Hotărârea nr. 151/2018

Hotărârea nr.151 din 27.04.2018 privind aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul comun nr. 3867/ 18.04.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice și Direcției Piețelor prin care se propune aprobarea planului de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4031/ 20.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat cu nr. 4032/ 20.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 703/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 704/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 705/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 706/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 707/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Raportul de control al Instituției Prefectului privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativ-Teritorială Bacău, înregistrat la Municipiul Bacău cu nr. 21174/ 01.02.2018;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(l)lit. ”b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 8 din OG nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „d”, alineatul (6) lit. „a” punct 11 și art. 45 (2) lit. ”e” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l. Se aprobă planul de măsuri privind gospodărirea municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Drumuri Publice si Direcția Piețelor.

ARTA Hotărârea va fi comunicată Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice și Direcției Piețelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ARTA. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județului Bacău pentru verificarea legalității^


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-C


ANEXĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAUPREȘEDINȚI DE^ SOVA j         rs. j


LA HOTĂRÂREA NR. lă~l) DIN 27.04.2018

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPI UI BACAU NICOLAE - OVID1U


1

i Nr. î crt.

OBLIGAȚII ȘI

RĂSPUNDERI

t'Wmgj------------

*•^7-7^/ACȚIUNI ȘI MĂSURI

INST1TUȚIA/DIREC]ÎA X

RESPONSABILĂ

[\ TERMEN

DE REALIZARE

1.

a) măsurile necesare pentru protecția sănătății publice, cu sprijinul și sub supravegherea organelor de specialitate ale

-Adoptarea unui sistem modem și eficient de colectare deșeuri;

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și Operatorul de Salubritate

-permanent

|

statului;

-Eliminarea poluării atmosferice prin construirea șoselei de centură a municipiului Bacău și diminuarea traficului greu din oraș prin sistematizare rutieră;

-Direcția Drumuri Publice

-permanent

1

-Colectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile și diminuarea cantității de deșeuri menajere și biodegradabile depozitate în Depozitul municipal de deșeuri;

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și Operatorul de Salubritate

-permanent

i

!

1

L. ,J

-Efectuarea de controale de către Poliția Locală a Municipiului Bacău și sancționarea agenților economici și a cetățenilor pentru depozitarea in locuri nepermise a oricăror tipuri de deșeuri-

-Poliția Locală a Municipiului Bacău - Birou Protecția Mediului și Birou Ordine Publică

-cu ocazia controalelor efectuate în teren(conform planificărilor lunare, planurilor de acțiune sau la verificarea sesizărilor primite)

2.

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea și protecția mediului;

-Promovarea și stimularea compostării individuale în gospodării și/sau pe platforme comune

-Realizarea unui sistem de compostare a deșeurilor verzi (deșeuri din parcuri, grădini și piețe) -Asigurarea compostării întregii cantități de deșeuri biodegradabile rezultate din parcuri, grădini (inclusiv deșeurile din cimitire) șî piețe:

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri

-permanent

3.

c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor și cursurilor de apa» prin depozitarea necontrolata a deșeurilor de către agenții economici sau de către cetățeni;

-Informarea persoanelor fizice și persoanele juridice privitor Ia interzicerea depozitarii necontrolate a deșeurilor, pe raza municipiului Bacau, prin amplasarea de panouri informative și alte mijloace de informare;

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri

-Poliția Locală a Municipiului Bacău - Birou Protecția Mediului

-cu ocazia controalelor efectuate în teren (conform planificărilor lunare, planurilor de acțiune sau la verificarea sesizărilor primite)

-salubrizarea zonelor aferente cursurilor de apă;

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri In colaborare cu instituțiile competente

-permanent

-efectuarea de controale în vederea prevenirii depozitării necontrolate de deșeuri și sancționării persoanele fizice și persoanele juridice în cazul neconformării;

-Poliția Locală a Municipiului Bacău - Birou Protecția Mediului

- cu ocazia controalelor efectuate în teren (conform planificărilor lunare, planurilor de acțiune sau la verificarea sesizărilor primite)

4.

d) realizarea unor sisteme modeme de colectare, depozitare, transport și prelucrare a deșeurilor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare pe raza municipiului Bacău;

- Optimizarea sistemului de colectare, depozitare și reciclare a deșeurilor;

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și Operatorul de Salubritate

-permanent

5.

e) respectarea prevederilor legale și a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate, precum și a normelor privind executarea construcțiilor;

-urmărirea și verificarea executării lucrărilor de construcții în vederea respectării prevederilor legale șî în ceea ce privește amenajarea organizărilor de șantier.

-Poliția Locală a Municipiului Bacău - Birou Disciplina în construcții și Birou Protecția Mediului

-cu ocazia controalelor efectuate în teren (conform planificărilor lunare, planurilor de acțiune sau la verificarea sesizărilor primite)

6.

f) curățenia străzilor, piețelor și a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a ghetii de pe străzi și trotuare, colectarea și depozitarea reziduurilor menajere și stradale, sortarea și valorificarea resurselor material refolosibile;

-Optimizarea și efîcientizarea activității de salubrizare, prin asigurarea curățeniei pe căile publice, parcuri, parcări, trotuare;

-Creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate. -Activități de deszăpezire a căilor pietonale și a parcurilor, prevenirea și combaterea poleiului prin împrăștierea de material antiderapant

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri

-permanent

7>

g) repararea și întreținerea străzilor, a drumurilor, podurilor, podețelor, modernizarea drumurilor existente și realizarea unor drumuri noi;

- executarea de lucrări de întreținere a străzilor (balastări, plombări și aștemere covoare asfaltice) conform evaluărilor din teren efectuate de către consilierii cu atribuții specifice din cadrul Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat;

- Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției de Drumuri Publice

-permanent

- executarea de lucrări de înlocuire a indicatoarel.or rutiere și montarea altora noi în funcție de solicitările Poliției Rutiere și a cetățenilor,

-Secția Siguranța Circulației, deservire auto și Intervenții Operative din cadrul Direcției de Drumuri Publice

-permanent

-executarea de lucrări de reparații ale instalațiilor din carosabil și trotuare (aducere la cotă cămine de vizitare, guri de scurgere și răsuflători de gaze)

-Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției de Drumuri Publice

-permanent

.....

- executarea de lucrări de modernizare de străzi balastate și care au fost aprobate prin lista de investiții

-Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției de Drumuri Publice

-permanent

«executarea de lucrări de întreținere la poduri și pasaje rutiere.

- Serviciului Drumuri.

Rețele și Iluminat din cadrul Direcției de Drumuri Publice

-permanent

8.

h) finalizarea construcțiilor începute;

-urmărirea termenului de valabilitate a autorizațiilor de construcție sau a autorizațiilor de demolare și a încadrării în procedurile autorizate

-Poliția Locală a Municipiului Bacău - Birou Disciplina în construcții

- cu ocazia controalelor efectuate în teren (conform planificărilor lunare, planurilor de acțiune sau la verificarea sesizărilor primite)

9.

i) întreținerea în buna stare a construcțiilor existente, repararea și zugrăvirea periodică a acestora;

«măsură se realizează prin aplicarea prevederilor HCL nr. 368/2016privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău.

-Poliția Locală a Municipiului Bacău - Birou Disciplina în construcții și Birou Protecția Mediului

- cu ocazia controalelor efectuate în teren (conform planificărilor lunare, planurilor de acțiune sau la verificarea sesizărilor primite)

10.

j) organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizare a localităților;

-Realizarea de campanii publice referitoare la gestionarea deșeurilor și îmbunătățirea calității vieții - Realizarea diseminării în vederea familiarizării cu opțiunile tehnice și administrative de creștere a reciclării/valorifîcării deșeurilor.

-acțiuni de igienizare și salubrizare a spațiilor verzi în perioadele de primăvară și toamnă și întreținere pe

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri -Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri

-în perioadele specificate sau ori de câte ori este necesar

timp de vară a acestora;

-acțiuni de deratizare, dezinfecție și dezinsecție pe raza municipiului Bacău;

11.

k) curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre și prevenirea poluării apelor;

-Monitorizarea zonelor vizate în vederea prevenirii depunerilor de deșeuri;

-Monitorizarea punctelor de deversare neautorizate; -Monitorizarea activității stațiilor de epurare;

-Amenajarea și echiparea adecvată a zonelor de agrement și recreere din lungul cursurilor de apă;

-Sancționarea încălcărilor actelor normative specifice privind depozitarea deșeurilor și gospodărirea apelor; -Colaborarea în vederea implementării Planului de management și Regulamentului ariei naturale protejate Lacul Bacău II

-Realizarea și sprijinirea campaniilor educaționale și de informare privind zonele umede;

-Promovarea resurselor naturale și a agrementului în zona cursurilor de apă și a lacurilor.

  • - Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri,

  • - Poliția Locală Bacău -Birou Protecția Mediului în colaborare cu instituțiile abilitate (Administrația Bazînală de Ape Șiret),

  • - Garda Națională de Mediu

  • - Comisariatul Județean Bacău,

-Centrul Regional de Ecologie Bacău, în funcție de acțiunile stabilite și de competențele instituțiilor menționate.

-cu ocazia controalelor efectuate în teren (conform planificărilor lunare, planurilor de acțiune sau la verificarea sesizărilor primite) -ori de câte ori este necesar

12.

I) repararea, întreținerea și modernizarea rețelei de distribuție a apei;

-executarea de lucrări de întreținere la rețeaua de apă și rezolvarea avariilor care apar;

- executarea de lucrări de extindere sau înlocuire la rețeaua de apă.

-Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției de Drumuri Publice în colaborare cu CRAB

-permanent

13.

m) canalizarea și epurarea apelor uzate și pluviale;

-executarea de lucrări de întreținere la rețeaua de canalizare;

- executarea de lucrări de extindere sau înlocuire la rețeaua de canalizare.

-Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat din cadrul Direcției de Drumuri Publice în colaborare cu CRAB

-permanent

14.

n) buna organizare și funcționare a transportului în comun, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii și disciplinei;

-monitorizarea indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public.

-Unitatea Municipală de Monitorizare în colaborare cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU

-permanent

15.

o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în piețele agroalimentare, în târguri și oboare;

-activități de curățenie și igienizare a piețelor;

- Administratori piețe

-permanent

-asigurarea sectorizărti piețelor conform Legii nr.145/2014;

-Director Direcția Piețelor

-permanent

- acțiuni de deratizare, dezinfecție și dezinsecție;

- Inspectorul de specialitate cu atribuții în domeniu

-permanent

16.

p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, și întreținere a spațiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport și de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;

-Menținerea spațiilor verzi    în starea

corespunzătoare fiincțiilor lor prin:

-producerea și/sau întreținerea materialului săditor, dendro-floricol

-plantarea și întreținerea puietilor de arbori și arbuști ornamentali, speciilor floricole;

-operațiuni la întreținerea spațiilor verzi aferente dotărilor publice, parcurilor, aliniamentelor stradale și locuințelor de tip condominiu

- proiectarea soluțiilor de reamenajare a spațiilor verzi

-Lucrări de toaletare a arborilor de pe domeniul public și privat al municipiului Bacău

-Extinderea spațiilor verzi, prin crearea și întreținerea unor noi zone verzi care să asigure un climat favorabil vieții și activității cotidiene a locuitorilor

-Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri

-permanent

17.

r) păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane șl în celelalte unități de cultura și sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;

-Asigurarea curățeniei și întreținerii: -Treatrului Municipal Bacovia, -Teatrului Radu Beligan

- Bazele sportive și de agrement

-Personalul cu atribuții în acest sens

-permanent

18.

s) păstrarea, conservarea, repararea și restaurarea, în condițiile legii, a monumentelor de pe teritoriul municipiului

-reparare statui (monumente de for public)

-montare însemne și indicatoare monumente istorice;

-Direcția Administrare Baze Sportive

- ori de câte ori este necesar/director/

/

ENEFL