Hotărârea nr. 152/2018

Hotărârea nr.152 din 27.04.2018 privind modificarea HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele şi taxele locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău.

w - •

. /\ oWi </nta

Yr < sK>f/f(//               /7f/jifef/ttu/ta ifyacătt

HOTĂRÂREA NR. 152 DIN 27.04.2018

privind modificarea HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 3906/ 19.04.2018 al Direcției Salubrizare Agremenent Parcuri prin care se solicită modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 466/ 2017;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3976/ 19.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 3977/ 19.04.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 713/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 714/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 715/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 716/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 717/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;

-Prevederile art. 30 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 6 alin. (1) lit. ”k” din Legea nr. 101/ 2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, modificată și completată;

-Prevederile O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 82 alin. (1) din Anexa la Ordinul nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 466/ 2017 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2018 în municipiul Bacău;

în baza dispozițiilor art. 27, art. 36 (2) lit.“b”, (4) lit. “c” și art. 45 (2) lit.”c” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 4 - Situația cheltuielilor previzionate a se efectua din taxa de salubrizare pe anul 2018, la HCL nr. 466/ 2017, în sensul ca aceasta se va înlocui cu una nouă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 466/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Salubrizare Agrement Parcuri.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului -Județul Bacau.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 27.04.2018

SITUAȚIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE EFECTUA DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2018

TOTAL CHELTUIELI

Din care:

 • 1. Colectare și transport deșeuri menajere și nemenajere

 • 2. Depozitare și gestionare deșeuri menajere și nemenajere

 • 3. Dezinsectie terestra, deratizare

  15.995.040 lei/an


  12.865.040 lei

  2.156.000 lei

  414.000 lei


560.000 lei