Hotărârea nr. 143/2018

Hotărârea nr.143 din 27.04.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62/ 2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli, a Programului de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani.


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.4008 din 20.04.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 4009 din 20.04.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 664/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.665/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 666/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 667/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 668/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018; -Prevederile art.47(1) si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA, 1 Al, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


N.O.P..V.C., A.T./T.O./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. IA

LA HOTĂRÂREA NR. Ih*b DIN 27.04.2018


D»ta: 20/04/201>Tiii pag: 1 - rali lei-

Cod

Otou mire indicator

Prevederi anuale boget 2011

Prevederi trlmetlrinle iHijet 201»

Eillmari 2019

Ettltn ari 2020

El liman 2021

TOTAL

din tare treillle bujHare dttilnite ilingeril plătitor rcitantr

Trial

Trim.ll

Trico.HI

Trta.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

4

7

4

9

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

236.791,7»

97 766.71

57.614.00

30.142,00

30376,00

253.430.00

261 323,09

271,097,00

000202

1 VENITURI CURENTE

230.169.99

71.137.99

57614.09

50.142.00

30.576.00

233.323.00

2614I2.00

272.910,00

WO3O2

A. VENITURI FISCALE

113,303 OG

55.362,00

46.671,00

4IJ303W

39740.00

213.640,00

224 732.00

226714.00

WOW’

A l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

04.627,00

23210,00

25 160,00

23,150,00

23 107,60

111.652,00

125.204,00

123.173,W

ta«»2

A12 Impozit pcinut, profil ucumun <ba Cțiiial de la pcraaaM Tuwe

94.627.00

23210.00

25 160,00

23.130.UU

23J07.0D

111.652,00

125.204,00

123 I73.UU

0301

IMPOZIT PE VENIT

2.140.00

210,00

2.210.00

210.00

210,00

2.431,00

2.574,00

2.703,08

ujoitt

tapontd pc (cammioia tnadaid ptopruLUilac <mabdijtre dia pKruKoial pcnMii

2 140.00

210,00

2210,00

210,00

210,UD

2.435.00

2 574.00

2.703,00

1002

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

91 717.00

23.000.CXI

22.950,00

22.940.00

22.197,00

116217.00

122.630,00

121470,00

040101

Ctxcdrfaintc du UDpanbd pc

91 717.00

23.000.00

22.950,00

22.940.DO

72.197,60

115.213.00

121 710.00

120.II0.Ct»

IM02M

Ssttc       ffrț cdcfe        diA

Hnpcuîtil pc venit pentru eduiibrtrta

băietelor locale

1.004,00

150,00

360, CU

staooi

A3 Imperiu ti Uxc pc prepnctMC

35IOO,00

13 360,00

7.170,00

5.160,00

6010.00

34 731.00

40.230,00

42.241.0U

11702

IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE

33,100.00

I3JW.O0

7170.00

3.160,00

6.010,00

34.731,00

40230,00

42.241,00

«70201

Impozit ti Uu pe cbdm

26 940.00

12.300.00

6200,00

4.000.00

4.440.M

24913,00

29 926,00

31.422.00

070102

Impozit m tna pc imn

5.460.00

2260,00

I.070M

1.060,00

1.070,00

6 111.00

6 467.00

6 791.00

070203

Tare jadicuredc umku ti tiu loc

dctinbra

1 300.00

400,00

300,00

400.00

200,00

1714,00

1 416,00

1.910.00

070230

Abc noponU M Uxc pc prcpnetcie

1 400,00

400,00

300,00

400,00

300,00

1146,00

l 951,00

2.041,00

100002

AI tuparitriiuttpcbuunuuniai

5| 116.00

16,292.00

12.121,00

11.600.00

10 403.00

51.131.0D

57051,00

51.241,00

i 101

SUME DEFALCATE DIN TVA

39.366.00

12222,00

9.116.00

9.165.00

1.W3.00

45 177,00

44 303,00

42.754,00

110202

Swac ddilaictka ttu perzlam» Mtaftu pentru tu««a cMumMm dctccmralizMc Iz nit HM ccemnclor, orudor.auinidpuUr ti wttomiw Mumopiahn Bocutcm

37 629,00

11 774,00

9.430,00

1.717,00

7.700,00

39951.00

40.269,00

40325,00

UO706

Soac defilate din iau pc ratam ca

■dwțMi pentru cduliUara hirtelor

fcak

3 412,00

2.297,00

492,00

110209

Shm dotlatcdin ucu pc vztiwc «d«**u pentru Rnsucca tnvtMMMldM particular CASCOnfanu) *credm*

1.737,00

441,00

44»,00

441,00

393,00

1.737,00

1 737,00

1.737,OU

1101

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

45.00

JT«I

501/0


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2(119-2021

Data: 20/04/2018 Tit:         pag: 2 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trim.II

Trini.IH

Trim.IV

A

B

ț ^31-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

I20207

Taxe hoteliere

45.00

47.0(1

50.0(1

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250.<m

71)310

6IUI0

60.110

60.(11)

379,00

401.00

421.00

150201

Impozit pe s]>ccincolc

250.00

70JKI

GOI 10

fiU.01)

223,11(1

236.00

248.00

15(1251/

Alte taxe pe servicii specifice

156.00

165.00

173.00

16(12

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

(1 500,(10

4 OJHLlNl

2 875.00

2.375.00

2.250.01)

12.537.00

12 307.00

15 (123.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

10 022.(10

3500.00

2500.00

2 000 00

2 0223)0

10 176.(8)

9 KILO0

12 403.011

1602(13

Taxe si lari Ic pentru eliberarea dc

liccnlc si autorizații dc Fund ion are

1 47S.no

500.00

375,00

375.(10

228.00

2 361.(10

2 495.00

2 620.00

I80002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 460,00

700,00

820,00

720.00

220.00

2 119,00

2 240,00

2 352.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2,460,00

700,0(1

820,00

720.00

220.00

2.119.00

2 240.00

2 352.01)

JRO25II

Alic impozite si taxe

2.460,00

700.00

820.00

720.(8)

220.00

2 II 9.00

2 240.(1(1

2 352.00

200002

C. Venituri nefiscale

47 566,99

16,275,99

10 943.00

9 512.(8)

10 836.00

39 685.01)

36680.00

46 266.00

300002

CI Venituri din proprietate

991)0.00

2 600.01)

2600.00

2 000.00

2 70l).il0

8 382.00

5 918.00

10 413.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9 900,00

2600,00

2600,00

2 000.00

2 700,00

8 382,00

5 918.00

10 413.00

3(8)2(15

Venii uri din concesiuni si închirieri

9/)imtoii

2 600.01)

2.600,00

2 000,00

2 700.00

7 029.0(1

44K7J10

8.911.00

30020530

Alte venituri din concesiuni si indii-

ricridc către instituțiile publice

9.9110,00

2 600.00

2.600.00

2000.00

2 7011.00

7.029.00

4.487.U0

8.911.011

3IMI25O

Alte venituri din proprietate

1 353.110

I 431.01)

1 502.(81

330002

C2, Vânzări de bunuri st servicii

37 666.99

13 675.99

8 343.IIO

7 512.00

8 1300

31 303.00

30 762.00

35 853.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9 320.89

5 282.89

1 762.00

HI 2.00

1 464.00

5 225.00

3 832.00

5 800.0(1

330208

Venituri din prestări dc sco icii

8.222.89

4.970.89

t 500.00

500.0»

1.252.00

4 003,00

2.540.00

4.443.00

330210

Contribuția părinților snu susținătorilor

legali pentru intrat inc tea copiilor in

cresc

448.00

112.00

112.00

112.00

497.00

526.00

552.0(1

330228

Veni litri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, itnpulnlii si despăgubiri

200.00

50.011

50.00

50.0»

50,00

223.01)

236,00

24K,O(I

330250

Alte vcniiuri din prestări dc servicii

si alte activilati

450.00

150.00

mojiu

150.00

50.00

502.00

53U.t)O

557,00

3102

VENITURI DIN TAXE ADMINISTR ATIVE

ELIBERĂRI PERMISE

LSI 2.00

500,00

500,UO

400,00

412.00

2 021.00

2 136.00

2243.00

340202

Taxe extrajudiciare dc tuiibru

l 812,00

500.00

500.00

400.00

412,0(1

2 021.00

2 136,(10

2 243,0(1

3502

AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

6988.00

1 OSII.llO

1 6511.00

1 950.00

I 438.00

5 1K9.00

4 851.00

6 K 69.0(1

350’01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1 350.00

450.011

450.1)0

4 50. (IU

1 505.(10

I 5‘J LIX)

1 671381

350250

Alte amenzi. penatilati si confiscări

5 638.00

1 500.011

1 200.00

1.500.00

l 438.00

3 684.00

3 260.00

5 198.00

3602

DIVERSE VENII URI

19 095,00

5.775,00

4 275.00

4 275,00

4 770,00

18.269.00

19 310,00

20 276,00

3^0206

Taxe speciale

15 995.04

5 000.00

3 500.00

3 500.00

3 995.04

16 912.00

17 876.00

18 770.00


nCod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trim I

Trim,II

Trim,III

Trim,IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

36<U5<>

Alte venituri

3 t>n%

775.01

775.00

775 01

774.96

1 357.00

1 43431(1

1 506 00

37112

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

45LIO

168. î(

156.00

75.01

52JHI

599.00

633,00

665.(10

570203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru lînanlarca secțiunii de dc/rfl Ilare

a bugetului locul

-744.68

-744,68

-16 776.00

-12 650,00

-20 565.00

370204

Varsaminic din secțiunea de luncltc muc

744.68

744.68

[6 776.00

12.650,00

20.565.00

3711250

Alte Lra lisTcruri voluntare

451.1(1

168. Bl

J56WI

75 (IU

52.00

599,00

633.00

665.00

41(1(102

IV Subv cutii

25 028 79

25 928,79

15.00

163)0

17.0(1

42OUO2

Subicntn de la alic nivele ale

admitiistraliai publice

25 928.79

25 928.79

15,00

16,(10

17,00

42112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

25 928.79

25 928.79

15.0(1

16.110

17.0(1

420? n

Subvenții pentru finnnlarca programelor

mullianuatc prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

25 928 79

25 928.79

4211234

Subvenții pentru acordarea □juimulut

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

cor bum. combustibil petrolieri

15.00

16.110

1700

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE St

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

9IJ.U0

95,00

100.00

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

90,00

95,(10

100.(10

48020)2

Sume primite in contul pLmJor efectuate

in anii anteriori

90.00

95.(10

H 10.00

4090

VENITURI PROPRII

191 052.89

59 447.89

47 572.00

41 602.00

42 431.00

207 549.00

216 476310

229 561.(1(1

5002

TOTAL CHELTUIELI

309 749,42

175 771.63

57 966.77

40 725.43

35 285.59

253430.00

261.523.00

213 097.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

215 214.12

99 336.33

51 942.77

35 423.43

28 511.59

207 S74.00

217.567.00

219 809.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

56 023,10

15 335.20

14 151,13

14 284,93

12251,84

50 712.00

52 512,00

53 905,00

21)

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

77 600.31

35 572.82

20 568,04

12 322,50

9 136.95

77 465.00

81 662.00

77 08rt.cn

30

IT1LUL III DOBÂNZI

5 9I2JHI

1 339.00

1 56(1.00

i 513.00

l 5011.00

5 019.011

5.304.00

5 5711.1)0

40

NI LUL IV SUBVENȚII

14 764.33

14 764,33

20.326.0(1

20625.00

24 756,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALț

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23 825,50

8 .066,80

7 519 50

4 496,90

3 742,30

23«B+00

25 169,00

26 429.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5 127,93

3 072.93

1 214,00

448,09

393,00

3 «34 jm

3 953,00

4 0643HI

56

TITLUL VJ11 PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3 660.6»

3 6611.68

<7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 112.00

12 631.00

4 239.00

2 091JI9

151.00

21 992.00

23 377.00

22 8023)0

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NF.RAMBURSABILE. AFERENTE

1

1
Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. 15’

A

B

1=3+445+6

2

3

-1

5

6

7

8

9

FINANCIAR 2014-2020

9 mi

9t(in

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 179,27

4 884.57

2.69 LIU

267.19

1 336.50

4 713.011

4965,00

5 197.00

70

CHELTUiELI RE CAPITAL

70 833.93

71 583.93

-750.09

16 866.00

12 745.00

20 665 (1(1

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7(1 833.93

71 583.93

-750.00

16 866.00

12 7-15.00

20 665.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23 910.00

5 066.00

6 774,(10

5 302.00

6 7 74.0(1

28 690,00

31.211,00

32.623,09

8!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRFDJTF

23 916 mi

5 066,00

6 774,00

5 302.00

6 774.00

28 690,00

31 211.00

32 623,00

84

Plnu efect unic in anii preced i?n ti 51

recuperare in anul curent

-214 63

*214.63

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-214 63

-214.63

510092

Partea l-a Servicii publice generale

56 234.87

21) 093,07

13 351,20

11 782,10

1 1 008,50

53.150,01)

56 113,(10

59 315.90

51 «2

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

44 324.07

15 903.07

10 294,50

9,530,50

8 796.01)

42 058.00

44 397,00

47 012.09

91

CHELTUIELI CURENTE

19 854.26

6 689.26

5442.50

4 228.50

3494.011

19 7611.1111

20 887.011

21.931 90

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14 231,09

4.156.110

3 335.1)0

3 360,110

3 380.00

12 847,99

13 589,(10

14 259.00

1IHJI

Clicllutch salari o le in butii

13 706. (HI

3 881.00

3235.(8)

3 285 00

3 305.00

109101

Salarii <le baza

12 970.00

3 684,00

3 044.00

3 103.00

3 139,00

11)11112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uniunii

400 0(1

imuio

1 (111.00

ion no

1110,00

100113

Indemnizații de delegare

iO,UO

7.W)

LIX)

1JHJ

LPO

11101311

Alte drepturi salartaîc in bani

326 0(1

90.(81

9IHH1

81.0(1

65.181

11X13

Contribuții

525.00

275,00

109,00

75.00

75,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

134.00

134,00

100392

Contribuții de asigurări de șomaj

4.20

4,20

1(10303

Contribuții de asigurări sociale de

sanaiare

45.110

45 011

IM.W

Contribuții de asigurau pentru

accidente de munca si boli profesionale

1 50

1,50

Coninbuiu pentru concedii st

îndemn tzillii

9.00

9.00

10(13(17

Contribuim tisigureiodc pcntni munca

331.30

81.30

immu

75 .mi

75.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 463.26

2 493.26

2 067,50

828.50

74.00

6 913.110

7 307JIEJ

7 672 0(1

2IHJ1

Bunuri si servicii

3 I8L41

î 624.41

946,50

603,50

7t90

21)0101

Furnituri de birou

350,00

200.011

150,00

200102

Materiale [icnim curățenie

32 00

9JIG

9,1)0

9.110

5.00

200103

Incalzk. iluminat st forța moinei

212,011

119.18)

52.18)

50.(81

200104

Apa. canal st snhdim.ilc

23.(10

9 00

9(81

3. mi

2,(IU

200106

Piese de schimb

185,00

momi

65.011

20.011

200107

Transport

30.4(1

17.40

6.50

6,50

200108

Posta, 1 elecțiunii li cutii. radin, h


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.nr

Trim.rv

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ml cruci

680(10

4111,00

210.00

60 00

2(10109

Materiale si prestau dc sen idi cu

caracter funcționa!

15 0(1

5.1HI

5. HI

5.00

2001 W

Alle bunuri $t servicii pentru

mlrcluicrc si lunctroiarc

1 654.01

764.01

440.01)

450 00

218)2

Reparații curente

85.25

55.25

30.00

2005

Bunuri de naluia obiectelor de inventar

5O.OIJ

50,00

21X1530

Alic obiecte de inventar

50.011

50,00

21 JUfi

Deplasări. delăsări transferuri

41.OU

ZlLlXI

1 1.(8)

HKKI

200601

Dcplasart interne, delăsări, transferări

25.00

HI, IX)

Î(UH)

5.00

200602

Deplasau in străinătate

16.0b

10,(8)

1.00

5.00

2011

Cam, publicații si materiale

dncurneniarc

35.dll

15.00

10,IH)

10 00

2012

Consultanta si eapeuiza

150,00

150,00

2013

Pregătite profesionala

50.(10

25.00

25.00

2014

Proiecția muncii

25,00

lo.oo

5,00

5,00

5,0(1

2031)

Alte cheltuieli

1 845,60

543.60

1 040.(8)

200.00

62,011

203001

Reclamași publicitate

160,00

50.00

211,00

90.00

203004

Chirii

432.00

150.00

110.00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli eu bunuri si servicii

1 253.60

343.60

910.(10

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

160.01)

40,00

40.00

40,00

40,0(1

5940

Sume afcrcnlc persoanelor eu handicap

neincadraic

160.00

40.00

40,00

4000

40.00

70

CHELTUIELI DECAP1TAL

3.717.07

4.167,07

-45OJJO

J5ii.no

loojio

590,00

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3 717.1)7

4 167,07

-450,00

1511.00

KHUIII

500(11)

7HU

Active fixe

3 717.07

4 167.07

-450.00

710101

Construcții

2 180.00

2 G31MMI

-150.00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90.00

9IMH1

710103

Mobilier, aparatura Lui oi i ca si alic

Mut corporale

98.00

98,0(1

710130

Alic active fixe

1 349 07

1 349 07

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20 972,00

5 066.00

5 302.00

5 302.00

5 302.00

22 148,00

23 410,00

24 581.00

HI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20972.00

5 066.00

5 302,18)

5.302.00

5 302.00

22 148,1)0

23410.00

24 581,0(1

8102

Rambursări de credite interne

20 972.0(1

5 066.0(1

5 3(12,011

5 302 00

5 302.0!)

810205

Ramb ursari de credite aferente datoriei

publice interne locale

20 972.00

5 06611(1

53O2.IK)

5 302(10

5 3112.00

84

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-19,26

-19.26

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm I

Trim.II

Tritn.HI

Trim.îV

A

H

i =3+44’5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-19.26

-19.26

85dl

l'lnli cfcc luate in anii prcccdenli si

cccupcralc in anul curent

-19 26

-]9.2h

rsoloi

Ploii cfcclunie m anii precedent! si

recuperate iti anul curent in secțiunea

de funclionarc a bugetului locul

-19.26

-19,26

51U2UI

Au tor Halt excculhc si kgifhtnc

44 524.07

15 903.07

10294.50

9 530.5U

8 796.0(1

42.058.00

44 397.00

47 012,00

51020103

Autorilali cxcc ulițe

44 524.07

15 903.07

10 294.50

9 530.50

8 796.00

42 058.00

44 J9T(10

47 012.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5 688,80

2 781.011

I 491.70

733.60

682.50

5 873.00

6 199.(10

6 510.00

(H

CHELTUIELI CURENTE

5 331.80

2 424.00

I 491.70

733.60

682.50

5 773.00

6 099.(10

6 405.00

U)

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2 628,00

725.9(1

645,10

633,0(1

624,00

2 430.00

2 568,(10

2 697,00

UlOi

Cheltuieli salannlc in bani

2 512,10

663,00

620.10

619.00

610.00

liioioi

Salarii de baza

2 438.3(1

642.80

6(10.00

601,00

594,50

mm u

Indemnizații de delegare

0,30

0.20

0.10

100)30

Alte drepturi sahnale in bătu

73 50

20 00

211.11(1

18 00

15.50

1003

Contribuții

115.00

62,90

25,00

14.00

14,00

100301

Contribuții de asigurau sociale de

sta:

23 40

23.40

IDO3U2

Contribuții de asigurau de somai

1.21

1.21

100303

Cun Irib Ei Li t de asigurați soc ta le de

sanaiaîe

8,6«

8.60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.30

0.30

11)0306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5 19

5.19

11X1307

Cotitributta nsigurnlortc pentru munca

77,211

24,20

25,011

14 (10

14JI0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 467.80

955.10

37L60

91.60

49.50

1 967.00

2 077J0

2 IXi 00

2001

Bunuri si servicii

228.50

140,60

62.30

20,10

5,50

21X1101

Furnituri de birou

16.50

4.50

5,5(1

5.50

1.00

2(Klli/2

Materiale pentru curățenie

8. UD

4.01}

4.00

200103

facahil. iluminat si forin momea

64,20

52.30

11,30

0,30

0.30

21X1104

Apa, canal si salubritate

21 20

10.30

5.30

5.30

0.30

2(KJ|O5

Carburanți si lu bd Han li

19.00

X.UO

7,00

2,00

2.1)0

200106

Piese de schimb

0.50

0,5(1

200 ins

Fosta, telecomunicații radio n

internei

34.00

J 9,0(1

10.00

4,00

L0U

20IJIW

Materiali: st prestări de servicii cu

caracter fu ne tio nai

16.50

9.00

5.110

2.IID

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pcnlm

ttiirctincfc si funcționare

48.60

33.00

14,20

1.00

(1.4(1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirti I

Trîm.II

Trim.ni

Trim.lV

A

B

I =34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2002

Reparam curente

145.00

H5.(M

20115

Bunuri de natura obiectelor de «re cotar

35.00

22.51

U.5t

0.51

0.511

21)0530

Alic obiecte de in veni ar

35.00

22.51

11.50

0.5 (

0.50

2006

Deplasări, detașări. iransferari

21.50

R.5G

8.00

■1.1)0

1.011

2011601

Deplasări iote mc. detas ari. transferat i

14.50

5.51

5.5(

3,01

0.50

200602

Deplasau in strainaiatc

7.00

3.1H

2.50

1 Ot)

0.5(1

21111

Carii, publicații si materiale

documentare

2jm

23K

21112

Consult an ui si expertiza

2. un

I.IIO

11.50

0 50

2013

Pregătire profesionnb

5.00

2.01

2.00

l.oo

2014

Proiecția muncii

2.80

1,50

1.30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

deții ale din acțiuni in reprezctimrca

inteicsdor stalului polrhii

dispozițiilor legale

1.00

LOO

21)30

Ahc eh el eu îc li

1 025.GO

631.00

286.00

65,50

42,50

203001

Reclama si publicitate

40.00

5,00

15,00

18.00

2,00

20301)3

Prime de asigurate jich-s iota

3.110

l.do

2.00

203004

Chirii

4.50

2,50

LOO

0.50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

977 50

622.50

270.00

45.(10

40JHI

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1 200.00

734.00

466,00

1 376,1)0

l -154.Ut)

1 527 00

5501

A. Transferuri interne

1 166,00

700,00

■166 00

550H8

Alte transferuri curente interne

1 166.00

700.00

466*00

5502

B.Transfeniri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

34.00

34.00

550204

Alte transferuri curente in slratnautc

34.01)

34.00

59

TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI

36.00

9.00

9.(10

9.00

91)0

59-10

Sunte aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

36.00

9,011

9,00

9jm

9J)D

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

366,011

366,00

1011,00

1003111

1115 01?

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

366.00

366,00

1(1 II. IUI

IGILUO

105.00

7101

Active fixe

366 00

366,00

7IOI3O

Alic active five

366,(10

366.110

83

Plan efectuate in anii preced cm: si

recuperate in anul curent

-9.(8)

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S! RECUPERATE ÎN ANUL

-9 (l<)

-9.011

8501

Plăti efectuate in anii procedeu li si

recuperate in anul curent

-9.00

-9.00

850101

Pinii efectuate in attti prcccdcmi si

Cod

Den u mi re indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1—3 4-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugelului local

-9 U<i

-9JMI

5402 IO

Servicii publice comunilarc de

evidenta a persoanelor

2 640 00

943.50

645.50

532 00

519.01)

2 724.00

2 879,00

3 023.00

510250

Alte servicii publice generale

3 O48hS0

1 837.50

846.211

201.61)

163.50

3.149.00

3.320,00

3487.00

^502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA S!

ÎMPRUMUTURI

6 022.0IJ

J 409,00

l 565.00

L5I8 rju

J 53U.IKI

5.219,00

5 517.00

5.793.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

6 1122,011

1 4(19.00

1 565,00

J 518,00

1 530.1111

5 219.00

5 517.00

5 793.1 IU

2l>

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1111,00

7<),<lll

5.00

? no

30,011

200,01»

213.0(1

223.90

21121

Comisioane si alic costuri afereme

impruni uluri lor

1 H),00

70,00

5,00

5.00

30,00

2D24II1

Comis ioane si al le cosiuri stere mc

împrumuturilor externe

|(H»(I

looo

202-102

Cumisioane st alte cosiuri a Teren te

împrumuturilor interne

luoati

611.00

5.00

5 no

30,1)0

30

TITLUL IU DOBÂNZI

5 912.00

1 339,00

1 560,(8)

1 513.00

1 50D.no

5 019,011

5 304.00

5 570,00

31101

Dobânzi aferente dalonci publice interne

5 N74JH1

1 339.no

1.536,00

1 513,00

E 486JN1

3CMU01

Dobânzi a ferelile dator iei publice

interne directe

5 871,110

i 339.01)

1 536.011

I 513.00

l 486,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

3K.no

24,00

14,00

urnoi

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,110

24.0(1

14.00

G0IHKI2

Pârlea ll-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

II 5II.2H

3 222.10

3 250.311

2562.111

2 476.70

9332.110

9 860,00

HI 401 (HI

MII2

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL,

H 511.211

3.222.10

3.350,30

2 562.111

2.476.70

9332,110

98611.110

HI 4<IL(HI

01

CHELTUIELI CURENTE

11 416.20

3 127.10

3 250.30

2 562,11)

2 476.70

9 282.00

9 8I0.II0

10 301.00

11)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221.00

66.00

55.00

51.00

49,00

213,00

223.00

2J5.O0

KI0I

Cheltuieli salari ale in bani

2IL2H

60.20

53,00

49.00

49.00

HIU1U L

Salarii de bnza

203,211

58.20

51,00

47.01)

47.00

100130

AJtc drepturi sahnalc m bani

8.00

2,m

2.00

2.011

2.00

1003

Ton ui huli:

9,80

5.80

2.00

ion

HH13DI

Contribuiii de asigurări sociale de

stal

2.50

2,50

100302

Contribuih de asigurări de șomaj

11. HI

0.10

100303

Con tribuni de asigurări sociale de

sanaiatc

1 im

INI

HH13O4

Contribuții de asigurări pentru

accidente de mutica si boli profesionale

0.05

0.05

lOlBOfi

Comrihulii penllil concedii si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3 -H+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

indemnizații

0.15

11.15

JIHC07

Contribuia asiguraloric pentru munca

6.0(1

231(

2,H(

2.IIO

211

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

2200

t(l().9(

65.11

52. OfJ

2.(10

239.110

2.54.01)

266.(1(1

2011!

Bunuri si servicii

73.00

4O(

18.00

7.(8)

2.110

2U0J0J

Furnituri de birou

1,50

1.011

0.5(

201)11)2

Materiale pcnim curățenii:

1.50

1,00

0.50

2IN1J03

încălzit, iluminai $1 foita motrica

-10.01)

30.00

1(1.00

2001114

Apa. cana! si salubritate

3JI0

LOf

lhm

LOI)

2WHO5

Caiburanli si tabnfianu

5,011

5.00

200108

Posta, telecomunicații. radio, tv

în le mei

6fon

6,(10

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere st funcționare

16.0(1

2.(8)

6,00

618)

2.00

218)2

Reputații curente

3rmi

3.M

21)0-1

Medicamente si maicrfak sanitare

0J0

0.20

0 10

20040!

Medicamente

0.2fl

0,]O

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0.90

21X15

Bunuri de naiurn obiectelor de inventar

4.2(1

3.20

1.00

201*530

Alte obiecte de inventar

4.20

3,20

i.oo

2(816

Deplnsan. detasnri. transferuri

] 0(1

J,(X»

21)0601

Deplasări interne, d etos ari, tiansfetmi

1 (10

1.00

20 H

Cat li» piiblicairi si tunicwle

documentare

0,50

0.50

2013

Prcpalirc profesionala

1,00

LOtl

2014

Proiecția immcii

2.(10

1.00

LI»

2030

Alte cheltuieli

135.(1(1

45.011

45.00

45 00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135.00

45.00

45.00

45.0»

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10972.00

2-959.40

3 129,40

2 458.31)

2 424,90

8 83(1.00

9 333.00

9X00.00

5tm

Transferuri curente

10 9 72,1)0

2 959,40

3 129,40

2 458.30

2 424.90

510111)

Transferuri către instituirile publice

10,972.00

2.959.40

3 129.40

2.458.30

2424.91)

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.20

o.bii

0 80

0 811

0.80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrme

3,20

0.80

0.80

OSII

0.80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

95.(11)

95,00

50.00

50.00

1(10.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

95.00

95,00

5(1.00

50.011

loo.oti

7101

A elite five

95 oo

95,00

710101

Construcții

35 00

35.00

710131)

Alic active Tise

60,01)

60.011

610203

Ordine publîcn

10 972.00

2 959,40

3 129.40

2 458.30

2 424.00

8 634.60

9 123 00

9 627.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.II

Trim .111

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

61020304

Politic locala

10 972.110

2 959.4(1

3 129.40

2458 30

2 424.911

8 634.(10

9 123.00

9 627.00

6102115

Prolcclir civila si prolcclia cunun

incendiilor (proiecție cnila

nonmilitara)

539.20

262.70

120,9(1

103.80

51.8(1

698.0(1

737.00

774.00

650003

Partea 111-n Cheltuieli social-culturale

123 735.55

67929.06

24 720.87

16 906,23

14 179,39

11(1.218.00

l) 1.434,00

115 598,00

6502

INVATAMANT

24 673. «S

13 946.84

2 819,44

2 593.70

5 313,90

20 780.00

20 264,0(1

21 679.(10

01

CHELTUIELI CURENTE

2 U 766*41

10 039.37

2 819,44

1593,70

5.313,90

18 780.00

19.264.00

(9 679,(1(1

21?

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

15 319*07

7 887.03

1 832*44

1 «95,70

3 703,9(1

12.756.00

13 J44.W

13 28H.(HI

21101

Bunuri si semen

11 983.14

6 420.80

l 349.56

1 114 54

3 098,24

21)0101

Furnituri de birou

95,66

30.63

24.99

20.94

19.10

200102

Materiale pentru curățenie

262,49

88,15

56.15

78,54

39.65

200103

Încălzii, iluminai si forța molnea

8 672.18

5 276.94

652,38

432,63

2 310.23

200104

Apa. canal si salnbriiate

l 193.41

455.13

354.74

210.46

173.08

200106

Piese de schimb

(ISO

0.811

2001(17

Transport

68.88

21.65

19 64

11.45

16.14

2001 OR

Posta. tel ce o inimic atii. radio, o,

internet

328.47

109.9(1

89.86

69,52

59,19

200109

Maicnalc st ptcsimi de sen teii cu

caracter funcțional

157.05

45.15

43,7(1

38.20

30.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

înlTtîfoicrc si Fu ne lin nare

1 204.21)

392.45

HJ8I0

252.HU

4511.85

2002

Reparam curente

1 061 04

7311.61

71,00

126,50

132,93

2004

Medicamente sr materiale snnitme

123)0

4, Sil

1.30

4.1(1

LHO

200401

Medicamente

2,10

0.8U

0.20

0.50

0.60

200402

Materiale sanitare

3.20

t.l(l

0.20

1.20

0.7(1

200403

Reactiv i

4,40

2.110

11.50

1 90

200101

De? infectau li

230

0.90

0.40

0.51)

n.50

2005

Bunuri de natura obiectelor de însemni

204.60

6.50

64.60

62,50

71,00

2I1O5OI

Uniforme si echipament

3.5(1

1.0(1

1.50

(1.5(1

(J.50

2IHI53»

Alte o bicele de inventar

2111,10

5,5(1

63.1(1

62.01)

70.50

2006

Deplasări, delăsări, transferați

36.80

17.7U

9.50

5,49

4.11

2(8)6111

Deplasați in lente delăsări, transferuri

36 80

17 7(1

950

5.49

4,11

2011

Carii, puldiulii si materiale

documentare

16.40

3.30

4.80

3.50

4,80

2013

Pregătire profesionala

47.53

14.62

12.70

8.25

11.96

21’14

Protecția muncii

11.30

4.611

5.9(1

0.3d

IL50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

Unor convenții sa ti cori r/i ele den* ne ic re

l 906.21

674,40

291.38

567.07

373,36

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Tritn.nr

Trim.rV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2IOII

Alte cheltuieli

40.05

9.70

21.70

3.45

5.20

2030311

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

40.05

9.70

21,70

3.45

5.2(1

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 802.34

5)3 34

448.1HI

448 00

393.00

l 952.00

l 965.00

l 976.00

55U1

A Transferuri inie mc

1 802.34

513.34

448,00

448.01)

393.00

550118

Alte transferuri curente interne

65,34

65.34

550 16 3

Finanțarea irnaiaatanlulut particular.țau

confesional acreditat

1 73 7. mi

44KJ3O

448.00

4400

393.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

936.00

3HJHI

53'ZtH»

2504)1)

117.0(1

935,011

939.(10

942.00

57112

Ajutoare sociale

936.00

30.(81

539.00

250 00

117.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

872.00

505.00

250.00

117.00

570203

Tichelc de crasa si (idiote sociale

pentru grădinița

64,(10

30,00

5H

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

900

9.00

5802

Programe din Fondu! Social European (FSE)

9.00

9bon

580201

Finanțarea naționala

9,00

9,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 700.(10

1 600.00

l 100.00

3 137.00

3 316.00

3 481.00

5901

Burse

2.691.65

1 600.00

-8.35

lltHJ.OU

5922

AclJUfu cu caracter st ii n lifte si

sociocultural

8.35

8.35

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 978.27

3 978.27

2 000.00

1 JOO.IIO

2 000.01)

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3 978.27

3 978.27

2 ontj.oo

1 (100,00

2 000.0(1

7101

Aetna fixe

3 978,27

3 978.27

710101

Conslruclii

2 163.03

2 163 03

710103

Mobilier, aparatura birotica st alte

ac ine corporale

260 00

260.00

711)130

Alic active Ere

1 555,24

1 555,24

84

Pluti efectuate in anii precedentt si

recuperate m anul curent

-7II8O

-70,8!)

81

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-7{|,|{O

«sin

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-70.80

-70,8(1

850)01

Plan efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate ia amil curent in secțiunea

tic funcționare a bugetului local

-70.80

-70.80

650203

Ini alomonl preșcolar si primar

9 308.62

5 219,42

1 236.08

1 056.21

1 796.91

8 714.00

8 640.00

8 572.00

65020301

Jtiiatamant preșcolar

5 146.20

3068.98

658.95

615.00

803,27

4 000.00

5 000,(10

5000,00

65020302

Infamant primar

4 (62.42

2 150.44

577.13

441.21

993.64

4714.00

3 640,00

3 572.00Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Ești muri 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trint.II

Trim .III

Trim.IV

A

B

î —3-M+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

65(1204

Im otumanl .secundar

15 185 28

8 660.91

l 530.26

1 516.29

3 477,82

10 780.0(1

1(1 ZtU.OO

11 679(1(1

fi5020401

Invalamant secundar inferior

3 602.65

l 844.51

412.34

442.00

9(13.8(1

5 tHJtUMI

5 000.0(1

5 000.00

6502(1402

lnv.it.imnnl secundar superior

10046.10

6 516.41

l 012.48

984 «4

2 432.37

65020403

Invutamanl profesional

636.53

299.99

105.44

89.45

141.65

5 780.00

5 264.00

6679 00

650205

Invalamant postliecal

115.98

36.51

19,1(1

21.20

39.17

1 0.39.00

1 099,00

l 154,00

650250

Alic cheltuieli iu dota cri ini

invaumantului

64.00

30.00

34.00

247.00

261.00

274.00

6602

SANATATE

15 972.70

13 687.7(1

2 2(12.011

20.00

63JIU

10 892.0(1

10 403.00

10 924.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

5 210.22

2.925.22

2 2II2.OII

2(1011

63.110

6 726.0(1

7 HIOD

7 464 0(1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

81.00

K5.00

89 0(1

51

TiTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL7

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5 056.50

2 771.5(1

2 202.(10

20.0»

63.0(1

6 645.00

70210(1

7 375.00

5101

Transferuri curenlc

4 551.5(1

2 266.50

2 202.181

2IU1O

63.011

510103

Auriu ni de snn arate

4 551 5(1

2 266.50

2.202.00

20.no

6100

5102

Transferuri de capital

505.00

505.00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

505.(10

505.0(1

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

153,72

153,72

5501

A. Transferuri interne

153.72

153.72

550118

Alte transferuri curente interne

153.72

153.72

7U

CHELTUIELI DE CAPITAL

HI 7C6.2O

10 766.20

4 166,110

3 295.00

3 460 00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10 766.20

10 766.20

4 166.0(1

3 295.110

3 460.(10

7101

Acuvc fixe

10 766 20

10 766.20

710101

Construcții

10 7(6.20

ld 7)6.20

710110

Alte active fixe

50.0(t

511 (10

04

Pinii efectuate in anii precedent: si

recuperate m anul curent

-3,72

-3.72

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-3,72

-3,72

8501

Plali efectuate in unii prcccdcnli Si

recuperata in anul curent

-3.72

-3.72

850101

Plali efectuate in unii prcccdcnli st

recuperate în anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetul ui local

-3.72

-3.72

fiGOZOG

Sen teii medicale in unilnli sanitare

cu paturi

15.822.70

13 537.70

1202.110

20.00

63.1 io

10 892.00

10 <113.0(1

10 924.11(1

66112(1601

Spitale gcncmlc

15 822.7(1

13 537.7(1

2 202 00

20.00

63.(10

10 892.00

10 403.0(1

10 924.00

660250

Alte cheltuieli in domeniu! sanatalii

150.00

150.00

3\

66025050

Alic inslilutii si acțiuni sanitare

150,00

150.00

6702

CULTURA. RECREFRE SI RELIGIE

28 807,95

16 638,25

6454.1(1

3 743 60

1 972.00

23 590.0(1

23 803.0(1

25 930.00

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triut I

Trim.II

Trim.HI

Trlm.IV

A

B

1=3^44 5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

01

CHELTUIELI CURENTE

21 735.22

9 265.52

6 754.11

3 743.61

1 972,00

21 590.00

22 «03.00

23 930,00

iii

TITLUL 1 CHELTUIELI I3E PERSONAL

3 411.00

yjK.of

890.01

89(1,01

683,00

3 291,11(1

3 478,00

3 650,00

Kii>i

Cheltuieli sahrmîc in bani

3 259.70

871.71

865,00

865.01

658,00

lonioi

Salarii dc bnza

3 073,70

816.70

814.00

RH.OO

629,00

1IHJI0G

Alic spoturi

8.00

5.00

1.00

1,00

1.00

100130

Alic drepturi shIeitiMc in bnm

178.00

50.00

5031(1

5(1.00

28.00

1003

Conlribulii

15 l.3ti

76.30

25,00

25.00

25.00

IIIO3II1

ContribuliL dc asigurau sociale de

stat

32.01)

3100

101)302

Contribuții dc asigurări dc șomaj

1,00

1.01)

11X1303

Contribuții dc asigurări sociale de

sanaiatc

11.1)0

1 1.00

1(101(14

Contribui li dc asigurări pentru

accidcme de munca si boii proteste na Ic

0.5)1

0,50

100306

Contribuiii pentru concedii si

indemniaalii

4.80

4,80

118)307

Contribuția osiguratorie pentru munca

102,1)0

27.00

25,01)

25.00

25.00

21)

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5 170,62

2 703.62

1 649,00

808.00

10,0(1

8 385.9(1

8 863.00

OJHUlfi

2001

Eunurr si servicii

2456.60

1 497.(8)

719.60

230.00

10.00

200102

Materiale pentru curățenie

so.tm

41100

15.00

15 00

10.00

2UO1O3

încălzit, iluminat si fot la metrica

950.00

550.00

288,00

H2.HD

2(MH04

Apa. canal si salubrilalc

370.00

155.00

155.00

60,00

200)05

Carburanți si lubrifiiuiti

115.00

90.0(1

25,00

2noiuti

Piese dc schimb

19.(10

18.00

1.00

2IHJK38

Posta, idccnmiHiicatiu rodiu ix.

internei

1300

12 00

1.00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

ini reținere si funcționare

909,60

632.00

234,60

43.00

218)2

Reparam curente

480.02

280,02

290,00

2(104

Medicamente si materiale sanitare

46.00

22,(8)

22,00

2.00

201HU2

Materiale sanitare

6,00

2,00

2.00

2.(81

200404

Dezinfectând

40 00

211.00

20.(8)

2IHJ5

Bunuri de natura obiectelor dc inventai

197,00

217,00

-20,00

200530

Alic obiecte dc in veni ar

197.00

2)7,00

-20,00

2006

Depinsuri. delăsări. tr.in sloi an

2.00

2.00

200601

Deplasări inieme dcinsari, imn,sIcran

2,00

2,00

2013

Pregătire profesionale

8 00

3,00

5.011

2014

Protecția muncii

22.00

20.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

1 959.00

662 6(1

720.40

576 00

203003

Primo dc asigurare iioii-vhin

1 00

1,00

1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

Data: 20/0-1/2018        Tit:          pag: 14 -mii lei-

Cod

Denumire indicilor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platllnr restante

Trim I

Trim.H

Trim .III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20)31)

Alic didimcli cu bunuri si servicii

1 958.00

661.60

720.40

576.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATJ ALt

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7 797.0(1

2 335.90

2 188.10

201860

! 254.40

8 338.00

8 813.00

9 254JK»

Jitii

Transferuri curente

7 797.00

2 335.90

2 188.10

2 0)8 60

1 254.40

51(111)1

Transferuri către in stil ulii le publice

7.797,00

2 335.90

2.188,10

2.018,60

l 254.40

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMB URS ABILE

POST ADERARE

77n.no

7711.00

5601

Programe din Fondul European de Dezvolt arc

Regionala (FEDR)

770.0(1

770.00

5601(13

Clicliuicli nccligibilc

770,00

770.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.586.60

2.5 08.00

2 027.00

27jm

24.60

1.576.00

l 649.110

1 716.00

5911

Asocierii si fundații

4 054.00

2 054.00

5912

Sus li nerea cultelor

427.00

427,00

59-111

Sume afcrcnlc persoanelor cu handicap

ncmcadratc

105.60

27.00

27.00

27.011

24.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 086.35

7 386.35

-300.00

2 000.00

l 000.00

21100,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 086 35

7 386.35

-300,110

l 000.00

2 mm.otj

71(1)

Active fixe

7086.35

7.386.35

-300.00

710101

Con 5 trudit

3 1120 00

3 3211,0(1

-300.(81

710107

Mobilier» aparatura biroiîca si cihe

achvc corporale

10,40

10.40

71(1130

Alic acute fixe

4 055.95

4 055.95

«4

Plaii efectuate in anii prcccdenli si

recuperate in amil curent

-13 62

■ 13 62

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1362

-1.3.62

8501

Phlî efectuate in an ii prceedenti si

rccupcraic in anul curent

-13.62

-13.62

850101

Plan cfccluaic in anii precedentI si

recuperate in anul curent m secțiunea

de funcționare a bugetului kcal

-13.62

-13.62

6711203

Semen culturale

5 244 90

1 810.90

1 290.50

1 213.50

93f)J)0

4 184.00

4.200,00

4 200.00

6702011)4

hisiiiutii publice de spectacole si

concerte

4 900.00

1 519.00

1 250.50

1 200.50

930.00

4 184.00

4 200.00

4 200 <10

67020330

Alic servicii cui lunile

344.90

291.90

4IHHI

13.00

67(1205

Semen recreative si sportive

22 960.05

14 224 35

5 163 60

2.530 10

I 042.00

17 106.00

17 103.0(1

19 130(10

67020501

Sport

5 734 (10

1 653,90

2 937.60

818.10

324.10

1 377.00

477,(10

I 673.00

670205(12

Tinerei

1 041.00

l 041.W)

2 322.00

2 455,00

2 577,00

67020503

lnlrcliticic grădini publice, patenti

Cod

Denumire indiciilor

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IA'

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

zone verzi. baze sportive si de agrement

16 185.115

11 529.45

2 226.00

1 712.(10

717.60

13 407.00

14 171.00

14 8811.00

671)206

Semen religioase

427.0(1

427.(81

300,0(1

3nn.no

3(X).(IO

671)251»

Alic scnicii indomcmlc cullurii

rccrccd si religiei

I76.ttl

17G.OO

2 ono.on

2 200,00

2 300,(10

6K02

ASIGURAU SI ASISTENTA SOCIALA

54 281,02

23 656.27

13.245,33

10 548.93

6W.49

54 956.00

56 964,00

57 065,00

01

CHELTUIELI CURENTE

53 465.78

22 841.03

13 245.33

10 548.93

6 830.49

54 556.00

56 764,0(1

56 665.00

IU

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

25.311.10

6.458.80

6 656.53

6.784.93

5 410.84

22 645.0(1

22 851.0(1

22 757.00

1001

Cheltuieli salari ale in bani

24 444.50

6 017.18

6.496.84

6 641.24

5 289.24

KKHO)

Salarii de baza

23 64150

.5 788.18

6303.8*1

6 441.24

5 1(19,24

100105

Sporuri pentru condilll de munca

372.00

100.1IU

91.00

91.00

9D.0(l

100106

Alte sporuri

43.00

12,0(1

12.00

9.00

10.0(1

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1.00

100130

Alte drepturi salanalc in bani

386.00

116.110

90.00

lon.iio

80.0(1

1003

Cuninbuiri

441.62

159.69

143.69

(21.611

1003(11

Conlribuln de asigurați sociale de

stal

213.34

213.34

1003(12

Contributii de asigurări de soma]

7,nx

7.08

IOO3II3

Contribuia de asigurați sociale de

sonotaie

7u.(in

7(UKJ

1UO3O4

Contribuln de asigurau pcmra

accidente de munca si boli profesionale

3(15

3.115

1003(10

Conirihnlri pentru concedii si

indemnizații

17.69

17,69

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

555.44

130.46

159.69

143.69

121.60

20

TITLUL II BUNURI St SERVICII

8 529.64

3 122,09

2345.50

l 794.70

l 267.35

10 850.00

11 47LIID

121144.011

21X11

Bunuri si servicii

l 693 1((

956.45

350.30

228 60

(57,75

200101

Furnituri de birou

73.00

40.00

2LOO

11.OII

1.01)

200102

Materiale pentru curățenie

13.60

5,00

6.20

1,20

1,20

200103

încălzit, iluminai si Torta motnca

722.60

355.30

191,00

96.30

80,00

200104

Apa. canal si salubritate

236.10

81.111

63,50

54.50

37.00

2(KIIO5

Carburanți si Itibrillniiu

12.80

8.00

1.00

1,69

1.60

irxmm

Piese de schimb

15 00

2,013

5.(81

4.110

4.0(1

21*0107

Transport

noo

22.011

5.00

5,no

i.uo

Posla. telecomunicații. radio, ti.

internei

222.00

168.75

17.75

27.75

7.75

2110109

Materiale si prestări de servicii eu

caracter Funcțional

35 0d

14 oii

9.25

7 25

4 511

2OOI3U

Alte bunuri si servicii pcnlni

inltctincrc si Funclionnic

330.00

260.30

30.1X1

20.00

19.70

2002

Rcparruit otrctilc

92.35

31.35

2I.M

MOD

20.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 202!

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini I

Triat.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

20113

[{rana

435.09

124.(89

120,00

121.011

70.00

2MI3III

Hrana peiuru oameni

435,09

124.09

12O.0II

121,011

711.01)

2004

Medicamente si materiale sanitare

fi. 60

30(1

1.20

L2H

1.211

2004(11

hkdicjnientc

ano

3.00

1.00

î,no

1.00

200402

Materiale sanitara

1J.6O

0.20

0,20

0,2(1

2005

Bunuri de natura obiectelor de invcnlqr

101,70

37.60

28.60

20.50

15.0(1

200501

Uniforme si echipament

3.40

2.40

0.50

0.50

200530

Ahc obiecte de insentar

98.311

35.2(1

28 10

20 OII

15.IIO

2006

Deplasări, detașats. transferau

3 00

■UK1

20060)

Dcphsari jmenic, dctasanjraîi'dbinn

3.00

3.011

201!

Carii, publicații si mnicnate

documentare

8.5()

7,011

0,50

0.50

0.50

2012

Consultanta si expertiza

3,00

<1.75

0.75

0.75

0.75

2013

rr egali re profesionala

20.011

14.75

1.75

1.75

1.75

2O!4

Proiecția muncii

2720

23.(HI

340

(140

0.40

2019

Contribuții ale adm ini strat ici publice

Locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convcntu sau contracte du asociere

6 IJUII.UO

1 8011,110

1 SDIUM)

1 40U.IH

1 000.0(1

2030

Alte cltelluiclt

139. III

121.10

18011

2O.3OU3

Prime dcasigtiiarc iton-\iaia

2.00

2,011

203004

Chirii

30.00

30.011

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

107,10

K9.10

IKJKt

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.37

6.37

4,011

4.U0

4.00

5501

A Transferuri micnic

6.37

6.37

5501ÎH

Alte transferuri curente interne

6 37

6.37

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18 176.00

12 601.00

3 7110.011

I 841 00

34.00

21 n57JI0

22 4.18.00

21 860.(10

5702

Ajutoare sociale

18 176,00

12 601.00

3 700,00

1 841,00

34,00

570201

Ajutoare sociale m numerar

13 176.00

7 601,00

3 701IJK)

1 841.00

34,00

57^2114

Tidivtc cadou «icorrfnlc pemtu

cheltuieli sociale

5 000.(10

5 000.00

59

TITLUL X) ALTE CHELTUIELI

1 442.67

652,77

543.30

128 30

118.30

5011

Asociaiii Si fundații

900,00

500,00

400,00

50U)

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

542.67

152.77

143.30

128 30

118.30

70

CHELTUIELI DECAPITAU

822.25

822.25

40IIUU

20ll.ui)

4011.00

7]

TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE

822.25

822.25

40ILCII

200.0(1

400.(10

7101

Acut e fixe

822.25

822,25

710101

Construcții

259,51

259.51

710130

Alic actiic fixe

562,74

562.74


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 202!

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trini.II

Trim .III

Trim.IV

A

B

1 a3 ^4

2

3

4

5

6

7

8

9

K4

Pl.w c Tec luate în anii precede nț i si

recuperate in anul cutent

-7.01

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-701

^7.(11

8501

Pinii c (ceara le in anii jircccdcuti st

recuperate in nnul curent

• 7.01

-7.1)1

«50101

Plăti efectuate in anii precedcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7,01

-7 01

68(1204

Asistenta acordata persoanelor iti v aista

4 130.00

1 295.65

l 036.60

909.00

888.75

4 754.00

5.024.00

5 276.(10

680205

.Asistenta sociala in caz de boli si

mratiduali

22 5UL00

6 301 LOtl

7 090.181

5 931.00

3 180.00

24 721,0(1

24 721,00

24 721.00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22 501.0(1

6 31J0JHI

7 090.00

5 931 00

3 1811.00

24 721.0(1

24 721.01)

24 721.00

680211

Cresc

5.145,7(1

L 691.39

1 200,73

l 155.93

1 097.74

5.361,00

5 66 6 J10

5.949.(10

680215

Prevenirea excluderii socinlc

5.335 00

5 25 i <81

501 HI

34.00

8392.00

8 871.00

9 314.00

68021501

Ajutor social

5 335,00

5 251,00

50,00

34.00

8.392,00

8 871,00

9 314,111)

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

£i usislcnici sociale

17 160 23

9 118.23

3 868.00

2 553 00

l 630.01)

11 728,00

12 6KOI)

11 H05 60

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17 16'2 23

9 118.23

3 868.1)0

2 553IHI

1 630.00

11.728.01)

12 682.011

11 805110

700002

Partea !V-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

74.364.71

48 909.51

11.293.20

6 941,01)

7.221,00

48 449,1)0

5(1 ) 10.00

52 272,00

700?.

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11 627,26

7 224.36

2 508.70

l 288.00

606.20

13 531,0(1

13 187,00

13 848.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

9.230.85

4 827,95

2 508,711

l 28H.00

61)6.20

11 531,00

12 187,00

12.798.00

Hl

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2 922.00

914.00

737.1111

73700

534.01)

2 871.00

3 1135.(10

3 IKK OII

HIOJ

Cheltuieli satrumlc in bani

2 803.55

855.55

712JI0

71200

524.011

100101

Salarii de baza

2 694,55

827,55

684.18)

684.(8)

499.00

100130

Alte drept mi salariile în bani

109.00

28.00

28.00

28.0!)

25,0(1

118)3

Contribuții

118.45

58.45

25,00

25.00

10.00

IO03OI

Cmiirtbinn de nsij-umn sociak de

SUI

27.70

27.70

IWLW2

Ceti tribuni de asigurări de soinaj

0 90

0.9(1

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanalalc

9,40

9.4U

10030-1

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.30

0.3(1

1110306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.15

2.15

118)307

Cont ti bulin asigiiralnric pentru munca

78,00

18.00

25.(8)

25.00

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6 248 «5

3 5(96,95

t 755.70

534.00

62,2(1

R (ifAOO

9 152.00

9 610.011


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

T rîm.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200!

Bunuri si servicii

4 526,98

3 116,58

l 232.20

168.00

10.20

2011102

Materiale pentru curățenie

10+10

5.00

5.011

20111113

[ncdzil, i lumi nai si forta mol «c n

3 872.18

2 745.18

! <158.00

G9 0O

200104

Apa. canal si salubrilaic

178.50

60.00

70.0(1

48.50

200107

Transport

9,00

4.00

3.1)0

2.00

20111 OH

Posiit tdccoEnutiicaîii. radio, u,

internet

4,W

2,20

2.20

0.20

0.2U

20IH3»

Alte bunuri si semen penhu

i nuc tinere si funcționare

452.50

300.20

94.00

48,30

10.00

2002

Reparații curente

768.01

318.01

25DJK»

200,00

21105

Bunuri de natura obiectelor de inicnlar

70,(10

30,00

10.(8)

25.00

5,0(1

200530

Alic obiecte de inventar

70.00

30,00

ÎOJH)

25.00

5.00

2006

Deplasau. delăsări. transferări

2.10

1.10

LM

200601

Deplasări interne, delăsări, transfeiari

2.10

LIO

IJK1

2012

Consul ian la si expertiza

20.00

211.00

2013

Pregătire profesionala

0,50

0.50

21114

Prcicclm muncii

7,10

5,10

2.00

2030

Alte cheltuieli

854.16

405,66

260,50

141 00

47.00

2O3OUI

R-celaina sl publicitate

0.50

O.Sti

203003

Prime de as/guriue non-vintn

76 00

46.00

26.00

4 00

303031)

Alte dieliuicli cu Imnuri st servicii

777.66

359.16

234.50

137,00

47.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

17,00

16.00

17.00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincsdrntc

60.00

17.00

I6JHI

17 IU)

10.110

70

CHELTUIELI DECAPITAU

2 430,26

2 430.26

2 IIOIIJIO

1 0110.(10

l 050.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFIN ANUARE

2 43(1 26

2 430.26

2 OIMLOO

1000.011

l 050 00

7101

Active fisc

2 430.26

2 430.26

710101

C’oîis iniei ii

1 112,34

1 112,34

710130

Alte active fine

1 317.92

1 317,92

84

Plan cTcciuaic in anii precede nu si

ret upe rate ut unul curent

-33.85

-33.85

H5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-33.85

-33,85

8501

Plali efectua le in ami prcccdculi st

recuperate in anul curent

-33 85

-33.85

85OJ(i|

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33.85

-33.85

700203

Locuirile

2 412,66

1640.06

301.20

2X1,20

190,2(1

3 352.00

3 543.(10

3 720,00

70020330

Alic cheltuieli in domeniul locuiniclnt

2 412,66

1 640.06

301.7.0

2RL2D

190.20

3 352.00

3 543.00

3 720,00

Cod

Denumire indicai or

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Trîm I

Trim.n

Trim.in

Trîni.TV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

7002(16

Iluminat public si electrificări

5 149 60

3 696.3(1

l 175.(8)

263.3(1

15.0(1

6 760.00

7 ! 45.0(1

7 502.(10

7IHI25I*

Alic sen ic ii in domeniile loc ninlelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

4 065.0(1

l 888 00

l 032.50

74 3 5D

401.110

3 419.011

2 499.00

2 626+1(1

741)2

PROTECȚIA MEDIULUI

62 737.45

41 685.15

8 784.50

5 653.00

6 6(4.80

34 918.0(1

36 923.00

38 424.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

29 612.58

II 504.28

7 312.51)

5 653.00

5.142.80

25 749.1)0

26 073,110

26 381,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6 099 M

1 754,00

l 525,00

1 52(1.01)

1 3011.1)0

5 247.0(1

5 543.01)

5 824.011

JCHll

ClieJiuicli snlanalc in bani

5836,2(1

l 6Z6.2O

i.uo.oo

1475,00

1 255,00

IIHIllll

Salarii do baza

5 528.20

l 540.20

t 400.00

L 400,00

1 IS8,OI)

l (81! 116

Ahc sporuri

40,1)0

15.00

10.00

10,00

5.00

100!13

indcmnizalii dc delegare

1 00

[.ofl

100(30

Alte drepturi salariile in bani

267,00

70,00

70.0(1

65.00

62,(111

1003

Conm butii

262,80

! 27.811

45.00

45.no

45,00

1003(11

Conlribtiiii dc asigurau sociale dc

stat

54.7(1

54.7U

1003(12

Conlribulii de asigurări dc șomaj

1.8(1

1.80

11)0303

Cuinii bulii de asigurări soc talc de

sanaiatc

19.0(1

19.00

(1103(14

Coruri butii dc asigurau pentru

accidente de munca si bob profesionale

0.6(1

0,60

118)306

Contribuții pentru concedii si

indemnîzjiii

6.70

6.70

101)307

Contribuția asigumloric pentru munca

180.00

45.00

45.00

45.00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22 413.78

9 070.28

5 437.50

4U93.00

3 813,00

20 000,00

211 000.00

2(1 OHO 00

200!

Bun un si sen ic ii

2U9O6.n2

7 933,52

5.230.50

4.nu.oo

3731.0(1

20111111

Furnituri dc birou

6+1(1

6110

2001112

Maicnalc pentru cura le mc

25 (II)

25.00

200103

Încălzit, iluminat si Torta moine a

290.dll

17(1. (8)

1(0.01)

10.00

2001114

Apa. canal sî salubritate

2 041.50

1 813.00

226,50

1,01)

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

250.0(1

150,(8)

I (10.01)

21101(16

Piese dc schimb

41.00

26.00

15.00

200108

Posta, lelcctununicatii, radio, u,

micnici

8 1)0

8,00

2IKJIO9

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

300,(10

150.00

150.1)0

200130

Alte bunuri si seriicii pcntiu

întreținere st Funcționare

17.944.52

5 585.52

4 629.01)

4 01)0.00

3730,00

2002

Reparam curente

529 00

479.00

511.110

2003

Hrana

30.00

25.00

5.18)

200302

Hrana pentru animale

30,00

25.(81

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35.00

35,0(1


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Eslitnnri 2020

Estimări 2021

TOTAL

din cir re credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim. IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

21104(11

Medicamente

15,(10

15.0(1

2INJ402

Materiale saniinte

2U. (Hi

2(1.00

2IK15

Bunuri de natura obicctcÎDi t!e inscntnr

180 011

114.(8)

66 00

200530

Alte obiecte de interilor

iROon

114.(8)

66.0(1

2006

Deplasări, detasan transferări

l.nn

1.00

2(8160)

Deplasau inicme, delăsări, iraasfcran

1 00

t.011

2U13

Pregătire profesionala

1,110

l.OU

2014

Proiecția muncii

3(177

25.77

5.(8)

21130

Aho cheltuieli

71)0.99

455.99

Sl.lHi

S2 IM

82.11(1

2031103

Prime de asigurare tion-Uata

25 00

25.18)

203030

Alic cheliții di eu bunuri si sen leii

675.99

430.99

81.01)

152,00

82.111)

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

930.1)0

63D.OO

300.00

502,00

530.00

557.011

55111

A. Transferuri inie mc

930.00

630.0(1

3IIO,<I(I

550112

[mcsiiui ah: ngcntilor economici cu

capi lai de si al

330.00

33O.UII

55011K

Al le transferuri curente ini cmc

600.00

300,00

300.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169.811

50,00

50.00

40JJO

29.H0

5MI

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadmlc

169.80

50.(8)

5IUW

40 (|H

29,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30 230.65

30.2311.65

4 01103 Kl

4 5011.18)

5 525 (10

?l

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30 230.65

30 230.65

4 OlIDjlO

4 500.00

5 525 00

710!

Active fixe

30 230.65

30 230.65

710101

Constnicui

28 562.29

28 562.29

71111112

Mașini, echipamente- si mijloace de

transport

958.36

958.36

711H3O

Alte acut e fixe

71(1110

710,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2 944.00

1 472.00

1 472.00

5 169.00

6 350,00

6 518.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2 944.00

1 472.00

1 472,00

5 169,00

6 350,00

6 518.00

8101

Rambursa n de credite cmc mc

2 944.00

1 472.(8)

1 472,00

Kiniai

Rambursări de credite externe contrai*

talc de ordonatorii de credite

2 944.00

l 472.00

1472.(8)

W4

Plăti efectuare in mih preccdcnti si

recuperate in anul curent

-49.78

-49.78

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S! RECUPERATE IN ANUL

-49.78

-49 78

8501

Piaii efectua le in anii precede nu si

recuperate în anul curent

-49.78

-49.78

851)10!

Pluti cfccluaie in anii prcccdcnti si

recuperate în anul curent in secțiunea

dc fimciicmnrc a hugciiihii locd

-40,78

-19.78


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

l=3f4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

740205

Salubniak si gestiunea deșeurilor

32 575.16

1! 792.86

8514.50

5 653.00

6 614.80

29 184.00

30 749.00

31 84) (HI

74020501

Salubri late

II 856.16

5 643.31

3 211.011

l 621.00

1 380,80

12.036.0(1

U 452,110

12

7-11)20502

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

26 719.011

6 149.50

5,303.50

4 032.00

5 234.00

17 148.00

18 297.00

19 361.00

740206

Canalizarea si iralarca apelor reziduale

30 .162,29

29.892.29

2711.0(1

5 734.00

6 174,0(1

6 583.00

800002

Purica V-a Acliimi economice

43 903 09

35 617.89

5 351.20

2 534.011

400.110

32 281.00

34 006.00

35 511.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.430,36

19430.36

22 699.00

22 576.00

26 «05.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

I8 34O.5Î

18 340.51

20 326.110

20 625.110

24 7564111

4il

TITLUL IV SUBVENȚII

14 704,33

14 764,33

20 326.00

2(1 625,0»

24 756.00

41103

Subvenții pentru acoperirea di fer culelor

de prel si tarii

7 280,24

7 280.24

40311

Alte subvenții

7.484,09

7484.09

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 035.50

1 035.50

5501

A. Transferat interne

1 1135,50

! 035.50

550112

Investiții ale agcnlilor economici cu

capital de stat

1 035.50

1 035.50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2 540.68

2 540.68

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2 540,68

2 540.68

560303

Cheltuieli nccligibile

2 5411,68

2 540,68

71)

CHELTUIELI DE CAPITAL

1 089.85

1 089.85

1 000.00

500,00

525.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NFFINANCIARE

1 089.8 5

1 089.85

1 0011.00

500.00

525.00

711»

Ac tise Fixe

I 089.85

I 089,85

Construi; ni

l O25.IIO

î 025.00

7UH3H

Alte acute fise

6485

64.85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1 373.0(1

I 451.00

1 524.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

I 373.00

I 451,00

1 524,00

810206

Energie termica

14 764.33

14 764.3.1

22 343.00

22 576.00

26 805,00

S|02?!i

Alic cheltuieli privind combustibili si

energia

4 666.03

4.666.03

356.00

H-102

TRANSPORTURI

24 472.73

16 187.53

5 351.20

2 534.00

40(1,00

9 582.00

11 430.00

8 706.00

01

CHELTUIELI CURENTE

14 228,29

5 943.ir;

5351.20

2 534.00

400.00

8582.00

!0 43l)r(l0

3 7l)6rOO

10

riTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1 200,110

312.50

307.50

309.00

271,00

1 168.00

1 234,00

l 295.(10

ioni

Cheltuieli sahnalc in buni

l 154 95

288.45

300JO

302.0(1

264.00

jiniioj

Salarii de baza

1.111,45

275.65

290.20

291.80

253.80

IMJIIHj

Alic sporuri

6.01)

.1 no

1.0(1

1.110

UN

1(8)113

Indemnizații de delegare

1.50

0,80

Ut30

0 20

0.20

100130

Alic drcplini salutiate in bani

36.00

9.00

9.00

9,00

9,00

1063

Contribuții

45.05

24.05

7,00

7.00

7,011

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim î

Trim.II

Trim .III

Trim, IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

11103(11

Contribui!t de asigurau soctnlc de

sini

9.61)

9.6(

HMHflZ

Contribuni de asigurau de șomaj

O4O

O4I

lon.iiB

Contribuin de asigurări sociale de

sanalnlc

4.20

4.20

100304

Contribuții de asigurau pentru

accidente de munca si boli profesionale

l> 15

0.15

ÎDOJlXi

Contribuții [x?niru concedii 51

îndemn rotii

U,7()

U.7II

100307

Conlribulm asigutalaric pentru munca

311.00

9.00

7.00

7.0(1

7.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12 657,29

5 2 73,59

5 O3S.7O

2 220,011

125.1)0

7 414,1)0

9 196,00

2 4)1,00

200 [

Bunuri si semen

1 412.59

5X9.59

553,00

170,01)

1(10.00

2W1I01

Furnituri de birou

3.0(1

2.00

1.00

2I1OJG3

1 nea Irit, ih: ruinat s: Foita mo Oi ca

20,(11)

20.00

200104

Apa. cana! si salubritate

5.00

5.00

200105

Carburanți si lubrifiami

600,00

2flo.on

250.00

100.00

50,0(1

200100

Piese de schimb

XOJMl

5II,(K)

3 mm

2U0|i)K

Posta, iclccomunicatii, mdin. ts.

internet

7.00

5.00

2. OU

200130

Alte bunuri si servicii jientiu

mltclinerc si Funcționare

697.59

307.59

27IHH)

70.00

511,00

2UO2

Reparații cuieriIc

10 902,70

4 550,(10

4 352,70

2 1100,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de msentar

45,00

15.00

15.(10

15.00

200530

Alte obiecte dc inventar

45,00

15.00

15,(10

IS .00

2006

Deplasați, detasan, translcrari

2.00

LtHI

1.00

20060l

Deplasări interne, delăsări, transferau

2.00

LUO

1,00

2013

Pregătire profesionala

1.00

1.00

2014

Proiecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

19 o 00

115.00

115,0(1

35.110

25,00

203G03

Prime dc asigurare non-t inia

40.110

15,00

15.110

10(10

2U3D3II

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250.0(1

Ioiuhi

100,00

25.00

25,00

<6

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

’OSTADERARE

350,00

3511,00

5601

^rogramc din Fondul European dc Dezvoltare

tegionah (FEDR)

350,(10

35IUK)

560)03

/heituicli necligibile

350.(10

350.00

59

FITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21.00

7.00

5.00

SJ1EI

4JIU

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neîncadrate

21.00

7.01)

5,00

s.rjn

4.00

Data : 20/0-1/2(118        Tit:


pag:   22  - mii lei-Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 1018

Prevederi trimestriale buget 2011

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 202 1

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plătitor nealaate

Triat I

Tricn.ll

Trim.lll

Triia.1V

A

B

1-3HVS+6

2

3

4

5

6

7

8

9

70

CHELIUIEU DE CAPITAL

10.252.03

10232.03

1 000.00

i.ooo.uo

5.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10 232.03

10252.03

1 000.00

1 000,00

5 000.09

7101

Acinc (a£

1(1.252.03

10252.03

710101

CaaaruU»

6.914,99

6.914,99

710130

AUr jclnt Cuc

3.337,04

3337,04

14

PlMi ehxnulr vi iqu precedam si

recuperate m «sul curent

-7,59

-7,59

13

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE Dl ANUL

-7.59

-7.59

1501

Plat cfeciue u> «UI precedam Q

recuperate ia «ud autul

-7.39

-749

150101

Ptau dcdaate ia acu precedau ii

recuperate n anal curau ui Kcuuaca

de fonninaare a bejdului local

-7.39

-7 59

«40203

Tranrpon nour

21 904,73

15.302.03

4.412.70

2.070.00

30.00

7 512,00

9 430,00

6.706.00

04020303

Slrazr

21 904,73

15.302.03

4 402.70

2 070.00

30,00

7 512.00

9 430 00

6 706.00

&4O25O

Alte cbdtmeli in domaud transporturilor

2.561,00

105.30

060,30

464.00

350,00

2.000,00

2 060,00

2.000.00

990Î

EXCEDENT/DEHCrT

EXCEDENDDEHCn

-52.950,64

-71 004,15

-352,77

IO.H447

15.290,41

3  \

r\ 'tfLÎ. JQ’. j X.PREȘEDINTE de ședințăCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POVICIîntocmit

A.TURCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


BUGETUL LOCAL PEANUL10IS SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


ANEXA 1A1

LA HOTĂRÂREA NR.     DIN 27.04.2018

Dala: 20/04/2018 Tit: pag:     1  ■ mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trîm.LI

Trim.HI

Tritn.IV

A

B

b3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITUR1-BUGET LOCAL

230.12531

71.093,31

57.614,00

50.842,00

50.576,00

000202

1. VENITURI CURENTE

230,125,31

71.093,31

57.614,00

50.842,00

50.576,00

000302

A. VENITURI FISCALE

183.303,00

55.562,00

46.671,00

41.330,00

39.740,00

000402

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.627,00

23,210,00

25,160,00

23.150,00

23 107,00

030002

Al.2 Impozit pe venit, profit si castigun

din capital de la persoane fizice

94.627.00

23.210,00

25.160,00

23.150,00

23.107.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840.00

210,00

2.210,00

210.00

210.00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

91.787,00

23.000,00

22.950.00

22.940,00

22.897,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

91.787,00

23.000,00

22 950,00

22.940,00

22.897.00

070003

A3 impozite si taxe pe proprietate

35.100,00

15.360,00

7.870,00

5.860,00

6.010,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35,100,00

15.360,00

7.870,00

5.860,00

6.010.00

070201

impozit si taxa pe clădiri

26.940,00

12.300.00

6.200,00

4.000,00

4 440.00

070202

Impozit si taxa pe teren

5.460,00

2.260,00

1.070,00

1.060,00

1.070,00

070203

Taxe judiciare de timbra si alte taxe

de timbru

1 300,00

400,00

300,00

400,00

200.00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.400.00

400.00

300,00

400.00

300.00

W0002

A4 Impozite st laxe pe bunuri si servicii

51.116,00

16.292.00

12.821,00

11.600,00

10.403,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39 366,00

12.222,00

9 886.00

9.165,00

8,093,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37 629.00

11.774,00

9.438,00

8.717,00

7.700,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamanțului particular

sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250,00

70.00

60,00

60,00

60,00

150201

Impozit pe spectacole

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

11.500,00

4.000,00

2 875,00

2 375,00

2.250,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

10.022,00

3.500,00

2.500.00

2.000,00

2.022,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1 478.00

500,00

375,00

375,00

228.00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite si taxe

2 460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C. Venituri nefiscale

46.822.31

15.531,31

10.943.00

9.512,00

10.836,00

300002

CI Venituri din proprietate

9 900,00

2.600.00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700.00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600.00

2.600.00

2.000,00

2.700,00

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

36.922,31

12 931.31

8.343,00

7.512,00

8.136.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464.00
.•n


Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

330208

Venituri din prestări de servicii

8,222.89

4.970.89

1.500.00

500,00

1.252.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

448,00

1 12,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputat ii si despăgubiri

200.00

50.00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

450.00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402 1

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

1,812,00

500,00

500,00

400.00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812.00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.988,00

1.950.00

1.650,00

1.950,00

1.438,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.350,00

450.00

450,00

450,00

350250

Alte amenzi, penalitati st confiscări

5.638.00

1.500.00

1 200,00

1.500.00

1.438.00

3602

DIVERSE VENITURI

19.095,00

5.775,00

4.275,00

4.275,00

4.770,00

360206

Taxe speciale

15.995,04

5.000,00

3.500,00

3.500,00

3.995,04

360250

Alte venituri

3 099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

-293.58

-576.58

156,00

75,00

52,00

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-744,68

-744,68

370250

Alte transferuri voluntare

451,10

168,10

156,00

75,00

52,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

233.375.31

98.647.52

58.716,77

40.725.43

35.285,59


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

209.673,94

93,796,15

51.942.77

35.423,43

28.511,59

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

56.023,10

15.335,20

14.151,13

14.284,93

12.251,84

1001

Cheltuieli salariale in bani

53.928.20

14.263,28

13,762,44

13.948,24

11.954.24

Î00101

Salarii de baza

51.661.90

13.633,28

13.187,04

13.382,04

11.459,54

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372.00

100,00

91,00

91.00

90.00

100106

Alte sporuri

97,00

35,00

24,00

21,00

17,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100113

Indemnizații de delegare

13,80

10,00

1,40

1,20

1,20

100130

Alte drepturi salariale iu bani

1.383.50

385.00

359,00

353,00

286,50

1003

Contribuții

2.094,90

1.071,92

388,69

336,69

297,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

497,24

497.24

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,69

16,69

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,45

6,45

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

46,38

46,38

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.359.94

336,96

388,69

336,69

297,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

77.600.31

35.572,82

20.568,04

12.322,50

9.136,95

2001

Bunuri si servicii

46 461,34

22.324,95

10.461,96

6.552,74

7.121.69

200101

Furnituri de birou

545,66

284.13

202,99

37,44

21.10

200102

Materiale pentni curățenie

432,59

177.15

95,85

103,74

55,85

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

14.843,16

9.309,72

2 372,68

770,23

2.390,53

200104

Apa, canal si salubritate

4.071,71

2.589,53

885,04

383,76

213,38

200105

Carburanți si lubriilanti

1.001,80

461,00

383,60

103,60

53.60

200106

Piese de schimb

341,30

197,30

116,00

24,00

4,00

200107

Transport

141,28

65,05

34,14

24,95

17.14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.303,27

740,85

332,81

161.47

68,14

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

523,55

223,15

212,95

52,45

35,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

23 257,02

8.277,07

5.825,90

4.891,10

4.262.95

2002

Reparații curente

14 066,37

6.592.24

4.974,70

2.346,50

152,93

2003

Hrana

465,09

149,09

125,00

121,00

70.00

200301

Hrana pentru oameni

435.09

124,09

120,00

121,00

70,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

99,90

65,00

24,60

7,30

3.00

200401

Medicamente

23,30

18.90

1,30

1,50

1,60

200402

Materiale sanitare

29.90

23,20

2,40

3,40

0,90

200403

Reactivi

4.40

2,00

0.50

1.90

200404

Dezinfectând

42.30

20,90

20,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

887,50

495,80

176,70

123,50

91,50

200501

Uniforme si echipament

6,90

3.40

2,00

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

880,60

492.40

174,70

122,50

91,00

2006

Deplasați, detasart, transferuri

110.40

55,30

30,50

19,49

5,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

87.40

42.30

27,00

13,49

4,61

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in strainalate

23,00

13.00

3,50

6,00

0,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

62,40

27,80

15,30

14,00

5,30

2012

Consultanta st expertiza

175,00

171,75

1,25

1,25

0,75

2013

Pregătire profesionala

134,03

62,87

46,45

11.00

13,71

2014

Protecția muncii

132,17

92,97

27,60

5,70

5,90

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

7.906.21

2.474,40

2.091,38

1.967,07

1.373,36

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

6.988,90

2.989,65

2.587,60

1.147,95

263,70

203001

Reclama si publicitate

200,50

55,50

35,00

108,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

147,00

90.00

41,00

16,00

203004

Chirii

466.50

182.50

111,00

110,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.174,90

2.661,65

2.400,60

913.45

199,20

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

30

TITLUL III DOBÂNZI

5 912,00

1,339,00

1.560,00

1.513,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5 874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1.486,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5 874,00

1.339,00

1 536.00

1 513,00

1.486,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

24,00

14,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

24,00

14,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14 764,33

14,764,33

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

7 280,24

7,280,24

4030

Alte subvenții

7.484.09

7.484,09

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23.320,50

7.561,80

7.519,50

4.496,90

3.742,30

5101

Transferuri curente

23.320,50

7.561,80

7.519.50

4.496,90

3,742,30

510101

Transferuri către instituțiile publice

18.769,00

5.295,30

5.317,50

4.476,90

3.679,30

510103

Acțiuni de sanalate

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.762,43

1.707,43

1.214,00

448,00

393.00

5501

A. Transferuri interne

3.728,43

1.673,43

1.214,00

448,00

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.991,43

1.225,43

766,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737.00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

34,00

34,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

34,00

34,00

Coti

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.112,00

12.631,00

4 239,00

2 091,00

151,00

5702

Ajutoare sociale

19.112,00

12.631,00

4.239,00

2.091,00

151,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

14.048,00

7.601,00

4.205,00

2.091,00

151,00

570203

Tichele de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

34,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5 000,00

5.000,00

59

TITLUL XI AL TE CHELTUIELI

9.179,27

4.884,57

2.691,10

267,10

1.336,50

5901

Burse

2.691,65

1.600,00

-8,35

1.100,00

5911

Asociații si fundații

4,954,00

2.554,00

2.400.00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5922

Acțiuni cu caracter stiinlil'ic si

socio-cultural

8,35

8,35

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

1.098,27

303,57

291,10

267,10

236.50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774.00

8101

Rambursări de credite exteme

2.944,00

1 472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

late de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972.00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066.00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-214.63

-214.63

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-214,63

-214,63

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-214,63

-214,63

85010!

Plăti efectuate in anii precedenti sî

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-214,63

-214,63

510002

Partea I-a Servicii publice generale

52.151,80

15.560,00

13.801,20

1 1.782,10

11,008,50

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI

40.807,00

11 736.00

10 744,50

9.530,50

8.796,00

01

CHELTUIELI CURENTE

[9.854,26

6.689,26

5,442,50

4.228,50

3,494,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3,380,00

100!

Cheltuieli salariate in bani

13 706,00

3.881.00

3 235,00

3 285.00

3,305,00

100101

Salarii de baza

12,970,00

3.684,00

3,044,00

3,103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45.00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

331,30

81.30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 463,26

2 493,26

2 067,50

828,50

74,00

2001

Bunuri si sen'icii

3.181,41

1.624.41

946,50

603,50

7,00

200101

Furnituri de birou

350,00

200,00

150,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9.00

5.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2.00

200106

Piese de schimb

185.00

100,00

65.00

20,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

680,00

410,00

210.00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

15,00

5,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.654,01

764,01

440,00

450,00

2002

Reparații curente

85,25

55,25

30,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

50.00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

50,00

2006

Deplasări, detasari. transferări

41,00

20,00

11,00

10,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

25,00

10,00

10.00

5,00

200602

Deplasări în străinătate

16,00

10.00

1,00

5,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

2012

Consultanta si expertiza

150,00

150.00

2013

Pregătire profesionala

50,00

25,00

25,00

2014

Protecția muncii

25,00

10,00

5,00

5,00

5.00

2030

Alte cheltuieli

1.845,60

543,60

1 040,00

200.00

62.00

203001

Reclama si publicitate

160,00

50.00

20,00

90,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 253.60

343,60

910,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160.00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrale

160.00

40,00

40,00

40.00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972,00

5.066.00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

SJ

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20 972.00

5.066,00

5 302,00

5.302.00

5.302,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972.00

5.066.00

5.302,00

5.302,00

5.302.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20 972,00

5 066.00

5 302,00

5.302,00

5.302.00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-19,26

-19.26

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-19,26

-19,26

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-19,26

-19,26

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-19,26

-19,26

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.322.80

2.415.00

1 491,70

733,60

682.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

5.331,80

2.424,00

1.491,70

733.60

682,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2 628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.512.10

663,00

620,10

619,00

610,00

100101

Salarii de baza

2 438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

0,30

0,20

0,10

100130

Alte drepturi salariate in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15.50

1003

Contribuții

115,90

62,90

25,00

14,00

14.00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,40

23.40

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.21

1.2!

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanalate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100300

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5,19

5,19

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

77,20

24,20

25,00

14,00

14,00

2b

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.467,80

955,10

371,60

91.60

49,50

2001

Bunuri si servicii

228,50

140,60

62,30

20,10

5,50

200101

Furnituri de birou

16,50

4,50

5,50

5,50

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

8.00

4,00

4,00

200103

încălzit iluminat si forța motrica

64,20

52,30

11,30

0.30

0,30

200104

Apa, canal si salubritate

21.20

10,30

5,30

5,30

0,30

200105

Carburanți si lubrifianti

19,00

8,00

7,00

2,00

2.00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

34,00

19,00

10,00

4,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționa!

16,50

9,00

5,00

2,00

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

48,60

33,00

14,20

1,00

0,40

2002

Reparații curente

145,00

145,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,00

22,50

11,50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

35,00

22,50

11,50

0,50

0,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

21,50

8,50

8,00

4,00

1.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

14.50

5,50

5,50

3,00

0,50

200602

Deplasați in străinătate

7.00

3.00

2,50

1,00

0,50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

5,00

2,00

2,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1,025,00

631,00

286,00

65.50

42,50

203001

Reclama si publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

203003

Prime dc asigurare non-viata

3,00

1.00

2,00

203004

Chirii

4,50

2,50

1,00

0,50

0.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trini l

Trim.II

Trim.IlI

Trini.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

977.50

622,50

270,00

45,00

40.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.200,00

734,00

466,00

5501

A. Transferuri interne

1.166,00

700,00

466,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.166.00

700,00

466.00

5502

B.Transferuri curente in strainatale

(către organizații internaționale)

34,00

34,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

34.00

34,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36.00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9.00

9,00

9,00

9.00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9.00

-9.00

85

TITLUL XIX PLAl'I EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-9,00

-9.00

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-9.00

-9,00

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-9,00

-9,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

6 022,00

1.409,00

1.565,00

1.518,00

1.530,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.022,00

1.409,00

1.565,00

1.518,00

1.530,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

inipruimiturilor

110.00

70,00

5,00

5,00

30.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.912,00

1.339,00

1.560,00

1.513,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1,486,00

30010]

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1.486.00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

24,00

14,00

30020!

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

24,00

14.00

600002

Partea 11-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

11,416.20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

11 416,20

3.127,10

3.250.30

2.562,10

2.476,70

01

CHELTUIELI CURENTE

11,416,20

3.127,10

3,250,30

2.562,10

2.476,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49.00

100101

Salarii de baza

203,20

58,20

51,00

47,00

47,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

(00301

Contribuiii de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

1

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

0.10

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurau pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

220,00

100,90

65,10

52,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

73,00

46,00

18,00

7,00

2.00

looioi

Furnituri de birou

1,50

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiantî

5.00

5.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16,00

2,00

6,00

6,00

2,00

2002

Reparații curente

3,00

3,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0.10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.20

3,20

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

4,20

3.20

1,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

20060!

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

20J1

Carii, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2613

Pregătire profesionala

1.00

1,00

2014

Protecția muticii

2,00

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45.00

45,00

45,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE IJNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

10.972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.972.00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

594O

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,20

0.80

0.80

0,80

0.80

650002

Partea Ill-a Cheltuieli social-culturale

99.798,48

43.691,99

25.020,87

16.906,23

14.179,39

6502

iNVATAMANT

20.686.61

9.959,57

2.819,44

2.593,70

5.313.90

oi

CHELTUIELI CURENTE

20.757,41

10.030,37

2.819,44

2.593,70

5.313,90

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.319,07

7.887,03

1.832,44

1.895,70

3.703,90

2001

Bunuri si servicii

11 983.14

6.420,80

1 349.56

1.114,54

3.098.24

200101

Furnituri de birou

95,66

30,63

24,99

20,94

19,10

200102

Materiale pentru curățenie

262,49

88,15

56,15

78,S4

39,65

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

8.672,18

5.276,94

652,38

432,63

2.310,23

200(04

Apa, canal si salubritate

1.193,41

455,13

354,74

210.46

173.08

2b0106

Piese de schimb

0,80

0.80

200107

Transport

68,88

21.65

19,64

11.45

16.14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

internet

328,47

109,90

89,86

69,52

59,19

200109

Materiale si prestări de servicii cit

caracter funcționai

157,05

45.15

43,70

38,20

30,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1,204,20

392,45

108,10

252,80

450,85

2002

Reparații curente

1 061,04

730,61

71,00

126,50

132,93

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,00

4,80

1,30

4,10

1,80

200401

Medicamente

2,10

0,80

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1.20

0,70

200403

Reactivi

4.40

2,00

0,50

1.90

200404

Dezinfectând

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204,60

6,50

64,60

62,50

71,00

200501

Uniforme si echipament

3,50

1,00

1,50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

201,10

5,50

63,10

62,00

70,50

2006

Deplasări, delăsări, transferări

36,80

17,70

9,50

5,49

4,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

36.80

17,70

9,50

5.49

4,11

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

16,40

3,30

4,80

3,50

4,80

2013

Pregătire profesionala

47,53

14,62

12,70

8,25

11,96

2014

Protecția muncii

11,30

4,60

5,90

0,30

0,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

1 906,21

674,40

291,38

567.07

373,36

21)30

Alte cheltuieli

40,05

9,70

21,70

3,45

5,20

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40,05

9,70

21,70

3,45

5,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.802,34

513,34

448,00

448,00

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.802,34

513,34

448,00

448,00

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

65,34

65.34

550163

Finanțarea invatamantukii particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

936,00

30,00

539,00

250.00

117,00

5702

Ajutoare sociale

936,00

30,00

539,00

250,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

872,00

505,00

250,00

117,00

570203

Tichete de cresa si tichcte sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

34,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 700,00

1.600,00

1.100,00

5901

Burse

2.691,65

1,600.00

-8,35

1.100,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-cultural

8,35

8.35

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-70,80

-70,80

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-70,80

-70,80

i

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-70,80

-70.80

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-70,80

-70.80

6602

SANATATE

4.701,50

2.416,50

2.202,00

20,00

63,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

4.705,22

2.420,22

2.202,00

20,00

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

5101

Transferuri curente

4 551,50

2.266,50

2,202,00

20,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatate

4.551,50

2.266,50

2 202,00

20,00

63.00

.55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

153,72

153,72

5501

A Transferuri interne

153,72

153,72

550118

Alte transferuri curente interne

153,72

153,72

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate tn anul curent

-3,72

-3,72

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-3.72

-3,72

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate în anul curent

-3,72

-3,72

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-3,72

-3,72

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

20.951,60

8.481,90

6 754,10

3.743,60

1.972,00

1

01

CHELTUIELI CURENTE

20.965,22

8.495,52

6.754,10

3.743,60

1.972,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.411,00

948,00

890,00

890,00

683,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.259,70

871,70

865,00

865,00

658,00

100101

Salarii de baza

3.073,70

816,70

814,00

814,00

629,00

100106

Alte sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi saiariale in bani

178.00

50,00

50,00

50,00

28,00

ibo3

Contribuții

151,30

76,30

25,00

25,00

25,001

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11.00

11,00

S00304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0.50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

102,00

27,00

25,00

25,00

25,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 170,62

2,703,62

1 649,00

808,00

10,00

2001

Bunuri si servicii

2 456.60

1.497,00

719,60

230,00

10.00

200102

Materiale pentru curățenie

80.00

40,00

15,00

15,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

950,00

550.00

288,00

112,00

200104

Apa, canal si salubritate

370.00

155,00

155,00

60,00

200105

Carburanți si lubrifianti

115.00

90,00

25,00

200106

Piese de schimb

19,00

18,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

13,00

12,00

1.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

909,60

632,00

234,60

43,00

2002

Reparații curente

480,02

280,02

200,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46.00

22,00

22,00

2,00

200402

Materiale sanitare

6,00

2,00

2,00

2,00

200404

Dezinfectând

40,00

20,00

20,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

197.00

217,00

-20,00

200530

Alte obiecte de inventar

197,00

217,00

-20,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

2,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

2.00

2,00

2013

Pregătire profesionala

8.00

3,00

5,00

2014

Proiecția muncii

22,00

20.00

2,00

2030

Alte cheltuieli

1 959,00

662,60

720,40

576.00

203003

Prime de asigurare non-viata

1.00

1.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.958,00

661.60

720,40

576,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.797,00

2.335.90

2.188,10

2.018,60

1.254.40

5101

Transferuri curente

7.797,00

2 335.90

2 188,10

2.018,60

1.254.40

510101

Transferuri către instituțiile publice

7.797.00

2,335,90

2.188,10

2.018,60

1.254,40

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

4.586,60

2.508,00

2.027,00

27.00

24,60

5911

Asociații si fundații

4.054.00

2.054,00

2 000.00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24.60

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-13.62

-13.62

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-13,62

-13,62

8501

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in anul curent

-13.62

-13,62

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim .IV

A

B

t=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-13,62

-13,62

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.458,77

22.834,02

13.245,33

10.548,93

6.830,49

01

CHELTUIELI CURENTE

53 465,78

22.841,03

13 245,33

10 548.93

6.830,49

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

25.311,10

6.458,80

6.656,53

6.784,93

5.410,84

1001

Cheltuieli salariale in bani

24.444,50

6,017,18

6.496,84

6.641,24

5.289.24

100101

Salarii de baza

23.642,50

5.788,18

6 303,84

6.441,24

5.109,24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

91,00

90,00

100106

Alte sporuri

43,00

12,00

12,00

9.00

10,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

386,00

116,00

90,00

100,00

80,00

1003

Contribuții

866,60

441,62

159.69

143,69

121.60

L00301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

213,34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7.08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

70,00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17,69

17.69

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

555,44

130,46

159.69

143,69

121,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.529,64

3.122,09

2 345,50

1.794,70

1.267,35

1

2001

Bunuri si servicii

1.693,10

956,45

350.30

228,60

157,75

200J01

Furnituri de birou

73.00

40.00

21,00

11.00

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

13,60

5,00

6,20

1,20

1,20

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

722,60

355,30

191,00

96,30

80,00

200104

Apa, cana! si salubritate

236,10

81,10

63,50

54,50

37,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

12,80

8,00

1,60

1,60

1,60

200106

Piese de schimb

15.00

2,00

5,00

4,00

4,00

200107

Transport

33,00

22,00

5,00

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

222,00

168,75

17,75

27,75

7,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35,00

14,00

9,25

7,25

4,50

200130

Alte bunuri si serviciî pentru

întreținere si funcționare

330,00

260,30

30,00

20,00

19,70

2002

Reparații curente

92,35

31,35

21,00

20,00

20,00

2003

Hrana

435,09

124,09

120,00

121,00

70,00

20030I

Hrana pentru oameni

435,09

124,09

120.00

121,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

6,60

3,00

1,20

1,20

1,20

20040!

Medicamente

6,00

3,00

1,00

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,20

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

101,70

37.60

28,60

20,50

15,00

200501

Uniforme si echipament

3,40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte dc inventar

98,30

35,20

28,10

20,00

15,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

3,00

3,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3.00

3.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

8,50

7,00

0,50

0,50

0,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

2012

Consultanta si expertiza

3,00

0,75

0.75

0,75

0,75

2013

Pregătire profesionala

20,00

14,75

1,75

1,75

1,75

2014

Protecția muncii

27,20

23,00

3,40

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6 000,00

1.800,00

1.800,00

1.400,00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

139,10

121,10

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

107,10

89,10

18,00

55

TITLUL VEI ALTE TRANSFERURI

6,37

6,37

5501

A, Transferuri interne

6,37

6,37

550118

Alte transferuri curente interne

6.37

6,37

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18 176,00

12.601,00

3 700,00

1.841,00

34,00

5702

Ajutoare sociale

18,176,00

12,601,00

3.700,00

1,841,00

34,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

13.176,00

7.601,00

3.700,00

1.841,00

34,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,00

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.442,67

652,77

543,30

128,30

118,30

5911

Asociații si fundații

900,00

500,00

400,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

542,67

152,77

143,30

128,30

118,30

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-7,01

-7,01

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.(II

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-7,01

-7,01

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-7,01

-7,01

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-7,01

-7,01

700002

Partea IV-a Sen,'icii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

41,373,80

15.918.60

11.293,20

6.941,00

7.221,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

9.197,00

4.794,10

2.508,70

1.288,00

606.20

01

CHELTUIELI CURENTE

9,230,85

4.827,95

2.508,70

1.288,00

606,20

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914.00

737,00

737,00

534.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.803.55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.694,55

827,55

684,00

684,00

499,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

109.00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0,90

1OO3O3

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.30

0.30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2.15

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78.00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.248,85

3.896,95

1.755,70

534,00

62,20

2001

Bunuri si servicii

4.526,98

3.116,58

1.232,20

168,00

10,20

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

3.872,18

2.745,18

1.058,00

69,00

200104

Apa, canal si salubritate

178,50

60.00

70,00

48,50

200107

T ransport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

452,50

300,20

94,00

48,30

10,00

2002

Reparații curente

768,01

318,01

250,00

200,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70.00

30,00

10,00

25,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

70,00

30,00

10,00

25,00

5,00

2006

Deplasări, detasari, transferuri

2,10

1,10

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

2,10

1,10

1,00

2012

Consultanta si expertiza

20.00

20,00

2013

Pregătire profesionala

0.50

0,50

2014

Protecția muncii

7,10

5,10

2,00

2030

Ahe cheltuieli

854,16

405,66

260,50

141,00

47,00

203001

Reclama si publicitate

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

777,66

359,16

234,50

137,00

47,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10.00

5940

Suine aferente persoanelor cu handicap

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

neincadrate

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,85

-33.85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-33,85

-33,85

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-33,85

-33,85

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-33,85

-33,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32.176,80

11.124,50

8.784,50

5.653,00

6.614,80

01

CHELTUIELI CURENTE

29.282,58

1 1.174,28

7.312,50

5.653,00

5.142.80

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6,099,00

1.754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5,836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5 528,20

1.540,20

1.400,00

1.400,00

1.188,00

100106

Alte sporuri

40,00

15,00

10,00

10,00

5,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.80

1.80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatale

19,00

19.00

100304

Contribuții de asigurări pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6.70

6,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22,413,78

9.070,28

5 437,50

4.093.00

3.813,00

2001

Bunuri si servicii

20.906,02

7.933.52

5.230,50

4.011,00

3.731,00

20OIO1

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

25.00

25,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

290,00

170,00

110,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.041.50

1.813.00

226,50

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifianti

250,00

150,00

100,00

200106

Piese de schimb

41,00

26,00

15.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8,00

8,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

150,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17.944,52

5.585.52

4.629,00

4.000,00

3.730,00

2002

Reparații curente

529,00

479,00

50.00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35.00

200401

Medicamente

15,00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

180,00

114,00

66.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

180,00

114,00

66,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

30,77

25,77

5,00

2030

Alte cheltuieli

700,99

455,99

81,00

82,00

82,00

203003

Prime de asigurare non-viata

25,00

25,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

675,99

430.99

81,00

82,00

82,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

600,00

300,00

300,00

5501

A Transferuri interne

600,00

300,00

300,00

550118

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

300,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50.00

40.00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

81

TITLUL XVII RAMBURSARE DE CREDITE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8101

Rambursați de credite externe

2.944.00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tale de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1,472,00

84

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-49,78

-49,78

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI S! RECUPERATE IN ANUL

-49,78

-49,78

8501

Plăti efectuate in anii precedenli si

recuperate in anul curent

-49.78

-49,78

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=314+5+6

2

3

4

5

6

850101

Plăti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-49,78

-49,78

800002

Partea V-a Acțiuni economice

28,635,03

20.349,83

5.351,20

2.534,00

400.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

14.764,33

14.764,33

01

CHELTUIELI CURENTE

14 764,33

14.764,33

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14 764,33

14 764,33

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț st tarif

7 280,24

7.280,24

4030

Alte subvenții

7.484,09

7.484,09

8402 ,

TRANSPORTURI

13.870,70

5.585,50

5.351,20

2.534,00

400,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.878,29

5.593,09

5 351.20

2 534,00

400,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.154,95

288,45

300,50

302,00

264.00

100101

Salarii de baza

1.111,45

275,65

290.20

291,80

253,80

100106

Alte sporuri

6,00

3,00

1,00

1,00

1,00

11)0113

Indemnizații de delegare

1,50

0.80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7,00

7.00

7,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

9,60

9.60

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,40

0.40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4,20

4.20

100304

Contribuții de asigurări pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0.15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.657,29

5.273,59

5.038,70

2.220,00

125,00

2001

Bunuri si servicii

1.412,59

589,59

553,00

170,00

100,00

200101

Furnituri de birou

3,00

2,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si Torta motrica

20,00

20,00

200104

Apa, canal st salubritate

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubri fianti

600,00

200,00

250,00

100,00

50,00

200106

Piese de schimb

80,00

50,00

30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

697,59

307,59

270,00

70,00

50,00

2002

Reparații curente

10,902,70

4,550,00

4.352,70

2.000,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45,00

15,00

15,00

15,00

200530

Alte obiecte de inventar

45,00

15,00

15,00

15,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2,00

1.00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferuri

2,00

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

290,00

115,00

115,00

35,00

25.00

203003

Prime de asigurare non-viata

40,00

15,00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250,00

100.00

100,00

25,00

25.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECȚIUNEA UE FUNCȚIONARE


Data : 2Q/Q4/2O18 Tit:pag: 33  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

21,00

7,00

5.00

5,00

4 00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

21,00

7,00

5,00

5.00

4 00

84

Plăti efectuate m nnu precedenti si

recuperare in anul curent

-7,59

-7.59

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-7,59

-7,59

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-7.59

-7,59

850101

Plăti efectuate in ann precedenti si

recuperate un anul curent in secțiunea

de funcționare n bugetului loca!

-7,59

-7.59

9°02

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-3 250,00

-27.554,21

-1 102,77

10 116,57

15 290.4 1

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

întocmit

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


BUGETUL LOCAL PEANUL2018


ANEXA 1A2

LA HOTĂRÂREA NR.      DIN 27.04.2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 20/04/2018 Tiu


pag:     1   - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2918

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.U

Trim.I’l

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+45

2

3

4

5

6

000)02

TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL

26 673,47

26 673.47

000202

1 VENITURI CURENTE

744,68

744,68

290002

C Veititun nefiscnle

744.68

744,68

330002

C2. Vanzan de bunuri si servicii

744,68

744,68

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

SUBVENȚIILE

744,68

744,68

370204

Varsanunle din seciiunen de funcționare

744,68

744,68

410002

IV. Subvenții

25 928,79

25 928,79

420(032

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

25 928,79

25.928,79

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

25 928,79

25 928,79

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor multiatmale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

25 928,79

25 928,79

5092

TOTAL CHELTUIELI

76 374,11

77 124. II

-750,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5,540,18

5.540,18

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

505,00

505,00

5102

Transferuri de capital

505,00

505,00

510212

Transfenin pentru finanțarea

investițiilor în spitale

505,00

505,00

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

1 365,50

1 365,50

5501

A Transferuri interne

1 365,50

I 365,50

55OH2

Investi ti s ale tmentilor economici cu

canuril de ștm                                      j

I 365,50

I 365,50

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data : 20/04/2018 Tit:pag:    2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1^3+4+5+â

2

3

4

5

6

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.660,68

3,660,68

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.120,00

1.120,00

560103

Cheltuieli neeligibile

1.120,00

1.120,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.540,68

2.540,68

560303

Cheltuieli neeligibile

2.540,68

2.540,68

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9,00

9,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

9,00

9,00

580201

Finanțarea naționala

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

70.833,93

71.583,93

-750,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

70.833,93

71.583,93

-750,00

7101

Active fixe