Hotărârea nr. 147/2018

Hotărârea nr.147 din 27.04.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea finanţării şi realizării a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 25.05 – 03.06.2018

HOTĂRÂREA NR, 147 DIN 27.04.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea finanțării și realizării a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25.05 - 03.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Adresa nr. 665/ 12.04.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 25350/ 20.04.2018 înaintată de Sport Club Municipal Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru organizarea Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”;

-Referatul nr. 4050/ 20.04.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea organizării Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau” și alocarea sumei de 100.100 lei;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4051/ 20.04.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 4052/ 20.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 684/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 685/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 686/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Sport Club Municipal Bacău, în vederea finanțării și realizării a Turneului Internațional „Trofeul Municipiului Bacau”, ce se va desfășura la Bacău în perioada 25.05 - 03.06.2018.

ART. 2. Se aprobă alocarea sumei de 100.100 lei reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, pentru organizarea evenimentului prezentat la art. 1.

ART. 3. (1) Alocarea celor 100.100 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

(2) La decontarea cheltuielilor suportate de Municipiul Bacau, se va face dovada indeplinirii obligațiilor financiare asumate, respectiv actele doveditoare pentru partea de cheltuieli a partenerilor, conform bugetului anexat solicitării.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Direcția Economică.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Direcției Economice și Sport Club Municipal Bacău.

ART. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI