Hotărârea nr. 155/2018

Hotărârea nr.155 din 27.04.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea în Consiliul de Administraţie a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecţie - Sesiunea a II-a


HOTĂRÂREA NR. 155 DIN 27.04.2018

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea în Consiliul de Administrație a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecție - Sesiunea a Il-a

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Raportul pentru numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău - Sesiunea a II-a, martie-aprilie 2018 întocmit de către Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare, înregistrat la Primăria municipiului Bacău sub nr. 3881 din 19.04.2018;

-Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat la f Primăria Municipiului Bacău cu nr.3951 / 19.04.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 3952 din 19.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 3953 din 19.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 728/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 729/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 730/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 731/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 732/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (9) și art. 64Alalin. 3-7 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completată; -Prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. ”b” din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău pentru numirea în Consiliul de Administrație a doi membri, ca urmare a finalizării procesului de selecție - Sesiunea a II-a.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Comisia de selecție din cadrul autorității publice tutelare și Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, persoanelor nominalizate la art. 1, Comisiei de selecție din cadrul autorității publice tutelare și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOL^               ICI