Hotărârea nr. 146/2018

Hotărârea nr.146 din 27.04.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art. 3 9 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant;

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 9/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant;

-Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 28/ 02.02.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Manolache Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant;

-Referatul nr. 4021/ 20.04.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018 și abrogarea HCL nr. 305/ 2017;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 4022/ 20.04.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 4023/ 20.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 679/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 680/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 681/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 682/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 683/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

-HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017-2018;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela Cristina, amendament care a fost adoptat;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul lși art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile HCL nr. 305/2017.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA                            „ ANEXA

JUDEȚUL BACĂU                LA HOTĂRÂREA NR. DIN 27.04.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU

TABEL NOMINAL

CUPRINZÂND REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUN1VERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACĂU

pentru anul școlar 2017-2018

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Consilier Local

1.

Grădinița cu program săptămânal „Agricola", str. Calea Moldovei, nr. 53

Ciocodei Mîhaela

2.

Școala gimnazială „Alexandru cel Bun", str. 1. S. Sturza, nr. 80

C.A. = 9 membri

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina Mlclăus Daniel

3.

Școala gimnazială „Al. 1. Cuza", str.

Oituz, nr. 14

C.A. = 13 membri

Pârâianu Mădălin-Nicolae Ghingheș Cristian Bîrzu llie

4.

Școala gimnazială nr. 10, str. Pictor Andreescu, nr. 1

C.A. = 13 membri

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina Stan Gabriel Fechet Mîrcea

5.

Școala gimnazială „Dr. Alexandru

Șafran", Str. Henri Coandă, nr. 1 C.A. ss 13 membri

Irofte Dumitru Gherasim Constantin

Miclăuș Daniel

6.

Școala gimnazială „George Bacovia", str.

Carpați, nr. 12

C.A. = 9 membri

Dragomir Doina Bîrzu Ule

7.

Școala gimnazială „Alecu Russo'’, str. Alecu Russo nr.5

C.A. ~ 7 membri

Ghingheș Cristian

8.

Școala gimnazială „Octavian

Voicu",mun. Bacău, str. Bicaz, nr. 17 C.A. = 13 membri

Pârâianu Mădălin-Nicolae Irofte Dumitru Bîrzu llie

9.

Școala gimnazială „Nîcolae lorga", str.

Bicaz, nr. 3

C.A. = 13 membri

Dănilă Gheorghe Dragomir Doina Crețu Cătălin - Bogdan

10,

Școala gimnazială „Constantin Platon", Str. 9 Mai, nr. 64

C.A. x 13 membri

Dragomir Doina Bîrzu llie Dănilă Gheorghe

11

Școala gimnazială „Miron Costin", str. Miron Costin, nr. 64

C.A. = 13 membri

Ciocodei Mihaela Dănilă Gheorghe Bîrzu llie

12

Școala gimnazială „Ion Creangă", str. Tipografilor, nr. 11 C.A. = 13 membri

Dragomir Doina Crețu Cătălin-Bogdan Ghingheș Cristian

13

Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu”, str. Venus, nr. 16

C.A. = 13 membri

Șova Gâțu Laur Pârâianu Mădălin-Nicolae Fechet Mircea

14

Școala gimnazială „Nicu Enea", str. Calea Romanului, nr. 144

C.A. = 7 membri

Bîrzu llie

15.

Școala gimnazială „Domnița Maria”, str.

Bicaz, nr. 126

C.A. = 9 membri

Ghîngheș Cristian Luca Vasile

16.

Școala gimnazială „Spiru Haret", str. V.

Alecsandri, nr. 1

C.A. = 13 membri

Dragomir Doina Luca Vasile

17.

Școala gimnazială „Mihai Drăgan", str.

Logofăt Tăutu, nr. 7

C.A. = 13 membri

Luca Vasile Gherasim Constantin Șova Gâțu Laur

18.

Liceu Tehnologic „Petru Rareș”, str. Tecuciului, nr. 17

C.A. = 9 membri

Ghîngheș Cristian Crețu Cătălin - Bogdan

19.

Liceul cu Program Sportiv, str. Alexandru cel Bun, nr. 43

C.A. - 9 membri

Luca Vasile Gherasim Constantin

20.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel

Mare", str. Spiru Haret, nr. 6

C.A. = 13 membri

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina Bîrzu Jlie Irofte Dumitru

21.

Colegiul Național „Ferdinand str.

George Bacovia, nr. 45

C.A. = 13 membri

Breahnă-Pravăț Ionela Cristina Gherasim Constantin Dragomir Doina

22

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, str. V. Alecsandri, nr. 37

C.A. = 13 membri

Irofte Dumitru Luca Vasile Dănilă Gheorghe

23

Colegiul Național de Artă „George

Apostu", str. Războieni, nr. 24 C.A. = 13 membri

Pârâianu Mădălin-Nicolae Mlclăuș Daniel Șova Gâțu Laur

24.

Colegiul Național „Gh. Vrănceanu", str.

Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 30 GA. -13 membri

Stan Gabriel Gherasim Constantin Ciocodei Mihaela

25

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron", str. Aeroportului, nr. 5

C.A. = 13 membri

Crețu Cătălin-Bogdan Irofte Dumitru

26

Colegiul „Henri Coandă",str. Henri

Coandă, nr. 8

C.A. = 13 membri

Dragomir Doina Șova Gâțu Laur Crețu Cătălin - Bogdan

27

Colegiul Economic "Ion Ghica", str. 9

Mai, nr. 104

C.A. = 13 membri

Luca Vasile Miclauș Daniel

28

Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny”, str. V.

Alecsandri, nr. 18

C.A. = 13 membri

Miclăuș Daniel Stan Gabriel

29

Colegiul „Grigore Antipa", str. H.

Coandă, nr. 7

C.A. = 13 membri

Ghîngheș Cristian Crețu Cătălin

30

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae

Vasilescu-Karpen", str. Mioriței, nr. 76 C.A. = 13 membri

Pârâianu Mădălin-Nicolae Irofte Dumitru

31

Colegiul Național Catolic „Sf. losif", str.

Calea Moldovei, nr. 233

C.A. - 9 membri

Ciocodei Mihaela Fechet Mircea

32

Colegiul „Mihai Eminescu", str. M.

Eminescu, nr. 35

C.A. = 13 membri

Pârâianu Mădălin-Nicolae

ȘOVA-GÂȚU LAUR

Crețu Cătălin - Bogdan

,c

33.

Clubul Sportiv Școlar Bacău, str. Oîtuz,

nr. 15

C.A. = 9 membri

Pârâianu Mădălin-Nicolae

Luca Vasile

34.

Palatul Copiilor Bacău, str. Oituz, nr. 24

Dragomir Doina

35.

Școalas Sanitară Postliceală „Sanity"

Ciocodei Mihaela

Bacău

Fechet Mircea


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


CABINET PRIMAR

CĂTĂLINA VIZITIU