Hotărârea nr. 154/2018

Hotărârea nr.154 din 27.04.2018 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanţie Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău/alte bănci

HOTĂRÂREA NR. 154 DIN 27.04.2018

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău/alte bănci

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 803 din 13.04.2018 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24639 din 19.04.2018;

-Referatul nr.3876 din 19.04.2018 înaintat de Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3877 din 19.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 3878 din 19.04.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 723/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 724/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 725/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 726/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 727/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.5, lit.”v", ale art. 7, ale art.32, și ale art.35 din Anexa la Ordinul nr. 73 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a pieței intrazilnice de energie electrice;

-Dispozițiile art. 121 și ale art. 125, alin.(l) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 9.8 pct.ll, ale art. 9.9 și ale art.9.10 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau aprobat prin HCL nr. 186 din 12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr. 193 din 17.09.2014;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HO TARĂ ȘTE:

Art.l. Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze, în interesul Municipiului Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele puncte de pe ordinea de zi:

  • 1. Contractarea de angajamente sub formă de Scrisoare de garanție de bună plată în valoare de 68.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, de la BRD-GSG Sucursala Bacău;

  • 2. Garantarea angajamentelor cu contracte de ipotecă asupra:

-conturilor curente în lei și în valută prezente și viitoare;

-depozitelor constituite de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău la BRD-GSG Sucursala Bacău/alte bănci.

Art.2. Hotărârea se va comunica Administratorului Public al Municipiului Bacau, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.