Hotărârea nr. 156/2018

Hotărârea nr.156 din 27.04.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 156 DIN 27.04.2018

privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatele nr. 78139/ 12.04.2018 și nr. 78148/ 16.04.2018 ale Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 3884 din 19.04.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 3885 din 19.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 733/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 734/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 735/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 736/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 737/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 încheiat între Primăria Municipiului Bacău și SC Thermoenergy Group SA;

-Prevederile art. 1 alin. (1) și (2), lit. ”d” și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile ari. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 alin. (1), alin. (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l Se modifică numerele curente 1255 și 1256 la Anexa la HCL nr. 22/ 2018, după cum urmează:

Poz. din înv. Domeniului Public

Denumire imobil

Elemente de identificare, conf.H.C.L. 22/31.01.2018

Elemente de identificare, rezultate în urma măsurătorilor

1255.

Teren

Misionarele Carității - Casa Sflosif

S = 2.924, str. Tecuciului, nr. 21, vecini N.V.S.E. -teren          proprietate

particulară

HCL 10/2003

S=2.435, str.Tecuciului, nr.21 -Teren împrejmuit cu gard de prefabricate pe laturile de Nord, Est, Sud și Vest.

1256.

Clădire Misionarele Carității - Casa Sflosif

S=254mp str.Tecuciului nr.21 prefabricate + beton

CI = 426 mp, str. Tecuciului, nr. 21 - Cămin pentru copii - S parțial+P+1 parțial în suprafață construită desfășurată de 871 mp

ART.2 Se completează Anexa la HCL nr. 22/ 2018 cu bunurile cuprinse în Anexele nr. 1 și 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART.3 Se aprobă completarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Bacău Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, aprobat prin HCL nr. 228/ 2014, prin încheierea unui act adițional, care va cuprinde bunurile din Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4 Se aprobă Actul adițional privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice produse in sistem centraiizat in aria administrativ-teritoriala a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.6 Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice

ART.7 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


îl


ANEXA NR.

LA HOTĂRÂREA NR. I5)S


/

DIN 27.04.2018


• Suprafața nuiuratu a imtinlluFui

1                   linp)

kdresa imobilului

Î435

itr. Temeiului, nr.ll, niun. B.ww

| Lnltaien K Im niuraUvTcriioritihi!' UI] Xr. t anca Funciara


ai /rr. eiufasirnl 68549


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIDIRECTOR EX.ADJ.

TBARDAȘU CRIST1NA.4. Dltt rdtritoare ia teren

petCciii

1 Care tronc de

< 'OLin a

t ,n.0f

Mențiuni

1

1      Ce

2433

•X'cu.' prejatuit cu ipin! de pr^ajrieci'e pe laturiic tir x-ir.: /. j.irf>

R1W

Total

3 Date /‘ayr. uara la wm trudii


Cat f'? '*■ j'r

[KriM.it

jupra/b/rr ctutavr la soi ‘.upi

Mențiuni

c?

C.i5

424

■ crph-Spwt>a/~           - ji. jprtîfhwccwr Jt<sf rfe >V’J

c?

*1.7

IT~

$a'(t •a.-tdfaipati        C«/a 1< fatțf ’ ? *           i>t tutui !9'/2 .»/ jurert7t7fl

3iMi warto/as-jure <£•      kp

(.1

■ .1

- 1

J iț7inî/-r*- aPij/Tui/cț irt anu i r/W <n fP^ră/q a CMSrnii’ti      A*f '<} f

C-l

a

162

i. ean f re -i‘J- cvi [jrrjiw i/T iutii f 9VJ ht s ;pi t'.iiq «fa-irif'ttia desfid -traw d

KV

-%■


ZxeCuUtnt.

$ C, GEb-POl:\T£Xr>!MTS.R L.

P.E. rltitnrânta

' ZLucian DRAGOM/RESCU

i Cot/Lwi ț.-.i-jj.'i:M-ccr fl:fljr<r«ror»i>rM t.-rer, ■< mimul> <m >.rf..hur:i itoriuneutaiteicvilcsmle si io vrpauwc , rre.vta rn rrariru ut Tm woi .y nmalmv .r; stampila DăM ■ <vtirtt.r Uliii


r.< l'c q.


J iwrvdrcc ’e.-T imtMifaiui tn ita? V .■■-'■tf                 a'i'ijmca / *n •.'.•■■

z.I

5. rt, ■. jji/m yi <’


__I

/ 34


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 10

LA HOTĂRÂREA NR. I DIN 27.04.2018

Lista bunurilor rezultate din investiții care intră în contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69549/12.12.2014

și se predau de la municipiul Bacău către Thermoenergy Group S.A.

I. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea piețîi de energie termica - racordare la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău - Școala generală nr. 5, „Alexandru cel Bun” str. LS. Sturza nr. 80”

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

“'î    ***«■•**«** **              )

Elemente de identificare

MM •

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

1.9.2.1.

Rețea termică primară preizolată (tur +retur): Dn 125=388 m

Str. I.S. Sturza nr. 80, Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”

2014

164.482,59

Domeniul Public al municipiului Bacău

Modul termic 1450/500kw, alcătuit din: - schimbător de căldură în placi pentru încălzire,

-schimbător de căldură în plăci pentru a.c.c.,

-electropompă circuit încălzire =2buc.

2

2.1.16.5.

-electropompă circuit a.c.c.=lbuc., -vas expansiune închis cu membrană circuit încălzire, 7001=2 buc., -rezervor acumulare circuit a.c.c., -circuit apă adaos,

-sonda de temperatură exterioară, -sonde de temperatură pe circuitele de încălzire și a.c.c., supape de siguranță,    -    manometre,

termometre;

Contor de energie termică - primar Dn 100 serie integrator 69146609;

Contor de energie termică - secundar Dn 100 serie integrator 69146610; Robinet echilibrare Dn 40;

Regulator de presiune diferențială Dn65

Str. I.S. Sturza nr. 80, Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”

2014

228.583,82

Domeniul Public al municipiului Bacău

3

2.2.8.

Instalație de transmitere date

Str. I.S. Sturza nr. 80, Școala gimnazială „Alexandru cel Bun”

2014

7.943,96

Domeniul Public al municipiului Bacău

n. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termică - racordare la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău - Parohia și capela Sfântul Dumitru, str. Republicii nr. 2 (Extindere rețele secundare aferente PT 31 Parohia Sfântul Dumitru)”

[Nr.

Cod

Anul

Valoare lei,

Situația

| crt.

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

dobândirii

cu TVA

juridică

sau, după caz, al dării în folosință

1

1.9.2.1.

Rețea termică secundară:

Dn 100=122 m (încălzire),

Dn 80=92m (acc), Dn 50=54 (recirculare acc)

Str. Republicii nr. 2, Rețele secundare aferente PT 31 Parohia și capela Sfanțul Dumitru

2013

115.468,49

Domeniul Public al municipiului Bacău

2

2.1.16.5.

Modul termic aferent 290 kw, seria 1000081645; aparatură de reglare și control; senzor de temperatură;

schimbător cu plăci seria 6098947/00483694;

Str. Republicii nr. 2

2013

54.785,94

Domeniul

Public al municipiului Bacău

3

2.2.42.

Contor de energie termică -primar model MULTICAL 401, Dn 25; serie 10883177

Str. Republicii nr. 2

2013

1.053,69

Domeniul Public al municipiului Bacău

4

22.42.

Contor de energie termică -secundar model MULTICAL 401, Dn 25, serie 10894349

Str. Republicii nr. 2

2013

774,77

Domeniul Public al municipiului Bacău

5

22.4.2.

Contor de energie termică încălzire (tur) tip MULTICAL 402 W2020AK252, Dn 50, Pn 25, seria 60759308

Str. Republicii nr. 2

2013

2.734,05

Domeniul Public al municipiului Bacău

6

2.2.8.

Sistem supraveghere, transmitere și monitorizare date

Str. Republicii nr. 2

2013

6.771,97

Domeniul Public al municipiului

Bacău

7

2.2.4.2.

Robinet echilibrare Dn = 50 mm

Str. Republicii nr. 2

2013

216,930

Domeniul Public al municipiului Bacău

8

2.2.4.2.

Regulator     de     presiune

diferențială Dn = 50 mm, Pn 16

Str. Republicii nr. 2

2013

452,460

Domeniul Public al municipiului Bacău

IȚI. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termică - racordare la S ACET SC AEROSTAR, Mun. Bacău”

Nr. crt.

Cod clasificare

—--- J---~

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

1.9.2.1.

Rețea termică primară racord 1

Dn 300/450=692m-tui+retur (între Nod 341-

PT 21 și Poarta Aerostar)

2012

803.998,72

Domeniul Public al municipiului Bacău

2

1.9.2.1

Rețea termică primară racord 2+3 (magistrala Republicii)

Dn 350/500 = 1512 m (între Nod 264 - racord

PT 19 și Nod 341 - racord

PT 21)-tur+retur,

Dn 300/450 = 614 m (între

Nod 341 - racord PT 21 și Nod 349 -cămin racord

2012

2.241.347,49 (se va majora valoarea mijlocului fix cu nr. de inventar: 2800022

Domeniul Public al municipiului Bacău

CR6)-turFretur

IV. Obiectiv de investiții: „Dezvoltarea pieței de energie termică - racordare la SACET a instituțiilor publice în Municipiul Bacău - Sala sport Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și Spitalul Municipal Bacău”

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

* *

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

REȚEA TERMICĂ

1

1.9.2.1.

Rețea termică primară (tur +retur)

Dn 200=756 m

Dnl50=24m (racord Spital) Dn 80=36m (racord sala sport)

Dn 25=12m (goliri, aerisiri)

2017

488.671,34

Domeniul Public al municipiului Bacău

2

1.9.2.1.

Rețea termică secundară

Dn 32=120 m (tur+retur încălzire sala sport) Dn3/4“=60m (accsala sport)

Dn l/2"=60m (recirculare acc sala sport)

2017

84.467,08

Domeniul Public al municipiului Bacău

3

2.1.22.7.1.

Trusă sistem Brandes, pentru supravegherea și urmărirea avariilor la conductele preizolate 888 m: aparat de măsură, seria 0206

lbuc.

2017

46.418,14

Domeniul Public al municipiului Bacău

Trusă sistem Brandes, pentru

Domeniul

4

2.1.22.7.1.

supravegherea și urmărirea avariilor la conductele preizolate 888 m: aparat de măsură, seria 0212

lbuc.

2017

46.418,14

Public al municipiului Bacău

MODUL TERMIC Sala sport Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel

Mare”

5

1.6.5.

Clădire modul termic cu instalații aferente - sala sport, terasamente

Locația: Colegiul Național

Pedagogic „Ștefan cel

Mare1

2017

170.270,91

Domeniul Public al municipiului Bacău

6

2.1.16.5.

Modul termic aferent sala sport, 0,51 Gcal/h, seria 1000180217, alcătuit din: -schimbător de căldură cu plăci pentru încălzire, Q=0,42 Gcal/h,                   seria

1000176788/004H6668;

-schimbător de căldură cu plăci pentru acc, Q=0,09 Gcal/h, seria 1000176787/004B2823;

-vas acumulare acc V=1000 1; -electropompă circulație, H=2I mc/h, D=8 mea, seria 21130874/0002;

-electropompă recirculație acc, seria 4021981,

-aparatură de reglare și control; -senzor de temperatură;

-vas     expasiune,     seria

Locația: Colegiul Național

Pedagogic „Ștefan cel

Mare”

2017

106.579,03

Domeniul Public al municipiului Bacău

ZI390814=1buc;

-contor de energie termică -primar, Dn 65-serie 51895358;

-contor de energie termică -secundar încălzire, Dn 40 -seria 51901664;

-contor de energie termică acc, Dn 20 seria 5112256;

-contor energie termica recirc. Dn 15, seria 48497739;

-contor energie termică apă adaos Dn 20, seria 53010366;

-debimetru a.r. Dn 32 seria DE 07MI001-PTB009

7

2.2.8.

Instalație de transmitere date

Locația: Colegiul Național

Pedagogic „Ștefan cel Mare”

2017

27.925,20

Domeniul Public al municipiului Bacău

MODUL TI

iRMIC Spitalul Municipal Bacău

8

1.6.5.

Clădire modul termic cu instalații aferente - spital, terasamente

Locația: Spitalul Municipal Bacău

2017

130.057,69

Domeniul Public al municipiului Bacău

Modul termic aferent spital, 4,5 Gcal/h, seria 1000182376, alcătuit din: - schimbător de căldură cu plăci pentru

9

2.1.16.5.

încălzire,                  seriile

1000177293/004H6670     și

1000177292/004H6670    (2

buc.);

-schimbător de căldură cu plăci pentru     secundar,     seria

1000177291/004H6669;

-vas acumulare acc V=25001; -electropompă circulație inc., seria 2120925;

-electropompă circulație acc, seria 2046639,

-aparatură de reglare și control; -senzor de temperatură;

-contor de energie termică primar, Dn 100, seria 082G3441;

-contor de energie termică secundar încălzire, Dn 100 -seria 10049699008;

-contor de energie termică acc, Dn 50 seria 5152211;

-contor energie termică recirc.

Dn 25, seria 53052690;

-contor energie termică adaos Dn 50, seria 47424473;

-Modul expansiune adaos seria 1000182377  - lbuc. ce

Locația: Spitalul Municipal Bacău

2017

271.263,79

Domeniul Public al municipiului Bacău

conține:         electropompă

circulație acumulare, seria 41489983/15  W/398599  -

lbuc., electropompă circulație acumulare, seria 4148983/15 W/394872 - lbuc.

10

2.2.8.

Instalație de transmitere date

Locația: Spitalul Municipal Bacău

2017

11.628,89

Domeniul Public al municipiului Bacău

11

2.I.6.I.I.

Stație de dedurizare duplex

WMSO-T20CK-1", G=1 mc/h

Locația: Spitalul Municipal Bacău

2017

6.421,22

Domeniul Public al municipiului

Bacău

V. Obiectiv de investiții: „Retehnologizare pompe transport termofîcare CET Chimiei Bacău”

Nr. crt.

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei, cu TVA

Situația juridică

1

1.9.2.1.

Construcție ușoară pentru convertizoare de frecvență

Str. Chimiei

2014

35.007,54

Domeniul Public al municipiului Bacău

93.353,44

2

1.1.4.

Clădire stație pompe (lucrări de modificare la clădirea existentă)

Str. Chimiei

2014

(se va majora valoarea mijlocului fix cu nr. de inventar 1100027)

Domeniul Public al municipiului Bacău

3

2.1.16.3.2.

Convertizor de frecvență de 630kw -treapta I (1 buc.)

2014

1.309.281,99

Domeniul Public al municipiului Bacău

4

2.1.17.1.1.

Electropompă centrifugă de 1600t/h, 94 mCA:

-motor electric d 630kw, de medie tensiune inclusiv accesorii motor-pompă (lbuc.), valoare=3 70623,531ei, -pompă centrifugă de 1600t/h, 94 J30 (lbuc.), valoare=274.459,ll lei, -cablaj electric nou pentru agregatele echipate cu convertizor (lset), valoarea=235.250,67 lei

2014

880.333,31

Domeniul Public al municipiului Bacău

5

2.1.16.5.

Celula de 6kv - treapta I (lbuc.)

Str. Chimiei

2014

196.042,22

Domeniul Public al municipiului Bacău

Instalații de automatizare, comandă și sistem reglare debit apă, aferent electropompă treapta I:

Domeniul

6

2.2.8.

-sistem reglare debit apă rețea la agregatele alimentate cu convertizor (lbuc.), valoare-23.525,07 lei, -instalații de automatizare, comandă, control, protecție și modernizare, valoare=107.823,22 lei

2014

131.348,29

Public al municipiului Bacău

7

2.1.163.2.

Convertizor de frecvență de 850kw -treapta II (1 buc.)

2014

1.398.901,30

Domeniul Public al municipiului Bacău

8

2.1.17.1.1.

Electropompă centrifugă de 1650t/h, llOmCA:

-motor electric d 630kw, de medie tensiune inclusiv accesorii motor-pompă (lbuc.), valoare=407757,451ei, -pompă centrifugă de 1650t/h, 110 mCA (lbuc.), valoare=274.459,11 lei, -cablaj electric nou pentru agregatele echipate cu convertizor (lset), val oarea=235.250,67 lei

2014

917.467,23

Domeniul Public al municipiului Bacău

9

2.1.16.5.

Celula de 6kv - treapta II (lbuc.)

Str. Chimiei

2014

196.042,22

Domeniul Public al municipiului Bacău

Instalații de automatizare, comandă și sistem reglare debit apă, aferent electropompă treapta II:

Domeniul

IG


2.2.8.


-sistem reglare debit apă rețea la agregatele alimentate cu convertizor (Ibuc.), valoare- 23.519,89 lei, -instalații de automatizate, comandă, control, protecție și modernizare, valoanr-107.823,76 lei


2014


131.343,11


Public al municipiului Bacău


DIRECTOR ADJUNCT

BARDARISTINA

/ z 'V L


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NTCOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR.     DIN 27.04.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Act adițional nr.__/2018 privind modificarea CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat in aria administrRtiv-teritoriala a Municipiului Bacau nr........ ...../................../data....................

încheiat intre Municipiul Bacau, persoana juridica dc drept publtc. cu sediul in Municipiul Bacau. str. Marasestî nr. 6, județul Bacau, legal reprezentat prin d-iutl COSMIN NECULA, primarul Municipiului Bacau, in calitate de Dclegatar, pe de o parte.

?'

Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, înmatriculata la Oficiul registrului comerțului de pe lingă Fribunalul Bacau, sub numărul J4/882/2014. codul unic de înregistrare 33620670 cu sediul social în Municipiul Bacau, str. Chimiei nr. 6. județul Bacau, legal reprezentată dc d-nul FLORIN PAVĂL, având funcția de Director Generai, în calitate de Delegat,. pe de altă parte.

Partite au convenit:

  • I.      Se introduc în contractul de delegare prin concesiune nr............/........../dala..,......, ..../

bunurile cupi inse în Anexa.....

  • II.     Toate celelalte clauze din contractul de delegare prin concesiune nr................/data..........

care nu contravin prezentului Act Adiționa., rainan nemodificate.

  • III.     Prezentul Act Adițional s-a încheiat astazi,.............2018, in ........ exemplare cu aceeași valoare

juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte, si face parte integranta din contractul de delegare prin concesiune nr.. ......,'dntn..........

Dclegatar,

Primarul Municipiului Bacau COSM1N NECULA

Direcția Economică

Șef Serviciu Clementina Vinerica

Delegat,

Director general Florin Pavăl

Director Comercial

Radu Cristian Palade

Direcția Juridică și Ad-Tie Locală

Director Financiar

Mariana Rusii

Director lehnic Nectdai Baius


Director f xecutiv

Ctprian Fantaza

Direcția Arhitect Șef Director Executiv Adjunct

Crislina Rardaști

Oficiul Juridic

Anca Căzănel

Patrimoniu

Iulian Vtisile Cintea

PRkșE'D^ffig-DE^]DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU CRISTINA CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUB^ĂU NICOLAE - O VID