr.8307/1998

1016

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=563mp,str.Dorului,

teren arabil,sola 28,parcela 903/1/30/1

2004

14.220,49

Domeniul privat al municipiului Bacău

GREMPA SRL

nr.cadastral 6442/1

CF nr.22303/N

Vecinii: N-Pâțu Eugen,E-Munte Virginia,S-D.E(str.Dorului),V-Ardeleanu

Ghe.

HCL 342/2002 Contract de schimb nr.442/2004 încheiere nr.5523/2004

1017

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Cost-Jeny SRL

S=152mp, str.Dorului, teren arabil, sola 28, parcela903/l/30/l, nr.cadastral 6442/2, carte funciară nr.25106/N

2004

3.812,39

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 119/2004 Contract de schimb nr. 1898/2004 încheiere nr.23645/2004

1018

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC RODICA SRL

S=500mp, teren arabil,cartier Șerbănești,parcela 903/2/91, sola 28, nr.cadastral 6663, carte funciară nr.!7833/N

Vecini:N-Costică R. Dumitru; E-Luncanu Lucreția; S-Lucaci Mihai; V-DE

2002

10.649,5

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 265/2002 Contract de schimb nr. 1716/2002 încheiere nr.3 90/2003

1019

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Frunză C-tin

S-491,88mp, cartier Șerbănești, tern arabil, sola 28, parcela 903/3/23, nr.cadastral 3442, carte funciară nr.8695/N, vecini :N-Pușcuță Irimia,E-Armeanu C-tin,S-drum,V-Antochi

2002

7.792,1

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de schimb

nr.4109/2002

1020

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Vasile

S=700mp, str.Electricienilor, tarla 65, parcela 1954/6, nr.cadastral 6368, carte funciară nr.l6753/N, vecini:N-teren de stat,E-drum acces,S-Fecioru Constantin,V-moșt. Macaru Lucreția

2002

10.741,20

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 67/2002 Contract de schimb nr.2199/2002 încheiere nr.14451/2002

1021

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C. SELENA S.A.

S-325mp situat în Bacău, str. Energiei 44 bis, nr.cad.2662, C.F.5194/N

2004

15.223,20

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 87/2000 HCL 116/2000

HCL 173/2000 Contract de schimb nr. 189/2001

1022

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dimofte Victor și Janeta

S“279mp, str.Erou Ciprian Pintea nr.30, nr.cadastral 3959, carte funciară nr. 9550/N, vecini:N-str.E.C.Pintea,E-Landskron Elena,S-stradă.V-stradă

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 236/2002 Contract de schimb nr. 1765/2002 încheiere nr.857/2003

1023

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ROMBET SA -stație de betoane

Sl=1690mp, str.Erou Ciprian

Pintea nr.29, nr.cadastral 6279

2005

491.837,49

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 41/2005

Contract de schimb nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1024

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ungureanu Adrian

S=48,5 mp,str.Erou Ciprian Pintea nr.30, nr.cadastral 3866/2, carte funciară nr.!5601/N, vecini:N-str.Erou Ciprian Pintea;E-teren Primărie; S-Ungureanu Adrian;V-teren Primărie

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 162/2003

Contract de schimb nr.4419/2003

1025

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Cazacu Vasile și Ana

S=1000mp, str.Frunzei, teren arabil, sola 72, parcela 38/1, carte funciară nr.8782/N, nr.cadastral 326

2001

20.716,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 197/2000 Contract de schimb nr. 185/2001 încheiere nr.1490/2001

1026

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Stan Aglaia

S=39,90m p,str. Ga rotiței

nr.21A,nr.cadastral 11179, vecini:N-E-S-teren CLB,V-teren CLB și alee acces

S=40,97mp,str. Ga rotiței

nr.21B,nr.cadastral 11178, vecini:N-

2005

13.762,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 144/2005

E-S-teren CLB, V-str.Garofiței

1027

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Cristudor Vasile și Elena

S=1870mp, str.Grigore Tăbăcaru, sola 28, parcela 903/2/5, carte funciară nr.8781/N

2001

36.515,1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 192/2000 Contract de schimb nr. 187/2001 încheiere nr.1487/2001

1028

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Petrilă Alecu

Casă construită din vălătuci, acoperită cu tablă neagră, compusă din trei camere, în suprafață construită de 45,72mp, str.HoItului nr.91 S=315,27mp, din care:

S=I84,35mp, teren curți construcții, și

S=130,92mp, teren arabil cu vecinii:N-Petrilă Alecu,E-Bârnă Maria,S-str.Holtului,V-Lancic Liviu, nr.cadastral 4009/1, carte funciară nr.!7061/N

2002

8.750,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 68/2002 Contract de schimb nr. 504/2002 încheiere nr.14786/2002

1029

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Umbrărescu Dorinei

S=1650,30mp, sola 28, parcela 991, nr.cadastral (5990-7284-7286)/l, vecini :N-Umbrărescu

Dorinei,teren domeniul public,str.Tecuciului, E- teren domeniul public, str.Tecuciului,S-B-dul Unirii, V-Calea Romanului S=841,22mp, sola 28, parcela 991/3, nr.cadastral (5990-7284-7286)/2, veciniiN-Calea Romanului,E-teren domeniul public,str.Tecuciului,S-Umbrărescu Dorinei,V-Calea Romanului, terenuri situate în intravilanul municipiului Bacău, colț cu b-dul Unirii, cu str Tecuciului și Calea Romanului Carte funciară nr.l9883/N

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 345/2003 Contract de schimb nr. 154/2004 încheiere nr.2266/2004

1030

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ciohodaru Florinei și Elena

S=500mp,str.G-raI Grigore Cantilli nr.14, sola 24, parcela 583/66, nr.cadastral 3896, carte funciară nr.9827/N

2002

8.895,7

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 63/2002

Contract de schimb nr. 1598/2002 încheiere nr.14756/2002

1031

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Russu Grigore

S=500mp,str.G-raI Grigore Cantilli, teren arabil, sola 24, parcela 583/40, nr.cadastral 4083, carte funciară nr.9721/N

2001

9.687,30

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 32/2001 Contract de schimb nr.1310/2001 încheiere nr.6538/2001

1032

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Antoniu Flavia Cătălina(fostă Stănișor)

S=152mp, Bacău, str. Ioniță Sandu

Sturza nr.100 bis, nr. cadastral 4079, carte funciară nr.9598/N,

Vecinii: N-teren expropiat-CLB E-teren expropiat-CLB,S-teren expropiat CLB,V-Stanișor Flavia Cătălină

2002

6.096,34

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.

2464/03.12.2002, HCL nr.270/2002 încheiere nr.28421/2002

1033

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Herghelegiu Anna-Marie

S=50mp, str.Ioniță Sandu Sturza nr.108, nr.cadastral 12954, vecini:

N-Lichi Toader,E-acces servitute,S-parcela cu nr.cadastral 8623,V-parcela cu nr.cadastral 599-3015

2008

84006

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1192/2008

1034

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. Andprod Trading SRL Bacău

S-lSOmp, str. Izvoare, sola 60, parcela nr.76/1, nr.cadastral 6035/2, carte funciară nr.l8370/N vecinkN-teren Primărie;E-str.Izvoare;S-Nicolăescu George; V-str.Izvoare,

2002

7.530

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 264/2002 Contract de schimb nr.2442/2002 încheiere nr.28680/2002

1035

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=150mp, str.Izvoare, teren curți construcții, Sola 60, parcela 76/2,

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

SC MIGLIORE SRL

nr.cadastral 6035/1, carte funciară nr.l8542/N

Vecini:N-Nicolaescu George,E-str. Izvoare,S-Nicolaescu George,V-str.Izvoare

HCL 267/2002 Contract de schimb nr.63/2003 încheiere nr.572/2003

1036

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ion Tudorel

S=1400mp, str. Izvoare, curti-construcții, sola 62, parcela 14, nr. cadastral 327, carte funciară nr.9551/N

Vecini:N-teren Primărie;E,S-SC Punctual Transport; V-str.Izvoare

2001

2.712,40

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 33/2001 Contract de schimb nr.211/2001 încheiere nr.3569/2001

1037

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Toderașc Dumitru

S=14.818mp, cartier Izvoare sola 68, parcela nr.2142/1, nr. cadastral 6084, carte funciară nr,16231/N, vecini :N-rezervă Primărie ;E-zona CFR;S-Beca Lina;V-Romsilva Bacău;

2002

107.967,80

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 69/2002 Contract de schimb nr.862/2002 încheiere nr. 11028/2002

1038

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC STADION SRL-Zaharia Iul ia

S=1298,12mp,teren arabil, str.înfrățirii nr.2, sola 60, parcela nr.1756/2, vecinuN-Cimitirul Catolic,Iacob Maria, E-str.înfrățirii,S-Mănăstirea Catolică, V-Biserica Catolică, nr.cadastral 2543, carte funciară nr.5255/N

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 176/2000 Contract de schimb nr. 169/2001 încheiere nr.2642/2001

1039

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Stan Aglaia

Sl=65,55mp, str.Letea nr,16A, nr.cadastral 11177,vecini:N-E-S-V-teren CLB

S2=18,32mp, str.Letea nr.l6B, nr.cadastral 11180, vecini:N-E-S-V-teren CLB

2005

13.905,42

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 144/2005

1040

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC LETEA SA și Complex Sportiv         „Constantin

S=55.614mp, str.Letea nr 17, teren curți construcții din care :

-Lotul 1 - S - 3.403 mp, nr. cadastral 75462, carte funciară nr. 75462 ;

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 209/2003

Act de

Anghelache”

- Lotul 3 - S - 52.211 mp, nr. cadastral 75464, carte funciară nr. 75464, ocupat de un nr. de 11 corpuri de construcție:

-C l-complex sportiv-1398mp, -C2-beci-72mp,

-C3-grup sanitar-24mp,

-C4-cabină bilete-7mp, -C5-cabină bilete-7mp,

-C6-magazie-8mp,

-C7-bazin mare-830mp, -C8-bazin mic-175mp,

-C9-cabină poartă-5mp,

-C10-tribună"464mp,

-CI l-tribună-208mp

dezmembrare nr.

3291/2014

1041

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC VETUMI TRADE SRL

S=80mp (Lotul 2), str.Letea nr 17, teren curți construcții, nr. cadastral 75463,

carte funciară 75463

2015

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 22/2015 Act de dezmembrare nr. 3291/2014 Contract de schimb nr.488/2015

1042

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Lupu Constantin

S=2514,07mp, str.Letea nr.17, teren curți construcții, nr.cadastral 2096/1/2/1/2

Vecini:N-SC Letea; E-SC Letea; S-str.Letea; V-teren Cons.Local

2004

174.148,40

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 91/2004 Contract de schimb nr.925/2004 încheiere nr. 11293/2004

1043

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Lupu Constantin

S=278,51mp, nr.cadastral 2096/3/2 Vecini :N-alee acces ștrand Letea; E-bază sportivă(ștrand)-Consiliul Local; S-alee acces stadion; V-str.Letea

2004

21.717,66

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 91/2004 Contract de schimb nr.925/2004 încheiere

nr.l 1293/2004

1044

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Botez Gheorghe

S=501mp, teren arabil, situat în extravilanul municipiului Bacău, str.Lt Victor Botocan nr.3,sola 26, parcela 778/6, nr.cadastral 4076, carte funciară nr.9622/N, Vecinii:N-mostenitorii defunctului Pascaru Neculai,S“Str.Lt.V.Botocan,E-mostenitorii defunctului Morarescu Mircea,V-

Pirgariu Petrea Mihai

2001

13.792,9

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 175/2000, contract de schimb nr.740/2001 încheiere nr.4745/2001

1045

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu S.C.Aquaproiect Raba SNC Bacău

S=500mp(la măsurătoare supraf. de 547mp), teren situat în Bacău, str.Lunei nr.2, sola 32, parcela 1003, nr. cadastral 4037, carte funciară nr.9620/N,

Vecinii:N-Frigură Gh și Apostol T.(str.Venus),S-str. Lunii, E-Dargaciu C-tin,Balan Ion și Zaharescu I(str .1.1. de la Brad)

V-Cojocaru Ion

2001

19.914

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.516/2001 HCL 112/2000 încheiere nr.3382/2001

1046

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC SIERRA QUADRANT CONSULTING GRUP SA Dragomir Florin administrator

S=4208mp, str.Lupeni nr.26, carte funciară nr.9283/N, din care: Sl=2118mp, sola 18, nr.cadastral 3 922,carte funciară nr.9283/N,vecini:N-Panaite Ana,E-D.E.,S-Popovici Const.,V-str.Lupeni S2=2090mp, sola 18,parcela 311/41, nr.cadastral 3 920,carte funciară nr.9284/N,vecini:N-Butucaru Gh.,E-D.E.,S-Butucaru Vasile,V-str.Lupeni

2002

68.784

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 112/2002 Contract de schimb nr.4140/2002 încheiere nr.26901/2002

1047

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ZA VIO SRL

S=486mp,str.Lupeni, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/1, carte funciară nr.l6783/N, vecin i :N-rezervă Prim ăr ie, E-l im ită com.Săucești,S“Popovici

2002

9.541,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 168/2002 Contracz de schimb

Constantin,V-DE

nr.944/2002 încheiere nr.21234/2002

1048

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC PIETRĂREANL& CO SNC

S=223mp, teren arabil, str.Lupeni ,sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/2

Carte funciară nr,16782/N

Vecini:N-rezervă Primărie;E-limită comuna Săucești;S- Popovici C.;V-DE

2002

4.378,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 163/2002 Contract de schimb nr. 1973/2002 încheiere nr.22350/2002

1049

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC.Bibire Stedact SRL

S=110mp, str.Lupeni, teren arabil, solal8, parcela 311/41/1, nr. cadastral 3921/3, carte funciară nr.l6766/N,

Vecinii:N-rezerva Primăriei,E-lim ita Comuna Saucesti,S-Popovici C“tin,V~ DE

2002

2.159,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 162/2002, contract de schimb nr. 1979/2002 încheiere nr.22722/2002

1050

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Dixecom SRL

S=226mp, str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/4, carte funciară nr.6765/N

2002

4.437

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 165/2002

Contract de schimb

nr. 1974/2002

1051

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Pozânărea Remus

S=91mp, str.Lupeni, sola 18, parcela 311/41/1, teren arabil intravilan, nr cadastral 3921/5, carte funciară nr. 16764/N

Vecin i:N-rezervă primărie;S-Popovici C.

2002

1.786,60

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 164/2002 Contract de schimb nr. 1972/2002 încheiere nr.22354/2002

1052

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MANRO FOTO SRL

S=839mp, str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral 3921/6, carte funciară nr.l6792/N Vecini:N-rezervă primărie;E-limită comuna Săucești;S-Popovici C.;V-DE

2002

16.471,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

1053

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=396mp,str.Lupeni, teren arabil, sola 18, parcela 311/41/1, nr.cadastral

2002

7.774,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

SC Dapemar SRL

3921/7, vecini:N-rezervă Primărie,E-limita com.Săucești,S-Popovici C.,V-Chiriac Dragoș

HCL 167/2002 Contract de schimb nr.1065/2002 încheiere nr.23241/2002

1054

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LETO EXCOM SRL

S—150,02mp, teren arabil, str.Lupeni nr.50-54,

vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena; S-Tutuianu I; V-SC Selpa Prod Corn SRL, nr.cadastral 6865/1, carte funciară nr.l8279/N

2002

3.559,96

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 239/2002 Contract de schimb nr. 1168/2002 încheiere nr.24821/2002

1055

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SELPA PROD COM SRL

S=150,03mp,str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/2, carte funciară nr,18229/N,

vecini:N-Bejan Constantin, E-teren Primărie,S-Tutuianu L,V-Ungureanu Elena

2002

4.000,05

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 235/2002

Contract de schimb

nr. 1170/2002 încheiere rn.24819/2002

1056

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Coman Valeriu

S=140,25mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/3, carte funciară nr. 18460/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2002

2.828,5506

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 236/2002

Contract de schimb

nr. 1234/2002 încheiere nr.26224/2002

1057

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Arina Tex SRL

S=130mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/4, carte funciară nr.l8280/N

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 238/2002 Contract de schimb nr.2190/2002 încheiere nr 26057/2002

1058

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Jipa Gheorghe

S=999,97mp, teren arabil intravilan, str.Lupeni nr. 50-54, nr. cadastral 6865/5, carte funciară nr.l8369/N,

2002

22.014,78

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 237/2002

Vecini:N-Bejan Constantin; E-drum acces; S-Țuțuianu L,V-Sandu Rodica, Potoroacă L,Popa Florin

Contract de schimb nr. 1224/2002 încheiere nr.18223/2002

1059

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ȘTEFANIA SRL

S=1009,50, teren arabil, intravilan, str. Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/6, carte funciară nr.20165/N, vecini:N-Bejan Constantin;S-Tutuianu l.;E-V-Ungureanu Elena

2003

33.559,4

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 43/2003 Contract de schimb nr. 1396/2003 încheiere m.7058/2003

1060

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC IMPEX CERTO SRL

S=340mp, teren intravilan, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/7, carte funciară nr,19883/N Vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena;S-Țuțuianu I.;V-Ungureanu Elena

2003

11.490,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 35/2003

Contract de schimb nr. 1742/2003 încheiere nr.l 1874/2003

1061

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S.C. NORSIT COM S.R.L.

S=180,17mp teren arabil situat în

Bacău str. Lupeni nr.50-54,

nr.cadastral 6865/8, C.F.nr.20768/N,

2003

3.265,30

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 80/2003 Contract de schimb nr.803/2003 încheiere nr.18675/2003

1062

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SAVONI SRL

S=154,98mp,teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/9, carte funciară nr.20134/N, vecini:N-Bejan Constantin; E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I.,V-Ungureanu Elena

2003

5.214

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 39/2003 Contract de schimb nr.354/2003 încheiere nr.8799/2003

1063

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MUSACON SRL

S=480,70mp,teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/10, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Bejan C.;E-Ungureanu Elena;S-Tutuianu

2003

16.704,90

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 135/2003 Contract de schimb

I.;V-Ungureanu Elena

nr.2090/2003 încheiere nr.22442/2003

1064

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Scarlat Constantin

S=146,95mp, str.Lupeni nr.50-

54,nr.cadastral 6865/11, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Bejan C on st., E-Ungu reanu E1 ena, S -Tutu i an u I.,V-Ungureanu Elena

2003

2.697,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 79/2003 Contract de schimb nr.573/2003 încheiere nr. 13064/2003

1065

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Elerad SRL

S=108,04, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/12, carte funciară nr.20390/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu E.,S-Tutuianu L,V-LJngureanu E.

2003

3.598,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 40/2003 Contract de schimb nr.565/2003 încheiere nr.13525/2003

1066

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Athoniada SRL

S=108,01mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/13, carte funciară nr. 20524/N

2003

1.880,9

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 76/2003 Contract de schimb nr.653/2003 încheiere nr.l 8136/2003

1067

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PROINSTAL SRL

S=108,83mp, teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, nr.cadastral 6865/14, carte funciară nr.l9883/N, vecini:N-Bejan C.;E-Ungureanu Elena; S-Tutuianu I;V-Ungureanu Elena

2003

1.745,20

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 73/2003 Contract de schimb nr.596/2003 încheiere nr.13527/2003

1068

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Excever Exchange SRL

S=294,04, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/15, carte funciară nr.20528/N, vecini:N-Bejan C-tin,E,V-Ungu reanu Elena,S-Tutuianu I.

2003

5.316,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 71/2003 Contract de schimb nr.2078/2003

--------K-

încheiere

nr. 15620/2003

1069

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC 1V0RY SRL

S=457,29mp teren arabil, str.Lupeni nr.50-54, Bacău, vecini:N-Bejan Constantin; EșiV-Ungureanu Elena; S-Țuțuianu I.

Nr.cadastral 6865/16, carte funciară nr.20523/N

2003

8.105,90

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 75/2003 Contract de schimb nr.2085/2003

1070

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Diamed SRL

S=82,15mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/17, carte funciară nr.20519/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena,S-

Tutuianu I,V-Ungureanu Elena

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 72/2003 Contract de schimb nr.422/2003 încheiere nr.15747/2003

1071

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC FARTEC BB SRL

8=609,99mp,str.Lupeni,nr.

50-54,teren arabil,

Nr.cadastral provizoriu6865/18

CF nr.20769/N

Vecinii:N-Bejan C-tin,S-Țuțuianu

I.,V-E-Ungureanu E.

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 78/2003

Contract de schimb

nr. 1549/2003 încheiere nr.15680/2003

1072

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Ducadra Prod SRL (Duca Adriana și Ștefan)

8=129,92mp, str.Lupeni nr.50-54, teren arabil, nr.cadastral 6865/19, carte funciară nr.20746/N, vecini:N-Bejan C-tin,E-Ungureanu Elena, S-Tutuianu I,V-Ungureanu Elena

2003

2.354,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 81/2003 Contract de schimb nr.804/2003 încheiere nr. 18674/2003

1073

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MIRALEX SRL

S=163,75mp, str.Lupeni nr.50-54, nr. cadastral 6865/20, carte funciara nr,19883/N, vecini:N-Bejan C.;E-Ungureanu E.;S-Tutuianu I.;V-Ungureanu E.

2003

2.967,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 82/2003 Contract de schimb nr.2092/2003 încheiere nr.21536/2003

1074

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Paris Gheorghe

S=380mp, str. Martir Horea, teren curți construcții, vecini:N-a!ee de acces,E-Pîntilie Ion, S-Lupu Romulus, V-parc dejoacă pt.copii

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL87/1996

Contract de schimb

nr.4092/1998

1075

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Babiuc Dumitru și Babiuc Elena, Babiuc SNC

S=185mp, str. Mărășești nr.122, nr.cadastral 6913/2/1, carte funciară nr.l9883/N,

Vecinii: N-teren dom public primăria mun.Bacau,E-Aleea de pe langa pasajul peste calea ferata Bacau-Adj ud, V-parce la care s-a instrainat S-teren dom public primăria mun Bacau

2003

13.112,6

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr,1406/.2003 HCL 217/2003 încheiere nr.25349/2003

1076

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Artetina SRL

S=68mp, str.Mărășești nr.122, teren curți construcții, nr.cadastral 6913/2/2, carte funciară nr.22556/N

2003

4.819,8

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 218/2003 Contract de schimb nr.1597/2003 încheiere nr.29522/2003

1077

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Solomon Stelian

S=895mp,teren arabil, sola58, parcela 1721/5,str.

Metalurgiei,vecini: N-Manea Mircea,E-calea ferată București-Bacău,S-Solomon Eugen,V-Școala nr.l, nr.cadastral 3369,carte funciară nr.84871/N

2000

6.956,5

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 50/2000 Contract de schimb nr.7946/2000 încheiere nr.23519/2000

1078

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Dam ian Vaier iu și Veronica

S=135mp, str.Milcovțlimitrof bazarului Milcov), teren curți construcții, vecini:N-Damian Valeriu,S-drum acces,E-teren Primărie,V-teren primărie

1998

60.142,5

Domeniul privat al municipiului Bacău Contract de schimb nr.2308/1998

1079

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Petraru Ionel

S=41mp, str. Mioriței nr.27, teren curți construcții, nr. cadastral 7390/2, carte funciară nr.l9883/N,

2003

4.294,30

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 141/2003

vecini:N-teren primărie;E-teren primărie;S-Petraru Ionel;V-teren Primărie

Contract de schimb nr.528/2003 încheiere nr.12365/2003

1080

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Maria

S=114mp, str.Mioriței nr.74A, nr.cadastral 7105, carte funciară nr.l9029/N,

2003

11.964,4

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb 1767/2003, HCL nr.l 17/2000 încheiere nr.l 0540/2003

1081

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC Allodia Impex Corn SRL

S=1002,95mp, str.Muncii, teren arabil, sola 28, parcela 903/2/36, carte funciară nr.2588/N, nr.cadastral 1574

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 62/1999

Contract de schimb nr.l 787/1999 încheiere nr.8622/1999

1082

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Anteco SRL

S=4440mp, str.Muncii, teren pășuni, sola 28, parcela 903/2/4/1, nr.cadastral 6784, carte funciară nr.l8683/N

2003

68.773,4

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 305/2002 Contract de schimb nr.25/2003 încheiere nr.556/2003

1083

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Ursachi Mihaela

S=15mp,str.Nordului nr,19A, parcela 1433/36, nr.cadastral 13623, carte funciară nr.5716

2007

6.662

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 178/2007 Contract de schimb nr.866/2007

1084

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC ROMBET SA -stație de betoane

S2=2720mp, str.Pictor Aman nr.l, sola72, parcelal21, nr.cadastral 6969/1,

2005

791.596,4320

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 41/2005 Contract de schimb nr.776/2005 încheiere nr.6246-

8/2005

1085

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC ROMBET SA -stație de betoane

S3=646mp, sola72, parcela 121, str.Pictor Aman nr.3, nr.cadastral 6969/2,

2005

188.004,153

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 41/2005 Contract de schimb nr.776/2005 încheiere nr.6246-8/2005

1086

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Otobâcu Dumitru

S=650mp, teren curți- construcții situat în Bacău, str. Prieteniei nr.72,

1995

1.625

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 48/1995 Contract de schimb nr.725/1995

1087

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC FELIX- GISSRL

S=1 10mp,str.RepubIicii,

nr.cadastral 2660

2000

410

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 20/2000 Contract de schimb nr.2879/2000

1088

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

Baciu Ghe. și Baciu Tatiana

S=150mp, str Șiretului, teren arabil, P511/1, sola 21, nr. cadastral 4710/3/2, carte funciară nr.l9883/N, vecini :N-Baciu Gh.,E-Avramia Ioan, S-Butucaru Ion, V-drum exploatare,

2003

3804,80

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.1456/2003

HCL nr.211/2003 încheiere nr.26405/2003

1089

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC CAB. MED.BOANĂ SRL

Boană Sorin

S=2521mp, teren arabil, Bacău, str.Siretului, din suprafața totală de 3521mp,sola 21,parcela 511/1, nr.cadastral 4710/1,carte funciară nr.I5967/N

Vecinii: N-rezerva Primăriei,E-Avramia Ioan,S-Dănceanu Elena și Fasola Daniela,V-drum

2002

44.559,9

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 109/2002 Contract de schimb nr. 1402/2002 încheiere

nr. 16069/2002

1090

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Isăilă Constantin

S=750mp, teren arabil, str.Siretului, sola 21, parcela 511/1, nr.cadastral 4710/2, carte funciară nr.l5950/N

2002

13.085,20

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 105/2002

/-n

(din suprafața totală de 3521mp, sola 21, P 511/1)

Vccini:N-Dănceanu Elena și Fasolă Daniela;E-Avramia Ioan;S-Dănceanu Elena și Fasolă Daniela;V-drum

Contract de schimb nr. 123 8/2002 încheiere nr. 14219/2002

1091

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Botezatu Florin și Silvia

S=1052mp,teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str.SiretuIui nr.77, tarla 20 + 24A, parcela 497/2+583/4, nr.cadastral 3010/2,carte funciară nr.lO912/N,

Vecin ii :N-canal HC,E și S-Botezatu Florin și Silvia,V-Hanganu E

2001

13.822,6

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1954/2001 HCL nr. 199/2000 încheiere nr. 10070/2001

1092

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S=510mp, str.SiretuIui, teren arabil,sola 21, parcelaS 10/5/1, nr.cadastral 3403/2, carte funciară nr.9170/N

S=614mp,str. Șiretului, teren arabil, sola 21,parcela 511/1, nr.cadastral 4709, carte funciară nr.ll746/N

2002

17.330,2

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr. 1529/2002 HCL nr.66/2002 încheiere nr. 18827/2002

1093

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Butucaru Ion

S=490mp,str.SiretuIui,teren arabil,sola21 ,parcela510/5/1, nr.cadastral 3403/1,carte funciară nr.9170/N

2001

4.111,4

Domeniul privat al municipiului Bacău contract de schimb nr.970/2001 HCL nr.191/20.12.2000

1094

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Găină Sever

S=3808,12 mp,str.SiretuIui,

nr.70, teren arabil, sola 23, parcela 538/20

nr.cadastral 3209

CF nr.6592/N

Vecinii:N- str. Șiretului,E-Șova

Cristian,S- Nemțanu Neculai,V-Lupu Mirel

2000

46.188,6

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 117/2000 Contract de schimb nr.2409/2000

1095

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

S=9451mp, teren arabil dispus astfel: -S=1729mp, str.SiretuIui, sola 24,

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

Burghelea Maria

parcela 583/2, nr.cadastral 602 -S=7722mp, str.Siretului, sola 21, parcela 510/7, nr.cadastral 603

HCL 57/1999 Contract de schimb nr. 12/1999

1096

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Contact SRL (Lazăr Nicoleta)

S~2062mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/5/4, nr.cadastral 3410/1/3, carte funciară nr.9233/N, vecini:N-SC Sam Impex SRL, E-Stoichici C-tin, S-Senteș Ionel, V-rezervă Primărie

2001

22.278,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 198/2000 Contract de schimb nr.315/2001 încheiere nr.4161/2001

1097

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Dabog SRL (Dobreanu Aurora)

S=301mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/5/2, nr.cadastral 3410/2, carte funciară nr.8717/N, vecini:N-Butucaru Ion,E-Stoichici C,S-Fasolă D,Dănceanu E,V-cale de acces și rezervă Primărie

2001

2.750

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 194/2000 Contract de schimb nr.556/2001 încheiere nr.7302/2001

1098

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Davnic Impex SRL

S=435mp, str.Siretului, teren arabil, sola 21, parcela 510/11, nr.cadastral 6249/2, carte funciară nr.19811/N, vecini:N-drumul lui Roată,E-moșt.Platon Victor, S-drum acces canal,V-Jigău Ioan

2003

14.677,9

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 219/2003 Contract de schimb nr.1268/2003 încheiere nr.23290/2003

1099

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MILIV SRL Ciubotaru Florin

S=1595,74mp, str.Siretului, sola21, parcela 510/11, nr.cadastral 6249/1, carte funciară nr.l9883/N

Vecini:N-drumul lui Rața;E-rezervă Primărie;S-drum acces canal;V-Platon Victor

2003

54.093,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 37/2003 Contract de schimb nr.4019/2003 încheiere nr.23673/2003

1100

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Daan SRL (Chelariu Dan și Adriana)

S=2003,47mp, str.Siretului, teren arabil, parcela 524/4-2, nr.cadastral 6163, carte funciară nr.l5996/N, vecini:N-moșt.Popa V.Maria,S-parcela 524/4-1,E-str.Alex.Averescu,

2002

35.412,3

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 108/2002 Contract de schimb nr.25 88/2002

V-moșt.Săndulache Vasile

încheiere

nr. 16976/2002

1101

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC PALMEDICUM SRL

S=2265mp, str.Siretului, teren arabil, parcela 524/4-1, nr.cadastral 6164, carte funciară nr.l5992/N, vecini:N-parcela 524/4-2, E-str.Alex.

Averescu,S-parcela 524/4, V-moșt. Săndulache Vasile

2002

40.027,50

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 109/2002 Contract de schimb nr.2654/2002 încheiere nr.16337/2002

1102

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Senteș Ionel

S=922mp,teren arabil, str.Siretului, sola 21,parcela 510/5, nr.cadastral 3410/1/4,carte funciară nr..8831/N, vecini:N-SC Contact, E-Stoichici Const.,S-Dănceanu Elena, V-cale acces

2002

13.408,9226

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 97/2002 Contract de schimb nr.437/2002 încheiere nr. 13292/2002

1103

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SAM IMPEX SRL-asociat Săndulescu Adriana

S=1566mp, teren arabil, str.Siretului, sola 21, parcela 510/5/3, nr.cadastral 3410/1/2, vecini: N-SC DABOG SRL, E-Stoichici C-tin, S-SC CONTACT SRL,V-rezervă Primărie

2001

16.995,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 195/2000 Contract de schimb nr.384/2001 încheiere nr.3674/2001

1104

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Todosi Gheorghe.

S=3864mp, teren arabil, str. Șiretului, parcela 524/4, nr. cadastral 6165, carte funciară nr. 16049/N

Vecini:N-SC Palmedicum SRL; S-Toma Milica; E-str. Alex. Averescu; V-moștenire Săndulache Vasile

2002

68.298,10

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 107/2002 Contract de schimb nr.2545/2002

1105

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC GLOBUS INTERNAȚIONAL SRL

S=500mp, intravilanul mun.Bacau,teren arabil,sola 26,parcela 778/5,nr.cadastral 8458

VecinikN-Pascaru Neculai,E-

Botey Ghe.,S-Str. Lt.Victor

2003

14.623,8

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 260/2003 Contract de schimb nr. 1576/2003 încheiere

Botocan,V- Tataru Mihai

nr.26222/2003

1106

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Coteanu Iulian

S=684mp, str.SpicuIui nr.10, teren curți construcții, sola 8, parcela 169, carte funciară nr.l7906/N, nr.cadastral 6513

2002

12.554,8

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 62/2002 Contract de schimb nr.3468/2002 încheiere nr.22044/2002

1107

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Munteanu Constantin

S=2500mp, teren arabil, parcela 1587/1/34, șoseaua națională Bacău-Onești, vecini:N-drum acces, E-drum național Bacău-Onești,S-Grigoriu Maria,V-drum acces, rezervă Primărie

1996

742,50

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 9/1996

Contract de schimb nr.3011/1996

1108

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC Casa Latină SRL

S=5000mp, șoseaua Bacău-Onești, teren arabil, sola 48, parcela 1592/4, nr.cadastral 3519, vecini:N-Rusu Gh.,E-SCLegume Fructe SA,S-Nichita Gh.V-DN 11 (asfalt)

2001

52.660

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 34/2001 Contract de schimb nr.822/2001 încheiere nr.4545/2001

1109

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu

SC RENO IMPERIAL OIL SA (Stoica Nicolina)

S=5000mp(Ia măsurătoare 5008mp), teren arabil, extravilan, sola 48, parcela 1592/1, nr.cadastral 3717, carte funciară nr.9195/N, vecini:Pintea Ioan, Cimitirul Evreiesc, Daba Dorina (Cimitirul Sărata), DJ Bacău-Onești

2001

107.571,80

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 193/2000 Contract de schimb nr.278/2001 încheiere nr.4522/2001

1110

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Romedea Gheorghe

S=7000mp, sola 48, parcelai592/1,vecini:Daba Dorina,Cimitirul Evreiesc, Cimitirul Sărata,DJ Bacău Onești

1997

19.978,92

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 75/1997 Contract de schimb nr.8686/1997

1111

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC MEDENA COM SRL-parțial SC LUVITRADE

S=3000mp, teren arabil, sola 48, parcela 1592/2

Vecini:N-SC Luvi Trade SRL, E-Cimitirul Evreiesc,S-Romedea Maria,

1998

9.148

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 48/1998 Contract de schimb

SRL

V-șoseaua Bacău-Onești

nr.3824/1998 și

7048/1998

1112

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC LUVI TRADE SRL

S-6500mp, teren arabil intravilan,sola 48, parcela 1592/2/1

Vecini:N- Cimitir Evreiesc; E- SC Medena; S-D.N.: V-Nechita Gheorghe

1998

19.984,20

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 49/1998 Contract de schimb nr.7048/1998

1113

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dăncuță Aurel și Elena

S=1500mp, șoseaua Bacău-Onești, sola 51, parcela 1629/3, nr.cadastral 3545, carte funciară nr.8171, vecini:N-drum național Bacău-Onești,E-Bălăceanu C.,S-Ancuța M,.V-drum DC

2001

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 174/2000 Contract de schimb nr. 129/2001 încheiere nr.595/2001

1114

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Onel Elena

S=2500,17mp, teren arabil, tarlaua 51, parcela 1629/11, la DN11 Bacău-Onești,

C.F. nr.4574/N, nr.cad.2361,

2000

46.307,90

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 18/2000 Contract de schimb nr.559/2000 încheiere nr.5 877/2000

1115

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Rusu Vasile și Aneta

S-lOOOmp, teren arabil, extravilan, parcelai 627/52, sola 50, nr.cadastral 445, carte funciară nr.941/N

1999

867,52

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL 60/1999 Contract de schimb nr.3 876/1999 încheiere nr.2163/1999

1116

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Dragomir Daniel și Gabriela

S=440mp, str.TeiuIui nr.3, nr.cadastral 2886, carte funciară nr.6322/N, vecini:N-alee acces, S-teren propr.de stat,E-teren propr.de stat,V-str.Bucegi

2000

19.406,5

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 115/2000 Contract de schimb nr.4269/2000 încheiere nr.23000/2000

1117

0

Teren obținut în urma

S=1200mp, str.Traian nr.8

1999

4.321,861

Domeniul privat al

schimbului de teren cu UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA

municipiului Bacău HCL 150/1998

Contract de schimb

nr.5777/1999

1118

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC SOCALP SA

S=49 mp (Sl=34mp și S2=15mp), str.Vadu Bistriței nr.3

2007

13.389

Domeniul privat al municipiului Bacău HCL nr. 236/2006 contract de schimb nr.108/17.01.2008

1119

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu SC TERMOPORT SRL

S=140,30, str.Vadu Bistriței nr.4 , nr. cadastral 67454, vecini: NE-parcelă identificată cu nr. cadastral 67455, SE - SC Fiald Imobiliare SRL, V și NV - municipiul Bacău

2011

56.100

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL nr. 222/2011 contract de schimb nr.2711/01.09.2011

1120

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Zichil Valentin

S=645,08mp,str.Vasile Alecsandri nr.87B, nr.cadastral 6110, carte funciară nr.l7028/N, vecini: N-SC Ecor, E-propr.I.L.L., S-teren CFR, V-teren primărie și propr.Vasoiu

2002

2.606,988

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 71/2002 Contract de schimb nr.666/2002 încheiere nr. 18196/2002

1121

0

Teren obținut în urma schimbului de teren cu Mihăilâ Vasile și Nela

S=900mp, teren arabil, sola 67, parcela 2091/2, nr. cadastral 14061, C.F. 64668

2010

135.653,99

Domeniul privat al municipiului Bacău

HCL 207/2010 Contract de schimb nr.1757/2010TERENURI CONCESIONATE

Nr.

Crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

3

4

5

6

1122

0

Teren concesionat

S=28,44mp, str. Milcov nr.7-9, destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1123

0

Teren concesionat

S=150mp,str.N.Titulescu       Inters.

Str.Războieni destinația:complex comercial

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1124

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului destinația: locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1125

0

Teren concesionat

S=27,6mp, str.L.Tăutu 10-12, Inters. 22 Decembrie 11 destinați a:garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1126

0

Teren concesionat

S=21,06mp, str. Nicu Enea nr.54 destinația:ext.pt.acces

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1127

0

Teren concesionat

S=16mp,str.Digu Bărnat nr.l destinația:ext.sediu

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1128

0

Teren concesionat

S - 39,73 mp, str.Mihai Viteazu nr.2 desti nația :ext.sp. al. public

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1129

0

Teren concesionat

S=27,5 mp (măsurată 23mp), str.Bicaz nr.l 42,

destinația:garaj,

Carte funciară 72640,

Număr cadastral 72640

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1130

0

Teren concesionat

S=16mp, str.9 Mai, nr.82 destinațiaxotă ind. locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1131

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bucegi, nr.144 desti nația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1132

0

Teren concesionat

S=27,5 mp,str.Bicaz, nr.13 destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1133

S=9mp,str.E.C.Pintea, nr.2

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:cotă ind.locuință

2003

municipiului Bacău

1134

0

Teren concesionat

S=28mp, str.L.Tăutu 10-12, inters. 22 Decembrie destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1135

0

Teren concesionat

S=140mp,Piața Sud destinația:comerț

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1136

0

Teren concesionat

S=72mp,str.Mioriței, nr.5 destinația:sp.comercial

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1137

0

Teren concesionat

S=71mp,str.Mioriței,nr.5 destinația: sp .comerc ial

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1138

0

Teren concesionat

S=16mp,str.Mărășești,nr.98 (Piața Sud)

destinația:ext. sp. comercial

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1139

0

Teren concesionat

S=51mp,str.Energiei, nr.34 destinația:ext.sp.comercial

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1140

0

Teren concesionat

S=26mp,str. Mărășești, nr.98 Piața Sud - față

destinația:ext.sp.comercial

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1141

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Iosif Cocea, nr.8 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1142

0

Teren concesionat

S=275,49mp,str.I.S.Sturza, nr.63A

Destinația:sediu

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1143

0

Teren concesionat

S=2 5,3 mp, str .Tazlău lu i, nr. 2 Destinația:ext. sediu

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1144

0

Teren concesionat

S=18,66mp, str. Ștefan Cel Mare, nr.38

destinația:ext.sediu firmă

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1145

0

Teren concesionat

S=39,32mp, str.Neagoe Vodă, nr.19 destinația :ext. salon înfrum.

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1146

0

Teren concesionat

S=26,6mp,str.Neagoe Vodă,nr.19 destinația:ext.salon înfrum.

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1147

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1148

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului,nr. 1 destinațiadocuință

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1149

0

Teren concesionat

S = 27,5mp, str. Iosif Cocea, nr.8 destinația:garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1150

0

Teren concesionat

S~27,55mp,str.Ștefan cel Mare, nr.l 1 destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1151

0

Teren concesionat

S-7mp,str.E.C.Pintea, nr.2 destinația:comerț

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1152

0

Teren concesionat

S=31 mp,str.Ștefan cel Mare, nr.6 destinația:ext.cab.medical

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1153

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Bicaz,nr.l3 destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1154

0

Teren concesionat

S~27,5mp,str.Bucegi, nr.144 destinațiargaraj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1155

0

Teren concesionat

S=36,27mp,str.Florilor, nr.32 destinația:acces servitute

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1156

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Tolstoi,bl.3,sc.C,

ap.4

destinația:ext.cab.medical

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1157

0

Teren concesionat

S=1 l,25mp,str.Mărășești,nr.l 8 destinația:comerț

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1158

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7~9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1159

0

Teren concesionat

S=14mp,str.9Mai,nr.82-84 destinația:comerț

1995

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1160

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1161

0

Teren concesionat

S=70mp, str. Tipografilor, nr. 12bis destinația:comerț+alim. pub.

1995

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1162

0

Teren concesionat

S = 111,19 mp, str.Mioriței, nr.14 destinația:sp. comercial

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1163

0

Teren concesionat

S=300mp,str. Câmpului,

Lot.27 destinația:locuință

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1164

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str. Victor Babeș, nr.27-29

destinația:garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1165

0

Teren concesionat

S=:27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22

Destinația:garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1166

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Milcov,nr,4

destinația:ext.locuință+ac

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1167

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea, nr.2

destinația:cotă ind.locuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1168

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1169

0

Teren concesionat

S-27,5mp,str.Republicii,nr. 1 destinația:garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1170

0

Teren concesionat

S=22,57mp,str. Ștefan cel Mare,nr.3O destinațiaiext.sediu societate

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1171

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr.l destinația:garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1172

0

Teren concesionat

S=155,29mp,str.Arcadie Septilici,nr.3 destinația:prest.serv.

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1173

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=31mp,str. Ștefan cel Mare,nr.l3 destinați a :ext.cab.stomat.

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1174

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului,nr.31 destinația:locuință

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1175

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.       L.Tăutu,nr. 10-12,

inters.22 Decembrie 11 destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1176

0

Teren concesionat

S~30,73mp,str.L.Tăutu,nr.5A destinația:cotă ind.locuință

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1177

0

Teren concesionat

S=23mp,str.Primăverii,nr. 10

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1178

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz, nr.13

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1179

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1180

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația: cotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1181

0

Teren concesionat

S=66,79mp,str.B-dul Unirii, nr.20 destinația:servitute

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1182

0

Teren concesionat

S=22,5mp,str.,B-dul Alexandru Cel

Bun nr.7

2009

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1183

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinați a: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1184

0

Teren concesionat

S=9mp,str. E.C. Pintea, nr.2, inters. 22

Decembrie 11

2011

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1185

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1186

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1187

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1188

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinația:garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1189

0

Teren concesionat

S~28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1190

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1191

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.127 destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1192

0

Teren concesionat

S=362,5mp,str.Vadu Bistriței destinația :împrejmuire+garaj

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1193

0

Teren concesionat

S=500mp,str.Vadu Bistriței destinația:sediu asociație

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1194

0

Teren concesionat

S=75,52mp,str.Ștefan cel Mare, nr.ll-

15

destinația:ext.sediu asociație

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1195

0

Teren concesionat

S-89,79mp,str. Ștefan cel Mare, nr.ll-15 destinația:ext.sediu asociație

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1196

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=4mp,str.B-dul Alex. Cel Bun,nr.l3 destinația:prest. serv.

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1197

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Narciselor, nr.10 destinația:comerț piese auto

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1198

0

Teren concesionat

S=38,7mp,str.Războieni, nr.21 destinația: locuință și împrej.

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1199

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1200

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l destinația:garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1201

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22 destin ați a: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1202

0

Teren concesionat

S=32,2mp,str.M.Eminescu,

nr.25

destinația:ext. locuință

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1203

0

Teren concesionat

S^20nip,str.Oituz,nr. 1 destinați a: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1204

0

Teren concesionat

S=18,75mp,str.Mioriței,nr,78 destinația:salon înfrumusețare

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1205

0

Teren concesionat

S=215mp,str.Alecu Russo,nr.70 destinația:sediu firmă+comerț

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1206

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Victor Babeș, nr.27-29 destinația: garaj

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1207

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.7-l 1 Destinația: garaj, carte funciară 80362 (21 mp), număr cadastral 80362

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1208

0

Teren concesionat

S=15,18mp,str.H.Berescu,nr.2

Destinația:ext.locuință

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1209

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1210

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov nr.7-9

2010

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1211

0

Teren concesionat

S”10mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1212

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Ștefan cel Mare,nr.5O bis

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

destinația:garaj

1213

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr.l destinația: garaj

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1214

0

Teren concesionat

S~27,5mp,str. Republicii, nr. 1 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1215

0

Teren concesionat

S=22mp,str.9Mai,nr.31 d ești nația :ext. farm ac ie

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1216

0

Teren concesionat

S=14,26mp,str.Șefan cel Mare, nr.30 destinația:ext.cab.medical

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1217

0

Teren concesionat

S=764,01mp,str.Piața Revoluției, nr.l destinația:servicii bancare

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1218

0

Teren concesionat

S=500mp,str.9Mai,nr.33 destinația:sediu bancă

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1219

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=13mp,str.Mărășești,nr,94

destinația:ext.sp.pt.acces

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1220

0

Teren concesionat

S=2.792mp,str.9Mai,nr.25 destinația:sediu bancă

1994

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1221

0

Teren concesionat

S“168mp,str,Erou Gh. Rusu,nr.l2 destinația:servicii bancare

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1222

0

Teren concesionat

S“250mp,str.9Mai,nr,33 destinația:servicii bancare

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1223

0

Teren concesionat

S=260mp,str.9Mai,nr.33 destinația:sediu bancă

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1224

0

Teren concesionat

S-392,78mp,str.9Mai,nr.33 destinația:amenajare parc

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1225

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1226

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofițci,nr.l destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1227

0

Teren concesionat

S=21 mp,str.Milcov,nr,4

destinația:ext.cab.psihologic

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1228

0

Teren concesionat

S=19,55mp,str.Pictor Aman, nr.94 D destinația:cotă indiv. locuiță

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1229

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1230

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1231

0

Teren concesionat

S-22.7I mp,str. Miron Costin, nr.4 Destinația:ext.salon înfrum.

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1232

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea Bradului,

nr.127

Destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1233

0

Teren concesionat

S=12,52mp,str.Digu Bârnat,nr.l destinația:ext.locuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1234

0

Teren concesionat

S^lOOmp, str. Pictor Aman,nr.94 destinația:sediu firmă

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1235

0

Teren concesionat

S=45,15mp, str. Pictor Aman,nr.94 destinația:comerț+prest.serv.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1236

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1237

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1238

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.127 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1239

0

Teren concesionat

S~27,5mp,str.Letea,nr.4-6 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1240

0

Teren concesionat

S = 125,5 mp, str. Nordului, nr. 2-4 destinația:ext.sediu asociație

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1241

0

Teren concesionat

S = 125,5mp, str.Nordului, nr.2-4

destinația:locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1242

0

Teren concesionat

S“69,5mp,str.Izvoare nr.105 destinația:sp.comercial

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1243

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinați a: cotă ind.locuință

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1244

0

Teren concesionat

S=25mp,str.Pieții,nr. 1 destinați a: prest. servicii

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1245

0

Teren concesionat

S=24,5 mp, str. Miorițe i,nr. 14 destinația:garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1246

0

Teren concesionat

S==40,5mp,str. Aeroportului destinația:prest.servicii

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1247

0

Teren concesionat

S—10,05mp,str. Aleea

Ghioceilor,nr. 19,sc.A destinația:ext.cab.medical

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1248

0

Teren concesionat

S=27,06mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie destin ați a: garaj

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1249

0

Teren concesionat

S=115,8mp,str.George Bacovia,nr.30 destinația:ext locuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1250

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1251

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Electricienilor,

nr.3-5

destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1252

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1253

0

Teren concesionat

S=23mp,str.Energiei,nr.27 destinația:ext.sediu

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1254

0

Teren concesionat

S=10,22mp,str. Ștefan cel Mare, nr.23 destinația:ext.locuință

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1255

0

Teren concesionat

S=32,25mp,str.Mihai Viteazu, nr.l destinația:alim. publică

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1256

0

Teren concesionat

S-16mp,str.9 Mai.nr. 82 destinația: cotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1257

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prel.Bradului, nr.l 27

destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1258

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1259

0

Teren concesionat

S=32mp,str.Gării,nr.52 destinația: prest. servicii

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1260

0

Teren concesionat

S“300mp,str.Siretului,nr.2bis destinația:locuință

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1261

S=30mp,str.Digu Bârnat

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

Destinați a: garaj

1997

municipiului Bacău

1262

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1263

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1264

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1265

0

Teren concesionat

S-l 0.5mp,str.Mioriței,nr. 19 Desti nația :ext.cab .medical

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1266

0

Teren concesionat

S=12,8mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2, sc.E

destinația:ext.sp.comercial

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1267

0

Teren concesionat

S=3,55mp,str.L.Pătrășcanu, nr.2, sc.E destinația:cotă.ind.sp.com.

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1268

0

Teren concesionat

S=13,04mp,str.Mărășești,nr.80 destinația :ext. farmacie

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1269

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1270

0

Teren concesionat

S~38,57mp,str. Primăverii destinațiazgaraj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1271

0

Teren concesionat

S=24mpsstr.Primăverii,nr. 10 destinația:cotă ind.locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1272

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr.l3 destinația: garaj

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1273

0

Teren concesionat

S=14mp, str. Primăverii, nr. 10 destinația: cotă ind.locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1274

0

Teren concesionat

S=10,29mp,str.Bicaz,nr.l54 destinația:ext. locuință

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1275

0

Teren concesionat

S~28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22 Decembrie

destinația:garaj,

Carte funciară 72376,

Număr cadastral 72376

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1276

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Nordului,nr.2 destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1277

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Victor Babeș, nr.27-29 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1278

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu, nr.4 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1279

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie, nr.22 destinați a: garaj

2003

I

Domeniul privat al municipiului Bacău

1280

0

Teren concesionat

S~16mp,str.9Mai, nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1281

0

Teren concesionat

S~30mp,str.Milcov, nr.9-11 destinația:garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1282

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str. H. Berescu nr.4 destinați a: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1283

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters.

22 Decembrie

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1284

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Piața Centrală destinația:comerț prod.ag.

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1285

0

Teren concesionat

S~24mp,str.Piața Centrală destinația:ext.sp.com.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1286

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10

Destinația:garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1287

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 Destinația:cotă ind.locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1288

0

Teren concesionat

S=10,3mp,str.Apusului,nr.6

Destinația:ext.sed. C.A.R.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1289

0

Teren concesionat

S=28mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1290

0

Teren concesionat

S=17,11 mp, str.Energiei, nr.34 destinația:ext.sp.comercial

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1291

0

Teren concesionat

S”23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1292

0

Teren concesionat

S=19,43mp,str.Miron Costin, nr.l destinați a :ext. sediu

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1293

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Republicii,nr.3 destinați a: comerț

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1294

0

Teren concesionat

S=8,55mp,str. Mioriței, nr, 17 deștinația:ext.agenție imo.

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1295

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr, 1 deșt inaț ia: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1296

0

Teren concesionat

S=15s6mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.4 destinația:ext.sediu C.A.R.

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1297

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Pictor Aman, nr.94d,ap.24 destinațiarcotă inddocuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1298

0

Teren concesionat

S~29,31mp,str.Pictor Aman, nr.94D, ap. 18

destinația: cotă inddocuință

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1299

0

Teren concesionat

S=189mp,str.Holtului,nr. 84 destinațiadocuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1300

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinați a: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1301

0

Teren concesionat

S=6,7mp,str,Miron Costin,nr,3 destinația:ext.sediu

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1302

0

Teren concesionat

S=300mp,str.SaIciei destinațiadocuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1303

0

Teren concesionat

S=600,43mp,strdoniță Sandu

Sturza,nr.63 a destinația:sediu

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1304

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinați a: garaj

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1305

0

Teren concesionat

S”123,88mp (măsurată 122 mp), str. 9 Mai, nr. 94 Bis, carte funciară 76036, nr. cadastral 76036, din care:

S-73,7mp, destinațiaxotă ind.sp.com., S=50,16mp,destinația:ext.sp.alim.pub.

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1306

0

Teren concesionat

S=10,64mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.2

destinația:ext.sediu

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1307

0

Teren concesionat

S=l.389,87mp,str. Aviatorilor

nr.28 destinația:sp.comerț prod.

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1308

0

Teren concesionat

S=1 l,lmp,str.Florilor,nr.l destinația :acces din exterior

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1309

0

Teren concesionat

S= 10.55mp.slr.Florilor,nr.l destinația:ext. farmacie

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1310

0

Teren concesionat

S=41mp,str.Ioniță Sandu Sturza, nr.3 destinația:ext.cab.medical

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1311

0

Teren concesionat

S~18,33mp,str.Electricienilor, nr.3-5

destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1312

0

Teren concesionat

S=300mp, str.Câmpului destinația:locuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1313

0

Teren concesionat

S=300mp, str.Câmpului destinația:locuință

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1314

0

Teren concesionat

S=9)75mp,str.Oituz,nr.l d ești nația :ext.cab.stomat.

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1315

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai;nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1316

0

Teren concesionat

S=40mp,str.Stadionului,nr.28 destinația:comerț

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1317

0

Teren concesionat

S=20mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația:comerț

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1318

0

Teren concesionat

S=9mp)str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă ind.locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1319

0

Teren concesionat

S=27,5mp.(str.BicazJnr.l42

destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1320

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr.l destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1321

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr.l destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1322

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1323

0

Teren concesionat

S=28)44mp)str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1324

0

Teren concesionat

S=27)5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1325

0

Teren concesionat

S=200mp,str.ȘoimuIui,nr.21 destinația:locuință P+l

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1326

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinaț ia: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1327

0

Teren concesionat

S=300mp,str. Câmpului destinația:locuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1328

0

Teren concesionat

S=24,5mp,str.Mioriței,nr. 14 destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1329

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiaigaraj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1330

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinațiaicotă ind.locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1331

0

Teren concesionat

S=21,78mp,str,Erou Gh.Rusu,

Nr.2

destinațiaiext.cab.medical

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1332

0

Teren concesionat

S=27mp,str.Milcov,nr.l4

Deșt inațiaicomerț+prest. serv.

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1333

0

Teren concesionat

S=27,5 mp, str. Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinațiaigaraj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1334

0

Teren concesionat

S=6,48mp,str.Progresului,nr. 12

Destinația.ext.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1335

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinațiaigaraj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1336

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinațiaigaraj

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1337

0

Teren concesionat

S-31,48mp,str.Decebal,nr. 1 destinația lext.sp.ceramică

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1338

0

Teren concesionat

S=124mp,str.Pictor Andreescu, nr.21-

22 destinațiaialim. publică

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1339

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=28mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters.

22 Decembrie destinațiaigaraj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1340

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinațiaigaraj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1341

0

Teren concesionat

S=6,8mp,str.Progresului,nr. 12 destinația: ext. locuință

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1342

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1343

0

Teren concesionat

S“27,08mp,str. 22 Decern brie,

Nr.22

destinația:garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1344

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters.22 Decembrie destinația: garaj

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1345

0

Teren concesionat

S= 18mp,str.Electricienilor,

nr.3-5 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1346

0

Teren concesionat

S=113,86mp,str.Milcov,nr.77 destinația:alim.publică

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1347

0

Teren concesionat

S=18,9mp,str. Alecu Russo, nr.46 destinația:ext.sediu+acces

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1348

0

Teren concesionat

S=31,5mp,str.Mărășești,nr. 171 destinația:ext.sp.depozit

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1349

0

Teren concesionat

S=39mp,str.Luminii,nr.9 destinația:vestiar

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1350

0

Teren concesionat

S=6mp,str.Luminii,nr.3 destinația:acces sediu

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1351

0

Teren concesionat

S=6mp,str.9Mai,nr.78 destinația: acces sediu

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1352

0

Teren concesionat

S= 16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1353

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-

12,inters.22 Decembrie destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1354

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1355

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația: garaj

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1356

0

Teren concesionat

S—12mp,str.Avram lancu, nr.l destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1357

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinațiargaraj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1358

0

Teren concesionat

S=23,45mp,str.Mărășești, nr.147 destinația:sp.depozitare

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1359

0

Teren concesionat

S=24,79mp,str.Mărășești,nr. 147 destinația:ext.sp.depozit

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1360

0

Teren concesionat

S-27,26mp,str.Panselelor,nr.2 destinația:cab. notarial si

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1361

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1362

0

Teren concesionat

S=22,19mp,str.Mihai Viteazu, nr.2 destinația:ext.sp.comercial

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1363

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Mioriței,nr.l2 destinația:comerț

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1364

0

Teren concesionat

S=13,6mp, str.B-dul Al. cel Bun,nr.l3 destinația:ext.sp.comercial

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1365

0

Teren concesionat

S~50,5mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinația:ext. sediu firmă

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1366

0

Teren concesionat

S=13,16mp,str.L.Pătrășcanu,

Nr.2

destinația:ext.sediu firmă

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1367

0

Teren concesionat

S=18,81mp,Piața Centrală destinația :ext. sp.comercial

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1368

0

Teren concesionat

S=92mp,Piața Centrală destinația:comerț prod.ag.

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1369

0

Teren concesionat

S-l 3,6mp,Pasajul Revoluției,

nr.l

destinația:ext.sp.comercial

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1370

0

Teren concesionat

S=12,6mp,str.Mioriței,nr. 14 destinațiaiext.sp.comercial

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1371

0

Teren concesionat

S=178,28,str.Aprodu Purice, nr.l 3 destinația:ext.sp.alim.pub.

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1372

0

Teren concesionat

S=23,7mp,str.9Mai,nr.62 destinația :ext. farmacie

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1374

0

Teren concesionat

S=8,7mp,str.9Mai,nr.31 destinația:ext.sediu

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1375

0

Teren concesionat

S~28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1376

0

Teren concesionat

S=1 ,750mp,str.Pictor Aman, nr.94

destinația: parcare auto

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1377

0

Teren concesionat

S=4.406mp,strdzvoare destinația: baza prod.+depozite

1995

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1378

0

Teren concesionat

S=3.650mp,str.Pictor Aman,

nr.2

destinația: parcare auto

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1379

0

Teren concesionat

S~27,53mp,str.Pictor Aman,

nr.94D

destinația:cotă inddocuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1380

0

Teren concesionat

S=25,91 mp,str.Pictor Aman,

nr.94D

destinația:cotă inddocuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1381

0

Teren concesionat

S~22,88mp,str.Pictor Aman, nr.94D

destinația:cotă ind locuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1382

0

Teren concesionat

S=27,78mp,str.Pictor Aman, nr.94D

destinația:cotă inddocuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1383

0

Teren concesionat

S=13,18mp,str.Banatului,nr.l8 destinațiazext. birouri

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1384

0

Teren concesionat

S”34,65mp,str.Nicolae

Titulescu nr.21 destinația:ext. locuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1385

0

Teren concesionat

S=2,45mp,str.Frasinului,nr.4 destinația:ext.sp.prest

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1386

0

Teren concesionat

S=6,6mp,str.Mioriței,nr. 10 destinația:ext.sp.acces

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1387

0

Teren concesionat

S-6,16mp,str.Frasinului,nr.4 destînația:ext.sp.prest.

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1388

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov 7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1389

S=17,7mp,str.Livezilor,nr*4

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:ext.sediu firmă

2003

municipiului Bacău

1390

0

Teren concesionat

S = 22,08mp, str. Ștefan cel Mare, nr.8 destinația:ext.salon înfrurn.

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1391

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1392

0

Teren concesionat

S=34,87mp,str.Ardealului, nr.22 deșt in ați a: garaj

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1393

0

Teren concesionat

S=8,76mp,str.Bicaz,nr. 152 destinația:ext. sediu

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1394

0

Teren concesionat

S=27.5mp,str.Aviatori,nr.9 destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1395

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Republicii,nr. 1 destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1396

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cota ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1397

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1398

0

Teren concesionat

S= 18,33mp,str.Electricienilor,

nr.3-5

destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1399

0

Teren concesionat

S = 14,76mp, str.Ștefan cel Mare,nr.21 destinația:ext. sediu

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1400

0

Teren concesionat

S=8mp,str.Erou Gh.Rusu, destinația:prest. servicii

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1401

0

Teren concesionat

S=17,6mp,str.Erou Gh.Rusu, destinația:prest.servicii

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1402

0

Teren concesionat

S=3 0mp,str.Garofiței,nr. 1 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1403

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1404

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.Gh.Vrânceanu,

Nr.2

destinați a: ext.lab.cofetărie

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1405

S=30mp,str.L.Pătrășcanu,

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

nr.2, destinația:comerț,

Carte funciară 73383, Număr cadastral 73393

1994

municipiului Bacău

1406

0

Teren concesionat

S=25mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinația:ext.sp.comercial

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1407

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1408

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo,

nr.57

destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1409

0

Teren concesionat

S=14mp,str .Nufărului,nr.9 destinația: balcon

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1410

0

Teren concesionat

S=15,12mp,str.Miron Costin,

nr.3

destinați a: ext.cab.medical

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1411

0

Teren concesionat

S=223,94mp,str.Pictor Aman,

nr.94

destinația:sp.cazare grup

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1412

0

Teren concesionat

S=T7,36mp,str.Carpați, nr.5 destinația:ext.sediu firmă

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1413

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie, nr.22 destinați a: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1414

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov, nr.9-11 destinați a: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1415

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu, nr.4 destinația: garaj

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1416

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1417

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1418

0

Teren concesionat

S=33,16mp,str.Luminii,nr.3bis destinația:ext.sediu firmă

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1419

0

Teren concesionat

S=15,6mp,str.Mărășești, nr.7 destinația:cota ind.sp.com.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1420

0

Teren concesionat

S=12,9mp,str.Banca Națională, nr.25 destinația:comerț

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1421

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă in.locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1422

0

Teren concesionat

S=108mp,str.Ștefan cel Mare,nr.l-3 destinația:ext.sp.comercial

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1423

0

Teren concesionat

S—15,51 mp,str.Nordului, nr.2 destinația:ext.cab.medical

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1424

0

Teren concesionat

S=35mp,str.Ardealului, nr.22 destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1425

0

Teren concesionat

S= 17,5 8mp,str.Prieteniei,nr,3 destinația :ext. salon înfrum.

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1426

0

Teren concesionat

S-30mp,str.Digu Bâmat destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1427

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă inddocuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1428

0

Teren concesionat

S=24mp,str.Călugăreni,nr.5 d ești nația :ext. locuință

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1429

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr.lO destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1430

0

Teren concesionat

S=18,33mp,str.Electricienilor,

Nr.3-5 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1431

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1432

0

Teren concesionat

S=27,5 mp, str. Victor Babeș, nr.27-29 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1433

0

Teren concesionat

S=16,1 mp,str.Mărășești,nr. 100 destinați a: balcon+acces

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1434

0

Teren concesionat

S=25mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinația:ext.sp.com

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1435

0

Teren concesionat

S=35,86mp,str.Mioriței,nr.88 destinația: cabinet medical

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1436

0

Teren concesionat

S=28;44mp)str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1437

0

Teren concesionat

S-30mp,str.Garofiței,nrJ destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1438

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=300mp,str.Salciei destinațiadocuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1439

0

Teren concesionat

S=3.000mp,str,Nicolae Lascar Bogdan destinația:centru regional

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1440

0

Teren concesionat

S=223,94mp)strdoniță         Sandu

Sturza,nr,63 A

destinația:sediu administrativ

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1441

0

Teren concesionat

S=342,5mp,str.M.Eminescu,

nr.27

destinația: parcare auto

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1442

0

Teren concesionat

S-30mp,str.Digu Bârnat destinația:garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1443

0

Teren concesionat

S=30mp)str.Digu Bârnaț destinația:garaj

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1444

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1445

0

Teren concesionat

S=20mp,str.Oituz,nn 1 destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1446

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str. Bicaz,nr.l42 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1447

0

Teren concesionat

S=27,55mp,str. Ștefan cel Mare,nr.l 1 destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1448

0

Teren concesionat

S=46mp,str.9Mai,nn82 destinația: cotă inddocuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1449

0

Teren concesionat

S=10,2mp,str.Mărășești,nr.7 destinația:cotă in.sp.comer.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1450

0

Teren concesionat

S=27,5mp, str. Nordului,nr.2 destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1451

0

Teren concesionat

S“27J6mp,str.L.Tăutuînr, 10-12, i nters. 22Decembrie destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1452

0

Teren concesionat

S-6mp,str.9Mai,nr.3 destinația:ext.cab.medical

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1453

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Alecu Russo, nr.57 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1454

0

Teren concesionat

S=3,86mp,str.Milcov,nr. 108 destinația:ext.locuință

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1455

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr,82 destinațiazcotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1456

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1457

0

Teren concesionat

S“27,5mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinați a: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1458

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Carpați,nr.5 destinația: comerț

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1459

0

Teren concesionat

S=3,37mp,str.Aleea Parcului,

nr.18

destinația:balcon

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1460

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

Nr.14

destinați a: garaj

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1461

0

Teren concesionat

S=245mp,str.Oituz,nr.66 bis destinația:locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1462

0

Teren concesionat

S=24,5mp,str.Mioriței,nr. 14 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1463

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1464

0

Teren concesionat

S=18,33 mp,str.Electricienilor,

Nr.3-5 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1465

0

Teren concesionat

S=9,76mp,str.Bucium,nr.3 destinația :extsp.comercial

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1466

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Salciei destinația:locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1467

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1468

0

Teren concesionat

S=40mp,str.Alecu Russo, nr.17 destinația:prest. servicii

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1469

0

Teren concesionat

S=14,45mp,str.Nicolae Bălcescu, nr.l

destinația:ext.sp.comercial

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1470

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Dumbravei destinațiaiext.sp.corn.

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1471

0

Teren concesionat

S=13,83mp, str. Republicii,nr. 15 destinațiaiext.sediu casier

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1472

0

Teren concesionat

S=1 l,47mp,str.Republicii,nr. 15 Destinația:sediu încasări

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1473

0

Teren concesionat

S=9,68mp,Piața Centrală destinația:comerț

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1474

0

Teren concesionat

S=49,23mp,str.9Mai,nr. 15 destinația:ext.sp.prest.srev.

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1475

0

Teren concesionat

S=23,73mp, str.Mărășești, nr.

165 destinația:farmacie

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1476

0

Teren concesionat

S=38,9mp,str.9Mai,nr.36 destinația:ext. birouri

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1477

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bucegi,nr.l44 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1478

0

Teren concesionat

S=17,5mp,str.Războieni destinația:amplasare punct

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1479

0

Teren concesionat

S=7,5mp,str. N.Titulescu,nr.32 destinația:punct transformare

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1480

0

Teren concesionat

S=1 l,5mp,str.9Mai,nr.3,sc.D destinația:galerii artă

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1481

0

Teren concesionat

S=30mp,str. Ioniță Sandu Sturza,nr.3 destinația:ext.sediu agenție, Carte funciară 72661,

Număr cadastral 72661

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1482

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=3,36mp,str.9Mai,nr.5 destinația:ext.sediu firmă

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1483

0

Teren concesionat

S=81 mp,str.9Mai,nr.23 destinația:sp.productie

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1484

0

Teren concesionat

S=7,5mp,str.Energiei, nr.36 destinaț ia: comerț

1995

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1485

0

Teren concesionat

S=17,09mp,str. Ștefan cel Mare,nr.6 destinația:ext.sediu firmă

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1486

0

Teren concesionat

S=18mp,Pasajul Revoluției,nr.3 d ești naț ia :sp. depozitare

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1487

0

Teren concesionat

S=18,36mp,Piața Centrală destinația:ext.sp.com.pt.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1488

0

Teren concesionat

S=30mp,Piața Centrală destinația:comerț prod.ag.

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1489

0

Teren concesionat

S=57mp,str.9 Mai,nr.l7 destinația:ext.sediu societate

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1490

0

Teren concesionat

S=2mp,str.E.C.Pintea,nr.2

destinația:cotă ind.locuință

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1491

0

Teren concesionat

S-2,64mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.4 destinația:ext.sp.com.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1492

0

Teren concesionat

S=13,9mp,str.9 Mai,nr.35 destinația:acces și ceainar

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1493

0

Teren concesionat

S=30mp, str.Digu Bârnat nr. 1 destinația:garaj,

Carte funciară 77705,

Nr. cadastral 77705

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1494

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1495

0

Teren concesionat

S-183,77mp,B-dul Unirii,nr.l8 destinația: servitute+anexe

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1496

0

Teren concesionat

S=15,63mp,str.Carpați,nr.2

destinația:ext.cab.medical

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1497

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12, inters. 22 Decembrie 11 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1498

0

Teren concesionat

S=21mp,str.Miron Costin, nr.4 destinați a: ext. farmacie,

Carte funciară 75460, Număr cadastral 75460

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1499

0

Teren concesionat

S=15,54mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.l 10

destinația:ext.sediu

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1500

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Garofiței,nr. 1 destinați a: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1501

0

Teren concesionat

S=6mp,str.Energiei,nr.35 destinația:ext.sediu firmă

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1502

0

Teren concesionat

S=123,52mp,str.I.L.Caragiale,

nr.29

destinația:sediu firmă+com.

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1503

0

Teren concesionat

S=14mp,str.Ioniță Sandu Sturza,nr.27 destinația:ext.locuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1504

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Prelungirea

Bradului,nr.l27 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1505

0

Teren concesionat

S=20mp,str.Republicii,nr,3 destinația:prest.scrv.

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1506

0

Teren concesionat

S=8,54mp,str.Mioriței,nr. 19 destinația:ext.salon înfrum.

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1507

0

Teren concesionat

S=12,5mp,str.Republicii,nr.3 destin ați a: ext. salon înfrum.

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1508

0

Teren concesionat

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr,8 destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1509

0

Teren concesionat

S=1 l,6mp,str.9Mai,nr.52 destinația:ext.salon înfrum.

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1510

0

Teren concesionat

S=15mp,str.9 Mai,nr.58 destinați a: acces

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1511

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4

destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1512

0

Teren concesionat

S=38,57mp,str.Prieteniei destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1513

0

Teren concesionat

S=24mp,str. Primăverii,nr. 10 destinația:cotă ind.locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1514

0

Teren concesionat

S=83,27mp,str.Milcov,nr.74 destinația: alim. publică

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1515

0

Teren concesionat

S=7mp,str.Letea,nr.5 desti nația :ext. locuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1516

0

Teren concesionat

S=27,5 mp,str. Victor Babeș,

Nr.27-29 desti nația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1517

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bâmat desti nația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1518

0

Teren concesionat

S-18,6mp,str.Neagoe Vodă,nr.6 destinația:ext.locuință

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1519

0

Teren concesionat

S=16mp,str,9 Mai,nr.82 destinația:cotă.ind. locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1520

0

Teren concesionat

S=52,96mp,str.Milcov,nr. 16 destinația:ext.sediu

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1521

0

Teren concesionat

S=3,4mp,str.Mihai Viteazu,nr.l2 destinația:acces la lab. psih.

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1522

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Ștefan cel Mare,nr.50 bis

destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1523

0

Teren concesionat

S=36mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinați a: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1524

0

Teren concesionat

S=15,8mp,str.AIecu Russo, nr.3-5 destinația:ext.sp.com.

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1525

0

Teren concesionat

S=10,69mp,Piața Centrală destinați a: comerț

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1526

0

Teren concesionat

S~54,2mp,str.9Mai,nr.5 destinația:ext.sp.amenaj.sed.

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1527

0

Teren concesionat

S=34652mp, Ștrandul Tineretului destinația:parc distracții

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1528

0

Teren concesionat

S=16,25mp,str.lMai, nr.5 destinația:ext.sediu+acces Carte funciară 77643

Nr. cadastral 77643

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1529

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,       nr. 10-12,

inters. 22 Decembrie

destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1530

S=28mp,str.I3icaz,nr. 13

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația: garaj

1997

municipiului Bacău

1531

0

Teren concesionat

S=8,75mpîstr.Letea,nr.30 destinația:ext.locuință

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1532

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului,nr.45 destinația: locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1533

0

Teren concesionat

S=4mp,str.E.C.Pintea,nr.2

Destinați a: comerț

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1534

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului destinanția: locuința

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1535

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinați a: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1536

0

Teren concesionat

S~25,68mp,str.Prieteniei,nr.3 destinația:ext.sediu

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1537

0

Teren concesionat

S=22,89mp,str.Aprodu Purice,nr.7 destinația:ext.sp.com.

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1538

0

Teren concesionat

S=9mp,str.E.C.Pintea,nr,2 destinați a: cota ind. locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1539

0

Teren concesionat

S~19,3mp,str.Florilor,nr.7 destinația:ext.cab.medical

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1540

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S=105mp,str.9Mai,nr.35 destinația:ext.sediu

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1541

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov, nr.7-11 destinația: garaj

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1542

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1543

0

Teren concesionat

S-l lmp,str.L.Pătrășcanu, nr.2

destinația: ext.sp.com.

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1544

0

Teren concesionat

S=12mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinația: cotă ind.sp.com.

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1545

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1546

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația: garaj

1998

municipiului Bacău

1547

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1548

0

Teren concesionat

S=35mp,str.9Mai,nr.33 destinația:cotă ind.locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1549

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str .Nordului,nr.2 destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1550

0

Teren concesionat

S=23mp,str.Primăverii,nr. 10 destinația:cotă ind.locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1551

0

Teren concesionat

S=193,6mp,str.Florilor,nr.38 destinația:locuință P+l

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1552

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Salciei destinația: locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1553

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1554

0

Teren concesionat

S=40,68mp,str.Pictor Aman,

nr.94D

destinațiaxotă ind.locuință

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1555

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bucegi,nr. 144 destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1556

0

Teren concesionat

S~7,95mp,str,Mărășești,nr. 193 destinația:ext.locuință

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1557

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Iosif Cocea,nr. 8 destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1558

0

Teren concesionat

S=24mp,str.9Mai,nr.29 destinația:ext.sp.com.

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1559

0

Teren concesionat

S=68,8mpîstr.9 Mai,nr.29 destinația :comerț

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1560

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Salciei destinația:locuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1561

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1562

0

Teren concesionat

S=14,37mp, str. Mărășești, nr. 100 destinația: garaj

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1563

S=34,87mp,str. Ardealului, nr.

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

22 destinația:garaj

2006

municipiului Bacău

1564

0

Teren concesionat

S=12,85mp,B-dul Al.cel Bun,

nr.2

destinația:ext.cab.medical

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1565

0

Teren concesionat

S~27,5mp,str.Bicaz ,nr. 13 destinația:garaj

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1566

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Victor Babeș, nr.27-29

destinația:garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1567

0

Teren concesionat

S=12,6mp,str.Mioriței,nr.76 destinația:ext.sp.com.

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1568

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Holtului,nr.58 destinația:locuință

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1569

0

Teren concesionat

S:=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1570

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.14

destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1571

0

Teren concesionat

S=300mp,str.Câmpului destinațiadocuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1572

0

Teren concesionat

S=44,1 mp,str.Ioniță            Sandu

Sturza,nr.90 destinația: servitute

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1573

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bârnat destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1574

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1575

0

Teren concesionat

S=200mp,str.Pictor Aman destinația:sediu adminis.

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1576

0

Teren concesionat

S=18,33mpsstr.Electricienilor>

nr.3-5 destinați a: garaj

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1577

0

Teren concesionat

S=300mpîstr.Câmpului destinațiadocuință

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1578

0

Teren concesionat

S=6,96mp,str.9 Mai,nr.52 destinația:ext.birou notar

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1579

0

Teren concesionat

S=3,37mp,str.Al.Parcului,nr. 18 destinația:coloana balcoane

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1580

0

Teren concesionat

S=36mp,strdosif Cocea,nr.8 destinația:garaj

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1581

0

Teren concesionat

S=2,19mp,str.Bucegi,nr. 10 destinați a :ext.cab.teh. dentar

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1582

0

Teren concesionat

S~30mp,str.Milcov,nr.9-11 destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1583

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

2005

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1584

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Milcov,nr.9-l 1 destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1585

0

Teren concesionat

S=48,56mp,str.Panselelor destinația:birou notarial

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1586

0

Teren concesionat

S=32,2mp.str.Mărășeșli,nr.98

destinația:ext.sp.prod.br

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1587

0

Teren concesionat

S=100mp,str.George Bacovia, nr.l 1 destinația:ext.cab.medical

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1588

0

Teren concesionat

S=1 lmp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:cotă inddocuință

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1589

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă inddocuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1590

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă inddocuință

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1591

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22

destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1592

0

Teren concesionat (contract reziliat)

S-39mp,str.Martir Horia, nr.l3,sc.B,ap. destinația:ext.salon înfrum.

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1593

0

Teren concesionat

S=9,7mp,str.9Mai,nr.29 destinația: ext.sp.com.

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1594

S=22,06mp, str. Călugăreni, nr. 14

1

Domeniul privat al

0

Teren concesionat

destinația:ext.sediu birou

2002

municipiului Bacău

1595

0

Teren concesionat

S=14mp,str.9Mai,nr.82-84 destinația:sp.com.

1995

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1596

0

Teren concesionat

S= 18mp,str.Letea,nr. 18 destinația:acces sediu

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1597

0

Teren concesionat

S=50mp,str.9 Mai,nr.l destinația:reprez.teh.calc.

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1598

0

Teren concesionat

8=297,14mp, str.   Io n iță   Sandu

Sturza,nr.63 A

destinația:sediu

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1599

0

Teren concesionat

S=16,5mp,str.Banca Națională,

Nr.31

destinația:ext.sp.com.

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1600

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bîrnat destinația: garaj

2001

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1601

0

Teren concesionat

S=30mp,str.Digu Bîrnat destinația: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1602

0

Teren concesionat

S=12,47mp,str.L.Pătrășcanu,

nr.2

destinația:ext.sp.com.

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1603

0

Teren concesionat

S=33mp,B-dul AL Cel Bun, nr.l destinația: cale acces

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1604

0

Teren concesionat

S=9,75mp,str.Luminii,nr.3 destinația:ext.sediu firmă

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1605

0

Teren concesionat

S=12mp,str.9 Mai, nr.33, sc.A, ap.5 destinația:cotă ind.locuință

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1606

0

Teren concesionat

S=15mp,str.Mioriței,nr.70 destinația:ext.sp.com.

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1607

0

Teren concesionat

S=18mp,str.Miron Costin, nr.2 destinația: comerț

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1608

0

Teren concesionat

S=16mp,str.9Mai,nr.82 destinația:cotă ind.locuință

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1609

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.E.C.M.Hasan,

nr.l 4

destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1610

0

Teren concesionat

S=8,8mp,str.Stadionului,nr. 10 destinația:ext.farmacie+a

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1611

0

Teren concesionat

S=7,5mp,str.Mărășești,nr. 100 d ești nația: ext.cab.stomat.

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1612

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu,nr.l destinați a: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1613

0

Teren concesionat

S~27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinați a: garaj

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1614

0

Teren concesionat

S=12mp,str.Avram Iancu, nr.l destinați a: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1615

0

Teren concesionat

S=16,2mp,str.Erou Gh.Rusu, nr.2/G destinația:ext.cab.medical

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1616

0

Teren concesionat

S~ 13,6mp,str.Călugăreni,nr.2 destinația:ext.sediu+cab.in

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1617

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația:garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1618

0

Teren concesionat

S~ 10,32mp,str.L.Tăutu,nr.5A destinația:cotă ind.locuință

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1619

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Ștefan cel Mare, nr.50 bis

destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1620

0

Teren concesionat

S=22mp,str.Caisilor,nr.5 destinația:coloana balcoane

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1621

0

Teren concesionat

S=20mp,str.Caisilor,nr.5 destinația:coloana balcoane

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1622

0

Teren concesionat

S=15,5mp,str.Războieni,

nr.50,sc.B

destinația:salon înfrumusețare

2008

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1623

0

Teren concesionat

S~27,5mp,str .Nordului, nr.2 destinați a: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1624

0

Teren concesionat

S=14,6mp,str.Nicolae Titulescu,nr.27 destinația:ext.locuință

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1625

0

Teren concesionat

S=20,55mp,str.Bradului,nr. 19 destinația: ext. sediu firmă

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1626

0

Teren concesionat

S=22,38mp,str.Miron Costin,nr.4 destinația:ext.salon înfrum.

2007

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1627

0

Teren concesionat

S=18,33mp,str.Electricienilor,

nr.3-5 destinația: garaj

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1628

0

Teren concesionat

S=45mp,str.L.Pătrășcnu,nr.2 destinația:activ.ec.

1995

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1629

0

Teren concesionat

S=38,57mp,str.Prieteniei destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1630

0

Teren concesionat

S~12mp,str.Avram Iancu,nr.l destinația: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1631

0

Teren concesionat

S=27,17mp,str.9 Mai,nr.l9 destinația:ext.sediu firmă

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1632

0

Teren concesionat

S=27,08mp,str.22Decembrie,

nr.22, destinați a: garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1633

0

Teren concesionat

S=23,13 mp,str,Carpați,nr. 10 destinați a: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1634

0

Teren concesionat

S=23,13mp,str.Carpați,nr. 10 destinația: garaj

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1635

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Bicaz,nr. 13 destinația: garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1636

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.Iosif Cocea,nr.8 destinația: garaj

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1637

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4

destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1638

0

Teren concesionat

S=70mp,str.Mărășești,nr.7 destinația:comerț

1996

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1639

0

Teren concesionat

S=36mp,str.losif Cocea,nr.8 destinația: garaj

2000

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1640

0

Teren concesionat

S=1 l,8mp,str.Republicii,nr.62 destinația:ext.locuință

2004

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1641

0

Teren concesionat

S=28,44mp,str.Milcov,nr.7-9 destinația:garaj

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1642

0

Teren concesionat

S=27,5mp,str.H.Berescu,nr.4 destinația:garaj

1998

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1643

0

Teren concesionat

S=20mp,str.Nicolae Titulescu,nr. 19 Destinația:acces cab. medic.

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1644

0

Teren concesionat

S=5mp,str.E.C.Pintea,nr.2 destinația:comerț

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1645

0

Teren concesionat

S=40,8mp,str.Energiei,nr.34 destinația:comerț

1999

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1646

0

Teren concesionat

S=17,6mp,str.Energiei,nr.39 destinația:ext.sediu firmă

2003

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1647

0

Teren concesionat

S=1 l,04mp,str.Castanilor,nr.6 destinația:ext.locuință

2002

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1648

0

Teren concesionat

S-20mp,str.Nordului,nr.6 destinația:ext.sediu

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1649

0

Teren concesionat

S=27,6mp,str.L.Tăutu,nr. 10-12,inters.22Decembrie destinația:garaj,

Carte funciară 81561,

Număr cadastral 81561

1997

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1650

0

Teren concesionat

S-22,18mp,str. Pictor Aman, nr.94 D destinația: garaj

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1651

0

Teren concesionat

S=25,57mp,str.Pictor Aman, nr.94 D destinația:cotă ind.locuință

2006

1

Domeniul privat al municipiului Bacău

1652

0

Teren concesionat

S-27,5mp,str.Aviatori,nr.9 destinația: garaj