Hotărârea nr. 148/2018

Hotărârea nr.148 din 27.04.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea finanţării şi realizării în comun a Revistei ”Plumb”.

< /) < »/</>/ f <7

<7e/r/7

<a/<,/ r> 77f//wt/'ff//f/f

HOTĂRÂREA NR. 148 DIN 27.04.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România -Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea finanțării și realizării în comun a Revistei ”Plumb”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25354/ 20.04.2018 înaintată de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău si Asociația Culturală

5                              5

”Octavian Voicu” prin care ne solicită sprijinul pentru editarea Revistei ”Plumb”; -Adresa nr. 65178/ 20.04.2018 înaintată de dl. Consilier Local Stan Gabriel prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei pentru editarea Revistei ”Plumb”;

-Expunerea de motive a d-lui Consilier Local Stan Gabriel, înregistrată cu nr. 4045/ 20.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 4046 din 20.04.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 689/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 690/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 691/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6), lit. « a », punctul 4, alin. (7), lit. ”a” și alin. (9) și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociația Culturală ”Octavian Voicu”, în vederea finanțării și realizării în comun a Revistei ”Plumb”.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău.

ART. 3. Alocarea celor 10.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Bacău și Asociației Culturale ”Octavian Voicu”.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.