Hotărârea nr. 144/2018

Hotărârea nr.144 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂREA NR. 144 DIN 27.04.2018

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2018, înregistrata cu nr.3455 din 05.04.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, înregistrat cu nr 3456/05.04.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 669/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr.670/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 671/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 672/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 673/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 3/2017 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018; -Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36 (4) litera “a“ si articolului 45 (2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2018, al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.l, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în i Județului Bacău pentru verificarea legalității.

termen legal InstituțieiCONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL NICOLAE-

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


local           ANEXA NR.l

LA HOTĂRÂREA NR. W DIN 27.04.2018

Sursa de finanțare Integral de ta buget

-4273337 Municipiul BacaU

An .   2018 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Chetluieli

Cod

Credite

Incasan/Plati

Disponibil

Veniturile bugetelor locaîe

.00

97,224,666.13

.00

impozit pe venii

030000

00

91,962.50

00

impozitul pe veniturile din Ir

031800

00

91.962.50

00

Cote si sume defalcate din imp

040000

00

34,990,120.68

00

Cote defalcate din impozitul p

040100

00

34.990.120.68

00

-mpozite si laxe pe proprieta

070000

00

22.829,683.05

00

■mpozit si taxa pe clădiri

070100

00

‘8.441.313.22

00

'mpozit pe clădiri de la perso

070101

00

7.768.018.21

00

'mpozit si taxa pe clădiri de

070102

00

•0.673.295.01

00

:mpozit si taxa pe teren

070200

00

2.912.454.76

00

impozit pe ierenuri de la pers

070201

00

1 233,655.44

00

impozit si taxa pe teren de la

070202

00

‘ 675.991.32

•JO

impozit pe terenul din extravi

070203

00

2.808.00

90

Taxe judiciare de timbru sj al

070300

00

846.406.35

00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

00

629.508.72

00

Sume defalcate din TVA ( se sc

i10000

00

11,799.000.00

00

Sume defalcate din taxa pe va)

’10200

00

Î1 351.000.00

90

Sume defalcate din taxa pe val

110900

00

148.000.00

■oo

Taxe pe servicii specifice

150000

00

57.312.00

oo

'mpozit pe spectacole

150100

00

47.212.00

00

Alte taxe pe servicii specific

155000

00

10.100.00

00

Taxe pe utilizarea bunurilor.

160000

00

5.740.208.47

00

'mpozit oe mijloacele de (ran

’60200

no

6 397 426 47

00

-mpozit pe mijloacele de trans

160201

00

3.329.9B4.88

00

mpozit pe mijloacele de trans

s60202

oo

2.067.441.59

00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

00

342.782.00

90

Alte impozite si taxe fiscale

‘80000

00

1.056.071.75

00

Alte impozite si taxe

185000

00

t.056,071.75

00

/emtun din proprietate

300000

00

2,973,761.30

30

/enitun din concesiuni si inc

300500

00

2.973.761 30

00

Alte venituri din concesiuni s

300530

00

2.973.751.30

■30

,'enitun din prestări ce servi

330000

00

1 365.211.99

JO

.'emturi din prestări de servi

330800

00

1 158.217.00

30

Sontributia părinților sau su

131000

110

116,729.00

-30

Venituri din recuperarea clieit

332800

00

5,536.49

00

Alte venituri din prestări de

335000

00

84.729,50

90

Venituri din taxe administrați

340000

00

56,851,26

00

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

00 .

56.851.26

00

Amenzi, penalitati si confisca

35O0D0

00

l 920.788.66

00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

00

496.207.76

00

Venituri din amenzi sl alte sa

350102

00

496.207.78

00

Alte amenzi, penalitati st con

355000

00

1.424.580.90

•JO

Diverse venituri

360000

00

8.635.368.78

00

Taxe speciate

360500

00

8.206.669.78

00


Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An :   2018 Trezoreria Municipiu! Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

incasari/Plati

Disponibil

Alte venituri

365000

00

428,699.00

00

Transferuri voluntare, altele

370000

00

92,802.00

.00

Donații si sponsorizări

370100

00

237.00

00

Alte transferuri voluntare

375000

00

92,565.00

00

Venituri din valorificarea uno

390000

00

105,635.54

00

Venituri din valorificarea uno

390100

00

960.54

00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

00

759.00

.00

Depozite speciale pentru const

391000

00

103.916.00

00

Incasari din rambursarea impru

400000

00

5,407,979.16

00

Sume din excedentul bugetului

401400

00

2.907,979.16

00

Sume din excedentul bugetului

401000

00

2,500,000.00

00

Subvenții da ia bugetul de sta

420000

00

2,458.55

00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

00

476.00

00

Subvenții de la bugetul de sta

426900

00

1.982,55

00

Sume primite de ia UE/altî don

450000

00

36.870.12

00

Fondul European de Dezvoltare

450100

00

36,870.12

00

Prefinantare

450103

00

36,870,12

00

Sume primite de la UE/alti don

480000

00

62.780.32

00

Fondul Social European (FSE)

480200

00

62,780.32

00

Sume primite in contul platilo

480202

00

62,780.32

00

Cheltuielile bugetelor locale

96,413,022.76

66,338,328,57

30,060,694.19

Autorjlati publice si acțiuni

510000

12.267,697.00

9,097,575.19

3.170,121.81

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

4,156,000.00

3,167.544,00

988.456.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

510000200000

2,474,000.00

839.848.95

1,634,151.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

40,000.00

23,496.00

16.504.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

531,697.00

138,581.97

393,115.03

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

5,066.000.00

4.947,367.27

118,632.73

Titlul XIX Plăti efectuate in

510000850000

00

19.263.00

00

Alte servicii publice generale

540000

2.439.100.00

1,219,487.86

1,219,612.14

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

725.900.00

619.848.00

106.052.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

946,100.00

553.770.47

392.329.53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

734.000.00

50,100.09

683.899,91

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

540000590000

9.000.00

4,766.00

4,234.00

TITLUL XIII ACTÎVE NEFINANCIAR

54000D710000

24,100.00

00

24,100.00

Titlul XIX Plali efectuate in

540000850000

00

8.996.70

00

Tranzacții privind datoria pub

550000

1,409,000.00

1.246.098.31

162.901.69

TITLUL 1! BUNURI Si SERVICII

530000200000

/O.OOO.QO

2,534.50

67,465.50

TITLUL III DOBANZi

550000300000

1.339,000.00

1,243.563.81

95,436.19

Ordine publica si siguranța na

610000

2.996,000.00

2,817,195.47

176,804.53

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

66,000.00

54,762.00

11,238.00

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

610000200000

100,900.00

56,446.87

44,453.13

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

2,810,000.00

2.687,590.60

122.409.40

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

800.00

546.00

254.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

18,300.00

17,850.00

450.00

Editat tef dafițjte: 3CLMAR-18 18:59:28

Veniturf/Cheltuieli

Cod

Credite

incasarifPlatl

Disponibil

Invatamant

650000

7.567.974.93

6.617.861.17

950,113.76

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

650000200000

6.527,749.63

6.032.970.60

494.779.03

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

650000550000

448,000.00

'   44/,d&3.00

147.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

550000570000

25,000.00

25.000.00

00

TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

567.225.30

182.834.36

384.390.94

Titlul XiX Plăti efectuate in

650000850000

00

70.796.79

00

Sanatate

660000

2.352.227.83

1.519.964.41

332.263.42

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

860000510000

1.437.544.83

1.312.031.34

125.513.49

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

314.683.00

211.657.07

703.025.93

Titfui XIX Plăti efectuate in

850000850000

00

3.724.00

00

Cultura, recreere si religie

670000

9.264.097.00

4 858.315.76

4.405.781.24

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

948.000.00

780.065.00

167.135,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

670000200000

2.690,000.00

1 506.808.34

1 183,191.66

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

2,094.347 00

î.764,259.87

330.087.13

Titlul VIU PROIECTE CU FINANT

670000560000

23.750.00

3.945.05

19.804.95

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

2.508.000.00

t66.490.66

2.041.509.34

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

I 000.000 00

349.566.84

550.433.16

Titlul XIX Plăti efectuate in

67000DB50000

00

13.620.00

00

Asigurări si asistenta sociala

6B0000

17.478.070.00

'3.597.799.09

3.880.270.91

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSON

6B0000100000

5,470.000.00

5.261.559.00

208.441.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

2.394.300.00

: 875.643.36

518.656.64

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

9.291.000.00

6.372,606.73

2.918.393.27

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

212.770.00

34,903.00

117 867.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

110,000.00

100.00

'09,900.00

Titlul XIX Plall efectuate in

680000850000

00

7.013.00

00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

5.182.380.00

2,868.910.63

2.313.469.37

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

855.550.00

668.025.00

'87.525.00

TITLUL II BUNURI St SERVICII

700000200000

3.863.100.00

2.207.458.82

1.655,641.18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

17.000 OO

9.123.00

7.877.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710000

446.730.00

20.426.93

426.303.07

Titlul XIX Plăti efectuate în

70OOOO8500D0

90

36,123.12

00

Proiecția mediului

740000

’ 2.569,410.00

6,872.250.75

5.697.159.25

TITLUL! CHELTUIELI DEPERSON

740000100000

1.754.000.00

1.440,019.00

313,981.00

TITLUL 11 BUNURI Sî SERVICII

740000200000

9.020.000.00

4 693.215.55

4.326,784.45

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

500,000.00

32.822.60

467.177 40

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

50.000.00

25,802.00

24,198.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1.245.410.00

730.172.19

515.237.81

Titlul XIX Plăti efectuate in

740000850000

00

49,780.59

00

Combustibili si energie

810000

15.874.350.00

14.122,157.44

1.752,192.56

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

14.764.330.00

13.630.685.90

1 133.644.10

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

200.000.00

42,483.00

157.517.00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

810000560000

500.000.00

448.988.54

51 011.46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

410.020.00

00

410.020 00

Transportun

840000

7 018.710.00

1.500.712.49

5.518.003.51

/enituo/Cheltuieli

Cod

Trecite

tncasanrPlati

Disponibil

"'ITLUL > CHELTUIELI DE PERSON

340000190000

H 2.50Q 00

289.7'6 00

22,784 00

TITLUL il BUNURI Si SERVICII

340000200000

5.205,918.00

389.634 77

4 876,281.2.3

"Jiul VIII PROIECTE CU FiNANT

340000560000

50.000 00

30

30.p00.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

340000590000

7.000.00

5.677 00

-.323.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

1 4()3 300.00

825.276 57

=78,023.43

Titlul XIX Plăti efectuate -n

340000850000

00

7 591 85

00

EXCEDENT/DEFICIT

00

30,886.537.56

.00

inlpcmiî.njwert/7

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2 LA HOTĂRÂREA NR.      DIN 27.04.2018

Editat ta data de: 30-MAR-18 18:59:31

Contul de execuție al bugetului local-functionare

la data de; 30-MAR-18                                  Page 1 of 3

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An :   2018 Trezoreria Municipiul Bacau

Veniluri/Cheltulell

Cod

Credite

•ncasari/Piali

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

94,109,618.44

.00

impozit pe venit

030000

30

91.962.50

00

’mpozituf pe venitunle din tr

031800

30

91 962.50

90

Cote S! sume defalcate din imp

040000

00

34 990,120.68

30

Cote defalcate din impozitul p

340100

00

34.990,120.68

■30

Impozite si taxe pe proprieta

070000

30

22.829.683.05

00

impozit si taxa pe clădiri

070100

30

'8,441,313.22

■30

:mpozit pe clădiri de la perso

370101

30

7.768.018.21

00

impozit si taxa pe clădiri de

370102

JO

'0.673.295.01

•30

impozit si taxa pe teren

070200

30

2.912,454.76

30

'mpozit pe terenuri de ia pers

370201

30

1 233,655.44

00

'mpozit si taxa pe teren de la

■170202

30

> 675,991.32

30

impozit pe terenul din extravl

370203

00

2,808,00

30

Taxe judiciare de timbru si al

J70300

30

346.406.35

•30

Afle impozite si taxe pe prop

375000

30

529.508.72

30

Sume defalcate din TVA fse sc

‘10000

30

I1.799.D0D.00

30

Sume defalcate din taxa pe val

i10200

10

11 351.000.00

30

Sume defalcate din taxa pe val

110900

30

148,000.00

■30

Taxe pe servicii specifice

*50000

30

57.312 00

30

'mpozit pe spectacole

!50100

30

47,212,00

j0

Alte taxe pe servicii specific

! 55000

30

10,100.00

30

Taxe pe utilizarea bunurilor,

■60000

30

5.740,208.47

30

‘mjîozit pe mijloacele de Iran

160200

■30

5.397,426.47

30

impozit pe mijloacele de trans

•60201

30

3.329,984.88

30

impozit pe mijloacele de trans

‘60202

30

2,067,441.59

30

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

30

342,782,00

30

Alte impozite si taxe fiscale

*80000

30

1 056,071 75

30

Alte impozite st taxe

ÎS5000

30

i (356,071 75

30

/enituri din proprielate

>00000

30

2,973,761 30

30

venituri din concesiuni si inc

100500

30

2.973,761.30

30

Alte venituri din concesiuni s

300530

30

2.973,761 30

30

/enituri din prestart de servi

330000

00

1.365,211 99

'30

Zenitun din prestări de servi

130800

30

t 158.217 00

10

Sontnbutia părinților sau su

131000

30

116.729.00

J0

/enituri din recuperarea cheli

332800

•30

5,536.49

30

Alte vemtun din prestări de

335000

'30

34,729,50

■30

/eniliin din taxe administrați

340000

00

36.851.26

30

Taxe extrajudiciare de timbru

240200

00

56.851 26

00

Amenzi, penali tatl si confisca

350000

00

1.920,788,66

■30

Vemtun din amenzi si aite sa

350100

00

196.207.76

00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

00

496.207.76

00

Aite amenzi, penalitati si con

355000

■30

l 424.580.90

■30

Diverse venituri

360000

00

3.635.368.78

00

“axe speciale

360600

00

3.206.669.78

OO

Contul de execuție al bugetului local-functionare

ia data de: 30-MAR-18

Page 2 of 3


/enituri/Cheltuieîi

Cod

Credite

'ncasart/Plali

Disponibil

Alte venituri

365000

30

428.699.00

30

Transferuri voluntare, aitete

370000

00

92.902.00

00

■Donații si sponsorizări

37O1OD

•30

237.00

30

Alte transferuri voluntare

375000

*30

92,565.00

30

ncasari din rambursarea îrnpru

400000

30

2.500.000.00

30

Sume din excedentul bugetului

401800

30

2.500,000.00

30

Subvenții de ta bugetul de sta

420000

30

176.00

30

Subvenții pentru acordarea aju

423400

00

476.00

■30

Cheltuielile bugetelor locale

88,728,807.46

63,335,889.57

25,392,917.89

Autoritari publice st acțiuni

5100DD

11,736.000,00

3.958.993.22

2.777.006.78

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

4,156.000.00

3,167,544.00

988,456.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

510000200000

2,474,000.00

339.848.95

1 634.151.05

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

40.000.00

23.496.00

: 6.504.00

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

5.066,000.00

J.947.367 27

118.632.73

’illul XIX Plăti efectuate in

510000850000

30

i9.263.00

30

Alte servicii publice generale

540000

2.415.000,00

1 219.487.86

1 195.512,14

"ITLUL l CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

725,900.00

619,848.00

106.052.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

540000200000

946.100.00

553.770.47

592,329.53

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

540000550000

734.000.00

50.100.09

583.899.91

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

9,000.00

4.766 00

•1234.00

Titlul XIX Plat) efectuate in

540000850000

30

3.996.70

00

Tranzacții privind datoria pub

550000

1.409,000.00

'• 246.098.31

162,901 69

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

550000200000

70.000.00

2,534 50

67.465.50

TITLUL III DOBÂNZI

5500003000DQ

1.339,000.00

t 243,563.81

35,436.19

Ordine publica si siguranța na

610000

2.977.700.00

2.799.345.47

! 78.354.53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

66,000.00

54,762.00

11,238.00

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

610000200000

’ 00.900 00

56,446.87

14,453.13

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

2.810.000.00

2,687.590.60

122,409.40

TITLUL Xt ALTE CHELTUIELI

610000590000

300,00

546.00

254.00

Jivatamanl

650000

7 000.749.63

6.435.026.81

565.722.82

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

6 527.749.63

6,032,970.60

494.779.03

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

650000550000

448.000.00

447.853.00

147 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

25.000 00

25.000.00

00

Titlul XIX Plăti efectuate in

550000850000

30

'0,796.79

uO

Sanatate

660000

1 372,544 83

1 308.307 34

64.237.49

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

1 372.544.83

1 312,031.34

60.513.49

Titlul XIX Plăti efectuaie in

660000850000

00

3,724.00

00

Cultura, recreere si religie

670000

8.240,347 00

4.504.803.87

3.735.543.13

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

948,000.00

730.865.00

107.135.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

□70000200000

2.690.000.00

l.506,808.34

1.183,191 66

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

2,094.347.00

1.764.259.87

330,087.13

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

2.508,000.00

466.490.66

2.041 509.34

Titlul XIX Plăti efectuate in

670000850000

00

13,620.00

00

Asigurări si asistenta sociala

680000

17,368.070.00

13.597,699.09

3.770.370.91

-citat la caia de: 3O-MAR-18 18:59:31

Contul de execuție ai bugetului local-functionare

•fe data de: 30-MAR-*>8                                    -age 3 of 3

sursa de finanțare integral de ia buget

4278337 Municipiul Bacau

An >018 Trezoreria Municipiul Bacau

■ enituri/Cheituieii

Cod

Itedite

ncasari/Pfett

Cisporabti

"ITLUL i CHELTUIELI DE PERSON

■580000100000

■5 4 70,000.00

5 261 559.00

98.441 00

"ITLUL ii 3UNURI Si SERVICII

■30000200000

2 394.300.00

* 875.643.36

318.656 64

“ITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

580000570000

9 291.000.00

-*■ 372.606.73

2.318.393 27

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

•=80000590000

712.770.00

■'•4,303.00

’ IZ 367.00

Cilul XIX Plăti efectuate in

580000850000

J0

’ 013 00

.10

.ocuinte, servicii si dezvolta

"00000

L 735.650.00

2.350.749 82

’ .584 900U8

"ITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

■00000100000

•55.550 00

568,025 00

87.525.00

“ITLUL II BUNURI SI SERVICII

-'00000200000

3,863.100 00

' 207 458 82

■ 655.641 18

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

■'19OO05SOOOO

7 000.00

9J23 00

’ 377 00

' Hui XIX P’ati efectuate in

■•00000850000

00

13 857 00

10

P-ctectia mediului

"40000

■1.124.900.00

7 109 255 96

5.014 744 04

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

"40000100000

' "54.000 00

: 440.019.00

313.981 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

-40000200000

3.020.000.00

; 693 215.55

4 326.784.45

"ITLUL VII ALTE TRANSFERURI

"40000550000

•,00.800.00

30

■00 000 00

“ITLUL XI ALTE CHELTUIELI

‘ 10000590000

10.000.00

25.802 00

14.198 00

"itlul XIX Riali efectuate in

"40000850000

J0

t9.7S0.59

J0

lombustibi'i st energie

noooo

■1.764 330 00

• J 630.685.90

* 33 644 10

'ITLUL IV SUBVENȚII

5*0000400000

' 1 764.330 00

î 630.685.90

' ■33.644 10

"-ansportun

uoooo

5 585.416.00

•75.435 92

1 909.980 08

~TLUL I CHELTUIELI DE PERSON

140000100000

>12.500 00

.39.716 00

12.784 00

DTLUL It BUNURI Si SERVICII

140000200000

" 265.916 00

.69.634 77

x 876.281 23

ÎLUL XI ALTE CHELTUIELI

340000590000

■" 300 00

• 677 00

3 323.00

“■fiul XIX Plăti efectuate in

=40000850000

00

7' 591 35

qp

sXCEDENTrDEFIClT

30

30.773,728.87

00

i'.tocmit.


Sef serviciu ./aWT

A -TiAAvd

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 27.04.2018

editat Ia data de: 30-MAR-18 18:59:33

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-MAR-18

°age 1 of 2Sursa de finanțare Integrat de la buget

■1278337 Municipiul Bacau

An;   2018 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

incasan/Platî

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

00

3,115,247.69

00

Venituri din valorificarea uno

390000

00

105,635.54

30

Venituri din valorificarea uno

390100

30

960.54

30

Venituri din vanzarea locuințe

390300

'30

759.00

■30

Depozite speciale pentru const

391000

30

103.916.00

30

'ncasari din rambursarea impru

400000

J0

2.907,979.16

30

Sume din excedentul bugetului

401400

'30

2,907.979.16

30

Subvenții de la bugetul de sta

420000

30

i 982.55

30

Subvenții de ia bugetul de sta

426900

00

1 382.55

00

Sume primite de la UE/altr don

450000

■30

36,870.12

30

"ondul European de Dezvoltare

450100

•30

36,870.12

30

Prefinantare

150103

30

36.870.12

30

Sume pnmite de la UE/aiti don

480000

30

62.780.32

10

Pendul Social European (FSE)

480200

30

62.780.32

00

Sume pnmite in contul plătită

180202

30

62,780.32

30

Cheltuielile bugetelor locale

7,690,215.30

3,002,439.00

4,687,776.30

Autoritati publice si acțiuni

510000

531.697 00

<38.581 97

393.115.03

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

531.697.00

*38.581 97

393.115.03

Alte servicii publice generale

540000

24.100.00

00

24.100.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

£4,100,00

00

24.100.00

Ordine publica si siguranța na

•510000

*8,300.00

î7 850.00

•150 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

■8.300.00

' 7 850.00

450.00

'nvatamanl

650000

Î67.225.30

'82.834.36

284,390.94

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

567,225.30

■32,834.36

384.390.94

Sanaîate

660000

979.683.00

211.657.07

"68,025,93

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

65.000.00

00

65.000.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

914.633.00

211.557.07

703,025.93

Cultura, recreere si religie

670000

’ 023,750,00

153.511 89

670.238.11

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

23.750,00

3.945.05

<9.804 95

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

1 '300.000.00

149.566.84

650,433.16

Asigurări si asistenta sociala

680000

510.000.00

*00.00

<09.900.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

6B0000710000

110.000.00

100.00

<09.900.00

Locuințe, servicii sl dezvolta

700000

146.730.00

■8.160.81

•i28.569.19

“ITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

*00000710000

146,730.00

20,426.93

•*26,303.07

Titlul XIX Plăti efectuate in

700000850000

30

2.266.12

00

Protecția mediului

740000

i 445.410.00

762,994.79

682.415.21

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

200,000.00

32,822.60

<67,177 40

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1 245.410 00

730,172.19

515,237.81

Combustibili si energie

810000

î 110.02D.00

191,471.54

618.548.46

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

310000550000

200.000.00

42,463.00

157,517 00

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

310000560000

500.000.00

-148,988.54

51.011 46

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

410.020.00

00

110,020.00

Transporturi

340000

1.433,300.00

325.276.57

508,023.43

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

340000560000

30.000,00

30

30,000.00

Sursa de finanțare ntegral de ia Buget

1278337 Municipiul Bacau

An £018 Trezoreria Municipiul Bacau

.'ebituruCheltuielî

Cod

Credite

ncasan.-P!ati

Disponibil

’iTIJJL XIII ACTIVE NEFiNANCIAR

>400007 WOOO

• 403.300 00

-25.276 57

-73 023.43

ÎXCEDENWEFICIT

30

112.308.69

00

ntocmitSef serviciu

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU