Hotărârea nr. 150/2018

Hotărârea nr.150 din 27.04.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investitii „Consolidare, modernizare si amenajare constructie Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art 3 9 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Referatul nr. 4013 din 20.04.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza PTh pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4028 din 20.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 4014 din 20.04.2018 favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 700/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 701/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 702/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “a” alin (iv) si art. 12 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza PTh, pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P., l.D./T.O./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 27.04.2018


ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Documentație tehnico-economică, faza PTh, pentru obiectivul de investiții „Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bacău”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC1

DIRECTOR ÎXECUTIV CRISTJNA BUZDUGAN

SEF SERVICIU MIHAELAIONESI


PR. NR. 9/20015, ad.1/2017

PROIECT TEHNIC

CONSOLIDARE ; MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT Si ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Strada 9 MAI, Nr.13, Municipiul BACAU

Faza        : P.Th ; Cs ; Ex.3

Proiectant : S.C. PRODOMUS S.R.L. Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU

S C. PRODOMUS SRL BACAU


Pr. nr 9/2015.ad 1/2017, PTH

Denumire: Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sa'a de Sport st ateliere la Liceul cu program de educație fizica si sport Bacau, str. 9Mai. nr 13

Borderou piese scrise

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRĂRILOR PE ȘANTIER IN FAZE DETERMINANTE

- 3ex. atașate numai la ex.1

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. BORDEROU

 • 3. LISTE DE SEMNATURI

 • 4. REFERATE PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE: ARH.ALIN - ENVER HOBLEA ;ING. GRAPA CONSTANTIN; ING. ALBERT V ANA; ING. PETRESCU COZMIN;ING. MOISA S. OANA CODRINA.

 • 5. MEMORIU DE PREZENTARE

 • 6. MEMORIU ARHITECTURA

 • 7. CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

 • 8. MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

 • 9. CAIETE DE SARCINI REZISTENTA

 • 10. MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII SANITARE

 • 11. CAIET DE SARCINI - INSTALAȚII DE CANALIZARE PLUVIALA

 • 12. MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚII ELECTRICE +

 • 13. CAIET DE SARCINI - INSTALAȚII ELECTRICE

 • 14. MEMORIU TEHNIC - INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE INTERIOARA SI C.T.

 • 15. CAIET DE SARCINI - INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE


S C. PRODOMUS S.R.L.

BACAU


Pr nr. 9 / 2015,ad.1'201 Z.P.Th , Cs

Denumire : Consolidare, modernizare si amenajare construcție Saia de Sport si ateliere la Liceul cu program de educație fizica si sport Bacau, str, 9 Mal nr.13


ARHITECTURA

ÎNTOCMIT ARH. CATUNEANU MARIANARH. BALAN ALEXANDRU SERBAN.

REZISTENTA -S.C. H ABITAT PRO - CON S.R.L. ÎNTOCMIT ING.HERCIU FABIAN

HIDRO ; ELECTRICE - LI. "COPOT GH. ION” -


ELECTRICE - SC PRODOMUS SRL -

TERMICE - S.C KOT PROEX S.R.L. ÎNTOCMIT ING.ANTONESI

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA               Pr.nr.01/2017INSTALAT!! SANIT


SEF PROIECT:INSTALAT!! SANITARE:            ing.lON COPOȚVERIFICATOR PROIECT:........................................................................

Oîntreprindere individuala „COPOȚ GH.ION”

Pr.nr.01/2017


LISTA DE SEMNATURI


,//


NUMELE SI PRENUMELE VERIFICATORULUI ATESTAT1

ARM. ALIN - ENVER MOBLEA

B.I.A. - HCBLEA N. ALIN-ENVER /\ ’ GIF: Î2t»3&3                               .

ADRESA, TELEFON, FAX: IA6I, STR. A. PANU, NR.

0314 011405/ 0332 SI &355


FIRMA


x7

£


U,/V fcA o-R.____

PRIVIND VERIFICAREA DE CALITATE LA CERATELE

' ORCONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE RZICA SI SPORT

FAZA DTAC/ PTM

O I- ©AȚE PE IDENTIFICARE:

PROIECTANT GENERAL

PROIECTANT DE SPECIALITATE INVESTITOR

AMPLASAMENT

NUMĂR PROIECT

 • □ Bl- SIGURANȚA IN EXPLOATARE/

 • □ CC- SECURITATE LA INCENDIU;

 • □ D- IGIENA, SANATATE SI MEDIU;


CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI NR. V103/ 2011

SC PRODOMU& SRL

SC PRODOMUS SRL“ ARM. MARIAN CATUNEANU MUNICIPIUL BACAU

STR. 3 MAI, NR. 13, MUNICIPIUL BACAU 3/2015 ADI/2OIT

 • □ E- ECONOMIE DE ENERGIE Si IZOLARE TERMICA;

 • □ F- PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI.

 • 2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI Si CONSTRUCȚIEI:


Proiectul prezentat spre verificare - CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT- a fost verificat de subsemnatul privind calitatea la exigentele Bl- Siguranța in exploatare, Cc- Securitate la incendiu, b- Igiena, sanatate si mediu, E- Economie de energie si izolare termica si F- Protecția impotriva zgomotului, investiția presupune consolidarea, amenajarea si modernizarea unei clădiri existente cu funcțiunea de sala de sport si ateliere in mun. Bacau, avand regim de înălțime Parter.

structura este realizata din cadre cu stâlpi, grinzi si plansee din beton armat, închiderile perimetrale sunt realizate din zidărie de cărămidă de 30cm, 37.5cm grosime, compartimentările interioare sunt realizate din zidărie de cărămidă de 15cm si 20cm grosime. Acoperișul este de tip terasa necirculabila hidorizolata si termoizolata, respectiv șarpanta termoizolata cu vata minerala bazaltica de 20cm grosime.

Finisaje interioare:- pardoseli din gresie parchet lamelar/ gresie antiderapanta/ mozaic in funcție de destinația incaperilor; zugrăveli lavabile la pereți si tavane; palcari cu faianța la grupuri sanitare si vestiare; tâmplarii interioare din PVC.

Finisaje exterioare:- tencuieli cu terasit, granulatie mare/mica, culoare gri/alb; tampalrii din PVC, culoare alba; tencuieli cu simili piatra.

HOBLEA K AL1N-ENVER - B L A.

TEL 0352 SO323O


Categoria de importanta-clasa de importanta-Gradul de rezistenta la foc-

C- normala- conf.HG 766/1997

III II

 • - conf.Normativ P1OO-1/2O13

 • - conf.Normativ P118/1999

Ariile propuse prin proiect:

Existent:

Propus:

Ateren=

5 168.00mp

5 168.00mp

Aria construită=

816.00np

816.00mp

Aria desfășurată=

816.00mp

816.00mp

Arie uti’a=

728.98mp

728.98mp

PO7=

33.34%

33.34%

CUT=

0.63

0.63

Hmax(atic)=

+8.10m

+8.10m

 • 3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE1:

Certificat de urbanism: nr. 689 din 05.10.2017 emis de Primăria Municipiului Bacau, județul Bacau.


Memorii elaborate de proiectantul general si de cel de specialitate in care se prezintă soluția tehnica adoptata pentru respectarea cerințelor de verificare.

Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva propusa.

 • 4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII--

In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata semnandu-se si stampilandu-se conform indruinătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de către proiectant:

 • 1.   Beneficiarul va urmări, prin personal de specialitate autorizat (diriginte de șantier, responsabil tehnic cu execuția, etc.), conform normelor și legislației în vigoare, respectarea în execuție a proiectului în ansamblu și în mod special asigurarea cerințelor esențiale de calitate Bl- siguranța in exploatare, Cc-Securitate la incendiu, D- igiena, sanatate si mediu, E- Economie de energie si izolare termica si F- Protecția împotriva zgomotului.

 • 2.   orice modificare ce se va face la proiect pe timpul execuției, se va prezenta pentru verificare la cerințele esențiale de calitate Bl- siguranța in exploatare, Cc- Securitate la incendiu, D- igiena, sanatate si mediu, E- Economie de energie si izolare termica si F- Protecția împotriva zgomotului, înaintea executării fizice a lucrării respective, verificatorul fiind exonerat de orice răspundere în situația nerespectării proi ectului.


AM PRIMIT 2 (DOUA) EXEMPLARE


INVESTITOR/PROIECTANT

ARM. MARIAN CATUNEANU

"SE ÎNSCRIU MUMA, DOCUMENTELE PREZENTATE DE PROIECTANT Si VER PICATE EFECTIV. N CAZUL ÎN CARE DOCUMENTELE PREZENTATE SUNT INSUFICIENTE, SE CERE INVESTITORULUI COMPLETAREA ACESTORA, FIXiNDU SE TERMENUL REFERATUL SE REDACTEAZĂ DUPĂ COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI.

HOBLEA H AlJN-ENvER -©.LA


TEL,; <9332 603230


e mail; J3LAHP&LEAF YAHOOCOMPROVEX S.R.L Bacau

PkoVjBc

Prolectare-Veriflcare-Expertlzare

J04/808/2001                                     Str. 9MAI bl nr. 35

CUI R0 14362108                            Sc. C Ap.2 - Bacau

Tel. 0234-518900

NR.693 / 11.2017

VERIFICATOR DE PROIECTE

ATESTAT MLPTL NR.67/1992

ING .GRAPA C-TIN


REFERAT


Privind verificarea tehnica de calitate la cerința A1 a proiectului: CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACAU STR.9 MAI, NR.13 , MUN.BACAU , JUD.BACAU

FAZA: P.TH

 • 1. DATE DE IDENTIFICARE:

Beneficiar:              LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACAU

Proiectant general:         S.C PRODOMUS S.R.L

Proiectant de specialitate:    ING. FABIAN HERCIU

Amplasament:            STR.9 MAI, NR.13 , MUN.BACAU , JUD.BACAU

 • 2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI:

Construcția cu funcțiunea de sala de sport si ateliere a fost realizata in varianta cu elmente prefabricate, la care s-a executat si un corp de atelere soala pe lungimea sălii de sport, o poziție simetrica fata de vestiare.Ulterior pentru realizarea unor spatii necesare depozitarii s-a executat o extindere parter extinsa fata de lungimea sălii de sport in zona atelierelor.

2.1.SITUAȚIA EXISTENTA

Alcătuirea structurala:


o Cadre transversale alcătuite din stâlpi sl grinzi din beton armat;

o Planseu peste vestiare din fasii cu goluri din beton armat;

o Planseu peste sala de sport din fasii inguste cu goluri din beton armat;

o Planseu peste parter la ateliere realizat din fasii cu goluri din beton precomprimat;

o închideri din zidărie de cărămidă in grosime de 30 cm ;

o Compartimentări din zidărie plina presata in grosime de 7.5 si 12.5 cm

(zona vestiare) si compartimentări din zidărie de 30 cm la interior la ateliere

o Acoperiș sub forma de terasa necirculabila .

o Fundații tip bloc din beton simplu ,cuzinet din beton armat monolit sub stâlpi, o Fundații continue sub ziduri.

 • 2.2.LUCRARI PROPUSE.

Se propun următoarele lucrări de consolidare.modernizare si amenajare :

 • •    Se propune dezafectarea totala a zonei reprezentata de ateliere ( corp realizat ulterior) si realizarea unei construcții noi din zidărie de cărămidă confinata si planseu din din beton armat monolit;

 • •    Realizarea unor lucrări de subzidire a fundațiilor corpului de ateliere .

o Refacerea zidăriei degradate datorita fenomenului de inghet - dezgheț de ia pereții longitudinali ai atelierelor;

 • •   Remedierea unor fisuri 1-3 mm din pereții transversali ai atelierelor prin montarea unor plase sudate <£5/100 si mortar M100 fara var;

o Refacerea peretelui din zidărie de cărămidă transversal din zona vestiarelor degradat datorita tasarii fundației .Se vor executa lucrări de subtumare la fundația acestui perete, fundația fiind condusa la aceeași adâncime ca si fundația continua a vestiarelor.

 • •   Remedierea zonelor de planseu monolit de ia planseul de peste parter ia vestiare prin curățirea armaturilor si torcretarea cu pasta de ciment.

o Dezafectarea Integrala a subansamblulul de acoperiș la vestiare si ateliere.

o Realizarea unei șarpante pe corpul de ateliere si vestiare cu invelitoare din tabla de otel.Scurgerea apelor se va realiza prin Intermediul jgheaburilor si a burlanelor.

 • •   Remedierea corespunzătoare a zonelor de scurgere a apelor pluviale de pe sala de sport.Refacerea celor 4 ghene de ape pluviale si hidroizolarea corepunzatoare a zonelor de descărcare.

3.lncadrarea construcției in clase sl categorii:


Având in vedere caracteristicile clădirii (regim de inaltlme si funcțiuni) si ale amplasamentului,clădirea se incadreaza in :

o Clasa de importanta “III" (conform P100-1/2013);

o Categoria de importanta “C“ (conform HGR 766/97).

 • 4.Date cu privire la amplasament

Amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

o Teren stabil si ferit de pericolul inundațiilor.

o Conform indicativ P 100 -1/2013, „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri": amplasamentul se afla in zona seismica cu ag « 0.35g și Tc = 0.7.

o Conform indicativ CR1-1- 3/2012, “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor": amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a încărcării pe solsk = 2,5kN / m2.

o Conform indicativ CR 1-1- 4 /2012, “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor": amplasamentul se afla in zona cu presiunea de referința a vântului qb =0,6kPa.

o Terenul de fundare este constituit din argila prafoasa brune cu umpluturi ( magazie), umede, plastic vartoase.

 • 5. MATERIALE PREZENTATE LA VERIFICARE:

  o

  Certificat de urbanism:

  Da...

  o

  Memoriu de specialitate:

  Da ..

  o

  Plan fundații + detalii:

  Da..

  o

  Planuri structura:

  Da..

 • 6.CONCLUZIE:

  emnandu-se si


In urma verificărilor se considera proiectul corespunzător faz stampiiandu-se


Recomandări

INVESTITOR


LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACAUNumele si prenumele verificatorului atestat:

Ing. Albert V. Ana

Adresa: str. Comisa Bistriței, nr.7, bl 7, SQB.et3.ap14

Log Bacau, jud. Bacau

REFERAT-VERIRCARE SPECIALITATEA Is

Privind verificarea de calitate la cerințele:

 • a) rezistență mecanică și stabilitate;

 • b) securitate la incendiu;

 • c) igienă, sănătate și mediu;

 • d) siguranță în exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie și izolare termică.                                               _

a proiectului: CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SĂLADlE SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT


1. Date de identificare:


Nr. 145" din 7 112017Np? 00582


Faza'Pth+bTjfece face obieddccrtractuîui 1/2017

Proiectant general:                       l..i. COPOT GH. ION

Proiectant de specialitate:                  ing. Copot Gh. Ion

Investitor                                 MUNICIPIUL BACAU

Amplasament                              str. 9 Mai, nr. 13, municipiul Bacau

Data prezentării proiectului pentru verificare: 6.11.2017


2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției:

Instalații sanitare interioare - situația existenta

Instalațiile sanitare interioare aferente clădirii sălii de sport sunt aicatuite din:

o Instalații de apa rece si apa calda de consum,

• instalații de canalizare menajera si pluviala.

Instalațiile sanitare interioare sunt realizate in zona vestiarelor atat pentru elevi cat si profesori.

De asemenea,sunt executate instalații sanitare interioare si in zona atelierelor.unde sunt amenajate grupuri sanitare pentru sala de forța si sala aerobic.

Grupurile sanitare sunt echipate cu vas wc.cu rezervor montat pe vas.lavoare din porțelan sanitar.iar camerele de dusuri,cu cădite de dus din fonta emailata.

Obiectele sanitare sânt echipate cu robinete de apa rece si baterii amestecatoare de apa rece si apa calda.

Prepararea apei calde de consum se realizează prin intermediul a 2 boilere electrice verticale,cu capacitatea de 2001 fiecare,amplasate in SAS-ul camerelor de dus.

Instalațiile interioare de apa rece,apa calda menajera si canalizare menajera se prezinte in condiții de funcționare corespunzătoare,intr-o stare buna,nerealizand pierderi de apa.

Armaturile obiectelor sanitare,respective,robinetele de apa rece si bateriile amestecatoare de apa rece si apa calda la lavoare si bateriile cu dus fîx,aferente caditelor de dus,sunt in proporție de 70% funcționale si se vor supune lucrărilor de verificări,iar 30% din acestea necesite a fi inloculte.in special,bateriile cu dus fix,aferente caditelor de baie.

Conductele de apa rece,apa calda si canalizare sunt din țeava multistrat si din pvc.sunt functionale.nu prezinte crăpături sau spargeri locale si nu prezinte pierderi de apa la imbinari.


Situația propusa - înlocuire instalații de canalizare pluviala existente

In momentul present evacuarea apelor pluviale de pe terasa clădirii cu destinația de sala de sport si de pe terasa vestiarelor pentru elevi si profesori, se realizează printr-o instalație interioara de canalizare pluviala,care cuprinde:

 • •  2 receptoare de terasa din fonta emailata Dn 100mm,pe terasa clădirii sălii de sport

 • •  2 receptoare de terasa Dn 100 mm,pe terasa vestiarelor pentru profesori si pentru elevi

 • •  2 coloane de scurgere a apelor pluviale, realizate din țeava PVC-U-110 mm

Evacuarea apelor pluviale de pe terasa aferenta atelierelor se realizează ia sol prin aruncătoare de apa,montate in atic.

Instalația Interioara de canalizare pluviala aferenta terasei sălii de sport si vestiarelor pentru profesori si elevi este grav afectata,in proporție de 100%,prezentand infiltrații ale apelor pluviale pe langa receptoarele de terasa,crăpături la mufele de imbinare.si implicit, scurgeri de ape meteorice pe
pereții interiori si exteriori ai clădirii,care au condus ia serioase degradări ale planseelor si pereților interiori .in zona de pozare a instalației de canalizare menajera.

Prin prezenta documentație de modernizare si amenajare a construcției se realizează următoarele:

o se menține terasa peste clădirea sălii de sport,iar acoperișul de peste vestiarele profesorilor si elevilor si cel din zona atelierelor.se va realiza cu șarpanta din lemn,cu invelitoarea din țigla metalica,intr-o apa.

o Terasa peste clădirea sălii de sport se va reface in totalitate si se va realiza in 2 pante,avand coama pe mijloc,longitudinala si va conduce apele meteorice către aticurile longitudinale,realizandu-se 2 pante de scurgere,fata de una cat are în prezent

Fata de soluția aprobata prin prezenta documentație de modernizare si amenajare.se propune înlocuirea in totalitate a instalației de canalizare pluviala.

Pentru colectarea apelor meteorice de pe terasa sălii de sport se vor înlocui cele 2 receptoare de terasa Dn 100 mm .existente pe terasa sălii de sport,cu 4 receptoare de terasa ,din fonta emailata,cu parafrunzar.Dn 125 mm.

Evacuarea apelor meteorice de pe terasa se va realiza in rețeaua de canalizare exterioara existenta,in 4 cămine de vizitare pentru rețele de canalizare,2 existente si 2 propuse,amplasate conform pian de situație SO,anexat la prezenta documentatie.prin 4 coloane de scurgere P1-P4,noi,care se vor realiza cu materiale omologate,respectiv, țeava,cotari,piese de ramificării,din PVC-KG 125 mm.

Pe tronsoanele montate aparent, pe pereții exteriori ai clădirii sălii de sport,conductele de canalizare pluviala vor fi isolate cu vata minerala cu grosimea de 100 mm si protejata in ghene de instalații de canalizare care se vor realiza din gipscarton rezistent la apa.de exterior.

La baza celor 4 coloane de scurgere P1-P4.se vor monta cate o piesa de curățire PVC-KG 125 mm.la inaltimea de 1.00 m de la pardoseala finite a încăperii.

instalațiile interioare de canalizare pluviala se vor realiza conform normativ 19-2015,cu materiale omologate si vor fi supuse probelor de presiune.

Instalațiile sanitare interioare de apa rece si apa calda menajera vor fi supuse la probele de etanseitate.presiune si fubnctionare.

Instalațiile de canalizare pluviala vor fi supuse la probele de etanșeitate prin inundarea cu apa a terasei necirculabile.

Conductele coloanelor de canalizare pluviala se vor fixa de elementele de construcție ale clădirii cu bratari metalice si console.

Se va prevedea de-a lungul traseului conductelor coloanelor de canalizare menajera,fir de degivrare care sa împiedice înghețul pet imp de iama.

Canalizare exterioara

Evacuarea paelor pluviale se va face in căminele propuse CV1p si CV2p, ce se vor amplasa pe colectorul existent in incinta si vor fi de tipul circulare, din beton, echipate cu guri de scurgere din fonta, pentru preluarea apelor pluviale de pe platforma betonata din spatele sălii de sport.

La execuția lucrărilor exterioare de canalizare pluviala se vor respecta cu strictețe masurile specifice de protecția muncii si PSI conform normelor si normativelor in vigoare.

Lucrările de terasamente pentru lucrările de canalizare pluviala, .respectiv,săpăturile manuale in tranșee pentru conducte, se vor realiza cu sprijiniri de maluri,pentru a se evita accidentarea personalului de executîe.ca urmare a eventualelor prăbușiri de maluri.

 • 3. Documente ce s-au prezentat la verificare:

 • -  Memoriul tehnic instalații sanitare

 • -   Programul pentru controlul calitatii lucrărilor;

 • -   Caiet sarcini;

 • -  Planșe desenate: S0, S1 - S3.

  4.


Concluzii asupra verificării:

In urma verificării proiectului, se considera proiectai corespunzător si respecta normele in vigoare conform 19/2015, C58/87, P118/2-2013, STAS -1478/90, legea nr. 10/1995 si poate fi depus pentru autorizare conform legislației. .           V

VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT /-5/^P p r

Investitor (beneficiar) Municipiul Bacau


ing. ALBERT ANA 11              \ W

Atestat M.D.R.A.P. cu nr. 09582 {

\ NR °958Z

2

hi

Ing Petrescu Cozmin                                 Nr. 51/07.11.2017

Barau str.Cuza-Voda nr.25                            conform registrului de evidenta

Telefon: 0234.51.34.98

0724.48.48.22

REFERAT

Pentru verificarea de calitate la cerința ‘Instalații electrice ie’ a lucrării nr. 01/2017 PTh si DTAC “Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de sport si Ateliere la Liceul cu program de educație fizica si sport”

 • 1. Date de identificare:

 • - proiectant: I.I. “Copot Gh. Ion” mun. Bacau, jud. Bacau.

 • - beneficiar (investitor): MUNICIPIUL BACAU, Calea Marasesti, nr.6, jud. Bacau;

 • - data predării proiectului la verificare: 06.11.2017;

 • - amplasament: mun. Bacau, str. 9 Mai, nr. 13, jud. Bacau.

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului:

Lucrarea cuprinde următoarele instalații electrice: instalații de alimentare cu energie electrica verifivarea instalațiilor electrice interioare existente si instalațiilor electrice noi pentru iluminat Sala de sport, instalații electrice de iluminat de securitate pentru evacuare, intervenții si impotriva panicii, instalații de protecție.

 • 3. Documente prezentate la verificare:

  • 3.1. Avize: nu sunt

  • 3.2. Memoriu tehnic instalații electrice, program pentru controlul calitatii lucrărilor pe șantier - instalații electrice.

  • 3.3. Planuri:

El - PLAN PARTER- cota± 0.00 INSTALAȚII ELECTRICE

E2 - PLAN PARTER - cota+ 6.45 INSTALATA ELECTRICE

E3 - INSTALAȚII ELECTRICE - Tablou electric general TE Schema Electrica Monofiiara

 • 4. Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata semnandu-se si stampilând u-se conform îndrumătoruluiNumele sl prenumele verificatorului atestat'

Nr 783 data 8.01.2018 conform registrului de evidenta


Ing. Molsa S. Oana Codri na

Firma: SC GECO PROIECT SRL

Adresa, telefon, fax: Str. Burebista, nr.6, bi.16, ap.30, Piatra Neamț

0740/222320

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința si la cerințele esențiale de calitate A,B,C,D,E,F a proiectului CONSOLIDARE, MODERNIZARE Sl AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT Si ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA Si SPORT

OB.: INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE Amplasament: Județ Bacau, mun. Bacau, strada 9 Mal, nr. 13 Investitor: MUNICIPIUL BACAU Faza D.T.A.C. +P.Th. ce face obiectul proiectului nr. 9/2015

 • 1. Date de Identificare:

 • -  Proiectant general: - SC PRODOMUS SRL

  '-ii


 • -  Proiectant de specialitate: - SC KOT PROEX

  :.R.L


 • -  investitor: MUNICIPIUL BACAU

  • -  Amplasament: Județ Bacau, mun. Bacau, strada 9

  • -  data prezentării pentru verificare: 8.01.2018

  • 2. Caracteristicile principale ale proiectului șl ale

  Proiectul tratează In faza D.T.A.C.+P.Th. Instalația termoenergetica aferente Investiției “Consolidare,


  lai,


  ICțH rea


  lai


  NR. 09269


  I *

  Onerioare si are construcție ii, nr. 13, mun.


  sala de sport sl ateliere la liceul cu program de educație fizica Bacau, județ Bacau".

  Necesarul termic pentru încălzirea spatiilor s-a calculat conform STAS 1907/1-2/1997, luandu-se In considerație următoarele elemente de baza, respectiv rezistentele termice ale elementelor de construcție calculate conform SR 6472/3 si C 107/1997, amplasarea In zona eoliana III, viteza vântului pentru zona eoliana Iii — v = 10 m/s, temperatura Interioara de calcul +18 °C -+22 °C, temperatura exterioara de calcul -18 °C.

  Instalația termica Interioara pentru sala de sport, vestiare sl ateliere este realizata prin distribuție Inferioara, cu conducte din țeava de otel 14 » -1 % », montate aparent, care alimentează radiatoarele din aluminiu sau otel, astfel acoperind necesarul de caidura din fiecare Incapere.Flecare radiator este echipat cu robinet dublu reglaj (tur-retur) 14” sl aerlsltor manual 14". Aerisirea Instalației de încălzire se va face prin aerlsltoarele manuale montate pe fiecare radiator In parte.Agentul termic necesar încălzirii este vehiculat de la o centrala termica, amplasata In exterior, sl care nu face obiectul prezentei verificări.

  Ca sursa alternativa de caidura s-a propus montarea a trei pompe de caidura aer - apa, montate Intr-o încăpere special amenajata. Puterea de încălzire a pompelor de caidura este de 14,5 kW fiecare. De la pompele de caidura agentul termic este transportat pana la un vas de acumulare V = 500 litri, prin intermediul electropompelor de circulație, montate pe conductele de retur ale fiecărei pompe de caidura si avand caracteristici Q - 2,00 mc/h si H = 5,00 mCA fiecare. De la vasul de acumulare energie termica agentul termic este vehiculat către Instalația de incalzlre Interioara prin Intermediul unei electropompe montata pe conducta de tur avand caracteristici Q -3,00 mc/h sl H = 6,00 mCA.Conductele de incalzlre se montează cu o panta de 3%« spre utilajele de producere a căldurii, astfel aslgurandu-se golirea Instalației.

  Asigurarea Instalației impotriva creșterii presiunii si temperaturii peste limitele admise se realizează cu ajutorul a trei vase de expansiune închis, avand un volum de 50 litri fiecare.

  La realizarea proiectelor s-au respectat Normativ 113/2015.La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale In vigoare. Aceste materiale trebuie sa fie In concordanta cu prevederile legii 608/2001, HG 622/2004 sl a legii 10/1995.


 • 3. Documente ce se prezintă la verificare:

 • - Tema de proiectare:

 • - Certificat de urbanism, nr emis de Primărie

 • - Avize obținute: conform certificat de urbanism

 • - Autorizația de construire: nr - emisa de -


 • - Memoriu tehnic elaborat de proiectant In care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cedatei verificate;

 • - Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva;

 • 4. Concluzii asupra verificării:

In urma verificării se considera proiectul corespunzător fazei DTA.OP.Th., semnandu-se si sfampllandu-se conform îndrumătorului, cu următoarele completări ce se vor adduce de către proiectant

Orice modificare adusa documentației vizate sl nesupusa unei noi analize conduce la încetarea responsabilității verificatorului.

Am primit 2 exemplare (proiectant)

proiectam ari-.ffec-hjip, c onstrucțfl c vile* ?> «©roirwjijstriai®. amenc!,<Sri Irite-ocne


S.C. PRODOMUS S.R.L. BACAU


Pr. nr. 9/2015,ad.1/2017, PTH.

Denumire: Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport sl ateliere la Liceul cu program de educație fizica si sport Bacau, str. 9Mai, nr.13


MEMORIU DE PREZENTARE


CAP.1 DATE GENERALE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI


 • 1.1. Denumirea investiției: CONSOLIDARE. MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT Sl ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA Sl SPORT


1.2. Elaborator:


S.C. PRODOMUS S.R.L.


1.3. Beneficiar:


MUNICIPIUL BACAU


1.4. Amplasament:


Strada 9 Mai, nr.13, Municipiul Bacau

Regimul juridic

Construcția clădirii sălii de sport si ateliere, este situata in intravilanul municipiului Bacau - partea centrala - zona veche .

Conform inscrieri privitoare la proprietatea din Extrasul de Carte Funciara pentru informare, imobi ul aparține domeniului Public al Municipiului Bacau.

Regimul economic

Folosința ctua a : teren curți - construcții 5 construcții.

Funct'unea aprobata prin RUG / 2012 es e zona pentru înstltutii publice serv'ci s zcna locuințe

polecfve din zona centraia a municipiului, inclusa in JTR 1 Terenu se afla r zona de mpoz tare «A».

Regimul tehnic .


Imobilul se afla in : - zona II - zona cu regim de înălțime pentru construcții impus, conf. Ordinului

nr. 118 / 2003;

 • - zona veche a municipiului

Funcțiunea dominanta a zonei este data de instituțiile publice si servicii, ea a vând un caracter predominant administrativ si comercial.

Zona centrala este compusa din:

 • -   locuințe colective existente ;

 • -   locuințe individuale existente;

 • -   instituții publice si servicii existente si propuse;

 • -  spatii verzi existente si propuse ;

 • -  cai de comunicații rutiere existente si propuse.

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt rețelele tehnico - edilitare si constructive aferente. Utilizări admise:

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative si cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zona centrala:

 • -   funcțiuni administrative;

 • -  funcțiuni financiar - bancare ;

 • -  funcțiuni comerciale cu caracter intraurban ;

 • -  funcțiuni de cult;

 • -  funcțiuni de cultura ;

 • -  funcțiuni de invatamant;

 • -  funcțiuni de sanatate ;

 • -  funcțiuni de ioisir public;

 • -  funcțiuni de turism cu caracter intraurban ;

 • -  funcțiuni aferente infrastructurii de transport public ;

 • -   locuințe colective;

 • -  servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate);

 • -  echipamente pubiice aferente zonelor de locuințe.

Utilitati existente in zona : energie eiectrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica.

Construcția cu funcțiunea de sala de sport si ateliere a fost reaiizata in anii 1970 avand la baza proiectul tip 1366/V -1967 întocmit de i.P.C.T. București - „ Sala de gimnastica pentru scoli generale si licee -varianta cu elemente prefabricate” la care s-a executat si un corp de ateliere școala pe lungimea saii de sport, o poziție simetrica fata de vestiare. Ulterior pentru realizarea unor spatii necesare depozitarii s-a executat o extindere parter extinsa fata de lungimea sălii de sport in zona atelierelor.

Sala de sport, Împreuna cu zona de vestiare adosata pe latura de vest + zona de ateliere adosata pe latura de est, cod construcție « C2 » in Cartea Funciara cu nr. Cadastral 67233, constituie un singur compartiment de incendiu cu regimul de inaltime parter, parter inalt fiind doar strict sala de sport.

Situația juridica a construcției, ce face obiectul prezentei documentații, este proprietatea Municipiului Bacau, conform Hotărârii nr.146/ 30.10.2000, privind compietarea anexei F si L la Hotararea C.L Municipal Bacau cu nr. 174/ 25.10.1999 prin care s-a insusit inventarul Domeniului Public al Municipiului Bacau.

Valoarea de inventar a clădirii, pe total este : 789326 lei (sala de sport) + 182893 lei (ateliere) Funcțiunea prevăzută inițial s-a pastrat in timp.

La baza acestei documentații stau ;

Expertiza tehnica întocmită de S.C. DANIHAR PROIECT S.R.L. Bacau - Expert tehnic ing. MIRCEA COJOCARU.

- Audit energetic întocmit de S.C. MICROEXPERT S.R.L., inclusiv Certificatul de performanta energetica - ing PANTELIMON VLADIC

Vecinătăți;

a nord -- teren Consiliu' Loca Bacau,

’a est - rest de p'opr'e a'.e - consfuclia Liceuiui sportiv si a Centrale' termice

a sud - rest de proprietate- tere sport, strada ce face ecatura între straz' e M.V teazu s' 9 Va1,

ia vest - teren Consilii.'Loca Bacau,

 • 1.5. Cilma si fenomenele naturale specifice

Amplasamentul se înscrie in zona climatica “ temperat continentaia”, cu influente nordice, specifica județului Bacau, neexistand fenomene naturale care sa o particularizeze fata de celelalte județe din centrul Moldovei.

Dinamica atmosferei se caracterizează printr-o predominanta a vânturilor de nord-est si in al doilea rând a celor din sud.

 • 1.6. Condiții seismice ale amplasamentului

în urma lucrărilor de prospecțiune efectuate și a observațiilor „in situ" se consideră că pe amplasamentul propus se pot executa lucrările de modernizare si reabilitare propuse de proiectantul general. Categoria Geotehnica (conform cu NP074/2014)

 • -  teren de fundare mediu - 3 puncte;

 • -  apa subterana sub adancimea de fundare -1 punct;

 • -  construcție de importanta normala - 3 puncte;

 • -  vecinătăți - risc moderat - 2 puncte;

 • -  zona seismica cu ag = 0,35 - 3 puncte;

TOTAL 12 puncte - construcția se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Nota: categoria de importanta, espectiv clasa construcției, vor fi stabilite de proiectantul structurii. Stabilitatea amplasamentului este asigurata, teren plan si orizontal, sl nu exista fenomene morfo-dinamice active pe amplasament sau in apropiere. Nu exista in mod normai pericol de inundații.

In lucrările de prospecțiune executate nu au fost interceptate accidente subterane antropice, de genul hrubelor sau becluriior. Zona supusa studiului este o zona locuita din timpuri istorice, din acest motiv interceptarea accidentelor subterane de tipul vechilor fundații sau chiar beduri/hrube este foarte probabila. In cazul interceptării unor astfel de accidente subterane, in cadrul lucrărilor de reabilitare, se va solicita prezenta inginerului geolog pe șantier. De asemeni perimetrai construcției existente pe amplasament sunt pozate rețele hidroedilitare (canal, apa), gaz si electrice sau telefonie. Lucrările de reabilitare se vor începe după stabilirea poziției exacta a acestora.

Nivelul hidrostatic: in forajele executate nu a fost interceptat nivelul hidrostatic. Acesta se situează ta adâncimi de cea -10 m CTN. in cazul in care se vor executa lucrări de reabilitare a infrastructurii clădirii, nivelul hidrostatic nu va interveni in timpul lucrărilor. Eventualele infiltrații pot fi de ia pierderile din rețelele hidroedilitare.

Fundații existente

Clădirea „ateliere" prezintă fundații continue din beton cu talpa sub adancimea de îngheț (- 0.55m). Fundația sprijină pe terenuri argilo-prafoase cu umpluturi(moloz), umede, plastic vartoase - adancimea de fundare nu corespunde cu adancimea minima de fundare din zona orașului Bacau - -100 -110 cm - raportata la adancimea minima de inghet.

Clădirea „magazie echipament sportiv" prezintă fundații continue cu talpa fundației sub adancimea de inghet (0.40m). Fundația sprijină pe terenuri argilo-prafoase cu umpluturi(moloz), umede, plastic vartoase-adancimea de fundare nu corespunde cu adancimea minima de fundare din zona orașului Bacau - -100 - 110 cm - raportata la adancimea minima de inghet

Clădirea „Saia de sport” prezintă fundații continue din beton cu talpa fundației peste adancimea de inghet (- 1.40m). Fundația sprijină pe terenuri argilo prăfoase, brune, plasticitate mare, plastic vartoase -adancimea de fundare depășește adancimea minimade inghet din zona orașului Bacau -100-110 cm.

Elementele anexe ale construcției, care fac corp comun cu construcția propriu-zisă (ateliere, magazie echipament, scări, terase, trotuare etc.) și sunt fundate la adâncime mai mică, se fisurează sau crapă și se separă de restul construcției, întrucât suferă în cea ma‘ mare măsură efectul contracțiilor și umflărilor periodice a'e pământului (tasări șî ridicări neun’forme).

Adancimea de fundare-fundațiile vor trebui conduse ia aceeași cota de fundare cu cea a clădirii existente (Sa a de sport) Deoarece nu se vor respecta prevederi e NP 126-2010 (fundarea a o adâncime de - 2.0 m ’n cazul n care nivelu hidrostatic al apei subterane este >a o adâ'Cime ntermed'ară de 2,00 -10,00 m sau când nvelui b drostafe a apei subterane este a o adâncime ma’ ma e de 1O.CC m) se vor avea în vedere masuri e p-evazue a pc.. 4.10 d:n car.ri. aceLras wnatv

Stratul de fundare interceptat la adancimea recomandata este stratul de argila prafoasa, cenușie, foarte umeda, cu plasticitate foarte mare, pamant in stare plastic consistent-vartoasa, activa PUCM.

Presiunea convenționala de baza: date fiind, terenul de fundare cu caracter argilo-prafos, activ PUCM, condițiile de amplasament, imediata vecinătate a altor clădiri, existenta rețelelor de utiiitati (cu pierderi de apa) se recomanda limitarea presiunii convenționale de calcul la 200 kPa (din calcul pentru un e=0.8 si tc=0.75 reiese Pconv 325kPa).

De asemeni se recomanda:

 • 1. Conductele de alimentare cu apă ce intră și ies din clădiri vor fi prevăzute cu racorduri elastice și etanșe ia traversarea zidurilor sau fundațiilor.

 • 2. Este indicat ca în interiorul clădirilor conductele să fie montate la primul nivel in cazul construcțiilor fără subsoi, astfel încât să fie accesibile pentru controiul ce trebuie efectuat periodic iar eventualele reparații să poată fi efectuate imediat ce se depistează orice neetanșeitate.


 • 3. Realizarea de trotuare etanșe în jurul clădirilor; trotuarul cu o lățime minimă de 1,00 m se va așeza pe un strat de pământ stabilizat, în grosime de 20,00 cm, prevăzut cu pantă de 5% spre exterior. Pentru a fi etanș, trotuarul poate fi confecționat din asfalt turnat sau din dale din piatră sau beton rostuite cu mortar de ciment sau mastic bituminos. Etanșeitatea în timp necesită o bună comportare a stratului de pământ stabilizat, conform prevederilor de la pct. 6.5. din NP 126-2010.

 • 4. Evacuarea apelor superficiale și amenajarea suprafeței terenului înconjurător cu pante de scurgere spre exterior. Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperiș trebuie făcută la rigole impermeabile, special prevăzute în acest scop, cu debușee asigurate și, preferabil, direct în rețeaua de canalizare. Prin măsurile de sistematizare verticală trebuie să se evite stagnarea apelor superficiale la distanțe mai mici de 10,00 m în jurul fiecărei construcții.

 • 5. Se recomandă evitarea plantării sau menținerii de arbori ornamentali, pomi fructiferi, arbuști sau plante perene în apropierea construcțiilor, asigurându-se un spațiu între clădire și copaci de 3,00-5,00 m, în funcție de importanța construcției, de natura arborilor și de potențialul de umflare-contracție al terenului

 • 1.7. Concluziile audituiui energetic

Scopul prezentului studiu consta in realizarea audituiui energetic pentru clădire si instalațiile sale pentru Sala de Sport si Ateliere la Liceul cu program de educație fizica si sport Bacau, denumita in continuare clădire, in raport cu funcțiunea clădirii si caracteristicile amplasamentului, cu referire la energia consumata pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, iluminat, climatizare, ventilație mecanica, in conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor si cu reglementările tehnice in vigoare .

Concluzii: Se recomanda pachetul de modernizare energetic; PS-2 + PS-4.

Recomandarea masurilor de modernizare energetica cuprinse in PS-2 + PS-4 s-a făcut din considerente de eficienta economica a pachetelor de masuri propuse in conformitate cu indicatorii tehnico -economici.


Varianta PS-2 - soluții pentru partea de construcții

 • -   Termoizolarea planseului peste terasa la vestiare si ateliere cu vata minerala de 30 cm grosime si se va proteja izolația termica cu OSB 1.2 cm grosime.iar terasa peste sala de sport cu potistiren extrudat de 20 cm grosime,protejat cu sapa de protecție armata grosime 5 cm si hidroizolatie din membrana termosudabila in 2 straturi;

 • -   Termoizolarea pereților exteriori ai clădirii cu vata minerala bazaltica de 10cm, protejata cu tencuiala subțire,

 • -   înlocuirea tamplariei exterioare metalice de la ateliere si anexe cu tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan low-e soft

Varianta PS-4 - soluții pentru instalații

Montarea a doua pompe de căldură aer-apa de 30 kW pentru producerea energiei termice si

 • a.c m.;

Montarea a doua boilere termoe ectrice de 200 litri,pentru prepararea apei calde menajere; int'oducerea unor armături cu consum redus de apă la purcteie de ut'lizare apă rece si apa ca'dă menajeră’

Schimbarea corpun or statice de nea zire;

Dotarea corpur or statice cu ventile de aerisire;

Reparație căpițe a a rete ei de clistr’bufe si contorizarea-âutomat zaraa tis a a e ne inca z’re.Se recomanda ca a automatizarea ir stalat e de ncai? re sa ■ a ba in vedere s compensarea energiei regenerabile in situația de consum max de energie termica,cu energie termica furnizata din sistemul centralizat;

- Utilizarea lămpilor cu led/fluorecent pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala si mișcare.

 • 1.8. Concluziile raport ui ui de expertiza tehnica

în urma analizelor calitative si cantitative realizate se propun doua variante de consolidare, modernizare si amenajare construcție sala de sport si ateliere la Liceul cu Program Sportiv Bacau si anume;

Varianta I - a :

 • # - remedierea corespunzătoare a zonelor de scurgere a apelor pluviale si mai ales zonelor de descărcare a acestora prin cele 4 ghene de ape pluviale de pe terasa sălii de sport. Aceste lucrări constau In hidroizolarea corespunzătoare a zonelor de descărcare, a dimensiunilor țevilor, a pieselor de trecere etanșe, refacerea ghenelor. Datorita naturii terenului de fundare PUCM este absolut necesar ca apele pluviale sa fie conduse direct la canaiizare(varianta inițiala de proiectare);

 • # - dezafectarea totala a zonei degradate de ateliere(corp realizat ulterior) si realizarea unei construcții noi din zidărie de caramîda confinata si planseu din beton armat monolit;

 • # - refacerea peretelui din zidărie de cărămidă transversal din zona vestiarelor degradat datorita tasarii fundației. Se vor executa lucrări de subtumare la fundația acestui perete din zidărie, fundația fiind condusa pana la aceeași adâncime ca si fundația continua a vestiarelor;

 • # - realizarea unor lucrări de subzidire a fundațiilor corpului de ateliere, fundația fiind condusa pana la adancimea prevăzută in studiul geotehnic, intr-un teren bun de fundare sî peste adancimea maxima de inghet;

 • # - refacerea zidăriei degradate datorita fenomenului de inghet dezgheț de la pereții longitudinali al atelierelor,

 • # - remedierea unor fisuri 1-3 mm din pereții transversali ai atelierelor prin montarea unor plase sudate <P5/100 si mortar M100 fara var,

 • # - dezafectarea integrala a subansamblului de acoperiș la vestiare si ateliere, termoizolarea cu vata minerala bazaitica de 20 cm. Realizarea unei șarpante pe corpul de ateliere si vestiare din lemn de rasinoase cu invelitoare din tabla de otel. Scurgerea apelor de pe aceste șarpante se va realiza prin intermediul jgeaburilor si a burlanelor care vor fi conduse prin conducte la rețeaua de canalizare. Structura șarpantei din lemn se va ancora de structura din beton a parterului ateliere si vestiare;Lemnul șarpantei se va ignifuga si trata contra agentilor agresivi conform P118-99 si ST 049

 • # - remedierea zonelor de planseu monoiit de la ptanseul de peste parter la vestiare din dreptul ghenelor de descărcare a apelor pluviale de peste sala de sport prin curățirea armaturilor si torcretarea cu pasta de ciment conform prevederilor din C149-87,

 • # - realizarea tuturor masurilor privind sistematizarea verticala(trotuare) si traseelor instalațiilor precizate in NP 126-2010 privind fundarea pe terenuri cu contracții si umflaturi mari P U.C.M.

Varianta a II - a

 • # - dezafectarea totala a zonei degradate de ateiiere(corp realizat ulterior) si realizarea unei construcții noi din zidărie de cărămidă confinata si planseu din beton armat monolit;

 • # - refacerea peretelui din zidărie de cărămidă transversal din zona vestiarelor degradat datorita tasarii fundației. Se vor executa lucrări de subtumare la fundația acestui perete din zidărie, fundația fiind condusa pana la aceeași adâncime ca si fundația continua a vestiarelor,

 • # - realizarea unor lucrări de subzidire a fundațiilor corpului de ateliere, fundația fiind condusa pana la adancimea prevăzută in studiul geotehnic, intr-un teren bun de fundare si peste adancimea maxima de inghet;

 • # - refacerea zidăriei degradate datorita fenomenului de inghet dezgheț de la pereții longitudinali ai atelierelor;

 • # - remedierea unor fisuri 1-3 mm din pereții transversal' ai atelierelor prin montarea unor p'ase sudate 05/100 si mortar M100 fara var,

 • # - dezafectarea integrala a subansamb u ui de acoperiș a sala de sport, vestiare si ateliere, termoizolarea cu vata minera'a bazaitica de 20 cm. Realizarea unor șarpante din lemn de rasinoase cu invelitoare din tab a oe ote . Scurgerea apeicr de pe aceste șarpante se va realiza prin intermediu ,'geaburîlor si a bur acelor care vor fi conduse pr'n conducte a rețeaua ce cana 'zare. Structura șarpantei din iemn se va ancora de structura din be on a parterului a saia de sport, ate ere si vestiare. Elemente e structura eae șarpante' respectiv popii se vor poz trona pe gr’.nz' e trar-sve sa e la sala de sport ier in căzu: cano aceast lucru nu se poate rezemarea se va realiza prin intermediul unor tălpi continui. Lemnul șarpantei se va ignifuga si trata contra agentilor agresivi conform P118-99 si ST 049.

 • # - remedierea zonelor de planseu monolit de la planseul de peste parter la vestiare din dreptul ghenelor de descărcare a apelor pluviale de peste sala de sport prin curățirea armaturilor si torcretarea cu pasta de ciment conform prevederilor din C149-87;

 • # - realizarea tuturor masurilor privind sistematizarea verticala(trotuare) si traseelor instalațiilor precizate in NP 126-2010 privind fundarea pe terenuri cu contracții si umflaturi mari P.U.C.M.

Menționam faptul ca nu s-au efectuat inspecții extinse pe teren deoarece astfel de investigații, care implica desfaceri de elemente nestructurale, finisaje, folosința generala pentru examinarea elementelor structurale se pot face si pe parcursul execuției lucrărilor de reparații, In condiții proprii (schele, unelte).acest mod de abordare este acceptat si menționat in codul P100-3/2008, §4.3.1. alineatul 4 in care se precizează ca expertul sa completeze cercetarea inițiala a construcției după decopertarea structurii, odata cu începerea lucrărilor. Pe baza noilor informații obținute se poate imbunatati valoarea CF stabilita inițial si eventual, daca este cazul, soluția de intervenție.

In urma analizei, datorita naturii terenului de fundare, a prevederilor din NP 126-2010 privind fundarea construcțiilor pe terenuri cu contracții si umflaturi, a cauzelor degradărilor produse se propune realizarea corespunzătoare a variantei 1 de consolidare si remediere.

 • 1.9. Categoria de importanta

Conform H.G.R. 766/1977 construcția se incadreaza in categoria de importanta “C" - normala.

Construcția se incadreaza in gradul II (doi) rezistenta la foc.

Verificări de calitate asigurate ia cerințele A;B;C;D;E;F:

 • -  Referat nr.693/11.2017 - ing. GRAPA CONSTANTIN

 • -  Referat nr. 103/15.11.2011 - arh. ALIN - ENVER HOBLEA

 • -   Referat nr. 145/07.11.2017 - ing. ALBERT V.ANA

 • -  Referat nr.51/07.11.2017 - ing. PETRESCU COSMIN

 • -  Referat nr.758/15.11.2017 - ing. MOISA S. OANA CODRiNA

CAP.2 MEMORII DE SPECIALITATE

 • 2.1. ARHITECTURA

Situația existenta

Conform planurilor de arhitectura construcția analizata prezintă următoarele caracteristici:

•- regim de inaltime - parter; parter inalt

•- forma poligonala in plan cu dimensiunile maxime de 26,74 x 32,457 m;

•- înălțimea salît de sport este de 6,45 m. sub grinzile transversale din beton armat prefabricate, 7,74 m ta partea superioara a grinzilor; înălțimea libera ia vestiare este de 2,98 m, pianseui peste vestiare este realizat cu o panta de 2-3% spre sala de sport, inaltimea libera ia ateliere este de 3,21 m.

•- acoperișul este sub forma de terasa necirculabîla cu un subansambtu de terasa din termoizolatie din bea de 12 cm si straturi multiple de bitum pentru hidroizolatie, protective a hidroizolatler cu pietriș.

•- funcțiunile sunt: sala de sport cu dimensiunile de 28,275 x 14,895; vestiare: vestiar profesori, vestiar elevi, dusuri, grupuri sanitare, holuri de aces, camera de depozitare; ateliere: atelier școala, depozit ateliere, sala aerobic, vestiare sala aerobic, sala de forța din cadrul sălii de sport.

In urma investigațiilor realizate la teren, depozitul pentru atelierul de întreținere din cadrul atelierelor a fost construit ulterior cu rost dintr-o structura parter din zidărie plina presata.

Conform releveului / măsurătorilor ta fata locu'ui, spatile componente, pe zone distincte, sunt urmatoare'e:

zona vesVare - wîndfang + holuri

s = 6,70 +6,40 + 6,50 mp s= i,33+1,47mp s= 1,33+ 1,52mp

S = 20 49 + 4.19 +1 30rip s® 19 63 + 4,50 +',43mp

s = '3, 3 + 5,36mp

s= 12,?0+6,46mp


grup sanitar

 • - grup sanitar

 • - vestiar eievi + sas + dus

 • - vestiar elevi + sas + dus

■ ves .ar profeso^ + depoz; mat.

 • - vestiar profesori+depoz mal.

  Inaltimea libera interioara este 2,98 m.

  • - sala de sport

  Inaltimea libera interioara (sub grinda) este 6,45m.

  • - zona ateliere - sala de forța

  • - sala aerobic + hol

  • - wc

  • - vestiar + dus

  • - vestiar

  • - depozit materiale (propus a deveni spațiu tehnic)

  • - atelier intretinere+anexe atelier


  s = 422,66mp


  s = 41,60mp

  s = 42,10+10,27mp

  s = 1,39 mp s= 11,67mp 9,00mp 9,00 mp


s =

s =

s =41,72+15,86+9.27 mp Inaltimea libera interioara este 3,09 m (ipsos carton la tavan) + 3,25m / 3,27m. închiderile perimetrele si de compartimentare sunt realizate din cărămidă cu goluri verticale si cărămidă plina presata.

Acoperișul, pe fiecare corp in parte este tip terasa, cu invelitoare din tabla zincata. Scurgerea apelor pluviale se face in exterior, prin burlane, in spatiui verde al curții. Finisate Interioare

 • - tencuieli in var iavabil sl decorative la pereți si tavane,

 • - pardoseli din parchet lamelar in sala de sport,

 • - pardoseli din gresie antiderapanta / mozaic in câmp continuu, in vestiare si atelierul de întreținere + anexe,

 • - tamplarie din PVC, culoarea alb,

 • - tamplarie metalica, culoarea aib,

 • - placaj din faianța,in zona vestiarelor si grupurilor sanitare

 • - tencuieli speciale cu terasit.cu granulatie mare, culoarea gri,

 • - tencuieli speciale cu terasit,cu granulatie mica, culoarea alb,

 • - tamplarie din PVC, culoarea alb,

 • - tamplarie metalica, culoarea alb, maro,

 • - tencuieli cu similipiatra, buciardate, culoare cenușie.Finisaje exterioare


Lucrări propuse - in varianta cu invelitoare tip terasa peste sala de sport si invelitori tip șarpanta pe corpurile vestiare si ateliere.

a. Efectuarea lucrărilor ce constau in : hidroizolarea corespunzătoare a zonelor de descărcare, a dimensiunilor țevilor, a pieselor de trecere etanșe, refacerea ghenelor. Se va face remedierea corespunzătoare a zonelor de scurgere a apelor pluviale si mai ales zonelor de descărcare a acestora prin cele 4 ghene de ape pluviale de pe terasa sălii de sport

Datorita naturii terenului de fundare PUCM este absolut necesar ca apele pluviale sa fie conduse direct la canalizare(varianta inițiala de proiectare).


 • b. Dezafectarea totala a zonei degradate de ateliere -corp realizat uiterior (zidărie, plansee, tencuieli, finisaje Interioare si exterioare) cuprinsa intre axele B - C + 10 -12 . Aceasta zona este compromisa fizic si necesita refacerea, cu atat mal mult, cu cat beneficiarul nu poate renunța ia acest spațiu. Refacerea va fi făcută la aceleași cote, funcționalul se va păstra si gabaritul la fel.

De menționat este faptul ca, daca s-ar lua masuri de consolidare, costul investiției ar fi mai mare, astfel incat se va realiza o construcție noua din zidărie de cărămidă confinata si planseu din beton armat monolit. Invelîtoarea propusa, va fi rezolvata unitar (pe intreg corpul de ateliere si vestiare), cu șarpanta.

b'. Se fac reparații ia terasa peste sala de sport prin termoizolarea planseului peste sala de sport cu polistiren extrudat de 20cm grosime protejat cu sapa de protecție armata in grosime de 5cm si hidroizolatie din membrana termosudabila in 2 straturi, inclusiv întoarcerile pe atice.

In urma discuțiilor purtate cu beneficiarul si pentru evitarea eventualelor infiltraț i sau apariția unor pungi de apa sub straturile terasei, se reconsidera straturile terasei de peste sa'a de sport, după cum urmeaza ( de jos !n sus - a se vedea pl.arh. D3; D4; D5):

P'aca b a ,

Strat amorsa,

Strat de difuzie,(membrana bituminoasa cu pori )

Bariera contra vaporilor, (membrana bituminoasa’ Polistiren exlrurfal de 20cm grosime,

Sapa armata de 5c' grcs’rre (mortar ','100 u t . p 0-/’Ouxl'i,’ Stra'amorsa,

Hidroizolatie 2 straturi ardezie.( 1 strat 4kg/mp si 1 strat 4.5kg/mp protejat cu ardezie)

 • c. Refacerea peretelui din zidărie de cărămidă transversal din zona vestiarelor degradat datorita tasarii fundației. Se vor executa lucrări de subtumare la fundația acestui perete din zidărie, fundația fiind condusa pana ia aceeași adâncime ca si fundația continua a vestiarelor.

 • d. Realizarea unor lucrări de subzidire a fundațiilor corpului de ateliere, fundația fiind condusa pana la adancimea prevăzută In studiul geotehnic, intr-un teren bun de fundare si peste adancimea maxima de inghet.

 • e. Refacerea zidăriei degradate datorita fenomenului de inghet dezgheț de la pereții longitudinali ai atelierelor. Termoizolarea pereților exteriori ai clădirii cu vata minerala bazaltica de 10cm grosime protejata cu tencuiala subțire.

 • f. Remedierea unor fisuri 1-3 mm din pereții transversali ai atelierelor prin montarea unor plase sudate <P5/100 si mortar M100 fara var.


 • g. Dezafectarea integrala a subansamblului de acoperiș la vestiare si ateliere, termoizolarea planseuiul peste terasa la vestiare si ateliere cu vata minerala de 30 cm grosime si se va proteja izolația termica cu OSB 1.2cm grosime . Realizarea unei șarpante pe corpui de ateliere si vestiare din lemn de rasinoase cu inveiitoare din tabia profilata. Scurgerea apelor de pe aceste șarpante se va realiza prin intermediul jgeaburilor si a burlanelor care vor fi conduse prin conducte la rețeaua de canalizare. Structura șarpantei din lemn se va ancora de structura din beton a parterului ateliere si vestiare. Lemnul șarpantei, la ambele corpuri se va Ignifuga si trata contra agentilor agresivi conform P118-99 si ST 049.

 • h. Remedierea zonelor de planseu monolit de la planseul de peste parter la vestiare din dreptul ghenelor de descărcare a apelor pluviale de peste sala de sport prin curățirea armaturilor si torcretarea cu pasta de ciment conform prevederilor din C149-87.

I. Remedieri/ rectificări finisaje Interioare si exterioare in zonele de impact. Nu trebuie scapat din vedere, reparațiile (tencuieli / finisaje Interioare - exterioare) din zonele unde, scurgerile pluviale au distrus pereții si finisajele din spatiile de vestiare. Scurgerea apelor de pe terasa sălii de sport ramane In aceeași soluție ce funcționează in prezent - pluvialele sunt racordate la canalizarea aexistenta.

j. Reparații / inlocuire pardoseli compromise , inclusiv pardoseala sălii de sport (parchet umflat de umezeala, pe alocuri lipsa). Parchetul din sala de sport se va inlocui cu covor cauciucat in grosime de 8.7mm, culoarea albastru MF25. Pentru terenurile de sport, marcajele vor fi din vopsea polluretanica, bi-component, cu culori diferențiate pentru fiecare discipilna sportiva: alb pentru handbal; galben pentru baschet sl roșu pentru badmlnton.

Suprafața de cauciuc este neporoasa.


k. Reparații / remedieri Z inlocuire (conf. Auditului energetic) - instalații sanitare, electrice si încălzire:

 • - montarea a 3 pompe de căldură aer - apa cu puterea de 14,5kw pentru producerea energiei termice sl a.c.m.. Amplasarea acestor pompe se va face pe peretele de pe latura estica a corpului anexa - ateliere;

 • - montarea a 2 boilere termoelectrice de 200 litri pentru prepararea a.c.m.;

 • - introducerea unor armaturi cu consum redus de apa la puncteie de utilizare apa rece sl a.c.m - baterii cu fotocelula la vestiare + gr. sanitare + bai

 • - schimbarea corpurilor statice de încălzire;

 • - dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire;

 • - reparație capitala a rețelei de distribuție si contorizarea-automatizarea instalației de încălzire. Se recomanda ca la automatizarea instalației de încălzire sa se aiba in vedere si compensarea energiei regenerabile in situația de consum max. de energie termica,cu energie termica furnizata din sistemul centralizat.

 • - utilizarea lămpilor cu led/fluorecent pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala si mișcare

Sunt anexate prezentei documentații listele de utilaje si instalații:

• Sursa termica - Pompa de căldură inverter aer - apa

• Automatizare de cascadare si control al pompelor de căldura aer - apa

- Vas inerțial de 500 litri

 • - Pompa de circulație cu turatie variabila pompa de căldură / vas Inerțial

 • - Pompa de circulație cu turatie variabila vas inerțial / inst.de incalzire

* încălzitor electric 26kw

 • - Vas expansiune inchis de 10001itri

 • - Boi ;er cu o serpentina de 200 litri

 • - Vana cu 3 cai servomotorizata deviație a.c.m.

  « Fise utilaje


 • - Fisa tehnica nr.01 -Pompa de căldură inverter aer-apa cu funcționare la 25°C

 • - Fisa tehnica nr.O2 -Automatizare de cascadare si control al pompelor de căldură

 • - Fisa tehnica nr.03 -Vas inerțial de 500 litri

 • - Fisa tehnica nr.04 -Pompa de circulație cu turatie var. pompa de caldura/vas inerțial

 • - Fisa tehnica nr.05 -Pompa de circulație cu turatie var.vas inertial/inst.de incalzire

 • - Fisa tehnica nr.06- incalzitor electric 26kw

 • - Fisa tehnica nr.07 - Vas expansiune inchis de 50 litri

 • - Fisa tehnica nr.08 - Boiler cu o serpentina termoelectric 200 litri

 • - Fisa tehnica nr.09 - Vana cu 3 cal servomotorizata deviație a.c.m.


 • I. Se inlocuieste tamplaria exterioara metalica (corpul ateliere si anexe) cu tamplarie exterioara din PVC (pe aceleași dimensiuni) cu geam termopan low - e soft.

i’. Se schimba funcțiunea depozitului de materiale in spațiu tehnic.Suprafața ramane neschimbata.

m. Finisaje propuse:

Finîsaie interioare

 • - rectificări + tencuieli in var lavabil la pereți si tavane, alb,

 • - covor cauciuc in sala de sport,albastru MF25 cu marcaje aib/galben/rosu,

 • - reparații + pardoseli din gresie antiderapanta, nervura ta, gri.

Finisa Ie exterioare

 • - tencuieli decorative, gri, In relief,

 • - Invelitoare din tabla tip țigla, maro roșcat (corpuri anexa - vestiare sl ateiier),

 • - Invelitoare termosudabila (sala de sport).

n. Caracteristicile tehnice ale materialelor destinate reabilitări! sl modernizării clădirii Salll de sport si atelierelor, sunt prezentate In fisele tehnice anexa, In care sunt specificate utilizările preconizate ale fiecărui produs pentru construcții, in conformitate cu specificația tehnica armonizata aplicabila :

 • - Fisa tehnica nr.22 - Pollstiren extrudat in grosime de 100mm

 • - Fisa tehnica nr.23-Amorsa acrifica transparenta, pe baza de apa

 • - Fisa tehnica nr.24 - Vopsea lavablla economica pentru pereți si tavane, culoarea alb

 • - Fisa tehnica nr.24' - Tencuiala decorativa, culoarea gri


 • - Fisa tehnica nr.25M-Slstem de acoperișuri sl hldroiz. la reparația acoperișului tip terasa

 • - Fisa tehnica nr.26 - Vata minerala bazaltica 100mm

 • - Fisa tehnica nr.27 - Pardoseala din covor cauclucat - sala sport, culoarea albastru

 • - Fisa tehnica nr 28 - Marcaje terenuri de sport, culori alb, galben, roșu.

 • - Fisa tehnica nr.29 - Tamplarie PVC (5 camere de izolare),culoarea alb.

Dotările necesare salll de sport sunt anexate In fisele tehnice anexate de la nr.1 la nr.21.

 • 2.2. STRUCTURA Situația existenta

Conform reieveelor de structura, se pot preciza următoarele

 • - invelltoarea din straturi bituminoase de la vestiare st ateliere este In stare avansata de degradare;

 • - intradosul planseului din beton de peste parter la vestiare sl ateliere are zone mari degradate(acoperirea de beton iipsa, armatura orizontala corodata) datorita Infiltrării apelor meteorice de pe terasa de la vestiare si ateliere In zonele de Intersecție cu pereții longitudinali ai sălii de sport;

 • - degradarea masiva a mai multor zone din pereții longitudinali al sălii de sport in zona de cuplare cu vestiarele sl atelierele datorita scurgeri! apelor pluviale in zonele de cuplare;

 • - crăpături sl fisuri in pereții din zidărie de lâ vestiare In zona de depozitare datorita fundării pe umplutura a fundațiilor continui din aceasta zona;

- crăpături si fisuri mart la pereții zonei de depozitare ale atetieului de intretinere, construcție realizata ulterior din zidărie de BCA,planseu din beton armat monolit, fundații continue din beton simplu conduse numai pana la stratul de umplutura si sub adancimea maxima de inghet,

stare fizica a soclului: degradat datorita scurgerii de ape meteorice precum si a lipsei hidroizolatiei verticale. Prezenta trotuarului si a platformelor din beton adiacente pereților fara dop de bitum a condus la pătrunderea apelor din precipitații intre trotuar si soclu;

 • - degradarea jgheaburilor si a burlanelor a condus la prelingerea apelor de pe terasa pe pereții exteriori si implicit degradarea iocala a finisajului exterior;

 • - sîructura de rezistenta a construcției sălii de sport se prezintă bine fara a se observa degradări care sa pună in pericol rezistenta si stabilitatea construcției;

 • - structura de rezistenta in zona vestiarelor(capat stanga) precum si structura de rezistenta a zonei de depozitare de la ateliere este puternic degradata.


Propuneri de intervenție structurala

Conform raportului de expertiza tehnica se face următoarea propunere de consolidare, modernizare si amenajare:

- ■-emedierea corespunzătoare a zonelor de scurgere a apelor pluviale si mai ales zonelor de descărcare a acestora prin cele 4 ghene de ape pluviale de pe terasa sălii de sport. Aceste lucrări constau in hidroizotarea corespunzătoare a zonelor de descărcare, a dimensiunilor țevilor, a pieselor de trecere etanșe, refacerea ghenelor. Datorita naturii terenului de fundare PUCM este absolut necesar ca apele piuviale sa fie conduse direct la canalizare(varianta inițiala de proiectare);

 • - dezafectarea totala a zonei degradate de ateliere(corp realizat ulterior) si realizarea unei construcții noi din zidărie de cărămidă confinata si planseu din beton armat monolit;

 • - refacerea peretelui din zidărie de cărămidă transversal din zona vestiarelor degradat datorita tasarii fundației. Se vor executa lucrări de subtumare ia fundația acestui perete din zidărie, fundația fiind condusa pana la aceeași adâncime ca si fundația continua a vestiarelor;

 • - realizarea unor lucrări de subzidire a fundațiilor corpului de ateliere, fundația fiind condusa pana la adancimea prevăzută in studiul geotehnic, intr-un teren bun de fundare si peste adancimea maxima de inghet;

 • - refacerea zidăriei degradate datorita fenomenului de inghet dezgheț de la pereții longitudinali ai atelierelor;

 • - remedierea unor fisuri 1-3 mm din pereții transversali ai atelierelor prin montarea unor plase sudate d>5/100 si mortar M100 fara var,

 • - dezafectarea integrala a subansamblului de acoperiș la vestiare si ateliere, termoizolarea cu vata minerala bazaltica de 20 cm. Realizarea unei șarpante pe corpul de ateliere si vestiare din lemn de rasinoase cu inveiitoare din tabia de otel. Scurgerea apelor de pe aceste șarpante se va realiza prin intermediul jgeaburilor si a burlanelor care vor fi conduse prin conducte ta rețeaua de canalizare. Structura șarpantei din lemn se va ancora de structura din beton a parterului ateliere si vestiare;Lemnul șarpantei se va ignifuga si trata contra agentilor agresivi conform P118-99 si ST 049.

- remedierea zoneior de planseu monolit de la planseul de peste parter la vestiare din dreptul ghenelor de descărcare a apelor pluviale de peste sala de sport prin curățirea armaturi'or si torcretarea cu pasta de ciment conform prevederilor din C149-87.

 • 2.3. INSTALAȚII

 • 2.3.1. Instalații sanitare interioare

Situația existenta - Verificări la instalațiile sanitare interioare existente

Instalațiile sanitare interioare sunt alcătuite din instalații de apa rece, instalații de apa calda de consum, instalații de canalizare menajera si instalații de canalizare piuviala. Acestea sunt executate in zona vestiarelor, respectiv la vestiarele pentru elevi si vestiarele pentru profesori. Deasemenea sunt executate instalații san'tare Interioare si in zona atelierelor, unde, sunt amenajate grupuri sanitare pentru sa>a de forța si sala aerobic

Ob'ectee sanitare sunt echipate cu robinete de apa rece si baterii amestecatoare de apa rece si apa ca da.

Prepararea apei cade ce consum se real'zeaza pr'n 2 bobere electrice verticale cu capacitatea de 200 itri, amp!asate in sasu camerelor de dus.

nsta.at' e interioare de apa rece, apa cada mei a era si canai’zare menajera se prezintă in cond’t i de 'unctiooare corp-spunzaioare, intr-o stare buna, nerealizand perderi de apa rece, apa ca!da si ace uzate îenajere


Armaturile aferente obiectelor sanitare, respectiv robinetele de apa rece si bateriile amestecatoare de apa rece si apa calda la favoare si bateriile cu dus fix, aferent caditelor de dus sunt in proporție de 70% funcționale si se vor supune lucrărilor de verificări, iar 30% din acestea necesita a fi intocuite, in special bateriile cu dus fix aferente caditelor de baie.

Conductele de apa rece, apa calda si canalizare sunt din țeava multistrat si din PVC si sunt funcționale.

Propuneri - înlocuire instalații interioare de canalizare pluviala existente

Actualmente, evacuarea apelor pluviale de pe terasa sălii de sport si de pe terasa vestiarelor pentru elevi si profesori, se realizează printr-o instalație interioara de canalizare pluviala, care cuprinde 2 receptoare de terasa din fonta emailata DnlOOmm , pe terasa vestiarelor pentru elevi si profesori si 2 coioane de scurgere a apelor pluviale, realizate din țeava PVC -U 110 mm .

Evacuarea apelor pluviale de pe terasa aferenta atelierelor se realizează prin aruncătoare de ape pluviale montate in atic.


Instalația interioara de canalizare pluviala aferenta terasei Săli de sport si vestiarelor pentru elevi si profesori este grav avariata In proporție de 100% , prezentând infiltrații ale apelor pe langa receptoarele de terasa, crăpături la mufele de imbinare si implicit scurgeri de ape meteorice pe pereții interiori ai clădirii, care au condus la serioase degradări ale planseelor si pereților interiori si exteriori ai cldirii, care au condus la serioase degradări aie planseelor si pereților interiori.

Pentru colectarea apelor pluviale de pe terasa sălii de sport se vor inlocui receptoarele de terasa existente cu 4 receptoare de terasa , cu parafrunzar Dn 125mm .

Evacuarea apelor meteorice de pe terasa se va realiza in reteua de canalizare exterioara existenta, in 4 cămine de vizitare pentru rețele de canalizare, 2 existente si 2 propuse, prin 4 coloane de scurgere P1 +P4 noi.

Pe tronsoanele montate aparent pe pereții extriori ai clădirii sălii de sport5, conductele de canalizare pluviala vor fi izolate cu vata minerala 10cm grosime si protejata inghene de instalații de canalizare care se vor realiza din gips carton rezistent ia apa, de exterior.

De menționat este faptul ca, s-a tinut cont si respectat recomandările Auditului energetic :

 • - montarea a 2 pompe de caidura aer - apa de 30kw pentru producerea energiei term ce si

a.c.m.;

 • - montarea a 2 boilere termoelectrice de 200 litri pentru prepararea a.c.m.;

 • - Introducerea unor armaturi cu consum redus de apa la punctele de utilizare apa rece si a.c.m - baterii cu fotocelula la vestiare + gr. sanitare + bai

 • 2.3.2. Instalații electrice


 • 2.3.2.1. Alimentarea cu energie electrică se face la tensiunea de 0,4 Kv și se realizează din instalațiile electroenergetice existente in zona,respectiv, de la firida de branșament existenta FB-E2.amplasata la clădire,printr-o coloana electrica trifazata,realizata cu cablu de energie electrica tip CYYF 3x35+16 mmp,protejata in tub de protecție IPEY 63,pozat aparent pe pereți.

 • 2.3.2.2. Distribuția energiei electrice se va face de la tabloul electric de distribuție TED la care se vor racorda cele 2 tablouri nou propuse TEG aferent instalații interioare de iluminat si prize pentru sala sport si TECT aferent cetralei termice cu pompe caidura.

Masurarea consumului de energie electrica se va prin intermediui unui BMPT nou amplasat in exterior langa firida de branșament.

Pe coloana de alimentare a tabloului electric de distribuție TED se va monta un întrerupător trifazatautomat cu protecție diferențiala de 300 mA.

Conductorul de protecție este din bandă OL-Zn 25x4mm.

Dimensionarea coloanelor electrice s-a făcut conform 17/2011.

Puterile instalate si cerute simultan pentru obiectiv sânt următoarele:

Pi= 57.2 Kw ; Pcs= 42.22 Kw

Pentru trecerile circuitelor și co oanelor pe verticală întHe niveluri au fost prevăzute gouri în planșee care se vor etanșa cu materiale incombustibile, 'ez'stente la foc.

 • 2.3.2.3. Ver ficari ia instalațiile electrice interioare existente

In urma verif cerilor a teren s-a constata” ca insta atii'e electrice interioare aferente vestiare or pentru elevi si profesori cat $’ <n spat" e aferente a e eru de intretînere.sa a de forta.f'r ass si vest a <? afercr. e sunt funcționale s’ nu iiece$.ta i--ocuiri de circ, .te e ectr:ce,co ocne electrice, ccruun de urnii at.aparataj ce comuta efntreri, paloare si comutatoare) pr e etc.

La tabloul electric general TE aferent sălii de sport pe circuitele de prize monofazate 230V se vor monta întrerupătoare automare cu protecție diferentiala.de 30 mA.

Se vor realiza măsurători ale prizei de pamant existenta,care trebuie sa indeplineasca condiția Rd<4ohmi,măsurători care se vor consemna intr-un proces verbal de măsurători ale prizei de pamant.

Daca in urma măsurătorilor la priza de pamant se constataxa Rd>4 ohmi.se va suplimenta priza de pamant existenta cu o priza de pamant artificiala,constituita din electrozi verticali din țeava zincata $21/2”, cu lungimea de 3 m,legați intre ei cu o platbanda zincata, pozata subteran,la cota de -0.80m,măsurată de la CTN,sudata la căpătui superior al electrozilor.

Electrozii prizei de pamant se vor poza in poziție verticala,prin batere,la cota -0.80m CTN, la căpătui superior ai electrozilor verticali.


 • 2.3.2.4. instalat!! electrice interioare de iluminat la sala de sport

Actuimente,iluminatul general al sălii de sport se realizează cu 32 corpuri de iluminat,cu lămpi fluorescente,tip Fida 2x20w,aflate intr-o stare avansata de degradare fizica,in proporție de 90%,avand lămpile arse.dispersoarele fisurate,crapate si chiar sparte,ceea ce conduce ia nerealizarea unul nivel de iluminare corespunzător destinației clădirii si anume sala de sport

Fata de situația existenta se propune reproiectarea si realizarea unei instalații interioare de iluminat generat,tar pentru incadrarea in prevederile normativului 17/2011,se va proiecta si realiza un iluminat de siguranța pentru evacuarea persoanelor din clădire,iluminat de siguranța pentru fntervetii, la tabloul electric general si iluminat de securitate contra panicii,la încăperile si spatiile cu suprafața mal mare de 60 mp.

Conform normativelor in vigoare,respectiv,normativ NP061-02 iluminarea medie recomandata este Emed=500 Ix realizata ta nivelul pardoselii.

Pentru obținerea unul nivel de iluminare mediu de Emed=500 Ix la nivelul pardoselii sălii de sport,cu o uniformitate de 0.5,se vor realiza 4 rânduri a cate 3 corpuri de iluminat,fiecare corp de iluminat cu un flux luminos de <PI=23000lm/corp, montate simetric,pe grinzile 1,3,5 si 7,la inaltimea de H=6m de la nivelul pardoselii.

Corpurile de iluminat propuse sânt cu LED.avand următoarele caracteristici tehnice:

-fluxul luminos : $1=23000 Im

-sursa luminoasa :LED

-eficacitate luminoasa=128 Im/w

-putere Instalata :pi=180,4w

-temperatura de culoare :4000K

-durata de utilizare :5000 h

-protecție :iP65

-temperaturi de lucru :-40 gr.C la +45 gr.C

-carcasa :alumtniu mat,alb -dispersor ipolycarbonat transparent

Puterea totala instalata pe circuitul de iluminat general este de Pi=2164,80w.

Puterea specifica este de 5.14w/mp=1.01w/mp/100lx.

Corpurile de iluminat se vor monta aparent pe elementele de construcție si se vor fixa de acestea cu dibluri din plastic si holtsuruburi.

Alimentarea cu energie electrica a corpurilor de Iluminat generai se va realiza din tabloul electric general existent TE,amplasat la obiectiv,la parterul clădirii,in încăperea cu destinația de vestiar profesori.

Circuitul electric pentru alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat general se va realiza cu cablu de energie electrica,cu manta din pvc si conductoare din cupru,rezistente la foc,tip CYY-F 3x2.5mmp,protejate in canalete pvc 20x20 mm,pozate aparent pe elementele de construcție ale clădirii,respectiv,pereți, plansee,grinzi,fixate de acestea cu dibluri din plastic sl holtsuruburi.

Circuitul electric de iluminat generai va fi protejat la plecarea din tabloul electric general,cu întrerupător automat monofazat de 10A.

Pe circuitul electric se vor prevedea doze pentru montaj aparent .antigron.tip NBU-PG16,pentru montaj aparent pe elementele de construcție.

Acționarea la aprindere/stingere a corpurilor de uminat genera se rea'izeaza cu 2 comutatoare montate aparent,tip antigron,pentru montaj pe tencuia a tip PT.amp asate în poziții op/me de acționare.

n vederea asigurării evacuări persoanei in cord’ ii de siguranța ,in caz de neces'tate,.a cadire s-a prevăzut un i,um:natde siguranța pentru evacuarea persoanelor.

Pentru accesu in condiții de sigu anta la tab ou e ecrc genera '!£ s-a prevăzut un iluminat de s'guranta pentru intervenții.


Pentru protecția persoanelor împotriva panicii s-a prevăzut un iluminat de securitate împotriva panicii,care se va realiza in incaperea cu destinația de sala de sport,care are suprafața mai mare de 60 mp.conform normativ 17-2011,cap.7,art.7.23.9.

iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor si pentru intervenții se va realiza cu corpuri de iluminat de securitate de tip lumtnobloc.cu acumulator incorporat,tip CISA 2x8w,amplasate in spatiile interioare ale clădirii si in exterior.

Circuitul electric pentru iluminatul de securitate pentru evacuare si intervenții se va racorda la tabloul general existent TE si va fi protejat la plecare din tablou,cu întrerupător automat de 6A.

Instalația de iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor si pentru intervenții se va realiza conform normativ 17-2011,fiind echipata cu corpuri de iluminat de siguranța,cu acumulator incorporat,tip CISA 2x8w,cu autonomie de funcționare de cel puțin 2 ore,Ia clădiri de invatamant.pentru instalațiile de evacuare si de cei puțin 1 ora,pentru iluminatul de interventii.avand clasa B de reacție la foc.

Distanta maxima intre corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare este de 15 m.

Timpul de punere in funcțiune a iluminatului de securitate pentru evacuare este In 5 secunde,iar pentru iluminatul pentru intervenții in 0.5-5 secunde.


Circuitul electric pentru iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor se realizează cu cablu de energie cu manta din pvc,rezistent la foc,cu conductoare din cupru,tip CYY-F3x1.5mmp,protejat in canalet din pvc 15x15mm,pozat aparent pe pereți,plansee si grinzi din beton armat si fixate de acestea cu dibluri pvc si holtsuruburi.

Se vor amplasa corpuri de iluminat de securitate si in exterior,deasupra ușilor de acces in clădire,In zona vestiarelor sălii de sport.

Alimentarea cu energie electrica a iluminatului de securitate pentru evacuare se realizează printr-un circuit electric separat,din tabloul electric TE si va fi protejat ta plecare din tabloul electric cu întrerupător automat de 6A.

Lămpile de securitate pentru evacuare vor fi inscripționate cu textul EXIT.

La obiectiv.respectlv.la incaperea cu destinația de sala de sport,care are o suprafața mai mare de 60 mp,s-a prevăzut o instalație de securitate împotriva panicii,echipata cu lămpi antipanica cu LED,5w,iP65,amplasate conform planurilor de instalații electrice,anexate la prezenta documentație.

Iluminatul de securitate împotriva panicii va fi echipat cu corpuri de iluminat antipanica,cu LED,5W,IP65.

Iluminatul de securitate împotriva panicii s-a proiectat si se va realiza conform normativ I7-2011,cap.7,art. 7.23.9.

Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comanda automata de punere In funcțiune după caderea iluminatului normal,general.

In afara de comanda automata a intrării in funcțiune .iluminatul de securitate împotriva panicii s-a prevăzut si cu comenzi manuale,din mai multe locuri,prin butoane manuale BM,accesibile personalului de serviciu si personalului instruit In acest scop.


Scoaterea din funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se va realiza numai dintr-un punct accesibil,respectiv.de la tabloul electric deservent T.E.

Circuitul electric pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se realizează cu cablu de energie cu manta din pvc,rezistent la foc,cu conductoare din cupru,tip CYY-F3x1.5mmp,protejat in canalet din pvc 15x15mm,pozat aparent pe pereți,plansee si grinzi din beton armat si fixate de acestea cu dibluri pvc si holtsuruburi si este echipat cu corpuri de iluminat antipanica,cu LED,5w/230v/iP65.

Timpul de punere in funcțiune a iluminatului de securitate împotriva panicii este in 5s,lar timpul de funcționare este de cel puțin 1 ora.

Alimentarea cu energie electrica a iluminatului de securitate împotriva panicii se realizează printr-un circuit electric separat,din tabloul e ectric TE si va fi protejat la plecare din tabloul electric general TE cu intrerupator automat de 6A.

nstalatii electrice aferente centrala term'ca cu pomoe căldură

Instalații e de iluminat normal

C’rcuitele de iluminat ar fi pro'ejate la suprasarcina si scunc'rcuit cu ’ntrerupatoare automate prevăzute, atunci cind este caz , cu protec*?e automata la ci renii de defect, conform schemelor monf lare si spec’ficatjilar de aparatsj.

Circuitele de 'lum'nat se vor reaiza cu cabluri de cupn cu izoatie, tip CYYF, avind secțiunea ' 5 'W, ar aco o unde este cazul 2 □ mm2. Circuitele de iluminat :i centrai termica se vor execu a apparent pa pe'eJ sau pe pod de cab.uri, .ca e circi te’e vor f protejate mecanic s‘ m ti.b de p-otecfe

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafețe calde (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstră o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta sub cele de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm (daca porțiunea de paralelism nu depășește 30 m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si neutru. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor montate in locuri cu inaitime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la conductorul de protecție.

instalații electrice de iluminat, prize, forța, automatizare si protecție In centrala termica

Circuitele electrice de iluminat, prize și forța aferente centralei termice vor fi alimentate cu energie electrică din tabloul electric T.C.T..Prizele vor fi cu contact de protecție, tip capsulat Se va prevedea corpuri de iluminat etanș IP 65 prevăzut cu dispersor și echipat cu lămpi LED. Aparatajui electric este de tip etanș, comutatorul va fi montat la înălțimea de 1,50m, iar prizele la 1,25m. Pentru protecția circuitelor de iluminat si prize ia scurtcircuit si suprasarcină, tabloul electric T.C.T. va fi echipat cu întrerupătoare automate modulare, cu protecție diferențiala.


Instalația electrică de forță asigură alimentarea cu energie electrică a consumatorilor energetici aferenți centralei termice: pompe de căldură, pompe de circulație, regulatorul, sistem suplimentar de incalzire, rezistenta boiler, prizele uzuale si iluminatul.

Toți consumatorii electrici au circuitele electrice protejate la scurtcircuit și suprasarcină cu întrerupătoare automate cu protecție termică și electromagnetic. Circuitele electrice de iluminat, priza si forță sunt realizate în cabluri tip CYY-F, având secțiunea conform schemei electrice, pozat pe pod de cabluri sau in tub montat aparent

Instalațiile de automatizare vor asigura funcționarea optimă a instalațiilor termice. Instalația de automatizare a centralei termice va fi asigurată cu un controller (regulator) care să realizeze comanda și reglarea pompelor de căldură, echipamentului suplimentar de ridicare temperatura, comanda pompelor de circulație in funcție de datele furnizate de senzorii de temperatura de pe boiler, conducte si a senzorilor de temperatura de ambient, de exterior. Toate cablurile de comandă vor fi de tipul CSYY-F, pozate aparent pe pod de cabluri.

Pentru protecția împotriva electrocutării, centrala termica va fi prevăzută perimetral cu o centură interioară din platbandă OL-Zn 25x4 mm. La această centură interioară vor fi racordate carcasa tabloului, cazanului, motoarele pompelor prin platbandă OL-Zn 25x4mm.

Iluminat de siguranța pentru intervenții consta in corpuri de iluminat normale echipate cu kit de emergenta de minim 3h, cu durata de comutare de 5sec. montate in camera centralei termice.

Instalațiile de prize


Au fost prevăzute spre a fi montate prize simple cu contact de protecție, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat, inaltimea de montaj a prizelor se va corela cu mobilierul.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevăzute cu protecție automata la curenti de defect (PACD) de tip diferențial (cu declanșare la un curent de defect de 0,03 A).

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri de cupru cu izolație, tip CYYF 3x2,5 mm2, protejate împotriva deteriorării mecanice in tuburi de protecție din PVC la coborârea de pe patul de cabluri.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm (daca porțiunea de paralelism nu depășește 30 m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti slabi.

Pe circuitele de prize sunt prevăzute prize simple sau duble, toate cu contact de neutru, cu o putere ‘nstaiata in funcție de 'ntrebuintare, dar nu mai muit de 2000 W.

Racordurile e ectrice sunt d'spuse pe c recite independente, corespunzător gradu ui de 'mportarta a acestora. Nici un întrerupător si nici o priza nu trebu e sa se gaseasca ia ma‘ puțin de 0,60 m fata de o sursa de apa. In zone e tehnice cat si in zonee exterioare s-au prevăzut p- ze cu g_ad de proteciie sporit fip IP44. cu capac de protecfe in restu zone or 'ii >d de t:p :P 20.

 • 2.3.2.5. Instalații de protecție si PCI

Protecția împotriva șocurilor electrice se face prin izolarea pârtilor active.legarea la nulul de protecție a tuturor pârtilor metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune,in caz de defect(cutia tabloului electric.carcasele corpurilor de iluminat) si ca măsură suplimentara de protecție,folosirea de dispozitivelor de protecție diferentiala.de mare sensibilitate de 30mA,montate in tabloul electric TE.

Nulul de protecție se va lega la priza de pamant naturala a clădirii,constituita dintr-o platbanda otel zincata 40x4 mm,montata in fundație,pe conturul exterior al clădirii,la adancimea de -0.80 m de la CTN.

Rezistenta de dispersie Rp al prizei de pamant astfel realizata va fi Rp<4 ohmi.

Daca prin măsurători se constata ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depășește 4 ohmi.se va suplimenta cu o priza de pamant artificiala constituita din electrozi.

Ca masuri de PCI,in prezenta documentație s-au prevăzut:

-dispozitive de protecție diferențiala de 300mA si 30 mA .montate in tabloul general TE

-priza de pamant naturala ,de fundație.

2.3.3. Instalații de încălzire Interioara sl centrala termica


' Necesarul de căldura pentru fiecare incapere a obiectivului a fost calculata conform SR 1907/1,2 -91 iar funcție de temperatura interioara conform SR 6472/2,3-89,rezultând un necesar pentru încălzire de 65 KW.

în toate spatiile încălzirea s-a prevăzut a se realiza cu corpuri statice, radiatoare din fonta cu coloane verticale presiune nominală Pn 10 bar, dimensionate să asigure temperatura interioară impusă de normativele în vigoare.

Agentul termic ce alimentează radiatoarele este apa caldă cu parametrii 90°/70°C, furnizat SC TERMO ENERGY SA.

Alimentarea cu agent termic de încălzire se realizează din racordul existent, ce se reface cu țeava preizolată Dn 50, iar din aceste țevi se va realiza o distribuție la înălțimea de +2,25m perimetrală , 2 Dn11/4" ce scade telescopic pana la 2 Dn1/2". Pe cele 2 ramuri de Dnl1/4" s-au prevăzut pe conductele de retur robinete de echilibrare Dn1".

Distribuția instalației de încălzire centrala este bitubuiara , perimetrală si telescopica funcție de incarcarea termica . Este realizata din țeava din otel SR EN 10217/1,2 sau SR EN 10216/1 sau 2 .

Racordurile la fiecare radiator se vor executa din țeava din otel tur-retur prin coborârea îa fiecare radiator montat ta pardoseala in VESTIARE Sl ATELIERE.

In sala de sport se vor monta radiatoare din fonta tip 900/160 cu 4 coloane la înătimea minimă de +2,50m fata de pardoseală. In celelate spatii radiatoarele se vor monta la circa 120mm de pardoseala .

Așadar, s-a tinut cont si respectat recomandările Auditului energetic:

 • - schimbarea corpurilor statice de încălzire;

 • - dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire ;

 • - reparație capitala a rețelei de distribuție si contorizarea-automatizarea instalației de incaizire.Se recomanda ca la automatizarea instalației de încălzire sa se aiba In vedere si compensarea energiei regenerabile in situația de consum max de energie termica.cu energie termica furnizata din sistemul centralizat.

Sursa alternativa de incalzire cu pompe de căldură - conform Auditului energetic - Var. PS-4 , consta in

echipamente care nu consuma combustibil primar fiind ecologice si compuse din următoarele:

-POMPE DE CĂLDURĂ INVERTER AER-APA cu funcționare la-25°C ,1280mm x 612mm x 1165mm . Amplasarea acestor pompe se face pe peretele lateral al sălii de forța.

 • - VAS '.NERTIAL SOOlitri, (HxD) 1811mm x 650mm;

 • - POMPA DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA POMPA DE CĂLDURĂ / VAS iNERTAL,Q = 2mc,

Dn 25rnm f et:

POMPA DE C RCULAT E CU TURATIE VARIAB'LA VAS NERT'AL / INSTALATA DE ÎNCĂLZIRE

O = 3mc, Dn 32mm filet;

-ÎNCĂLZI TOR ELECTR C 28KW, 245 x "40 x 565mm. car acitate 4 5 itri;

-VAS DE EXPANSIUNE NCHiS de 50 l'tr‘ Dn=460mm

 • - BO ;.ER C O SERPEN' INA .epac.ate 200 ;ri

Se propun conducte bitubulare din otel avand dimensiunile din schema termomecanica . Pompele de calduara asigura funcționarea in regim de baza pe incalzire si in toata perioada anului in regim de preparare acm ( 2 boilere de V=200 litri). Vârfurile in regim de incalzire se asigura prin intermediul încălzitorului electric .

Se va realiza interconectarea dintre sursa termica existenta SC TERMO ENERGY Bacau si surda alternative proiectata conf. schemei termomecanice anexata prin intermediul unor vane termostate cu 3 cai. Amplasarea utilajelor propuse se realiza conform planșe anexate la proiect.

CAP.3 DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Suprafața totala teren = 5168,00mp conf. C.F. 67233

din care construcții existente Acsol C1;C2;C3;C4;C5 = 1723,OOmp ; Ad = 3275,OOmp

Situația existenta - C2 - (construcții administrative si social culturale)

Acsol = Adc Autila Hmax. Hmin.(atlc)

= 816,OOmp-conf. CF67233

= 114,44mp + 422,66mp + 191,88mp = 728,98mp

= + 8,22 atic (sala de sport)

= + 8,10 (sala de sport)+ 3,16 (zona vestiarelor) + +4,14 (zona atelierelor)

POT existent CUT existent


= 33,34% - ramane neschimbat = 0,63   - ramane neschimbat

Propunere - C2 -

Hcoama = + 8,10 + + 8,22 atic(sala de sport) + + 4,53 (ateliere) + +4,35(vestiare)

Hmln. = + 8,10 (sala de sport) * +3,64 (ateliere) + +3,25 (vestiare)

CAP.4 CONCLUZII

La elaborarea prezentei documentații au fost respectate legile, normele sl normativele In vigoare privind lucrările de proiectare cuprinse.

Daca pe parcursul executării lucrărilor de construcții montaj apar situații neprevăzute, se va opri lucrul si se va anunța beneficiarul pentru a analiza situația si a se stabili masurile suplimentare de securitate si sanatate in munca ce trebuiesc luate, In vederea reluării lucrului.

Pe toata durata executării lucrărilor, se va asigura personal competent care sa supravegheze permanent respectarea tuturor masurilor.

La intocmirea prezentei documentații s-au a vuit in vedere prevederile:

 • - Legea 10 /1995 privind calitatea in construcții cu completările si modificările ulterioare

 • - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • - OM 839 / 2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991

 • - Legea 137/1995 Legea protecției mediului

 • - Normativ P118 / 1999 privind securitatea la incendiu a construcțiilor

 • - HGR 1739 / 6.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții si amenajari care se supun avizaril si/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 • - OMS 119/2015 privind respectarea Normelor de igiena si recoma ri privind mediul de viata a populației.


  S.C. PRODOMUS S.RL. BACAU


Pr. nr. 9/2015,ad.1/2017,PTh.

Denumire Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere ia Liceul cu program de educație fizica si sport Bacau, str. 9Mai, nr.13

MEMORIU ARHITECTURA
.OY


Denumirea investiției: CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Elaborator:


S.C. PRODOMUS S.R.L.


Beneficiar:


MUNICIPIUL BACAU


Amplasament:


Strada 9 Mai, nr.13, Municipiul Bacau

Construcția existenta a clădirii sălii de sport si ateliere, este situata in intravilanul municipiului Bacau -partea centrala - zona veche .

Folosința actuala : teren curți - construcții; 5 construcții.

Construcția cu funcțiunea de sala de sport si ateliere a fost realizata in anii 1970 avand ia baza proiectul tip 1366/V - 1967 întocmit de I.P.C.T. București - „ Sala de gimnastica pentru scoli generale si licee -varianta cu elemente prefabricate" la care s-a executat si un corp de ateliere școala pe lungimea săli de sport, o poziție simetrica fata de vestiare. Ulterior pentru realizarea unor spatii necesare depozitarii s-a executat o extindere parter extinsa fata de lungimea sa iii de sport in zona atelierelor.

Sala de sport, împreuna cu zona de vestiare adosata pe latura de vest + zona de ateliere adosata pe latura de est, cod construcție « C2 »in Cartea Funciara cu nr. Cadastral 67233, constituie un singur compartiment de incendiu cu regimul de inaltime parter, parter inalt fiind doar strict sala de sport.

Situația juridica a construcției, ce face obiectul prezentei documentații, este proprietatea Municipiului Bacau, conform Hotărârii nr.146/ 30.10.2000, privind completarea anexei F si L la Hotararea C.L. Municipal Bacau cu nr. 174/ 25.10.1999 prin care s-a insuslt Inventarul Domeniului Public al Municipiului Bacau.

Funcțiunea prevăzută Inițial s-a păstrat in timp.

Vecrnatatl:

la nord - teren Consiliul Local Bacau,

la est - rest de proprietate - construcția Liceului sportiv si a Centralei termice

la sud - rest de proprietate-teren sport, strada ce face legătură între străzile M.Viteazu si 9 Mai,

la vest - teren Consiliul Local Bacau,

Categoria de importanta

Conform H.G R. 766/1977 construcția se incadreaza in categoria de importanta “C" - normala. Construcția se incadreaza in gradul II (doi) rezistenta la foc.

Situația existenta

Conform planurilor de arhitectura construcția analizata prezintă următoarele caracteristici:

•- regim de inaltime - parter; parter inaft

•- forma poligonala in plan cu dimensiunile maxime de 26 74 x 32,457 m;

•- inaltimea sălii de sport este de 6,45 rr. sub grinzile transversale din beton armat prefabricate, 7 74 m la partea superioara a grinzilor; inaltimea ibera 'a vestiare este de 2,98 m, planseul peste vestiare este realizat cu o panta de 2-3% spre sala de sport, inaltimea libera la ateliere este de 3,21 m.

•- acoperișul este sub forma de terasa necirculabila cu un subansamblu de terasa din termoizolatie din bea de 12 cm si straturi multiple de bitum pentru hidroizolatie, protective a hidroizolatiei cu pietriș.

•- funcțiunile sunt: sala de sport cu dimensiunile de 28,275 x 14,895; vestiare: vestiar profesori, vestiar elevi, dusuri, grupuri sanitare, holuri de aces, camera de depozitare; ateliere: atelier școala, depozit ateliere, sala aerobic, vestiare sala aerobic, sala de forța din cadrul sălii de sport.

In urma Investigațiilor realizate la teren, depozitul pentru atelierul de intretlnere din cadrul atelierelor a fost construit ulterior cu rost dlntr-o structura parter din zidărie plina presata.

Conform releveului / măsurătorilor la fata locului, spatiile componente, pe zone distincte, sunt următoarele:

 • - zona vestiare - wlndfang + holuri

 • - grup sanitar

 • - grup sanitar

 • - vestiar elevi + sas + dus

 • - vestiar elevi +sas+dus


 • - vestiar profesori + depozi mat.

 • - vestiar profesori +depozi mat. Inaltimea libera interioara este 2,98 m.

 • - sala de sport

  s» 422,66mp


Inaltimea libera interioara (sub grinda) este 6,45m.

s = 41,60mp s = 42,10+10,27mp s = 1,39 mp s = 11,67mp s * 9,00mp s = 9,00 mp

S = 41,72+15,86+9,27 mp


 • - zona ateliere - sala de forța

 • - sala aerobic + hol

 • - wc

 • - vestiar + dus

 • - vestiar

 • - depozit materiale (propus a deveni spațiu tehnic)

 • - atelier Intretinere+anexe atelier

  Inaltimea libera interioara este 3,09 m (ipsos carton la tavan) + 3,25m / 3,27m.

  închiderile perimetrele sl de compartimentare sunt realizate din cărămidă cu goluri verticale si cărămidă plina presata.

  Acoperișul, pe fiecare corp In parte este tip terasa, cu invelitoare din tabla zincata. Scurgerea apelor pluviale se face in exterior, prin burlane, in spațiul verde al curții. Finisate interioare


- tencuieli In var lavabil si decorative la pereți si tavane,

 • - pardoseli din parchet famelar In sala de sport,

 • - pardoseli din gresie antiderapanta i mozaic in câmp continuu, in vest are si atelierul de intret'nere + anexe,

 • - tamplarie djn PVC, culoarea aib,


  Finisaje exterioare


 • - tamplarie metalica, culoarea alb,

 • - placaj din faianța,in zona vestiarelor si grupurilor sanitare

* tencuieli speciale cu teraslt.cu granulatie mare, culoarea gri,

 • - tencuieli speciale cu teraslt.cu granulatie mica, culoarea alb,

 • - tamplarie din PVC, culoarea alb,

 • - tamplarie metalica, culoarea alb, maro,

 • - tencuieli cu simiilptetra, buclardate, culoare cenușie.

Lucrări propuse - in varianta cu invelitoare tip terasa peste sala de sport si invelitori tip șarpanta pe corpurile vestiare si ateliere.

 • a. Efectuarea lucrărilor ce constau in : hidroizolarea corespunzătoare a zonelor de descărcare, a dimensiunilor țevilor, a pieselor de trecere etanșe, refacerea ghenelor. Se va face remedierea corespunzătoare a zonelor de scurgere a apelor pluviale si mai ales zonelor de descărcare a acestora prin cele 4 ghene de ape pluviale de pe terasa sălii de sport.

Datorita naturii terenului de fundare PUCM este absolut necesar ca apele pluviale sa fie conduse direct la canalizare(varianta initia’a de proiectare),

 • b. Dezafectarea totala a zonei degradate de ateliere -corp realizat ulterior ( zidărie, piansee, tencuieli, finisaje interioare si extenoare) cuprinsa intre axele B - C + 10 -12 . Aceasta zona este compromisa fizic si necesita refacerea, cu atat mai mult, cu cat beneficiarul nu poate renunța ia acest spațiu. Refacerea va fi făcută la aceleași cote, funct:onalul se va păstră si gabaritul 'a fel.

De menționat este făptui ca, daca s-ar lua masuri de consolidare costul investiției ar fi mai mare, astfel incat se va realiza o construcție noua din zidărie de cărămidă confinata si planseu din beton armat monolit. Invelitoarea propusa, va fi rezolvata unitar ( pe intreg corpul de ateliere si vestiare), cu șarpanta.

b*. Se fac reparații la terasa peste sala de sport prin termoizolarea planseului peste sala de sport cu po istiren extrudat de 20cm grosime protejat cu sapa de protecție armata in grosime de 5cm si hidroizolatie din membrana termosudabila In 2 straturi, inclusiv întoarcerile pe atice.

In urma discuțiilor purtate cu beneficiarul si pentru evitarea eventualelor infiltrații sau apariția unor pungi de apa sub straturile terasei, se reconsidera straturile terasei de peste sala de sport, după cum urmeaza ( de jos in sus - a se vedea pl.arh. D3):

Placa b a,

Strat amorsa, Strat de cifuzie, Bariera contra vaporilor, Pollstiren extrudat de 20cm grosime, Sapa armata de 5cm grosime, Strat amorsa, Strat difuzie, Strat hidroizolatie 1 strat, Strat hidroizolatie 2 straturi ardezie.

 • c. Refacerea peretelui din zidărie de cărămidă transversal din zona vestiarelor degradat datorita tasarii fundației. Se vor executa lucrări de subturnare la fundația acestui perete din zidărie, fundația fiind condusa pana la aceeași adâncime ca si fundația continua a vestiarelor.

 • d. Realizarea unor lucrări de subzidire a fundațiilor corpului de ateliere, fundația fiind condusa pana îa adancimea prevăzută in studiul geotehnic, intr-un teren bun de fundare si peste adancimea maxima de inghet.

 • e. Refacerea zidăriei degradate datorita fenomenului de inghet dezgheț de la pereții longitudinali ai atelierelor. Termoizolarea pereților exteriori ai clădirii cu vata minerala bazaltica de 10cm grosime protejata cu tencuiala subțire.

 • f. Remedierea unor fisuri 1-3 mm din pereții transversali ai atelierelor prin montarea unor plase sudate 4>5/100 sl mortar M100 fara var.

 • g. Dezafectarea integrala a subansambluiui de acoperiș la vestiare si ateliere, termoizolarea planseului peste terasa la vestiare si ateliere cu vata minerala de 30 cm grosime si se va proteja izolația termica cu OSB 1.2cm grosime . Realizarea unei șarpante pe corpul de ateliere si vestiare din lemn de rasinoase cu invelitoare din tabla profilata. Scurgerea apelor de pe aceste șarpante se va realiza prin intermediul jgeaburilor si a burianelor care vor fi conduse prin conducte la rețeaua de canalizare. Structura șarpantei din lemn se va ancora de structura din beton a parteruiui ateliere sl vestiare. Lemnul șarpantei, la ambele corpuri se va ignifuga si trata contra agentilor agresivi conform P118-99 sl ST 049.

 • h. Remedierea zonelor de planseu monolit de la planseul de peste parter la vestiare din dreptul ghenelor de descărcare a apelor pluviale de peste sala de sport prin curățirea armaturilor si torcretarea cu pasta de ciment conform prevederilor din C149-87.

 • I. Remedieri/ rectificări finisaje interioare sl exterioare in zonele de Impact. Nu trebuie scapat din vedere, reparațiile (tencuieli / finisaje interioare - exterioare) din zonele unde, scurgerile pluviale au distrus pereții sl finisajele din spatiile de vestiare . Scurgerea apelor de pe terasa sălii de sport ramane in aceeași soluție ce funcționează in prezent - pluvialele sunt racordate la canalizarea existenta.

j. Reparații / in ocuire pardoseli compromise , inclusiv pardoseala sălii de sport (parchet umflat de umezeala, pe alocuri lipsa). Parchetul din sala de sport se va inlocui cu covor cauciucat in grosime de 8.7mm, culoarea albastru MF25. Pentru terenurile de sport, marcajele vor fi din vopsea poliuretanlca, bî-component, cu culori diferențiale pentru fiecare disciplina sportiva: alb pentru handbal; galben pentru baschet si roșu pentru badminton.

Suprafața de cauciuc este nepo'oasa.

k. Reparații I remedieri / inloculre (conf. Auditului energetic) - instalații sanitare, electrice si incalzire :

 • - montarea a 2 pompe de căldură aer - apa de 30kw pentru producerea energiei termice si a.c.m.,

 • - montarea a 2 boilere termoelectrice de 200 litri pentru prepararea a.c.m.;

 • - introducerea unor armaturi cu consum redus de apa la punctele de utilizare apa rece si

a.c m - baterii cu fotocelula la vestiare + gr. sanitare + bai

 • - schimbarea corpurilor statice de incalzire ;

 • - dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire ;

 • - reparație capitala a rețelei de distribuție si contorizarea-automatizarea instalației de incalzire. Se recomanda ca fa automatizarea Instalației de incalzire sa se aiba in vedere si compensarea energiei regenerabile In situația de consum max de energie termica,cu energie termica furnizata din sistemul centralizat. - utilizarea lămpilor cu led/fluorecent pentru iluminat sl a celulelor foto cu senzor de lumina naturala si mișcare

Sunt anexate prezentei documentații listele de utilaje si instalații; o Sursa termica - Pompa de caidura Inverter aer - apa

> Automatizare de cascadare sl control al pompelor de caidura aer - apa

- Vas Inerțial de 500 litri

 • - Pompa de circulație cu turatle variabila pompa de caidura / vas Inerțial


 • - Pompa de circulație cu turatle variabila vas inerțial / inst.de incalzire

 • - încălzitor electric 26kw

 • - Vas expansiune închis de WOOlItri

 • - Boi ;er cu o serpentina de 200 litri

 • - Vana cu 3 cai servomotorizata deviație a.c.m.

  • Fise utilaje


Fisa tehnica nr.01 -Pompa de caidura inverter aer - apa cu funcționare la 25°C

Fisa tehnica nr.02 -Automatizare de cascadare sl control al pompelor de caidura Fisa tehnica nr.03 -Vas Inerțial de 500 litri

Asa tehnica nr.04 -Pompa de circulație cu turatie var. pompa de caldura/vas Inerțial

Asa tehnica nr.05 -Pompa de circulație cu turatle var.vas inertial/instde incalzire

Asa tehnica nr.06- încălzitor electric 26kw

Asa tehnica nr.07 - Vas expansiune închis de 50 litri

Asa tehnica nr.08 - Boiler cu o serpentina termoelectric 200 litri

Asa tehnica nr.09 - Vana cu 3 cal servomotorizata deviație a.c.m.

 • I. Se înlocuiește tampiaria exterioara metalica (corpul ateliere sl anexe) cu tamplarie exterioara din PVC (pe aceleași dimensiuni) cu geam termopan low - e soft

P. Se schimba funcțiunea depozitului de materiale In spațiu tehnic. Suprafața ramane neschimbata.


m. Anlsaje propuse: Finisaje interioare


Anlsaje exterioare


- rectificări + tencuieli In var lavabll la pereți sl tavane, alb,

 • - pardoseala covor cauciuc in sala de sport,albastru MF25 cu marcaje alb/galben/rosu,

 • - reparații + pardoseli din gresie antiderapanta, nervurata, gri.

 • - tencuieli decorative, gri, In relief,

 • - fnvelitoare din tabla tip tigia, maro roșcat (corpuri anexa - vestiare sl atelier),

 • - fnvelitoare termosudabila (sala de sport).

n. Caracteristicile tehnice ale materialelor destinate reabilitării sl modernizării clădirii Sălii de sport sl atelierelor, sunt prezentate In fisele tehnice anexa, In care sunt specificate utilizările preconizate ale fiecărui produs pentru construcții, In conformitate cu specificația tehnica armonizata apllcabi'a :

 • - Fisa tehnica nr.22 - Pollstiren extrudat in grosime de 100mm

 • - Asa tehnica nr.23 - Amorsa acrilica transparenta, pe baza de apa

 • - Asa tehnica nr.24 - Vopsea lavabila economica pentru pereți si tavane, culoarea alb

 • - Asa tehnica nr.24’ - Tencuiala decorativa, culoarea gri

 • - Asa tehnica nr.25M-Slstem de acoperișuri sl hldroiz. la reparația acoperișului tip terasa

 • - Asa tehnica nr.26 - Vata minerala bazaltica 100mm

 • - Fisa tehnica nr.27 - Pardoseala din covor cauciucat - sala sport, culoarea albastru

 • - Fisa tehnica nr.28 - Marcaje terenuri de sport, culori alb , galben, roșu,

 • - Fisa tehnica nr.29 - Tamplarie PVC (5 camere de izolare),culoarea aio Dotările necesare sălii de sport sunt anexate in fisele tehnice anexate de la nr.l la nr.21.

Date si Indici care caracterizează investiția proiectata

Suprafața totala teren = 5168,00mp conf. C.F. 67233

din care construcții existente Acsol C1;C2;C3;C4;C5 = 1723,00mp ; Ad = 3275,OOmp

Situația existenta - C2 - (construcții administrative si social culturale)

Acsol = Adc Autila Hmax. Hmin.(atic)

= 816,00mp-conf. CF67233

= 114,44mp + 422,66mp + 191,88mp = 728,98mp

= + 8,22 atic (sala de sport)

= + 8,10 (sala de sport)+ 3,16 (zona vestiarelor) + +4,14 (zona atelierelor)

POT existent CUT existent


= 33,34% - ramane neschimbat = 0,63   - ramane neschimbat

Propunere - C2 -

Hcoama = + 8,10 + +8,22 atic(sala de sport) + +4,53 (ateliere) ++4,35(vestiare)

Hmin. = + 8,10 (sala de sport) + +3,64 (ateliere) + +3,25 (vestiare)

La elaborarea prezentei documentații au fost respectate legile, normele si normativele In vigoare privind lucrările de proiectare cuprinse.

Daca pe parcursul executării lucrărilor de construcții montaj apar situații neprevăzute, se va opri lucrul si se va anunța beneficiarul pentru a analiza situația sl a se stabili masurile suplimentare de securitate si sanatate In munca ce trebuiesc luate, in vederea reluării lucrului.

Pe toata durata executării lucrărilor, se va asigura personal competent care sa supravegheze permanent respectarea tuturor masurilor.

La proiectarea prezentei construcții, sunt obligatorii, realizarea si menținerea , pe intreaga durata de existenta a construcției, a următoarelor cerințe fundamentale aplicabile conf. Leg» nr. 10/1995 si Legii nr. 177/2015:

 • - cerința "B1" - siguranța si accesibilitate in exploatare

 • - cerința “Ce" - securitate la incendiu

 • - cerința “D" - igiena, sanatate si mediul înconjurător

 • - cerința “E" - economie de energie si izolare termica


 • - cerința “F - protecție impotriva zgomotului

 • - cerința "G" - utilizare sustenabila a resurselor naturale

CERINȚA “B1” - SIGURANȚA Sl ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

investiția propusa pentru Consolidare, modernizare st amenajare constru fost proiectata astfel incat sa confere siguranța in exploatare, necesara din prevăzute:

Conform STAS 2965 pardoselile vor fi din cauciuc tartan in sala sp


antiderapanta.

Referitor la parapetil ferestrelor existente respecta STAS 6131 .

Intre elementele de construcție sau intre acestea si mobilier / instalații, nu vor-exi; lovire sau rănire.

fetasunăedeagbtare,


Toate încăperile sunt prevăzute cu iluminat natural. In toate spatiile s-a prevăzut si iluminat artificial (electric).

Clădirea este prevăzută cu instalații interioare de încălzire, electrice, sanitare, toate proiectate conform normelor in vigoare, cu parametrii ce asigura proiecția utilizatorilor.

Tablourile electrice, corpurile de ilum'nat si aparatele de conectare vor avea carcasele si elementele componente din materiale incombustibile.

Beneficiarul va lua toate masurile pentru prevenirea incendiilor si acționarea in cazul producerii lor

CERINȚA "Ce" - SECURITATE LA INCENDIU

Construcția ce face obiectul prezentei documentații, se constituie intr-un compartiment de incendiu. Investiția asigura in caz de incendiu :

 • 1. protecția ocupantilor si evacuarea utilizatorilor,

 • 2. limitarea pierderilor de vieți si bunuri materiale.

 • 3. preîntâmpinarea propagării Incendiului la clădirile invecinate,

 • 4. protecția pompierilor si a altor forte ce intervin pentru evacuarea persoanelor si a bunurilor,

 • 5. limitarea si stingerea incendiului si inlaiurarea unor efecte negative

Conformarea la foc a clădirii si utilizarea diverselor materiale de construcție s-a făcut astfel incat, sa irizeze propagarea ușoara a focului si a fumului de la o incapere la alta.

nu favorizeze propagarea ușoara a focului si a fumului de la o incapere la alta. Golurile pe fațada sunt separate de plinuri atat pe orizontala cat si pe vertical. Evacuarea fumului se face In sistem natural organizat, la fiecare incapere ferestrele ^vani mobile.

Se asigura evacuarea utilizatorilor, cu acces in exterior, la nivelui ter

- 0,25/0,28 fata de cota ± 0,00)

Se asigura accesul autospecialei de pompieri direct din strada 9 Mai


fi elei^vand opmyri fe n         i


-0,10m +

/ / .

£

CERINȚA "D” - IGIENA, SANATATE SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

S -a urmărit respectarea următoarelor prevederi din : Ordinul Ministrului' Sanatatiî 3Q/2009 pentru aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru funcționarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populației, cu modificările si completările ulterioare, STAS 6472/2 - 1983 privind microclimatul, STAS 6221 si SR 6646 privind iluminarea naturala si artificiala, Ordinul 119/2014,precum si prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului,aprobata cu Legea nr. 265/2006 cu modificările si completările ulterioare.


Masuri pentru protecția fata de noxele din exterior si asigurării calitatii aerului

Proiectarea privind Consolidarae, modernizarea sl amenajarea construcției Sălii de Sport si ateliere, s-a făcut astfel Incat materialele utilizate sa nu conducă la riscuri pentru sanatatea ocupantilor in condiții de exploatare normala, conform destinațiilor încăperilor din proiect, in acest sens neutilizandu-se adezivi pe baza de dliuanti, materiale sintetice la pardoseli.

In zona nu exista surse active de noxe.

Calitatea aerului in încăperi se asigura prin ventilare naturala (ferestre cu ochiuri mobile, grile de ventilație).

Masuri pentru asigurarea condițiilor de menținere a igienei, evacuarea apelor uzate menajere si a deșeurilor solide:

 • - Grupurile sanitare sl băile sunt dotate cu obiecte conform normelor in vigoare (spalatoare, vas wc, chiuveta, porthartie).

 • - Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin conducte de canalizare verticale si orizontale, executate cu tuburi din PVC.

Grupurile sanitare si băile au fost prevăzute cu sifoane de pardoseala .

 • - Gunoiul menajer va fi evacuat ritmic ( saptamanal) prin sistemul de salubrizare al localității. Se prevede preselectarea deșeurilor pe categorii reclclabile.

 • - S-au prevăzut materiale de construcție si finisaje de calitate, care nu conțin formaldehida sau substanțe radioactive, asigurând o ambianta interioara fara degajări de substanțe nocive, de gaze toxice sau emanații periculoase de radiații. Calitatea finisajeior prevăzute ia pereți si pardoseli, asigura condițiile de menținere a igienei - curățirea si igienizarea spatiilor, Igiena ocupantilor.

 • - Se vor utiliza pentru curățirea suprafețelor numai substanțe si soluții recomandate in funcție de suprafața ce urmeaza a fi curatata.

 • - La terminarea lucrărilor de construcții se vor executa lucrările exterioare, care Includ si amenajarea teritoriului - alei pietonale, carosabile si spatii verzi.

- Pe perioada execuției lucrărilor se va urmări : limitarea zgomotului făcut de utilaje și realizarea unui program de lucru in afara orelor de poluare maximă.

CERINȚA “E" - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

S - a urmărit respectarea următoarelor prevederi din : Legea 121/18.07.2014 privind eficienta energetica, cu modificările si completările ulterioare si din Normativele C107//2,3,5/2005.

Înscrierea in condițiile climatice- S -au luat masurile constructive corespunzătoare funcțiunilor, conform normelor in vigoare pentru asigurarea protecției termice, limitarea pierderilor de căldură.


Masuri pentru asigurarea condițiilor de mediu interior, funcție de tipul de activități sl / sau număr de ocupanti -Pentru asigurarea unui climat favorabil, in toate spatiile s-a prevăzut încălzire asigurata prin corpuri


TS.A.

ura aer - âpa, tri si la cele scăzute A pătura și./ sau ______« seniniHuauve                                              .            qy7 qJ'

Suprafețele orizontale si cele verticale ce separa spatii cu temperaturi irțterioare diferite sunt protsje cu termoizolatie In scopul evitării punților termice, favorizând astfel apariția condensului.

Masuri pentru evitarea infiltrațiilor de apa prin invelitoare - Pantele invelitoril la acoperișul tip terasa , asigura scurgerea rapida a apei meteorice spre colectoarele pluviale prevăzute , racordate la canalizare.


statice / radiatoare din fonta, alimentate cu apa calda furnizata de S.C. TERMO E.NF, Prin auditul energetic, se propune ca sursa alternativa de căldură, pom Constructiv, la exterior clădirea este protejata atat la temperaturile ridipacfe - iama.


Masuri constructive pentru evitarea apariției condensului spre spatii cu umiditate semnificative
CERINȚA "F” - PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

S - a urmărit respectarea prevederilor din C 125/2013 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice ale clădirilor.

Structura de cadre din beton armat cu închideri perimetrale verticale din cărămidă BCA si acoperișul tip terasa (sala de sport) si șarpante (corpurile anexa), se poate considera ca se asigura protecția clădirii la zgomote aeriene sau de impact, din exterior.

Elementele de construcție prevăzute impiedica si propagarea zgomotelor din interior spre exteriorul clădirii.

CERINȚA “G” - UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Construcțiile se vor executa si dezafecta astfel incat utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure In special: reutilizarea sau reciclarea materialelor, stabilitatea sl flexibilitatea in timp a acestora, utilizarea de materiale compatibile cu mediul inconjurator.


La întocmirea prezentei documentații s-au avuit in vedere prevederile:

 • - Legea 10 /1995 privind calitatea in construcții cu completările si modificările ulterioare

 • - Legea 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • - OM 839 / 2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 50 /1991

 • - Legea 137/1995 Legea protecției mediului

 • - Normativ P118 /1999 privind securitatea !a incendiu a construcțiilor

 • - OMS 119/2014 privind respectarea Normelor de igiena si recomandări privind mediul de viata a populației


NR.

MR. 09464 AIR. 0967 S'.Cc.dĂ

arian


0,60 m fata de o sursa de apa. în zonele tehnice cat si in zonele exterioare s-au prevăzut prize cu grad de protecție sporit tip 1P44, cu capac de protecție, in restul zonelor fiind de tip IP 20.

 • 5.-INSTALATII DE PROTECȚIE SI PCI

Protecția impotriva șocurilor electrice se face prin izolarea pârtilor active, legarea la nulul de protecție a tuturor pârtilor metalice ce pot fi puse accidental sub tensiune,in caz de defect(cutia tabloului electric,carcasele corpurilor de iluminat) si ca măsură suplimentara de protecție,folosirea de dispozitivelor de protecție diferentiala,de mare sensibilitate de 30mA,montate in tabloul electric TE.

Nulul de protecție se va lega Ia priza de pamant naturala a clădirii,constituita dintr-o platbanda otel zincata 40x4 mm,montata in fundație,pe conturul exterior al clădirii, la adancimea de -0.80 m de la CTN.

Rezistenta de dispersie Rp al prizei de pamant astfel realizata va fi Rp<4 ohmi.

Aceasta valoare a rezistentei prizei de pamant se va verifica Ia punerea in funcțiune a instalației electrice aferenta clădirii.

Daca prin măsurători se constata ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depășește 4 ohmi,se va suplimenta cu o priza de pamant artificiala constituita din elec trozi, numărul de electrozi verticali fiind ales astfel incat sa se realizeze valoarea de mai sus.

Ca masuri de PCI,in prezenta documentație s-au prevăzut: -dispozitive de protecție diferențiala de 300mA si 30 mA .montate in tabloul general TE -priza de pamant naturala ,de fundație.

La execuția lucrărilor vor fi respectate prevederile normativelor 17/2011.NTE 007/08/00,PI 18.C5 ,PE136 si a normelor republicane de protecția muncii,prevederi ce au fost respectate si in proiectare.

In exploatare,cutia tabloului electric va fi permanent inchisa.la el neavand acces decât personal autorizat.

Se interzice folosirea instalațiilor electrice improvizate.

Se vor verifica periodic instalațiile de legare la nul si legare la pamant,din punct de vedere al integrității si al rezistentei de dispersie si se vor lua masuri de LEGISLAȚIE TEHNICA -normativ 17/2011 -NTE 007/08/00 -PI 18/99 -C56 -PEI36 LEGISLAȚIE PROTECȚIA MUNCII 1 -NRPM-Norme republicane de protecția muncii.


 • 2. -Ord.9/N-1993-Regulament privind protecția muncii si igiena muncii in

 • 3. -Legeanr.319/2006-Legea securității si sanatatîi in munca. LEGISLAȚIE P.S.I.

 • 1 .-C300/94-Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora.

 • 2. -P118/99-Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția Ia

acțiunea focului.

 • 3. -Ordîn nr.129/2016 al MA.I.-Scenariul de securitate la incendiu.

 • 4. -Ordin nr.l63/2007-Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.

 • 9       ■                         a B

întocmit,               /U ff^opofA\

Ing. ION GH. COPOT

/7 'JSTZ.           ■*’

Ing. VLAD BOBOC


S C PRODOMUS SRL BACAU


PR. 9/2015 Ad1/2017 FAZA: PTH


BREVIAR DE CALCUL

INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE Z^f


Calculul și dimensionarea instalației de iluminat general și prize

 • 1. TABLOU ELECTRIC TED

Puterea instalata pe tablou este:

Pi = 57kW

Puterea absorbită pe tablou este:

Pa = 0.74 x Pi = 42kW

I = Pa/(43 Ucosip)

/ = 69A

Alimentarea tabloului se va face din BMPT cu cablu tip CYYF 3x35+16mmp (Ima = 99 > 1) montate aparent pe perete protejat in tub.


Protecția circuitului de alimentare a TED se va face cu un disjunctor automat tetrapolar de 100A, montat in BMPT.

Tabloul electric va fi montat aparent și va fi din policarbonat.

 • 2. TABLOU ELECTRIC GENERAL DE ILUMINAT SI PRIZE SALA SPORT TEG Puterea instalata pe tablou este.

Pi = 10.8 kW

Puterea absorbită pe tablou este:

Pa = 0.9xPi = 9.72kW

I - Pi /(Ucos<p)

I=16A

Alimentarea tabloului TEG se va face din TED cu cablu CYY 4x6mmp (Ima = 38 > I) montate in tub pozat aparent.                                                                                         - ------------------

Tablou] electric va fi montat aparent și va fi din policarbonat.

Protecția circuitului de alimentare a TEG se va face cu un disjunctor automat trifazat de 25A, montat in TEG.

 • 3. TABLOU ELECTRIC AFERENT CENTRALA TERMICA CU POMPE CĂLDURĂ TECT Puterea instalata pe tablou este:


Pi = 46.4kW

Puterea absorbită pe tablou este:

Pa = 0.7 x Pi = 32.5kW

I = Pi /(Ucostp)

1 = 53A

Alimentarea tabloului se va face din TED cu cablu CYYF 3x25+16mmp (Ima = 90 > I) montate in tub pozat aparent pe pereții clădirii.

Tabloul electric va fi montat aparent și va fi metalic sau policarbonat, EP65.

Protecția circuitului de alimentare a TECT se va face cu un disjunctor automat monofazat de 63A, montat in TED.


pag 1/1S.C. PRODOMUS SRL BACAU


PR. 9/2015 Ad1/2017

FAZA PTH


INSTALAȚII ELECTRICE CAIET DE SARCINI

A. CONDIȚII TEHNICE, TEHNOLOGICE Șl VERIFICĂRI

 • 1. DOMENIUL Șl CONDIȚIILE DE UTILIZARE:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde condițiile tehnice și tehnologice ce vor fi îndeplinite la realizarea și punerea în funcțiune a instalațiilor electrice șl automatizare aferente obiectivului din cadrul proiectului în vederea utilizării acestora pe toată durata lor normată la utilizare (30 ani).

Caietul a fost întocmit în baza reglementărilor în vigoare.

 • 2. CONDIȚII TEHNICE:

  • 2.1. Cerințe de calitate pentru componentele lucrării:

Alegerea materialelor și aparatelor aferente instalațiilor electrice s-a făcut pe bazai -

 • - cerințelor esețiale de calitate;

 • - posibilităților actuale de aprovizionare de pe piața internă a unor/material având calități i

performanțe optime;                                                        *

Materialele și echipamentele utilizate vor fi omologate înainte de punerea în operă sau Vor a a agrementul tehnic (conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții) și au fost alese înfurtțție ele:

 • a) - parametrii de funcționare:                                         7 - \            /


  e.


tensiune: tensiunile nominale (respectiv nivelul lor de izolație) vor corespurjde tensiunii maxime cr instalația sau sectorul respectiv; curent: alegerea s-a făcut în funcție de natura curentului (alternativ, continuu) .șKide 'al admisibilă a intensității acestuia care ar putea apărea în regim anormal de funcționare',

 • - alte caracteristici: puterea, factorul de putere, etc ... vor fi în conformitate cu indicațiile producătorilor;

 • b) - categoria în care se încadrează încăperea respectivă din punct de vedere al mediului - conform capitol 2 din Normativul 1.7-2011 sunt diferite pentru diversele obiecte ale investiției, și sunt specificate în memoriile tehnice respective.

d) - caracterul specific al instalației electrice - conform cap. 3, 5 din Normativul 1.7-2011; La instalare se vor respecta condițiile din normele (de mai jos) pentru: conductori, tuburile de protecție și a cablurile electrice se vor respecta Normativ 17-11, NTE007/2008. Echipamentele alese nu vor provoca efecte dăunătoare asupra altor echipamente electrice.

în toate încăperile, cu excepția celor din categoria EE-BA4 vor fi utilizate materiale, aparate și receptoare electrice în execuție cel puțin protejată cu gradul de protecție adecvat încăperii, dar nu mai puțin de IP201 urmând să corespundă condițiilor tehnice specifice de calitate din normele sau standardele de produs;

Elemente de susținere (console, bride, cleme, etc.) vor fi incombustibile (Co-CA1) sau practic neinflamabile (C1 =CA2a) sau greu combustibile (C2 = CA2b).

Materialele folosite pentru elementele de susținere (console, bride, cleme) vor fi incombustibile (clasa Co-CA1) sau puțin combustibile.

de


Materialele și aparatele folosite trebuie să corespundă condițiilor tehnice specifice calitate, din standardele de produs.

Se vor utiliza-

 • - conductori și cabluri electrice;

 • - tuburi de protecție;

 • - aparate de comutație pentru instalații electrice,

 • - corpuri de iluminat;

 • - tablouri electrice de distribuție;

 • 2.2. Condiții de execuție a lucrărilor:

Amplasarea instalațiilor electrice se va realiza astfel ca să se:

 • - evite amplasarea în zone în care integritatea lor și a utilizatorilor ar putea fi periclitate (datorată șocuri or mecanice, pericolului de incendiu, electrocutare, etc):

 • - asigure un acces ușor la instalația electrică (pentru verificări, reparații, intervenții în caz de incendiu, etc.).

 • a) Instalații e ectrice montate în spațf închise:

Nu se admite amplasarea instalațiilor electrice sub conducte purtătoare de fluide sau utilaje pe care ar putea să apară condens (cu excepta celor în execuție închisă grad minim de protecț e IP44) realizate

1 din materiale rezistente la condițiile respective

Se vor evita traseele comune cu acelea ale altor instalații și / sau utilaje care ar putea să le perecliteze funcționarea.

Distanțele minime între elementele instalației electrice și elementele altor instalații sau elementele de construcție sunt cele indicate în Normativ 17-11. In cazurile în care nu se pot respecta aceste distanțe, pe porțiunile de trasee respective se vor prevedea elemente de protecție.

Legăturile electrice ale conductoarelor (între ele, la aparate, corpuri de iluminat etc. sau elemente metalice) se execută prin metode și mijloace care să asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistență de treceră minimă, sigure în timp și ușor de verificat, pentru conductoarele izolate îmbinările sau derivațiile se fac numai cu accesorii special prevăzute în acest scop (doze).

Se interzice:

 • - executarea de legături în interiorul golurilor din elementele de construcții sau al trecerilor prin elemente de construcții.

 • - supunerea legăturilor electrice la tracțiune.

Legăturile între conductoarele de cupru se fac prin răsucire și matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule și accesorii corespunzătoare.

Pentru răsucire și/sau matisare conductorii vor avea minimum 10 spire pe o lungime a legăturii (egală cu de 10 ori diametrul conductorului) dar cel puțin 2 centimetri și se vor cositori.

Legăturile la cleme aparate, echipamente, tablouri, se fac prin strângere mecanică cu șuruburi (pentru secțiuni mai mici de 10 mm2 sau papuci).

Legăturile conductorilor de protecție se execută în condițiile prevăzute de STAS 12504/4,5.

Legăturile dintre elementele componente ale instalației de legare la pământ (legarea carcaselor metalice aferente tablourilor electrice și motoarelor electrice la centura interioară de legare la pământ) se execută de preferință prin sudare.

Dozele vor asigura:

 • - protecția legăturilor electrice (împotriva pătrunderii umezelii și a prafului din mediul înconjurător);

 • - continuitatea perfectă a conductoarelor electrice;

 • - nivelul de izolație corespunzător;

Aparatele de conectare folosite din circuitele electrice vor avea un curent nominal de minimum 10 A și se vor monta pe conductorul de fază la înălțimea de max. 1,5 metri de la pardoseală.

Prizele se vor monta fată de pardoseală, la o inălțime menționată în memoriul tehnic (30 cm).

Aparatele de comandă a conectării/deconectării instalațiilor de forță se vor monta astfel încât să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului și eventual nulul de lucru în funcție de schema de protecție adoptată.

Corpurile de iluminat (de orice tip) se vor alimenta între fază și nul.

Corpurile de iluminat pentru condiții normale (cu carcasa metalică sub 2,5 m) șl prizele cu contact de protecție (220V c.a ), se vor conecta la conductorul nul de protecție, iar acesta la rândul său se va racorda la borna de nul de protecție a tabloului electric aferent.

Tensiunea de lucru a corpurilor de iluminat și a prizelor cu contact de protecție este de 220 V c.a.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductoarele de alimentare.

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat se vor alege astfel încât să suporte, fără a suferi modificări, o greutate egală cu 5 ori greutatea corpurilor de iluminat

Tablourile electrice de distribuție vor fi în construcții închise (tip cutie metalică) și realizate din materiale incombustibile.

Tablourile electrice se instalează astfel încât înălțimea laturii superioare (a tabloului) față de cota finală a pardoselii să nu depășească 2,30 m și lateral de minim 1 4 m de orice conductă metalică.

Tablourile electrice se montează vertical și se fixează sigur, pentru evitarea vibrațiilor Carcasele tablourilor electrice și elementele lor de susținere se protejează împotriva coroziunii

2.3 Execuția instalațiilor de curent) slabi

Marcarea traseelor si a pozițiilor de instalare a materialelor si aparatelor se face pe baza documentației de proiectare, respectandu-se prescripțiile tehnice, in mod special cele referitoare la corelarea traseelor electrice cu traseele celorlalte instalații precum si a distantelor minime fata de acestea (conform cu normativele 17/2011 si NTE007/2008).

Trebuie evitata amplasarea instalațiilor electricede curenti slabi pe trasee comune cu acelea ale altor instalații sau utilaje care ar putea sa le pericliteze in funcționare normala sau in caz de avarie Când acest deziderat nu se poate respecta, instalațiile electrice se pot dispune pe trasee comune, astfe':

 • a) deasupra conductelor de apa, de canalizare si de gaze lichefiate,

 • b) sub conducte de gaze naturale si sub conductele calde (cu temperaturi peste +400 C).

Condițiile pentru montarea tuburilor si țevilor de protecție sunt indicate in normativul 17-11. Dintre acestea se specifica cateva, considerate ca fiind cele mai importante.

 • a) Nu se vor monta tuburi si țevi in care sunt introduse conducte electrice cu izolație obișnuita pe

2 suprafața coșurilor, in spatele sobelor sau al corpurilor de încălzire;

 • b) Tuburile din PVC se pot instala aparent numai in înălțimi de peste 2 m de la pardoseala;

 • c) Tuburile si țevile se instalează numai pe trasee verticale sau orizontale.

Se admit trasee oblice in cazul tuburilor peste plansee sau ingropate in beton precum si la traseele golurilor din plansee si ale golurilor formate in panouri din beton, la turnare.

Deasemenea, se admit trasee oblice in cazurile de excepție când nu se poale altfel (de exemplu: in casa scării);

 • d) In incaperi de locuit si similare, traseelor orizontale se distanteaza la cca 0,3 m de la plafon,

 • e) In incaperi in care in tuburi si țevi poate pătrunde sau se poate colecta apa de condensatie, acestea se vor monta pe trasee orizontale cu panta de 0,5... 1 % intre doze;

 • f) Tuburile din PVC montate peste plansee sub pardoseala se protejează prin acoperire cu un strat de mortar de ciment cu grosimea minima de 1 cm;

 • g) Se va evita montarea tuburilor si a țevilor de protecție pe sau in structura de rezistenta a construcțiilor, in caz contrar aceasta montare este permisa in condițiile prevăzute in normativul P100;

 • h) Tuburile si țevile montate îngropat intr-un slit in elementul de construcție sau sub tencuiala se acopera cu un strat de tencuiala de minim 1 cm grosime;

 • i) Tuburile si țevile se fixeaza pe elementele de construcție cu accesorii de montare prin care sa se realizeze o prindere sigura in timp. Distantele intre punctele de fixare pe porțiuni drepte sunt indicate in normativul I7.

Se prevăd elemente de fixare si la 10 cm de la capetele tuburilor si curbelor, fata de doze, aparate, echipamente sl derivații;

 • j) Tuburile si țevile din PVC se manevrează in limitele de temperatura a mediului ambiant prevăzute in standardele de produs. In cazul unor temperaturi sub regimul termic critic admis, se va face preincalzirea la o temperatura de +50 C timp de 24 ore.

Condițiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi urmeaza condițiile impuse pentru tuburile respective. In plus, trebuie respectate următoarele:

o Se vor evita îmbinările la tuburile montate îngropat;

o Se interzice îmbinarea tuburilor montate înglobat in elementele de beton ia turnarea acestora;

o Se interzice îmbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de construcție;

o Curbarea tuburilor se executa cu raza interiore egala cu min. de 5...6 ori diametrul exterior al tubului la montaj aparent si egala cu min. de 10 ori diametrul tubului la montaj ingropat;

o Dozele si cutiile de derivație se montează cu prioritate pe suprafețele verticale ale elementelor de construcție;

o Dozele de tragere a conductelor electrice prin tuburi se prevăd pe trasee drepte, la distanta de maxim 25 m sl pe trasee cu cel mult 3 curbe, la distanta de maxim 15m.

Dintre condițiile de montare a conductelor si cablurilor electrice, care sunt specificate in normativele I7 respectiv NTE007/2008, se menționează armatoarele:

• Se interzice executarea legaturilor intre conductoare in interiorul tuburilor sau țevilor de protecție, golurilor din elementele de construcție si trecerilor prin elementele de construcție;

Legaturile pentru îmbinări sau derivații intre conductoare de cupru se fac prin cleme speciale sau prin presare cu scule si accesorii corespunzătoare;

 • 3. CONDIȚII TEHNOLOGICE

  • 3.1. Tuburi șl accesorii:

 • a) Consumurile specifice de materiale cuprind toate materialele necesare executării nei unități de lucrare, inclusiv pierderile tehnologice.

 • - piesele de legătură sunt incluse în prețul țevii.

Se vor prevedea materiale auxiliare de montaj.

 • b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele:

 • - trasarea instalațiilor;

 • - montarea paturilor de cablu, tuburilor și țevilor pe dibiuri sau console (aparent);

 • - executarea și rectificarea fileteior și/sau a îmbinărilor între tuburi și/sau țevi,

 • - îndoirea tuburilor și/sau țevilor

 • c) Condiții de măsurare a lucrărilor metri pe lungimea traseului, incluzând și dozele (in lungimea măsurată).

 • d) Verificări privind integritatea fizică.

 • 3.2. Conductori electrici și accesorii:

 • a) Consumurile specifice de maleriale: cuprind toate matenalele necesare executării unei unități de lucrare, inclusiv pierderile tehnologice.

 • b) Consumurile specifice de manoperă asigu'ă etapele

î

/P

 • - verificarea vizuală a integrității materialului la conductori și izolației, precum și la accesorii,

 • - introducerea conductelor în tuburi și/sau țevi gata montate;

 • - executarea legăturilor atât în doze, respectiv la aparate sau tablouri.

 • c) Condiții de măsurare a lucrărilor, la metru de conductă instalată, (inclusiv dozele), la care se adaugă capetele de conductă rămase libere, neprotejate, pentru executarea legăturilor la tablouri și/sau aparate.

 • d) Verificări efectuate la continuitatea izolației.

 • 3.3. Cabluri electrice șl accesorii:

 • a) Consumurile specifice de materiale cuprind toate materialele necesare executării unei unități de lucrare, inclusiv pierderile tehnologice.

 • b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele pentru:

Cabluri montate pe console sau trase prin țevi de protecție:

 • - pregătirea cablurilor sau a conductelor;

 • - montarea suporților (console, dibluri);

 • - montarea papucilor și lipirea lor precum și izolarea (cu bandă izolatoare);

 • - etichetarea;

Cabluri montate în săpătură

Pe lângă operațiile mai sus se cuprind și:

 • - executarea șanțului în teren tare umplutura și nivelarea manuală (dacă este cazul, la priza de pământ);

  CP


 • - stratul de protecție din nisip și cărămizi și folie avertizoare din PVC;

 • c) Condiții de măsurare a lucrărilor:

 • - la metru pe traseu efectiv, peste piesele de înndădire sau derivație și peste capetele terminale.

 • d) Verificări se efectuează la;

 • - realizarea legăturilor;

 • - continuitatea;

 • - rezistența de izolație.

 • 3.4. Aparate electrice și accesorii:

 • a) Consumurile specifice cuprind toate materialele necesare executării lucrării, inclusiv prevederile tehnologice.

 • b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele:

 • - verificarea vizuală a aparatului ce urmează a se monta;

 • - pregătirea pentru montaj a aparatelor;

 • - montarea aparatelor în doze, pe dibluri sau pe console existente;

 • - executarea legăturilor în aparate;

 • c) Condiții de măsurare: - la număr de bucăți.

 • d) Verificări:

întrerupătoarele, contactoarele pentru acționari, releele unitare și complexe, etc.

 • 3.5. Corpuri de iluminat și accesorii:

 • a) - Consumurile specifice de materiale cuprind, toate materialele necesare montajului; inclusiv prevederile tehnologice:

 • b) Consumurile specifice de manoperă asigură etapele:

 • - pregătirea pentru montaj a corpurilor de iluminat și/sau a accesoriilor,

 • - executarea legăturilor electrice și marcarea lor;

 • - reasamblarea și montarea corpurilor de iluminat pe elementele de fixare (dibluri, console, etc ),

 • c) Condiții de măsurare: în unitatea de măsură indicată în lista de cantități.

 • d) Verificări:- circuitele de iluminat și a corpurile de iluminat.

 • 3.6. Tablouri electrice:

 • a) Consumurile specifice de materiale:- cuprind toate materialele necesare montajului tabloului gata confecționat, inclusiv pierderile tehnologice.

 • b) Consumurile specifice de manoperă asigură operațiile necesare montării și anume:

 • - verificarea vizuală și după schemele de distribuție a echipării tablourilor,

 • - identificarea elementelor componente;

 • - montarea elementelor de susținere (dibluri, console);

 • - racordarea circuitelor electrice la șirul de cleme, respecitv la elementele componente ale tabloului.

 • c) Condiții de măsurare a lucrărilor:- în unitatea de măsură de la fiecare normă;.

 • d) Verificări: - elementele componente (siguranțe, întrerupătoare, contactoarele, releele unitare de orice tip cleme, etc.) și de ansamblu.

 • 3.7. Instalații de protecție, inclusiv priza de pământ;

Capitolul cuprinde:

a) Consumurile de materiale pentru montarea instalațiilor de legare la pământ precum și accesoriile acestora Se prevăd de asemenea și acope irile de proiecție anticorozivă


 • b) Consumurile specifice de manoperă asigură toate operațiunile necesare pentru executarea unei unități de lucrare.

 • - montarea conductei de protecție, a elementelor de fixare sau susținere, protecția anticorozivă,

 • c) Condiții de măsurare: - în unitatea de măsură indicată de fiecare articol în parte.

 • d) Verificări:

Se cuprind următoarele:

 • - verificarea continuității electrice și parametrilor proiectați la instalația de legare la pământ;

 • - măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ.

 • 4. PROBE, TESTE, VERIFICĂRI, RECEPȚIE:

  • 4.1. Probe, teste, verificări, recepție:

Sunt menționate verificările utile în cursul execuției și înainte de punere în funcțiune a unei instalații electrice, verificări ce se execută de către executant în conformitate cu NI7-2011 și C56-2002.

 • 4.1.1. LUCRĂRILE DE MONTARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE SE VOR REALIZA DE CĂTRE UN ELECTRICIAN AUTORIZAT CORESPUNZĂTOR CATEGORIEI care va controla vizual dacă lucrările constructive executate necesare instalației corespund prevederilor din proiect și prescripțiilor tehnice în vigoare.

a) - la traseele alese dacă: sunt respectate distantele minime admise (până Ia conductele altor instalații) și/sau până la elementele de construcție;

sunt evitate locurile în care ar putea fi periclitate instalația pe (durata exploatării) (lovituri mecanice, umezeală,

temperaturi ridicate, agenți corozivi.etc.).

 • b) - la traversările prin elementele de construcție* dacă amplasarea și modul de execuție respectă prescripțiile tehnice în vigoare;

 • c) - la lăcașurile marcate/executate pentru doze, aparate, etc.: dacă locul a fost ales corespunzător proiectului și dacă au fost respectate distanțele față de elementele metalice legate îa pământ și înălțimile față de suprafața finită a pardoselii, prevăzute în prescripțiile tehnice în vigoare;

 • d) - la pozițiile alese și traate în vederea montării pe console pentru aparate și pentru tabloul electric: dacă amplasamentul corespunde prevederilor proiectului și dacă sunt evitate locurile care prezintă pericol pentru instalație, precum și distantele față de elementele metalice legate la pământ.

 • 4.1.2. Toate aparatele, echipamentele și utilajele (corpuri de iluminat, aparatele de conectare, protecție, motoare electrice, tablouri electrice, etc. se vor verifica după transport pentru a corespunde caracteristicilor (prevăzute în proiect) șl a calități funcționale garantată

de fabrica furnizoare (prin certificat de calitate).

EXECUTANTUL NU POATE FACE ÎNLOCUIRI DE MATERIALE FĂRĂ AVIZUL PROIECTANTULUI.

Verificarea materialelor se va face;

 • - scriptic: confruntarea datelor și a caracteristicilor de calitate și dimensionale (menționate în certificate de calitate, buletine de omologare, etichete, ce însoțesc aparatele) cu acelea prevăzute în proiect;

 • - prin sondaj: la minim 1% din tipodimensiunile de materiale și constă în măsurarea dimensiunilor (secțiuni, diametre, lungimi).

Materialele, aparatele și/sau echipamentele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau prezintă defecte de calitate (izolații rupte, carcase sparte etc.) vor fi respinse.

4.1 3. înainte de montare, la conductori și la cabluri, se va verifica continuitatea electrică (pe fiecare colac în parte).

 • 4.2. Verificări de efectuat pe faze de lucrări:

  • 4.2.1. - vizual: respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare a conductelor, în vederea ușoarei identificări (prin etichete, culori), marcare ce trebuie să fie în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare.

  • 4.2.2. - vizual : prin sondaj (la cel puțin 15% din numărul total) legăturile electrice ale conductelor instalațiilor electrice, dacă au fost executate conform prescripțiilor tehnice în vigoare.

  • 4.2.3. Se va măsura rezistența de izolație între conducte și pământ.

  • 4.2.4. Instalația de protecție prin legarea sau ta nul se va verifica pe măsura executării instalației, după montarea receptoarelor astfel:

 • - se montează conductorul principal de protecție și se verifică continuitatea lui electrică,

 • - se montează piesa de separație între conductorul de protecție și priza de pământ și se verifică continuitatea lui electrică;

 • - se leagă la conductorul principal de protecție e'ementele metalice ale instalației electrice, conform proiectului și se verifică continuitatea electrică a fiecărei legături;

4.2 5 La instalarea tablourilor electrice, a electromotoarelor, echipamentelelor se vor controla vizual și prin măsurători următoarele:

 • a) modul și calitatea fixării lor pe suporți,

 • b) înălțimile de montaj admise și distanțele până la elementele construcției conform prescripțiilor tehnice în vigoare;

 • c) modul și cal:tatea execuției legăturilor electrice;

 • d) existența aparatelor de pornire, reglaj, protecție prevăzute în proiect

 • e) existența etichetelor și a inscripțiilor de identificare și marcare prevăzute în proiect.

 • 4.3. Verificări de efectuat la recepția preliminară

  • 4.3.1. Existența elementelor de protecție împotriva supracurenților și echiparea, respectiv reglarea corectă a dispozitivelor de protecție (siguranțe calibrate, curenții de reglaj ai releelor termice etc.).

  • 4.3.2. Funcționarea corectă a instalației electrice:

înainte de punerea în funcțiune a unui consumator se vor efectua următoarele operațiuni de verificare:

 • a) cu alimentarea electrică întreruptă se va verifica.

 • - aparatura de întrerupere a alimentării cu energie electrică;

 • - existența elementelor neizolate (sub tensiune) în interiorul tabloului;

 • - fixarea sigură a legăturilor electrice la bare și a conductelor electrice;

 • - valoarea corectă a protecției la scurtcircuit;

 • - reglarea corectă a protecției la suprasarcină în funcție de curentul indicat pe eticheta receptorilor;

 • - rezultatele satisfăcătoare ale izolației;

 • - reglajul corect a! releelor de protecție (la curenți de defect).

 • b) cu instalația sub tensiune se va verifica:

 • - dacă tensiunea prescrisă este disponibilă pe toate fazele:

 • - dacă circuitul de control asigură succesiunea normată a operațiilor.

Se va verifica dacă prin învârtire electrică rotorul motorului are sensul indicat pe carcasa și dacă în timpul funcționării apar zgomote anormale.

 • 4.3.3. Funcționarea corectă a instalațiilor de iluminat normal (existența condensatoarelor și evitarea efectului stroboscopic la lămpile fluorescente, etc.).

 • 4.3.4. Funcționarea eficientă și a instalațiilor de protecție prin legare la pământ.

 • 4.4. Verificări de afectuat pentru Instalațiile de curent! slabi

Executarea lucrărilor se va face cu respectarea normelor, standardelor si prescriptilor in vigoare, in special a prevederilor pentru instalațiile electrice cuprinse in:

 • - Normativ P118/99;

 • - Normativ nte007/2008;

 • - Normativ NP I 7/2011;

 • - Normativ PE118-3/2015;

Menționarea numai a normativelor de mai sus nu are caracter limitativ.

în timpul execuției se face o verificare preliminară. După executarea Instalațiilor electrice de curenti slabi se face verificarea definitiva, înainte de punerea In funcțiune.

Verificarea preliminară consta din:

 • - verificarea inalnte de montaj a continuității electrice a conductoarelor;

 • - verificarea după montaj a continuității electrice a instalației;

 • - verificarea calitatil si integrității tuburilor ce se montează in cofraje,

 • - verificarea echipamentelor electrice.

Verificarea definitiva cuprinde:

 • - verificări prin examinare vizuala ;

 • - verificări prin încercări si măsurători.

Prin examinare vizuala se urmărește daca :

 • - au fost aplicate masurile pentru protecție împotriva șocurilor electrice prin atingere directa;

 • - alegerea, montajul si reglajul echipamentelor s-a executat corect, conform proiectului;

 • - materialele, aparatele si echipamentele au fost alese instalate in conformitate cu condițiile impuse de influentele externe,

 • - conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;

 • - materialele, echipamentele si utilajele au fost amplasate astfel incat sunt accesibile pentru verificări si reparații, asigura funcționarea fara pericole pentru persoane si instalații.

La punerea in funcțiune a instalațiilor se vor respecta toate prescripțiile furnizorilor de aparataj si echipament electric. Se vor face verificări, teste si simulări ale instalațiilor inainte de a fi puse in funcțiune.

In exploatare se va acorda o atentie deosebita întreținerii in bune condiții a intregii instalații, respectandu-se toate prescripțiile furnizorilor si prevederile din proiect. Verificarea, probele si măsurătorile se vor face cu respectarea masurlor de protecția muncii, astfei :ncat sa nu pună in pericol persoanele care efectuează aceste lucrări

CP


5. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIȚIILE TEHNICE, TEHNOLOGICE Șl DE VERIFICARE A INSTALAȚIILOR ELECTRICE:

5.1. Reglementări cu caracter republican:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor aprobat prin HG 925/95;

Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții aprobat prin HG 392/94.

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobat cu HG 273/94.

Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat cu HG nr 261/94. Ordonanță de urgență privind energia electrică și termică aprobată cu HG 63/98.


5.2. Standarde:

STAS 3184/3,4-85 generale de calitate;

STAS 3009 - 90 puteri nominale;

STAS 6824-86 calitate.

STAS 7290-75

STAS 4173/1+3/91 scopuri

STAS 2612-87

STAS 3184/3,4-88


 • - Prize, fișe și cuple pentru instalații electrice până la 380 V c.a. Condiții

- Lămpi electrice cu incandescentă de format normal. Tensiuni și

 • - Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminatul general. Condiții tehnice de

 • - Lămpi electrice cu descărcare în gaze. Clasificare și terminologie;

 • - Siguranțe fuzibile de joasă tensiune cu mare putere de repere pentru

industriale. Condiții de calitate;

 • - Protecția împotriva electrocutării, limite admise;

 • - Prize, fișe și cuple pentru instalații electrice până la 380 V.c.a. și 250 V.c.c.


Și

până la 25 A. Condiții tehnice generale de calitate;

STAS CN 60598-1,2-94;98 - Corpuri de iluminat. Prescripții generale și speciale.

SR CEI 600509(826)+AI-1995 - Vocabular electrotehnic internațional. Instalații electrice în construcții.

SR CEI 60227 /1+7    - Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinii de tensiune nominală până la

450/750 V, inclusiv;

SR EN 60529-95              - Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP).

SR EN 60742-98              - Transformatoare de separare și transformatoarelor de securitate.

Prescripții.

SR CEI 60255-3; 7+9; 11+15; 21-23/94+99. Relee electrice.

SR CEI 60757-93      - Cod pentru notarea culorilor.

SR CEI 60884-1; 12-94 - Aparataj de joasă tensiune fix silvic pentru uz casnic și similar.Prescripții generale.

SR CEI 60898+AI-95- întrerupătoare automate pentru protecția la supracurenți pentru instalații casnice și similare.

SR CEI 60947-2;3;4;   - Aparataj de joasă tensiune. întrerupătoare, contactoare.

STAS 6824-86        - Lămpi fluorescente tubulare pentru iluminat general. Condiții generale de


calitate;

STAS 7290-75

STAS 8114-4-91

STAS 9436/1-73

STAS 6990-90

STAS 551-80


 • - Lămpi electrice cu descărcări în gaze. Clasificare și terminologie,

 • - Corpuri de iluminat. Condiții tehnice generale;

 • - Cabluri și conducte electrice. Clasificare și simbolizare;

-Tuburi pentru instalații electrice, din PVC neplastifiate;

 • - Piese de fixare a tuburilor pentru instalațiile electrice. Bride metalice.


Condiții

generale;

STAS 7933-80        - Tuburi de protecție (PEL) cu manșoane-

STAS 11360-89        - Tuburi pentru instalații electrice. Clasificări tehnologice. Condiții tehnice

generale;


STAS 298-80 STAS 10 955-77

STAS 526-89

STAS 6865-89


 • - Cabluri și idncatoare de securitate

 • - Cabluri electrice. Calculul curentului admisibil în cabluri, în regim permanent Prescripții;

 • - Conducte de cupru cu izolație din cauciuc până la 750 V.

 • - Conducte cu izolație de PVC pentru instalații electrice fixe • 5.3. Norme tehnice cu caracter generalizat:

P118-98 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

C300 - 94 - Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării

lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora.

P100 - 92 - Normativ pentru proiectarea antiseimică a constructor industnale

 • 5.4. Norme tehnice cu caracter specializat:

17-2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

NTE007/2008 - Normativ privind proiectare și executarea rețelelor de cabluri electrice. PE-116/94 - Normativ de încercare și măsurător la echipamente și instalații electrice.

PE124/95 - Normativ pentru stabilrea soluțiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali și similari.

PE-132/95 - Normativ pentru proiectarea releelor electrice de distribuție publică.

118/1-01 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice interioare de curenti slabi aferente clădirilor civile si de productl;

118/2-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de semnalizare a incendiilor si a sistem, de alarmare contra efracției din clădiri

Norme generale de protecția muncii - Ediția 2002 aprobate cu Ordinul M M S.S. nr. 508/20.11.2002 si cu Ordinul Ministerului Sanatatri si Familiei nr. 933/25.11 2002 ;

Norme specifice de protecția muncii pentru transportul si distribuția energiei electrice - indicativ 65/2002 ;

Legea 307/2006 Privind Apararea împotriva incendiilor

Legea 319/2006 Privind Securitatea si Sanatatea in Munca

 • 5.5. Norme și instrucțiuni specifice:

 • 1. PE 134/2/96 - Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de

scurtcircuit în rețele electrice în tensiunea sub 1 KV.

 • 2. PE843/74           - Condiții tehnice pentru panouri, pupitre și dulapuri de automatizări;

8. MĂSURI DE PROTECȚIE Șl STINGERE A INCENDIILOR

 • 1. DOMENIUL DE APUCARE:

Măsurile menționate în prezentul caiet de sarcini prevăzute in proiect în conformitate cu actele normative aflate în vigoare trebuiesc îndeplinite în mod obligatoriu la execuție, pentru asigurarea siguranței ta foc atât a utilizatorilor, cât și a construcțiilor și instalațiilor aferente.

 • 2. PREVEDERI COMUNE:

  • 2.1. Nivelul de combustibilitate a materia tel o rși echipamentelor din instalațiile electrice.

Elementele utilizate în instalațiile electice vor fi incombustibile (CA1) sau cel puțin greu combustibile (CA2), acestea urmând a fi montate protejat în elementele incombustibile ale construcției sau pe trasee ferite de pericol de Incendiu. Materialele pe care vor fi montate instalațiile vor fi incombustibile (CA1), iar cele de protecție a Instalațiilor electrice (tuburi, pLnte, canale) izolare (ecrane) mascare, susținere, vor fi incombustibile(CAI) sau cel puțin greu combustibile (CA2a) și (CA2b).

Caracteristicile materialelor și a echipamentelor electrice vor fi conform categoriei în care se încadrează încăperea sau spațiul respectiv, din punct de vedere al influențelor externe și din punct de vedere al pericolului de incendiu.

Montarea pe materiale combustibile a conductelor electrice cu izolație normală a cablurilor fără întârziere la propagarea flăcării, a tuburilor din materiale plastice (PVC;PET) a aparatelor și echipamentelor electrice (ce nu sunt prevăzute de fabricant pentru montare pe materiale combustibile, se va face numai interpunând ecrane incombustibile sau elemente de distanțare (17-2011).

Elementele de instalații - ce se vor monta pe/sau în elementele incombustibile ale construcției vor avea atestate ale organelor abilitate în acest scop (înaintea de punerea în operă)

 • 2.2. Asigurarea alimentării cu energie electrică:

Pe durata unui eventual incendiu, iluminatul general al clădirii va fi întrerupt, urmând ca iluminatul de siguranță (17-2011), să fie asigurat cu ajutorul corpurilor de iluminat de siguranță (echipate cu baterii de acumulatori și cu dispozitive de comutare automată la întreruperea tensiunii de bază).

Scoaterea de sub tensiune a întregii instalații se va face de la tabloul general

 • 3. PREVEDERI SPECIFICE:

  • 3.1. Trecerea conductelor și barelor electrice prin elemente incombustibile ale construcției se va executa Normativ (7/2011

în cazul conductelor electrice izolate introduse {trase) în tuburi nu este necesară o altă protecție. Fac excepție traversările prin rosturi de tasare, caz în care conductele se vor proteja în tub pe porțiunea de trecere (tub in tub). Dacă trecerea se face între încăperi cu medii diferite, tuburile de protecție se vor instala înclinat spre încăperile cu condițiile cele mai grele. Golurile dintre tub și elementele de construcție se vor umple cu masă izolantă.

 • 5. Capetele tuburilor care ies din elementul de construcție se prevăd cu tile de porțelan sau alte materiale electroizolante în încăperile uscate sau umede cu intermitență - categoriile U0.U1 (AD3, AD4). Vilele și pipele se montează astfel încât să iasă complet din elementele de construcție.

La trecerea dintre interior spre exterior sau intre încăperi cu umidități, temperaturi diferite, tilele și pipe'e se vor umple cu masă izolantă (bitum, masă izolantă pentru cabluri, mastic, etc.) în încăperile cu umiditatea cea mai mare, cu temperatura cea mai ridicată . Tuburile de protecție se montează înclinat, cu pantă descendentă spre încăperea cu condițiile cele mai grele.

 • 6. Etanșarea golurilor la infiltrările de gaze se va realiza cu mortar de ciment la golul dintre tub și elementele de construcție și cu celochit și șnur electroizolant la golul dintre tub și conducte/cabluri. Se va urmări aplicarea prevederilor Normativului I6.

 • 7. Trecerea prin elemente de construcție rezistente la foc sau rezistente la explozie se poate admite numai justificat tehnic, în condițiile Normativ 17/2011 și anume:

 • - pe porțiunea de trecerea, conductelor să nu fie materiale combustibile (CA2a+CA2d), cu excepția izolației conductoarelor;

 • - spațiile libere din jurul conductoarelor, barelor izolate, tuburilor, etc., Inclusiv a celor pozate în canale, galerii, estacade, etc. vor fi închise pe porțiunea de trecere (pe toată grosimea elementului de construcție cu materiale incombustibile, de ex. beton, zidărie) care vor asigura rezistența la foc cel puțin egală cu a elementului de construcție adiacent;

 • 8. Traversarea coșurilor și canalelor de fum este interzisă utilizând conducte, cabluri și bare electrice, tuburi de protecție sau alte elemente ale instalațiilor electrice (conf. 17-2011).

 • 3.2. Tablourile electrice vor fi realizate numai de unități autorizate în construirea de tablouri electrice, la confecționarea acestora, urmând a se folosi numai materiale incombustibile sau greu combustibile din clasa (CA2a) și nehigroscopise. Tablourile electrice vor fi în construcție închisă cu grad de protecție minim IP311.

 • 3.3. Protecția clădirii împotriva loviturilor directe de trăsnet se va asigura cu instalația exterioară de paratrăsnet, care se va verifica, precum și prin priza de pământ proprie. Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu va depăși valoarea de 1,0 ohm.

 • 3.4. Se interzice efectuarea de probe sau punerea în funcțiune a instalației fără a fost luate toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

 • 3.5. Dotarea cu mijloace de Intervenție în caz de incendiu:

 • - se interzice utilizarea stingătoarelor cu spumă și jeturilor de apă la stingerea incendiilor în instalațiile și/sau tablourile electrice;

 • - în zona unde se află tablourile electrice de distribuție și/sau de utilaj vor fi prevăzute stingătoare portabile cu praf și bioxid de carbon (procurate prin grija beneficiarului);

 • - personalul de intervenție va fi echipat și cu mijloace de protecție a căilor respiratorii împotriva degajărilor de noxe (monoxid și bioxid de carbon, vapori de acid sulfuric ce se degajă la arderea policloruril de vinii PVC etc.);

 • - mijloacele de primă necesitate la intervenția în caz de incendiu vor fi amplasate în locuri vizibile, ușor accesibile și în permanentă stare de funcționare.

 • 4. REGLEMENTĂRI PRIVIND SIGURANȚA LA FOC

  • 4.1. Reglementări cu caracter general:

 • 1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

 • 2. Regulamentul de stabilire a categoriilor de importanță în construcții aprobat cu

H.GR. nr. 261/1994.

 • 3. Regulamentul privind controlul de Stat al calității în construcții, aprobat cu H.G.R

nr. 272/1994.

 • 4. Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobat cu H.G.R nr. 273/1994.

 • 5. Regulamentul privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor, instalațiilor și alte amenajări care se supun avizăm și/sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor, aprobat cu H.G.R. nr 571/1998.

 • 6. Legea 50/91 modificată cu Legea nr. 125/96 - Legea privind executarea lucrărilor de construcții.

 • 7. O G.R nr 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor

 • 8. Decretul 400/1981 ■ reguli privind exp oatarea și întreținerea instalațiilor

 • 9. Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate in

construcții aprobat cu H.G R. nr. 731/91 și H G.R. nr 143/92.

 • 10. Regulamentul de verificare și expertiza tehnică a proiectelor, execuției lucrărilor și construcțiilor, respectiv îndrumătorul pentru atestarea tehnico - profesională a specialiștilot cu activitate în construcții, aprobate cu ordinul 77/N/1996.

11 Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției

lucrărilor și a construcțiilor aprobat cu H.G.R. nr. 925/99.

4.2. Standarde:

SR ISO 6309/1998

STAS 8558 - 78

SR EN2-1995

STAS 12604/4-89

STAS 12604/4-89

STAS 12604/5 - 90

STAS 12604-87

SR EN 54-1-98

incendiilor.

STAS 11357-90


STAS 11976-83

STAS 9752-86


Protecția împotriva incendiilor. Semne de securitate.

Măsuri de siguranță contra incendiilor Determinarea incombustibilității materialelor de construcții.

Clase de incendiu.

Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții.

Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe Prescripții. Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe.

Prescripții de proiectare, execuție ș: verificare.

Protecția împotriva electrocutării. Prescripții generale.

Elemente componente ale sistemelor de detectare a

Partea I. Introducere.

 • - Măsuri de siguranță contra incendiilor. Clasificarea materialelor și elementelor de construcții d.p d.v. al combustibilității.

 • - Instalații de stingere a incendiilor. Instalații de stingere cu spumă. Prescripții de proiectare.

 • - Utilaje de stins incendii - Stingător cu dioxid de carbon.

 • 4.3. Norme tehnice:

 • 1. "Norme Generale de prevenire și Stingere a Incendiilor" aprobat cu ORDINUL NR.

775 M.l. din 22 iulie 1998;

 • 2. Normativ de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P.118-1999.

 • 3. Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevedentor Normativului de siguranță la foc a construcțiilor P.118/199, indicativ MP008-2000.

 • 4. Normativ privind protecția împotriva incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora - indicativ C300/1994.

 • 5. Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor. -indicativ 17-2011

 • 7. Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare indicativ 19 și 19/1.

 • 8. Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente indicativ G56/2002.

 • 9. Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social -culturale, agrozootehnice și industriale - indicativ P100-92

 • 4.4. Norme tehnologice de proiectare:

 • 1. Catalog de detalii, elemente și subansambluri prefabricate de instalații pentru construcții - PSI - elaborat de IPCT București, ed. 1996.

 • 3. Ghid de performantă pentru instalații, voi. 3 - Instalații electrice - elaborate de IPCT

- București - ed. 1996.

 • 4.5. Norme și instrucțiuni specifice privind stingerea incendiilor:

 • 1. N P.S.I. și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul, distribuția energiei electrice și termice - indicativ P.E. 009 - 94.

3. N.P.S.l la explotarea construcțiilor și instalațiilor specifice unităților de transport și telecomunicații aprobată cu Ordinul 12/1980.

 • 5. RECOMANDĂRI FINALE:

Beneficiarul va lua măsuri ca dotările cu mijloace tehnice PSI precum și amenajările constructive privind instalațiile de prevenire și stingere a incendiilor să fie puse în funcțiune înainte de darea în exploatare a obiectivelor și apoi menținute în stare de funcționare pe toată durata de funcționare utilizare a instalației (30 am) aferente construcției

Obligația și răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor, a instructajului și pregătirii personalului, potrivit atribuțiilor ce le revin, o au cei ce conduc, organizează și controlează activitatea în cadrul construcției menționate.

Dacă normativele și instrucțiunile departamentele nu cuprind prevederi pentru unele locuri de muncă în cadrul construcției, beneficiarul și executantul vor întocmi instrucțiuni proprii specifice acestora

CAIET DE SARCINI

C. MĂSURI Șl INSTALAȚII DE PROTECȚIA MUNCII

 • 1. DOMENIUL DE APUCARE

Măsurile și instalațiile de protecția muncii menționate în prezentul caiet de sarcini (întocmit în conformitate cu legislația în vigoare) se referă la activitățile de proiectare, execuție și exploatare a instalațiilor electrice aferente construcțiilor. Măsurile menționate vor asigura atât utilizatorii cât și construcțiile împotriva efectelor periculoase de orice natură a curentului electric (de joasă tensiune - sub 1 kV ca), urmând ca acest caiet de sarcini să fie conectat în mod obligatoriu împreună cu legislația menționată în capitolul "Reglementări privind instalațiile și măsurile de protecție a muncii"

 • 2. PREVEDERI COMUNE

Instalația electrică prevăzută în proiect asigură:

 • - protecția utilizatorilor împotiva șocurilor electrice ce ar putea să apară ca urmare a atingerii directe a părților active a instalației sau a unei atingeri indirecte prin intermediul unor părți metalice, ajunse accidental sub tensiune;

 • - protecția instalației cu echipamente adecvate

 • - spațiul necesar pentru lucrările de execuție, verificare, întreținere și/sau reparare.

 • - excluderea oricăror influențe de orice natură cu utilități tipuri de instalație;

 • 3. PROTECȚIE Șl MĂSURI DE PROTECȚIE

  • 3.1. Protecția împotriva stingerilor directe sau indirecte

 • 1. Protecția împotriva atingerilor directe se asigură prin utilizarea a cel puțin una din următoarele măsuri aplicate asupra părților active:

 • - alimentarea la tensiune foarte joasă de securitate (TFJS) cu valori ce nu depășesc 50 Vca sau 120 Vca;

 • - izolare;

 • - carcase sau bariere ce nu permit atingeri;

 • - amplasarea în afara zonei de accesibilitate;

 • - dispozitive de protecție diferențială la curențl de defect;

 • 2. Protecția împotriva atingerilor indirecte este obligatorie în cazurile când utilizatorii pot ajunge în contact simultan, atât cu un element activ - conductor - cât și cu o masă conductoare (în condițiile în care este posibilă apariția unei diferențe de potențial periculoasă) ca urmare a unui defect. Toate masele din instalație vor fi prevăzute cu cel puțin una măsură de protecție împotriva atingerilor directe și anume:

 • a. cu întreruperea automată a alimentării cu electricitate cu ajutorul unor dispozitive specializate de protecție la supracurenți sau dispozitive diferențiale (coordonate în timpul schemei de legare la pământ) în condițiile;

realizarea buclei de circulație a curentului de defect în cazul rețelelor.

legate la pământ prin legarea maselor la punctul neutru (schema TN);

utilizării dispozitivelor diferențiale selective la protecție după locul de montare (branșament, tablou sau circuite electrice). Deconectarea se va efectua pe conductorii de fază cât și pe conductorul de neutru dacă secțiunea acestuia este mai mică decât a celor de fază.

 • b. fără întreruperea alimentării în special la echipamentele care necesită o funcționare fără întreruperi și la care se pot utiliza, ca mijloace:

materiale și echipamente de clasa II și/sau III;

izolarea suplimentară (cu izolații suplimentară sau carcase izolante); separarea de protecție a circuitelor;

amplasarea la distanță sau intercalarea de obstacole (numai în încăpen uscate Uq = AD^).

 • 3.2. Măsuri de protecție a muncii

în proiect sunt respectate și prevederile din fișele tehnologice ale echipamentelor, regulamentele de exploatare tehnică, condițiile încăperilor deservite.

a. Măsuri pentru perioada de execuție

înainte de începerea lucrărilor de execuție vor fi obț nute:

 • - sub formă scrisă - autorizația de lucru, precum și avizul proprietarilor de utilități din vecinătate.

în cazul unor neconcordanțe între proiect șl situația de pe teren, ca urmare a unor modificări ulterioare a parametrilor tehnici sau a unor omisiuni, va fi solicitat proiectantul pentru a da soluțiile

li

adecvate.

b. Măsuri de protecție în exploatare împotriva tensiunilor de atingere directă se vor realiza prin.

 • - mijloace tehnice;

 • - mijloace organizatorice:

 • * Inscripționarea de avertizare a instalațiilor și echipamentelor (valori" tensiune, curenți, etc);

plăci avertizoare,

 • * echipament electroizolant de protecție personală sau colectivă.

4 ACTE NORMATIVE

4.1. Acte normative cu caracter generai

- Norme generale de protecție a muncii, ed. 1996, cap.3 (art.208, 209), cap.4 (art.26 + 278; 283 + 288; 290 + 296; 343 + 386; 453 + 473).

~ Regulament pentru protecția și igiena muncii în construcții, ed.1993 aprobat cu Ord. 9N/1993 al MLPAT.

 • 4.2. Standarde

  -Echipamente de protecție împotriva căderilor de la7năH'ime,_CeotUri

  • - Instalații electrice în construcții. Partea al-a. Măsuri de protecție^entrirasigura

  /    . 4 ’  -   . \

  • - Identificare conducte prin culori sau repere numerice.

  • - Efectele trecerii curentului electric prin corpul omului.

  • - Grade de protecție asigurate prin carcase (IP)

  • - Specificație de măsuri electroizolante pentru lucrul în instalații .electrice

  • - Culori și indicatoare de securitate. Condiții tehnice

  • - Protecția împotriva electrocutărilor prin atingere ind


SREN 361 - 96

complete.


SR CEI 60.364 -1

securității.

SR CEI 60.446 - 93

SR EN 60.470/1+7/95

SREN 60.520-95

SREN 60 903 - 97

STAS 297/1-88

STAS 2612-87

Prescripții de prize etanșe executate.

STAS 2849/1-7/86+89 - Iluminat. Tehnologie.

 • - Prize pentru instalații de legare la pământ.

 • - Protecția împotriva electrocutărilor. Tehnologie.

 • - Protecția împotriva electrocutărilor la echipamente electrice portabile. Prescripții.

 • - Protecția împotriva electrocutării. Prescripții generale.

 • - Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții.

 • - Protecția împotriva electrocutării. Instalații electrice fixe. Prescripții de


STAS 4102 - 88

STAS 8275 - 87

STAS 12216-84

STAS 12604/87

STAS 12604/4-89

STAS 12604/5-90.

proiectare,

execuție și verificare.

 • 4.3. Normative aferente instalațiilor electrice

1.7/2011               - Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu tensiuni până la

1000 V;

NTE007/2008         - Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice,

 • 4.4. Norme specifice de protecție a muncii

 • - Norme specifice de protecția muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice, cod 65, ed. 1997

 • - Norme specifice de protecție a muncii pentru lucrul de înălțime, cod 12; ed. 1996  SC KOT PROEX SRL PROIECTARE CONSTRUCȚII INSTALAȚII Str. Comisa, BI.17, Sc .A, Ap.2 tel. 0234 548430 Email: prolectbacau@yahoo.com Fax : 0334 816587


  AUTORIZAȚII ANRE FCB12497/2012 FD4 2498/2012


  Pr. nr. 9/2015,


  Faza: DTAC+PTH

  Denumire: Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu program de educație fizica si sport

  Strada 9 Mai, nr.13, Municipiul Bacau


  MEMORIU I JFlIȚSrXC

  Instalație de încălzire centrala si Sursa de încălzire cu pompe de căldură Aer-Apa


  1. DATE GENERALE

  1.1. Denumirea obiectivului de investiții : CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT


  1.2. Amplasamentul


  : Strada 9 Mai, nr.13, Municipiul Bacau


  13. Titularul investiției : MUNICIPIUL BACAU


  1.4. Beneficiarul investiției : MUNICIPIUL BACAU


  1.5. Elaboratorul investiției: S.C. PRODOMUS S.R.L.


  1.8. Elaborator specialitate:


  S.C. KOT PROEX S  2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI                   A v \\

  2.1. Situația existenta a obiectivului de investiții /. ~ / *?• o *

  l[ Q / A-      'xi \ "7-

  Construcția clădirii sălii de sport si ateliere, psta si*


  a municipiului a^sAMihai Viteazu. Construcția cu funcțiunea de sala de sport si p*e ien* h £ost fcali^taîn ii 1970 avand la ----s./ astica pentru scoli corp de ateliere școala tru realizarea unor spatii


  Construcția clădim sain de sport si ateliere, esfe

  Bacau, strada 9Mai, nr.13, la intersecția dintre străzile kjp:
  baza proiectul tip 1366/V - 1967 întocmit de I.P.C.T. generale si licee - varianta cu elemente prefabricate” la care s-a pe lungimea săli de sport, o poziție simetrica fata de vestiare. Ulu necesare depozitarii s-a executat o extindere parter extinsa fata de lungimea sălii de sport in zona atelierelor.


Sala de sport, împreuna cu zona de vestiare adosata pe latura de vest + zona de ateliere adosata pe latura de est, cod construcție « C2 » in Cartea Funciara cu nr. Cadastral 67233, constituie un singur compartiment de incendiu cu regimul de inaltime parter, parter înalt fiind doar strict sala de sport.

Categoria de importanta - Conform H.G.R. 766/1977 construcția se incadreaza in categoria de importanta “C” - normala.

Construcția se incadreaza in gradul II rezistenta la foc.

 • 2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica

La baza acestei documentații sta expertiza tehnica intocmita de Expert tehnic tng. Mircea COJOCARU.

în urma lucrărilor de prospecțiune efectuate și a observațiilor „in situ” se consideră că pe amplasamentul propus se pot executa lucrările de modernizare si reabilitare propuse de proiectantul general.

Categoria Geotehnica (conform cu NP074/2014)

 • > teren de fundare mediu - 3 puncte;

 • > apa subterana sub adancimea de fundare -1 punct;

 • > construcție de importanta normala-3 puncte;

 • > vecinătăți - risc moderat - 2 puncte;

zona seismica cu ag = 0,35 - 3 puncte;

TOTAL 12 puncte - construcția se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. Nota: categoria de importanta, espectiv clasa construcției, vor fi stabilite de proiectantul structurii.

Stabilitatea amplasamentului este asigurata, teren plan si orizontal, si nu exista fenomene morfo-dinamice active pe amplasament sau in apropiere. Nu exista in mod normal pericol de inundații.

In lucrările de prospecțiune executate nu au fost interceptate accidente subterane antropice, de genul hrubelor sau beciurilor. Zona supusa studiului este o zona locuita din timpuri istorice, din acest motiv interceptarea accidentelor subterane de tipul vechilor fundații sau chiar beciuri/hrube este foarte probabila. In cazul interceptării unor astfel de accidente subterane, in cadrul lucrărilor de reabilitare, se va solicita prezenta inginerului geolog pe șantier. De asemeni perimetrul construcției existente pe amplasament sunt pozate rețele hidroedilitare (canal, apa), gaz si electrice sau telefonie. Lucrările de reabilitare se vor incepe după stabilirea poziției exacta a acestora.


Nivelul hidrostatic: in forajele executate nu a fost interceptat nivelul hidrostatic. Acesta se situează la adâncimi de cea - 10 m CTN. In cazul in care se vor executa lucrări de reabilitare a infrastructurii clădirii, nivelul hidrostatic nu va interveni in timpul lucrărilor. Eventualele infiltrații pot fi de la pierderile din rețelele hidroedilitare.

 • 3. Obiectul proiectului

Obiectul prezentului proiect îl constituie proiectarea instalațiile termice pentru incalzirea spatiilor din clădirea ce se dorește reamenajata, si prezentarea unei soluții alternative de sursa termica cu pompe de căldură aer-apa la propunerea auditorului energetic autorizat. >

Auditorul energetic este firma SC MICROEXPERT SRL Bacau reprezentata de ing Pantelimon Vladic . Soluția propusa este prezentta in capitol PS-4 , pagina 7 din raportul energetic întocmit si prezentai.

Se prezintă soluția proiectata privind instalațiile de încălzire aferente obiectivului.

Pentru asigurarea energiei termice necesare încălzirii, se propune o soluție tehnica care să asigure confortul termic al tututor încăperilor la temperatura interioara ti=20°C.

Necesarul termic total de încălzire Qinc- 65kw se asigura din racordul termic bitubular Dn50 existent de la S.C. TERMO ENERGY SA Bacau sau Sursa alternativa cu pompe de căldură AER-APA.

 • 4. INSTALAȚIA INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE APA CALDA 4.1Premise de proiectare.

La baza întocmirii proiectului au stat tema beneficiarului precum și normativele și standardele în vigoare, referitoare la calculul, conformarea și realizarea instalațiilor de încălzire


centrală respectiv:

1.13-2015

C. 107/2-97

C.107/3-97

C.142-85 instalații. NRPM P.l 18-99

NP.107/7

STAS1647/85

STAS.7132-86 SR.ISO 7730 SR.1907-1

SR.1907-2 calcul.


Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală.

Calcutul coeficienților globali de izolare termică la clădiri.

Calculul termotehnic al elementelor de construcții.

Instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiiior ia elementele de

Norme republicane de protecție a muncii.

Normativ de siguranță la foc a construcții! P.l22-87 Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică laclădiri civile, social-culturale șl administrative. Calculul de stabilitate termica

CăldurăTerminologie.

Măsuri de siguranță la instalațiile de încălzire centrală apă având temperatura max. de 115°C. Fizica construcțiilor. Ambianțe termice moderate.

Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul .Prescripții de calcul

Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul.Temperaturi interioare convenționale de

Instalația interioară de încălzire centrală proiectata a fost calculată conform prevederilor SR 1907-1/2-1997, pentru o temperatură exterioară în timpul iernii de te “ -18°C, zona climatica III si zona a IlI-a eoliană, amplasare în interiorul localităților, funcționare fără întrerupere.

Temperaturile interioare de calcul, conform aceluiași SR 1907-1/2-1997, sunt:

-sala de sport:                             ti = +20°C

-vestiare, dusuri:                           ti = +20°C

-sala aerobic :                           ti = +22°C

-sala de forță:                              ti = +22°C


-holuri si windfang:                        ti = +18°C

De asemenea, calculul s-a realizat ținând cont de următoarele valori ale coeficientului de

transfer termic, “k”:

-închideri exterioare

k= l,77kcal/m2h°C k = 2,36 kcal/m2h°C k=l,35 kcal/m2h°C k= 1,35 kcaVm2h°C


 • -  zidărie cărămidă plina:

 • -  stâlpi din beton armat:

 • -  tfimplarie exterioară din PVC

 • -  tâmplarie exterioară usi PVC

Instalația interioară de încălzire centrală a fost calculată conform prevederilor SR 1907-1/2-1997, pentru o temperatură exterioară în timpul iernii de te = -18°C, zona climatica III si zona a IlI-a eoliană, amplasare în interiorul localităților, funcționare fără întrerupere.

Necesarul de căldură pentru fiecare încăpere a obiectivului a fost calculata conform SR 1907/1,2 - 91 iar funcție de temperatura interioara conform SR 6472/2,3-89,rezultând un necesar pentru incalzire de 65 KW. Instalația de încălzire centrala bîtubulara cu corpuri statice existenta se dezafectează.


în toate spațiile încălzirea s-a prevăzut a se realiza cu corpuri statice, radiatoare din fonta cu coloane verticale presiune nominală Pn 10 bar, dimensionate să asigure temperatura interioară impusă de normativele în vigoare.

Radiatoarele vor fi prevăzute cu robinet de închidere/reglare pe tur, robinet de reglare hidraulică/închidere pe retur, dezaerisire individuală cu dezaeratoare manuale și dop de golire.

Această dotare asigură, în afara unui reglaj precis pe fiecare corp de încălzire, și posibilitatea închiderii, detașării, și reparării oricărui corp de încălzire, fără a deranja restul consumatorilor, precum și controlul temperaturii dorite în încăpere.

Instalarea lor se face ușor si rigid, fiecare corp de încălzire fiind echipat cu ventile de reglaj tur si retur si sistem complet de fixare pe perete sau si pardoseala.

Materialele utilizate vor avea caracteristicile si tolerantele prevăzute in standardele de stat sau in nomele interne ale unitarilor producătoare.

In punctele cele mai coborâte se prevăd robinet! de golire, iar in punctele cele mai înalte se prevăd aerisitoare (dezaeratoare automate).

Agentul termic furnizat SC TERMO ENERGY SA , sub forma de apa calda cu parametrii 90°/70°C, alimentează radiatoarele este apa caldă proiectate in spatiile existente.

Alimentarea cu agent termic de încălzire se realizează din racordul termic existent, ce se reface cu țeava preîzolată Dn 50, iar in continuare se va realiza o distribuție la înaltimea de +2,25m perimetrală, din 2 țevi din otel, Dnl 1/4”, Dnl”, Dn3/4” pana la Dnl/2”. Pe cele 2 ramuri bitubulare (tur+ retur) de Dnl 1/4”, după punctul de racord, s-au prevăzut pe conductele de retur, robinete de echilibrare Dnl”.

întrucât prin temă s-a solicitat ca instalațiile interioara sa fie realizate utilizând conducte din otel aceasta a fost realizata in acest sens.

Distribuția instalației de încălzire centrala este bitubulara, perimetrală si telescopica funcție de incarnarea termica. Este realizata din țeava din otel SR EN 10217/1,2 sau SR EN 10216/1 sau 2.

Racordurile la fiecare radiator se vor executa din țeava din otel tur-retur prin coborârea la fiecare radiator montat la pardoseala în VESTIARE SI ATELIERE.

In sala de sport se vor monta radiatoare din fonta tip 900/160 cu 4 coloane la înătimea minimă de +2,50m fata de pardoseală. In celelate spatii radiatoarele se vor monta la circa 120mm de pardoseala. Conductele fiind metalice se protejează cu un strat de grund si apoi se acopere cu vopsea alba.

Se va realize interconectarea dintre sursa termica existenta SC TERMO ENERGY Bacau si sursa alternativa proiectata conform schemei termomecanice anexata prin intermediul unor vane termostate cu 3 cai. Interconectarea se va realiza in punctul de racord unde se realizează bifurcarea instalației de încălzire centrala in 2 ramuri bitubulare Dnl 1/4” .Amplasarea utilajelor propuse se realiza conform planșe anexate la proiect.

Pompele de calduara asigura funcționarea in regim de baza pe încălzire si in toata perioada anului in regim de preparare acm ( 2 boilere de V=200 litri). Vârfurile in regim de încălzire se asigura prin intermediul încălzitorului electric. Utilajele propuse vor avea caracteristicile prezentate in fisele tehnice anexate La proiect .Amplasarea pompelor de căldură se realizează pe peretele exterior est al Sălii de forța Ia o înălțime minima de 2,2ml . Se va asigura eliminarea condensului in rețeaua de canlizare pluviala existenta cu garda hidraulica . Susținerea pompelor de căldură se realizează cu console metalice conform detaliu de arhitectura .Pe circuitul secundar al pompelor de căldură sunt prevăzute pompe de circulație ( 3 bucăți), conform fise tehnice anexate la proiect, ce reaîizeaza circulația agentului termic spre vasul inerțial avand V=500 litri. In paralel cu acest vas 4


inerțial de acumulare agent termic de încălzire este prevăzut un încălzitor electric de 26 KW ce realizează suplimentarea de energie termica in cazul in care temperatura exterioara scade sub zero grade celsius. După vasul de acumulare s-a prevăzut o pompa de circulație ce asigura circulația agentului termic de încălzire prin instalația de încălzire centrala proiectata,

.Amplasarea vasului de acumulare, a pompelor de circulație, a vaselor de expansiune si a încălzitorului electric se realizează in camera tehnica cu S=9mp ,din spațiul tehnic anexat sălii de sport.

Prepararea apei calde menajere se realizează in 2 boilere verticale avand V=200 litri/buc, amplasate in spațiul tehnic alipit de vestiarul profesorilor .Agentul termic primar necesar preparării apei calde menajere este distribuit din circuitul de încălzire prin intermediul unei vane cu 3 cai deviatoare si a 2 conducte metalice Dn 11/4”.

Distribuția agentului termic de încălzire se realizează si cazul pompelor de căldură cu țeava din otel SREN10216/1/2 sau SREN 10217/2.

 • 4.2. CERINȚE DE CALITATE

Respectarea cerințelor de calitate impuse de LEGEA 10/1995 se realizează conform ghid de performanță GT - 06 - 2003.

Cele 6 exigențe dispuse sunt:

rezistență și stabilitate, siguranță în exploatare.

siguranța la foc.

igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului, izolația termică hidrofugă și economia de combustibil.

protecția împotriva zgomotului.

Proiectul tehnic rezolvă aceste cerințe impuse de Legea 10/1995.

.REZISTENTA LA PRESIUNEA LICHIDELOR

Instalația de încălzire centrala este executată din țeavă metalică, armăturile utilizate fiind metalice, fiind probată astfel:

conducte și racorduri : 2 x 3 = 6 bar.

robinete: 1,5 x 3 = 4,5 bar.

Presiunea limită a apei maximă admisă este 5 bar.

REZISTENTĂ ȘI STABILITATE

Rezistenta la temperatura lichidelor.

Temperatura nominală a agentului termic este 90° C, temperatura maximă admisibilă din instalație este 110° C.

Rezistenta la variații de temperatură.

Traseul propus pentru instalația de încălzire centrala și suporții propuși ( mobili și ficși) asigură posibilități preluării dilatării termice ce apare în urma creșterii temperaturii de la temperatura de montaj (0° C * +5°C) la temperatura nominală a instalației 90°C.

Protecția antiseismică.

Corpurile de încălzire au fost montate pe pereți având cadrul propriu de fixare, conductele metalice fiind fixate pe suporți metalici mobili din profile laminate rigidizați de stâlpii de susținere ai încăperilor. Nu sunt conducte a căror greutate să depășească 200 kg/ml pentru a se adopta soluția suporților fixați de pardoseală.

.IZOLAȚIA TERMICĂ. HIDROFUGĂ SI ECONOMIA DE ENERGIE.

Economia de energie se obține prin utilizarea unei scheme de încălzire cu reglaj calitativ prin intermediul unui senzor exterior de temperatură, realizându-se corelarea necesarului termic la consumator cu puterea termică a pompelor de căldură funcție de temperatura exterioară.

5.SURSA ALTERNATIVA DE ÎNCĂLZIRE CU POMPE DE CĂLDURĂ.

Sursa termica propusa consta in echipamente care nu consuma combustibil primar fiind ecologice si compuse din :

- POMPA DE CĂLDURĂ INVERTER AER-APA CU FUNTIONARE LA -25°C

® Parametrii tehnici funcționali:

 • a. Parametrii conform EN 14511, încărcare parțiala:

 • - putere încălzire 14,5 kW pentru temperatura pe tur 35°C, la temperatura exterioara de 0°C; COP minim: 3.32;

 • b. Parametrii de proiect conform EN 14825:

 • - temperatura de încălzire max/min agent termic la funcționare continua +65°C/ 26 °C;

 • - temperatura de încălzire maxima agent termic 63 °C la temperatura exterioara de -25 °C

 • - debit agent termic încălzire min/max 0,19/0,75 1/sec

 • - presiune max. circuit încălzire / răcire 4,5 bar

 • - racorduri circuit încălzire 1” 1/4

 • - temperatura exterioara min / max de funcționare -25 / +43°C

 • - debit aer ventilator max. 4500 m3/h

 • - alimentare electrica 400V 3N ~ 50 Hz

 • - compresor de tip scroll controlat cu inverter si tehnologie EVI

 • - ventilator cu turație variabila

- agent frigorific R410A

- include tava de colectare condens in partea inferioara, cu sistem de incaizire pentru evitarea acumulării ghetii

• Dimensiuni constructive maxime:

 • - Lungime 1280mm

 • - Profunzime 612mm

 • - înălțime 1165mm

 • - masa totala pompa de căldură 183 kg

© Pompa de căldura va fi echipata cu:

 • - conducta scurgere condens + fir electric KVR 10-10(1 ml) - 1 buc

 • - supapa de siguranța %” la 3 bar - 1 buc

 • - filtru Y - I buc.

- AMPLASAREA ACESTOR POMPE SE FACE PE PERETELE LATERAL AL SĂLII DE FORȚA,PERETE EST la o Înălțime conform detaliu de arhitectura

- VAS INERȚIAL 500 litri. Vas inerțial cu corp interior din otel carbon, avand următoarele caracteristici:

 • -  utilizare in instalații civile si industriale cu funcționare anuala in care vara se acumulează apa răcită si iama apa calda pentru încălzire cu generator tip pompa de căldură.

 • -  ideal pentru creșterea flexibilității unei instalații cu un conținut redus de apa.

 • -  prelungește durata de viata a generatorului, prin funcționarea acestuia la parametrii optimi si permite optimizarea funcționarii instalației limitând numărul de porniri orare ale generatorului si, prin creșterea inerției

termice a instalației permite obținerea unor temperaturi de funcționare stabile.

 • - asigura echilibrarea hidraulica a întregii instalații.

 • - izolație din polîuretan expandat rigid, avand conductivitatea termica 0,023 W/mK si grosime 30 mm

 • - jacheta din tabla zincata prevopsîta gri.

 • - temperatura minima / maxima de funcționare: -10/+90 (°C)

 • - montaj pe pardoseala

 • - dimensiuni (HxD) = 1811 x650 mm

Q - greutate: 101 kg

 • - racorduri hidraulice: 03*’(FI)

Amplasarea vasului inerțial se realizează in camera tehnica din anexele sălii de sport.

-POMPA DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA POMPA DE CĂLDURĂ / VAS INERȚIAL

Pompa cu turatie variabila (220V) proiectata special pentru a funcționa împreuna cu controlerul inteligent, obtinandu-se astfel o economie ridicata de energie cat si o eficienta maxima in exploatare.

 • - Q = 2,00mc/h

 • - H = 5mcA

- DN: 25 mm filet

- POMPA DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA VAS INERȚIAL / INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE

Pompa de circulație pentru circulația apei in sisteme de încălzire, sisteme solare, precum si în sisteme de apa răcită si aer condiționat, cu următoarele caracteristici:


- pompa este potrivita pentru următoarele tipuri de lichide: lichide nevascoase, neagresive si neinflamabile, care nu

conțin particule solide sau fibre; lichide răcite, care nu conțin ulei mineral; apa dedurizata, avand temperatura cuprinsa intre -10°C sî 110°C.

- pompa de circulație este un produs eficient energetic si conform cu Directiva EuP (641/2009) in vigoare de la 1 ianuarie 2013.

 • - funcție presiune proporționala si presiune constanta; aceste funcții, duc la o reducere considerabila a consumului de energie, previn apariția zgomotului cauzat de închiderea robinetilor termostatici de pe radiatoare sau a fitingurilor similare si îmbunătățesc reglarea eficienta a sistemului.

 • - pompele sunt dotate cu presostat diferențial incorporat, ce permite ajustarea continua a performantei pompeiin funcție de cerința reala a sistemului.

 • - Q = 3,00 mch

 • - H = 6 mcA

- DN: 32 mm filet

Amplasarea pompelor de circulație se realizează in camera tehnica din spatiile anexa ale sălii de sport.

- ÎNCĂLZITOR ELECTRIC 26 KW

Încălzitor electric cu putere termica de 26 KW, avand următoarele caracteristici:

 • - acest modul se folosește ca sursa adiționala de încălzire in momentele in care pompa de căldură nu reușește sa acopere întreg necesarul termic (in special când temperatura exterioara scade foarte mult sub 0°C).

 • - este gestionat de controlerul SMO 40

 • - racorduri hidraulice: DN 32 FE

 • - alimentare: 3x400V, 40A

 • - dimensiuni (LxPXH): 245x140x565 mm

 • - KVS: 16

- capacitate: 4,5 litri

Model de referința ELK 26Amplasarea încălzitorului electric se realizează in camera tehmica din spatiile anexa ale sălii de sport -VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS DE 50 LITRI

Vas de expansiune inchis cu picioare pentru încălzire, cu membrana interschimbabila din cauciuc SBR, avand capacitatea de 50 litri si următoarele caracteristici: diametru: 0 460 mm;

inatime: SlOmm;

 • - presiune maxima de lucru: 6 bar;

 • - presiune de preincarcare: 1,5 bar,

 • - racorduri hidraulice: 0

 • - echipat cu supapa de siguranța de la 3 bar -1 buc

 • - temperatura maxima de funcționare: 99°C;

Amplasarea vaselor de expansiune se realizează in camera tehnica din spatiile anexa ale sălii de sport

- BOILER CU O SERPENTINA 200 LITRI

Boiler preparare apa calda menajera cu schimbător de căldura de tip serpentina fixa in spirala, cu sprafata de schimb termic de 2 mp, orientat către partea inferioara a boilerului, anti-legionella, cu suprafața mare de schimb termic si performante termice ridicate, avand următoarele caracteristici:

 • -  corp boiler si serpentine din otel acoperit cu polywarm (tratament împotriva coroziunii), perfect pentru apa potabila;

 • -  izolație din poliuretan expandat rigid, cu grosimea de 50 mm, conductivitate termica: 0,023W/mk

 • -  jacheta din vinii

 • -  protecție catodica cu anod de magneziu prevăzut cu Anod

Tester care permite controlul active al consumului barei de magneziu

 • -  suprafața de schimb termic: 2 mp

 • -  debit agent termic prin serpentine: 1,25 mch

 • -  presiune maxima de funcționare pe serpentina: 12 bar

 • -  presiune maxima de funcționare pe boiler: 8 bar

 • -  temperatura maxima de funcționare pe serpentina: 110 °C • -  temperatura maxima de funcționare pe boiler: 90®C

Performante apa calda menajera: apa rece 10°C, agent termic primar 55°C si acumulare la 50°C:

 • -  debit continuu la 45°C: 472 l/h

 • -  putere maxima absorbita: 19,10 kw

Performante apa calda menajera: apa rece 10°C, agent termic primar 80°C si acumulare la 60°C:

 • -  debit continuu Ia 45°C: 995 l/h

 • - putere maxima absorbita: 40,20 kw

 • - racord tur - retur = DN 3/4" ;

 • -  racord intrare / iesîre ACM = 3/4" ;

 • -  greutate (gol): 71 kg

Echipat cu vas de expansiune sanitar de 18 litri (1 buc) si supapa de siguranța %*' la 6 bar (l buc) Amplasarea boilerelor de acm se realizează in spațiul tehnic îanga vestiarul profesorilor Se propun conducte bîtubulare din otel avand dimensiunile din schema termomecanica. Pompele de calduara asigura funcționarea in regim de baza pe încălzire si in toata perioada anului in regim de preparare acm (2 boilere de V=200 litri). Vârfurile in regim de încălzire se asigura prin intermediul încălzitorului electric.

Se va realize interconectarea dintre sursa termica existenta SC TERMO ENERGY Bacau si surda alternative proiectata conf. schemei termomecanice anexata prin intermediul unor vane termostate cu 3 cai Amplasarea utilajelor propuse se realiza conform planșe anexate la proiect.

 • 6.EXECUTIA INSTALAȚIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALA

6.1. Prescripții speciale de execuție.

Identificarea țevilor

Identificarea țevilor se face prin observarea marcajului.

Verificarea diametrului și a grosimii de perete cu mijloace de măsurat

Se verifică rectilînitatea cu rigle de metal, abaterea admisă fiind de lmm/m.

Coturile trebuie să îndeplinească condițiile generale de calitate, cu următoarele precizări:

- distanța de la centrul de curbură până Ia planul suprafeței frontale trebuie să fie egală cu dimensiunea din fișa tehnică, abaterea admisibilă fiind de 1,5 mm la conductele Dn 150 și 3 mm la conductele cu Dn > 200;

la unghiul de îndoire se admit abateri de max. 0,5°;

ovalitatea în locul de îndoire trebuie să fie de max. 0,1 din diametrul exterior;

abaterile țevilor trebuie să respecte SR EN 10216/1,2 » 2003;

Țevile care după curățirea exterioară și interioară prezintă defecțiuni cum ar fi: fisuri, sufluri, rizuri, praguri, lovituri pronunțate care au provocat deformarea peretelui țevii la interior sau exterior, nu vor fi admise la montaj.

Trasarea axelor conductelor și fixarea punctelor principale care determină poziția conductei în spațiu, este o condiție esențială a unei montări corespunzătoare.

Poziția axelor și cota acestora, se traversează înainte de începerea fixării suporților de susținere a conductelor.

La montarea suporți lor mobili (glisanți) se va ține seama de sensul dilatării fiecărei conducte pe porțiunea respectivă până la suportul fix. în acest scop piesele mobile se vor deplasa de la centrul suportului spre partea opusă dilatării cu o distanță egală cu dilatarea conductei.

Deoarece îmbinarea tronsoanelor de conductă se face direct pe șantier, se vor lua măsuri specifice pentru dilatarea liberă a țevilor în timpul sudării.

Compensatoarele de dilatare de tip („L”, „U” sau „Z”) se vor executa separat și apoi se vor monta pe poziție.

Se vor respecta cotele pe înălțime a tronsoanelor de conductă pentru a asigura panta de scurgere în direcția de deplasare apei calde de încălzire de 2+3 mm/m.

Lucrări auxiliare

Curățirea interioară a conductelor.

Curățirea interioară a conductelor se face după montajul complet al acestora, înainte de încercarea de presiune hidraulică.

Vopsirea conductelor de apa calda

Suprafețele exterioare ale conductelor se vor proteja prin vopsire cu două straturi de grund rezistent la temperatura de +110° C.

Vopsirea se face pe poziție, prin aplicare cu pensula sau pistolul.

Vopsirea se face numai după efectuarea examinării sudurilor și efectuarea încercării de presiune hidraulică.

Prezoanele, piulițele, zonele filetate și suprafețele de etanșare ale flanșelor nu se vopsesc 6.2.SUSȚINEREA ȘI SUPORTURILE CONDUCTELOR

Sprijinirea conductelor se face pe console, prin intermediul unor suporturi metalici Suporturile sunt acele dispozitive care leagă conductele tehnologice de structurile adiacente. Acestea trebuie:

 • - să susțină greutatea conductelor tehnologice și de asemenea pe aceea a oricărei componente conectate la conductele tehnologice.

 • - să țină sub control mișcările conductelor tehnologice.

 • - să dirijeze și să transfere încărcările de la conductă la structurile adiacente și în general să înlăture sau să țină ăn loc una sau mai multe din cele șase grade de libertate în anumite puncte în sistemul de conducte.

Clasificare suporturi

Suporturile trebuie clasificați după trei clase, în funcție de clasa conductei tehnologice care trebuie susținută:

Clasă de conducte tehnologice

Clasă suporturi

UI

S3

n

S2

IșiO

S 1

Piese sudate pentru a servi ca suport

în cazul în care componentele de conectare la suport direct de conductă, sudura trebuie să respecte cerințele din EN 13480-4. Componenta de legătură Ia suport trebuie să respecte cerințele din această parte a standardului european. încărcările care apar din orice variație de temperatură între conductă și piesele de legătură pentru suport trebuie luate în considerare la proiectarea suportului și a conductelor tehnologice.

Atunci când componenta suportului de conductă este legată la conductă prin intermediul unui element sau o șa, materialul din care se confecționează șaua trebuie să fie compatibil cu cel al conductei iar sudarea la conductă trebuie să respecte cerințele de sudare pentru conducte. Sudarea suportului la șa trebuie să respecte cerințele din această parte a standardului european.

Cerințele pentru materiale

Materialele utilizate pentru confecționarea suporturilor trebuie să fie acceptabile din punctul de verdere al funcționării suporturilor și de mediu. Materialele utilizate pentru confecționarea suporturilor care vin în contact cu conductele tehnologice trebuie să fie compatibile cu acestea și nu trebuie să afecteze caracteristicile metalurgice cerute pentru materialele din care este confecționată conducta.

Aceste materiale trebuie să respecte cerințele din EN 13480-2.

Suporții utilizați sunt suporți tipizați tip U glisanți fixați conform detalii pe stâlpi..

Suporții utilizați tip glisanți sunt conform proiect tip IPCT - volumul DC - broșura DC V, grupa DC-I subgrupă suporți pentru conducte 1980.

6.3 VERIFICAREA EXECUȚIEI ȘI MONTAJULUI


Condiții generale

Unitatea de montaj este obligată să supună conducta verificării conform SR EN 13480-2012.

Etapele de verificare pe parcurs și final sunt cele prevăzute de SR EN 13480-2012 Verificarea îmbinărilor sudate

Verificarea îmbinărilor sudate cuprinde:

©       examinarea exterioară (control vizual);

•       încercări nedistructiva;

o       încercarea la presiune hidraulică.

Examinarea exterioară

 • •       Examinarea vizuală se face la toate cordoanele de sudură, indiferent de tipul acestora în procent de 100%.

 • •      Examinarea se face cu instrumente de măsurat mecanice sau optice conf. SR EN 970.

o      Examinarea vizuală trebuie să corespundă minim nivelului ,3” conform SR EN 25817.

o Examinarea exterioară se va executa conform standarde.


în îmbinările sudate nu sunt admise:

fisuri în cusătură sau în zona influențată termic;

crestături marginale sau în cusătură mai adânci de 0,1 xS, dar max. 0,5 mm;

cratere, incluziuni de gaze sau zgură;

abateri peste nivelul cerut prin proiect.

 • •       Controlul dimensional al îmbinărilor sudate nu trebuie să cuprindă:

- controlul lungimii cordonului;

controlul lățimii;

controlul grosimii cusăturii;

controlul înălțimii cordonului sau catetei îmbinărilor de colț.

© Controlul formei și poziției îmbinărilor sudate.

se vor evita următoarele abateri de la forma și poziția îmbinărilor sudate; dezaxarea-abaterea de la aliniere;

rotirea-abaterea unghiulară;

aplatisare, umflare, frângere, deformarea zonei sudate.

încercarea de presiune la rece

 • 6.5. ALIMENTAREA CU APĂ DE ADAOS ȘI UMPLEREA,

Pentru o buna funcționare a instalației de încălzire, se recomanda umplerea instalației cu apa dedurizata pentru a împiedica formarea crustei pe conducte, în interiorul radiatoarelor. Utilizarea apei direct de la rețea, conduce la formarea crustei si la reducerea transferului de căldură, precum si reducerea duratei de utilizare a instalației, datorita durității ape.

Umplerea instalațiilor se va face suficient de lent pentru a permite eliminarea aerului din conducte și aparate prin ventile automate de aerisire cu plutitor, amplasate în centrala termică și cu instalațiile interioare de încălzire.

 • 7.VERIFICAREA INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE.

Pentru o buna funcționare a instalației de încălzire cu coipuri statice sunt necesare verificările prevăzute in Normativ 113/1 - 2002 cap.20, acesta constând prin efectuarea unor probe:

 • a. proba la rece;

 • b. proba la cald;

 • c.  proba de eficacitate.

 • a. PROBA LA RECE

Se face in scopul verificării rezistentei mecanice si a etanseîtatii instalației de încălzire si consta in umplerea cu apa a instalației si încercarea Ia presiune. Aceasta proba este obligatorie pentru întreaga instalație avand racordate toate elementele.

Proba Ia rece se executa înainte de finisarea elementelor instalației (vopsiri, izolați, etc.), de închiderea acestora in canale nevizitabile sau in șanțuri, in pereți si plansee, de mascarea sî înglobarea lor in elementele de construcții, precum si de executarea finisajelor de construcții. Proba se executa in perioada de timp in care temperatura exterioara este mai mare de +5°C. Conducta gata montată se va supune unei încercări de presiune hidraulică la presiunea de Ph = 5 bar, timp de 3 ore. Valoarea presiunii de încercare hidraulică este înscrisă în cartea instalației..

Proba la cald

Are drept scop verificarea etanseitatiî, a modului de comportare a elementelor instalației la dilatare si contractare, a circulației agentului termic. Se efectuează înaintea finisării (vopsirii,izolării),măscării sau închiderii elementelor instalației in canale nevizitabile, in șanțuri, in pereți, dar numai după închiderea completa a clădirii si după efectuarea probei la rece. Sursa de căldură va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic potrivit prevederilor proiectului instalației. Odata cu proba la cald se efectuează si reglajul instalației. Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de încălzire se poziționează in treptele de reglaj primar, reglajul secundar fiind deschis ta maximum.

Se controlează daca dilatările se produc în sensul prevăzut in proiect, daca ele sunt preluate in bune condiții, astfel încât sa nu apara tensiuni suplimentare. La racirea instalației se examinează din nou toata instalația spre a se controla etanșeitatea. Daca după efectuarea probei instalația de încălzire funcționează in condiții normale, proba se considera corespunzătoare. După efectuarea probei instalația se golește pentru a evita pericolul de inghet.

Proba de eficacitate

Se efectuează pentru a verifica daca instalația realizează în încăperi gradul de încălzire prevăzut in proiect. Pe timpul probei instalația trebuie sa funcționeze continuu si cu toate ușile si ferestrele clădirii închise. Rezultatele probei de eficacitate se considera satisfacatoare, daca

încercarea de presiune Ia rece

 • 6.5. ALIMENTAREA CU APĂ DE ADAOS ȘI UMPLEREA,

Pentru o buna funcționare a instalației de încălzire, se recomanda umplerea instalației cu apa dedurizata pentru a împiedica formarea crustei pe conducte, in interiorul radiatoarelor. Utilizarea apei direct de la rețea, conduce La formarea crustei si Ia reducerea transferului de căldură, precum si reducerea duratei de utilizare a instalației, datorita durității ape.

Umplerea instalațiilor se va face suficient de lent pentru a permite eliminarea aerului din conducte și aparate prin ventile automate de aerisire cu plutitor, amplasate în centrala termică și cu instalațiile interioare de încălzire.


7.VERIFICAREA INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE.

Pentru o buna funcționare a instalației de încălzire cu corpuri statice sunt necesare verificările prevăzute în Normativ 113/1 - 2002 cap.20, acesta constând prin efectuarea unor probe:

 • a.  proba la rece;

 • b. proba la cald;

 • c.  proba de eficacitate.

 • a. PROBA LA RECE

Se face in scopul verificării rezistentei mecanice si a etanseitatii instalației de încălzire si consta in umplerea cu apa a instalației si încercarea Ia presiune. Aceasta proba este obligatorie pentru întreaga instalație avand racordate toate elementele.

Proba la rece se executa înainte de finisarea elementelor instalației (vopsiri, izolați, etc.), de închiderea acestora in canale nevizitabile sau in șanțuri, în pereți si plansee, de mascarea si înglobarea lor în elementele de construcții, precum si de executarea finisajelor de construcții. Proba se executa in perioada de timp in care temperatura exterioara este mai mare de +5°C. Conducta gata montată se va supune unei încercări de presiune hidraulică la presiunea de Ph = 5 bar, timp de 3 ore. Valoarea presiunii de încercare hidraulică este înscrisă în cartea instalației..

Proba la cald

Are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalației la dilatare sî contractare, a circulației agentului termic. Se efectuează înaintea finisării (vopsirii,izolarii),mascarii sau închiderii elementelor instalației in canale nevizitabile, in șanțuri, in pereți, dar numai după închiderea completa a clădirii si după efectuarea probei la rece. Sursa de căldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic potrivit prevederilor proiectului instalației. Odata cu proba la cald se efectuează si reglajul instalației. Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de încălzire se poziționează in treptele de reglaj primar, reglajul secundar fiind deschis la maximum.

Se controlează daca dilatările se produc in sensul prevăzut in proiect, daca ele sunt preluate in bune condiții, astfel incat sa nu apara tensiuni suplimentare. La racirea instalației se examinează din nou toata instalația spre a se controla etanșeitatea. Daca după efectuarea probei instalația de încălzire funcționează in condiții normale, proba se considera corespunzătoare. După efectuarea probei instalația se golește pentru a evita pericolul de îngheț.

Proba de eficacitate

Se efectuează pentru a verifica daca instalația realizează in încăperi gradul de încălzire prevăzut în proiect. Pe timpul probei instalația rrebuie sa funcționeze continuu si cu toate ușile si ferestrele clădirii închise. Rezultatele probei de eficac'tate se considera satîsfacatoare, daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -0,5°C pana la +I°C. In cazul in care mai mult de 10% din rezultatele măsurătorilor de temperatura nu se incadreaza in aceste limite, proba se considera necorespunzatoare si va trebui sa fie reluata, după efectuarea remedierilor. Activitatea de intretînere a sistemului de incalzire se va desfasura pe baza instrucțiunilor de folosire si exploatare, cărților tehnice, schemelor de funcționare si montaj.

 • 8. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII ȘI PROTECȚIA MUNCII

La executarea lucrărilor de instalații interioare de încălzire centrale în clădiri de locuit se vor aplica următoarele prevederi legale, normative și instrucțiuni.

 • -  Normele departamentale de protecția muncii;

 • -  Nomenclatorul general al măsurilor de protecția muncii;

 • -   Norme republicate de protecția muncii;

înainte de începerea lucrului, șeful de șantier va lua măsuri pentru a se creia condiții normale și sigure pentru executarea lucrărilor, se vor verifica cunoștințele muncitorilor privind normele de tehnica securității și protecția muncii, efectuând instructaje la locul de muncă.

Locul de muncă va trebui să fie iluminat și ventilat pentru a îndepărta praful, fumul și orice gaz toxic sau exploziv ce s-ar produce în timpul lucrărilor.

La executarea lucrărilor se vor folosi numai scule și mașini în bună stare și care nu pot provoca accidente prin starea lor de uzură.

La spargerea și găurirea pereților, planșeelor, muncitorii vor purta ochelari de protecție.

Se va interzice îngrămădirea de materiale la locul de montaj.

Folosirea dispozitivelor și mașinilor de ridicat este permisă numai după ce acestea au fost verificate de către conducătorul lucrării.

Se va interzice lucrul fără echipamentul de protecție corespunzător.

Se va interzice filmatul în locurile cu pericol de explozie sau incendiu.

Nu se vor lăsa fără supraveghere instalațiile supuse probelor de verificare și funcționare


Pr.nr. 9/2015,


SC KOT PROEX SRL

PROIECTARE CONSTRUCȚII INSTALAȚII

Str. Comisa, BI.17, Sc.A, ApJ tel. 0234 546430

Email; proiectbacau@yahoo.com Fax : 0334 816587

AUTORIZAȚII ANRE PDS-15193/2015 PDI-15194/2015


Faza:PTH

Denumire: Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu program de educație fizica și

Str. 9 Mai, nr.13, Municipiul Baci

CAIET DE SARCINI

Instalații interioare de încălzire


 • 1. Generalități

Prezentul caiet de sarcini conține principillele condiții tehnice necesare reali de încălzire la obiectivul ” Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport' cu program de educație fizica si sport”

 • A. CONȚINUTUL CADRU AL CAIETULUI DE SARCINI.

Descrierea amănunțită a instalațiilor se găsește în memoriul tehnic și în planurile de specialitate aferente, și în documentația de măsurători și echipamente.

Caietul de sarcini descrie cadrul general al condițiilor de execuție, pe categorii de lucrări.

La fiecare categorie de lucrări se vor specifica:

 • -  standarde, normative și prescripții de execuție;

 • -  materiale;

 • -  probe și verificări;

 • -  condiții de livrare și depozitare pentru materiale;

 • -  defecte admise și neadmise;

 • -  verificări în vederea recepției;

 • B. PRECIZĂRI.

Executantul și beneficiarul vor solicita certificate de calitate și garanție pentru materialele șî echipamentele aprovizionate de la furnizori. Acestea vor fi prezentate Comisiei de recepție.

Pe timpul desfășurării lucrărilor, dacă este cazul, se vor întocmi dispoziții de șantier pentru derogări sau modificări la soluția proiectantului.

Dispozițiile de șantier vor fi predate prin Proces Verbal Inspectorului de șantier.

Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor putea face numai cu avizul proiectantului.

 • C. INDICAȚII GENERALE ASUPRA DERULĂRII EXECUȚIEI INSTALAȚIILOR.

Antreprenorul va procura toate materialele, va asigura manopera și supravegherea tuturor lucrărilor de instalații termice.

Lucrarea va fi executată în modul cel mai corect și complet, pentru îndeplinirea condițiilor beneficiarului, care va avea dreptul să respingă orice lucrări și materiale care nu corespund specificațiilor, standardelor sau normelor în vigoare.

Antreprenorul va asigura obținerea aprobărilor de execuție, desfășurarea controlului organelor departamentale și obținerea avizelor acestora.

Lucrările prezentate în planurile de execuție vor fi atent verificate de către antreprenor în ceea ce privește toate gabaritele și coordonarea corespunzătoare. Orice contradicție va fi semnalată proiectantului.

A-

Executarea instalațiilor termice de către antreprenor, se va face coordonat cu celelalte instalații. Această coordonare se va urmări pe întreg parcursul execuției, începând de la trasarea instalațiilor.

La traversarea planșeelor sau a pereților de beton armat sau cărămidă, se vor folosi golurile sau piesele de trecere prevăzute în proiect în acest sens, antreprenorul va coordona cu constructorul modul de verificare a executării golurilor proiectate, odată cu turnarea betoanelor. Situația realizării golurilor se va consemna.

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele specificate prin proiect Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de antreprenor, aprobată de proiectant și beneficiar.

Toate materialele vor fi însoțite de Certificate de Calitate. înainte de punerea în operă se vor face verificări vizuale. Materialele necorespunzătoare se vor înlătura. Păstrarea materialelor de instalații se face în magazii sau spații de depozitare, organizate în acest scop, în condiții care să asigure buna lor conservare și securitate deplină.

Toate aparatele care au sigilii de protecție vor fi montate ca atare, păstrându-se intact sigiliul în vederea recepției.

La manipularea materialelor și aparatelor se vor lua măsuri pentru evitarea deteriorării lor.Se vor respecta normele de tehnica securității muncii.

 • D. PRESCRIPȚII TEHNICE GENERALE DE EXECUȚIE INSTALATEI ÎNCĂLZIRE.

1.13*2015 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală.

 • 1.36- 81        Instrucțiuni privind automatizarea instalațiilor din centrale și puncte termice.

 • 1.37- 81        Instrucțiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalațiilor

și rețelelor termice cu apă caldă și fierbinte.

C.142-85      Instrucțiuni tehnice pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la

elementele de instalații.

NRPM       Norme republicane de protecție a muncii.

P. 118-99 Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor, privind protecția la

acțiunea focului.

P.122-87       Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile,

social-culturale și administrative.

STAS. 1647-85 Căldură/Terminologie.

STAS.4369-81 Instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului. Terminologie.

SR EN 13480 Conducte metalice industriale

 • E. INSTALAȚII TERMICE DIN CENTRAL TERMICA

La dimensionarea centralei termice s-au avut in vedere toti consumatorii de energie termica

Ținând seama de specificul obiectivului si de prevederile Normativului I 13, avandu-se in vedere si siguranța in exploatare la centrala termica a fost prevăzut cate 1 cazan de apa calda încălzire centrata in fiecare CT

 • F. SOLUȚIA SI SCHEMA PENTRU INSTALAȚII TERMOMECANICE SURSA TERMICA

ALTERNATIVA

Sursa termica propusa consta in echipamente care nu consuma combustibil primar fiind ecologice si compuse din:

- POMPA DE CĂLDURĂ INVERTER AER-APA CU FUNTIONARE LA -25°C

• Parametrii tehnici funcționali:

a. Parametrii conform EN 14511, incarnare parțiala:

- putere încălzire 14,5 kW pentru temperatura pe tur 35°C, la temperatura exterioara de 0°C; COP minim: 3.32; <* Dimensiuni constructive maxime:

 • - Lungime 1280mm

 • - Profunzime 612mm

 • - Înălțime 1165mm

 • - masa totala pompa de căldura 183 kg « Pompa de căldură va fi echipata cu:

 • - conducta scurgere condens + fir electric KVR 10-10(1 ml) - 1 buc

 • - supapa de siguranța %” la 3 bar -1 buc

 • -  filtru Y - 1 buc.

 • - AMPLASAREA ACESTOR POMPE SE FACE PE PERETELE LATERAL AL SĂLII DE FORȚA,PERETE EST la o inaltime conform detaliu de arhitectura

- VAS INERȚIAL 500 litri. Vas inerțial cu corp interior din otel carbon, avand următoarele caracteristici:

 • -  asigura echilibrarea hidraulica a întregii instalații.

 • - izolație din poliuretan expandat rigid, avand conductivitatea termica 0,023 W/mK si grosime 30 mm

 • - jacheta din tabla zincata prevopsita gri.

 • - temperatura minima / maxima de funcționare: -10/+90 (°C)

 • - montaj pe pardoseala

 • - dimensiuni (HxD) = 1811 x650 mm

 • - greutate: 101 kg

 • - racorduri hidraulice: 03” (FI)


-POMPA DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA POMPA DE CĂLDURĂ / VAS INERȚIAL Pompa cu turatie variabila (220V) proiectata special pentru a funcționa împreuna cu controlerul inteligent, obtinandu-se astfel o economie ridicata de energie cat si o eficienta maxima in exploatare.

 • - Q ~ 2,00 mch

 • - H = 5mcA

 • - DN: 25 mm filet

- POMPA DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA VAS INERȚIAL / INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE

Pompa de circulație pentru circulația apei in sisteme de incalzire, sisteme solare, precum si in sisteme de apa răcită si aer condiționat, cu următoarele caracteristici:

 • - Q = 3,00 mch

 • - H = 6 mcA - DN: 32 mm filet

- ÎNCĂLZITOR ELECTRIC 26 KW

încălzitor electric cu putere termica de 26 KW, avand următoarele caracterisitict:

 • - acest modul se folosește ca sursa adiționala de incalzire in momentele in care pompa de căldura nu reușește sa acopere întreg necesarul termic (in special când temperatura exterioara scade foarte mult sub 0°C).


 • - este gestionat de controlerul SMO 40

 • - racorduri hidraulice: DN 32 FE

 • - alimentare: 3x400V, 40A

 • - dimensiuni (LxPXH): 245x140x565 mm

 • - KVS: 16

- capacitate: 4,5 litri Model de referința ELK 26

-VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS DE 50 LITRI

Vas de expansiune închis cu picioare pentru incalzire, cu membrana interschimbabila din cauciuc SBR, avand capacitatea de 50 litri si următoarele caracteristici:

 • - diametru: 0 460 mm;

 • - inaltime: 810mm;

 • - presiune maxima de lucru: 6 bar,

 • - presiune de preincarcare: 1,5 bar,

 • - racorduri hidraulice: 0


 • - echipat cu supapa de siguranța de la 3 bar -1 buc

 • - temparatura maxima de funcționare; 99°C;

- BOILER CU O SERPENTINA 200 LITRI ,cu armatoarele caracteristici:

 • -         corp boiler si serpentine din otel acoperit cu polywarm (tratament împotriva coroziunii), perfect pentru apa potabila;

 • -         izolație din poliuretan expandat rigid, cu grosimea de 50 mm, conductivitate termica: 0,023W/mk

 • -         jacheta din vinii

protecție catodica cu anod de magneziu prevăzut cu Anod

Tester care permite controlul active al consumului barei de magneziu

 • -        suprafața de schimb termic: 2 mp

debit agent termic prin serpentine: 1,25 mch

 • -         presiune maxima de funcționare pe serpentina: 12 bar presiune maxima de funcționare pe boiler: 8 bar

 • -         temperatura maxima de funcționare pe serpentina: 110 °C

 • -        temperatura maxima de funcționare pe boiler: 90°C

Echipat cu vas de expansiune sanitar de 18 litri (1 buc) si supapa de siguranța %” la 6 bar (1 buc) Se propun conducte bitubulare din otel avand dimensiunile din schema termomecanica. Pompele de calduara asigura funcționarea in regim de baza pe incalzire si in toata perioada anului in regim de preparare acm (2 boilere de V=200 litri). Vârfurile in regim de incalzire se asigura prin intermediul încălzitorului electric .

Se va realize interconectarea dintre sursa termica existenta SC TERMO ENERGY Bacau si surda alternative proiectata conf. schemei termomecanice anexata prin intermediul unor vane termostate cu 3 cai .Amplasarea utilajelor propuse se realiza conform planșe anexate Ia proiect.

 • G. PROPRIETĂȚI FIZICE, CHIMICE, DE ASPECT, CALITATE ALE ECHIPAMENTELOR SI MATERIALELOR UTILIZABILE

« Generalități

Materialele si echipamentele utilizate la executarea lucrării vor trebui sa faca fata cerințelor de calitate cerute de Legea calitatii in construcții si sa tina seama de cerințele de calitate cerute de nivelul lucrării.

Agregatele, aparatele, accesoriile si materialele utilizate trebuie sa fie agrementate si omologate de către organismele abilitate in acest scop si vor fi insolite de fise tehnice cu caracteristicile tehnice, funcționale si instrucțiunile de montaj specifice.

Materialele utilizate la executarea lucrărilor vor fi conform standardelor si normelor in vigoare conform cerințelor de calitate din Legea 10.


Executantul si beneficiarul vor solicita certificatele de calitate si garanții pentru materialele si echipamentele aprovizionate de la furnizori.

a. Pompele de circulație

- POMPA DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA VAS INERȚIAL / INSTALAȚIA DE INCALZIRE

Pompa de circulație pentru circulația apei in sisteme de incalzire, sisteme solare, precum si in sisteme de apa răcită si aer condiționat, cu următoarele caracteristici:

 • - pompele sunt dotate cu presostat diferențial incorporat, ce permite ajustarea continua a performantei pompei in funcție de cerința reala a sistemului.

 • -  Q = 3,00 mch

 • - H = 6 mcA

DN: 32 mm filet

POMPA DE CIRCULAȚIE CU TURATIE VARIABILA POMPA DE CĂLDURĂ / VAS INERȚIAL Pompa cu turatie variabila (220V) proiectata special pentru a funcționa împreuna cu controlerul inteligent, obtinandu-se astfel o economie ridicata de energie cat si o eficienta maxima in exploatare.

 • - Q = 2,00 mch

 • - H = 5 mcA

- DN: 25 mm filet

Pompele de circuletie trebuie sa aiba nivelul de zgomot si vibrații reduse, randament ridicat, fiabilitate mare si consum redus de energie electrica.

Pompele de circulație sunt simple pentru montaj pe conducta.

Alegerea pompelor de circulație s-a făcut corespunzător presiunilor, debitelor si temperaturilor indicate in fisele tehnice anexate.

 • b. Sistemul de expansiune

-VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS DE 50 LITRI

Vas de expansiune inchis cu picioare pentru încălzire, cu membrana interschimbabila din cauciuc SBR, avand capacitatea de 50 litri si următoarele caracteristici:

 • - diametru: 0 460 mm;

 • - înălțime: 810mm;

 • - presiune maxima de lucru: 6 bar,

 • - presiune de preîncarcare: 1,5 bar,

 • - racorduri hidraulice: 0

 • - echipat cu supapa de siguranța de %** la 3 bar -1 buc


 • - temparatura maxima de funcționare: 99°C;

Asigurarea creșterii presiunii se face cu supape de siguranța si vase de expansiune închise de- cu rol de preluare a volumului de apa rezultat in urma dilatării datorita creșterii temperaturii in condiții normale de funcționare amplasate insursa termica

 • c.     Armaturi

Armaturile cu acționare manuala cu rol de separare a echipamentelor si aparaturii din instalație fiind cu ventil sferic sau cu sertar pana.

Armaturile vor avea îmbinări Fl-FI si flanse Pn 16 bar la pompe si vanele motorizate si Pn 16 bar la armaturi . Presiunea nominala Pn 16, Pn 16.

 • d.    Conducte

Conductele de legătură utilizate vor fi exclusv din otel si vor fi imbinate intre ele prin sudura; îmbinările cu armaturisi echipamente se face cu flanse sudate.Se admit îmbinări filetate la diametru sub 1".

Vor fi utilizate țevi fara sudura laminate la cald sau la rece, SR EN 10217/1,2 sau SR EN 10216/1/2.

Schimbările de direcție si ramificațiile se realizează cu curbe, coturi sau teuri uzinate cu Pn 16 bar, imbinate prin sudura cu țevile sau coturi filetate pentru Dn<l".

 • e. Izolații si vopsitorii


Vopsitoriile si izolațiile se executa după efectuarea cu succes a probelor.

Protecția impotriva coroziunii se realizează prin grunduire si vopsire pentru toate componentele metalice ale centralei termice cu excepția celor care sunt livrate vopsite de către furnizori.

Grunduirea se realizează cu grund rezistent la temperaturi de min 110°C.

 • H.   INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ SI EXECUȚIE

a.     Generalități

Executarea lucrărilor se face după ce proiectele de execuție au fost verificate conform prevederilor Legii 10/1995 de către specialiștii MLPAT. Referatul de verificare al proiectului fece parte integranta din documentația de execuție.

La montaj si execuție se vor respecta tehnologiile specifice fiecărei lucrări in parte, conform specificațiilor tehnice ale producătorului echipamentelor.

La montajul conductelor se va tine seama de pantele de montaj indicate in Normativul 1 13 -2015(pentru conducte de agent termic) si 19 (pentru conducte de apa calda si rece), de modalitățile de protecție a conductelor la trecerea prin pereți si plansee, de tehnologiile de îmbinare.

La livrare, toate utilajele si echipamentele vor fi insotite de fise tehnice care sa indice modul de montaj, întreținere si exploatare si sa semnaleze condițiile specifice ce trebuie sigurate la manevrarea si așezarea pe poziție.

Toate armaturile se vor monta in poziția inchis. La montarea armaturilor se va asigura paralelismul montajului, beneficiarul si constructorul au următoarele obligații 'egale:

 • -      receptionarea utilajelor conform proiectlor de execuție, verificarea existentei certificatelor de atestare si omologare MLPTL, BRML, ISC IR, etc. inclusiv constatarea stării utilajului după efectuarea transportului si manevrelor de incarcare-descarcare;

asigurarea conservării utilajelor si pieselor livrate separat după prevederile documentației tehnice a utilajelor,

remedierea defecțiunilor survenite la transport;

 • -      asigurarea documentației tehnice pentru utilajele procurate de la uzine;

 • -      încheierea de procese verbale de recepționate a fundațiilor si construcțiilor.

Condițiile tehnice ce trebuie respectate la montaj sunt următoarele:

pentru utilajele statice se va respecta verticalitatea si orizontalitatea cu abaterile admise, prin realizarea transmiterii eforturilor pe toate reazemele ținând seama de conformarea antiseismica;

 • -      pentru utilajele la care rezulta solicitări dinamice, se va efectua centrarea acestora conform prescripțiilor tehnice din documentația tehnica a utilajului.

Pentru ambele categorii de utilaje este obligatorie protejarea acestora după montaj pana la darea in funcțiune.

De asemenea este absolut obligatorie consultarea de către executant a documentației tehnice a utilajelor si echipamentelor in vederea cunoașterii condițiilor tehnice impuse pentru transport, montaj, predări, îmbinarea tronsoanelor.

Programul de urmărire a execuției pe faze determinante este conform fisei anexe.

 • b.    Montajul pompelor

Montajul pompelor pe conducta se face respectandu-se coaxialitata acestora cu conductele de legătura. Poziția pompei cu motorul orizontal va fi conform planurilor.

Se asigura coaxialitatea si etanșeitatea intre racorduri si conductele de legatara la acestea.

 • c.     Montajul conductelor

Beneficiarul si întreprinderea de montaj au următoarele obligații:

 • -      de a introduce in contractele comenzilor de materiale obligația furnizorilor de a marca materialele de montaj cu simbolurile prevăzute in proiect si însoțite de certificatul de calitate;

 • -      de a organiza păstrarea si depozitarea corespunzătoare a conductelor astfel incat sa se împiedice murdărirea sau deteriorarea acestora;

de a executa transportai astfel incat sa se împiedice pătrunderea de pamant, nisip, etc. in materialele de montaj. De asemenea este obligatorie curățirea materialelor de eventualele impurități si de protecțiile anticorozive prevăzute pentru conservare la depozitare, precum si executarea probelor specificate în documentația tehnica sau în legislație, înainte dc introducerea în opera;

 • -      de a organiza introducerea in opera a materialelor in asa fel incat sa fie imposibila construirea traseelor de conducte cu alte materiale decât cele indicate, evitandu-se astfel posibilitatea utilizării materialelor in mod neadecvat;

de a începe montarea conductelor numai după receptionarea acestora;

de a nu începe mutarea conductelor, decât după verificarea construcțiilor, stabilind si abaterile acestora fata de proiect

Pentru conductele care urmeaza a se prefabrica in ateliere se vor lua următoarele masuri:

 • -      delimitarea după mărimile locale a mărimii tronsoanelor executate (transport ridicare, așezare in poziție, etc) ținând seama si de necesitățile de ajustare pe cele 3 direcții, in acest caz prevazandu-se plusuri de lungime de 100 mm in punctele respective:

 • -      materialele vor fi bine curatate înainte de introducerea in opera;

 • -      modul de execuție a reducțiilor, cotarilor, capacelor, curbelor, va tine seama de condițiile impuse de otelurile respective;

montarea armaturilor de va face după o probare preliminară a conductelor;

curățirea tronsoanelor executate si astuparea capetelor;

probarea tronsoanelor in ateliere;

marcarea tronsoanelor executate, cu denumirile conductelor; asigurarea contra deformări lorla transportarea si montarea tronsoanelor;

montarea de garnituri fara defecte, verificarea si curățirea suprafețelor de etansare, asigurandu-se montarea centrata a garniturilor;

- asamblarea la racordurile utilajelor sa se foca fara a se creea tensiuni rezultate din strângerea șuruburilor. Asamblarea conductelor din otel se face prin sudura, iar imbinarea cu armaturile si aparatura se face prin flanse sudate de conducte.

Schimbările de direcție si ramificațiile de executa cu coturi si teuri uzinate.

Sudurile se executa de către persoane autorizate.

După sudare se verifica vizual calitatea sudurii.

Se verifica permanent concordanta execuției cu proiectul.

L PROBE, TESTE, VERIFICARL RECEPȚIA LUCRĂRILOR

 • a.     Probe, verificări preliminare

înaintea efectuării probelor se verifica următoarele:

 • -  concordanta instalațiilor cu proiectul de execuție;

 • -  caracteristicile aparatelor si utilajelor precum si concordanta cu proiectul;

 • -  dimensiunile materialelor, conductelor, fitingurilor, armaturilor,etc

 • -  pozițiile si amplasarea aparatelor si echipamentelor,

 • -  pozițiile si caracteristicile elementelor de comanda si execuție;

 • -  suportii, pantele si pozițiile conductelor, corespunzător schemelor si planurilor de instalații;

 • -  protecția anticoroziva a instalațiilor,

 • -  conformarea si masurile antiseismice aplicate la montarea conductelor accesoriilor,

 • -  aparatelor, echipamentelor,

 • -  calitatea sudurilor.

Se verifica caracteristicile elementelor componente ale ecchipamentelor pe baza certificatelor de calitate si după caz aagrementelor, puse la dispoziție defumizori.

Verificarea instalațiilor de încălzire se face obligatoriu pentru întreaga instalație, chiar daca au fost verificate in prealabil aparate, echipamente sau parii din instalație.

Instalațiile se supun următoarelor probe:

 • -  proba la rece

 • -  proba la cald

 • -  proba de eficacitate

 • b.     Proba la rece

Proba la rece se face in scopul verificării rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalației de incalzire si consta in umplerea cu apa a instalației si Încercarea la presiune.

Proba la rece - obligatorie pentru intrega instalație - se face avand racordate echipamentele din centrala termica si conductele.

Proba la rece se executa înainte de finisarea elementelor instalației precum si de executarea finisajelor de construcții.

Proba se executa în perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C.

In vederea executării probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de includere si reglaj, reglarea armaturilor de siguranța la cazane si de la vasul de expansiune inchis in concordanta cu presiunea de proba, verificarea punctelor de racordare a instalației la conducta de apa potabila.

înainte de proba de presiune la rece instalația se spala cu apa.

Spalarea instalației cuprinde racordarea conductei de ducere a instalației la conducta de apa potabila, umplerea instalației, racordarea conductei de întoarcere a instalației al golirea de la canalizare si menținerea instalației subjet continuu pana când apa golita din instalație nu se mai observa impurități. Operația se repeta cu schimbarea sensului de circulație ai apei.

Presiunea de proba se determina in funcție de presiunea maxima si de modul de execuție al instalației, astfel:


 • -  o data si jumătate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar,

 • -  la presiunile prescrise de instrucțiunile tehnice ISCIR, pentru părțile de instalații care sunt supuse prevederilor acestor prescripții.

Verificarea comportării instalației la proba la rece poate fi începută imediat după punerea ei sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor îmbinărilor.

La îmbinările sudate controlul se face prin ciocanire, iar restul îmbinărilor prin examinarea cu ochiul liber.

Măsurarea presiunii de proba se începe după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune si se face cu manometru înregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6, prin citiri la intervale de 10 min. timp de 3 ore.

Rezultatele probei la rece se considera corespunzătoare daca, pe toata durata probei, manometru nu a indicat variații de presiune si daca la instalație nu se constata fisuri, crăpături sau scurgeri de apa la îmbinări si presgamituri.

In cazul constatării unor scăderi de presiune sau defecțiunilor de mai sus, se procedează la remedierea acestora si se repeta proba.

Rezultatele se înscriu in procesul verbal al instalației.

După executarea probei, golirea instalației de apa este obligatorie.

 • c. Proba ia cald

Proba la cald are drep scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalației la dilatare si contractare, a circulației agentului termic. La centrala termica, proba la cald cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de funcționare al cazanelor, care va trebui sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a cazan.

Proba ta cald se efectuează înaintea finisării, dar numai după includerea completa a clădirii si după efectuarea probei ia rece.

Sursa de căldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului temic potrivit prevederilor proiectului instalației. Calitatea apei va corespunde prevederilor proiectului sau prescripțiilor tehnice specifice unor elemente din instalație cu cerințe speciale privind apa de alimentare.

Odata cu proba la cald se efectuează si reglajul instalației.

Proba 1a cald comporta doua faze.

In faza I-a după ce apa a atins in instalație nivelul corect, se ridica temperatura ei ia 50°C si se menține aceasta temperatura in limitele unei variații de ± 5°C, punandu-se in funcțiune pompele de circulație.

După 2 ore de funcționare se face un control atent al instalațiilor de încălzire.

La pompele de circulație se controlează, cu ajutorul a doua manometre montate, unul pe racordul de intrare, celalalt pe racordul de ieșire al pompei, daca aceasta dezvolta presiunea necesara.

In faza a Il-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala (in limitele a ± 5°C.) si se verifica daca nu apar pierderi de apa la îmbinări.

Se controlează daca dilatările se produc in sensul prevăzut in proiect, daca ele sunt preluate in bune condiții, astfel incat sa nu apara neetanseitati, iar punctele fixe sa nu sufere deplasări.

Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalației.

In timpul funcționarii se urmărește cum lucrează pompele, motoarele electrice, cuplajele si cum se comporta armaturile.

La racirea instalației se examinează din nou toata instalația spre a se controla etanșeitatea.

După terminarea acestei examinări si după racirea instalației la temperatura ambianta, se procedează la o noua încălzire, urmata de un control identic cu cel descris mai sus.

Daca nici la a doua încălzire instalația nu prezintă neetanseitati sau încălziri neuniforme si funcționează in condiții normale, proba se considera corespunzătoare.


După efectuarea probelor, instalația se golește daca pana la intrarea in funcționare exista pericolul de inghet.

Anterior probei la cald pe intrega instalație se face o proba parțiala, in care se pornește instalația si se tine sub observație cel puțin o ora, verificând in principal:

 • -      montarea echipamentului si conductelor astfel încât sa asigure spatiile necesare prevăzute pentru exploatare;

~ modul de manevrare al armaturilor;

 • -      daca aparatele si agregatele care au piese in mișcare nu produc zgomote sau vibrații supărătoare si daca s-au respectat prevederile pentru atenuarea si împiedicarea transmiterii lor la elementele construcției;

 • -      executarea corecta si etanșeitatea canalelor de fum, a coșului, a ușilor de vizitare, etc;

 • -      asigurarea aerului necesar arderii; se examinează, in acest scop flacara la cazane, trebuind ca ea sa fie vie si sa nu producă fum vizibil cu ochiul liber.

 • d. Proba de eficacitate

Se efectuează proba de eficacitate a instalației pentru a verifica daca instalația realizează gradul de încălzire prevăzut in proiect.

Ea se executa cu întreaga instalație in funcțiune.

Pentru ca verificarea sa fie cat mai concludenta, se va alege o perioada rece, când temperaturile exterioare in momentul efectuării acestei probe trebuie sa fie sub 0°C si valoarea lor medie zilnica in timpul probei sa nu varieze cu mai mult de ± 3°C fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente.

Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si întoarcere, verificandu-se corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj calitativ.

Pentru a asigura precizia măsurătorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradații corespunzătoare, pentru temperaturile agentului termic 1/2°C.

Verificarea termometrelor se va face înainte de folosire, iar in timpul măsurătorilor ele vor fi ferite de influente perturbatorii.

Rezultatele probelor de eficacitate se considera satisfacatoare, daca temperaturile corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la - 0,5°C pana la +l°C.

La cazane se verifica:

 • -      randamentul, excesul de aer, comsumul de combustibil, temperatura si conținutul gazelor de ardere, conform metodologiei ISCIR sau instrucțiunilor producătorului pentru agrementare sau atestare;

 • -      funcționarea dispozitivelor de siguranța si a 1 imitatoarelor de temperatura si presiune la atingerea valorii limita;

 • -      intrarea automata in funcțiune si oprirea cazanelor, reglarea focului conform diagramelor de reglare, pa baza debitului de căldură si a temperaturii agentului termic si a aerului exterior,

 • -      pornirea si oprirea automata a pompei de recirculatie a apei din cazan.

Se face controlul si verificarea masurilor de siguranța prevăzute in SR 7132. Se verifica:

 • -      funcționarea dispozitivelor de siguranța la atingerea presiunii limita:

 • -      funcționarea evacuării excesului de apa dilatata, precum si funcționarea automata a dispozitivului de încărcare automata;

 • -      legarea modulului de expansiune si a pompelor de circulație a apei pentru asigurarea presiunii in instalație.

Pentru asigurarea circulației agentului termic - apa, se verifica:

realizarea de către pompe a presiunii prevăzute, prin masurarea presiunii diferențiale intre aspirație si refulare;

 • -      realizarea presiunii totale in diferite puncte ale centralei termice;

 • -      semnalizarea intreruperii funcționarii unei pompe

Pentru asigurarea reglării automate a instalației se verifica;

 • -  funcționarea instalației de automatizare in toate punctele prevăzute;

 • -  funcționarea termostatelor;

- intrarea automata in funcțiune a robinetelor de reglare cu 3 cai si a pompelor de circulație a apei.

Pentru asigurarea dezaerisirii si golirii instalației se verifica:

eficienta dezaerisirii instalației in punctele cele mai de sus de pe traseul conductelor si la partea superioara a echipamentelor;

golirea instalației in punctele cele de mai jos ale conductelor si la partea inferioara a echipamentelor.

Se executa reglarea instalației prin acționarea robinetelor de reglare prevăzute pe ramurile instalației si masurarea temperaturii pe corpurile de încălzire alimentate, după care se sigilează poziția robinetelor de reglare.

Se verifica asigurarea debitelor de aer, la refularea si evacuarea acestuia.

La instalația de evacuare a gazelor de ardere se verifica:

 • -   etanșeitatea canalelor si a coșului de fum si temperatura suprafețelor exterioare ale acestora in afara clădirii;

 • -   continuitatea circulației gazelor de ardere si tirajul, temperatura si viteza gazelor in canal, in cos si la evacuarea in atmosfera;

 • -   funcționarea accesoriilor - pentru reglare si siguranța - la canale si coșul de fum.

 • e.     Umplerea instalației

Umplerea instalației se face cu apa tratata care îndeplinește condițiile de agent termic.

Se deschid toate vanele din circuitele interioare ale centralei termice, precum si robinetele de dezaerisire; se inchid robinetele de golire.

Pentru umplere se folosește direct presiunea apei tratate sau eventual se folosesc pompele de adaos ale instalației; apa este introdusa in conductele de întoarcere ale agentului termic.

Robinetele de dezaerisire manuale se inchid la apariția apei. După terminarea umplerii de inchide vana pe conducta de alimentare, cu apa, se ridica presiunea pana la valoarea nominala, se verifica etanșeitatea instalației si se pun in funcțiune pompele de circulația apei.

 • f.     Recepția lucrărilor

Recepția reprezintă acțiunea prin care beneficiarul accepta si preia lucrarea in conformitate cu documentația de execuție, certificandu-se ca executantul a îndeplinit obligațiile contractuale.

In urma recepției lucrării, aceasta poate fi data in exploatare.

Recepția va fi realizata conform “Legii privind calitatea in construcții (Legea nr 10/95).” Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora (HGnr. 273/94) si a altor reglementari specifice.

Recepțiile vor fi organizate de către investitori.

 • •      Recepția la terminarea lucrărilor

Executantul va comunica investitorului data terminării lucrărilor prevăzute in contract, printr-un document confirmat de investitor.

Comisiile de recepție vor fi numite de investitor si vor fi alcătuite din cel puțin 5 membri. Obligatoriu va fi un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administrației publice locale, restul membrilor comisiei vor fi specialiști in domeniu.

începerea recepției va fi organizata de investitor in maximum 15 zile de la comunicarea terminării lucrărilor de către executant.

Investitorul va comunica executantului si proiectantului:

data recepției;

 • •      membri comisiei de recepție.

Reprezentanții executantului si proiectantului nu pot face parte din comisia de recepție - avand calitatea de invitați.

Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de recepție punctul de vedere privind execuția construcției.

In procesul verbal de recepție va fi consemnata realizarea masurilor prevăzute in documentația de execuție privind prevenirea si stingerea incendiilor, fara de care recepția nu poate fi acceptata.

Comisia de recepție se intruneste la data si ora fixate, programul recepției fiind stabilit de președintele comisiei.

Comisia va funcționa in prezenta a 2/3 din numărul membrilor.Investitorul are obligația sa pună la dispoziția comisiei documentația de execuție sau alte documente si explicații necesare.

In vedere recepției instalațiilor este obligatorie întocmirea următoarelor acte legale:

proces verbal de lucrări ascunse;

proces verbal de montări utilaje;

procese verbale pentru probe;

certificate de calitate;

 • -       dispoziții derogatorii de la proiect;

 • -      proces verbal de recepție intermediare a montajului utilajului preliminar montării conductelor.

Examinările făcute de comisie se fac prin:

cercetare vizuala;

analiza documentelor,

Comisia examinează:

 • a) respectarea prevederilor din autorizația de construcție, din avize si alte condiții de execuție;

 • b) executarea lucrărilor conform documentației de execuție si a reglementarilor specifice,cu respectarea exigentelor esențiale;

 • c) terminarea tuturor lucrărilor conform contractului.


 • a) Recepția finala

Recepția finala se face la maxim 15 zile după expirarea perioadei de garanție prevăzută in contract

La recepție participa:

investitorul;

• executantul;-invitat

proiectantul lucrarii;-invitat

comisia de recepție numita de investitor.

Comisia de recepție examinează:

 • a)     procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor,

 • b)      finalizarea lucrărilor cerute la terminarea lucrărilor,

 • c)      referatul investitorului privind comportarea instalațiilor in perioada de garanție.

La terminrea recepției comisia de recepție finala va consemna observațiile intr-un proces verbal.

K. MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

In toate etapele cuprinse in operațiile de execuție ale instalațiilor vor fi respectate cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța si igiena muncii si anume:


siguranța in exploatare;

igiena si sanatatea oamenilor,

protecția împotriva zgomotului;

siguranța la foc

Verificările, probele si încercările echipamentelor componente ale instalațiilor, vor fi efectuate respectandu-se instrucțiunile specifice de protecție a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

Conducătorii de întreprinderi, sau de sectoare care executa instalațiile, au obligația sa asigure: luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea condițiilor de securitatea muncii; realizarea instructajului de protecție a muncii a întregului personal de execuție la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;

controlul aplicării si respectării de către intreg personalul a normelor si instrucțiunilor specifice; verificarea cunostiintelor asupra normelor si masurilor de protecție a muncii.

Realizarea instructajelor specifice de protecția muncii, verificarea cunoștințelor si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sancțiunile aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.

Zonele cu instalații in probe sau zonele periculoase se îngrădesc si se avertizează, interzicandu-se accesul altor persoane decât celor autorizate.

Persoanele care schimba zona de lucru, vor fi instruite corespunzător noilor condiții de lucru.


Instructajul va avea in vedere si masurile ce se impun pentru manevre urgente in scopul evitării producerii unor accidente. Masurile de protecția muncii indicate in prezenta lucrare nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executant cu instrucțiuni specifice, care vor fi afișate la locul de munca.

L. MASURI DE PROTECȚIE LA FOC.

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie in toate etapele de executare a instalațiilor de încălzire centrala.

La executarea instalațiilor de încălzire centrala se vor respecta prevederile specifice din “Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor"(Ord.MI nr.381/4.03.94), a normativului C 300 (Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora), precum si alte normative in vigoare.

Obligațiile si răspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitarilor si personalului care executa.

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta si consta in organizarea acesteia atat la nivelul central al unitarii care executa instalațiile de încălzire cat si locul de executare al lucrării.

Personalul care executa instalațiile va fi instruit atat înaintea începerii executării instalațiilor cat si periodic in timpul executării instalațiilor, verificandu-se însușirea cunoștințelor.

înainte de executarea unor operații cu foc deschis se va face un instructaj special personalului care realizează aceste operații.

Punctele de lucru vor fi dotate cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor intretmute in stare de funcționare, amplasate in locuri accesibile.

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1.2.

In vederea intervenției in caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenție cu atribuții concrete si se vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.

In timpul execuției lucrărilor de reparații, revizuiri,etc vor fi respectate toate masurile specifice de .prevenire si stingere a incendiilor, conform Normativului C 300.

Lucrările de sudura vor fi executate astfel inacat sa se evite riscul producerii de incendii sau explozii si cu permis de lucru cu foc deschis.

Nu vor fi executate concomitent sudura electrica si taierea cu flacara oxiacetiienica.

Spatiile in care se realizează sudurile vor fi împrejmuite cu panouri rezistente la foc evacuandu-se materialele combustibile si interzicandu-se accesul altor persoane decât cele care efectuează lucrările.

minim lOm desurse de e de acetilena vor fi . Vor fi utilizate care sa nu


Generatoarele de acetilena vor fi amplasate în spatii ventilate si al căldură, cabluri electrice, arzatoare si al cel puțin 5 m fata de butelia de amplasate la distanta de zona de execuție a sudurilor si de substanțe generatoare de sudura, recipienri de oxigen, furtunuri, butelii, redi , prezinte pericol de incendiu sau explozie.                              7


Spatiile in care se executa lucrări de vopsitorii sau decapari vor fiO recircularea aerului.                                              V *

Se interzice prezenta oricărei surse de foc la distanta de minim 25     ?zo “ a.'3ejio

Aceste zone vor fi împrejmuite cu panouri de protecție.

In spatiile de lucru este interzisa aprinderea focului, fumatul, uri pot produce scântei.

Cantitatea de vopsea, diluanti sau alte lichide inflamabile aflate la locul operațiunii va fi limitat la strictul necesar.

ÎNTOCMIT, Tng.;


ran Antonesi


4^

VERIFICA

X“Si

PR. NR. 9 / 20015, ad. 1/2017

PROIECT TEHNIC

PARTE ECONOMICA + DEVIZ GENERAL + DEV. OB.1 ;2 ;3 LISTE CANTITATI DE LUCRĂRI CU VALORI ; ANTEMASURATORI

CONSOLIDARE ; MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Strada 9 MAI, Nr.13, Municipiul BACAU

Faza        : P.Th.; Ex.3

Proiectant : S.C. PRODOMUS S.R.L. Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU

S.C.PRODOMUS S.R.I. BACAU

Pr. nr. 9 /2015,ad.1/2017, PTH

Denumire Consolidare, modernizare si amenajare construcție Sala de Sport si ateliere la Liceul cu program de educație fizica si sport Bacau, str 9Mai, nr13

Borderou parte economica

 • 1. FOAIE DE CAPAT

 • 2. BORDEROU

 • 3. FORMULARUL F1 - CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

 • 4. FORMULARUL F2 - OB.nr.1 - REFACERE ANEXE VESTIAR SI ATELIERE - CENTRALIZATORUL

CHELTUIELILOR PE CATEG.DE LUCRĂRI

 • 5. FORMULARUL F2 - OB.nr.2 - CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII SALA - CENTRALIZATORUL

CHELTUIEULOR PE CATEG.DE LUCRĂRI

 • 6. FORMULARUL F2 - OB.nr.3 - REȚELE EXTERIOARE CANALIZARE - CENTRALIZATORUL

CHELTUIELILOR PE CATEG.DE LUCRĂRI

 • 7. FORMULARUL F2 - ORGANIZARE DE ȘANTIER

 • 8. CMAS03 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - REZISTENTA - REFACERI ANEXE VESTIAR SI

ATELIERE SALA

 • 9. CMAS04 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - REFACERE ANEXE ARHITECTURA

 • 10. ANTEMASURATOARE ARHITECTURA - REFACERE ANEXE

 • 11. CMAS01 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - REZISTENTA - SUBZIDIRI SALA SPORT SI ATELIER

 • 12. CMAS02 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - CAMASUIALA ZIDĂRIE SALA SPORT SI ATELIER

 • 13. CMAS05 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - LUCRĂRI ARHITECTURA REABILITARE TERMICA

 • 14. ANTEMASURATOARE ARHITECTURA REABILITARE TERMICA

 • 15. CMAS14 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - LUCRĂRI ARHITECTURA SALA SPORT

 • 16. CMAS06 -USTA CANTITATI DE LUCRĂRI - INSTALAȚII INTERIOARE ÎNCĂLZIRE SALA SPORT

SI ATELIERE

 • 17. CMAS11 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - INSTALAȚII TERMOMECANICE SURSA DE CĂLDURĂ

 • 18. CMAS07 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - INSTALAȚII CANALIZARE PLUVIALA INTERIOARA

 • 19. CMAS09 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

 • 20. CMAS12- LISTA CANTITATI DE LUCRAQRI - INSTALAȚII ELECTRICE CONF. AUDIT ENERGETIC

 • 21. CMAS10 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

 • 22. CMAS13 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - INST.SANITARE CONF. AUDIT ENERGETIC

23 CMAS15 - LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - INST. ELECTRICE AF. POMPE DE CĂLDURĂ

 • 24. CMAS08 -LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - REȚELE EXTERIOARE DE CANALIZARE

 • 25. ANTEMASURATOARE INSTALAȚII ELECTRICE

 • 26. CMAS16 - LISTA CANTITATI DE LUCRĂRI - ORGANIZARE DE ȘANTIER

 • 27. FORMULAR C6 - LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

 • 28. FORMULAR C7 - LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

 • 29. FORMULAR C8 - LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A

UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

 • 30. FORMULAR C9 - LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

 • 31. LISTA UTILAJE - SURSA TERMICA

 • 32. FISE TEHNICE UTILAJE; TABLOURI ELECTRICE — 01 + 12


 • 33. LISTA DE DOTĂRI

 • 34. FISE TEHNICE ECHIPAMENT —01+21

35 FISE TEHNICE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE -22 + 29

întocmit: sef Arh Catuneanu

Proiectant,

S,C PRODOMUS S.R.L. BACAU

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA SPORT SI ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCTIE FIZICA St SPORT

str.9 Mai nr.l3,mun.Bacau, jud.Bacau

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0

0.0

0.0

F

Amenajarea terenului

0.0

0.0

0.0

1.3

Amenajan pentru protecția meaiuiui ș- aducerea terenului ia starea inițială

0.0

0.0

0.0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecțfa utilităților

0.0

0.0

0.0

Total capitol 1

0.0

0.0

0.0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

5,200.00

988.00

6,188.00

2.2

Ob.3- CANALIZARE EXTERIOARA

5,483.73

1,041.91

6,525.64

Tota

capitol 2

10,683.73

2,029.91

12,713.64

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,000.0

570.0

3,570.0

3.1.1. Studii de teren

3,000.0

570.0

3,570.0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.0

0.0

0.0

3.1.3. Alte studii specifice

0.0

0.0

0.0

3.2

uocumentațu-suport și cneituieii pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3,000.0

570.0

3,570.0

Expertizare tehnică

14,000.0

2,660.0

16,660.0

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3,000.0

570.0

3,570.0

3.5

Proiectare

93,000.0

17,670.0

110,670.0

3.5.1. Temă de proiectare

0.0

0.0

0.0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.0

0.0

0.0

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

32,500.0

6,175.0

38,675.0

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiitor

7,300.0

1,387.0

8,687.0

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4,500.0

855.0

5,355.0

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

48,700.0

9,253.0

57,953.0

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

4,500.0

855.0

5,355.0

3.7

Consultanță

15,008.3

2,851.6

17,859.9

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

15,008.3

2,851.6

17,859.9

3.7.2. Auditul financiar

0.0

0.0

0.0

3.8

Asistență tehnică

22,512.6

4,277.4

26,789.8

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.0

0.0

0.0

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.0

0.0

0.0

3‘8?l.2; pentru participarea proiectantuTul la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.0

0.0

0.0

3.8.2. Dirig'eriție de șantier

22,512.5

4,277.4

26,789.8

Total capitol 3

158,020.9

30,023.9

188,044.7

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,261,705.47

239,724.04

1,501,429.51

Ob.1-REFACERE ANEXE

90,747.30

17,241.99

107,989.29

Ob.2-CONSTRUCTII SI INSTALAȚII SALA

1,170,958.17

222.482.05

1,393,440.22

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită m<

177,319.00

33,690.61

211,009.61

4,3.1

Utilaje af.Ob.2 - cf lista de utilaj

177,319.00

33,690.61

211,009.61

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

61,807.10

11,743.35

73,550.45

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

KTotal capitol 4

1,500,831.57

285,158.00

1,785,989.57

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

25,304.3

4,807.8

30,112.1

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

17,800.16

3,382.03

21,182.19

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

7,504.16

1,425.79

8,929.95

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

15,692.0

0.0

15,692.1

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.0

0.0

0.0

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6,450.9

0.0

6,450.9

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,290.2

0.0

1,290.2

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,450.9

0.0

6,450.9

5.2.5. i axe pentru acorduri, avize conforme și autorizația ae construire/desființare

1,500.0

0.0

1,500.0

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute-20%

333,907.2

63,442.4

397,349.6

).4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.0

0.0

0.0

Total capitol 5

374,903.5

68,250.2

443,153.8

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.0

0.0

0.0

6.2

Probe tehnologice și teste

0.0

0.0

0.0

Total capitol 6

0.0

0.0

0.0

TOTAL GENERAL

2,044,439.7

385,462.1

2,429,901.8

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,290,189.4

245,136.0

1,535,325.3

Curs Euro BNR 05,01,2018

4.6365

DEVIZUL OBIECTULUI 1 REFACERE ANEXE

CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA SPORT Sr

Proiect Beneficiar:

ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCTIE FIZICA SI SPORT MUNICIPIUL BACAU

Cursul BNR RON/euro din data de


05,01,2018

4.6365

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA-19%

VALOARE (CU TVA)

Lei

ut

lei

1

2

3

5

cap.4

Cheltuieli ptlnvestitla de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente.slstematizare pe verticala si amenajari exterioare

000

0.00

0.00

4.1.2

Rezistenta -

61,743.34

11,731.23

73,474.57

CMASO3-Rezlstenta -Refacere anexe vestiar si saU

61,743.34

11.731.23

73,474.57

4.1.3

Arhitectura

29,003.96

5,510.75

34,514.71

CMAS04-Arhitectura-refacere anexe

29,003.96

5,510.75

34,514.71

4.1.4

Instalat)!

0.00

0.00

0.00

TOTAL l-subcap.4.1

90,747.30

17,241.99

107,989.29

4.2

MONTAJ

Montaj utilale si echipamente

000

0.00

0.00

TOTAL II-subcap.4.2

0.00

0.00

0.00

4,3

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale care

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje.echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III -subcap.4,3+4,4+4,5+4,6

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT: l-HMll

90,747.30

17,241.99

107,989.29

DEVIZUL OBIECTULUI 2 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII SALA

CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA SPORT SI

Proiect;

ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCTIE FIZICA SI SPORT

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Cursul BNR RON/euro din data de05,01,2018

4.6365

Nr. Cit

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (RARA TVA)

TVA-19%

VALOARE (CU TVA)

Lei

Lei

lei

1

2

3

5

cap.4

Cheltuieli ptinvestiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente,sfstematizare pe verticala si amenajarl exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistenta -

72,456.02

13,766.64

86,222.6t

CMAS01-REZISTENTA-Subzidiri sala sport si atelle

30.400.91

5,776.17

36.177.M

CMAS02-REZISTENTA-Camasulala zidărie

42,055.11

7.990.47

50,045.56

4.1.3

Arhitectura

911,101.07

173,109.20

1,084,210.27

CMAS05-Arhitectura-Reabiiitare termica

444,529.70

84,460.64

528.990.34

CMAS14-Lucrari de arhitectura

466,571.37

88.648.56

555,219.93

4.1.4

Instalații

187,401.08

35,606.21

223,007.22

CMAS10- Instalații sanitare

3,572.53

678.78

4,251.31

CMAS13-lnstalatil sanilare-cf audit energetic

9,525.35

1.809.82

11,335.17

CMAS07-lnstaiatIi canalizare pluviala interioara

6,210.94

1,180.08

7.391.02

CMAS06- instalații interioare încălzire

76.457.39

14,526.90

90.984.2S

CMAS11-Instalații termomecanice sursa proprie

45.900.62

8,721.12

54,621.74

CMAS09- Instalații electrice Interioare

24.705.74

4.694.09

29.399.83

CMAS12-lnstalatll electrice-cf audit energetic

2,267.82

434.69

2,722.51

CMAS15-lnstalatil electrice-af.pompe căldură

18,740.69

3,560.73

22.301.42

TOTAL i-subcap.4.1

1,170,958.17

222,482.05

1,393,440-22

4.2

MONTAJ

Montaj utilaje sl echipamente

0.00

0.00

o.oc

TOTAL II -subcap.4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale care

177,319.00

33,690.61

211.009.61

Procurare utilaje - Sursa termica - cf.llsta utilaj

165,069.00

31,363.11

196,432.11

Procurare utilaje - InstaltB electrice - cf.llsta

12,25000

2,327.50

14,577.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj

0.00

0.00

O.OC

4.5

Dotări

61,807.10

11,743.35

73.550.45

4.8

Active necorporale

0.00

0.00

O.OC

TOTAL III -subcap.4,3+4.4+4,5+4.6

239,126.10

45,433.96

284.560.06

TOTAL

DEVIZ PE OBIECT: l-HI+lll

1.410.084.27

267.916.01

1,678,000.28

DEVIZUL OBIECTULUI 3 CANALIZARE EXTERIOARA

CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA SPORT St Proiect:      ATELIERE LA LICEUL CU PROGRAM DE EDUCTIE FIZICA SI SPORT

Beneficiar:      MUNICIPIUL BACAU

Cursul BNR RON/euro din data de

05,01,2018

4.6365

Nr. Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARATVA)

TVA-19%

VALOARE (CU TVA)

Lei

Lei

lei

1

2

3

5

cap.2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

Construcții st instalații

2.1,1

Terasamente,sistematizare pe verticala st amenajați exterioare

0.00

0.00

0.00

2.1.2

Rezistenta -

0.00

0.00

0.00

2.1.3

Arhitectura

0.00

0.00

0.00

2.1.4

Instalații

5,483.73

1,041.91

6,525.64

CMASOS-Reteîe exterioara de canalizare pluviala

5.483.73

1,041.91

6,525.64

TOTAL l-subcap.2.1

5,483.73

1,041.91

6,525.64

4.2

MONTAJ

Montai utilate si echipamente

0.00

0.00

O.OC

TOTAL II-subcap.4.2

0.00

0.00

0.00

4,3

Utila|e,echipamente tehnologice si funcționale care

0.00

0.00

O.OC

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

O.OC

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

O.OC

TOTAL III -subcap.4.3+4,4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL DEVIZ PE OBIECT: l+ll+lll

5.483.73

1.041.91

6.525.64

Proiectant ;S.C. PRODOMUS S.R.L. BACAU

Obiectiv :                                               Consolidare,modernizare si amenajare construcția saia de sport si

ateliere la Liceul cu Program de Educație Fizica si Sport

FORMULAR F4-Ob.2-CONSTRUCTII SI INSTALAȚII SALA

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTĂRI SI

ACTIVE CORPORALE

DEVIZUL OFERTA PENTRU PROCURARE AF.INSTALATII ELECRICE

Nr.at

DENUMIRE

U.M.

CANTITA1

PREȚ UNITAR lei/um

VALOARE FARA TVA

FISA TEHNICA

0

1

2

3

4

5

6

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

OB.2Constructii si instalații Sala

1

T ablou electric TECT-echipat cf schema monofilara

- buc

1

6800.00

6800.00

F.T. nr.

2

Tablou electric TED-echipat cf schema monofilara

buc

1

2900.00

2900.00

F.T. nr.

3

Tablou electric TE-echipat cf schema monofilara

buc

1

2550.00

2550.00

F.T. nr.

TOTAL PROCURARE

lei

12250.00

FORMULAR F3


Obiectvul

Obiectul

Categoria de lucrări 120        REZISTENTA- REFACERI ANEXE VESTIAR SI ATELIERE SALA

CODUL CMAS03       CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT

NR SIMBOL ART. CANTITATE DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MÂNUȚI


UM


GR./UM


GR TOT


CMAS03


1 RPCC04B1            6.900         MP.

SUSȚINERI DIN GRINZI METALICE EXTENS.PT.COF.PLACI LA PLANSEE CU GRINZI REZEMATE PE POPI MET.CU H<6M‘

0.000050


0.


Total


2 RPCT09B1            14.230         M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU S! ARMAT CU MU LOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA MC

0.000000


0.


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VAL MAN

PU UTl

VAL UTl

PU TRA

VAL TRA

0.0760

0.52

21.5994

149.04

29.6000

204.24

0.0000

0.00

51.2754

353.80

0.0000

0.00

202.8598

2 886 69

0.0000

0.00

0.0000

0.00

202.8598

2 886.69


3 RPCT03B1            16.360          M.C.

DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CĂRĂMIDĂ CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *


0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

59.4000

971.78

0.0000

0.00

0.0000

0.00

59.4000

971.78


4 TSA02F1              17.530         M.C.

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1.5M T.TARE

0.000000


0.


Total


0.0000

0 00

40.5000

709.97

0.0000

0.00

0.0000

000

40.5000

709.97


5 TRB01C15           29.500        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

15.6958

463 03

0.0000

0 00

0.0000

0.00

15.6958

463.03


6 TRI1AA01C1          29.500         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE.PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1  FRA

0.000000


Total


7 TRA01A05P          29.500         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUl SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST.= 5 KM         FRA

0.000000


0.


Totai


0.0000

0.00

6.3000

185 85

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6 3000

185.85

0.0000

000

0.0000

0.00

0.0000

0.00

12.4000

365.80

12.4000

365.80


8 TSD04C1              5 500          M.C.

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT EXECUT.PE STRAT.C U UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS T NECOEZIV

0100000


loial


0.2500

1 38

13.3200

73.26

0.0000

0 00

0 0000

0 00

13.5700

74.64
9 TSD01A1             5 500         M.C

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFORM 10-30CM GROS CU SFARIM.BULG TEREN UȘOR

0 000000


Total


0.


10 TRB01C15           9 900         TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNC ARE DESC RĂSTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M FRA

0 000000


Totai


11 TRI1AA01C1          9.900         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE Si MARUNTEPRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


Total


12 CA01D1              17.530         M.C.

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCȚII CU H<35M


0 000000


Total


0.


12   2100945               17.670          M.C.

BETON Bc 10 (B 150) CU AGR <16 mm (marfa) •


0.000000


Total


13 CC02C1            2 197.000        KG

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DJN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

0.000013


Total


14   CZ0302A1           1 032.000        KG

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACON ST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM&

0.001010


Total


15   CZ0302B1           1 165.000        KG

CONFECT ARMAT PT PEREȚI GRINZI STILPI DIAFRGMb LA CON ST OBIS IN ATEL CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM $

0.001010


Total


16 CB03A1              63.000         MP.

COFRAJE PT.BETON IN PEREȚI,DIAFRAGME,DIN PANOURI SCIN DURI LA CTI1 CU H<20M CU PLANSEE MONOLIT

0.001905


Total


17 CB13I1               26.700         MP

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCȚII CU H< 20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM

0.001840


Total


0.


1.


1.


0.


0 0000

0 00

3.2940

18 12

0 0000

0 00

0 0000

0.00

3 2940

1812

0.0000

0.00

<5.6958

155 39

0.0000

0.00

0.0000

0.00

15.6958

155.39

0.0000

0.00

6.3000

62.37

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6.3000

62 37


0.5000

8.77

66.0600

1 156.03

3.8000

66.61

0.0000

0.00

70.3600

1 233.41


232.0000

0.0000

0.0000

0.0000

232.0000


4 099.50

0.00

0.00

0.00

4 099.50


0.0674

148.08

0.5940

1 305.02

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.6614

1 453.10


2.7472

2 835.11

0.6480

668.74

0.0709

73.17

0.0000

0.00

3.4661

3 577.02


2 7472

3 200.49

0 3604

419.87

0.0726

84.58

0.0000

0.00

3.1802

3 704.94

4.1098

258.92

144000

907.20

0 0000

0.00

0 0000

0.00

18.5098

1 166.12

3.0740

82.08

15 3000

408.51

0.0000

0.00

0.0000

0.00

18.3740

490 5918 CB44A1               38.000         BUC.

0.2660

9 58

7.9200

285 12

0 0000

0,00

0.0000

0.00

8.1860

29470

0.0760

1.37

37.8000

680.40

0.0000

0.00

0.0000

0.00

37.8760

681.77

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.1500

345.60

0.0000

0.00

0.1500

345.60


SUST CU POPI EXTENS PE3100R PTMONT PLACI PREDALETUR N PLANSEE MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PREP

0.000175

0.


Total


19 CB45A1               18.000          BUC.

SUSȚINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE REZEMIND PE PEREȚI

0.000050


0.


Total


20   AUT1325           2 304 000       ORA

ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL ȚEAVA 051X3,5MM 3SCH

0.000000


0.


Total

21   AUT1301           1 152.000        ORA

ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1 3SCH.

0.000000

Total

0.

0.0000

0.0000 0 2500 0.0000

0.2500

0.00

0.00

288.00

0.00 288.00

22   MDTC5552001        36.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100079 POP METALIC TIP

PE

0.0000

0.00

-3100                      S

0.0000

0.00

0.000000

0.

1.5151

54 54

0.0000

0.00

Total

=

1.5151

54.54

23   MDTC5552010        36.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100079 POP METALIC TIP

PE

0.0000

0.00

-3100                      $

0.0000

0.00

0.000000

0.

1.0765

38.75

0.0000

0.00

Total

s

1.0765

38.75

24   MDTC5504001        18.000         BUC.

TRANSPORT UTILAJ 1 KM-90100008 GRINDA METALICA

EX

0.0000

0.00

TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1         $

0.0000

0.00

0.000000

0.

1.5151

27.27

0.0000

0.00

Total

=

1.5151

27.27

25   MDTC5504010        18.000         BUC.

0.0000

0.00

TRANSPORT UTILAJ 10 KM-90100008 GRINDA ME l ALICA EX

TENSIBILA CU L=3-5M TIP GE-1         $

0.0000

0.00

0.000000

0.

1.0765

19.38

0.0000

0.00

Total

1 0765

19.38

26 CA02J1               9.540          M.C.

0 7500

7.16

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCȚII CU H<35M.IN PLANȘE

E(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACIMOCM

55.0800

525.46

0 000000

0.

4.7500

45.32

0 0000

0.00

Total

s

60.5800

577.94

27   2100969               9.616          M.C.

BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) •

251.0000 0 0000

2 413.62

0 00

0.000000

0.

o aooo

0 00

0.0000

0.00

Total

=

251 0000

2 413 62

28 CG32C1             6 330         MC

UMPLUTURI IN STRATURI EXECUTATE CU PIATRA SPARTA SI NISIP COMPACT.MANUAl. IN INCAP.IZOL SUPR <10MP

1.650000


10.


lotaf


H'


29 IZF04J2               31.340          MP.

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ■TURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000


Total


30   6427872             34 470         MP

PANOURI MARI FOLIE POLIETIL BAR VAPORI ,IZOL TOC BAREM S


0.000100


0.


Total


50.3500

318 72

16 5600

104 82

0.0000

0.00

0.0000

000

66.9100

423 54

0.0000

0.00

0.3020

9.46

0 0084

0.26

0.0000

0.00

0.3104

9.72

2.1200

73.08

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.1200

73.08


31 CG18A1              31.340         MP.

PARDOSELI DIN BETON B100.DE 10CM GROSIME.IN CIMP CONT INUU FARA SCLIVISEALA           &

0 0000

0.00

8.6400

270.78

0.6175

19.35

0.0000

0.00

9.2575

290.13


0.000000


0.


Total

31    2100969               3.159

BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa)

M.C.

251.0000

0.0000

0.0000

0.0000

251.0000

792.93

0.00

0.00

0.00

792.93

0.000000

Total

0.

32 CE17C1             418.000

MP.

5.7617

2 408.39

ȘARPANTA DIN LEMN EXECUTATA REZEMATA DIRECT PE ZIDURI

LA INVELITORI UȘOARE

10.8000

4 514.40

0.001669

0.

0.8645

361.36

0.0000

0.00

Total

=

17.4262

7 284.15

32   2900000              15.200

LEMN ECARISAT DE RASINOASE

MC

590.0000

8 968.00

0.0000

0.00

0.800000

12.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

590.0000

8 968.00

33 PJ09B1               20.700

M

0.0000

0.00

GĂURI SI STRĂPUNG. D MAXIM 50MM PT. INTRODUC. BUL.SI

ANCOR. PT. REPAR. CAMASUIELl CU FORARE MECAN.

19.8000

409.86

0.000000

0.

65.9330

1 364.81

0.0000

0.00

Total

-

85.7330

1 774.67

34 CL20C1              290.000

KG

0.5000

145.00

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE'DIVERSE EXCLU

SIV PARAPET!,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

1.6200

469.80

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

2.1200

614.80

35   6309887             215 000

CONFECȚII METALICE DIVERSE

KG

5.4800

1 178.20

0.0000

0.00

0 001000

0

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

5.4800

1 178 2036   6841214              138 000

TIJA FILETATA M14 L=350mm

BUC

0.000000

To'al

0.

4 1200

0.0000

0.0000

0.0000

4.1200

568.56

0.00

0.00

000

568.56

37   6103816              2.100

RASINA EPOXIDICA PENTRU ANCORAJ

KG

48.5000

101.85

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

48.5000

101.85

38   5843081              138.000

BUC

0.1500

20.70

PIULIȚA HEXAG. SPREC   S621BOL37

M 1

4$

0.0000

000

0.000020

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

a

0.1500

20 70

39   5881291              138.000

ȘAIBA GROS.PLATA PT.MET M 14 OL34

KG S 1388

8.2000

1 131.60

$

00000

0.00

0.001160

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

8.2000

1 131.60

40 TRA06A10           73.700

TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULU1 CU AUTOBET

ONIERA DE 5.5MC DIST. =10KM       FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

16.5000

1 216.05

Total

=

16.5000

1 216.05

41 TRA01A10           63.600

TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR

.SEMIFABRICATELOR C

U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

14.0000

890.40

Total

=

14.0000

890.40

42 TRI1AA01A1           63.600

TONA

0.0000

0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE.PRIN

ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1

FRA

9.0000

572.40

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

9.0000

572.40


43 TRA01A10           12.450        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST= 10 KM. FRA

0.000000


0.


Total


44 TRA02A10           17.600        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. FR&

0.000000


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        26.658


MATERIAL

28 773.61


MANOPERA

18 385 37


UTILAJ

2 993.24


TR

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

14.0000

174.30

14.0000

174.30

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

14.0000

245.00

14.0000

245.00

AUTO

TOTAL

2 891.55

53 043 771

-CONTRIB ASIGURĂRI SOCIALE

18 385 37 x

0 00

% =

0 00

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

18 385 37 x

2.25

% =

413,67

-FOND GARANTARE

18 385.37 x

0.00

% =

000

-SANATATE

18 385.37 x

0.00

% =

0 00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

18 385.37 x

0.000

% =

0.00

TOTAL lt


20 773.61


18 799 04


 • 2 993.24


 • 2 891.55


53 457 44


-CHELTUIELI INDIRECTE                                  53457.44 x   10.00 % =

-BENEFICIU                                               58 803.18 x    5.00 % =

TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA

5 345.74

2 940 16

61 743.34


-T.V.A.61 743.34 x

CU TVA


BENEFICIAR


19.00 =


11 731.23

73 474.57
FORMULAR F3


Obiectivul Obiectul


Categoria de lucrări    120

CODUL CMAS04


REFACERE ANEXE -ARHITECTURA

CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT

NR SIMBOL ART    CANTITATE       UM

PU MAT PU MAN

PU UTl

PU TRA

VAL MAT VAL MAN VAL un VAL TRA

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MÂNUȚI                    GR ZUM

GR.TOT

CMAS04

1    CD05D1              38.400         M.C.

ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMA

223.7800

8 593.15

T 290X240X188MM,CAL A

92.1600

3 538 94

1.265890

40.

0.0000

0.00

8.8612

340.27

Total

=

324.8012

12472.36

2   2101110              4.220         MC

MORTAR ZIDĂRIE M 50Z-CU VAR HIDRATAT (marfa) *

232.0000

979.04

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

232.0000

979.04

3    IZF01A1               11.250          MP.

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

0.8710

9.80

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.6758

760

0.000450

0.

0.0155

0.17

0.0032

0.04

Total

=

1.5655

17.61

3    2600050               1.688          KG

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 82/92 N6

2.6000

4.39

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0077

0.01

Total

=

2.6077

4.40

4    IZF04J1               11.250          MP.

0.0000

0.00

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU CARTON

BITUMAT CU SUPRAPUNERI NELIPITE

0.3600

4.05

0.000000

0

0.0084

0.09

0.0000

0.00

Total

=

0.3684

4.14

4    2600816              12.150         MP.

CART BIT STR ACOP NISIP    CA300 130CMX20M S 13

2.9000

35.23

8

0.0000

0.00

0.001740

0.

0.0000

0.00

0 0122

0.15

Total

=

2.9122

35.38

5    CF06C1              115.300         MP.

TENCUIELI EXTERIOARE OBIȘNUITE,DRISCUITE PE PEREȚI BE

1.2890

148.62

TON,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

21.9600

2 531.99

0.003080

0

0.0000

0.00

0 0216

2.49

Total

23 2706

2 683.10

6    2101171               2.070          M.C

MORTAR VAR-CIMENT M 50T-CU VAR HIDRATAT (marfa)’

234.0000

484.38

0 0000

0 00

0 000000

0.

0 0000

0 00

0 0000

0 00

Total

n

234 0000

484 30

7 CF01C1             108.000        MP

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PEREȚI EXECU TATE MANUAL PE BETON CU MORTAR M10-T.0E 2CM

0.003300


0.


1,3140

141.91

181800

1 963 44

0 1112

1201

0.0231

2.49

19 6283

2 119 85


Total

8    2101169

MORTAR VAR-CIMENT M 251

1 940 -CU VAR H

M.C. IDRATAT (marfa) ’

0.000000

Total

0.

228.0000 0 0000 0.0000 0.0000

228.0000

442 32

0.00

0.00

0.00

442.32

9   CF03C1

38.900

MP.

3.2490

126.39

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE.LA TAVANE PLANE.IN GRO

SIME MEDIE DE 1CM

14.5800

567.16

0 007980

0.

0.0803

3.12

0.0559

2.17

Total

=

17.9652

698.84

10   2101171

0.389

M.C.

234 nnnn

91 03

MORTAR VAR-CIMENT M 50T-CU VAR HIDRATAT (marfa) *

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

234.0000

91.03

11   CF10C1

166.300

MP.

3.0675

510.13

GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUI

TE

6.8400

1 137 49

0.003000

0.

0.0124

2.06

0.0210

3.49

Total

=

9.9409

1 653.17

12 CN04A1

166.300

MP.

0 0225

3.74

VOPSITOR'! LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU

VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

5.5800

927.95

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.07

Total

=

5.6029

931.76

13   1000069

VAR LAVABIL

66.500

KG

4.8500

322.53

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.47

Total

4.6570

323.00

14 CG01D1

38.900

MP.

0.0000

0.00

STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIM

ENT M100-T 3CM GROSIME

6.8400

266.08

0.000000

0.

0.2470

9.61

0.0000

0.00

Total

=

7 0870

275.69

15   7000179

SAPAM100A

1.950

MC

242.0000

471.90

0 0000

0 00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.01

Total

s:

242.0070

471.91

16 TRA06A10

23.300

TONA

0 0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET

ONIERA DE 5.5MC DIST =10KM

FRA

0.0000

0.00

0 000000

o.

0.0000

0.00

16.5000

384 45

Total

=

16 5000

384 45


17 TRA02A10           13.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. FR&

o.:ooooo


0.


Total


18 TRB05B'5           13.000        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M FRA

0.000000


0.


0.0000

0 00

0.0000

0.00

0.0000

000

14.0000

182 00

14.0000

162 00

0 0000

0.00

33.6598

437.58

0 0000

0.00

0.0000

0.00

33.6598

437.58


19 TRA01A10           8.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOBASCULANTA PE DIST = 10 KM FRA

0.000000


0.


Total


20 TRI1AA01C1          8.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 FRA

0.000000


Total


TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE


50.236


MATERIAL

12 364.56


MANOPERA

11 432.68


UTILAJ

27.06


TR.

0.0000

o.oc

0.0000

0.00

0.0000

0.00

14.0000

112.00

14.0000

112.00

0.0000

0.00

6.3000

50.40

0.0000

0.00

0.0000

0.00

6 3000

50.40

AUTO

TOTAL

1 030 11

24 854 41


-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

11 432.66 x

0.00 % =

0.00

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

11 432.68 x

2.25 % =

257.24

-FOND GARANTARE

11 432-68 x

0.00 % =

0.00

-SANATATE

11 432.68 X

0.00 % =

0.00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

11 432.68 X

0.000 % =

0.00

S.C. PRODOMUS SRL

PR.NR. 9/2015-ad 1/2017

Consolidare,modernizare si amenajare construcția sala de sport si ateliere la Liceul cu Program de Educație Fizica si Sport Amplasament: str.9 Mai nr. 13,mun.Bacau

FAZA: PTH

Antemasuratoare - ARHITECTURA --REFACERE Anexe-

 • 1) CD05D1 :38,40mc

Zidărie din cărămidă GVP in pereți

Atelier: 22,41x3,3+5,8-0,8x1,95=78,2 mpx0,3=23,46mc

-vestiar: 49,8 mpxO, 3=14,94 mc

Total: 38,40mc

 • 2) 2101110 :4,22mc

Mortar M25-z: 38,40x 0,1 l=4,22mc

 • 3) IZFO1A1 :11,25 mp

Amorsare suprafața pentru hidroizolatie: 37,5mlxO,3=I 1,25 mp

 • 4) IZF04J1 :11,25 mp -poz.12

Hidroizolatie cu carton bitumat sub zidărie

 • 5) CFO6C1:115,3 mp

Tencuieli ext. driscuite la pereți: 56,4+58,9=115,3mp

 • 6) 2101171:2,07mc

Peparare mortar M50T: 115,3x0,018=2,07mc

 • 7) CF01C1:108,0 mp

Tencuieli interioare driscuite la pereți:

 • 8) 2101169:1,94 mc

Peparare mortar M25T: 108,0x0,018=1,94 mc

 • 9) CF03Cl : 38,9mp

Tencuieli interioare driscuite la tavane :

 • 10) 2101171:0,39 mc

Preparare mortar M50-T : 38,9 x0,01=0,39 mc

 • 11) CF10Cl : 166,3 mp

Glet de ipsos la pereți si tavane noi : I46,9J 19,4= 166,3 mp

 • 12) CNO4A1 :166,3 mp

Zugrăveli cu varlavabil lis : 166,6 mp

 • 13)1000069:66,5 kg

Procurare var lavabil lis 166,3x0,40-66,5kg

 • 14) CG01D1 :38,9inp

Strat suport pentru pardoseli

 • 15) 7000179 : l,95mc

Procurare sapa M100: 38,9x0,05=l,95mc

 • 16) TRA06A.... =■ 23,3to Transport beton auto l0,57mpx2,2=23,3 mp

 • 17) TRA02A.... = 13,00 to Transport auto


 • 18) TRB05B15 :13,00 to

Transport materiale prin purtare directa

 • 19) TRA01A.... =8,00to

Transport auto moloz

20. TRIlAA01Cl=8,0to

Incarcarea moloz in auto

TOTAL II


12 364.56


d1 689 92


27.06          1 030.11


25111.65


-CHELTUIELI INDIRECTE

-BENEFICIU

TOTAL STADIU


25 111 65 x 10.00 % =

2511.17

27 622.82 x    5.00 % =

1 381.14

FIZIC FARA TVA

29 003.96


-TVA


29 003.96 x 19.00 =FIZIC CU TVA


BENFFIC1AR5 510.75

34 514 71FORMULAR F3


Obiectivul

Ob ectul

Categcria de lucrări '20           REZISTENTA-SUBZIDIRI SALA SPORT SI ATELIER

CODUL CMAS01       CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT


NR. SIMBOL ART. CANTITATE       UM

DENUMIRE ARTICOL SPOR MAT MAN UTI


GR./UM


GR.TOT


CMAS01


1 RPCT09B1             4.680          M.C.

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJ LOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG C1M.LA MC

0.000000


Total


2 RPCA02A1           72.000         M.C.

SĂPĂTURĂ DE PAMINT LA SUBZIDIRI EXECUTATE IN COND.St POZIȚII GRELE *


0.000000


0.


Total


3 RPCB04A1            21.040         M.C.

BETON SIMPLU B 50 PT.LUCRARI DE SUBZIDIRI TURNAT IN C OFRAJE*- SPOR MATERIALE-100%


0.118000


2.


Total


4    CZ0105D1            21.250         M.C.

PREPARARE BETON B150.CU AGREGATE GRELE.GRANULATIA<31M M,CIMENT M30 IN INST.NECENTRALIZATE $

0.279000


5.


Total


5 RPCC01A1           39.160         MP.

COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOS.DIN PLACAJ DE 6 SI SCIN D.tNCL SPRIJ.PT.SUBFUNDARI *


0.002760


Total


6 CG32B1              50.750         M.C.

UMPLUTURI IN STRATURI,EXECUTATE CU ARGILA(PAMINT GALB EN) COMPACTATĂ MECANIC


0.000000


o,


Total


7 TRA01A10P          49.480         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUT OBASCULANTA DIST =10 KM         FRA

0.000000


0.


Total


8 TRA06A10           51.000         TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULULMORTARULUl CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =10KM       FRA

0 000000


Total


PU MAT

VAL MAT

PU MAN

VA. MAN

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

0 0000

0 00

202.8598

949.38

0.0000

0.00

0.0000

0 00

202 8598

949.38

0.0000

0.00

154.8000

11 145 60

0.0000

0.00

0.0000

0.00

154.8000

11 145.60


0.0000

0.00

140.9040

2 964.62

0.0000

0.00

0.8260

17.38

141.7300

2 982.00


159.1686 20.3400 2.9885 1.9530

184.4501


3 382.33 432.23

63.51

41.50 3 919.57


4.9200

192.67

24.1192

944 51

0.0000

0.00

0.0193

0.76

29.0585

1 137 94


75.0500

3 808.79

8.2800

420.21

1 2600

63.95

0.0000

0 00

84 5900

4 292.95

0.0000

000

0.0000

0 00

0.0000

0.00

13.6000

672 93

13.6000

672.93

0 0000

0.00

0.0000

0 00

0.0000

0 00

16.5000

841 50

16 5000

841 50


CMAS01

PAG

2

TOTAL A CHELTUIELI

DIRECTE-ARTICOLE

DE LUCRĂRI PE STADIU

FIZIC

GREUTATE        8 520

MATERIAL

MANOPERA

UTILAJ

TR. AUTO

TOTAL

7 383 79

16 856.55

127.46

1 574 07

25 941 87

-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

16 856.55 x

0.00

% =

0 00

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

16 856.55 x

2.25

% =

379.27

-FOND GARANTARE

16 856.55 x

0.00

% =

0.00

-SANATATE

16 856.55 x

0.00

% =

0 00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

16 856.55 x

0.000

% =

0 00

TOTAL II             7 383.79

17 235.82

127.46

1 574.07

26 321.14

-CHELTUIELI INDIRECTE

26 321.14 x

10.00 % =

2 632.11

-BENEFICIU

28 953.25 x

5.00 % =

1 447.66

TOTAL

STADIU

FIZIC FARA TVA

30 400.91

FORMULAR F3


Obectivul

Obiectul

CAMASUIALA ZIDĂRIE SALA SPORT SI ATELIER

Categoria de lucrări 120

CODUL CMAS02

CONSOLIDARE MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT

NR. SIMBOL ART.

CANTITATE       UM

PUMAT

VAL MAT

DENUMIRE ARTICOL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MAN UTI

GR./UM

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA

CMAS02

1    RPCT10A1

168.730         MP.

n nnnn

0 00

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OB

SNU1TE LA PERET! *

3.6000

607.43

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0 00

Total

x

3.6000

607.43

2   RPCG22A1

168 730         MP.

57 5790

9 715 30

CONSOLIDARE ZIDĂRIE PORTANTA DE CĂRĂMIDĂ PRIN CAMASUl

RE CU PLASE STM D=4MM SI OCHIURI DE 10X10CM

57.5994

9 718.75

0.070675

11.

0.0000

0.00

0.4947

83.47

Total

=

115.6731

19 517.52

 • 3 IZM02XA             16.000         MP.

  0.


  59.3713

  949.94

  272.3400

  4 357.44

  85.2200

  1 363.52

  0.0594

  0.95

  416.9907

  6 671.85


REALIZ.MASEI DE ȘPACLU DIN ALOREX MSN3 DE 1.6-3.2 MM CU STRAT SUPORT PTR.CAPT.EPOX.LA PEREȚI DREPȚI

0.008492

Total


 • 4 IZM01XA             16.000         MP.

  Total

  68.8156

  347.5800

  1 101 05

  5 561.28

  0.

  155.9700

  2 495.52

  0.0744

  1.19

  =

  572.4400

  9 159.04


PERGATIREA SUPRAF. DE BETON IN VEDEREA APLICĂRII CAP TUSELILOR EPOXIDICE LA PEREȚI DREPȚI

0.010629

TOTAL A.CHELTUIELI DlRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        12.231

MATERIAL     \ MANOPERA

11 766.29      '      20 244 90


UTILAJ

3 859.04


TR. AUTO

85.61


TOTAL

35 955.84


-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

20 244.90 x

0.00 % =

0.00

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

20 244.90 x

2.25 % =

455.51

-FOND GARANTARE

20 244.90 x

0 00 % =

0.00

-SANATATE

20 244.90 x

0.00 % =

0.00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

20 244 90 x

0.000 % =

0 00

•T.V.A.


30 400.91 x 19.00 =


TOTAL STADIU FIZIC CU TVA5 776.17

36 177.08


PROIECTANTirit ANTECTLjX

DM tGMÂwZy

MK|-,an V..J7


CATUIC 'Ni.BENEFICIAR


TOTAL tl


11 766.29


20 700.41


J 859 04


8561•CHELTUIELI INDIRECTE

BENEFICIU1*6 411 35 x 10.00 % =


<10 052.49 x 5.00 % =


TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA


42 055.11


19.00 =


36 411 35

3 641 14

2 002.62

42 055 11

7 990 47

50 045.58FORMULAR F3

Obiectivul

Obiectul

Categoria de lucrări 120           LUCRĂRI DE ARHITECTURAREABIITARE TERMICA

CODUL CMAS05       CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT

NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

UM

PUMAT

VAL MAT

DENUMIRE ARTICOL

PU MAN

VAL MAN

SPOR MAT MAN UTI

GR./UM

GR.TOT

PU UTI

VAL UTI

PU TRA

VAL TRA.

CMAS05

1    RPCT33A1            162.400

MP.

0.0000

0.00

DEMONTAREA UȘILOR Si FERESTRELOR DIN LEMN '

7.7216

1 253.99

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

ă

7.7216

1 253.99

2    CK11G1              148.700

FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII

MP. CUH<10MCU SUP

8.3572

1 242.72

RAFATA TOCULUI < 3MP

* 1

71.8200

10 679.63

0.001250

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

Q

80.1772

11 922.35

3    2939206             148.700

FERESTRE DIN PVC CU GEAM TERMOPAN

MP

305.5000

45 427.85

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

35

305.5000

45 427.85

4    CKI4I1               13.700         MP.

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<10M CU SUPRAFAȚA

10.6889

146.44

TOCULUI <5 MP

138.2398

1 893.89

0.001649

0.

0.0741

1.02

0.0000

0.00

Total

149,0028

2 041.35

5    6306469              13.700

USI DIN PVC CU GEAM TERMOPAN

MP

522.0000

7151.40

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

522.0000

7151.40

6    IZF01A1              390.000         MP.

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF VAPORI CU BITUM TAI

0 8710

339.69

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. &

0.6758

263.56

0.000450

0

0.0155

6.05

0.0000

0.00

Total

-

1.5623

609 30

6    2600050              58.500

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H

KG 82/92 N6

2.6000

152.10

618

0.0000

0.00

0 001100

0.

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

2.6000

152.10

7    IZF02A1               390.000

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIȘ,TERASE

MP.

Cil împletitura f

6.2479

2 436.68

IBRE STICLA Bi rUM.PERF SUPR.ORIZ

0.3564

139.00

0 004340

1.

0 0736

28.70

0.0000

0.00

Total

6 6779

2 6G4.38

CMAS05

PAG   2

7    2600050              195 000

KG

2.6000

507.00

BITUM PT.MAT.+l.UCR HIDROIZOl ATU TIP H 82/92 N6

618

0.0000

0.00

0 001100

0.

0.0000

0 00

0.0000

0 00

Total

K

2.6000

507.00

8    IZF03A1               390,000

MP.

1.1950

466.05

BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT C

ARTON BITUM TIP...UP CU BITUM TIP

1.4205

554.00

0.001800

0.

0.3443

134.28

0.0000

0.00

Total

s

29598

1 154.33

8    2600050             585.000

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATIÎ TIP H

KG 82/92   N66

2.6000

1 521.00

18$

0.0000

0.00

0.001 T 00

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

©

2.6000

1 521.00

9    7000701              429.000

MEMBRANA PT BARIERA DE VAPORI

MP

6.2200

2 668.38

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

6.2200

2 668.38

10 RPCE16C1           390,000

MP.

0.0000

0.00

STRAT TERMOIZOLANT DIN SALTELE DIN VATA MINERALA PE S

UPRAF ORIZ.SAU ÎNCLINATE SUB 20 GR

1.6194

631.57

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.6194

631.57

11    2607551              409.500

PLACI VATA MINERALA BAZALTICA 20CM

MP

41.6000

17 035.20

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

st

41.6000

17035.20

12   1011229             409,500

PLAC' VATA MINERALA BAZALTICA 10 CM

MP

20.4000

8 353.80

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=5

20.4000

8 353.80

13 CO23B1              390.000

MP.

0.0200

358.80

TAVANITUL PLANSEELOR DE LEMN EXECUTAT CU PLACI FIBROL

EMNOASE P.F L DE 20MM GROSiME

3.6000

1 404.00

0.000200

0.

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

s

4.5200

1 762.80

14    2927587                -8 1 90

MC

0.0000

0.00

PLACA PFL MOI STANDARD CAL I 2750X1220X20 S78

48$

0.0000

0.00

0.000000

0.

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

0.0000

0.00

15   7999981              429 000

PLACI OSB-12MM

MP

15,2000

6 520.80

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

000

0.0000

0.00

Total

=

15.2000

6 520 80

16 RPCH22A!            5.200          M.G.

GRINZI PT.PLANStE CU DESCHIDFRI PESTE 4M DIN LEMN DE

 • 819.1672

162.0000

0.0000

0.0000

 • 981.1672

 • 4 259.67

842 40

0.00

0.00

 • 5 102.07

RASINOASE ECARISAT *

2

0.525495

Total

17 RPCT41A1            888.100         MP.

n nnnn

n nn

DESFACEREA IZOLAȚIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFAC

ERII *

5 9396

5 274 96

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

s

5.9396

5 274.96

18 RPCT40B1           888.100        MP.

n nnnn

n nn

DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL H.DROFUGE DE 4-5 CM

GROSIME INCLUSIV ARMATURA DIN PLASA *

6.3356

5 626.65

0 000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

ă

6.3356

5 626.65

19 IZJ12A1               888.100         MP.

n nnnn

n nn

DESFACEREA IZOLATItLOR TERMICE DE OR.CE FEL

$

7.6680

6 809.95

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

K

7.6680

6 809.95

20 RPCH45A1           23.500         M

43 1A'îH

i ma aa

JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI

40.4818

951.32

0.030200

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

ss

83.6668

1 966.17

21   TRB05B15           45.000         TONA

n nnnn

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE

COMODE PESTE 25 KG DISTANTA 50M     FRA

33.6598

1 514.69

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

o

33 6598

1 514.69

22 TAA01A10          205.000        TONA

n nnnn

n nn

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR.SEMIFABRICATELOR C

U AUTOBASCULANTA PE DIST.o 10 KM.    FRA

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0 00

14.0000

2 870 00

Total

14.0000

2 870 00

23 TSC35XD3           0.950         IO0MC

n nnnn

a nn

'NCARCAT IN AUTOVD ilCQL CU ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

0.0000

0.00

0 000000

0.

847.9230

805.53

0.0000

0.00

Total

=

847.9230

805.53

24 IZF01A1              512.400         MP.

n A71 n

44A 3H

AMORSAREA SUPR.PT APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.OR'ZONT.Sl VERT. &

0.6758

346.28

0.000450

0

0 0155

794

0.0000

0.00

Total

=

1.5623

800.52

24   2600050             76 860         KG

BITUM PT.MAT.+LUCR HIDROIZOLATI! TIP H 82/92 N6

2.6000

199.84

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

â

2 6000

199 84

25   IZF02A1              512.400

STRAT D'FUZ E VAPORI ACOPERIȘ,TERAS IBRE STICLA BlrUM PERF.SUPR.ORIZ.

MP.

6.2479

0.3564 0 0736

0.0000

6.6779

3 201.42

182.62

37.71

0.00

3 421.75

SE CU ÎMPLE riTURAF

2.

=S

0.004340

loial

25   2600050             256.200

KG

2.6000

666.12

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROlZOLATll TIP H 82/92 N6

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

2.6000

666.12

26 IZF03A1               512.400

MP.

1.1950

612.32

BARIERA CONTRA VAPOR,LOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT C

ARTON BITUM TIP...LIP CU BITUM TIP...

1.4205

727.86

0.001800

0.

0.3443

176.42

0.0000

0.00

Total

=

2.9598

1 516.60

26   2600050             768.000

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROlZOLATll TIP

KG

H 82/92   N66

2.6000

1 996.80

18$

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

2.6000

1 996.80

27   7000701              563.600

MEMBRANA PT BARIERA DE VAPORI

MP

6.2200

3 505.59

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

000

Total

cs

6.2200

3 505.59

28 IZF10A1              498.100

MP.

0.4000

199.24

STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI.

..DE.. MM PE 10MM STRAT NISIP

2.9026

1 445.79

0.013500

6.

0.0504

25.10

0.0000

0.00

Total

=

3.3530

1 670.13

29   2604006              99.620

POLISTIREN EXTRUDAT

MC

395.0000

39 349.90

0.0000

0.00

0.026000

2.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

ss

395.0000

39 349.90

30 IZF18C1              498.100

MP.

0.0000

0.00

STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE SUPRAF UHIZON

T -SPOR MANOPERA 50%

9.4500

4 707.05

0.000000

0.

0.3528

175.73

0.0000

0.00

Total

s

9.8028

4 882.78

31   2101173              24.910         MC

MORTAR CIMENT M 100T-FARA VAR HIDRATAT (martal *

242.0000

6 028.22

0.0000

0 00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

ot

242.0000

6 028.22

32 CC02G1             1 375.000

KG

0.0557

76.59

MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCȚII H<35M DIN PLASE CUG=

3

-6KG/MP IN PEREȚI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTI

0.5040

693.00

0.000014

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

a

0.5597

769.59

6.3158

33 2636

37 89

199.58

33   1ZF22B1               6.000          BUC

PIESE PT.LUCRĂRI HDROIZ REFLECTOARE SIMPLE O 80MM CON F.IND

0.001565

Total

0.

0.0000

0.0000

39.5794

0.00

0.00

237.47

34 IZF22A1                6.000

BUC.

5.2966

31 78

PIESE PT.LUCRARI HOROlZ PARAFRUNZARE CU O 120MM CONF.

IND

17.6902

106.14

0.001179

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

22.9868

137.92

35   IZF09B1                6.000

BUC.

q RH1 1

RACORDAREA HIDRO1Z.FIXAREA PE ELEMENT.SCURGERE CU BRA

TARI BANDA OTEL DIAMETRUL 35-200MM

10.8278

64.97

0.002394

0.

0.1088

0.65

0.0000

0.00

Total

-

14.7377

88.43

35   2601179              3.360

MEMBRANA TERMOSUDABILA 4.0KG/MP

MP

12.4000

41.66

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

12.4000

41.66

36   IZF01A1              526.700

MP.

n R7m

458.76

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAI

AT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT &

0.6758

355.94

0.000450

0.

0.0155

8.16

0.0000

0.00

Total

=

1.5623

822.86

36   2600050              79 005

KG

2.6000

205.41

BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII IIP H 82/92 N6

618

0.0000

0.00

0.001100

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

2.6000

205.41

37 IZF04B1              1 053.400

MP.

1 1 qRn

1 95R fi 1

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST Bl 1 11P

...PE SUPRAF ORIZ SAU ÎNCLINATE PINA LA 40%

1.4400

1 516.90

0.001800

1.

0.1616

170.23

0.0000

0.00

Total

2.7966

2 945.94

38   2601179             579.400

MP

12.4000

7 1 RA

MEMBRANA TERMOSUDABILA 4.0KG/MP

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

12.4000

7 184.56

39   8980890             579 400

MP

15.8000

9 154.52

MEMBRANA TERMOSUDABILA 4.5KG/MP CU STRAT AUTOPROTECT

IE

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

15.8000

9 154 52

40   IZF07C1              74.400         M

STRAT SUPI IM.DF ÎNTĂRIRE HIDROIZ.LA INTERSFCTf! SUPRA

1 7937

133 45

F.PINZA SAU TES.FIBR ST.BIT,LĂȚIME 0,5M VERT

0.9179

68.29

0.001030

0

0.1135

8.44

0.0000

0 00

Total

2.8251

210.18

41   B980890              40.920         MP

15.8000

646.54

MEMBRANA TERMOSUDABILA 4.5KG/MP CU STRAT AU OPROTECT

IE

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

a

15.8000

646.54

42 RPCE31A1           498.100        MP.

INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONARII TERASEI IN

0.2500

124.53

CLUSIV SUPRAVEGHEREA

0.4678

233.01

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

0.7178

357.54

43 CG20B1              93.000         M

PLINTE SAU SCAFE SCUVISITE CU MORTAR DE C MENT-SCAFE

0.1705

15.86

DE CIRCA 25CM LĂȚIME DESFASURATA

7.0200

652.86

0.000420

0.

0.0741

6.89

0.0000

0.00

Total

=.

7.2646

675.61

43   2101169              1.023          M.C.

MORTAR VAR-CIMENT M 25T-CU VAR HIDRATAT (marfa) *

228.0000

0.0000

233.24

0.00

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

228.0000

233.24

44 CE15B1              96.900         M

GLAF.COPERTINA LAT 15-30CM,LUNG<2M-CARTON BITUM

2.2000

213.18

10.6200

1 029.08

0.001608

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

12.8200

1 242.26

45 RPCJ72A1           951.100        MP.

1.3850

1 317.27

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR DE TENC EXTE ZUGRĂVITE CU VAR

IN VEDEREA VOPSIRII CU VINACET

0.6838

650.36

0.003030

2.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

2.0688

1 967.63

46   CF06A08-NL.         661.400         MP

80.5460

53 273.12

TERMOSISTEM DIN VATA BAZALTICA-10CM.FARA TENCUIALA UE

CORATIVA

30.6000

20 238.84

0.012500

8.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

111.1460

73 511.96

47 CF11A01-NL         266.900        MP.

TERMOSISTEM DIN VATA BAZALTICA 30MM-FARA TENCUIALA DE

33.1060

8 835.99

CORATIVA

21.6000

5 765.04

0.013460

3.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

ti

54.7060

14 601.03

48 CF16A2-NL          951.100         MP.

TENCUIELI DECORATIVE TEXTURATE ING ROSIME DE 2-4MM

1.4130

1 343.90

17 2800

16 435.01

0.000180

0

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=s

18 6930

1 7 778.91

32   2001371            1375 000        KG

PI ASF SUDATF TIP 224 IO 196(19,1 KG/flUC) Ol 37-1N


0.001000


Total

3 3500

O.OOUO

4 606.25

0.00

1

0,0000

0.00

0.0000

0 00

■s

3 3500

4 606.25


49   7000069            2 948.000

TENCUIAL A DECORATIVA S 1 RUCTURATA

KG

01)01000

loial

2.

ET

5.5200

0.0000

0.0000

0.0000

5.5200

16 272 96

0.00

0 00

0.00

16 272.96

50   CF06A09 NL.          48.000

MP

i am R1

TERMOSISTEM DIN POLIS EXTRUDAT-5CM

-EXC. USIV TENCUI

A DECORATIVA

25.2000

1 209.60

0.012140

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

64.8210

3 111.41

51   CF16A2-NL           48.000

MP.

1 A1QO

R7 R9

TENCUIELI DECORATIVE TEXTURATE ING ROSIME DE 2-4MM

17.2800

829.44

0.000180

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

18.6930

897.26

52   2101122             154.000

TENCUIALA BAUMIT PUTZ PT. SOCLU

KG

6.4400

991.76

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

6.4400

991.76

53 CB47A1              826.000

MP.

n   r

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI

PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30,0M

8.6400

7 136.64

0.000763

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

9.2618

7 650.25

54   AUT7606            9 912.000

ORA

n nnnn

n nn

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13.5T

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.2500

2 478.00

0.0000

0.00

Total

8

0.2500

2 478.00

55 TRA02A10           90.000

TONA

n nnnn

n nn

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.

FR&

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

14.0000

1 260 00

Total

=

14.0000

1 260.00


56 TRI1AA01A1          50.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI MARUNTC.PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.t      FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

9.0000

450,00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9 0000

450.00


57 TRA06A10           60.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-I ONIERA DE 5,5MC DIST =10KM

TONA MORTARULUI CU AUTOBET

0.0000

0.00

FRA

0.0000

0.00

0.000000 0.

0.0000

0.00

16.5000

990 00

Total =

16.5000

990 00


58 TRB05A15           90.000        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M      FRA

0.000000


0.


Total


0.0000

0.00

48.9598

4 406 38

0 0000

0.00

0.0000

0.00

48.9598

4 406.3859 TRA01AI0           65.000

TONA

0 0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MAT ERIAI El OR,SEMIFABRICATE LOR C

U AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM

FRA

0 0000

0.00

0.000000 0

0.0000

0 00

14.0000

910.00

Total »

14.0000

910 00

60 TSC35XD3

0.350

100 MC

0.0000

0.00

INCARCAT IN AUTOVEHICOL CU ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

0.0000

0.00

0.000000 0.

847.9230

296.77

0.0000

0.00

Total =

847.9230

296.77

TOTAL A.CHELTUIELl D1RECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE        45-/72

MATERIAL        MANOPERA

264 772.26           107 290.29


UTILAJ

4 367.62


TR.AUTO       TOTAL

6 030.00           382 460.17


•CONTRiB.ASiGURAR! SOCIALE

107 290.29 x

0.00 % =

0.00

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

107 290.29 x

2.25 % =

2 414.03

-FOND GARANTARE

107 290.29 x

0.00 % =

0.00

-SANATATE

107 290.29 x

0.00 % =

0.00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

107 290.29 x

0.000 % •

0.00

TOTAL II


264 772.26


109 704.32


4 367.62


6 030.00


384 874.20


-CHELTUIELI INDIRECTE

•BENEFICIU


384 874.20 X 10.00 % =


423 361.62 x 5.00 % =


38 487.42

21 168.08


TOTAL STADtU FIZIC FARA TVA

444 529.70


-LV A.


444 529.70 X 19.00 =FIZIC CUTVA


BENEFICIAR


84 460.64

528 990.34


S.C. PRODOMUS SRL PR?NR. 9/2015-ad.1/2017 '

Consolidare,modernizare si amenajare construcția sala de sport si ateliere la Liceul cu Program de Educație Fizica si Sport Amplasament: str.9 Mai nr 13,mun.Bacau FAZA: PTH

Antemas urătoare - ARHITECTURA -

-REABILITARE TERMICA-

 • 1.RPCT33A1 :162,4 mp

Demontare usi si ferestre :

Ferestre: 148,7mp

Usi: 13,7 mp

Total: 162,lmp

 • 2) CK11G1:148,70 mp

Tamplarie exterioara (ferestre) cu geam termopan (asimilat) :

0,55x2,3x16+2,4x2,3x16+1,4x0,8x10+3.4x2,0x2+2,45x2,0x1+3,0x2,0x1+0,45x0,3+ -r2,45x0,85x2+0,35x0,4=148,7mp

 • 3) 2939206 :148,7 mp

Procurare ferestre PVC cu geam termopan : 148,7 mp

 • 4) CK14I1:13,7 mp

Usi exterioare cu geam termopan (asimilat)

Exterior:

0,9x2,0+1,0x2,0+1,0x2,1+1,5x2.6x2=13,7 mp

 • 5) 6306469 :13,7 mp

Usi PVC cu geam termopan: 13,70 mp

 • 6) IZF01A1: 390,0 mp ; poz.3

Amorsare suprafața pentru aplicare strat difuzie cu bitum

Anexe+vestiare: 390,Omp

 • 7) IZF02A1:390,0 mp ; poz.3

Strat de difuzie a vaporilor pe suprafețe orizontale cu membrana bituminoasa semiaderenta

 • 8) 1ZF03A1: 390,0 mp ; poz.3

Bariera de vapori ,suprafețe orizontale,din membrane bituminoase

 • 9) 7000701 : 429,0 mp

Bariera de vapori :390,0mxl ,1 =429,Omp

 • 10) RPCE16C1 : 390,0 mp

Strat termoizolant din saltele vata minerala

 • 11) 2607551 : 409,5 mp

Vata minerala bazaltica -20cm : 390,0x1,05=409,5 mp

 • 12) 1011229 :409,5 mp

Vata minerala bazaltica -lOcm : 390,0x1,05=409,5 mp

 • 13) CO23B1 : 390,Omp

Tavanuitul planseelor cu placi OSB-protectie termoizolatie vata

 • 14) 2927587 : -8,19 mc

-Placi PFL -se scad: 390,Ox 0,021 =8,19mc

 • 15) 7999981 : 429,0 mp

-Placi OSB -12mm : 390,0x1,1=429,0 mp

 • 16) RPCH22A1 : 5,2 mc

Montare grinzisoare lemn podina protecție

 • 17) RPCT41A1 : 888,1 mp

Desfacere hidroizolatie : sala sport: 17,6x28,3=498,1 mp -vestiare+ateliere: 390,0 mp

Total: 888,1 mp

 • 18) RPCT4OB1 :888,1 mp

Desfacere sapa protecție termoizolatie

 • 19) IZJ12A1 :888,1 mp

Desfacere termoizolatie BCA:

 • 20) RPCH45A1 :23,5 m

Jgheab din lemn pt. evacuare moloz

 • 21) TRB05B15 : 45,00 to

Transport materiale prin purtare directa

 • 22) TRA01A .... = 205,00 to

Transport auto moloz

23 TSC35XD3 =205,Oto

Incarcarea moloz in auto

 • 24) IZF01A1: 512,4 mp ; poz.3

Amorsare suprafața pentru aplicare strat difuzie cu bitum

-terasa : 498,1 mp

-atice: 17,9x0,4x2=14,3 mp

Total: 512,4 mp

 • 25) IZF02A1: 512,4 mp ; poz.l,poz.3

Strat de difuzie a vaporilor pe suprafețe orizontaie cu membrana bituminoasa semiaderenta

 • 26) IZF03A1: 512,4 mp ; poz.3

Bariera de vapori .suprafețe orizontale,din membrane bituminoase

 • 27) 7000701 : 563,6 mp

Bariera de vapori :512,4mxl,1=563,6mp

 • 28) IZF10A1: 498,1 mp ; asimilat manopera

Strat termoizolant la terase din polistiren -20cm

 • 29) 2604006 : 99,62mc

Procurare polistiren extrudat

498,1 mpx0,2 =99,62 mc

 • 30) IZF18C1 : 498,10 mp -spor manopera 50%

Strat egalizare cu mortar Ml00

Spor 50% manopera si material pentru diferența grosime strat (grosime medie 5 cm)

 • 31) 2101173:24,91 mc

Procurare sapa 498,1 mpx0,05 =24,91 mc

 • 32) CC02G1 : 1375 Kg

Montare si confecționare S.T.NB <I>4/100 in strat support

O

 • 33) IZF22B1 : 6 buc.

Piese pentru lucrări hidroizolatii -deflectoare

 • 34) IZF22A1 : 6 buc.

Piese pentru lucrări hidroizolatii -parafrunzare

 • 35) IZF09B1 : 6 buc.

Racordarea hidroizolatiei pe elementele de scurgere

 • 36) IZF01A1: 526,7 mp ; poz.3

Amorsare suprafața pentru aplicare hidroizolatie

-terasa: 498,1 mp

-atic: 17,9x0,8x2=28,6 mp

Total : 526.7mp

 • 37) 1ZF04B1 :1053,4 mp :asimilat

Strat hidroizolant din membrane termosudabile . 526,7mpx2str=!053,4 mp

 • 38) 2601179 :579,4 mp

Procurare membrane bituminoase cu adaos polimeri si inserție fibra de sticla 526,7 mpxl, 10=579,4 mp

 • 39) 8980890 :579,4 mp

Procurare membrane bituminoase cu adaos polimeri cu strat autoprotector

 • 40) IZF07C1 : 74,4 ml

Strat suplimentar de întărire a hidroizolatiilor la atic : 93,0mx0,8=74,4 mp

 • 41) 8980890 :81,8 mp

Procurare membrane bituminoase cu adaos polimeri cu strat autoprotector 74,4x1,1=81,8 mp

 • 42) RPCE31A1: 498,1 mp

Inundare terasa in vederea receptionarii terasei (proba de etanșeitate)

 • 33) CG20B1 : 93,0 ml

Scafe din mortar

 • 44)CE15B1 : 96,9 ml

Glaf tabla atic


 • 45) RPCJ72A1 : 951,1 mp

Pregătire suprafața pentru aplicare termosistem --zona cu termosistem 10cm:-661,4 mp -zona cu termosistemj 2,5cn: 266,9 mp -zone fara termosistem: 32,5x0,7=22,8 mp -total: 951,1 mp

 • 46) CF06A08-NL. : 661,4 mp

Termosistem din vata minerala bazaltica -lOcm -fara tencuiala decorativa: -Reteta:


M

Ei“

10112261 PLACI VATA MINERALA BAZALTICA PENTRU FAȚADA -100MM

2101131 [ADEZIVPT PLAC TERMOIZOLANTE VATA MINERALA P40

KG

1.00000

6.000

M .

99000301 PLASA FIBRA DE STICLA 160g/mp

M^

1.05000

M

1941105IPR0FIL. DE SOCLU

MLț       0.30000

M

1941106 PROFIL DE COLT

      ojeo'ooo

M

Î941107IPRORL ÎNCHIDERE TERMOSISTEM

Ml[

0.30000

M

5801831! DIBLU EJOT 155 MM

BU

4.00000

M

2011144 {MORTAR ADEZIV DE ȘPACLU PENTRU TERMOIZOLATÎI

6.50000

F

134321 ORE PROGRAM ZIDAR CAT.3 TR.2

ort

1.70000

 • 47) CF11AO1-NL : 266,9 mp

Termosistem din vata minerala bazaltica -3cm -fara tencuiala decorativa: -in jurul tocurilor si la stâlpi:

-stalpi-peste zona vestiare : 1,35x4,35x18=105,8 mp

-in jurul tocurilor : 240,9mlx0,25=60,3 mp

-intrados placa atic sala: 29,03x1,4x2=81,3 mp

-in trados placa vestiar: 32,5x0,6=19,5 mp

-total: 266,9 mp

Rețea normei:


PLACI VATA BAZALTICA PENTRU FATAOA 30MM

MP

T.OOOOOJ

M

12101131

ADEZIV PT PLACI TERMOIZOLANTE VATA MINERALA P40

KG

600000{

M

2011144

MORTAR ADEZIV DE ȘPACLU PENTRU TERMOIZOLATÎI

KG

650000

M

9900030

PLASA FIBRA DE STICLA 160g/mp

MP

1.05000

M

6719251

DIBLU PVC MARIMEA1 NII-1030-75            $

BUC

600000

F

13432

ORE PROGRAM ZIDAR CAT.3 TR.2

ORA

1.20000;

48) CF16A2-NL : 951,1 mp -norma locala

Tencuieli decorative la pereți exteriori: Reteta normei:

LJ

'M

10161

VOPSEA VINAROM

KG

3.10000

6100981

GRUND ALCHID ORICE CULOARE

$

KG

0.18000

F

13421

ORE PROGRAM ZIDAR CAT.2 TR1

OR

0.86000

F

19921

ORE PROGRAM MUNCITOR OESERV.C-Tll.MONT.CAT

0.10000

 • 49)7000069 : 2948,0 kg

Procurare tencuiala decorativa structurata: 951,1x3,1=2948 kg

 • 50) CF06A09-NL. :48,0mp

Montare polistiren extrudat la soclu Rețea normei:

]2604006

POLISTIREN EXTRUDAT

IMG

0.05000

M

2000050

AOEZIV PENTRU LIPIT POLISTIREN

{KG

4.20000

M

9900030

PLASA FIBRA DE STICLA 160g/mp

jMR

1.05000

M

1941105

PROFIL 0E SOCLU

iMii

030000

M

11941106

PROFIL DE COLT

„ML

0.20000

M

1941107

PROFIL ÎNCHIDERE TERMOSISTEM

Tmu

0 30000

M

6719251

DIBLU PVC MARIMEA 1 NH-1030-75

... ®..

4.00000

M

2011144

MORTAR AOEZIV OE ȘPACLU PENTRU

terkg

6.00000

F

13432

ORE PROGRAM ZIDAR CAT.3 TR 2

loR

1.40000

 • 51) CF16A2-NL: 48,0mp -norma locala

Tencuieli decorative la fațade

 • 52) 2101122 : 154,0 kg

Procurare tencuieli impermeabila soclu tip Ribeputze : 48,0x3,2=153,6 kg

 • 53) CB47A1 : 826,0 mp

Schela metalica tubulara de exterior:

Exteriori : 118,0x7,0-826,Omp

 • 54) AUT7606 :9912 ore

Ore utilizare schela:

 • 55) TRA02A10 : 90 to

Transport materiale cu autobasculanta :

 • 56) TRI1AA01A1 : 50 to

încărcare materiale in autocamion

 • 57) TRA06A10 : 60,0 to

Transport beton si mortar cu autobetoniera:

 • 58) TRB05A15 : 90 to

Transportul materialelor prin purtare directa -sub 25 kg

 • 59) TRA01A10 : 65 to

Transportul moloz la 10 km

 • 60) TSC35XD3 : 035 sutemc

Incarnat moloz in auto

întocmit:

Ing.Asavei Cjpnan

FORMULAR F3

Obiectivul Obiectul

Categoria de lucrări 120             LUCRĂRI DE ARHITECTURA SALA SPORT

CODUL CMAS14       CONSOLIDARE.MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT

NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

UM OL

GR./UM

GR.TOT

PUMAT PUMAN PU UTI PU TRA

VAL MAT VAL MAN

VAL UTI

VAL TRA

DENUMIRE

SPOR MAT MAN UTI

ARTIC

CMAS14

1   RPCT33A1

50.130

MP.

0.0000

000

DEMONTAREA UȘILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *

7.7216

387.08

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

s

7.7216

387.08

2    CK14I1               50.130         MP.

USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCȚII CU H<10M CU SUPRAFAȚA

10.6889

535.83

TOCULUI < 5 MP

138.2398

6 929.96

0.001649

0.

0.0741

3.71

0.0000

0.00

Total

=

149.0028

7 469.50

3    4000004              50.130

USI ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN

MP

608.0000

30479.04

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

-

608.0000

30479.04

4    4000008              6.000

DISPOZITIV AUTOINCHIDERE USI

BUC

165.0000

990.00

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

165.0000

990.00

5    4000011

BARE ANTIPANICA PT USI

6.000

BUC

168.0000

1 008.00

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

168.0000

1 008.00

6   CK07XA

79.200

M

0.0000

0.00

GLAFURl PINA LA 30CM LAT.MONTATE LA FERESTRE DIN LEMN

7.2000

570 24

0.000000

0.

0.1235

9.78

0.0000

0.00

Total

s

7 3235

580.02

7   3549026             7 9 200         ML

GLAFURl DIN TABLA ALUMINIU PT FERESTRE-25cm

48.6000

3 849.12

0.0000

0 00

0 001000

0.

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

48.6000

3 849.12

8   CK07XA

79.200

M

00000

0.00

GLAFURl PINA LA 30CM LAT.MONTATE LA FERESTRE DIN LEMN

7.2000

570 24

0 000000

0

0.1235

9.78

0 0000

0 CC

Total

=

7 3235

580.02

G    QQQQOtn                 7Q *>nfl

GLAF PVC PENTRU INT DIN SPUMA PVC -Al

ML

26 8000

0.0000

0.0000

0.0000

26.8000

2 122 56

0.00

0.00

0.00

2 122.56

_B

0.

0.000000

Total

10 CD05C2              4 800         M.C.

ZIDĂRIE DIN CĂRĂMIDĂ TIP GVP LA C0NSTR.HO5M.

FORMA

221.6000

1 063.68

T 290X240X138MM,CAL.1

97.9200

470.02

1.233400

5

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

319.5200

1 533.70

11   2101133               0.670          MC

MORTAR ZIDĂRIE M 25Z-CU VAR HIDRATAT (marfa) *

218.0000

0.0000

146.06

0.00

0.000000

0.

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

218.0000

14606

12 CE05A1              430.100

MP.

4.0638

1 747.64

INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTA

TA FIXATE CU ȘURUBURI AUTOFILETANTE

13.3200

5 728.93

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

17.3838

7 476.77

13   1000079             473.100        MP

INVEUTOARE TABLA TIP ȚIGLA PREVOPSITA

36.3000

17173.53

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

36.3000

17173.53

14   1000167               4.100

PROFIL PENTRU VENTILAȚIE TIP COAMA

M

24.5000

100.45

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

24.5000

100.45

15   7000889              67.000         M

PARAZAPEZI TIN TABLA PENTRU INVELITORI

14.2000

951.40

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

00000

0.00

Total

=

14.2000

951.40

16   7000793              71.000

SORT STREASINA

M

17.2000

1 221.20

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0 00

0.0000

0.00

Total

=

17.2000

1 221 20

17   7000802              78.000

GLAF DIN TABLA CALCAN

ML

16.8000

1 310.40

0.0000

0.00

0.000000

0.

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

-

16.8000

1 310 40

18    1000168               31.000

BORDURA FRONTON DIN TABLA 0.45MM

M

19 6500

609.15

0.0000

0.00

0 001000

0.

0,0000

0 00

0 0000

0.00

Total

-

19.6500

609.15

19 IZF04J2               430.100         MP.

STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000


0.


Total


20   7000215

FOLIE ANTICONDENS


473 100


MP


0.001000


0.


0,0000

0.00

0.3020

129 89

0.0084

3.61

0.0000

0.00

0.3104

133.50

3.0200

1 428.76

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

3.0200

1 428.76


Total

21 CE20A1 RIGLE DIN LEMN DE R)

430.100 \SINOASE AȘEZAT

MP. E PE CĂPRIORI

2.7750

8.6400

0.0000

0.0000

11.4150

1 193.53

 • 3 716.06

0.00

0.00

 • 4 909.59

0 000750

Total

0.

22 CE13A1

72.000

M

13 0521

939 75

JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0.5MM,CONFECȚIONATE PE

ȘANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM

8.4600

609.12

0.003100

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

21.5121

1 548.87

23   1000136

72.000

ML

21 finon

1 54R nn

JGHEABURI DIN TABLA DE OTEL

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.0000

21.5000

0.00

0.00

1 548.00


Total

24 CE14A1

BURLANE DIN TABLA ZIN ANTIER ROTUNDE CU D=

39.000

CATA DE 0,5MM C 15,4CM

M

.ONFECTIONATE PE S

0.002462

Total

0.

7.1120

12.4200

0.0000

0.0000

19.5320

 • 277.37

 • 484.38

0.00

0.00

761.75

25   1000137

39.000

ML

22.2000

865.80

BURLANE DIN TABLA DE OTEL VOPSITE

0.0000

0.00

0.000000

0.

00000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

22.2000

865.80

26 CE18A1

430.100

MP.

1Q

8 301.79

ASTEREALA EXECUTATA DIN SCiNDURl DIN RASINOASE

3.6000

1 548.36

0.012620

5.

0.2470

106.23

0.0000

0 00

Total

-

23.1490

9 956.38

27 RPCR41A1

1 200.000

MP.

*4.2800

*■713R nn

IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ

CONTRA INCEND.’

1.8000

2 160.00

0 002100

2.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

16.0600

19 296.00

28 CE19A1

101.000

M

n ■■

1 q. cu

PĂZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE

SIMPLU

3.42C0

345.42

0.C00030

0

0 0741

7.40

0.0000

0.00

Total

3.6321

366 84


29   7000682

PAZIE DIN LEMN

101 000

ML

0 000000

Total

0.

8 4200 0 0000 0.0000 0.0000 8.4200

850.42

0.00

0.00

0.00 85042

30 RPCH13A1

60.100

MP.

58.4440

3 512.48

STREASINA INFUND.DIN SCÎND.DE RAS1N.FALT.SI GELUIT SC

IND BATUT.PE 2 RIGLE FARA CONSOLE APARENTE *

21.5996

1 298.14

0.031991

1.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

80.0436

4 810.62

31 RPCR40A1

80.300

MP.

0.1949

15.65

SAITUIREA LEMNĂRIEI CU BAIT DE APA DAT DE DOUA ORI IN

INTERIOR

2.3400

187.90

0.000016

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

2.5349

203.55

32   7304304

19.300

KG

34.6000

667.78

BAIT PENTRU LEMN.DIVERSE CULORI

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

34.6000

667.78

33 CF01A1

190.200

MP.

1.1515

219.02

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PEREȚI EXECU

TATE MANUAL PE ZIDĂRIE,DE 2CM GROSIME

16.7400

3183 95

0.002900

0.

0.1112

21.15

0.0000

0.00

Total

=

18.0027

3 424.12

34   2101171                3.420          M.C.

MORTAR VAR-CIMENT M 50T-CU VAR HIDRATAT (marfa)

234.0000

0.0000

800.26

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

234.0000

800.28

35 RPCT29A1           112.000        MP.

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANȚA GRESIE SI CERAMICE

0.0000

0.00

28.7996

3 225.56

0.0000

0.00

0.0000

0.00

28.7996

3 225.56


0.000000


0.Total

36 CI06A1

PLACAJ FAIANȚA CU PLAC E CIMENT SI VAR,LA ÎNCAP

149.500 ALBE CAL 1 FI ERI CU SUPRA

MP. XATE CU MORTAR D

2.

3

6.1830

48.9600

0.2223

0.0000

55.3653

924.36

 • 7 319.52

33.23 0 00

 • 8 277.11

F.<10MP

0.013450

Total

37   1010141

157.000

MP

snnn

4 QAR RA

PLACI FAIANȚA 20X30CM

0.0000

0.00

0.000000

0.

0 0000

0.00

0.0000

0.00

Total

31,5000

4 945.50

38 RPCJ72A1

2 060.000

MP.

1 'țRRA

9    1A

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR DE TENC EXTE ZUGRĂVITE CU VAR

IN VEDEREA VOPSIRII CU VINACET

0.6838

1 408 63

0 003030

6

0 0000

0 00

0.0000

0 00

Total

e

2.0688

4 26’.73

39 CF01A1             309 000        MP

1.1515

355 81

16 7400

5172.66

01112

34.36

0.0000

0.00

18.0027

5 562.83

228.0000

1 267.68

0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

228.0000

1 267.66


TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STUPI PEREȚI EXECU TATE MANUAL PE ZIDĂRIE,DE 2CM GROSIME

0.002900

0.


Total


40   2101169               5.560          MC.

MORTAR VAR-CIMENT M 25T-CU VAR HIDRATAT (marfa)

0.000000


0.


Total =

41 CF10C1

GLET DE IPSOS APLICAT LA TE

721.000         MP.                            3 0675

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUi                r6'*

2 211.67

4 931.64

8.94

0.00

7 152.25

0.003000

Total

2.

6.8400

0.0124

0.0000

9.9199

42 CN04A1

2 060.000

MP.

n

46.35

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU

V1NAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

5.5800

11 494.80

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

5.6025

11 541.15

43   1000069

VAR LAVABIL

824.000

KG

4.8500

3 996.40

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

4.8500

3 996.40

44 CL25A2

560.000

ML

fiQR AR

PROTEJAREA MUCHIILOR LA PEREȚI CU COLTARE ALUMINIU

1.9800

1 108.80

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

3.2244

1 805.66

45 RPCK42B#

156.400

MP.

n 19^0

1Q qxț

DESFACERE PARDOSELI RECI - DIN MOZAIC IN CÂMP CONȚINU

U SAU PLACI MOZAICATE

16.5600

2 589.98

0.000000

0.

0.6720

105.10

0.0000

0.00

Total

=

17.3570

2 714.63

46 RPCK41B#

422 600

MP.

n

da07

DESFACERE PARDOSELI CALDE - PARCHET STEJAR SAU FAG

9.7200

4 107.67

0.000025

0.

0.6720

283.99

0.0000

0.00

Total

=

10 5080

4 440 68

47 RPCK41C#

41.600

MP.

A 17

DESFACERE PARDOSELI CALDE - COVOR PVC CU SAU FARA SUP

ORT TEXTIL,MOCHETA

8.2800

344 45

0.000030

0.

0.5040

20 97

0.0000

0.00

Total

=

8 9082

370 59

48 CG0ID1

741.600

MP.

n nnnn

n nn

STRAT SUPORT PT.PARDOSELl EXECUTATE DIN MORTAR DE C'M

ENT M100-T 3CM GROSIME

6.8400

5 072 54

0.000000

0.

0 2470

183 18

0 0000

0.00

’otal

=

7.0870

5 255.72

49   7000179

SAPA M100A


29 660


MC


0 001000


Total


50   CG2881             464.260        MP.

DIFERENȚA DE 5MM LA STRATUL SUPORT PENTRU PARDOSELI E XECUTATE CU MORTAR DE CIMENT       $

0.000000


0.


Total


6

242 0000

0.0000

0.0000

0.0000

242.0000

7 177 72

0.00

0.00

0.00

7 1 77 72

0.0000

0.00

1.6200

752.10

0.0247

11.47

0.0000

0.00

1.6447

763.57


51   7000184

SAPA AUTONIVELANTA


3 946.000


KG

1.2250

4 833.85

0.0000

0.00

0 001000          3.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total -

1.2250

4 833.85


52 CG02A1             41.600         MP.

PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT EXISTENT,BĂTUT IN CUI E,IN ÎNCĂPERI CU SUPRAFATA<10MP


0.000805


0.


Total


7.9760

331.80

21.4200

891.07

0.0618

2.57

0.0000

0.00

29.4578

1 225.44


53   9031069              43.700

PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS-10MM


MP


0.001000


0.


Total


54.6000

0.0000

0.0000

0.0000

54.6000


2 386.02

0.00

0.00

0.00

2 386.02


54 IZFO4J2               41.600          MP.

0.0000

0.00

0.3020

12.56

0.0084

0.35

0.0000

0.00

0.3104

12.91


STRAT DE SEPARARE AFERENT LUCR DE IZOL EXEC CU IMPISL ITURA CU FIBRE DE STICLA CU SUPRAPUN NELIPITE

0.000000

0.


Total

55   6716820

FOLIE PE PT PARCHET

45.760

MP

0.001000 0.

Total =

3.5200

0.0000

0.0000

0.0000

3.5200

161.08

0.00

0.00

0.00

161.08

56 CG11A1

264.750

MP.

7.3692

1 951.00

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DR

EPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE AȘEZATE SIMPLU

19.8000

5 242.05

0.013888           3.

0.2470

65.39

0.0000

0 00

Total =

27.4162

7 258.44

57   2422161              272.700

PLACI GRESIE GLZ.NETEDE VARON S

MP 50X 50X 6 CI LIP

46.0000

12 544.20

IT$

0.0000

0 00

0.3" 7560           4

0.0000

0 00

0.0000

0.00

Total =

46 0000

12 544.20

58 CG11A1

12 600

MP

7.3692

92.85

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAM.CA PATRATE SAU DR

EPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE AȘEZATE SIMPLU

19.8000

249.48

0 013888           0.

0 2470

3.11

0 0000

0.00

Total =

27 4162

345 44

LMAS14

PAG

59   1010151              12.980         MP

GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA

0.

46.8000

0.0000

0.0000

0.0000

46.8000

607 46 0 00 0.00 0.00

607.46

0000500

Total

60 CG12A1             215.000        M

SCAFE DIN GRESIE CERAMICA

0.7092

152.48

6.3000

1 354.50

0.001413

0.

0.0618

13.29

0.0000

0.00

Total

S

7.0710

1 520.27

61   2436564             221.500         M

3.6000

797.40

ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.BRUNE F150X100X8C1 S59

39$

0.0000

0.00

0.003040

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

3.6000

797.40

62 CG03C1             422.660        MP.

17.3276

7 323.68

PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC FARASUP

ORT TEXTIL ÎNCAP SUPRAF <20MP CU PERVAZ PVC

13.3200

5 629.83

0.001574

0.

0.0247

10.44

0.0000

0.00

Total

=

30.6723

12 963.95

63   1010112             443.800        MP

COVOR CAUCIUCAT TEREN SPORT-8.7 MM -ALBASTRU MF25

259.6500

115 232.67

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

SS

259.6500

115 232.67

64 RPCT09A1            12.600         M.C.

0.0000

0.00

DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MtJ

LOACE MANUALE CU DOZAJ SUB 150 KG CIM.LA MC *

159.3896

2 008.31

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

159.3B96

2 008.31

65 CO01A1             96.500         MP.

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

3.9319

379.43

8.2800

799.02

0.000475

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

12.2119

1 178.45

66   2100969              9.650         MC

BETON Bc 20 (B 250) CU AGR <16mm (marfa) *

251.0000

0.0000

2 422.15

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

251.0000

2 422.15

67 RPCE34A1           145.000        M

1.3135

190.46

UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLAD Rll

CU BITUM TIP D

1 0796

156.54

0.000720

0.

0.0000

0.00

0.0000

0,00

Total

a

2.3931

347.00

69 CB0JA1              12.100         MP.

5.2970

64 09

COFRAJE IN CUZINEȚI FUND PAHAR,FUND UTILAJE.DIN PAN R

EF.DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIR.

19 2600

233 05

0.002795

0.

0.0000

0 00

0 0000

000

Total

=

24.5570

297 14

70 CB47A1             568 000

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MEI PE SUPRAFEȚE VERTICALE H<30.0M

MP. fTUBULARE PT LUCRĂRI

0 6218

 • 8 6400 0.0000 0.0000

 • 9 2618

353 18

 • 4 907.52

0.00

0.00

 • 5 260.70

0.000763

Total

0

71   AUT7606            6 816.000

ORA

n nnnn

n nn

SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13.5T

0.0000

0.00

0.000000

0

0.2500

1 704.00

0.0000

0.00

Total

=

0.2500

1 704.00

72 RPCT49A1           30.000

BUC.

n nnm

n ni

FORAREA MECANICA A GĂURILOR DE 5 CM IN ZIDĂRIE DE CAR

AM SIELEM DE BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 20CM

2.0156

60.47

0.000000

0.

3.4854

104.56

0.0000

0.00

Total

=

5.5013

165.04

73   6311622              15.000

KG

7 ?7nn

mn ^n

TIJE METALICE FILETATE

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

7.2200

108.30

74   7007414              30.000

BUC

8.1200

94^ ah

ANCORA CHIMICA FIOLE M14

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0 00

0.0000

0.00

Total

=

8.1200

243.60

75 CL20C1              95.000         KG

MONTAREA CONFECȚIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLU SIV PARAPETI.BALUSTRAZI, CHEPENGURI

0.000000


0.


Total


0.5000

47.50

1.6200

153.90

0.0000

0.00

0.0000

0.00

2.1200

201.40


76   6309887              95.000

CONFECȚII METALICE DIVERSE


KG

5.8000

551.00

0.0000

0.00

0.001000 0.

0.0000

0 00

0.0000

0.00

Total =

5.8000

551.00


77 CE09A1               3.780          MP.

4 3987

16.63

LUMINATOR DIN MAT.PLASTIC PE REBORD SAU IN CIMPUL INV

ELIT.PLACI LAMIN.ONDUL.SAU CUTATE DIN PAS

9.3600

35.38

0.000521

0.

0.0000

0.00

0.0000

0 00

Total =

13.7587

52.01

78   8990774              4.160          MP

PLACI POLICARBONAT.INCL PIESE PRINDERE

20.4000

84.86

0.0000

0.00

0.000500

0.

0.0000

0.00

0 0000

0.00

Total =

20.4000

84.86

79   NMB013311          40 000        ORA

ORE PROGRAM ZUGRAV VOPSITOR CAT.1 TR.1


0.000000


Total


0.0000

0 00

18.0000

720.00

o.oooc

0 00

o.occo

0 00

18.0000

720.00CMAS14


80   9001184               1.000          BUC

PR.MAT. MARCAJ TEREN HANDBAL VOPSEA POLIURETANICA BIC OMP81   9001185              1.000          BUC

PR.MAT. MARCAJ TEREN BASCHET-VOPSEA POLIURETANICA BIC 'i OMP


0.000000


0.


Total


4215.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4215.0000


4 215 00

0.00

0.00

0.00

4 215.00
82   9001186              3.000         BUC

PR.MAT. MARCAJ TEREN BADMINTON-VOPSEA POLIURETANICA B ICO


0.000000


Total


0.


3207.0000

0.0000

0.0000

0.0000

3207.0000


9 621.00

0.00

0.00

0.00

9 621.00


83 TRA02A10          110.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM     FR&

0.000000


Total


0.


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

14.0000

1 540.00

14.0000

1 540.00


84 TRI1AA01A1          90.000         TONA

INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPAA-GRELE SI MĂRUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1      FRA

0.000000


Total


0.


0.0000

0.00

9.0000

810.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

9.0000

810.00


85 TRA06A10          105.000        TONA

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBET ONIERA DE 5.5MC DIST. =10KM       FRA

0.000000


Total


0.


0.0000

0.00

0.0000

0.00

0.0000

0.00

16.5000

1 732.50

16.5000

1 732.50


86 TRB05A15           60.000        TONA

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M     FRA

0.000000


Total


87 TSC35XD3           0.450         100 MC

INCARCAT IN AUTOVEHICOL CU ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL


0.000000


0.


Total


TOTAL A.CHELTUIELf DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE       45616


MATERIAL

293 211.72


MANOPERA

102 049.31


UTILAJ

3 128.26


TR.

0.0000

0.00

48.9598

2 937.59

0.0000

0.00

0.0000

0.00

48.9598

2 937 59

0.0000

0.00

0.0000

0.00

847.9230

381.57

0.0000

0.00

847.9230

381.57

AUTO

TOTAL

3 272 50

401 661.79


-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

102 049.31

X

0 00

%"

0 00

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

102 049.31

X

000

% =

0.00

■FOND GARANTARE

102 049 31

X

0 00

% =

0.00

-SANATATE

102 049.31

X

0.00

% »

0.00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

102 049.31

X

2 250

% =

2 296.11

TOTAL I)


293 211.72


104 345.42


3 126.26


3 272.50


403 957.90


-CHELTUIELI INDIRECTE -BENEFICIU


403 957.90 x   10.00 % =           40 395.79

444 353.69 x 5.00 % =           22 217.68


TOTAL STADIU FIZIC FARA TVA


466 571.37


-T.V.A.


466 571.37 x 19.00 =


68 648.56


TOTAL STADIU FIZIC CUTVA


555 219.93BENEFICIAR


S.C. PRODOMUS SRL


PR. NR. 9/2015-ad.1/2017

Consolidare,modernizare si amenajare construcția sala de sport si ateliere la Liceul cu Program de Educație Fizica si Sport Amplasament:str.9 Mai nr. 13,mun.Bacau

FAZA: PTH

Antemasuratoare - ARHITECTURA -

1.RPCT33A1 :50,13mp

Demontare usi si ferestre:

 • 2) CK14I1: 50,13 mp

Usi interioare din Aluminiu cu geam termopan

0,6x2,0x1+0,65x2,0x4+0,75x2,05x2+0,8x1,95x1+0,8x2,0x2+0,85x2,05x1+0,9x1,95x1 + +0,9x2,0x3+1,0x1,8+1,0x2,1+1,2x2,05x2+1,45x2,1 x2+l ,9x2, l+l ,5x2,7x2=50,13 mp

 • 3) 4000004 : 50,13mp

Usi Al. cu geam termopan : 50,13mp

 • 4) 4000008:6 buc

Procurare dispozitiv autoinchidere usi

 • 5) 4000011:6 buc

Bare antipanica la usi

 • 6) CK07XA : 79,20 m

Montare glaf din tabla AL la ferestre -lățime 25cm

 • 7) 3549026 : 79,20 m

Procurare glaf fereastra din tabla aluminiu vopsita -25cm lățime

 • 8) CK09A1 : 79,2 ml

Glaf fereastra interior din PVC :

 • 9) 9999993: 79,20ml

Procurare glafuri interioare ferestre din spuma plastivan,20cm laltime -

 • 10) CD05C2 :4,80mc

Zidărie din blocuri ceramice:

 • 11) 2101133   : 0,67mc

Mortar M25-Z : 4,8x0,14=0,67mc

 • 12) CE05A1 :430,1 mp asimilat

lnvelitori din tabla : 169,6 mpx—-—+237,5 mpx-———-1-12,1 mpx—-—=430,1 mp cosi 5°            cos 10°           cos 25°

 • 13) 1000079 : 473,1 mp

Procurare tabla tip țigla : 430, lxl, 10=473,1 mp

 • 14) 1000170 : 4,1 ml

Procurare profil coama: 4,1 m

 • 15) 7000889 : 67,0ml

Procurare opritori zapada acoperiș

 • 16) 7000793 : 71,0 ml

Profil streasina 71,0ml

 • 17) 7000802 : 78,0 ml

Profil calcan

 • 18) 1000168 :31,0 ml

Profil fronton 9,40ml

 • 19) IZF04J2 : 430,1 mp

Montare folie anticondens la invelitoare, - 430,1 mp

 • 20) 7000215 : 473,1 mp

Procurare folie anticondens -430,1x1,1=473,1 mp

 • 21) CE20A1 :430,lmp

Rigle de lemn pentru montare invelitoare

 • 22) CE13A1:71,6 ml -se scade tabla zincata

Jghiaburi:

 • 23) 1000136 :71,6 ml

Procurare jghiaburi tabla galvanizata -71,6 ml

 • 24) CE14A1 : 39,00 ml -se scade tabla zincata

Burlane tabla :

 • 25) 1000137:39,0 ml

Procurare burlane tabla - 39,00ml

 • 26) CE18A1 : 430,1 mp

Astereala executata din scânduri de rasinoase

 • 27) RPCR41A1 : 1200,0 mp

Ignifugare șarpanta -*-astereala :1200,Omp

 • 28) CE19A1 : 101,1 ml

Pazie lemn:

 • 29) 7000682 : 101,1 ml

Pazie lemn:

 • 30) RPCH13A1: 60,10 mp

Streașină din scânduri fal tui te: I6.2mp+33,6x0,6+33,9x0,7=60,1 mp

 • 31) RPCR40A1 :80,3mp

Baituire elemente lemn ext: streasina: 60,1+101,1x0,20=80,3 mp

 • 32) 7304304  :19,3kg

Procurare bait pentrui lemn : 80,3mpx0,12kg/mpx2 str=19,30 kg

 • 33) CF01A1 :  190,2 mp

Reparații tencuieli pereți exteriori

951,1 mpx20%=i 90, 2 mp

 • 34) 2101171 : 3,42 mp

Mortar M50-T: 190,2 xO,018=3,42 mc

 • 35) RPCT : 112,0 mp

Desfacere placaje faianța:

 • 36) CI06A1 : 149,5mp

Placaj cu faianța la grupuri sanitare lipita cu adeziv

 • 37) 1010141 : 157,Omp

Placi faianța 20x30cm : 149,5x1,05=157,0 mp

 • 38) RPCJ72A1 :  2060,0 mp

Pregătire suprafața pentru glet:

 • 39) CF01A1 : 309,0 mp

Reparații tencuieli pereți exteriori 2060,0mpxl5%=309,0 mp

 • 40) 2101169   : 5,56 mp

Mortar M25-T: 309,0 x0,018=5,56 mc

 • 41) CF10Cl : 721,0 mp

Glet de ipsos la pereți si tavane noi : 2060.0x35%f=72 1, Omp

 • 42) CN04A1 : 2060,0 mp

Zugrăveli cu var lavabil lis : 2060,0 mp

 • 43) 1000069 : 824,0 kg

Procurare var lavabil lis 2060,0x0,40=824,Okg

 • 44) CL25A2 : 520,0 ml

Protejarea muchiilor cu colatre din aluminiu

 • 45) RPCK42B# : 156,4 mp

Desfacere pardoseli reci-mozaic

 • 46) RPCK41B# : 422,66mp

Desfacere pardoseli parchet

 • 47) RPCK: 41,60mp

Desfacere pardoseli mocheta

 • 48) CG01D1 :741,60mp

Strat suport pentru pardoseli: 422,66+264,75+41,60+12,6=74 l,60mp

 • 49) 7000179:29,66mc

Procurare sapa Ml00: 741,60x0,04=29,66mc

 • 50) CG28B1 :464,26 mp

Diferența de 5mm la stratul suport pentru pardoseli din parchet:

422,66+41,60=464,26mp

 • 51) 7000184 ; 3946 kg

Procurare sapa autonivelanta 464,26 mpx 1,7kg/mmx5mm=3946 kg

 • 52) CG02A1:41,6 mp

Pardoseli din parchet laminat: 41,6mp

 • 53) 9031069 : 43,7 mp

Procurare parchet laminat trafic intens: 41,6x1,05=43,7 mp

 • 54) IZF04J2 :41,6 mp

Montare strat repartitie-folie parchet

 • 55) 6716820   : 45,76 mp

Procurare folie parchet : 41,6x1,1=45,76 mp

 • 56) CG11A1.: 264,75mp

Pardoseli din gresie lipita cu adeziv: 264,75mp

 • 57) 2422161 :272,70 mp

Procurare gresie : 264,75x1,03=272,7mp

 • 58) CG11A1.: 12,6mp

Pardoseli din gresie lipita cu adeziv

Trepte si terasa ext: 12,6 mp

 • 59) 1010151    : 12,98 mp

Procurare gresie antiderapanta :  : i 2,6x 1,03 =12,98 mp

 • 60) CG12A1.: 215,0 ml

Plinte din gresie:

 • 61) 2436564 :221,5 ml

Procurare plinta gresie : 215,0mlx 1,03-221,45ml

 • 62) CGO3C1 :422,66 mp

Pardoseli din materiale plastice

 • 63) 1010102 : 443,8mp

Covor cauciucat teren sport-8,7MM-Albastr MF25 : 422,66x1,05=443,8 mp

 • 64) RPCT09A1:12,6 mc

Desfacere elemente beton

 • 65) CO01A1: 96,5 mp

Trotuar din beton simplu turnat pe loc

120,6mlx0,8=96,5 mp

 • 66) 2100969 : 9,65 mc

Beton CI 6/20:96,5x0,1=9,65 mc

67JRPCE34A1 :145,0 m

Umplere rosturi cu bitum:

 • 68) CB01A1 :12,1 mp

Cofraj din scânduri pentru beton: 120,6x0,1=12,1 mp

 • 69) CB47A1 : 568,0 mp

Schela metalica tubulara de exterior:

-interior sala: 87,4x6,5=568,0 mp

 • 70) AUT7606 :6816 ore

Ore utilizare schela:

 • 71) RPCT49A1 : 30 buc

Forare mecanica a găurilor: 10 bucx3 copertine=30 buc

 • 72 ) 6311622 :15kg

Tije metalice filetate m14 : 30 bucx0,5kg/buc= 15 kg

 • 73 ) 7007414  : 30 buc

Ancore chimica

 • 74) CL20C1 :95kg

Montare confecție metalica copertina

 • 75) 6309887 : 95 kg

Confecții metalice diverse--confecții metalice copertina

 • 76) CEO9A1 :3,78inp

Montare policarbonat copertine : 0,9x1,4x3 buc=3,78 mp

 • 77) 6308636 :4,16mp

Procurare policarbonat copertine 3,78 mpx 1,1=4,16 mp

 • 78) NMB0133U : 40 ore

Manopera marcaje teren :

 • 79) YC01:1 buc

Marcaj teren handbal


 • 80) YC01:1 buc

Marcaj teren baschet

 • 81) YC01:1 buc

Marcaj teren badminton

 • 82) TRA02A10 : 110 to

Transport materiale cu autobasculanta:

 • 83) TRI1AA01A1 :90 to

încărcare materiale in autocamion

 • 84) TRA06A10 î 105,0 to

Transport beton si mortar cu autobetoniera:

 • 85) TRB05A15 :60to

Transportul materialelor prin purtare directa -sub 25 kg


 • 86) TRA01A05 :100 to

Transportul moloz la 10 km


FORMULAR 13
Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări 120               INSTALAȚII SANCARE INTERIOARE

CODUL : CMAS10       CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE       UM

PUMAT PU MAN PU UTl PU TRA

VAL MAT VAL MAN VAL UTl VAL TRA

DENUMIRE ARTICOL

SPOR MAT MÂNUȚI                    GRJUM

GRTOT

CMAS10

1    RPSC14A1            2.000         BUC.

118.8000

237.60

REVIZ.CAZAN BAIE A SOBEI POSTAM.CAPT.CU CAR.REFR.

12.2397

24.48

0.022800

0.

0.0000

0.00

0.1596

0.32

Total

=

131.1993

262.40

2   RPSC18C1            7.000         BUC.

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP

2.4002

1680

21.9596

153.72

0.000244

0.

0.0000

0.00

0.0017

0.01

Total

=J

24.3615

170.53

2   4202785              7.000         BUC

SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA V     S 96

24.2000

169.40

11$

0.0000

0.00

0.000640

0

0.0000

0.00

0.0045

0.03

Total

24.2045

169.43

3    RPSC18F1            14.000         BUC.

ÎNLOCUIRE LA LAVOAR A PUFERELOR DE CAUCIUC

0.0038

0.05

0.5396

7.55

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

0.5434

7.60

4    RPSC18H1            8.000         BUC.

ÎNLOCUIRE LA LAVOAR A CONSOLELOR DE LAVOAR

1.3926

11.14

6.6596

53.28

0.000270

0.

0.0000

0.00

0.0019

0.02

Total

8.0541

64 44

4   4203478              8.000         BUC

CONSOLA CU UN BRAȚ EMAILATA 420MM CAL.1 S33

24.0000

192.00

43$

0.0000

0.00

0 001900

0.

0.0000

0.00

0.0133

0.11

Total

st

24.0133

192.11

5    RPSC31B1            3.000          BUC.

0.2880

0.86

REVIZUIT REZERV PT.CLOSET CU INLOCJIREA GARNIT.LA CLO

P FLOT.OLAND.REGL.FLOT.DEM.CURAT.SI REMONT REZ

46 7996

140.40

0.000060

0.

0.0000

000

0 0004

0 00

Total

-

47.0880

141.26


6 RPSC57B1           7000         BUC.

INL.OC OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SLEFU

ITE AVIND DIMENS.DE 500X600MM PE PER.CAR.BEI

0.004621


0.


îotel


54 4490

381 14

25.7398

180 18

0.0000

0.00

0 0323

0 23

80 221 1

561.55


7 RPSC59A1           7000         BUC.

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJFRF FAIAN SAU PORT.SANIT PERF.T

I ZIDĂRIE SAU BETON


0 000240


0.


Total


1   2451772              7 000         BUC

ETAJERA PORȚELAN TIP E2.55 BICOLOR C.2 NI 5 67$


0.003000


0.


1 0024

7.02

8.4598

59.22

0.0000

0.00

0.0017

0.01

9 4639

66.25

38.0000

266.00

0.0000

0 00

0.0000

0.00

0 0210

0.15

38.0210

266.15


Total

8    RPSC66A1            3.000

ÎNLOC SUP.rlIRTIE FON T.EMAIL.PORT.SAN

BUC. .TAB„DECAPOTDA

0. s

0.9024 10.4398

0.0000

0.0017

11.3439

2.71

31.32

0.00

0.01

34.04

C.OC0240

Total

8    2453813              3.000

(ȘPORTHARTIE COD 79SE7115

BUC

42.0000

126.00

0.0000

0.00

0 001600

0

0.0000

0.00

0.0112

0.03

Total

s;

42.0112

126.03

9   RPSC69A1            5.000

BUC.

0.9024

4.51

INLOC.CUIER RUFE FT.EM.PORT.SANIT-PLAS CU 1.2.3.CIRLI

GE

10.4398

52.20

0.000240

0.

0.0000

0.00

0.0017

0.01

Total

B

11.3439

56.72

9    2453316              5.000

CUIER    A 4 PORȚELAN ALB C.1

BUC NI 5

22.0000

110.00

46$

0.0000

0.00

0.000360

0.

0.0000

0.00

0.0025

0.01

Total

22 0025

110.01

10 RPSC68A1            7.000

BUC.

0.9024

6.32

1NLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PEREȚI ZIDĂRIE SAU

BETON

10.4400

73.08

0.000240

0.

0.0000

0.00

0.0017

0.01

Total

fe

11.3441

79.41

10   2453395              7 000

©PORTSAPUN MARE COD 79SE7110

BUC

29.6500

207.55

0.0000

0.00

0.002000

0.

0.0000

0.00

0 0140

0.10

Total

29.6640

207.65

11   RPSF01A1            16.000

10 M.

0.0000

0.00

GOLIREA INSTALAȚIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTĂRII REPA

RATffLOR *

0.7198

11.52

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

a

0.7198

11.52

12 RPSF10A1             5.000

BUC.

0.0000

ooo

DESFUNDAREA UNUI SIFON DE PARDOSEALA CU MIJ

OACE MÂNU

ALE*

3.4198

17.10

0.000000

0

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

«

3 4198

17.10


13 RPSF20B1 EFECT PROB.F7 ANS.P TOLI

120.000

F1ES INST APA COh $

M

ID.O1 .EXT.PINAL A 4

0.000000

Total

0 E?

0 0000

3 4195

0.0000

0 0000

3.4195

0.00

410.34

0.00

0 00

410 34

14 RPSF22A1

120.000

M

n nnfin

n nn

SPALAREA SI DAREA IN FUNCȚIUNE A CONDUCTELOR DF APA E

XECUTATE CU ȚEVI PVC GREU SAU MEDIU 20- 63MM* $

0.9066

108.79

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=3

0.9066

108.79

TOTAL A.CHELTUIELI DIRECTE-ARTICOLE OE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.149

MATERIAL

1 739.10


MANOPERA

1 323.18


UTILAJ

0.00


TR. AUTO       TOTAL

1.05              3 063.33


-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

1 323.18

X

0.00 % =

0.00

-AJUTORUL OE ȘOMAJ

1 323.18

X

2.25 % =

29.77

•FOND GARANTARE

1 323.18

X

0.00 % ■

000

-SANATATE

1 323.18

X

0.00 % =

0.00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

1 323.18

X

0.000 % =

0.00

TOTAL II


1 739.10


1 352.95
3 093.10


•CHELTUIELI INDIRECTE

3 093.10

X

10.00 % =

309.31

-BENEFICIU

3 402.41

X

5.00 % =

170.12

TOTAL

STADIU FIZIC FARA

TVA

3 572.53

■T.V.A.


3 572.53 x


24 00 <


857.41
4 429.94


FORMULAR F3
Obiectivul

Obiectul


Categoria de lucrări 120           INSTALAȚII SANITARE -CF AUDIT ENERGETIC

CODUL : CMAS13       CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT


NR. SIMBOL ART.    CANTITATE

DENUMIRE ARTIC SPOR MAT MAN UTl

UM OL

GR/UM

GR.TOT

PUMAT PU MAN PU UTl PU TRA

VAL MAT VAL MAN VAL UTl VAL TRA

CMAS13

1    RPSD12A1            7.000

BUC.

A A 9

INLOC.UNEI BATERII PT.DUS FIX CU DIAM. 1/2 TOL

24.3000

170.10

0.000232

0.

0.0000

0.00

0.0016

0.01

Total

X

25.2327

176.63

2   RPSD11A1            6.000

BUC.

n A1A7

7 Al

INLOC.UNEI BAT.DE PERETE PT.CADA DE BAIE

24.2996

145.80

0.000052

0.

0.0000

0.00

X

0.0004

0.00

Total

s

24.7187

148.31

3   4201405              6.000          BUC

BATERIE STATIVA CU FOTOCELULA 6V.CROM

450.0000

2 700.00

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

450 0000

2 700.00

4    4201403              7.000

BATERIE CU DUS FIX CU CELULA

BUC

745.0000

5 215.00

0 0000

0.00

0.000000

0

0.0000

0.00

0 0000

0.00

Total

=

745.0000

5 215.00

TOTAL A.CHELTUIELt DIRECTE-ARTICOLE DE LUCRĂRI PE STADIU FIZIC GREUTATE         0.002


MATERIAL

7 924 03


MANOPERA

315.90


UTILAJ

0.00


TR. AUTO

0.01


TOTAL

8 239.94


-CONTRIB.ASIGURARI SOCIALE

315.90 x

0.00 % =

0.00

-AJUTORUL DE ȘOMAJ

315.90 x

2.25 % =

7.11

-FOND GARANTARE

315.90 x

0.00 % ®

0.00

-SANATATE

315.90 x

0.00 % “

0.00

-FOND RISC SI ACCIDENTE

315.90 x

0.000 % =

0 00


TOTAL II


7 924.03


323 01


000


0.01


8 247 05


4

-CHELTUIELI INDIRECTE

8 247.05 x   10 00 %-

824 71

BENEFICIU

9 071 76 x    5 00 % •

453.59

TOTAL

STADIU FIZIC FARA TVA

9 525 35

FORMULAR F3

Obiectivul

Obiectul

Categoria de .ucrari 120            INSTALAȚII CANALIZARE PLUVIALA INTERIOARA

CODUL ; CMAS07       CONSOLIDARE,MODERNIZARE SI AMENAJARE CONSTRUCȚIE SALA DE SPORT

NR. SIMBOL ART. DENUMI SPOR MAT MÂNUȚI

CANTITATE RE ARTICO

UM

GR./UM

GR. TOT

PUMAT PU MAN PU UT! PU TRA

VALMA’ VAL MAN VAL UTI VAL TRA

CMAS07

1    RPSB22C1

16.000

M

0.0000

0.00

DEMONTARE ȚEVI PVC TIP U 125-160 MM*

1.7996

28.79

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

1.7996

28.79

2   RPSB22B1

6.000

M

0.0000

0 00

DEMONTARE ȚEVI PVC TIP U 75-110 MM*

1.4396

8.64

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

=

1.4396

8.64

3   RPSB23F1

44.000

M

22.5836

993.68

INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB PARDOS.SAU SUS

P.PLANSEU PE PORT.PINA LA 3 M D= 125 MM

46.9800

2 067.12

0.001978

0.

0.0000

0.00

0.0138

0.51

Total

=

69.5774

3 061.41

4   RPSB24E1

8.000

BUC.

8.6446

69.16

(NLOC COT PVC-U CU IMB PRIN LIP LA 45:67 30:87 30'CU

D=125MM

27.8996

223.20

0.000617

0.

0.0000

0.00

0.0043

0.03

Total

=

36.5485

292.39

4    6712266

8.000

BUC

10 6500

85 pn

@COT PVC-U 45 GR DN 125 COD KAB125X45

0.0000

0.00

0.000550

0.

0.0000

0.00

0.0039

0.03

Total

ss

10.6539

85.23

5   RPSB29D1

4.000

BUC.

55 0191

220 08

INl OC.PIESE CURAT.PVC-U CU ÎMBINARE PRIN LIPIRE D=1

25 MM

1 9438

7.78

0 002402

0.

0.0000

0 00

0.0168

0.07

Total

s

56.9797

227.93

6   RPSB28E2

2.000

BUC.

28 4123

56 82

IN-OC.RED EXCENTR.DIN PVC-U CU&IMB.PRIN LIPIRE AVIND

D=125-1 lOMM

5.5794

11.16

0.001064

0.

0.0000

0.00

0.0074

0.01

Total

a

33.9991

67.99

7   RPSB56B1

4.000

BUC.

109 6314

438 53

INLOC.GURA SCLRG.FONTA EMAIL.EVAC.APA TERASA SI ACOPE

RISURI CU D 125MM

30.9597

123.64

0 023667

0.

ooooo

0 00

0 1657

0.66

Total

s

140.7568

563 03

&    RPSF09B1            12.000         M

0.0000

0 00

DESFUNDAREA CANALUI UI COLECTOR CU MIJLOACE MANUALE IN

CANUTATI PESTE 5 M

6 8396

82.08

0.000000

0.

0.0000

0.00

0 0000

0.00

Total

a

6.8396

82.08

9   SB51A1              40.000         KG

0.0000

0,00

SUPORȚI SI BRATARl PENTRU SUSȚINEREA CONDUCTELOR DIN

FONTA SAU PVC PT CANALIZARE,AVIND PINA LA 2 KG

3.9600

158.40

0.000000

0.

0.0000

0.00

0.0000

0.00

Total

c

3.9600

158.40

10   3434783              40.000         KG

OTEL LAT LAM.CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 5

3.7000

148.00

$

0.0000

0.00

0.001000

0.

0.0000

0.00

0.0070

0.28

Total

=

3.7070

148.28

11   TRA02A10           1.000         TONA

0.0000

0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR C

U AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.     FR&

0.0000

0.00

0.000000

0.

0.0000

0.00

14.0000

14.00

Total

=

14.0000

14.00

12 IZH07B1              12.200         MP.

0.2250

2.75

IZOL.COND.CU SALTELE VATA MIN.I-SPS1 GATA CONF.GROS.3

kZ

0-60MM.CU CIRC.PESTE TERMOIZ.PESTE 35 CM.

8.4352

102.91

0.000050

0.

0.0000

0.00

0.0004

0.00

Total

=

8.6606

105.66

12   2606030             12.420         MP

SALTEA VATA MINERALA SCO 3000X600X100 S5838

/

10.4000

129.17

73$

/

0.0000

0.00

0.015000

0. /

0.0000

0.00

0.1050

1.30

Total

=

10.5050

130.47

13 CB47C1              40.000         MP.

0.7600

30.40

7.5600

302.40

0.0000

0.00

0.0056

0.22

8.3256

333.02


MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRĂRI DE FINISAJE LA TAVANE MONOLITIZ PREF H<7M

0.000800

0.