Hotărârea nr. 149/2018

Hotărârea nr.149 din 27.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european ”Centrul European de InformareEurope Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020.


HOTĂRÂREA NR. 149 DIN 27.04.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa cu nr.5312/11.04.2018, înaintată de către Universitatea ”Vasile Alecsandri’* din Bacău privind aprobarea derulării proiectului european "Centrul de informare Europe Direct - Bacău” pentru perioada 2018 - 2020 și aprobarea acordului de principiu privind susținerea proiectului pentru anul 2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.24353/11.04.2018;

-Referatul nr.3685/13.04.2018, înaintat de către Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr.3686/13.04.2018, a primarului municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr.3687/13.04.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 692/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 693/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 694/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

-Prevederile art.34 (1), lit.”i” din Ordonanța de Guvern nr.35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art.36 (7), lit.”a”, art.45(2), lit.”a”, art.47 (1), (2) și (3), ale art.115 (1), lit.”b” și ale art.l 17, lit ”a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă asocierea municipiului Bacău și Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, în vederea derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2018-2020;

Art2 Se aprobă alocarea de la bugetul local a echivalentului în lei a sumei de 10.000 euro, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării activităților proiectului Centrului de Informare ”Europe Direct”, pentru anul 2018;

Art.3 Alocarea celor 10.000 euro, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face în baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale;

Art4 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, care vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, precum și Universității ”Vasile Alecsandri” Bacău;

Art5 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.