Hotărârea nr. 145/2018

Hotărârea nr.145 din 27.04.2018 privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 145 DIN 27.04.2018

privind completarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Referatul Serviciului Cabinet Primar înregistrat cu nr. 4056/ 20.04.2018 prin care se propune completarea comisiilor de specialitate prin nominalizarea unor consilieri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4057/ 20.04.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 4058/ 20.04.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 674/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 675/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 676/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 677/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 678/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 17 și ale art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Hotărârea nr. 203/ 2016 privind aprobarea constituirii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. - Se completează HCL nr. 203/ 2016, după cum urmează:

  • (1) In comisia nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Bacău - ”Comisia pentru activități economico - financiare, buget și investiții” se numește ca membru d-na consilier local Ciocodei Mihaela.

  • (2) în comisia nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Bacău - ”Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea patrimoniului și ocrotirea

monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie” se numește ca membru dl.consilier local Trofte Dumitru.

  • (3) în comisia nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Bacău - ”Comisia pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărie comunală și energie termică” se numește ca membru d-na consilier local Dragomir Doina.

  • (4) în comisia nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Bacău - ”Comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport” se numește ca membru dl. consilier local Luca Vasile.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 203/2016 cu modificările si completările ulterioare, sunt și rămân în vigoare.

Art.3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată persoanelor nominalizate la art. 1, secretarilor comisiilor de specialitate nominalizate la art. 1 și Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local.

Art. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.